Vous êtes sur la page 1sur 36

 UNOMł ¥ sL¦ «

±¥¥∞ WM dü« lO— …d X« Âu v —œUB«

WM«  ≤∞±∏ WM dLœ ∏  o«u*« œbF«

‡‡±π≤ ≤∑∂

Æ vLd« .uIK UÎ I —d œbF« «cN ÈdN« a—U« ∫ Wþu×K


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤

œb‡‡F‡ «  U‡¹u‡²‡×‡
WHB« r—

˚
±∞∂≤µË ±∞∂≤≥ UL— ‰b?F« d“Ë «—«d
‰b??????????????????????????????????????????????????????????????????????????F???????« …—«“Ë
¥Ë ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ W?M??

µ ≤∞±∏ WM? ∂≥∑ r— È—«“Ë —«d???? ∫ WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« …—«“Ë

≤≤ ÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ WM ∑±± r?— —«d? ∫ ÊU??J????«Ë W???????????????????????????????????????B??« …—«“Ë

˚
≥µ≥≤Ë ≥µ≥∞ U???L???— b????O??? «—«d???
WOdAU vULô« sUC« Wdb
≤µË ≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ W?M??

≤∞∂∞ s ÂU‡‡?‡‡—√ b‡‡‡?‡O?  «—«d‡?‡‡‡ W???????????????O???????????????u??M??*« W?E??U??????????????????????????????

≥≤≠≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ WM? ≤∞∂µ v≈


˝ vU?????L?????????ô« s?U????C?????« W?db?????

˝
W???????????????O??d???????????????G??« W??E?U???????????????????????????????

≥¥ ÆÆÆ WOFL WOHB vU)« »U(« W??OK«b« …—U????«Ë su??L??« Wdb??

v?ö???????N?????????????ô« ÊËU???????F????????« …—«œ≈

≠ `UB*«Ë  UON«Ë  «—«“u«  Uö≈ ∫ W???????????????H??K???????????????????????????????  U??ö???????????????≈

≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?I?  Uö?≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆ  U—U?2Ë  UBUM?  Uö≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO?QË lO  Uö≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—«œ≈ ŸuO ≠  «“u ∫


≥ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 «—«d‡‡ ‡ ‡
‰b‡‡F « …—«“Ë
≤∞±∏ WM ±∞∂≤≥ r — ‰bF « d¹“Ë —«d
‰b‡‡F « d¹“Ë
t Wb?F*« 5«u?I«Ë È—UI?F« d?N?A« rOEM ±π¥∂ WM ±±¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F
ª WcOHM« tzôË
ª WcOHM« tzôË t WbF*« 5«uI«Ë oOu« ÊQA ±π¥∑ WM ∂∏ r— ÊuUI« vKË
d??N??A?« W??KB?? r?OEM? ±π∂¥ WM µ r— Êu?U??I W—u???N??L??'« fOz— —«d??? vKË
ª oOu«Ë È—UIF«
 U—uQ? ¡UAS ±π¥∑ WM dUM ‰Ë√ s «Î—U??« t qLF« √b Èc« È—«“u?« —«dI« vKË
W—u?Q ¡U?A≈ sL?C?*«Ë tU?B?« …dz«œË U?NM q d?I 5O?FË È—U?IF« d?N?A« VUJ*
ª UDMD È—UIF« dNA« VJ l  Ue« dH dN
oOu« VUJ œb 5OF ÊQA ±π¥∑ WM du√ ≤± v —œUB« È—«“u« —«dI« vKË
ª  Ue« dH oOu Ÿd ¡UA≈ sLC*«Ë tUB«Ë UNM q dIË
ª ≤∞±∏Ø∏ر¥ W—R*« oOu«Ë È—UIF« dNA« ŸUD fOz— …dc vKË
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
d?N??A« VJ?* 5FU?«  U?e« d?H?? d?N?? W—u?Q?? l  Ue« d?H?? oOu Ÿd?? Zœ
¨ å Ue« dHJ o?Ou«Ë È—UI?F« dNA« W—u?Qò vL? X% UDMD oOu«Ë È—U?IF«
Æ UÎIOuË «ÎdN  Ue« dH W d ed* W—«œù« œËb(« UNUB« qLAË
© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ  «—«d s p– nUÔ U q vGKÔ
© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
≤∞±∏ر≤ر∞ s «Î—U« t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
≤∞±∏ر±Ø≤∂ v —b

‰b‡‡‡‡F« d“Ë
rOŠd « b³Ž ÂU Š bL× Ø—UA² *«
≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥

‰b‡‡F « …—«“Ë
≤∞±∏ WM ±∞∂≤µ r — ‰bF « d¹“Ë —«d
‰b‡‡F « d¹“Ë
±π∂¥ W‡‡M?‡‡‡ ±¥≤ r‡‡?‡‡— Êu‡‡‡‡?U?IU W‡?‡‡‡—u‡‡‡?N?L?'« fO?z— —«d? vK Ÿö ô« b??F
ª vMOF« q« ÂUEM
ª vMOF« q« ÊuUI WcOHM« WzöU ±π∑µ WM ∏≤µ r— ‰bF« d“Ë —«d vKË
UN?OK Èd WOU? ÂU?√ 5OF ≤∞∞± WM ≤±≥¥ r— ‰b?F« d“Ë —«d vKË
¨ WOdG« ¨ WOKN?b« ∫  UEU0 vMOF« q« v  «—d;«  U?≈ ”U√ vK dNA« ÂUE
ª ≤∞∞≤ر≤ر s «Î—U« ÃUuË ◊uO√ ¨ …eO'« ¨ aOA« dH ¨ WOKOULù« ¨ WOdA«
¨ ≤∞∞≥ W?M? ∂±¥¥ ¨ ≤∞∞≤ W?M? ∂≤≤∑ ÂU?‡‡?—√ ‰b?‡‡?F« d?“Ë  «—«d?‡‡?‡? vK?Ë
¨ ≤∞∞∑ WM µ±∑∞ ¨ ≤∞∞∂ WM? π∑±∞ ¨ ≤∞∞µ WM ∏≤¥∑ ¨ ≤∞∞¥ WM ∂∏∂∏
¨ ≤∞±∞ WM? ±≥π≥∑ ¨ ≤∞∞π WM ±≤π±∏ ¨ ≤∞∞∏ WM? ±±≤≥∏ ¨ ≤∞∞∑ WM ±±±≤∑
¨ ≤∞±¥ WM? ±∞µ¥∂ ¨ ≤∞±≥ W?M? π∂±π ¨ ≤∞±≤ WM? π¥≤∏ ¨ ≤∞±± WM? ±±≤≤∑
ª ≤∞±∑ WM ±∞π∑µ ¨ ≤∞±∂ WM ±∞∑≥¥ ¨ ≤∞±µ WM π∂π∏
ª ≤∞±∏ر±Ø±π W—R*« oOu«Ë È—UIF« dNA« ŸUD fOz— …dc vKË
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
ÃUu? W?EU?0 W??O?U?*« ÂU???_« vK v?MO?F« q??« ÂUE ÊUd?? œU?F?O?? qR
≤∞±πر≤ر v≈ ≤∞±∏ر≤ر s ≤∞∞± WM ≤±≥¥ r— ‰bF« d“Ë —«d UN —œUB«
© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
vMO?F« q« Êu?U s ±π …œU*« v U?NO?K ’uBM*« Wu??«  «—UL?« q?IÔ
Æ —«dI« —Ëb a—U s √b sdN …b* p–Ë ¨ …œb;« WEU;U WOU*« ÂU_« vK
© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ —«dI« «c cOHM oOu«Ë È—UIF« dNA« ŸUD fOz— vK
© WFЫd « …œU‡‡‡*« ®
Æ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAMÔ
≤∞±∏ر±Ø≤∂ v —b

‰b‡‡‡‡F« d“Ë
rOŠd « b³Ž ÂU Š bL× Ø—UA² *«
µ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∏ WM ∂≥∑ r — È—«“Ë —«d
≤∞±∏Ø∑Ø≤± a¹—U²Ð
Ê«b ±∏≤[∑≤ WŠU0 W¦U¦« WKŠdLK wKOBH²« jD<« q¹bFð œUL²ŽUÐ
Ê«b ±≤≥∏[∑ WŠU0 qzUL)« WM¹b ÷—√ s
dÐu²√ ∂ WM¹b ÊËœdJ wdA« b(« wKŽ WF«u«
WOKš«b« …—«“u UNBOB²Ð ±ππ± WM ≥π∑ r— Í—uNL'« —«dI« UN½QAÐ —œUB«
wMJÝ ŸËdA WUù WOKš«b« …—«“Ë w{«—√  UŽËdA “UN' WuKL*«Ë
≤∞±∏ WM ≤∞π r— Í—«“u« —«dIUÐ UN ‰bF*« ÂUF« jD<« bL²F*«Ë
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
…b¹b'« WO½«dLF «  UFL²:« W¾O¼ …—«œ≈ fK− fOz—Ë
ª …bb'« WO«dLF«  UFL:« ¡UA≈ ÊQ v ±π∑π WM µπ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF

ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË

W?????O …—«œ≈ f?K??? qOJA??? ≤∞∞∂ W?M ¥∏ r— W?—u??N???L??'« f?Oz— —«d?? v?KË

ª …bb'« WO«dLF«  UFL:«

ª ¡«—“u« fK qOJA ≤∞±∏ WM ≤∂π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË

qzU?L)« WMb? ÷—√ hOB? ±ππ±ØπØ≤≤ a—U? ≥π∑ r— È—uN?L'« —«d?I« vKË

±π∑π WM µ∞¥ r— È—u?N?L?'« —«d?I« U?NQ?A? —œUB?«Ë du??√ ∂ WMb? v{«—√ s

ª WOK«b« …—«“u

b???«u??I?« œU??L??????« ÊQ??A? ≤∞∞πØ∂Ø∑ a—U??? ≤≥≤ r— È—«“u« —«d???I« v?KË

…bb'« W?O«dL?F«  UFL?:«Ë Êb*U W?OKOBH?«  UDD<« o UM* W?R*« W}zUM«  U «d?ô«Ë

ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ¡UM« ÊuU ÂUJ_ UÎIË
≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∂

