Vous êtes sur la page 1sur 12

Genesis 17 Version Commentary Language

Enter Reference or Keyword Multi

NIV NLT ESV BSB NAS KJV CSB CEV GNT HCS ASV DBT DRB ERV GWT ISR ISV

Parallel Sermons Topical Strong's Comment Interlin Hebrew Lexicon Multi

PAR TSK TIM OUT CON LIB BBB PSB ABP LXX

Bible > Interlinear > Genesis 17 Library • Free Downloads • eBibles

◄ Genesis 17 ►
Interlinear Bible

Abram Named Abraham

8672 [e] 8141 [e] 8673 [e] 1121 [e] 87 [e] 1961 [e] 1
wə·ṯê·ša‘ šā·nāh tiš·‘îm ben- ’aḇ·rām, way·hî 1
‫שׁע‬
ַ ‫שָׁ֖נה ו ְֵ֣ת‬
ָ ‫שִׁ֥ﬠים‬
ְ ּ‫אְבָ֔רם ֶבּן־ ִת‬
ַ ‫ו ַי ְִ֣הי‬ 1
and nine years ninety old Abram And when was 1
Conj‑w | Number‑fs N‑fs Number‑cp N‑msc N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 1

87 [e] 413 [e] 3068 [e] 7200 [e] 8141 [e]


’aḇ·rām, ’el- Yah·weh way·yê·rā šā·nîm;
‫אְבָ֗רם‬
ַ ‫אל־‬
ֶ ‫י ְה ֜ו ָה‬ ‫ו ַיּ ֵָ֨רא‬ ‫שִׁ֑נים‬
ָ
Abram to Yahweh then appeared years
N‑proper‑ms Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf ‑3ms N‑fp

1980 [e] 7706 [e] 410 [e] 589 [e] 413 [e] 559 [e]
hiṯ·hal·lêḵ šad·day, ’êl ’ă·nî- ’ê·lāw way·yō·mer
ֵּ‫ִהְתַה ֥ל‬ ‫שׁ ַ֔דּי‬
ַ ‫אנ ִי־ ֵ֣אל‬
ֲ ‫לי֙ו‬
ָ ‫א‬
ֵ ‫ו ַ֤יּ ֹאֶמר‬
walk Almighty God I [am] to him and said
V‑Hitpael‑Imp‑ms N‑proper‑ms N‑ms Pro‑1cs Prep | 3ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

8549 [e] 1961 [e] 6440 [e]


ṯā·mîm. weh·yêh lə·p̄ā·nay
. ‫תִֽמים׃‬
ָ ‫ו ְֶהי֥ ֵה‬ ‫לָפַ֖ני‬
ְ
blameless and be before Me
Adj‑ms Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms Prep‑l | N‑mpc | 1cs
5414 [e] 2
996 [e] 996 [e] 1285 [e]
wə·’et·tə·nāh 2
ū·ḇê·ne·ḵā; bê·nî ḇə·rî·ṯî
‫אְתָּ֥נה‬
ֶ ְ‫ו‬ 2
 ‫וֵּביֶ֑נ‬ ‫ֵבּיִ֣ני‬ ‫ְבִריִ֖תי‬
And I will make 2
and you between Me My covenant Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs 2
Conj‑w | Prep | 2ms Prep | 1cs N‑fsc | 1cs

3966 [e] 3966 [e] 853 [e] 7235 [e]


mə·’ōḏ. bim·’ōḏ ’ō·wṯ·ḵā wə·’ar·beh
. ‫מ ֽא ֹד׃‬
ְ ‫ִבְּמ ֥א ֹד‬ ֖ ‫אוְֹת‬ ‫אְר ֶ֥בּה‬
ַ ְ‫ו‬
greatly exceedingly you and will multiply
Adv Prep‑b | Adv DirObjM | 2ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf.h‑1cs

1696 [e] 6440 [e] 5921 [e] 87 [e] 5307 [e] 3


way·ḏab·bêr pā·nāw; ‘al- ’aḇ·rām way·yip·pōl 3
‫ו ַי ְַד ֵ֥בּר‬ ‫אְבָ֖רם ַﬠל־ ָפָּ֑ניו‬
ַ ‫ו ַיּ ִ ֥פּ ֹל‬ 3
and talked his face on Abram And fell 3
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf ‑3ms N‑cpc | 3ms Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 3

559 [e] 430 [e] 854 [e]


lê·mōr. ’ĕ·lō·hîm ’it·tōw
‫לא ֽמ ֹר׃‬
ֵ ‫א ִ֖הים‬
ֱ ‫א֛תּוֹ‬
ִ
saying God with him
Prep‑l | V‑Qal‑Inf N‑mp Prep | 3ms

1 [e] 1961 [e] 854 [e] 1285 [e] 2009 [e] 589 [e] 4
lə·’aḇ wə·hā·yî·ṯā ’it·tāḵ; ḇə·rî·ṯî hin·nêh ’ă·nî 4
‫לַ֖אב‬
ְ ‫ו ְָה ֕י ִיָת‬ ּ‫א ָ֑ת‬
ִ ‫ִה ֥נּ ֵה ְבִריִ֖תי‬ ‫א ֕נ ִי‬
ֲ 4
a father and you shall be with you My covenant is behold [As for] Me 4
Prep‑l | N‑msc Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑2ms Prep | 2ms N‑fsc | 1cs Interjection Pro‑1cs 4

1471 [e] 1995 [e]


gō·w·yim. hă·mō·wn
. ‫גּוֹ ֽי ִם׃‬ ‫ֲה֥מוֹן‬
nations of many
N‑mp N‑msc
87 [e] 8034 [e] 853 [e] 5750 [e] 7121 [e] 3808 [e] 5
’aḇ·rām; šim·ḵā ’eṯ- ‘ō·wḏ yiq·qā·rê wə·lō- 5

