Vous êtes sur la page 1sur 2

Caùc Muïc Ñoàng Hoái Haû

(Ca nhaäp leã - Thaùnh Gia Thaát)

¬ # ««ˆ« «« « «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« ««j «« ««ˆ« «« « « «« « ««ˆ« .


Orgue Tieán Linh
ˆ« « ˆ
« «
« «
«
«ˆ «
ˆ ˆ« « « « «
“& l œ»» . j ˆ«œ»»» ‰ l œ»»» œ»J»œ»» ˆ«œ»»œ» ‰ l œ»»œ.»» . j _«œ»œ̂»» ˆ« œ»»Jœ̂»» l ˆ«œ»» ..»œ»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» =”
========================
“l » l » l » » » l » ”
“l ««
Nhaïc môû ñaàu
«« l _««ˆ« l l «««ˆ «« ”
_ _ˆj
«œ»
“l # ˆ«œ»»» . »Jœ»» ˆ«œ»» ‰ l œ» . œ
»
» ‰ l «
«
ˆ
« . ˆ «
«
« «
« l œ
»
» . »
œ
» »
œ
» »
» ”
L“l? »
======================== l » » » l ˆ« l »
j » » =”

¬ # «««ˆ
S
«
« « «
« ««« ««ˆ« «««« «« . , « «« « « «
l “ { «ˆ« «ĵ
ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆj
ˆ« l ˆœ»»»« Jœ̂»» ˆ«œ» . l ««ˆˆ« ĵ««ˆ« «ˆ« ««ˆ ˆ««
“&======================== » »» ˆ« ˆ« ˆ« =l
“l “ Caùc muïc ñoàng hoái l haû
A
l ñi tôùi nôi hoï gaëp l
“l T “ ««»œ«ˆ l _»œ l _»œ _»œ l
ra ñi
œ
» _ œ
»
»
J _ » _ œ
»
»
J » _ œ
»
» _ œ
»
» . , » » » œ œ
» œ
»
“l # “ œ»»» »œ»» » »œ»» l »œ»» »Jœ»» »œ.»» l »»»œ #œJ»»
»
»»»œ »œ»» »»» l