WO«d?LF«  U?FL?:« W?O s q 5 ≤∞∞µØ∑Ø≤∂ a—U Âd?*« ‚UHô« b?I vKË

ÌÊU ·d  œU??? W??OK«b?« …—«“Ë v{«—√  U??Ëd???A?? ‚ËbMË ¨ ‰Ë√ ·d  …b?b??'«

W?— p–Ë ¨ qzUL?)« WMb* ÁUO*U Wc?G ◊uD cOHM?Ë ¡UA≈Ë rOL?B h UL?O p–Ë

W??d*« ÁU?O*« qO?u v œU? W?OK«b« …—«“Ë v{«—√  U?Ëd?A* Èc?O?HM« “U?N?'« s

vU?« ·dD« ‚Ëb?‡‡‡MB« qL?? Ê√ v?K du??√ ∂ WMb0 qzU?L?)« W?Mb? ŸËd?A? v≈

ª tM ÁuM*« ‚UHô« bONL œ—Ë U* UÎI p–Ë ¨ WLEM*« b«uIK UÎI Ë WOU*« ¡U_« WU

≤∞±∞Ø∂ر¥ a—U???? µπ∑≤ r‡‡?‡d b‡?‡‡L??????F?*«Ë ‰b‡‡?‡‡F*« ÂU???F?« jD<« v?KË

du?√ ∂ WMb* vd?A« ÊËœdJ« b? vK WF?«u« qzU?L)« WMb?* WB?B<« ÷—_« W?FDI

ª Ê«b ±≤≥∏[∑ WOUL≈ WU0

≤∞±∞Ø∂ر¥ a—U? √ WU?« WKd?LK b?L?F*« ‰b?F*« vKOB?H?« jD<« vKË

ª qzUL)« WMb ŸËdA s

≤∞±¥Ø±±Ø±≥ a—U? W?ONU  U?Ëd?A*«Ë jODK W?O?Ozd« WMK« —«d? vKË

VKD« vK W?I«u*U ≤∞±¥ WM d?Lu d?NA ≥ r— W?K'U ≠ ±π r— dC? ≠

W‡‡?‡OK«b?« …—«“Ë v{«—√  U‡‡?‡Ëd??A??? ‚ËbMB Èc???O??H?M« db?*« ¡«uK« b??O???« s Âb???I*«

…bb?'« WO«d?L?F«  U?FL??:« W?O?N WI?D*«  U?b)« o UM?* WOzUM«  U? «d?ô« rO?LF?

b‡‡‡?‡L???F*« ÂU??F« jD<U l?« U0 …u?√ d?u???√ ∂ WMb0 qzU??L??)« ŸËd?A?? q«d?? lO?L??'

ŸU?H—U W?Od?G« We?d*«  Ub?)« W?IDM ¡UM??« l ŸËd?A*«  «c » W?U?« WKd?LK

b?F*« ÂU?F« jD?LK U?ÎI? W—UL???ô« l—U?A*U W?Ob?)« vU??LK jI? —Ëœ ´ v{—√

…bb'« WO«d?LF«  UFL?:« WO  U «dô U?ÎI p–Ë ¨ ≤∞±∞Ø≤Ø≤µ v ŸËdA*« qUJ

…œb‡‡?‡;« ŸU‡‡?‡H—ô« œu??O??? l ÷—U??F??? ô U0Ë ¨ ≤∞∞π WM? ≤≥≤ r— È—«“u« —«d???IU

¨ ‚Ëb‡‡‡‡?MB«Ë W‡‡‡?O??N« 5 l‡‡‡u*« ‰u??uËd?K U?ÎI?Ë W‡?‡‡K*«  «u‡‡?‡‡I«  U?OKL? W???O?N

≤∞∞∑Ø∑Ø≤∂ v lu*« ‰u?uËdK U?ÎI ŸËd?ALK? UN Õd?B*« ÁUO*«  UMMI? ÈbF? ô U0 p–Ë

 Ub?K vU{ù« —Ëb« …œU“ dOQ WU vË ¨ t?OUF tM ÁuM*« ‚ËbMB«Ë W?ON« 5

Wd*« ¡U?_« W«—b o«dLK WB?<« WMK« vK ÷dF« r ÁUO*« „öN?«  ôbF vK

ª —Ëb« …œU“ WO


∑ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

÷—_ ÂU??F« jD<« q?b??F œU??L???U? ≤∞±∏ WM ≤∞π r— È—«“u?« —«d?I?« vKË

v‡‡?d‡‡A« b?‡‡‡(« v?K W??F??«u« ÷—_U p?–Ë ¨ Ê«b?? ±≤≥∏[∑ W??U??0 qzU??L??)« W?Mb??

ª ŸËdA*« s WOU« WKdLK vKOBH« jD<« œUL«Ë du√ ∂ WMb ÊËœdJ

œU‡‡ v?‡‡‡{«—_«  U‡‡?‡‡Ëd?A?* Èc‡‡‡O??HM« “U‡?‡N?K? Èc?O??HM« db?*« »U??? vKË

a‡‡‡ µ œb? t U?ÎI?d? ≤∞±∏صØ≤≥ a‡‡‡—U? ¥π±π∂ r‡‡— W‡?‡OK«b« …—«“u lU?«

ª œULô«Ë WF«dLK p–Ë ŸËdA*« s WU« WKdLK ‰bF*« vKOBH« jD<« s

≤∞±∏Ø∂ر¥ v ¥±∞¥¥∂ rd? œ—«u« du????√ ∂ WMb?? “U???N?? »U???? vKË

WU« WKd?LK qzUL)« WMb ÷—_ ‰bF*« vKO?BH« jDLK  Uu µ œb t U?ÎId

ª lOu«Ë WF«d*« bF ŸËdA*« s

vKOBH« jD<«Ë ÂU?F« jD<« qbF dOE WI*« W—«œù« n—UB*« œ«b? bOH U vKË

ª vËdJù« lb« ÂUE od s p–Ë ≤∞±∏Ø∑Ø¥ a—U WOU ŸËdALK

lOu?U iuH ± ∫ t od*«Ë W?OK«b« …—«“Ë  UËdA? “UN s Âb?I*« VKD« vKË

v{«—_« Ø  «b?u« v ·d?B?« Ë√ lO?« r? r tQ b?N?F ≤ ¨ W?I?d*« ◊Ëd?A« vK

ª „ö*« …œU« l Wd*« œuIF« l ÷—UF ô  öbF« WU ÊQ bNF ≥ ¨ qbF« q

…bb'« WO«dLF«  U?FL:« WON  UËdA*«Ë jOD?« ŸUDI WOMH« WI«u*« vKË

WOK«b« …—«“Ë  U?ËdA? “UN W?bI*«  U?ud«Ë  «bM*« W?F«d? bF du?√ ∂ WMb “U?NË

¨ Ê«b ±∏≤[∑≤ WU? vK ŸËdA*« s √ WU« WKd?LK vKOBH« jD<« qbF œU?LU

vMJ ŸËd?A? W?U?ù d?u??√ ∂ WMb? ÊËœdJ vd?A« b?(« v?K W?F?«u« ÷—_U p–Ë

W?OK«b?« …—«“u U?N?B?O?B??? ±ππ± WM ≥π∑ r— È—u?N??L?'« —«d?I« U?NQ??A —œU?B«Ë

 Ub)« W?IDM s ¡e ◊UA dO?OG ∫ vüU vKOB?H« jD<« vK  öbF« Ê√ W?MLC*«Ë

VM« ¡u??{ vË b??L???F*« ‰b?F?*« ÂU?F« j?D<« —U ≈ v U??N?L??O???IË W?O?MJ Ì÷«—√ v≈

¨ W—U?L??ô«  U?b)« iF j?OD v qb?F ¨ŸËdA?LK U?N Õu?L?*«  U «d?ô«Ë

Wc??O??HM?« t????zôË ≤∞∞∏ WM? ±±π r— ÊuU??IU? —œU??B« ¡UM« Êu?U?? ÂUJ_ U??ÎI??Ë

ª ≤∞∞π WM ≤≥≤ r— È—«“u« —«dI«Ë

 U??Ëd?A*«Ë j?OD??« ŸUDI W???O??N« fO?z— VzU W‡‡‡?bMN*« …b??O?« …d??c?? vKË

ª ÷ËdF*« È—«“u« —«dI« —«bB« VKD WONM*«Ë ≤∞±∏Ø∑Ø∏ a—U


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∏

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ Ê«b ±∏≤[∑≤ W?U0 √ WU« WK?dLK vKOBH?« jD<« qbF bL?FÔ ≠ ± …œU‡‡‡
¨ Ê«b‡‡‡‡ ±≤≥∏[∑ W‡‡‡OU?L≈ W‡‡‡?‡U0 q‡‡‡zU‡‡L?)« W‡‡‡Mb? s ¡e ≤Â∑∂∑¥≤¥ ‰œUF U0

Êu‡‡‡F—√Ë W?zUL??L?Ë n√ ÊUM«Ë ÊU?zU?Ë 5ö? W??L? jI? ≤ µ≤∞≤µ¥∞ ‰œUF U0

±ππ± WM? ≥π∑ r— È—u???N???L???'« —«d???I« U‡‡?‡NQ???A —œU?‡‡B?« d??O??? ô U???ÎFd??? «Îd??????

≤∞±∏ WM ≤∞π r— È—«“u« —«dI« UœU?LU —œUB«Ë ¨ W?OK«b« …—«“u UNBO?B

 UËd?A “UN?' WuKL*«Ë du?√ ∂ WMb ÊËœdJ vd?A« b(« vK W?F«u« ÷—_U p–Ë

W?I?d*« WDd?)« vK W??{u*« œËb?K UÎI? p–Ë ¨ vM?J ŸËdA? W?U?ù W?OK«b« …—«“Ë

Æ t WKLJ UNFOL dF v«Ë —«dI« «cN

 öbF?« ÷—UF Âb?F ÂbI*« —«dùU W?OK«b« …—«“Ë  UËd?A “UN? ÂeK ≠ ≤ …œU‡‡‡
ŸËd?A*« v  «bu?« v{U Ø vJU? 5Ë tMO W?d?*« œuI?F« œuM W?U l? —«dI« q?