‫אְבָ֑רם‬
ַ ֖ ‫שְׁמ‬
ִ ‫את־‬
ֶ ‫֛ﬠוֹד‬ ‫קֵּ֥רא‬
ָ ִ‫י‬ ‫ו ְל ֹא־‬ 5
Abram your name - longer shall be called
N‑proper‑ms N‑msc | 2ms DirObjM Adv V‑Nifal‑Imperf ‑3ms And No 5
Conj‑w | Adv‑NegPrt 5

1 [e] 3588 [e] 85 [e] 8034 [e] 1961 [e]


’aḇ- kî ’aḇ·rā·hām, šim·ḵā wə·hā·yāh
‫א ב־‬
ַ ‫כי‬
ִּ ֛ – ‫אְבָרָ֔הם‬
ַ ֙ ‫שְׁמ‬
ִ ‫ו ְָהי֤ ָה‬
a father for Abraham your name but shall be
N‑msc Conj N‑proper‑ms N‑msc | 2ms Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑3ms

5414 [e] 1471 [e] 1995 [e]


nə·ṯat·tî·ḵā. gō·w·yim hă·mō·wn
. ‫נ ְַת ִֽתּי ׃‬ ‫גּוֹ ֖י ִם‬ ‫ֲה֥מוֹן‬
I have made you nations of many
V‑Qal‑Perf ‑1cs | 2ms N‑mp N‑msc

5414 [e] 3966 [e] 3966 [e] 853 [e] 6509 [e] 6
ū·nə·ṯat·tî·ḵā mə·’ōḏ, bim·’ōḏ ’ō·ṯə·ḵā wə·hip̄·rê·ṯî 6
– ‫ְמ ֔א ֹד וּנ ְַת ִ֖תּי‬ ‫ִבְּמ ֣א ֹד‬ ֙ ‫ֽא ְֹת‬ ‫ו ְִהְפֵרִ֤תי‬ 6
I will make greatly exceedingly you And I will make fruitful 6
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑1cs | 2ms Adv Prep‑b | Adv DirObjM | 2ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf ‑1cs 6

853 [e] 6965 [e] 7 3318 [e] 4480 [e] 4428 [e] 1471 [e]
’eṯ- wa·hă·qi·mō·ṯî 7 yê·ṣê·’ū. mim·mə·ḵā ū·mə·lā·ḵîm lə·ḡō·w·yim;
‫את־‬
ֶ ‫קמ ִֹ֨תי‬
ִ ‫ו ֲַה‬ 7 . ‫י ֵֵֽצאוּ׃‬ ֥ ּ‫לִ֖כים ִמְמ‬
ָ ‫וְּמ‬ ‫לגוֹ ֑י ִם‬
ְ
- And I will establish 7 shall come out from you and kings nations [of you]
DirObjM Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf ‑1cs 7 V‑Qal‑Imperf ‑3mp Prep | 2ms Conj‑w | N‑mp Prep‑l | N‑mp

310 [e] 2233 [e] 996 [e] 996 [e] 996 [e] 1285 [e]
’a·ḥă·re·ḵā zar·‘ă·ḵā ū·ḇên ū·ḇê·ne·ḵā, bê·nî bə·rî·ṯî
‫אֲחֶ֛רי‬
ַ ֧ ‫ז ְַרֲﬠ‬ ‫וֵּ֨בין‬ ֶ ‫וֵּבי ֗נ‬ ‫ֵבּיִ֣ני‬ ‫ְבִּריִ֜תי‬
after you your descendants and and you between Me My covenant
Prep | 2ms N‑msc | 2ms Conj‑w | Prep Conj‑w | Prep | 2ms Prep | 1cs N‑fsc | 1cs
430 [e] 1961 [e] 5769 [e] 1285 [e] 1755 [e]
lê·lō·hîm, lə·ḵā lih·yō·wṯ ‘ō·w·lām; liḇ·rîṯ lə·ḏō·rō·ṯām
‫ֵֽלא ִ֔הים‬ ֙ ‫ל‬
ְ ‫לְה֤יוֹת‬
ִ ‫עוָֹ֑לם‬ ִ .
‫לְבִ֣רית‬ ‫לד ֹר ָֹ֖תם‬
ְ
God to you to be everlasting For a covenant in their generations
Prep‑l | N‑mp Prep | 2ms Prep‑l | V‑Qal‑Inf N‑ms Prep‑l | N‑fsc Prep‑l | N‑mpc | 3mp

5414 [e] 8 310 [e] 2233 [e]


lə·ḵā wə·nā·ṯat·tî 8 ’a·ḥă·re·ḵā. ū·lə·zar·‘ă·ḵā
ְ֠
‫ל‬ ‫ו ְנ ַָת ִ֣תּי‬ 8 . ‫חֶֽרי ׃‬
ֲ ‫א‬
ַ ֖ ‫לז ְַרֲﬠ‬
ְ ‫ֽוּ‬
to you And I give 8 after you and your descendants
Prep | 2ms Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑1cs 8 Prep | 2ms Conj‑w, Prep‑l | N‑msc | 2ms

4033 [e] 776 [e] 853 [e] 310 [e] 2233 [e]
mə·ḡu·re·ḵā, ’e·reṣ ’êṯ ’a·ḥă·re·ḵā ū·lə·zar·‘ă·ḵā
‫ֶ֣אֶרץ ְמֻגֶ֗רי‬ ‫ֵ֣את ׀‬ ‫אֲחֶ֜רי‬
ַ ֨ ‫לז ְַרֲﬠ‬
ְ ‫וּ‬
in which you are a stranger the land - after you and your descendants
N‑mpc | 2ms N‑fsc DirObjM Prep | 2ms Conj‑w, Prep‑l | N‑msc | 2ms

