Vous êtes sur la page 1sur 2

Dinh dong!

Ñoùn Chuùa ngöï ñeán


(Dinh dong! Merrily on high)
Nhaïc ngoaïi quoác
Lôøi Vieät vaø hoaø aâm: Tieán Linh (17.10.2006)
¬ ««« ««« ««« «« ««ˆ« ««« ««ˆ« ««ˆ«
Sop 1 + Sop 2
««« ««« «« «««
c ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
« ˆ
« ˆ
«
« ˆ««
& «ˆ« «ˆ« _∑ «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« _∑«ˆ« «ˆ«
“======================== «ˆ« «ˆ« #ˆ«« ˆ« =

“ Dinh «« «« ««ˆ ««ˆ «« «« « «
dong! Dinh dong! ... ... ...
« « « «
“ «_ˆ _
_ «_ˆ _ «_ _«_ _ «_ˆ _
_«ˆ «ˆ« «ˆ« _«ˆ« _«ˆ« _«ˆ« _««
c
“L“======================== »œ»» »œ»» œ»» œ»»» œ̂»» œ»»» =
? _∑ _∑ » »
(Alto + Basso) Dinh dong! Khaép nôi treân gian

¬ «««ˆ «««ˆ ««« ««« ««ˆ« «« ««ˆ« ˆ««« ««« «« ««« ««« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« «««
«
ˆ «
ˆ ˆ
« ˆ
« « ˆ
« «
ˆ «
ˆ ˆ«« ˆ«« «ˆ« «« ««ˆ ««ˆ ˆ «
« ˆ««
« « ˆ« ˆ« ˆ« #ˆ«
“========================
& « « « «
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« « « #ˆ« ˆ« =
“ ...
“ ««ˆ« ««ˆ« _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ «« «« «« ««ˆ ««ˆ _«««ˆ _«««ˆ
« « _
««
«
««
_«ˆ
“L“======================== ˆ
« ˆ
« ˆ
« »œ̂»» œ»» œ»» œ»
? ˙»» . œ»» œ»»» œ»»» œ»»
» œ»»
»
˙»»
»
œ»» Œ œ»»
» »
œ»»
» » » = »»
» »
«« « « «« « «
traàn môû loøng ñoùn Chuùa ngöï thaêm ta. Dinh dong! Chuùng ta haõy vui
« «
¬ «ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« « « «
««« «
««ˆ« «
«ˆ«« «
« «««ˆ ««ˆ« Œ « . «j
« « ˆ« «ˆ« ˆ« « ««ˆ
« « ˆ «
« «
ˆ
«
& ˆ« ˆ« ««ˆ ««ˆ
“======================== «ˆ« #ˆˆ«« ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« Œ̂ œ»» œ»»» œ̂»»=
» »
“ ... ... ... ... Dinh dong! Dinh dong dinh! Glo - -
“ « « « « « « Glo
« -
“ ««ˆ« ««ˆ« _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ «« «« «« «« _
_«« _«««ˆ _ ««˙»œ
_
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« Œ Œ̂ »» »» bœ»»» œ
»
“L“========================
? ˙»» . œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»» œ»» =
» » » » » » » »
möøng, nhòp chuoâng rung vang reàn xa xa.
« ««j
¬ «ˆ« . ˆ« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ «««ˆ ««ˆ« . ««j ˆ
« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««ˆ« . , ««j ˆ
«
«« ««ˆ« ˆ«« «« ««ˆ . «« ««« ««« ««ˆ« «««
«ˆ»˙ ˆ« « ˆj « ˆ« ˆ« =
& »œ»» . Jœ»» ˙»»»
“======================== Œ œ » œ
» œ
» œ»» . J
œ
» œ «ˆ
» »» »» »» » »
» » » Œ _œ
»
»» »» » _
œ
»
»»

“ -« « «« - «« _«««˙
- -
«« ««
- -
««
-
«
_
« bœ
» # «
_
ˆ
«
“ »»œ̂ »» œ»» œ»» œ» œ» ˙
«
_ ˆ
« œ ˙ ˙
« «
«
» » » » » œ
» Œ œ»» »» œ»» » «
œ
»
» œ»»» œ»» »œ œ» Œ ˆ«œ» ˙«œ»» œ»»
» » » »»
L“========================
? » » » » » »» » »» »» œ»» » œ
» »» » » =
»
Dinh dong! Ñoùn Chuùa ngöï ñeán (2)

, « « « U
«« «« «« «« ««« «« ««
¬ «« . « « « « «
ˆ «
ˆ «
«ˆ«œ» «
˙ ˙ ˆ « « ˆ«« ««
ˆ«œ» . #œ«j ˆ
«
J»» »» »» «
ˆ
œ
«
» «
ˆ
œ
«
» «
ˆ
« œ
» « «
œ
» «
˙
» «
˙
» « «
œ̂ »
& »»
“======================== » »» œ»»» »» »» »» »» œ»»» œ»»» »» »»»œ »»»œ̂ œ̂»»» #œ»»» = œ̂»»»
“ - » »
“ ««« «« ««« « « « « « «« «« «« «« Dinh dong! Khaép nôi treân gian
ri- a! Ho- san - na in ex - cel- sis! Hoâm nay Chuùa mang thaân con

