Vous êtes sur la page 1sur 11

Genesis 28 Version Commentary Language

Enter Reference or Keyword Multi

NIV NLT ESV BSB NAS KJV CSB CEV GNT HCS ASV DBT DRB ERV GWT ISR ISV

Parallel Sermons Topical Strong's Comment Interlin Hebrew Lexicon Multi

PAR TSK TIM OUT CON LIB BBB PSB ABP LXX

Bible > Interlinear > Genesis 28 Library • Free Downloads • eBibles

◄ Genesis 28 ►
Interlinear Bible

Jacob Flees to Laban

1288 [e] 3290 [e] 413 [e] 3327 [e] 7121 [e] 1
way·ḇā·reḵ ya·‘ă·qōḇ ’el- yiṣ·ḥāq way·yiq·rā 1
‫ו ַי ְָ֣בֶר‬ ‫י ְִצָ֛חק ֶֽאל־ י ֲַﬠ ֖ק ֹב‬ ‫קָ֥רא‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ 1
and blessed Jacob to Isaac and called 1
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf ‑3ms N‑proper‑ms Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 1

3808 [e] 559 [e] 6680 [e] 853 [e]


lō- lōw, way·yō·mer way·ṣaw·wê·hū ’ō·ṯōw;
‫ֽל ֹא־‬ ‫֔לוֹ‬ ‫ו ַ֣יּ ֹאֶמר‬ ‫ו ַי ְַצ ֙וּ ֵה֙וּ‬ ‫א ֹ֑תוֹ‬
not to him and said and charged him him
Adv‑NegPrt Prep | 3ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf ‑3ms | 3ms DirObjM | 3ms

1980 [e] 6965 [e] 2 3667 [e] 1323 [e] 802 [e] 3947 [e]
lêḵ qūm 2 kə·nā·‘an. mib·bə·nō·wṯ ’iš·šāh ṯiq·qaḥ
֙ ‫ל‬
ֵ ‫֥קוּם‬ 2 . ‫ﬠן׃‬
ַ ‫כָֽנ‬
ְּ ‫שּׁה ִמְבּ ֥נוֹת‬
ָ֖ ‫א‬
ִ ‫קּח‬
ַ ֥ ‫ִת‬
go Arise 2 of Canaan from the daughters a wife You shall take
V‑Qal‑Imp‑ms V‑Qal‑Imp‑ms 2 N‑proper‑ms Prep‑m | N‑fpc N‑fs V‑Qal‑Imperf ‑2ms

517 [e] 1 [e] 1328 [e] 1004 [e] 6307 [e]


’im·me·ḵā; ’ă·ḇî ḇə·ṯū·’êl bê·ṯāh ’ă·rām, pad·de·nāh
ּ‫א ֶ֑מ‬
ִ ‫אִ֣בי‬
ֲ ‫ְבתוֵּ֖אל‬ ‫ֵ֥בּיָתה‬ ‫אָ֔רם‬
ֲ ‫ַפּ ֶ֣דָּֽנה‬
of your mother father of Bethuel to the house to Padan Aram -
N‑fsc | 2ms N‑msc N‑proper‑ms N‑ms | 3fs N‑proper‑fs | 3fs
251 [e] 3837 [e] 1323 [e] 802 [e] 8033 [e] 3947 [e]
’ă·ḥî lā·ḇān mib·bə·nō·wṯ ’iš·šāh, miš·šām lə·ḵā wə·qaḥ-
‫אִ֥חי‬
ֲ ‫לָ֖בן‬
ָ ‫שּׁה ִמְבּ ֥נוֹת‬
ָ֔ ‫א‬
ִ ‫שּׁ֙ם‬
ָ ‫ִמ‬ ֤‫ל‬
ְ ‫ק ח־‬
ַ ְ‫ו‬
brother of Laban of the daughters a wife from there yourself and take
N‑msc N‑proper‑ms Prep‑m | N‑fpc N‑fs Prep‑m | Adv Prep | 2ms Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms

853 [e] 1288 [e] 7706 [e] 410 [e] 3 517 [e]
’ō·ṯə·ḵā, yə·ḇā·rêḵ šad·day wə·’êl 3 ’im·me·ḵā.
֔ ‫ֽא ְֹת‬ ‫י ְָבֵ֣ר‬ ‫שַׁדּ֙י‬
ַ ‫ו ְֵ֤אל‬ 3 . ‫א ֶֽמּ ׃‬
ִ
you bless Almighty And May God 3 of your mother
DirObjM | 2ms V‑Piel‑Imperf ‑3ms N‑proper‑ms Conj‑w | N‑ms 3 N‑fsc | 2ms

1961 [e] 7235 [e] 6509 [e]


wə·hā·yî·ṯā wə·yar·be·ḵā; wə·yap̄·rə·ḵā
‫ו ְָה ֖י ִיָת‬ ּ‫ו ְי ְַר ֶ֑ב‬ ֖ ‫ו ְי ְַפְר‬
that you may be and multiply you and make you fruitful
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑2ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf ‑3ms | 2ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf ‑3ms | 2ms

1293 [e] 853 [e] 5414 [e] 4 5971 [e] 6951 [e]
bir·kaṯ ’eṯ- lə·ḵā wə·yit·ten- 4 ‘am·mîm. liq·hal
‫כת‬
ַּ ֣ ‫את־ ִבְּר‬
ֶ ֙ ‫ל‬
ְ ‫ו ְ ֽי ִֶתּן־‬ 4 . ‫מּים׃‬
ִ ֽ ‫ַﬠ‬ ‫קַ֥הל‬
ְ ‫ל‬
ִ
the blessing - you And may He give 4 of peoples an assembly
N‑fsc DirObjM Prep | 2ms Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf ‑3ms 4 N‑mp Prep‑l | N‑msc

853 [e] 3423 [e] 854 [e] 2233 [e] 85 [e]


’eṯ- lə·riš·tə·ḵā ’it·tāḵ; ū·lə·zar·‘ă·ḵā lə·ḵā ’aḇ·rā·hām,
‫את־‬
ֶ ֙ ּ‫שְׁת‬
ְ ‫לִר‬
ְ ּ‫א ָ֑ת‬
ִ ֣ ‫לז ְַרֲﬠ‬
ְ ‫וּ‬ ֖‫ל‬
ְ ‫אְבָרָ֔הם‬
ַ
- that you may inherit with you and your descendants to you of Abraham
DirObjM Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 2ms Prep | 2ms Conj‑w, Prep‑l | N‑msc | 2ms Prep | 2ms N‑proper‑ms

85 [e] 430 [e] 5414 [e] 834 [e] 4033 [e] 776 [e]
lə·’aḇ·rā·hām. ’ĕ·lō·hîm nā·ṯan ’ă·šer- mə·ḡu·re·ḵā, ’e·reṣ
. ‫בָרָֽהם׃‬
ְ ‫א‬
ַ ‫ל‬
ְ ‫א ִ֖הים‬
ֱ ‫שׁר־ נ ַָ֥תן‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫ֶ֣אֶרץ ְמֻגֶ֔רי‬
to Abraham God gave which of your sojournings the land
Prep‑l | N‑proper‑ms N‑mp V‑Qal‑Perf ‑3ms Pro‑r N‑mpc | 2ms N‑fsc

1980 [e] 3290 [e] 853 [e] 3327 [e] 7971 [e] 5
way·yê·leḵ ya·‘ă·qōḇ, ’eṯ- yiṣ·ḥāq way·yiš·laḥ 5
ֶ ֵ ּ‫י ְִצָח֙ק ֶֽאת־ י ֲַﬠ ֔ק ֹב – ו ַ֖י‬
‫ל‬ ‫שַׁ֤לח‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ 5
and he went Jacob - Isaac So sent away 5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms N‑proper‑ms DirObjM N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 5
761 [e] 1328 [e] 1121 [e] 3837 [e] 413 [e] 6307 [e]
hā·’ă·ram·mî, bə·ṯū·’êl ben- lā·ḇān ’el- ’ă·rām; pad·de·nāh
‫אַר ִ֔מּי‬
ֲ ‫אל֙ ָֽה‬
ֵ ‫ֶבּן־ ְבּתוּ‬ ‫לָ֤בן‬
ָ ‫אל־‬
ֶ ‫אָ֑רם‬
ֲ ‫ַפּ ֶ֣דָּֽנה‬
the Syrian of Bethuel son Laban to to Padan Aram -
Art | N‑proper‑ms N‑proper‑ms N‑msc N‑proper‑ms Prep N‑proper‑fs | 3fs

