Vous êtes sur la page 1sur 5

0

COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE


UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

SGDU 5033

SCHOOL MANAGEMENT AND SUPERVISION

ULASAN JURNAL

”THE EFFECT OF EDUCATIONAL SUPERVISION ON


IMPROVING TEACHERS’ PERFORMANCES IN GUIDANCE
SCHOOLS OF MARAND”

NAMA PELAJAR : WAN AINI BINTI WAN MUHAMMAD 822283

PROGRAM : MASTER SC. (Educational Management)


Universiti Utara Malaysia
1

PENSYARAH : ASSOC. PROF. DR. MOHD. HASANI DALI

Plot Intelektual: Penulisan ini merupakan cadangan dan ulasan jurnal “Kesan
Penyeliaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Prestasi Guru Di Sekolah Marand”
yang merupakan hasil kajian oleh Ali Ranjbar Hoojqan, Jaafar Gharamani dan Seyed Ali
Safari daripada Jabatan Pengurusan Pendidikan dan Jabatan Perancangan Kurikulum,
Cawangan Marand, Universiti Islam Azad Marand, Universiti Islam Azad. Penulisan ini
diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Asas dan Sains India, 2015, Vol. 1. Tujuan
kajian ini adalah untuk menilai kesan penyeliaan pendidikan untuk meningkatkan prestasi
guru di sekolah bimbingan Marand pada tahun 2012-2013.

Pengkaji berpendapat kajian jurnal ini penting untuk memantau dan membuat
pengawasan tentang kesan yang diperoleh dengan menganalisis sistem pendidikan,
maklum balas, penambahbaikan dan menstrukturkan semula program pendidikan
dengan tujuan meningkatkan kualiti prestasi guru, mengurangkan penurunan pendidikan,
mengelakkan pembaziran masa, kehilangan peluang, mempromosikan dan mengekalkan
hasil latihan yang seimbang. Pemantauan dan pengawasan boleh dilakukan oleh mereka
yang lebih berpengalaman dalam bidang masing-masing kerana mereka ini dapat
mencari punca kesilapan serta kesalahan yang mungkin wujud dalam sistem pendidikan.
Bagi mengelakkan sebarang kegagalan yang kemungkinan berlaku, gaya pemantauan
dan kawalan haruslah selaras dengan perkembangan semasa. Sekiranya punca
kegagalan dijumpai, jabatan yang bertanggungjawab perlu memantau serta mengawal
daripada berlaku dengan meningkatkan kaedah pemantauan secara klinikal dan
berkesan.

Pengkaji memperoleh data bagi kajian ini dengan menggunakan kaedah tinjauan
deskriptif iaitu kajian yang meninjau dan menerangkan peristiwa yang sedang berlaku.
Instrumen pengukuran yang digunakan adalah soal selidik yang dibuat oleh pengkaji
dengan menggunakan Skala Likert dengan sebanyak 35 soalan yang diuji. Sampel yang
digunakan terdiri daripada 20 sekolah (10 anak laki-laki dan 10 sekolah perempuan);
Sampel termasuk: (8 gadis sekolah dan 8 sekolah lelaki), dan 160 guru (80 guru wanita
dan 80 guru lelaki) dipilih secara tidak secara rawak. Hasil kajian yang telah diperoleh
menunjukkan bahawa pengaruh pengawasan dan bimbingan pendidikan untuk
memperbaiki prestasi guru bimbingan di sekolah menunjukkan penentuan 0.279,
pengawasan dan bimbingan mempengaruhi 27.9% untuk meningkatkan prestasi guru
dalam mengukuhkan pendidikan di Marand.