Æ sJ r ÊQË WOô  öbF« dF p– ·ö  u WU vË

 «bu« v ·dB« Ë√ lO« r r tQ tM lu*« bNFU “UN'« ÂeK ≠ ≥ …œU‡‡‡
¨ È—«“u« —«d‡?‡‡I« v?‡‡‡G?KÔ p– ·ö??  u??? WU??? vË ¨ q‡‡?b??F??« q?‡‡‡??? v{«—_« Ë√

Æ ÊQA« «c v WUM*« WOuUI«  «¡«dù« –U« WONK oË ¨ sJ r ÊQ dFË

¨ vB??√ b???? U??N ‰u‡‡?‡L??F*« W‡‡‡?OzUM«  U?‡‡‡ «d????ôU “U‡‡?‡N??'« Âe??K ≠ ¥ …œU‡‡‡
Æ ŸUb« …—«“Ë q s UN ÕuL*« ŸUH—ô« œuO “ËU& Âb ◊dAË

W‡‡‡?‡OMH«  U‡?‡‡‡H??«u*«Ë W‡‡‡‡?c?O??HM«  U‡?‡‡‡u??d« .b‡‡I?? “U??N?'« Âe??K ≠ µ …œU‡‡‡


UœU?L«Ë U?N?«—b —«dI?U …œ—«u« WU?*«Ë ÂbI*« jD<« —U ≈ v o«d*«  U?J ‰U?L_

¨ ŸËd‡‡‡A*« v‡?‡‡U? qU? c‡‡‡?OHM? «eô« r? Ê√ vK c?OHM?« v ¡b?« q W??O?N« s

Æ WOuUI«  «¡«dù« c «eô« «cN ‰öù« WU vË


π ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

ëd??ô W?“ö«  «bM?*U h?<« WMb*« “U?N? …U?«u0 “UN?'« Âe?K ≠ ∂ …œU‡‡‡
≤∞∞∏ WM? ±±π r— ÊuU??IU —œU???B« ¡UM« Êu?U?? ÂUJ_ U??ÎI?? W??“ö?« hO??«d??«

Æ WcOHM« tzôË

U‡‡?‡‡N??OK b‡‡‡?‡‡‡U‡‡?‡‡F??*« W‡‡‡‡?U?*« v?K ŸËd?A?*« c‡‡‡‡O??HM? “U?N??'« Âe??K ≠ ∑ …œU‡‡‡


∂ …œU‡‡‡*U …œ—«u?« h‡‡‡O?«d?« ëd???« b‡‡‡F p–Ë —«d?I?« «c s ± …œU*U …œ—«u«

Æ WId*« ◊ËdAK UÎIËË —«dI« «c s

o«d*«  U‡‡MMI? …œU“ W‡‡‡‡O? WOU?  UI?? È√ œ«b? “UN'« Âe?K ≠ ∏ …œU‡‡‡
W‡‡OK?«b« …—«“Ë  U‡‡‡Ëd?A? “U‡?‡‡N? 5 l‡‡u*« ‰u??uËd?K U?ÎI? p–Ë ¨ t? Õd?B*« vK

Æ WONU WB<« ÊUK« Áœb% U* UÎIËË ¨ …bb'« WO«dLF«  UFL:« WOË

—«dIU WI?d*« ◊ËdAK UÎI  «—UO?K —UE« sU√ dOu “U?N'« ÂeK ≠ π …œU‡‡‡

Æ  U«dK ÈdB*« œuJK UÎIËË

¨ ÁdA a—U vU?« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzU?u« v —«dI« «c dAMÔ ≠ ±∞ …œU‡‡‡
Æ tB ULO q ÁcOHM WB<«  UN'« lOL vKË

WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë

…bb'« WO«dLF«  UFL:« WO …—«œ≈ fK fOz—Ë

v uÐb ‰UL vHDB Ø”bMN Æœ Æ√


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∞

È—«“u « —«dI UÐ WI d*« ◊ËdA «


W¦U¦« WKŠdLK wKOBH²« jD<« q¹bFð œUL²ŽUÐ —œUB«
Ê«b ±≤≥∏[∑ ‡Ð —bIð WOULł≈ WŠU0 qzUL)« WM¹b ÷—√ ŸËdA s
©WOKš«b« …—«“u UNBOB²Ð ±ππ± WM ≥π∑ r— Í—uNL'« —«dI« UN —œUB«®
dÐu²√ ∂ WM¹b ÊËœdJ wdA« b(« wKŽ WF«u« ÷—_UÐ p–Ë
wMJÝ ŸËdA WU≈ ÷dGÐ WOKš«b« …—«“Ë w{«—√  UŽËdA “UN' WuKL*«Ë
∫ ŸËdA*« WŠU
¨ Ê«b ±¥≥[µ≤ œUL?ô« q WU?« WKdLK WBB?<« ÷—_« WFD WU? vUL≈

Æ ≤Â∂∞≤∑∑∂[∞¥ ‰œUF U È√

∫ v{«—_«  ôULF²Ý« WO½«eO


¨ Ê«b µµ[π≤  «—UL vMJ« ‰ULFö WBB<« v{«—_« WU mK ≠ ±

Æ WU« WKd*« WU vUL≈ s •≥∏[π∂≥ W q9Ë ¨ ≤Â≤≥¥∏∂≥[∞± ‰œUF U0

¨  «—ËU:« e?«d Èu? vK W?OK«b«  Ub?K WBB?<« v{«—_« WU? mK ≠ ≤

•±∞[≥≥≥ W? q9Ë ¨ ≤Â∂≤≤∏π[≤π ‰œU?F U0 ¨ Ê«b ±¥[∏≥ v(« e?d Èu??Ë

Æ WU« WKd*« WU vUL≈ s

¨ Ê«b? ±∑[≥± W‡‡‡u?H*«Ë ¡«d‡‡C)« o? UMLK WB?B<« v{«—_« W?U? mK ≠ ≥

Æ WU« WKd*« WU vUL≈ s •±≤[∞∂± W q9Ë ¨ ≤Â∑≤∂∏≤[∂∑ ‰œUF U0

¨ Ê«b‡‡‡ µµ[¥∂  «—U?O?« —U‡‡‡E«Ë ‚d‡‡DK W?BB?<« v{«—_« W?U? mK ≠ ¥

Æ WU« WKd*« WU vUL≈ s •≥∏[∂¥≥ W q9Ë ¨ ≤Â≤≥≤π¥±[∞∑ ‰œUF U0

¨ Ê«b‡‡‡ ¥[±µ W‡‡‡?OMœ W‡‡‡‡O?LOKù«  U‡‡?‡b‡‡‡K W?BB?<« v{«—_« W?U? mK

Æ ≤±∑¥±∂[∞¥ ‰œUF U0

¨ Ê«b‡‡‡‡ ≥µ[∞µ W‡‡‡?—UL??ô«  U‡‡‡‡b‡‡‡‡?K W‡‡‡‡B?B<« v‡‡‡{«—_« W‡?‡‡U? mK

Æ ≤±¥∑≤≥µ[≥∏ ‰œUF U0
±± ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ ÊUJÝû WBB<« v{«—_«