6215 [e] 3290 [e] 517 [e] 7259 [e] 251 [e]
wə·‘ê·śāw. ya·‘ă·qōḇ ’êm riḇ·qāh, ’ă·ḥî
. ‫שׂו׃‬
ָ ֽ ‫י ֲַﬠ ֖ק ֹב ו ְֵﬠ‬ ‫ֵ֥אם‬ ‫קה‬
ָ ֔ ‫ִרְב‬ ‫אִ֣חי‬
ֲ
and Esau of Jacob the mother of Rebekah the brother
Conj‑w | N‑proper‑ms N‑proper‑ms N‑fsc N‑proper‑fs N‑msc

Esau Marries Mahalath

3290 [e] 853 [e] 3327 [e] 1288 [e] 3588 [e] 6215 [e] 7200 [e] 6
ya·‘ă·qōḇ ’eṯ- yiṣ·ḥāq ḇê·raḵ kî- ‘ê·śāw, way·yar 6
‫י ְִצָח֮ק ֶֽאת־ י ֲַﬠק ֹ֒ב‬ ‫ֵבַ֣ר‬ ‫כי־‬
ִּ ֽ ‫שׂו‬
ָ ֗ ‫ֵﬠ‬ ‫ו ַ֣יּ ְַרא‬ 6
Jacob - Isaac had blessed that Esau And saw 6
N‑proper‑ms DirObjM N‑proper‑ms V‑Piel‑Perf ‑3ms Conj N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 6

3947 [e] 6307 [e] 853 [e] 7971 [e]


lōw lā·qa·ḥaṯ- ’ă·rām, pad·de·nāh ’ō·ṯōw wə·šil·laḥ
‫לַֽקַחת־ ֥לוֹ‬
ָ ‫אָ֔רם‬
ֲ ‫ַפּ ֶ֣דָּֽנה‬ ‫א ֹת֙וֹ‬ ‫לח‬
ַּ ֤ ׁ‫ש‬
ִ ְ‫ו‬
himself to take to Padan Aram - him and sent away
Prep | 3ms Prep‑l | V‑Qal‑Inf N‑proper‑fs | 3fs DirObjM | 3ms Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf ‑3ms

6680 [e] 853 [e] 1288 [e] 802 [e] 8033 [e]
way·ṣaw ’ō·ṯōw, bə·ḇā·ră·ḵōw ’iš·šāh; miš·šām
‫ו ַי ְַ֤צו‬ ‫א ֹ֔תוֹ‬ ‫ ְבָּבֲר֣כוֹ‬-- ‫שּׁה‬
ָ֑ ‫א‬
ִ ‫שּׁם‬
ָ ֖ ‫ִמ‬
and he gave a charge him that as he blessed a wife from there
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf ‑3ms DirObjM | 3ms Prep‑b | V‑Piel‑Inf | 3ms N‑fs Prep‑m | Adv

1323 [e] 802 [e] 3947 [e] 3808 [e] 559 [e] 5921 [e]
mib·bə·nō·wṯ ’iš·šāh ṯiq·qaḥ lō- lê·mōr, ‘ā·lāw
‫שּׁה ִמְבּ ֥נוֹת‬
ָ֖ ‫א‬
ִ ‫קּח‬
ַ ֥ ‫ִת‬ ‫ֽל ֹא־‬ ‫לא ֔מ ֹר‬
ֵ ‫לי֙ו‬
ָ ‫ָﬠ‬
from the daughters a wife You shall take not saying him
Prep‑m | N‑fpc N‑fs V‑Qal‑Imperf ‑2ms Adv‑NegPrt Prep‑l | V‑Qal‑Inf Prep | 3ms