Organisasi Artikel: Jurnal ini tidak disusun dengan teratur mengikut peringkat dalam
jurnal kajian. Susunan ini menyebabkan saya mencari jawapan bagi persoalan-persoalan
yang ditanya. Walaupun begitu, tinjauan saya ke terhadap jurnal ini menunjukkan kajian
ini mempunyai relevan dan pembukaan jurnal (abstrak) sehinggalah kepada kesimpulan.
Tinjauan saya pada perenggan pembukaan jurnal ini ada dinyatakan mengenai
persoalan kajian secara umum sahaja pada ruangan abstrak. Saya juga mendapati
pengkaji ada menyatakan dengan jelas apa yang hendak dikaji pada abstrak dan
pengenalan. Pengkaji ada menyatakan bahawa kajian ini merupakan persoalan yang
penting untuk dikaji kerana kesan daripada pengabaian dalam proses pemantauan dan
pengawalan terhadap prestasi guru di sekolah boleh menyebabkan prestasi sekolah juga
turut menerima akibatnya. Oleh itu, kajian ini patut diteruskan dan dikaji dengan lebih
mendalam supaya ia dapat memenuhi keperluan dan kehendak sekolah lain.
2

Tinjauan Literatur: Saya dapati pengkaji banyak memfokuskan secara khusus


mengenai tinjauan literatur tetapi pengkaji juga telah mengaitkan tujuan kajian ini dengan
tinjauan literatur untuk memperkukuhkan lagi hujahan hasil dapatan kajian yang telah
dikaji. Pengkaji juga turut memetik dan menyenaraikan kajian literatur yang lepas di
dalam penulisan jurnal ini. Dalam kajian ini, pengkaji telah meninjau kajian oleh Shabani
(1995), panduan pendidikan semasa berjaya untuk memperbaiki status pengajaran yang
dipanggil sebagai pemimpin pendidikan dan bantuan guru. Kajian meningkatkan mutu
prestasi guru dengan kerjasama profesional dan menyelesaikan masalah mereka.
Walaupun pengawasan pendidikan dan program tuisyen berbeza, tugas mereka lebih
kurang sama Niknami (2012). Kajian tinjauan literatur yang lepas oleh Vakilian (2010)
tentang tujuan pengawasan formal dan bimbingan pendidikan dapat menyelesaikan
masalah pendidikan guru, proses pengajaran dan pembelajaran dan meningkatkan mutu
prestasi dan guru siswa. San Yuji dalam sebuah kertas yang bertajuk sistem bimbingan
pendidikan di China kerana masalah dan penyelesaian melaporkan bahawa peranan
panduan pendidikan mestilah baik teknikal dan khusus. Dalam kajian, Hassan Pour
(2006) melaporkan terdapat korelasi yang signifikan antara gaya pemantauan dan
kaedah pengajaran aktif guru, peratusan kemasukan, cara penilaian yang betul,
penggunaan alat bantu pendidikan dan kepentingan guru dalam meningkatkan kerjaya
mereka.

Pemerhatian saya mengenai penulisan jurnal ini menunjukkan pengarang memfokuskan


kajian kepada dapatan kajian yang lepas. Teori-teori yang dinyatakan di dalam jurnal ini
juga mencukupi bagi menyokong idea dan dapatan kajian pengkaji. Soalan kajian atau
hipotesis di dalam jurnal ini juga mempunyai kaitan dengan teori-teori dan tinjauan literasi
yang telah dinyatakan oleh penulis bagi menyokong kajian ini.

Metodologi Kajian: Penulis ada menyatakan dengan jelas mengenai strategi kajian
jurnal ini. Kajian ini menggunakan kaedah gabungan iaitu teknik tinjauan (soal selidik).
Soal selidik dalam kajian ini berdasarkan sampel secara rawak. Penduduknya termasuk
semua guru sekolah di Marand, yang terdiri dari 20 sekolah (10 pelajar laki-laki dan 10
pelajar perempuan); Sampel termasuk: (8 gadis sekolah dan 8 sekolah lelaki), dan 160
guru (80 guru wanita dan 80 guru lelaki) dipilih secara rawak. Instrumen pengukuran
termasuk soal selidik yang dibuat oleh penyelidik dengan 35 soalan dengan skala Likert.
Kesahihan soalan soal selidik disahkan oleh ketua jabatan. Akhir sekali perisian SPSS
digunakan untuk analisis.

