Vous êtes sur la page 1sur 12
ig | Sn 33.mn OE Parlamentul = Republic Moldova o712.2018 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Curtea Constitutional «@ Republicii Moldova str. Alexandru Lipusneanu nr. 28, Chisinau MD 2004, Republica Moldova \SESIZARE prezentatd in conformitate cu art. 25 lit, g) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constitujionala si articolele 38 alin. (1) lit. g) i art. 39 din ‘Codul Jurisdictiei Constitutionale nr, $02-XIII din 16 iunie 1995 ‘CURTEA CONSTITUTIONALA ‘A REPUBLICI MOLDOVA lwerrare nr. 9 04 4a _ I. AUTORII SESIZARIL 1. Andrian Candu, Serghei Sirbu 2. Deputatiin Parlament 3. bd. Stefan cel Mare 105 4. tel, 060018080 I, OBIECTUL SESIZARIL Prin prezenta, se soliciti constatarea circumstanfelor care justified interimatul funefiei de Presedinte al Republicii Moldova, in vederea depisirii blocajului institujional generat de Presedintele Republicii Moldova prin refuzul deliberat al acestuia de a executa obligatia constitutionala de promulgare a legilor care au fost votate repetat de Parlament. 1. CADRUL NORMATIV PERTINENT 1, Constitufia Republicii Moldova Articolul 1 Statul Republica Moldova (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea comului, drepturile gi libertitile Tui, libera dezvoltare a personalititii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinté valori supreme si sint garantate Articolul 2 ‘Suveranitatea si puterea de stat (1) Suveranitatea nafionali apartine poporului Republicii Moldova, care 0 exerciti in mod direct si prin organele sale reprezentative, in formele stabilite de Constitute. 2 2) Nici o persoanit particular’, nici o parte din popor, nici un grap social, nici un partid politic sau o alté formagiune obsteasci nu poate exercita puterea de stat in ‘ume propriu, Uzurparea puterii de stat constituie cea mai grav crimé impotriva poporului Articolul 6 Separatia si colaborarea puterilor In Republica Moldova puterea legislativa, executiva gi judecdtoreasc& sint separate si colaboreazi in exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivt prevederilor Constitutii Articolul 56 Devotamentul faf de fark (2) Devotamentul fag de tard este sacru, (2) Cetitenii carora le sint incredinjate functii publice, precum si militarii raspund de indeplinirea cu eredinti a obligafilor ce le revin i, in cazurile provizute de lege, depun jurdmintul cerut de ea. Articolul 66 Atribusiile de baz Parlamentul are urmatoarele atibutii de baz a) adopt legi, hotirri si mofiuni; ») declaré referendumuris, ©) imterpreteaza legile si asigura unitatea reglementarilor legislative pe intreg teritoril siti 4) aprobi directile principale ae politiciinteme si extere a status ©) aproba doctrina militaria statu; #) exercita controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele si in limitele previiute de Constitute; 2) ratficd, denunfa, suspends si anuleaza actiunea tratatelor intemationale incheiate de Republica Moldova; +) aprobi bugetul statului si exercité controlul asupra lu; 4) exercitd controlul asupra acordatii imprumuturilor de stat, asupra ajutorului ‘economic side alté naturd acordat unor state strine, asupra incheieriiacordutilor privind imprumuturile si creditele de stat dn surse strdine; 3) alege si numeste persoane oficiale de stat, in cazurile prevazute de lege; 1 aprobi ordincle si medaliile Republicii Moldova; 1 dectara mobilizarea parfiala sau general; 1m) declara starea de urgent’, de asediu si de razbois 1) inifiazd cercetarea si audiereaoricdror chestiuni ce se refed la interesele societtis 0) suspends activitatea organelor administratiei publice locale, in cazurile prevazute de lege;