413 [e] 1 [e] 413 [e] 3290 [e] 8085 [e] 7 3667 [e]
wə·’el- ’ā·ḇîw ’el- ya·‘ă·qōḇ, way·yiš·ma‘ 7 kə·nā·‘an.
‫אל־‬
ֶ ְ‫ו‬ ‫אִ֖ביו‬
ָ ‫אל־‬
ֶ ‫י ֲַﬠ ֔ק ֹב‬ ‫שַׁ֣מע‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ 7 ‫כָֽנַﬠן׃‬
ְּ
and his father - Jacob that had obeyed 7 of Canaan
Conj‑w | Prep N‑msc | 3ms Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 7 N‑proper‑ms
6307 [e] 1980 [e] 517 [e]
’ă·rām. pad·de·nāh way·yê·leḵ ’im·mōw;
. ‫אָֽרם׃‬
ֲ ‫ַפּ ֶ֥דָּֽנה‬ ֶ ֵ ּ‫ו ַ֖י‬
‫ל‬ ‫א֑מּוֹ‬
ִ
to Padan Aram - and had gone his mother
N‑proper‑fs | 3fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms N‑fsc | 3ms

3667 [e] 1323 [e] 7451 [e] 3588 [e] 6215 [e] 7200 [e] 8
kə·nā·‘an; bə·nō·wṯ rā·‘ō·wṯ kî ‘ê·śāw, way·yar 8
‫כָ֑נַﬠן‬
ְּ ‫ְבּ ֣נוֹת‬ ‫ָר֖ﬠוֹת‬ ‫כי‬
ִּ ֥ ‫שׂו‬
ָ ֔ ‫ֵﬠ‬ ‫ו ַ֣יּ ְַרא‬ 8
of Canaan the daughters [were] displeasing that Esau And saw 8
N‑proper‑ms N‑fpc Adj‑fp Conj N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 8

413 [e] 6215 [e] 1980 [e] 9 1 [e] 3327 [e] 5869 [e]
’el- ‘ê·śāw way·yê·leḵ 9 ’ā·ḇîw. yiṣ·ḥāq bə·‘ê·nê
‫אל־‬
ֶ ‫שׂו‬
ָ ֖ ‫ֵﬠ‬ ֶ ֵ ּ‫ו ַ֥י‬
‫ל‬ 9 – ‫אִֽביו׃‬
ָ ‫י ְִצָ֥חק‬ ‫ְבֵּﬠיֵ֖ני‬
to Esau so went 9 his father of Isaac in the eye
Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 9 N‑msc | 3ms N‑proper‑ms Prep‑b | N‑cdc

1323 [e] 4258 [e] 853 [e] 3947 [e] 3458 [e]
baṯ- mā·ḥă·laṯ ’eṯ- way·yiq·qaḥ yiš·mā·‘êl;
‫ֶֽאת־ ָמֲחַ֣לת ׀ ַבּת־‬ ‫קּח‬
ַ ֡ ִ ּ‫ו ַי‬ ‫שָׁמֵ֑ﬠאל‬
ְ ִ‫י‬
the daughter Mahalath - and took Ishmael
N‑fsc N‑proper‑fs DirObjM Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms N‑proper‑ms

5921 [e] 5032 [e] 269 [e] 85 [e] 1121 [e] 3458 [e]
‘al- nə·ḇā·yō·wṯ ’ă·ḥō·wṯ ’aḇ·rā·hām ben- yiš·mā·‘êl
‫ַﬠל־‬ ‫א֧חוֹת נ ְָב֛יוֹת‬
ֲ ‫אְבָרָ֜הם‬
ַ ‫ֶבּן־‬ ‫שָׁמֵ֨ﬠאל‬
ְ ִ‫י‬
in addition to of Nebajoth the sister of Abraham son of Ishmael
Prep N‑proper‑ms N‑fsc N‑proper‑ms N‑msc N‑proper‑ms

802 [e] 802 [e]


s lə·’iš·šāh. lōw nā·šāw
‫ ס‬. ‫שּׁה׃‬
ָֽ ‫א‬
ִ ‫ל‬
ְ ‫֥לוֹ‬ ‫שׁיו‬
ָ ֖ ָ‫נ‬
- be his wife unto him the wives [already]
Punc Prep‑l | N‑fs Prep | 3ms N‑fpc | 3ms

Jacob's Ladder

884 [e] 3290 [e] 3318 [e] 10


šā·ḇa‘; mib·bə·’êr ya·‘ă·qōḇ way·yê·ṣê 10
‫שַׁבע‬
ָ ֑ ‫י ֲַﬠ ֖ק ֹב ִמְבֵּ֣אר‬ ‫ו ַיּ ֵֵ֥צא‬ 10
Beersheba from Jacob And went out 10
Prep | N‑proper‑fs Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 10
6293 [e] 11 2771 [e] 1980 [e]
way·yip̄·ga‘ 11 ḥā·rā·nāh. way·yê·leḵ
‫ו ַיּ ְִפַּ֨גע‬ 11 . ‫ָחָֽרנ ָה׃‬ ֶ ֵ ּ‫ו ַ֖י‬
‫ל‬
So he came 11 toward Haran and went
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 11 N‑proper‑fs | 3fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