5769 [e] 272 [e] 3667 [e] 776 [e] 3605 [e] 853 [e]
‘ō·w·lām; la·’ă·ḥuz·zaṯ kə·na·‘an, ’e·reṣ kāl- ’êṯ
– ‫עוָֹ֑לם‬ ‫אֻח ֖זּ ַת‬
ֲ ‫ל‬
ַ ‫כ ֔נ ַַﬠן‬
ְּ ‫כל־ ֶ֣אֶרץ‬
ָּ ‫את‬
ֵ֚
everlasting as a possession of Canaan the land all -
N‑ms Prep‑l | N‑fsc N‑proper‑ms N‑fsc N‑msc DirObjM

430 [e] 1961 [e]


lê·lō·hîm. lā·hem wə·hā·yî·ṯî
. ‫לא ִֽהים׃‬
ֵ ‫לֶ֖הם‬
ָ ‫ו ְָה ֥י ִיִתי‬
God their and I will be
Prep‑l | N‑mp Prep | 3mp Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑1cs

T he Covenant of Circumcision
(Leviticus 12:1-8; Joshua 5:1-9; Acts 15:1-4)

853 [e] 859 [e] 85 [e] 413 [e] 430 [e] 559 [e] 9
’eṯ- wə·’at·tāh ’aḇ·rā·hām, ’el- ’ĕ·lō·hîm way·yō·mer 9
‫את־‬
ֶ ‫א ָ֖תּה‬
ַ ְ‫ו‬ ‫אְבָרָ֔הם‬
ַ ‫אל־‬
ֶ ‫א ִהי֙ם‬
ֱ ‫ו ַ֤יּ ֹאֶמר‬ 9
- and as for you Abraham to God And said 9
DirObjM Conj‑w | Pro‑2ms N‑proper‑ms Prep N‑mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 9
310 [e] 2233 [e] 859 [e] 8104 [e] 1285 [e]
’a·ḥă·re·ḵā wə·zar·‘ă·ḵā ’at·tāh ṯiš·mōr; bə·rî·ṯî
‫ַֽאֲחֶ֖רי‬ ֥ ‫א ָ֛תּה וזְ ְַרֲﬠ‬
ַ ‫שׁ ֑מ ֹר‬
ְ ‫ִת‬ ‫ְבִּריִ֣תי‬
after you and your descendants you you shall keep My covenant
Prep | 2ms Conj‑w | N‑msc | 2ms Pro‑2ms V‑Qal‑Imperf ‑2ms N‑fsc | 1cs

8104 [e] 834 [e] 1285 [e] 2063 [e] 10 1755 [e]
tiš·mə·rū, ’ă·šer bə·rî·ṯî zōṯ 10 lə·ḏō·rō·ṯām.
‫שְׁמ֗רוּ‬
ְ ּ‫שׁר ִת‬
ֶ֣ ‫א‬
ֲ ‫֣ז ֹאת ְבִּריִ֞תי‬ 10 . ‫לד ֹר ָֹֽתם׃‬
ְ
you shall keep which My covenant This [is] 10 throughout their generations
V‑Qal‑Imperf ‑2mp Pro‑r N‑fsc | 1cs Pro‑fs 10 Prep‑l | N‑mpc | 3mp

310 [e] 2233 [e] 996 [e] 996 [e] 996 [e]
’a·ḥă·re·ḵā; zar·‘ă·ḵā ū·ḇên ū·ḇê·nê·ḵem, bê·nî
. ‫אֲחֶ֑רי‬
ַ ֖ ‫ז ְַרֲﬠ‬ ‫וֵּ֥בין‬ ‫כם‬
ֶ ֔ ‫וֵּ֣בינ ֵי‬ ‫ֵבּינ ִ֙י‬
after you your descendants and and you between Me
Prep | 2ms N‑msc | 2ms Conj‑w | Prep Conj‑w | Prep | 2mp Prep | 1cs

5243 [e] 11 2145 [e] 3605 [e] 4135 [e]


ū·nə·mal·tem 11 zā·ḵār. kāl- lā·ḵem him·mō·wl
‫ל ֶ֕תּם‬
ְ ‫וּנ ְַמ‬ 11 . ‫כל־ ז ָָֽכר׃‬
ָּ ‫לֶ֖כם‬
ָ ‫ִה֥מּוֹל‬
And you shall be circumcised 11 male child every among you Shall be circumcised
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf ‑2mp 11 N‑ms N‑msc Prep | 2mp V‑Nifal‑InfAbs

1285 [e] 226 [e] 1961 [e] 6190 [e] 1320 [e] 853 [e]
bə·rîṯ, lə·’ō·wṯ wə·hā·yāh ‘ā·rə·laṯ·ḵem; bə·śar ’êṯ
‫ְבִּ֔רית‬ ‫ל֣אוֹת‬
ְ ‫– ו ְָהי ָ֙ה‬ ‫לְתֶ֑כם‬
ַ ‫ָﬠְר‬ ‫שׂר‬
ַ ֣ ּ‫ֵ֖את ְב‬
of the covenant a sign and it shall be of your foreskins in the flesh -
N‑fs Prep‑l | N‑csc Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑3ms N‑fsc | 2mp N‑msc DirObjM