l “{
L“?
======================== l » » l » » » » » =l
B

¬ # «« « «« ««« , « «
« «« «««ˆ ««« «« ,
«
ˆ
«ˆ« « «
«
ˆ«ˆ« ĵ
« ˆ
« « «
«
.» ˆ
« ˆ
« «ˆ« ˆ
j
«ˆ« «ˆ.«ˆ« . =l
“l& J«j
========================
œ»ˆ«» «ˆ« l «ˆ« «_ĵ
«
«ˆ œ̂
»
»
l
“l thaáy baø» l l oâng Giu - se l
“l l «« , l l
Ma - ri - a cuøng vôùi
«
« «
« « ,
“l # œ»»»œ» œ»J»œ «ˆ «ˆ« «« l ˆ«««
œ Ĵ
»Jœ»»œ »»»œœ #œ»»œ» œ»»»» l œ»œ»» œ»J»
#œ » œ»œ» .. l
L“?
l »» »»
======================== »»» œ»» l «ˆ« » » »» œ»» l » »» »» =l
»
¬ # «««ˆ «««ˆ « «««ˆ ««« «ˆ« ««« «« . , «
« ««« « « «
“l& «
ˆ« j
ˆ« «
ˆ«ˆ« ˆ« l «ˆœ»»»
j Ĵ
œ»» ˆ
«
ˆ« . l «ˆˆ« ĵ
«ˆ« «ˆ««ˆ ««ˆ«ˆ ˆˆ«««=l
======================== »
“l Caùc muïc ñoàng hoái l haû ra ñi, l ñi tôùi nôi vaø hoï l
“l _ œ
» _ œ
» _ œ
» l _»œ _ œ
» _œ
» . , l _»œ _»œ l
œ
»
“l # œ»»» »
J
œ»» »
» »
J
œ»» l œ»»» »
Jœ»»» » »
»»»œ. l »»»œ #œ»J» » » œ œ
» œ »
»»»œ »œ»» nœ»»» l
L“l? »
======================== » l » » » l » »
» » » » =l
¬ # «« «
« «« ««« ,
ˆ «« «««ˆ «««ˆ ««« «« ««« «Heát
ˆ« « «ˆ« .
“& l «ˆ«ˆ«
======================== ««Ĵj
«œ»»» «
ˆ
«
ˆ« ĵ
«
«
ˆ« l «
«
ˆ« «
«
_ĵ
««ˆ
«
œ̂
»
»» . l ˆ
«
œ»» _J»œ̂» _»œ» = . ll
“l l l » » » ll
“l thaáy Haøi Nhi Con
« « « l «« , Chuùa ñaët trong maùng
l coû chieân löøa.
ll
“l # œ»»»œ» « «
«ˆ «ˆ« «« l ˆ««« œ»J»œ »»»œœ #œ»»œ» œ»»» «««ˆ . l l
Jœ»»œ» œ
» Ĵ « » » l œ»œ»» œ»œ»
J
» «ˆ« =
L“? l »»
======================== » »» œ»» l ˆ«
»
» » »» œ»» l » » . ll
¬ # ««ˆ« ««ˆ« «« «« ««« ««ˆ« . ,
j «
«
ˆ
« «
«
ˆ
« ˆ« ˆ« ˆ
“l&
======================== œ»» . œ»» . j l _»œ . _»œ» #_œJ»» =l
“l » » l »
» » » l
“l Chuùa xuoáng traàn
«« maëc
««ˆ« l xaùc thaân loaøi ngöôøi
««« . »œ l
“l # œ
»
œ.»» . nœ»» . ˆ
« j l œ»œ.» . »»» »»»œ l
L“? »
========================
l » l »
» »
» œ̂ » » =l
««« .
(Ba beø döôùi : Uh - Hoaëc Orgue phuï hoïa)
¬ # «« « « « «« «
« ˆ ,
ˆ
« «
ˆ«
j «
«ˆ«œ»» . «
ˆ
«
j l ˆ«œ» . « ˆ« «
ˆ «
“l&========================
œ»» . » #ˆ«« . =l
“l » » l » l
“l l «« «« ««œ̂«» _««« l
ñem an bình cho cuoäc ñôøi taêm toái

“l # œ»»» . œ
» . œ
»
»œ.»» . l œ»» ˆ
« . «« »» œ̂»»» l
L“l? l » J
œ
»
»» œ̂»» »» » =l
========================
¬ # «« ˆ«« «« ««« ««« ««« «« ,
«
ˆ ˆ« «
«
ˆ«œ» . «
«
ˆ« l . ˆ
« ˆ ˆ«œ» ..
“l& œ»»» .
======================== »»
j _ œ̂
» »
» =l
“l l » » l
“l ta
««ˆ« .
haõy mau veà
««ˆ« ««ˆ« l ««
thôø kính Vua cöùu tinh
««ˆ« . l
“l # œ»»» . nœ»» .
»
j l ˆ«œ» ..
» » œ »
œ »
œ l
L“l ========================
? l » »
»» » »» l » » =
¬ # «« «« «« ««« «ˆ«« ««« U
«œ̂« . «ˆ ««ˆ « « « ˆ ˆ « ««ˆ« .
“& l
========================
»»» «
ˆ« œ»» . «
ˆ«
j l _œ»» . _»œ» . ={”
“l » l » » ”
“l Phuï
«««ˆ .
maãu vôùi Ngöôøi
«« «««ˆ «« l
laø göông saùng gia
«
ñình.
«« ”
“l # œ»» . «œ̂» . ˆ« l «
«ˆ« œ» . «ˆ«j ˆ« . ”
L“l? »
======================== »
» l »» .
»u»œ» ={”