935 [e] 3588 [e] 8033 [e] 3885 [e] 4725 [e]
ḇā kî- šām way·yā·len bam·mā·qō·wm
‫ָ֣בא‬ ‫כי־‬
ִּ ‫שׁ֙ם‬
ָ ‫לן‬
ֶ ָ ּ‫ו ַ֤י‬ ‫ַבָּמּ֜קוֹם‬
had set because there and stayed all night to a certain place
V‑Qal‑Perf ‑3ms Conj Adv Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Prep‑b, Art | N‑ms

4725 [e] 68 [e] 3947 [e] 8121 [e]


ham·mā·qō·wm, mê·’aḇ·nê way·yiq·qaḥ haš·še·meš,
‫ַהָמּ֔קוֹם‬ ‫אְבֵ֣ני‬
ַ ‫ֵמ‬ ‫קּ֙ח‬
ַ ִ ּ‫ו ַי‬ ‫שֶּׁמשׁ‬
ֶ ֔ ‫ַה‬
of the place one of the stones and he took the sun
Art | N‑ms Prep‑m | N‑fpc Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Art | N‑cs

4725 [e] 7901 [e] 4763 [e] 7760 [e]


bam·mā·qō·wm way·yiš·kaḇ mə·ra·’ă·šō·ṯāw; way·yā·śem
‫ַבָּמּ֥קוֹם‬ ‫כב‬
ַּ ֖ ׁ‫ש‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ ‫אשׁ ָֹ֑תיו‬
ֲ ‫ְמַֽר‬ ‫שׂם‬
ֶ ָ ּ‫ו ַ֖י‬
in place and he lay down to sleep his head and put it at
Prep‑b, Art | N‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms N‑fpc | 3ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

5324 [e] 5551 [e] 2009 [e] 2492 [e] 12 1931 [e]
muṣ·ṣāḇ sul·lām wə·hin·nêh way·ya·ḥă·lōm, 12 ha·hū.
‫ל֙ם ֻמ ָ֣צּב‬
ָּ ‫ס‬
ֻ ‫ו ְִה ֤נּ ֵה‬ ‫ֽו ַ יּ ֲַח ֗ ם‬ 12 . ‫הֽהוּא׃‬
ַ
[was] set up a ladder and behold And he dreamed 12 that
V‑Hofal‑Prtcpl‑ms N‑ms Conj‑w | Interjection Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 12 Art | Pro‑3ms

2009 [e] 8064 [e] 5060 [e] 7218 [e] 776 [e]
wə·hin·nêh haš·šā·mā·yə·māh; mag·gî·a‘ wə·rō·šōw ’ar·ṣāh,
‫– ו ְִהנּ ֵ֙ה‬ ‫שָּׁ֑מי ְָמה‬
ָ ‫ַה‬ ‫ַמִּ֣גיַﬠ‬ ‫ו ְר ֹא֖שׁוֹ‬ ‫אְרָצה‬
ַ֔
and there to heaven reached and its top on the earth
Conj‑w | Interjection Art | N‑mp | 3fs V‑Hifil‑Prtcpl‑ms Conj‑w | N‑msc | 3ms N‑fs | 3fs

3381 [e] 5927 [e] 430 [e] 4397 [e]


bōw. wə·yō·rə·ḏîm ‘ō·lîm ’ĕ·lō·hîm, mal·’ă·ḵê
. ‫ֽבּוֹ׃‬ ‫ו ְי ְֹרִ֖דים‬ ‫א ִ֔הים ע ִֹ֥לים‬
ֱ ‫אֵ֣כי‬
ֲ ‫ל‬
ְ ‫ַמ‬
on it and descending were ascending of God the angels
Prep | 3ms Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp V‑Qal‑Prtcpl‑mp N‑mp N‑mpc
559 [e] 5921 [e] 5324 [e] 3068 [e] 2009 [e] 13
way·yō·mar ‘ā·lāw niṣ·ṣāḇ Yah·weh wə·hin·nêh 13
‫לי֮ו ו ַיּ ֹאַמ֒ר‬
ָ ‫ָﬠ‬ ‫נ ִ ָ֣צּב‬ ‫י ְה ֜ו ָה‬ ‫ו ְִה ֨נּ ֵה‬ 13
and said above it stood Yahweh And behold 13
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Prep | 3ms V‑Nifal‑Prtcpl‑ms N‑proper‑ms Conj‑w | Interjection 13