¨ Ê«b‡‡‡‡ µµ[π≤  «—U‡‡‡L? vMJ« ‰U?LF?ö WB?B<« v{«—_« W?U? mK

W?U« WKd*« W?U? vUL?≈ s •≥∏[π∂≥ W? q9Ë ¨ ≤Â≤≥¥∏∂≥[∞± ‰œUF U0

∫ vU« ‰ËbK UÎI

©jÝu² ® ©—«Ëœ√ ≥ ´ v{—√® ©√® ÊUJÝù« v{«—√ lDIÐ ÊUOÐ


œbŽ WŠU *« œbŽ WŠU *« œbŽ WŠU *«
≤ r‡ — ≤ r‡ — ≤ r‡ —
 «bŠu «  «bŠu «  «bŠu «

±∂ ±µ∂¥[∞∏ ¥∑ ±∂ ≤∞∞±[¥¥ ≤¥ ±∂ ±∑¥µ[∏∑ ±

±∂ ±¥∑µ[∂∏ ¥∏ ±∂ ±∏≤≤[∏∞ ≤µ ±∂ ±∏¥≤[¥π ≤

±∂ ±µ≤µ[µ≤ ¥π ±∂ ±≥∂∑[∑µ ≤∂ ±∂ ≤≤¥¥[±π ≥

±∂ ±µ∞π[¥¥ µ∞ ±∂ ±∑∏∞[≥∂ ≤∑ ±∂ ≤±∞∏[¥≥ ¥

±∂ ±µπ≥[≥∂ µ± ±∂ ±∑≥∞[≤≥ ≤∏ ±∂ ±∂µ∞[∏¥ µ

±∂ ±∂¥≥[≤¥ µ≤ ±∂ ±¥∑≤[π∑ ≤π ±∂ ±¥π∏[∑∑ ∂

±∂ ±±≥≤[∏µ µ≥ ±∂ ±¥µ≥[π∞ ≥∞ ±∂ ±¥∞∏[∑≥ ∑

±∂ ±±¥∑[∑∂ µ¥ ±∂ ±∂π∑[∏∑ ≥± ±∂ ±πµµ[¥∏ ∏

±∂ ±¥≥µ[≤≤ µµ ±∂ ±∂∑¥[±π ≥≤ ±∂ ±∏¥≤[∏∑ π

±∂ ±∏¥≥[∂∞ µ∂ ±∂ ±≤µπ[±π ≥≥ ±∂ ±∑∂±[∂∑ ±∞

±∂ ±≥¥∑[≤∂ µ∑ ±∂ ±∏πµ[∑µ ≥¥ ±∂ ±∑≥µ[±∑ ±±

±∂ ±≤∞π[≥± µ∏ ±∂ ±∏∂∑[π∞ ≥µ ±∂ ±∑∏π[∂≤ ±≤

±∂ ±¥¥±[µπ µπ ±∂ ±¥∂π[∞∂ ≥∂ ±∂ ≤∞∞∂[±≤ ±≥

±∂ ±∂πµ[µ∏ ∂∞ ±∂ ±¥∂≥[¥∞ ≥∑ ±∂ ±∂π¥[∏≥ ±¥

±∂ ±∂¥¥[≤≥ ∂± ±∂ ±∑∏∂[≥∏ ≥∏ ±∂ ±∑∑∑[≥≥ ±µ

±∂ ±≥π∏[≤∞ ∂≤ ±∂ ≤∞∞≥[π∑ ≥π ±∂ ±ππ∑[∂± ±∂

±∂ ±∑∏≥[∞∞ ∂≥ ±∂ ±∑µ≤[∞± ¥∞ ±∂ ±µµ∏[∂∂ ±∑

±∂ ±∏¥π[≥µ ∂¥ ±∂ ±∑≤µ[π∏ ¥± ±∂ ±∑≤∏[µ≥ ±∏

±∂ ±∂±¥[∑≥ ∂µ ±∂ ±¥∑∏[∞∏ ¥≤ ±∂ ±∑±∞[∞∑ ±π

±∂ ±µ≥∂[∑¥ ∂∂ ±∂ ±¥µ≥[≥∑ ¥≥ ±∂ ≤±±¥[∞∑ ≤∞

±∂ ±µ≥≤[±≤ ∂∑ ±∂ ±¥µ≤[¥≤ ¥¥ ±∂ ≤±∂∏[µ∏ ≤±

±∂ ±µ¥±[≥∏ ∂∏ ±∂ ±≤∂∂[≤µ ¥µ ±∂ ±π∑±[µµ ≤≤

±∂ ±∏¥≥[π¥ ∂π ±∂ ±∂∑∞[¥± ¥∂ ±∂ ±∂≤∑[∑∏ ≤≥


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±≤

œbŽ WŠU *« œbŽ WŠU *« œbŽ WŠU *«


≤ r‡ — ≤ r‡ — ≤ r‡ —
 «bŠu «  «bŠu «  «bŠu «

≤∞ ≤≤µ∞[¥∂ ∏≤ ≤∞ ≤±±µ[∂± ∑∂ ±∂ ±∂∞¥[≥¥ ∑∞

≤∞ ±π¥¥[∂≥ ∏≥ ≤∞ ≤±±±[∞∑ ∑∑ ±∂ ±≥¥¥[≥µ ∑±

≤∞ ±∏≤±[¥∏ ∑∏ ±∂ ±µ≤∏[≤± ∑≤

≤∞ ≤∞µ≥[∞∏ ∑π ±∂ ±≤µ∑[∂π ∑≥
≤ WŠU *« v ULł≈ ≤∞ ≤≤∂≥[≥± ∏∞ ≤∞ ±∑µ∑[µ∏ ∑¥
≤ ±¥±≤±π[π∏ ≤∞ ≤≤µ∂[¥≥ ∏± ≤∞ ≤±±∏[∂≤ ∑µ

©jÝu² ® ©—«Ëœ√ ≥ ´ v{—√ ´ ÂË—bЮ ©»® ÊUJÝù« v{«—√ lDIÐ ÊUOÐ


œbŽ WŠU *« œbŽ WŠU *« œbŽ WŠU *«
≤ r‡ — ≤ r‡ — ≤ r‡ —
 «bŠu «  «bŠu «  «bŠu «

∏ ±∞≥¥[≥∏ ¥≥ ∏ ∑≤∂[µ∂ ≤≤ ∏ ∂≤∏[∂µ ±

∏ ∑∑∂[µ± ¥¥ ∏ ∑≤∂[µ∂ ≤≥ ∏ ∂≥≤[∂∂ ≤

∏ ∑±µ[ππ ¥µ ∏ ∑∂µ[∂≤ ≤¥ ∏ ∂∂¥[∏∞ ≥

∏ ∑∂∏[≥≥ ¥∂ ∏ ∑≥∞[∏± ≤µ ∏ ∂≤π[≥≥ ¥

∏ ∑∂∑[µ± ¥∑ ∏ ∑≥∞[π± ≤∂ ∏ ∂≤π[≥≥ µ

∏ ∑∂∑[¥∏ ¥∏ ∏ ∑≥∞[∏µ ≤∑ ∏ ∂≤π[≥≥ ∂

∏ ∑∂∏[∑∂ ¥π ∏ ∑∂≤[∑∑ ≤∏ ∏ ∂∑≤[∞∞ ∑

∏ ∂¥∞[∞∞ µ∞ ∏ ∑≤∞[∞∞ ≤π ∏ ∑∞π[≥∂ ∏

∏ ∂∞∏[∞∞ µ± ∏ ∑≤∞[∞∞ ≥∞ ∏ ∑∞π[≤¥ π

∏ ∂∞∏[∞∞ µ≤ ∏ ∑≤∞[∞∞ ≥± ∏ ∑±∑[π∏ ±∞

∏ ∂∑±[¥± µ≥ ∏ ∂∏π[±∞ ≥≤ ∏ ∑∞±[π¥ ±±

∏ ∂∑±[¥± µ¥ ∏ ∑≥∂[∞∞ ≥≥ ∏ ∑∞¥[∞∞ ±≤

∏ ∂∑±[¥± µµ ∏ ∑∂∂[∂µ ≥¥ ∏ ∑∞¥[∞∞ ±≥

∏ ∂∞∏[∞∞ µ∂ ∏ ±±∏≤[±µ ≥µ ∏ ∂¥∂[∞µ ±¥

∏ ∂∞∏[∞∞ µ∑ ∏ ±∞∏∑[¥≤ ≥∂ ∏ ∂¥∂[∞µ ±µ

∏ ∂∞∏[∞∞ µ∏ ∏ ±±≥≤[∑∑ ≥∑ ∏ ∂¥∂[∞µ ±∂

∏ ∂∞∏[∞∞ µπ ∏ πµ≥[≤≥ ≥∏ ∏ ∂¥∂[∞µ ±∑

∏ ∂∞∏[∞∞ ∂∞ ∏ ±∞≥≤[∏µ ≥π ∏ ∂¥∂[∞µ ±∏

∏ ∂∞∏[∞∞ ∂± ∏ ±∞≥µ[≥≤ ¥∞ ∏ ∑π∞[∏± ±π

∏ ∑≤∂[π∞ ∂≤ ∏ ±∞≥¥[µµ ¥± ∏ ∑¥¥[∏∏ ≤∞

∏ ∑≤∂[π∞ ∂≥ ∏ ±∞≥≤[∏¥ ¥≤ ∏ ∑≤∂[∏≥ ≤±


±≥ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

œbŽ WŠU *« œbŽ WŠU *« œbŽ WŠU *«


≤ r‡ — ≤ r‡ — ≤ r‡ —
 «bŠu «  «bŠu «  «bŠu «

∏ ∂≥±[±≤ ±±≤ ∏ ∑µ≤[∞∞ ∏∏ ∏ ∂≤∞[∏∞ ∂¥

∏ ∂±≥[≥≥ ±±≥ ∏ ∂¥∞[∞∞ ∏π ∏ ∂≤∞[∏∞ ∂µ

∏ ∂±≥[≥≥ ±±¥ ∏ ∂¥∞[∞∞ π∞ ∏ ∂≤∞[∏∞ ∂∂

∏ ∂±≥[≥≥ ±±µ ∏ ∂¥∞[∞∞ π± ∏ ∂≤∞[∏∞ ∂∑

∏ ∂±≥[≥≥ ±±∂ ∏ ∂¥∞[∞∞ π≤ ∏ ∂≤∞[∏∞ ∂∏

∏ ∂±≥[≥≥ ±±∑ ∏ ∂∂≤[±∞ π≥ ∏ ∂≥∏[≤∞ ∂π

∏ ∂±≥[≥≥ ±±∏ ∏ ∂π≥[∞∞ π¥ ∏ ∂≥∏[≤∞ ∑∞

∏ ∂∏∏[∞∞ ±±π ∏ ∂π≥[∞∞ πµ ∏ ∂≥∏[≤∞ ∑±

∏ ∂∏∏[∞∞ ±≤∞ ∏ ∂∏≤[¥∏ π∂ ∏ ∂≥∏[≤∞ ∑≤

∏ ∂∏∏[∞∞ ±≤± ∏ ∂∂≤[¥∞ π∑ ∏ ∑∑±[∂∑ ∑≥

∏ ∂∏∏[∞∞ ±≤≤ ∏ ∂∂≤[¥∞ π∏ ∏ ∑∑±[∂∑ ∑¥

∏ π∂∂[±∞ ±≤≥ ∏ ∂∂≤[¥∞ ππ ∏ ∑∑±[∂∑ ∑µ

∏ ∑π∂[±π ±≤¥ ∏ ∂∂≤[¥∞ ±∞∞ ∏ µππ[π¥ ∑∂

∏ ∑∑≥[∑¥ ±≤µ ∏ ∂∂≤[¥∞ ±∞± ∏ ∂∂≤[∞≥ ∑∑

∏ ∂∂≥[¥∞ ±≤∂ ∏ ∂≥∑[∂∏ ±∞≤ ∏ ∑≥∏[∏± ∑∏

∏ ∂µ∑[±≥ ±≤∑ ∏ ∂≥∑[∂∏ ±∞≥ ∏ ∏∞∂[±≥ ∑π

∏ ∂∂∂[∏∏ ±≤∏ ∏ ∂≥∑[∑∞ ±∞¥ ∏ ∂∑π[∞± ∏∞

∏ ∂∂≥[¥∑ ±≤π ∏ ∂≥∑[∑¥ ±∞µ ∏ ∏∂∞[¥∞ ∏±

∏ ∂∂≥[¥∂ ±≥∞ ∏ ∂≥∑[∑∞ ±∞∂ ∏ ∂π∑[∂∞ ∏≤

∏ ∂¥∞[∞¥ ±≥± ∏ ∂≥∑[∑≤ ±∞∑ ∏ ∂π∂[µ∏ ∏≥

∏ ∂ππ[∑± ±≥≤ ∏ ∂≤µ[¥± ±∞∏ ∏ ∂π∂[µ∏ ∏¥

∏ ∑≤∂[∂± ±∞π ∏ ∂π∑[∂∞ ∏µ


≤ WŠU *« v ULł≈
∏ ∏µµ[¥∞ ±±∞ ∏ ∂π∑[∂∞ ∏∂
≤ π≥∂¥≥[∞≥
∏ ∂≥≤[±∂ ±±± ∏ ∑µ≤[∞∞ ∏∑

∫ WOzUM³ «  UÞ«d²ýô«
∫ ÊUJÝù« v{«—_ WOzUM³ «  UÞ«d²ýô« ≠ ÎôË√
Æ ŸËdA*« WU vUL≈ s • µ∞ s be ô ÊUJû WBB<« WU*«

Æ  «—ULFK ÷—_« WFD WU s •µ∞ s be ô (F. P) WOzUM« WM«


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±¥

ŸU?H—ô« œuO? l ÷—UF? ô U0Ë —«Ëœ√ ≥ ´ v{—√ WO?MJ«  «—UL?FK ŸUH—« vB?√

Æ WIDM*U WK*«  «uI« s …—dI*«

Æ vHK Â¥ ¨ vUË vU√ Â≥ ∫  «—ULFK WMU œËœd«

jI? W‡‡‡—U?& d‡‡‡‡O? Ê“U‡‡‡?Ë  «—U?O? —U‡‡E« sU?Q q?G? ÂË—b qL?F `L?