3117 [e] 8083 [e] 1121 [e] 12 996 [e] 996 [e]
yā·mîm, šə·mō·naṯ ū·ḇen- 12 ū·ḇê·nê·ḵem. bê·nî
‫י ִָ֗מים‬ ‫שׁמנֹ ֣ ַת‬
ְ ‫וֶּבן־‬ 12 . ‫בינ ֵיֶֽכם׃‬
ֵ ‫וּ‬ ‫ֵבּיִ֖ני‬
days when he is eight And old 12 and you between Me
N‑mp Number‑msc Conj‑w | N‑msc 12 Conj‑w | Prep | 2mp Prep | 1cs

1755 [e] 2145 [e] 3605 [e] 4135 [e]


lə·ḏō·rō·ṯê·ḵem; zā·ḵār kāl- lā·ḵem yim·mō·wl
‫לד ֹר ֵֹתיֶ֑כם‬
ְ ‫כל־ ז ָָ֖כר‬
ָּ ‫לֶ֛כם‬
ָ ‫י ִ֥מּוֹל‬
in your generations male child every among you shall be circumcised
Prep‑l | N‑mpc | 2mp N‑ms N‑msc Prep | 2mp V‑Nifal‑Imperf ‑3ms
1121 [e] 3605 [e] 3701 [e] 4736 [e] 1004 [e] 3211 [e]
ben- mik·kōl ke·sep̄ ū·miq·naṯ- bā·yiṯ, yə·lîḏ
‫ֶבּן־‬ ‫ִמ ֣כּ ֹל‬ ‫ס֙ף‬
ֶ ‫כ‬
ֶּ ֙ ‫קנ ַת־‬
ְ ‫וִּמ‬ ‫ָ֔בּי ִת‬ ‫י ְִ֣ליד‬
man from any with money or bought your house he who is born in
N‑msc Prep‑m | N‑msc N‑ms Conj‑w | N‑fsc N‑ms N‑msc

4135 [e] 13 1931 [e] 2233 [e] 3808 [e] 834 [e] 5236 [e]
him·mō·wl 13 hū. miz·zar·‘ă·ḵā lō ’ă·šer nê·ḵār,
‫ִה֧מּוֹל ׀‬ 13 . ‫ֽהוּא׃‬ ֖ ‫ִֽמזּ ְַרֲﬠ‬ ‫שׁר ֥ל ֹא‬
ֶ֛ ‫א‬
ֲ ‫כר‬
ָ ֔ ֵ‫נ‬
Must 13 is your descendant not who who is a foreigner
V‑Nifal‑InfAbs 13 Pro‑3ms Prep‑m | N‑msc | 2ms Adv‑NegPrt Pro‑r N‑ms

4736 [e] 1004 [e] 3211 [e] 4135 [e]


ū·miq·naṯ bê·ṯə·ḵā yə·lîḏ yim·mō·wl
‫קַ֣נת‬
ְ ‫וִּמ‬ ֖ ‫ֵֽבּיְת‬ ‫י ְִ֥ליד‬ ‫י ִ֛מּוֹל‬
and he who is bought with in your house he who is born be circumcised
Conj‑w | N‑fsc N‑msc | 2ms N‑msc V‑Nifal‑Imperf ‑3ms

1285 [e] 1320 [e] 1285 [e] 1961 [e] 3701 [e]
liḇ·rîṯ biḇ·śar·ḵem ḇə·rî·ṯî wə·hā·yə·ṯāh kas·pe·ḵā;
‫לְבִ֥רית‬
ִ ‫שְׂרֶ֖כם‬
ַ ‫ִבְּב‬ ‫ְבִריִ֛תי‬ ‫ו ְָהי ְָ֧תה‬ ּ‫ס ֶ֑פ‬
ְ ‫כ‬
ַּ
for a covenant in your flesh My covenant and shall be your money
Prep‑l | N‑fsc Prep‑b | N‑msc | 2mp N‑fsc | 1cs Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑3fs N‑msc | 2ms

4135 [e] 3808 [e] 834 [e] 2145 [e] 6189 [e] 14 5769 [e]
yim·mō·wl lō- ’ă·šer zā·ḵār, wə·‘ā·rêl 14 ‘ō·w·lām.
֙‫י ִמּוֹל‬ ‫שׁר ֽל ֹא־‬
ֶ֤ ‫א‬
ֲ ‫כר‬
ָ ָ֗‫ז‬ ‫ו ְָﬠֵ֣רל ׀‬ 14 . ‫עוָֹֽלם׃‬
is circumcised not who male child And the uncircumcised 14 everlasting
V‑Nifal‑Imperf ‑3ms Adv‑NegPrt Pro‑r N‑ms Conj‑w | Adj‑ms 14 N‑ms

1931 [e] 5315 [e] 3772 [e] 6190 [e] 1320 [e] 853 [e]
ha·hi·w han·ne·p̄eš wə·niḵ·rə·ṯāh ‘ā·rə·lā·ṯōw, bə·śar ’eṯ-
‫ַהִ֖הוא‬ ‫ַה ֥נּ ֶֶפשׁ‬ ‫כְרָ֛תה‬
ְ ִ ‫ו ְנ‬ ‫ל֔תוֹ‬
ָ ‫ָﬠְר‬ ‫שׂר‬
ַ ֣ ּ‫את־ ְב‬
ֶ
that person and shall be cut off of his foreskin in the flesh -
Art | Pro‑3fs Art | N‑fs Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf ‑3fs N‑fsc | 3ms N‑msc DirObjM