3327 [e] 430 [e] 1 [e] 85 [e] 430 [e] 3068 [e] 589 [e]
yiṣ·ḥāq; wê·lō·hê ’ā·ḇî·ḵā, ’aḇ·rā·hām ’ĕ·lō·hê Yah·weh ’ă·nî
– ‫י ְִצָ֑חק‬ ‫ו ֵא ֵ֖הי‬ ‫אִ֔בי‬
ָ ‫אְבָרָ֣הם‬
ַ ‫א ֵה֙י‬
ֱ ‫אִ֣ני י ְה ֗ו ָה‬
ֲ
of Isaac and the God your father of Abraham God Yahweh I [am]
N‑proper‑ms Conj‑w | N‑mpc N‑msc | 2ms N‑proper‑ms N‑mpc N‑proper‑ms Pro‑1cs

5414 [e] 5921 [e] 7901 [e] 859 [e] 834 [e] 776 [e]
’et·tə·nen·nāh lə·ḵā ‘ā·le·hā, šō·ḵêḇ ’at·tāh ’ă·šer hā·’ā·reṣ,
‫אְתֶּ֖ננּ ָה‬
ֶ ֥‫ל‬
ְ ‫ליָה‬
ֶ ֔ ‫ָﬠ‬ ‫אָתּ֙ה שׁ ֵֹ֣כב‬
ַ ‫שׁר‬
ֶ֤ ‫א‬
ֲ ‫אֶרץ‬
ָ ֗ ‫ָה‬
I will give to you upon lie you which the land
V‑Qal‑Imperf ‑1cs | 3fse Prep | 2ms Prep | 3fs V‑Qal‑Prtcpl‑ms Pro‑2ms Pro‑r Art | N‑fs

6083 [e] 2233 [e] 1961 [e] 14 2233 [e]


ka·‘ă·p̄ar zar·‘ă·ḵā wə·hā·yāh 14 ū·lə·zar·‘e·ḵā.
‫כֲﬠַ֣פר‬
ַּ ֙ ‫ז ְַרֲﬠ‬ ‫ו ְָהי֤ ָה‬ 14 – ‫לז ְַרֶֽﬠ ׃‬
ְ ‫וּ‬
like the dust your descendants And shall be 14 and to your descendants
Prep‑k | N‑msc N‑msc | 2ms Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑3ms 14 Conj‑w, Prep‑l | N‑msc | 2ms

6924 [e] 3220 [e] 6555 [e] 776 [e]


wā·qê·ḏə·māh yām·māh ū·p̄ā·raṣ·tā hā·’ā·reṣ,
‫ו ֵָ֖קְדָמה‬ ‫י֥ ָָמּה‬ ּ‫וָּפַרְצ ָ֛ת‬ ‫אֶרץ‬
ָ ֔ ‫ָה‬
and the east to the west and you shall spread abroad of the earth
Conj‑w | Adv | 3fs N‑ms | 3fs Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑2ms Art | N‑fs

4940 [e] 3605 [e] 1288 [e] 5045 [e] 6828 [e]
miš·pə·ḥōṯ kāl- ḇə·ḵā wə·niḇ·ră·ḵū wā·neḡ·bāh; wə·ṣā·p̄ō·nāh
‫שְׁפּ ֥ח ֹת‬
ְ ‫כל־ ִמ‬
ָּ ֛ ‫ְב‬ ‫ ו ְנ ְִבֲר֥כוּ‬. ‫ו ֶָ֑נ ְגָבּה‬ ‫ו ְָצ ֣פ ֹנ ָה‬
the families all in you And shall be blessed and the south and the north
N‑fpc N‑msc Prep | 2ms Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf ‑3cp Conj‑w | N‑ms | 3fs Conj‑w | N‑fs | 3fs