Æ t o«d*« qOu s WMb*« “UN WOu ÊËb

v{—_« —Ëb« `D s •≤µ W?U vK `D« —Ëb  U?b)« o«d qL?F `L

±∞¥ …œU?LK U?ÎI? Ë W‡‡OMJ …b‡‡Ë U?N?u?L? v qJA ô U‡?‡0 ª WOM?J«  ö‡‡‡‡O?HU

≤∞∞∏ WM ±±π rd —œUB« ¡UM« ÊuUI WcOHM« Wzö« s

¨ v‡‡‡œ√ b?‡‡‡? W?OMJ …b‡‡‡?Ë Ø …—U?O? l‡‡‡«u  «—U?O? —U‡‡‡E?« sU?√ d?O?u r

Æ  U«dK ÈdB*« œuJ« l ÷—UF ô U0Ë

Â≤µ∞ s v{«—√ lD? vMJ« ‰U?L??F??ö W?B??B?<«  U?uK?« ‰«u √ be ô√

d‡‡?‡2 q‡‡‡?L?? r Â≤µ∞ s „u?K« ‰u‡?‡‡‡ …œU“ W?U‡‡‡ v?Ë „uK« —u?‡‡‡?? s W?????O??I??

±µ∞ s be ô „u?K« WU?NË d??L*« —u??? s W?U??*« ÊuJË ¨ Â∂ s qI ô ÷d??F

Æ WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π rd —œUB« ¡UM« ÊuUI UÎI Ë

Æ vœ√ b Â∂ s qI ô  UuK« 5 WU*«

≤∞∞≤ر±Ø±∂ a—U? bL??F*« jD<U od*« v«d?L?F« ddI?U œ—Ë U0 «e?ô« r

ÊUJù«  U?OuM W?OUJ«  U?UJ«Ë ÊUJ?« œb YO? s UN?OK W?I«u*« o? v«Ë

≠ Ê«b?? Ø U?ÎB???? ∏∞ ju??? ‚u?‡‡‡ ÊUJ≈ ≠ Ê«b?‡‡‡ Ø U??ÎB??? ¥µ d‡?‡‡U?? ÊUJ≈

ŸËdA?*« qU Èu? vK? WU W?U? vUL?S  Ê«b Ø h? ±∞∞ ju? ÊUJ≈

Æ Ê«b Ø UÎB ¥µ ‡ —bI


±µ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫  U b)« v{«—_ WOzUM³ «  UÞ«d²ýô« ≠ UÎO½UŁ


 «—ËU‡‡?‡‡:« e??«d??  U?‡‡‡‡b?‡‡‡‡? W‡‡‡O?K«b«  U??b???K W??B??B??<« v{«—_« W?????

Æ ŸËdA*« WU vUL≈ s •±≤ ≠ ∏ 5 U WOMJ« ¡UO_« e«d  UbË

•±µ s be ô W‡‡?‡‡O?L?OKù« W‡‡‡‡e?d?*«  U‡‡‡b‡‡‡K W?‡‡‡B?B?<« v{«—_« W??

Æ ŸËdA*« WU vUL≈ s

WOM*« WU*« s •±∞ s UNU be ô `DU  Ub ·d WUS `L

≠ vM*«  U?b? qLF? WU?*« Ác qG??Ë Â≤[∏∞ s be ô ŸU?H—UË v{—_« —ËbU

W??U?*« Ác? sL?C??Ë a‡‡?‡≈ ÆÆÆ W‡‡‡OzU?d?N??  U‡‡‡u? ≠ b‡‡‡‡U??B*«  U‡?‡‡‡MO??U? ·d?‡‡‡

Æ rK« d WU

ÂË—b‡‡‡‡U W‡‡‡IKG? ÌÊU ≤µ∞ Ø 5—UO? ‰bF0  «—U?O —UE« s?U√ dO?u r

Æ  U«dK ÈdB*« œuJ« l ÷—UF ô U0Ë  Ub)« WIDM0 UÎOD Ë√

≠  «—U??O??? —UE?« U‡‡‡?N Õd‡‡?‡‡B*« W‡?‡‡DA?_U Âb‡‡?‡????? ÂË—b W‡?‡‡‡U???S `L???

¨ t o«d*« qOu s WMb?*« “UN WOu? ÊËb ‰UJOUJO?ËdN ‰UL?√ ≠ W—U& dO Ê“U?

Æ ÎôË√ vb*« ŸUb«  U «d« …U«d0 «eô« l

≠ ±π r— dC? ≠ W?O?NU  UËd?A*«Ë jODK W?O?Ozd« WMK« —«dI «e?ô« r

¡«uK« b?O« s Âb?I*« VKD« vK W?I?«u*U ≤∞±¥ WM d?L?u dN?A ≥ r— W?K'U

W?OzUM?«  U «d??ô« rO?L?F?? W?OK«b« …—«“Ë v{«—√  U?Ëd??A? ‚ËbMB Èc?O?H?M« db*«

qzU?L)« ŸËdA? q«d l?OL' …b?b'« WO?«dLF?«  UFL?:« W?O?N WI?D*«  Ub?)« o UM*

ŸËd‡‡A*«  «c » W?U?« WKd?LK bL??F*« ÂUF« jD?<U l« U0 …u√ d?u?√ ∂ WMb0

WOb?)« vULK jI —Ëœ ´ v{—√ ŸUH—U W?OdG« Wed*«  Ub)« W?IDM ¡UM« l
≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∂

¨ ≤∞±∞Ø≤Ø≤µ v ŸËd?A?*« qUJ b?F*« ÂU??F« jD?LK U??ÎI? W—U??L???ô« l—U??A*U

¨ ≤∞∞π WM ≤≥≤ r— È—«“u« —«dIU …bb'« WO«d?LF«  UFL:« WO  U «d?ô UÎI p–Ë

‰uuËd?K UÎIË WK?*«  «uI«  UOKL W?ON …œb?;« ŸUH—ô« œuO l ÷—U?F ô U0Ë

ŸËd‡‡A?LK U?N Õd‡‡?‡B*« ÁU‡‡‡‡O*«  U‡‡?‡MMI? ÈœU?F? ô U0 p–Ë ‚ËbMB«Ë W??O?N« 5 lu*«

¨ t?O?U?F tM ÁuM?*« ‚ËbMB«Ë W???O?N« 5 ≤∞∞∑Ø∑Ø≤∂ v? lu*« ‰u?uËd??K U?ÎI??

÷d?F« r ÁU?O*« „ö?N?«  ôb?F v?K  Ub?K vU?{ù« —Ëb« …œU“ d?OQ WU? vË

Æ —Ëb« …œU“ WO Wd*« ¡U_« W«—b o«dLK WB<« WMK« vK

∫  U b K WBB<« v{«—_«
¨  «—ËU:« e?«d Èu?? vK W?OK«b«  Ub?K WB?B<« v{«—_« W?U? mK

•±∞[≥≥≥ W? q9Ë ¨ ≤Â∂≤≤∏π[≤π ‰œU?F U0 ¨ Ê«b ±¥[∏≥ v(« e?d Èu??Ë

Æ WU« WKd*« WU vUL≈ s

¨ Ê«b‡‡‡ ¥[±µ W‡‡‡?‡OMœ W‡‡‡O?LOKù«  U‡‡?‡b‡‡‡K W?BB?<« v{«—_« W?U? mK

Æ ≤±∑¥±∂[∞¥ ‰œUF U0

¨ Ê«b‡‡‡ ≥µ[∞µ W‡‡‡?‡—UL??ô«  U‡?‡‡b‡‡‡K W‡‡‡B?B?<« v‡‡{«—_« W‡‡‡U?? m‡‡‡K

∫ vU« ‰ËbK UÎI Ë ¨ ≤±¥∑≤≥µ[≥∏ ‰œUF U0

©v(«®  U b)« v{«—√ lDIÐ ÊUOÐ

 U‡‡‡‡Þ«d²‡ýô« lÐd*« d²*UÐ WŠU *« ◊U‡‡‡‡‡‡AM « ÷—_« WFD r —

WOzUM³ «  UÞ«d²ýôUР«e² ô« r²¹ ±±±¥µ[∏¥µ¥ WO×  U bš ±≠±

UNÐ ‰uLF*« ∏∞¥π[≤¥≥¥ È—U& ≤≠±

…bŠ vKŽ ◊UA½ qJ ∏≥≥µ[¥± È—U& ≥≠±

≤∑µ≥∞[µ v‡‡‡ U‡‡‡‡‡‡‡‡‡L‡‡łù«


±∑ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

…—ËU:«  U b)« v{«—√ lDIÐ ÊUOÐ


 U‡‡‡‡Þ«d²‡ýô« lÐd*« d²*UÐ WŠU *« ◊U‡‡‡‡‡‡AM « ÷—_« WFD r —

±∏∂≥∂[π∏ WOLOKFð  U bš ¥≠±

µ±∂∞[¥∏µ∞ È—U& µ≠±

WOzUM³ «  UÞ«d²ýôUР«e² ô« r²¹ ≥∞¥±[∞∑µ∏ b− ∂≠±

UNÐ ‰uLF*« ≤≥∞±[≥¥µ≥ WÞdý ∑≠±

…bŠ vKŽ ◊UA½ qJ ±∏∞π[±∞µ∑  U bš ∏≠±

±±∂≤[µ¥ W½UCŠ π≠±

±≤∏∑[≤∞ W½UCŠ ±∞ ≠ ±

±≥∂∞[∞∂ W½UCŠ ±± ≠ ±

≥¥∑µ∏[∑π v‡‡‡ U‡‡‡‡‡‡‡‡‡L‡‡łù«

W¹—UL¦²Ýô«  U b)« v{«—√ lDIÐ ÊUOÐ


lÐd*« d²*UÐ WŠU *« ÷—_« WFD r —

π∂∞±[∞∑ ±
∏∂±∂[∂µ ≤
∏∑¥±[∂¥ ≥
∏∂∏π[∑∂ ¥
µπ≥≤[π∑ ±±
∂∞≤≥[∏µ ±≤
π∂µ∂[∏∑ ±≥
µ≥∞¥[∂∞ ±¥
¥µ¥µ[∂≥ ±µ
≤∞∞π∑[±π ±∂
∑∞≥µ[∏∂ ±∑
≤≤∂∞∏[∑µ ±∏
∑∞≥µ[∏µ ±π
π≤∞∞[∞∑ ≤∞
±¥±¥¥[∂≤ ≤±
±¥∑≤≥µ[≥∏ v ULłù«

 UËdA*« “UN s ÷uH

© ¡U‡‡‡‡‡‡‡‡‡C ≈ ®
≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∏

W UF «  UÞ«d²ýô«
÷—U‡‡F?? ô U0Ë —«Ëœ√ ≥ ´ v{—√  W?O?MJ«  «—U?L?F?K ŸU?H—« vB??√ mK ≠ ±

Æ WIDM*U WK*«  «uI« s …—dI*« ŸUH—ô« œuO l

W‡‡‡‡OU?  U‡‡‡‡I?? È√ œ«b‡‡‡ W?OK«b« …—«“Ë v{«—√  UËd?A “U?N Âe?K ≠ ≤

“U?N? 5 lu*« ‰u?uËd?K U?ÎI t Õd?B*« s o?«d*«  UMMI? …œU“ W?O? U?N?KD b?