6565 [e] 1285 [e] 853 [e] 5971 [e]


s hê·p̄ar. bə·rî·ṯî ’eṯ- mê·‘am·me·hā;
‫ ס‬. ‫ֵהַֽפר׃‬ ‫את־ ְבִּריִ֖תי‬
ֶ – ‫ֵמַﬠ ֶ֑מּיָה‬
- he has broken My covenant - from his people
Punc V‑Hifil‑Perf ‑3ms N‑fsc | 1cs DirObjM Prep‑m | N‑mpc | 3fs
8297 [e] 85 [e] 413 [e] 430 [e] 559 [e] 15
śā·ray ’aḇ·rā·hām, ’el- ’ĕ·lō·hîm way·yō·mer 15
‫שַׂ֣רי‬
ָ ‫אְבָרָ֔הם‬
ַ ‫אל־‬
ֶ ‫א ִהי֙ם‬
ֱ ‫ו ַ֤יּ ֹאֶמר‬ 15
as for Sarai Abraham to God And said 15
N‑proper‑fs N‑proper‑ms Prep N‑mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 15

8283 [e] 3588 [e] 8297 [e] 8034 [e] 853 [e] 7121 [e] 3808 [e] 802 [e]
śā·rāh kî śā·rāy; šə·māh ’eṯ- ṯiq·rā lō- ’iš·tə·ḵā,
‫שָׂ֖רה‬
ָ ‫כי‬
ִּ ֥ ‫שָׂ֑רי‬
ָ ‫שָׁ֖מהּ‬
ְ ‫את־‬
ֶ ‫קָ֥רא‬
ְ ‫ִת‬ ‫ל ֹא־‬ ֔ ּ‫שְׁת‬
ְ ‫א‬
ִ
Sarah but Sarai her name - you shall call not your wife
N‑proper‑fs Conj N‑proper‑fs N‑msc | 3fs DirObjM V‑Qal‑Imperf ‑2ms Adv‑NegPrt N‑fsc | 2ms

5414 [e] 1571 [e] 853 [e] 1288 [e] 16 8034 [e]
nā·ṯat·tî wə·ḡam ’ō·ṯāh, ū·ḇê·raḵ·tî 16 šə·māh.
‫נ ַָ֧תִתּי‬ ‫א ָֹ֔תהּ ו ְַ֨גם‬ ‫כ ִ֣תּי‬
ְ ‫וֵּבַר‬ 16 . ‫שָֽׁמהּ׃‬
ְ
give and also her And I will bless 16 [shall be] her name
V‑Qal‑Perf ‑1cs Conj‑w | Conj DirObjM | 3fs Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf ‑1cs 16 N‑msc | 3fs

1961 [e] 1288 [e] 1121 [e] 4480 [e]


wə·hā·yə·ṯāh ū·ḇê·raḵ·tî·hā bên; lə·ḵā mim·men·nāh
‫ו ְָֽהי ְָ֣תה‬ ‫תּיָ֙ה‬
ִ֙ ‫כ‬
ְ ‫– וֵּֽבַר‬ ‫ֵ֑בּן‬ ֖‫ל‬
ְ ‫ִמ ֶ֛מּנּ ָה‬
and she shall be then I will bless her a son you by her
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑3fs Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf ‑1cs | 3fs N‑ms Prep | 2ms Prep | 3fs

1961 [e] 4480 [e] 5971 [e] 4428 [e] 1471 [e]
yih·yū. mim·men·nāh ‘am·mîm mal·ḵê lə·ḡō·w·yim,
. ‫י ְִהֽיוּ׃‬ ‫ִמ ֶ֥מּנּ ָה‬ ‫לֵ֥כי ַﬠ ִ֖מּים‬
ְ ‫– ַמ‬ ‫לגוֹ ֔י ִם‬
ְ
shall come from her of peoples kings [a mother] of nations
V‑Qal‑Imperf ‑3mp Prep | 3fs N‑mp N‑mpc Prep‑l | N‑mp

6440 [e] 5921 [e] 85 [e] 5307 [e] 17


pā·nāw ‘al- ’aḇ·rā·hām way·yip·pōl 17
‫אְבָרָ֛הם ַﬠל־ ָפָּ֖ניו‬
ַ ‫ו ַיּ ִ ֧פּ ֹל‬ 17
his face on Abraham And fell 17
N‑cpc | 3ms Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 17

1121 [e] 3820 [e] 559 [e] 6711 [e]


hal·lə·ḇen bə·lib·bōw, way·yō·mer way·yiṣ·ḥāq;
‫לֶ֤בן‬
ְּ ‫ַה‬ ‫ל֗בּוֹ‬
ִ ּ‫ְב‬ ‫ו ַ֣יּ ֹאֶמר‬ ‫ו ַיּ ְִצָ֑חק‬
to a son in his heart and said and laughed
Art, Prep‑l | N‑msc Prep‑b | N‑msc | 3ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms
1323 [e] 8283 [e] 518 [e] 3205 [e] 8141 [e] 3967 [e]
hă·ḇaṯ- śā·rāh, wə·’im- yiw·wā·lêḏ, šā·nāh mê·’āh-
‫ֲהַבת־‬ ‫שָׂ֔רה‬
ָ ‫א ם־‬
ִ ְ֨‫؟ ו‬ ‫לד‬
ֵ ֔ ָ ּ‫שׁנ ָ֙ה י ִו‬
ָ ‫ֵמָֽאה־‬
who is old Sarah and shall shall [a child] be born years of a hundred
Art | N‑fsc N‑proper‑fs Conj‑w | Conj V‑Nifal‑Imperf ‑3ms N‑fs Number‑fs