“ _ˆ« . _ _«ˆ _«ˆ _«j «ˆ «ˆ«œ» , _««ˆ _««ˆœ _««ˆœ» _ _«ˆœ» _«ˆœ» _ _«˙ _ _«˙ _œ»»» _œ»»» _ _œ»»»» _œ»»» _»»»œ _œ»»» _»»»œ _œ»»»
œ»»
“L======================== Jœ»» »» »œ»» »»» »» »» »» ˙
»
» ˙
»
»
» »
? » » » u» _∑ =

¬ « « «« «««ˆ «« « «« «« «« «« «« ««« «« ««
« . «
œ
ˆ ˆ
« œ ˆ
« «« ˙
« ˆ
« Œ ˆ
« »«
œ̂ « « ««ˆ ««
«
& »œ̇» _»»œ »»œ »»»œ œ»» »»
“======================== »
« »
»» œ»»» œ»»» œ»»» »œ̂»» œ»»» ˙»» œ»» œ»»» »»»œ »»» »»»œ œ̂»»» œ̂»»» #œ»»» = œ̂»»»
“ » » » » » » »
“ ngöôø i. Naøo ta caát tieáng cuøng hoan ca. Vinh danh Chuùa treân caùc taàng

“ ««« «« ««ˆ« _«ˆ« ««« _««ˆ« _««ˆ« _««« _«««ˆ


« « «
traàn môû loøng ñoùn Chuùa ngöï thaêm ta. Dinh dong! Chuùng ta haõy vui
««« «« « «« «« _»œ _œ»» _ _œ»»»» _œ»»» _œ»»» _œ»»» _œ»»» _œ»»»
«
ˆ »
œ̂ »
œ œ
» «
ˆ #ˆ«
« ˙
»
« œ
ˆ
»
« »
» »
“ Ó̂ Œ̂ œ»»» »» »» »» œ̂»» œ»»» »» »» Œ » »
L“========================
? » =
« « « « « ««« . «« «« «« ««ˆ ««
¬ « «« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «˙« œ» «ˆ« Œ ˆ« « ˆ« «ˆ
j
«
˙
« .
“========================
& œ»» _œ»» œ»» œ»»» œ»» »» œ
ˆ
»
« œ
»
»» œ»» œ
»
»» »» œ
» œ
»
»» »» »» œ
» “ { »» œ̂»»» œ»»» =
Œ̂ œ
»
»
“ » » » » “
“ möøng,
trôøi, loaøi ngöôøi muoân nôi ñöôïc an khang.
“ Glo - -

“ «« «« ««« «« «« «« ««ˆ« «« «« ««ˆ« _«««ˆ ««ˆ _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ «_«« «« _«««˙
nhòp chuoâng rung vang reàn xa xa. Glo -

“ «ˆ ««ˆ «ˆ _«ˆ « _ˆ«œ»» _ _»»«ˆœ œ»»» _ˆœ»»»« _ _œ»»» _œ»»»
« _ _ _
“ _ _«ˆœ»» _»œ» bœ»»
Ó Œ̂ » ˙
» œ
» Œ Œ̂ » » »
L“========================
? » »» »» “{ =
¬ ««ˆ« . «« «« «« ««ˆ «« «« « « «« « « « , « « « « « « « « «« « «
« ˙ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« . «j
j ˆ« «« ˆ« « «ˆ« «ˆ« . «j
« «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« «« . «j ˆ
« ««« ««ˆ «« «««ˆ
& œ»»» .
“======================== Ĵ
œ
»»» »» » Œ œ»» œ̂»»» œ̂»» Ĵœ»» ˙»»»
» » œ»» .
» » Œ̂ _»œ» œ̂»»» _»œ̂» =
“ » »
“ -«« «« ««« - «
«ˆ«œ» _««˙œ» œ» «
-
«
- -
«
-
«
-

“ _»»»«ˆœ bœ»»»» #_«œ»»»ˆ »»»œ _œ̇»» œ»» œ» »«˙«œ œ» »œ «˙« ««ˆ« «˙«
» » » » Œ »» » »» » »» »»» »»» »»»œ œ»»» œ»» œ» Œ œ»»» œ»»» œ»»»
L“========================
? » » »» =
¬ «« .
ˆ«œ» . «« « , « «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ ««˙« ««˙«
“=================
& »» #œjˆ«J» «œ»ˆ«» «ˆ«œ»» ˆ«œ»» œ» œ»» «œ»» ˙»» ˙»» {”
»» » » » »» » » » »
“ ”
“ «« «« «« « « « « « «« «
- ri - a! Ho - san - na in ex - cel - sis!
«« «« ”
“ _ˆ« _ _ˆ« _j« «
_
ˆ « « «
« «ˆ«œ» , _ˆ« _ˆ«œ _ˆ«œ» _œ» _«ˆœ» « « _ ˆ
« « _«˙ _
_ _«˙ ”
œ»» . Ĵœ»» »» œ»»» »» »» »» »» ˙»» ˙»» ”{
“L=================
? » » » » »