ÊUK« Áœb% U* UÎI …bb'« WO«dLF«  U?FL:« WOË WOK«b« …—«“Ë v{«—√  UËdA

Æ WONU WB<«

≤∞∞≤ر±Ø±∂ a—U? bL??F*« jD<U od*« v«d?L?F« ddI?U œ—Ë U0 «e?ô« r ≠ ≥

ÊUJù«  U?OuM W?OUJ«  U?UJ«Ë ÊUJ?« œb YO? s UN?OK W?I«u*« o? v«Ë

≠ Ê«b?? Ø U?ÎB??? ∏∞ j?u??? ‚u‡‡ ÊUJ?≈ ≠ Ê«b‡‡‡‡ Ø U??ÎB??? ¥µ d‡?‡‡‡U?? ÊUJ≈

ŸËdA?*« qU Èu? vK? WU W?U? vUL?S  Ê«b Ø h? ±∞∞ ju? ÊUJ≈

Æ Ê«b Ø UÎB ¥µ ‡ —bI

t o«d*« qO?u s? WMb*« “U?N? W?Ou??? ÊËb t??U?S `L? ÂË—b?« —Ëœ ≠ ¥

Æ jI UN ÕdB*« WDA_U qGË

Æ œËœd« o UM v  PAM W√ WU≈ “u ô ≠ µ

∫ q? ¡UM« `D√ vK√ XOM v?«  UI?K*« v ∫ `D« —Ëb  U ?b)« o«d ? ≠ ∂

ÊuJ q WOMJ …bË UN?uL v Ê=uJÔ ô v« WOb?)« ·dG«Ë  U«e)«Ë rö« —U¬

U?Nu?L? v be? ô√ vK UN Õd?B*« WKH?I*« ¡UM«  «b?Ë vU? UNU?L?F?« v W?FU

¨ W???O?N«  U «d???ô U?ÎI?ËË ¨ W??OMJ«  ö?O??HK v{—_« —Ëb« `D?? s •≤µ s

≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU?I WcOHM« Wzö« s ±∞¥ …œU*«Ë

Æ ULNöbFË WcOHM« tzôË

rO?L??B W‡‡‡U‡‡?)« t??I?H v?K W?OK«b« …—«“Ë v{«—√  U??Ëd?A? “U?N?? vu? ≠ ∑

“U?Ë  Uu??H?OKË ¡Ud?N??Ë È—Ë v? ·d?Ë ÁU??O? s W?OK«b?« o«d*«  UJ? c??O?HMË

WOK«b«  UJ?A« j— l WON« s …b?LF*«  Uu?dK UÎI p–Ë ¨ vU*U U?NKOuË

≠ v ·d? ≠ ÁUO ∫ s WuKD*«  UMMI*« bb?% r t√ ÂuKF*« sË «c ¨ WO?Ozd« WJAU

WUOË qO?GA WOFL'« Âu?I Ê√Ë WONU UN ‰uL?F*« b«uIK UÎI  UuH?OK ≠ ¡UdN

Æ WOMF*«  UN'« v≈ UNLOK 5( UN«u√ WUJ WOK«b« o«d*«


±π ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

lu*« oO?M WU)« t?I?H vK WOK«b« …—«“Ë v{«—√  U?ËdA? “UN? vu ≠ ∏

W?H—_«Ë  «—Ëœd?« c?O?HMË …U?A*«  «dL* W?OK«b« …—Uù« …b?L?√Ë Èd« WJ?Ë  «d2 s

Æ töË  UOJ«Ë WOUMB« ‰UL_«Ë dOA«Ë W«—e«Ë  UDOK«Ë

 UudK U?ÎI UNH—Ë WOK?«b« ‚dD« cOHM WU)« UN?IH vK WOF?L'« vu ≠ π

Æ WOOzd« ‚dDU WOK«b« ‚dD« j— l WON« s …bLF*«  UH«u*«Ë

“U‡‡?‡N?'« v?‡‡bMN* ÕU??L??U W??OK«b« …—«“Ë v{«—√  U??Ëd??A?? “U?N?? Âe??K ≠ ±∞

vU??LK —œU?B« hO?d?«Ë W?OzUM«  U «d??ö vMH« gO??H?« ¡«d?≈Ë c?O?HM« W?FU?0

 Uu?d«Ë  UH«uLK U?ÎIË o«d*«  UJA W?U)«  UMOF« œUL?«Ë vMH« gOH?« «cË

Æ WMb*« “UNË WON« s …bLF*«Ë WOFL'« s WbI*«

 U?H?«uË  U?u?— œU?L?U W?OK«b« …—«“Ë v{«—√  U?Ëd?A? “UN? Âe?K ≠ ±±

Æ ¡UdNJ« l“u Wd s ¡UdNJ« ‰UL√

WU??O? W?U??)« t???I?H vK W??OK«b« …—«“Ë v{«—√  U??Ëd?A?? “U?N? vu?? ≠ ±≤

Æ π ¨ ∏ ¨ ∑  «dIH« v W{u*« ‰UL_«

ŸUb?« …—«“Ë qÓ s W?{ËdH*« ŸUH?—ô« œuOI? WOK«b« …—«“Ë v{«—√  U?ËdA? “UN Âe?K ≠ ±≥

Æ …bb'« WO«dLF«  UFL:« WON UN ‰uLF*« WOzUM«  U «dô« “ËU ô U0Ë

vœ√ b WOMJ …bË Ø …—UO l«u  «—UO —UE« n«u dOu «eô« r ≠±¥

 «—U?O? —U‡‡?E« sU?√ d?O?u r  U??b?K W??MU U?√ ÊU?Jû W‡‡‡‡B?B??<« o UM*U

Æ  Ub)«Ë ÊUJû  U«dK ÈdB*« œuJ« l ÷—UF ô U0Ë WIKG ÊÌ U ≤µ∞Ø5—UO ‰bF0

≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuU?IU W?OK«b« …—«“Ë v{«—√  U?Ëd?A? “UN? Âe?K ≠±µ

Æ ULNöbFË WcOHM« tzôË

 ÌÊU ·d   ‰Ë√ ·d 

 UËdA*« “UN s ÷uH © ¡U‡‡‡‡C ≈ ®


© ¡U‡‡‡‡‡‡‡‡C ≈ ®
≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∞
≤± ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«
≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤≤

ÊUJ «Ë W×B « …—«“Ë


≤∞±∏ WM ∑±± r — —«d
ÊUJ «Ë W×B « d¹“Ë
ª WbOB« WMN WË«e ÊQA ±πµµ WM ±≤∑ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF

ª UNO —U&ô«Ë UNULF« rOEMË  «—b<« WUJ ÊQA ±π∂∞ WM ±∏≤ r— ÊuUI« vKË

ª ±π∂± WM  «—bLK …bOu« WOUHô« vKË

ª ±π∑± WM WOKIF«  «dR*U WU)« WOUHô« vKË

WOK«b«Ë ¨ ‰bF«Ë ¨ W?B«  «—«“u 5K2 s WKJA*« WOö« WM?K«  UOu vKË

ª ≤∞±∏Ø∏Ø∏ v …bIFM*«

UdzUE Õö√Ë œ«u*« iF WU{≈ ÊQA ≤∞±∏ WM ¥¥∞ r— È—«“u« —«dI« vKË

± r— ‰Ëb'« s vU« rI« v≈ U?N«dCË UdzUE Õö√Ë UN«d?≈Ë UN«d≈Ë

ª ±π∂∞ WM ±∏≤ r— ÊuUIU oK*«

ª WObOB« ÊuAK Wed*« …—«œù« fOz— t{d U vK ΡUMË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
Õö??√Ë U??N«d??≈Ë U??N«d????≈Ë UdzUEË U??N??ö??√Ë W??Oü« œ«u*« ·U??CÔ ≠ ± …œU‡‡
± r— ‰Ëb'« s? vU« r?I« v≈ ¨  bË U?LM√ UN«d?C?Ë U?N«d?≈Ë UdzUE

∫ tO≈ —UA*« ±π∂∞ WM ±∏≤ r— ÊuUIU oK*«

1 - SDB-005: naphthaleen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate .


2 - EMB - Fubinaca: ETHYL {1 - (4-Fluorobenzyl) - 1H - indazole - 3 -
Carbonyl} - L - Valinate .
3 - 5-FLUORO PY - PICA: {1 - (5-fluoropentyl) - 1H - Indol - 3 - YL}
{Pyrrolidin - 1 - YL} Methanone .
4 - ETHCATHINONE: 2 - Ethylamino - 1 - Phenyl - Propan - 1 - One.
5 - 4 - CHLOROETHCATHINON: 1- (4 - CHLOROPHENYL) - 2 -
(Ethylamino) Propan - 1 - One .
≤≥ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

È—«“u‡?‡« —«d‡?‡‡‡?I« s ± …œU‡?‡‡*U? —u‡‡?c*« fU?‡‡‡?‡)« Vd‡?‡*« qb?‡‡‡?F ≠ ≤ …œU‡‡


∫ vU« tu« vK `BO ¨ tO≈ —UA*« ≤∞±∏ WM ¥¥∞ r—

5 - FYB - AMB (AMB - Fubinaca) (MMB - FUBINACA) :


methyl (2S) -2- {1- ({4- fluorophenyl) methyl} indazole -3- carbonyl)
amino} -3- methylbutanoate .

Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ ≠ ≥ …œU‡‡
≤∞±∏ر±Ø≤∞ v «Îdd%

ÊUJ«Ë WB« d“Ë

b‡‡‡¹«“ W‡‡ U¼ Æœ Æ√
≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤¥

WO dA UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b


© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ≥µ≥∞ r — bO —«d
WO dA UÐ vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë qO Ë
≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUIU —œUB« W?OK_«  UR*«Ë  UOFL?'« ÊuU vK Ÿö ô« bF

ª WcOHM« tzôË

W?O??F?L? b?O??  «¡«d?≈ ÊQ?A ≤∞±∏ر∞ر a?—U?  U?O??F?L?'« …—«œ≈ …d?c?? vKË

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WOdA« WEU0 r$ »dœ ≠ WOLMK qI*«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
r$ »dœ ≠ W?O?L?MK q?I??*« W??O?F?L?' v‡U?_« ÂU‡EM?« W?zô b?O? ≠ v Ë√ …œU?
≤∞±∏ر∞Ø≤ s «Î—U« ≥µ≥∞ r— X% W‡‡‡OdA« WEU0

¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bO?I WB<« …—«œù« ÂeK ≠ WO½UŁ …œU
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË

≤∞±∏ر∞Ø≤ v «Îdd%

…—«“u« qOË

vLN bOÝ X dO Ø√
bOI « h K
Æ WOdA« WEU ≠ vb*« q« ÂU√ ≠ X√— Ÿ—U ≠ WKuI« ∫ dI*« Ê«uM

Æ Wu_«Ë WuHD« WU— ≠ WOULô«  «bU*« ≠ vK;« lL:« WOLM ∫ Ê«bO v qLF«

Æ r$ »dœ ed ∫ v«dG'« ‚UDM«

Æ ¡UC√ ∑ s ÊuJ …—«œ≈ fK0 WOFL'« —«b

Æ ÂU q s ±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± s √b WOU*« WM«

≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« s ¥≥ …œU*« ÂUJ_ U?ÎI UN«u√ WuK√Ë WO?FL'« q

Æ WOFLK vU_« ÂUEM« Wzô s π …œU*«Ë


≤µ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO dA UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b


© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ≥µ≥≤ r — bO —«d
WO dA UÐ vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë qO Ë
≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUIU —œUB« W?OK_«  UR*«Ë  UOFL?'« ÊuU vK Ÿö ô« bF

ª WcOHM« tzôË

ÈbN« —u W?OFL bO?  «¡«d≈ ÊQA ≤∞±∏ر∞ر∞ a—U?  UOFL'« …—«œ≈ …d?c vKË

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WOdA« WEU0 ådO u√ò ‡ WdO)«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
åd?O? u√ò ‡ Wd?O)« Èb?N« —u WO?F?L' v‡U?_« ÂU‡EM« W?zô bO? ≠ v Ë√ …œU
≤∞±∏ر∞ر± s «Î—U« ≥µ≥≤ r— X% W‡‡‡OdA« WEU0

¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bO?I WB<« …—«œù« ÂeK ≠ WO½UŁ …œU
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË

≤∞±∏ر∞ر± v «Îdd%

…—«“u« qOË

vLN bOÝ X dO Ø√
bOI « h K
Æ WOdA« WEU ≠ dO u√ ≠ vu œôË√ ∫ dI*« Ê«uM

Æ WOULô«  «bU*« ∫ Ê«bO v qLF«

Æ ed*« ∫ v«dG'« ‚UDM«

Æ ¡UC√ ∑ s ÊuJ …—«œ≈ fK0 WOFL'« —«b

Æ ÂU q s ±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± s √b WOU*« WM«

≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« s ¥≥ …œU*« ÂUJ_ U?ÎI UN«u√ WuK√Ë WO?FL'« q

Æ WOFLK vU_« ÂUEM« Wzô s π …œU*«Ë


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∂

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ WO uM*« WE U×


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ≤∞∂∞ r — bO —«d
≤∞±∏Ø¥Ø≥∞ a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b
Êu‡‡‡‡U?IU —œU‡‡?‡‡B« W‡‡‡‡OK_«  U‡?‡R*«Ë  U?‡‡‡‡O?FL?'« Êu‡‡‡?U‡‡‡‡ vK Ÿö ô« b?F

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r—

Êu‡‡‡U??I« ÂUJ‡‡‡_ U·‡?‡I‡‡ b‡‡‡?O?I«  «¡«d‡‡‡≈ ÊQ‡‡?‡A  U‡‡‡O?F?L??'« …—«œ≈ …d?c? vKË

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r—

ª WOuM*U vULô« sUC« Wdb0  UOFL'« …—«œ≈ db bO« t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuU?I« ÂUJ_ UÎI? eO?L«Ë W?OLMK? …œUd« qO W?OF?L b?O

≤∞∂∞ rd W??O?uM*U v?U?L???ô« sU?C??« W‡‡‡‡‡d?b0  U?O?F??L?'« …—«œ≈ ·«d‡‡?‡‡≈ X%

≤∞±∏Ø¥Ø≥∞ a—U

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
¨ ’U‡‡?‡‡)« q‡‡?‡??U v‡‡?‡U‡‡_« ÂU?‡‡‡EM« h?K b‡‡?‡‡O??I W‡?‡‡B????<« …—«œù« Âe??K

Æ WdB*« lzUuU dAMÔË

…—«“u« qOË

qO u « bL× ÈbLŠ_« ØÂ
≤∑ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

bOI « h K
≠ ±≤ W‡‡?I‡‡ ≠ ∑ …—U‡‡?‡‡L?? ≠ ‚u‡‡‡?« »u‡‡‡M? v‡‡‡ ≠ UM?u?? ∫ d?I?*« Ê«uM

Æ åÈuKò fU)« —Ëb«

≠ WœUBô«  U?b)« ≠ WOLOKF«Ë W?OB« WDA_« WzöU UL? ∫ qLF« Ê«bO

d??B?? VF?? 5 W??«b?B?« ≠ W?O??U??L????ô«  «b?U??*«Ë  U??b??)«

vœ_« ◊U?AM« ≠ W?OK;«  U?F?L??:« W?O?LM ≠ W?Ib?B« »u?F?A«Ë

≠ W?OMb?«Ë W?O?LKF«Ë W??O?U?I?«  U??b?)« ≠ vö?ù«Ë vU???B«Ë

≠ …d‡?‡‡‡?_« r‡‡?‡‡O?EM ≠  U?‡‡U????F*« »U?‡‡‡?‡???√ ≠ …—«œù«Ë r?OEM?«

WO?« WUL ≠ WuHD«Ë Wu?_«Ë …d_« WU— ≠ Wu?OA« WU—

Æ WOuUI«Ë W—ub« ‚uI(U WOu« ≠ UNOK WEU;«Ë

Æ WOuM*« WEU Èu vK ∫ qLFK v«dG'« ‚UDM«

Æ «ÎuC ±± ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b

Æ ÂU q s ∂Ø≥∞ v vNMË ∑ر s √b ∫ WOU*« WM«

W‡‡‡‡O?K_«  U‡‡‡?R*«Ë  U?O?F?L?'« WU?≈ ‚ËbM ∫ v≈ ‰«u?_« WuK√Ë W?O?F?L?'« q

Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∏

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ WO uM*« WE U×


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ≤∞∂± r — bO —«d
≤∞±∏صر∞ a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b
ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUIU —œUB« WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« ÊuU vK Ÿö ô« bF

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI bOI«  «¡«d≈ ÊQA  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË

ª WOuM*U vULô« sUC« Wdb0  UOFL'« …—«œ≈ db bO« t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
l?« W?d? rd‡‡‡‡√Ë W‡‡‡‡FU?«  «b‡‡?‡u«Ë WO?«—e« …—«œùU 5K?UF« W?O?F?L b?O?

sU?C?« Wdb0  U?O?FL?'« …—«œ≈ ·«d?≈ X% ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuU?I« ÂUJ_ U?ÎI?

≤∞±∏صر∞ a—U ≤∞∂± rd WOuM*U vULô«

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË ¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bOI WB<« …—«œù« ÂeK

…—«“u« qOË

qO u « bL× ÈbLŠ_« ØÂ
bOI « h K
Æ WO«—e« …—«œù« b vK√ ≠ vdA« d« ≠ l« Wd ∫ dI*« Ê«uM

≠ W?O?L??OKF WDA√Ë  U??b? ≠ W?O???B« WDA_« W?zö?U U?L? ∫ qL?F?« Ê«b?O?

≠ WOMb«Ë WO?LKF«Ë WOUI?«  Ub)« ≠ WOU?Lô«  «bU?*«Ë  Ub)«

Æ WuHD«Ë Wu_«Ë …d_« WU— ≠ WOK;«  UFL:« WOLM

Æ l« Wd WMbË ed Èu vK ∫ qLFK v«dG'« ‚UDM«

Æ ¡UC√ π ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b

Æ ÂU q s ∂Ø≥∞ v vNMË ∑ر s √b ∫ WOU*« WM«

n‡‡‡UJ« l?L0 l?« W?d? W?O?dA« W?O?F?L?'« ∫ v≈ ‰«u?_« WuK√Ë W?OF?L?'« q

Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI


≤π ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ WO uM*« WE U×


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ≤∞∂≤ r — bO —«d
≤∞±∏صر∞ a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b
ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUIU —œUB« WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« ÊuU vK Ÿö ô« bF

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI bOI«  «¡«d≈ ÊQA  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË

ª WOuM*U vULô« sUC« Wdb0  UOFL'« …—«œ≈ db bO« t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂU?J_ UÎI ÂuJ« 5?A WOLMK W?OLKF« nM WO?FL b?O

≤∞±∏صر∞ a—U ≤∞∂≤ rd WOuM*U vULô« sUC« Wdb0  UOFL'« …—«œ≈ ·«d≈ X%

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË ¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bOI WB<« …—«œù« ÂeK

…—«“u« qOË

qO u « bL× ÈbLŠ_« ØÂ
bOI « h K
Æ ‰uK“ bF ‘ s ‰«uH« …—U ≠ vdA« d« ≠ ÂuJ« 5 ∫ dI*« Ê«uM

≠ W?O?L??OKF WDA√Ë  U??b? ≠ W?O???B« WDA_« W?zö?U U?L? ∫ qL?F?« Ê«b?O?