413 [e] 85 [e] 559 [e] 18 3205 [e] 8141 [e] 8673 [e]
’el- ’aḇ·rā·hām way·yō·mer 18 tê·lêḏ. šā·nāh tiš·‘îm
‫אל־‬
ֶ ‫אְבָרָ֖הם‬
ַ ‫ו ַ֥יּ ֹאֶמר‬ 18 ‫؟‬ ‫ֵתֵּֽלד׃‬ ‫שָׁ֖נה‬
ָ ‫שִׁ֥ﬠים‬
ְ ּ‫ִת‬
to Abraham and said 18 bear [a child] years ninety
Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 18 V‑Qal‑Imperf ‑3fs N‑fs Number‑cp

6440 [e] 2421 [e] 3458 [e] 3863 [e] 430 [e]
lə·p̄ā·ne·ḵā. yiḥ·yeh yiš·mā·‘êl lū hā·’ĕ·lō·hîm;
! ‫לָפֶֽני ׃‬
ְ ‫שָׁמֵ֖ﬠאל י ְִחי֥ ֶה‬
ְ ִ‫י‬ ‫֥לוּ‬ ‫א ִ֑הים‬
ֱ ‫ָֽה‬
before You might live Ishmael Oh that God
Prep‑l | N‑cpc | 2ms V‑Qal‑Imperf ‑3ms N‑proper‑ms Prep Art | N‑mp

3205 [e] 802 [e] 8283 [e] 61 [e] 430 [e] 559 [e] 19
yō·le·ḏeṯ ’iš·tə·ḵā, śā·rāh ’ă·ḇāl ’ĕ·lō·hîm, way·yō·mer 19
‫שְׁתּ ֗ י ֶֹ֤לֶדת‬
ְ ‫א‬
ִ ‫שָׂ֣רה‬
ָ ֙‫אָבל‬
ֲ ‫א ִ֗הים‬
ֱ ‫ו ַ֣יּ ֹאֶמר‬ 19
shall bear your wife Sarah Truly God and said 19
V‑Qal‑Prtcpl‑fs N‑fsc | 2ms N‑proper‑fs Adv N‑mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 19

3327 [e] 8034 [e] 853 [e] 7121 [e] 1121 [e]
yiṣ·ḥāq; šə·mōw ’eṯ- wə·qā·rā·ṯā bên, lə·ḵā
– ‫י ְִצָ֑חק‬ ‫שׁ֖מוֹ‬
ְ ‫את־‬
ֶ ‫קָ֥ראָת‬
ָ ְ‫ו‬ ‫ֵ֔בּן‬ ֙ ‫ל‬
ְ
Isaac his name - and you shall call a son you
N‑proper‑ms N‑msc | 3ms DirObjM Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑2ms N‑ms Prep | 2ms

5769 [e] 1285 [e] 854 [e] 1285 [e] 853 [e] 6965 [e]
‘ō·w·lām liḇ·rîṯ ’it·tōw bə·rî·ṯî ’eṯ- wa·hă·qi·mō·ṯî
‫עוָֹ֖לם‬ ‫לְבִ֥רית‬
ִ ‫א֛תּוֹ‬
ִ ‫את־ ְבִּריִ֥תי‬
ֶ ‫קמ ִֹ֨תי‬
ִ ‫ו ֲַה‬
everlasting for a covenant with him My covenant - and I will establish
N‑ms Prep‑l | N‑fsc Prep | 3ms N‑fsc | 1cs DirObjM Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf ‑1cs

8085 [e] 3458 [e] 20 310 [e] 2233 [e]


šə·ma‘·tî·ḵā ū·lə·yiš·mā·‘êl 20 ’a·ḥă·rāw. lə·zar·‘ōw
. ֒ ‫שַׁמְﬠִתּי‬
ְ ​ ‫שָׁמֵ֘ﬠא‬
‫ל‬ ְ ִ ‫לי‬
ְ ‫​ֽוּ‬ 20 . ‫חָֽריו׃‬
ֲ ‫א‬
ַ ‫לז ְַר֥ﬠוֹ‬
ְ
I have heard you And as for Ishmael 20 after him for his descendants
V‑Qal‑Perf ‑1cs | 2ms Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms 20 Prep | 3ms Prep‑l | N‑msc | 3ms
853 [e] 6509 [e] 853 [e] 1288 [e] 2009 [e]
’ō·ṯōw wə·hip̄·rê·ṯî ’ō·ṯōw, bê·raḵ·tî hin·nêh
‫א ֹ֛תוֹ‬ ‫ו ְִהְפֵריִ֥תי‬ ‫א ֹ֗תוֹ‬ ‫כִתּי‬
ְ ‫ֵבַּ֣ר‬ ‫ִה ֣נּ ֵה ׀‬
him and will make fruitful him I have blessed Behold
DirObjM | 3ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf ‑1cs DirObjM | 3ms V‑Piel‑Perf ‑1cs Interjection

5387 [e] 6240 [e] 8147 [e] 3966 [e] 3966 [e] 853 [e] 7235 [e]
nə·śî·’im ‘ā·śār šə·nêm- mə·’ōḏ; bim·’ōḏ ’ō·ṯōw wə·hir·bê·ṯî
‫א֙ם‬
ִ ‫שׂי‬
ִ ְ ‫שׂר נ‬
ָ ֤ ‫שׁנ ֵים־ ָﬠ‬
ְ – ‫ְמ ֑א ֹד‬ ‫ִבְּמ ֣א ֹד‬ ‫א ֹ֖תוֹ‬ ‫ו ְִהְרֵבּיִ֥תי‬
princes [and] ten two greatly exceedingly him and will multiply
N‑mp Number‑ms Number‑md Adv Prep‑b | Adv DirObjM | 3ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf ‑1cs