Dapatan Kajian: Berdasarkan jurnal yang dirujuk, bahagian dapatan kajian adalah
diambil daripada persoalan kajian yang telah dikemukakan di awal kajian. Pada pendapat
saya, dapatan kajian adalah jelas dan logik kerana setiap dapatan kajian mempunyai
hubung kait yang tepat dengan objektif kajian yang telah ditentukan. Juga data yang
dianalisis di dalam jadual adalah mengikut ujian yang telah digunakan dan disusun rapi.
Jadual yang disertakan di dalam jurnal ini adalah jelas dan ringkas, memadai dan sesuai
untuk dapatan kajian yang dikaji. Format jadual yang digunakan adalah konsisten dengan
format kajian yang sebenar untuk pembentangan data. Saya berpendapat jadual-jadual
yang disertakan dalam jurnal ini adalah perlu untuk menerangkan dapatan kajian tersebut
dan tidak perlu digabungkan. Keputusan yang dibentangkan secara statistik adalah
bermakna untuk dapatan kajian dan ianya menyokong keputusan data yang diperoleh.
3

Perbincangan: Penulis telah berjaya menyatakan dapatan kajian dengan tepat dan jelas.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengaruh pengawasan dan bimbingan pendidikan
untuk memperbaiki prestasi guru bimbingan di sekolah dan menunjukkan penentuan
0.279%, pengawasan dan bimbingan mempengaruhi 27.9% untuk meningkatkan prestasi
guru dalam pembinaan pendidikan di Marand.

Kesimpulannya, kita boleh memperbaiki kaedah pengajaran guru dengan pengawasan


dan bimbingan yang berterusan dan juga dengan bantuan penyelia dan mereka yang
pakar. Oleh itu, terdapat hubungan yang selari antara kaedah pengajaran guru,
penyertaan guru dalam kursus dalam perkhidmatan, peningkatan hubungan antara guru,
kaedah penilaian pelajar dan penggunaan alat bantuan mengajar. Ini adalah perlu
bahawa sistem asas penyeliaan dan panduan sekolah perlu dikaji semula dan dipantau
dengan bantuan mereka yang pakar dan kaedah tidak berkesan tidak patut digunakan di
sekolah. Isu pengawasan dan bimbingan dari kementerian pendidikan dengan membuat
perubahan dasar dalam pendidikan negara dan perhatian khusus harus diutamakan.

Gaya Penulisan: Pada pendapat saya, penulis telah berjaya menghasilkan kajian jurnal
ini dengan gaya penulisan yang jelas, ringkas dan betul. Penulis telah menggunakan
perkataan dan ungkapan yang jelas untuk difahami bagi menyampaikan idea-idea.
Penulisan jurnal ini juga menyatakan idea secara ringkas dengan tidak menggunakan
terlalu banyak perkataan atau perenggan untuk menerangkannya. Saya juga mendapati
penulisan pengkaji menggunakan tatabahasa, tanda bacaan dan format penulisan yang
betul. Penyusunan ayat yang digunakan dalam penulisan ini juga baik dalam
menyampaikan idea-idea kepada pembaca.

Bibliografi

Azizi N (2007). An article entitled "Study about causes of failure of educational


supervision” programs at primary schools in the Kurdistan province, Shahid
Chamran University.

Baharestan J (2007). “The investigation of the role of educational guides from the
perspective of managers and teachers” in primary schools in the city of Yazd in
2007.

Hassanpour J (2006). “The investigation of monitoring style of educational guides and its
relationship with the performances of primary teachers” in East Azerbaijan, 2005-
2006, "MA thesis, Tabriz Islamic Azad University.

Heidari Haratmeh H (1996). The investigation of performance of educational guides in the


schools of Flavarjan city during the academic year of 1995-1996 and offering
suggestions to improve the quality of education. MA Thesis of Educational
Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch.

Khadivi A and Javadi R (2010). “An article about the role of continuous supervision and
guidance on the performances of schools” in Hashtrood city.

Niknami M (2012). “Educational Supervision and Guidance” (Tehran: Samt Pub.).

Shabani Nejad Khas R (1995). “The study of factors affecting the activities and duties of
educational supervision and guidance on elementary school principals” in Qazvin.
MA thesis, college of Education, Beheshti University.
4

Vakilian M (2010).“Educational Monitoring and Guidance”(Tehran:Payam Noor


University).