≠ WOMb«Ë WO?LKF«Ë WOUI?«  Ub)« ≠ WOU?Lô«  «bU?*«Ë  Ub)«

≠ U?N??OK WEU??;«Ë W??O??« WU?L?? ≠ W?OK;«  U??F?L???:« W‡‡‡‡O??LM

Æ WœUBô«  Ub)« ≠ »uFA« 5 W«bB« ≠ vULô« ŸUb«

Æ WOuM*« WEU Èu vK ∫ qLFK v«dG'« ‚UDM«

Æ ¡UC√ π ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b

Æ ÂU q s ∂Ø≥∞ v vNMË ∑ر s √b ∫ WOU*« WM«

W‡‡‡‡O?K_«  U‡‡‡?R*«Ë  U?O?F?L?'« WU?≈ ‚ËbM ∫ v≈ ‰«u?_« WuK√Ë W?O?F?L?'« q

Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∞

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ WO uM*« WE U×


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ≤∞∂≥ r — bO —«d
≤∞±∏Ø∂Ø¥ a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b
ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUIU —œUB« WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« ÊuU vK Ÿö ô« bF

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI bOI«  «¡«d≈ ÊQA  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË

ª WOuM*U vULô« sUC« Wdb0  UOFL'« …—«œ≈ db bO« t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
ÂUJ_ U?ÎI?? ¡«d?L?(« We?FU vK?;« lL??:« W?O?LM? »UD)« s d?L? W?O?F??L? b?O?

vU?L???ô« sU?C?« W?db0  U?O?F?L??'« …—«œ≈ ·«d?≈ X% ≤∞±∑ WM ∑∞ r?— ÊuU?I«

≤∞±∏Ø∂Ø¥ a—U ≤∞∂≥ rd WOuM*U

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË ¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bOI WB<« …—«œù« ÂeK

…—«“u« qOË

È—œUM « b Uš v½U √ Ø√
bOI « h K
Æ ¡«bNA« ≠ ”ËdL ≠ ¡«dL(« WeF« ∫ dI*« Ê«uM

≠ Wu‡?‡‡‡H?D«Ë W‡‡?‡‡u???_«Ë …d‡‡‡?‡_« W‡‡?‡‡‡U?‡‡‡— W?‡‡‡‡?zöU U???L?? ∫ qL???F« Ê«b???O??

≠ WOMb«Ë WO?LKF«Ë WOUI?«  Ub)« ≠ WOU?Lô«  «bU?*«Ë  Ub)«

Æ WOK;«  UFL:« WOLM

Æ ¡«bNA« ed Èu vK ∫ qLFK v«dG'« ‚UDM«

Æ ¡UC√ ∑ ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b

Æ ÂU q s ∂Ø≥∞ v vNMË ∑ر s √b ∫ WOU*« WM«

W‡‡‡‡O?K_«  U‡‡‡?R*«Ë  U?O?F?L?'« WU?≈ ‚ËbM ∫ v≈ ‰«u?_« WuK√Ë W?O?F?L?'« q

Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI


≥± ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ WO uM*« WE U×


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ≤∞∂¥ r — bO —«d
≤∞±∏Ø∂ر± a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b
ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUIU —œUB« WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« ÊuU vK Ÿö ô« bF

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI bOI«  «¡«d≈ ÊQA  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË

ª WOuM*U vULô« sUC« Wdb0  UOFL'« …—«œ≈ db bO« t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂUJ_ U?ÎI  «œUU lL?:« WOLM ¡U/ W?OFL b?O

≤∞±∏Ø∂ر± a—U ≤∞∂¥ rd WOuM*U vULô« sUC« Wdb0  UOFL'« …—«œ≈ ·«d≈ X%

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË ¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bOI WB<« …—«œù« ÂeK

…—«“u« qOË

È—œUM « b Uš v½U √ Ø√
bOI « h K
Æ ±± WIDM*« ≠ vU« —Ëb« ≠ µ r— VJ ≠  «œU« ∫ dI*« Ê«uM

≠ W‡‡?‡‡u‡?‡‡HD?«Ë W‡‡‡?‡‡u??_«Ë …d?‡‡‡‡?_« W‡‡‡‡?U‡‡‡?— W??zö?U U??L?? ∫ q?L??F« Ê«b???O??

≠ WOMb«Ë WO?LKF«Ë WOUI?«  Ub)« ≠ WOU?Lô«  «bU?*«Ë  Ub)«

Æ pKN*« WUL ≠ WOK;«  UFL:« WOLM

Æ W—uNL'« Èu vK ∫ qLFK v«dG'« ‚UDM«

Æ ¡UC√ ∑ ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b

Æ ÂU q s ∂Ø≥∞ v vNMË ∑ر s √b ∫ WOU*« WM«

 «œU?U ʬd‡‡I« k‡‡‡?OH?? W‡‡‡‡U?F« W‡‡‡‡?OF?L?'« ∫ v≈ ‰«u?_« WuK√Ë W?OF?L?'« q

Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI


≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥≤

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ WO uM*« WE U×


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ≤∞∂µ r — bO —«d
≤∞±∏Ø∂Ø≤∞ a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b
Êu‡‡‡‡?U?IU —œU‡‡‡B« W?OK_«  U?‡‡‡‡?R*«Ë  U‡‡‡O??F?L?'« Êu‡‡‡U? v‡‡‡K Ÿö?‡‡‡ ô« b?F

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r—

Êu‡‡‡UI?« ÂU‡‡‡J_ U·I b‡‡O?I«  «¡«d‡‡‡≈ ÊQ‡‡‡‡‡A  U‡‡‡‡O?FL'« …—«œ≈ …d‡‡‡‡c? v‡‡‡KË

ª ≤∞±∑ WM ∑∞ r—

ª WOuM*U vULô« sUC« Wdb0  UOFL'« …—«œ≈ db bO« t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≤∞±∑ WM ∑∞ r— Êu‡‡‡‡UI« ÂUJ‡‡‡_ UÎI WKËUM dHJ WdO)« q_« WOFL bO

≤∞∂µ rd W??O?uM*U? vU?L???ô« s‡‡‡?‡U?C??« Wdb‡‡?‡0  U?O??F?L?'« …—«œ≈ ·«d??≈ X%

≤∞±∏Ø∂Ø≤∞ a—U

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË ¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bOI WB<« …—«œù« ÂeK

…—«“u« qOË

È—œUM « b Uš v½U √ Ø√
≥≥ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

bOI « h K
Æ —uU« ≠ WKËUM dH ∫ dI*« Ê«uM

≠ W?O?L??OKF WDA√Ë  U??b? ≠ W?O???B« WDA_« W?zö?U U?L? ∫ qL?F?« Ê«b?O?

≠ WOMb«Ë WO?LKF«Ë WOUI?«  Ub)« ≠ WOU?Lô«  «bU?*«Ë  Ub)«

≠ Wu??HD«Ë W??u?_«Ë …d??_« WU?— ≠ W??OK;«  U??F?L????:« W?O??LM

Æ WœUBô«  Ub)« ≠ pKN*« WUL ≠ WU)«  UH« WU—

Æ WOuM*« WEU Èu vK ∫ qLFK v«dG'« ‚UDM«

Æ «ÎuC ±≥ ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b

Æ ÂU q s ∂Ø≥∞ v vNMË ∑ر s √b ∫ WOU*« WM«

Wzö œ—Ë U* UÎI? WKËUM0 WdO)« —U<« W?OFL ∫ v≈ ‰«u_« WuK√Ë WO?FL'« q

Æ vU_« ÂUEM«
≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥¥

WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « W¹d¹b ≠ WOÐdG « WE U×


wöN²Ýô« ÊËUF²« …—«œ≈
WOHB² v U²)« »U («
WOöN²Ýô« WO½ËUF²« WOFL'«
Íd³J« WK;« Æ ≠ qB³« …d/ wU¼_
mK*« mK*«
ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡O« ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡O«
tOM ‘d tOM ‘d

‰U*« ”√— ±ππ¥ ≠ pM« ≥µ∑∑∂ ≠

WOHB« izU ≥≥∑∏≤ ≠

v‡‡‡U‡‡Lù« ≥µ∑∑∂ ≠ v‡‡‡U‡‡Lù« ≥µ∑∑∂ ≠

ÊuULË ÊUM«Ë WzU?LFË UÎH√ ÊuöË Wö jI? UÎNOM ≥≥∑∏≤ Á—b izU? oOI% -Ë

vöN?ô« ÊËU?F« ÊuU?I œ—Ë U q v p–Ë ¨ qUJU ‰U*« ”√— W?ODG bF d?O ô U?ÎNOM

Æ WOd*« ‰uú UÎIË WF*« WOU;« b«uI«Ë ±π∑µ WM ±∞π r—

WOHB² « d¹dIð
≠ qB« …d/ vU_ WOöN?ô« WOËUF« WOFLK WOHB«  UU? œULU UML

W?OdG« kU? ¡«uK« b?O?« —«d vK ¡Î UM W?OH?B?«Ë q(«  «¡«d≈ X9 ¨ Èd?J« WK;« ÆÂ

UÎNOM ≥≥∑∏≤ Á—b izU? œuË s WOHB«  d?H√ bË ¨ ≤∞±∏صØ≤∞ a—U ≥µπ r—

UMO≈ œ—Ë U? vK ¡Î UM p–Ë ¨ d?O ô U?ÎNOM ÊuU?LË ÊUM«Ë WzU?LF??Ë UÎH√ ÊuöË Wö jI?

Æ WOdG« WEU; vöNô« vËUF« œU%ô« s

pc UM ddI «cË

bLF

…—«“u« qOË

© ¡U‡‡‡‡‡‡‡‡‡C ≈ ®
≥µ ≤∞±∏ WM dLœ ∏ v ≤∑∂ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

b‡‡I‡‡  U½ö‡Ž≈
…eO'« WE U×0 W d²A*« W¹œ«bŽù« o¹“«d*« v U¼√ WÝ—b
Æ WOGK dFË ¨ UN ’U)« ≥∏µππ r— W—uNL'« —UF -U WLB bI s sKFÔ

 UÐUOM « …—«œ≈ ≠ W UF « WÐUOM «


≠ …œU?I ≠ W??OKJ« UM  UU??OM W—u?N??L?'« —U?F? -U??) ÈœuJ« rd« b?I?? s sKFÔ

Æ UÎOGK dFË ¨ WOze'« ÃdH« ÷Ë— ≠ UM r ≠ UM ed ≠ ◊ud ≠ UMœ

WOÐdG « WE U× ≠ WDM « e d ≠ W uKI³Ð WO×B « …bŠu «


Æ WOGK dFË ¨ UN ’U)« ¥≥µ∏± r— W—uNL'« —UF -U WLB bI s sKFÔ

…dO׳ « s √ W¹d¹b0 o¹d(«Ë v½b*« ŸU b « …—«œ≈


Æ WOGK dFË ¨ UN ’U)« ≥±≤∞≤ r— W—uNL'« —UF -U WLB bI s sKFÔ

n¹uÝ vMÐ ≠ ÊuLO*UÐ WOK;« …bŠu «


Æ WOGK dFË ¨ W—uNL'« —UF -U WU)« ±¥∑µ≥ r— WLB« bI s sKFÔ
W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ

…—«œù« fK fOz—

b‡‡ L× Ãd‡‡ È“u‡‡ œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN


≤∞±∏ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

±≥¥± ≠ ≤∞±∏ر≤Ø∏ ≠ ≤∞±∏ Ø ≤µ≥∏±

Vous aimerez peut-être aussi