853 [e] 21 1419 [e] 1471 [e] 5414 [e] 3205 [e]
wə·’eṯ- 21 gā·ḏō·wl. lə·ḡō·w ū·nə·ṯat·tîw yō·w·lîḏ,
‫את־‬
ֶ ְ‫ו‬ 21 . ‫ָּג ֽדוֹל׃‬ ‫ל ֥גוֹי‬
ְ ‫וּנ ְַת ִ֖תּיו‬ ‫ליד‬
ִ ֔ ‫יוֹ‬
But 21 great a nation and I will make him He shall beget
Conj‑w | DirObjM 21 Adj‑ms Prep‑l | N‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑1cs | 3ms V‑Hifil‑Imperf ‑3ms

8283 [e] 3205 [e] 834 [e] 3327 [e] 854 [e] 6965 [e] 1285 [e]
śā·rāh lə·ḵā tê·lêḏ ’ă·šer yiṣ·ḥāq; ’eṯ- ’ā·qîm bə·rî·ṯî
‫שָׂר֙ה‬
ָ ֤‫ל‬
ְ ‫לד‬
ֵ ֨ ּ‫שׁ֩ר ֵת‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫את־ י ְִצָ֑חק‬
ֶ ‫אִ֣קים‬
ָ ‫ְבִּריִ֖תי‬
Sarah to you shall bear whom Isaac with I will establish My covenant
N‑proper‑fs Prep | 2ms V‑Qal‑Imperf ‑3fs Pro‑r N‑proper‑ms Prep V‑Hifil‑Imperf ‑1cs N‑fsc | 1cs

3615 [e] 22 312 [e] 8141 [e] 2088 [e] 4150 [e]
way·ḵal 22 hā·’a·ḥe·reṯ. baš·šā·nāh haz·zeh, lam·mō·w·‘êḏ
‫ו ַי ְַ֖כל‬ 22 . ‫אֶֽחֶרת׃‬
ַ ‫ָה‬ ‫שָּׁ֖נה‬
ָ ּ‫ַב‬ ‫ַה ֔זּ ֶה‬ ‫למּוֵֹ֣ﬠד‬
ַ
And He finished 22 next in the year this at time
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf ‑3ms 22 Art | Adj‑fs Prep‑b, Art | N‑fs Art | Pro‑ms Prep‑l, Art | N‑ms

85 [e] 5921 [e] 430 [e] 5927 [e] 854 [e] 1696 [e]
’aḇ·rā·hām. mê·‘al ’ĕ·lō·hîm, way·ya·‘al ’it·tōw; lə·ḏab·bêr
. ‫בָרָֽהם׃‬
ְ ‫א‬
ַ ‫א ִ֔הים ֵמַ֖ﬠל‬
ֱ ‫– ו ַ֣יּ ַַﬠל‬ ‫א֑תּוֹ‬
ִ ‫לַד ֵ֣בּר‬
ְ
Abraham from God and went up with him talking
N‑proper‑ms Prep‑m N‑mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Prep | 3ms Prep‑l | V‑Piel‑Inf

853 [e] 1121 [e] 3458 [e] 853 [e] 85 [e] 3947 [e] 23
wə·’êṯ bə·nōw, yiš·mā·‘êl ’eṯ- ’aḇ·rā·hām way·yiq·qaḥ 23
‫את‬
ֵ ְ֨‫ו‬ ‫שָׁמֵ֣ﬠאל ְבּ ֗נוֹ‬
ְ ִ ‫את־ י‬
ֶ ‫אְבָרָ֜הם‬
ַ ‫קּח‬
ַ ֨ ִ ּ‫ו ַי‬ 23
and his son Ishmael - Abraham So took 23
Conj‑w | DirObjM N‑msc | 3ms N‑proper‑ms DirObjM N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 23
4736 [e] 3605 [e] 853 [e] 1004 [e] 3211 [e] 3605 [e]
miq·naṯ kāl- wə·’êṯ ḇê·ṯōw yə·lî·ḏê kāl-
‫קַ֣נת‬
ְ ‫כל־ ִמ‬
ָּ ‫ת‬
֙ ‫א‬
ֵ ְ‫ו‬ ‫ֵבית֙וֹ‬ ‫ליֵ֤די‬
ִ ְ ‫כל־ י‬
ָּ
who were bought with all and his house who were born in all
N‑fsc N‑msc Conj‑w | DirObjM N‑msc | 3ms N‑mpc N‑msc

85 [e] 1004 [e] 376 [e] 2145 [e] 3605 [e] 3701 [e]
’aḇ·rā·hām; bêṯ bə·’an·šê zā·ḵār kāl- kas·pōw,
– ‫בָרָ֑הם‬
ְ ‫א‬
ַ ‫ֵ֣בּית‬ ‫שׁי‬
ֵ ֖ ְ ‫אנ‬
ַ ּ‫כר ְב‬
ָ ֕ ָ ‫כל־ ז‬
ָּ ‫ס֔פּוֹ‬
ְ ‫כ‬
ַּ
of Abraham in the house among the men male every his money
N‑proper‑ms N‑msc Prep‑b | N‑mpc N‑ms N‑msc N‑msc | 3ms

3117 [e] 6106 [e] 6190 [e] 1320 [e] 853 [e] 4135 [e]
hay·yō·wm bə·‘e·ṣem ‘ā·rə·lā·ṯām, bə·śar ’eṯ- way·yā·māl
‫ְבֶּ֙ﬠֶצ֙ם ַה֣יּוֹם‬ ‫לָ֗תם‬
ָ ‫שׂר ָﬠְר‬
ַ ֣ ּ‫את־ ְב‬
ֶ ‫ו ַ֜יּ ָָמל‬
day in the very of their foreskins the flesh - and he circumcised
Art | N‑ms Prep‑b | N‑fsc N‑fsc | 3mp N‑msc DirObjM Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

1121 [e] 85 [e] 24 430 [e] 854 [e] 1696 [e] 834 [e] 2088 [e]
ben- wə·’aḇ·rā·hām, 24 ’ĕ·lō·hîm. ’it·tōw dib·ber ka·’ă·šer haz·zeh,
‫ֶבּן־‬ ‫אְבָרָ֔הם‬
ַ ְ֨‫ו‬ 24 . ‫א ִֽהים׃‬
ֱ ‫א֖תּוֹ‬
ִ ‫שׁר ִדּ ֶ֥בּר‬
ֶ֛ ‫א‬
ֲ ‫כ‬
ַּ ‫ַה ֔זּ ֶה‬
[was] old And Abraham 24 God to him had said as this
N‑msc Conj‑w | N‑proper‑ms 24 N‑mp Prep | 3ms V‑Piel‑Perf ‑3ms Prep‑k | Pro‑r Art | Pro‑ms

1320 [e] 4135 [e] 8141 [e] 8672 [e] 8673 [e]
bə·śar bə·him·mō·lōw šā·nāh; wā·ṯê·ša‘ tiš·‘îm
‫שׂר‬
ַ ֥ ּ‫ְב‬ ‫ְבִּהמּ ֹ֖לוֹ‬ ‫שָׁ֑נה‬
ָ ‫שׁע‬
ַ ‫שִׁ֥ﬠים ו ֵָ֖ת‬
ְ ּ‫ִת‬
in the flesh when he was circumcised years and ninety nine
N‑msc Prep‑b | V‑Nifal‑Inf | 3ms N‑fs Conj‑w | Number‑fs Number‑cp

8141 [e] 6240 [e] 7969 [e] 1121 [e] 1121 [e] 3458 [e] 25 6190 [e]
šā·nāh; ‘eś·rêh šə·lōš ben- bə·nōw, wə·yiš·mā·‘êl 25 ‘ā·rə·lā·ṯōw.
‫שָׁ֑נה‬
ָ ‫שֵׂ֖רה‬
ְ ‫שׁ ֥ שׁ ֶﬠ‬
ְ ‫ֶבּן־‬ ‫שָׁמֵ֣ﬠאל ְבּ ֔נוֹ‬
ְ ִ ‫ו ְי‬ 25 . ‫לֽתוֹ׃‬
ָ ‫ָﬠְר‬
years and ten three [was] old his son And Ishmael 25 of his foreskin
N‑fs Number‑fs Number‑fsc N‑msc N‑msc | 3ms Conj‑w | N‑proper‑ms 25 N‑fsc | 3ms

3117 [e] 6106 [e] 26 6190 [e] 1320 [e] 853 [e] 4135 [e]
hay·yō·wm bə·‘e·ṣem 26 ‘ā·rə·lā·ṯōw. bə·śar ’êṯ bə·him·mō·lōw,
‫ְבֶּ֙ﬠֶצ֙ם ַה֣יּוֹם‬ 26 . ‫לֽתוֹ׃‬
ָ ‫ָﬠְר‬ ‫שׂר‬
ַ ֥ ּ‫ֵ֖את ְב‬ ‫ְבִּ֨המּ ֹ֔לוֹ‬
day In that very 26 of his foreskin in the flesh - when he was circumcised
Art | N‑ms Prep‑b | N‑fsc 26 N‑fsc | 3ms N‑msc DirObjM Prep‑b | V‑Nifal‑Inf | 3ms
3605 [e] 27 1121 [e] 3458 [e] 85 [e] 4135 [e] 2088 [e]
wə·ḵāl 27 bə·nōw. wə·yiš·mā·‘êl ’aḇ·rā·hām; nim·mō·wl haz·zeh,
‫כל־‬
ָ ְ‫ו‬ 27 . ‫שָׁמֵ֖ﬠאל ְבּ ֽנוֹ׃‬
ְ ִ ‫אְבָרָ֑הם ו ְי‬
ַ ‫נ ִ֖מּוֹל‬ ‫ַה ֔זּ ֶה‬
And all 27 his son and Ishmael Abraham was circumcised this
Conj‑w | N‑msc 27 N‑msc | 3ms Conj‑w | N‑proper‑ms N‑proper‑ms V‑Nifal‑Perf ‑3ms Art | Pro‑ms

853 [e] 3701 [e] 4736 [e] 1004 [e] 3211 [e] 1004 [e] 376 [e]
mê·’êṯ ke·sep̄ ū·miq·naṯ- bā·yiṯ, yə·lîḏ ḇê·ṯōw ’an·šê
‫סף ֵמֵ֣את‬
ֶ ‫כ‬
ֶּ ֖ ‫קנ ַת־‬
ְ ‫וִּמ‬ ‫י ְִ֣ליד ָ֔בּי ִת‬ ‫שׁי ֵבית֙וֹ‬
ֵ ֤ ְ ‫אנ‬
ַ
from money or bought with the house born in of his house the men
Prep‑m | DirObjM N‑ms Conj‑w | N‑fsc N‑ms N‑msc N‑msc | 3ms N‑mpc

854 [e] 4135 [e] 5236 [e] 1121 [e]


p̄ ’it·tōw. nim·mō·lū nê·ḵār; ben-
‫ פ‬. ‫אֽתּוֹ׃‬
ִ ‫נ ִ ֖מּ ֹלוּ‬ ‫ֶבּן־ נ ֵָ֑כר‬
- with him were circumcised a foreigner a son
Punc Prep | 3ms V‑Nifal‑Perf ‑3cp N‑ms N‑msc

Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission
Bible Hub
Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages.

About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use | Media Kit


© 2004 - 2016 by Bible Hub