5973 [e] 595 [e] 2009 [e] 15 2233 [e] 127 [e]
‘im·māḵ, ’ā·nō·ḵî wə·hin·nêh 15 ū·ḇə·zar·‘e·ḵā. hā·’ă·ḏā·māh
ּ‫כי ִﬠ ָ֗מ‬
ִ ֜ ֹ ‫אנ‬
ָ ‫ו ְִה ֨נּ ֵה‬ 15 . ‫אָדָ֖מה וְּבז ְַרֶֽﬠ ׃‬
ֲ ‫ָה‬
with you I [am] And behold 15 and in your seed of the earth
Prep | 2fs Pro‑1cs Conj‑w | Interjection 15 Conj‑w, Prep‑b | N‑msc | 2ms Art | N‑fs
7725 [e] 1980 [e] 834 [e] 3605 [e] 8104 [e]
wa·hă·ši·ḇō·ṯî·ḵā, tê·lêḵ, ’ă·šer- bə·ḵōl ū·šə·mar·tî·ḵā
‫שׁב ִֹ֔תי‬
ִ ֣ ‫ו ֲַה‬ ֵ ֔ ּ‫שׁר־ ֵת‬
‫ל‬ ֶ ‫א‬
ֲ ‫ְבּ ֣כ ֹל‬ ֙ ‫תּי‬
ִ֙ ‫שַׁמְר‬
ְ ‫וּ‬
and I will bring you back you go wherever in all and will keep you
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf ‑1cs | 2ms V‑Qal‑Imperf ‑2ms Pro‑r Prep‑b | N‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑1cs | 2ms

834 [e] 5704 [e] 5800 [e] 3808 [e] 3588 [e] 2063 [e] 127 [e] 413 [e]
’ă·šer ‘aḏ ’e·‘ĕ·zā·ḇə·ḵā, lō kî haz·zōṯ; hā·’ă·ḏā·māh ’el-
‫שׁר‬
ֶ֣ ‫א‬
ֲ ‫ַ֚ﬠד‬ ֔ ‫ֶֽאֱﬠז ְָב‬ ‫֣ל ֹא‬ ‫כי‬
ִּ ֚ – ‫אָדָ֖מה ַה ֑זּ ֹאת‬
ֲ ‫אל־ ָה‬
ֶ
that until I will leave you not for this land to
Pro‑r Prep V‑Qal‑Imperf ‑1cs | 2ms Adv‑NegPrt Conj Art | Pro‑fs Art | N‑fs Prep

1696 [e] 834 [e] 853 [e] 6213 [e] 518 [e]
lāḵ. dib·bar·tî ’ă·šer- ’êṯ ‘ā·śî·ṯî, ’im-
. ‫ָֽל ׃‬ ‫שׁר־ ִדּ ַ֖בְּרִתּי‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫שׂיִתי ֵ֥את‬
ִ ֔ ‫אם־ ָﬠ‬
ִ
to you I have spoken what - I have done -
Prep | 2fs V‑Piel‑Perf ‑1cs Pro‑r DirObjM V‑Qal‑Perf ‑1cs Conj

559 [e] 8142 [e] 3290 [e] 3364 [e] 16


way·yō·mer miš·šə·nā·ṯōw ya·‘ă·qōḇ way·yî·qaṣ 16
‫ו ַ֕יּ ֹאֶמר‬ ‫שּׁנ ָת֒וֹ‬
ְ ‫י ֲַﬠק ֹ֮ב ִמ‬ ‫ו ַיּ ִיַ֣קץ‬ 16
and said from his sleep Jacob And awoke 16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Prep‑m | N‑fsc | 3ms N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 16

3808 [e] 595 [e] 2088 [e] 4725 [e] 3068 [e] 3426 [e] 403 [e]
lō wə·’ā·nō·ḵî haz·zeh; bam·mā·qō·wm Yah·weh, yêš ’ā·ḵên
‫֥ל ֹא‬ ‫אנ ִֹ֖כי‬
ָ ְ‫ו‬ ‫ַה ֑זּ ֶה‬ ‫ַבָּמּ֖קוֹם‬ ‫י ְה ֔ו ָה‬ ‫כ֙ן י֣ ֵשׁ‬
ֵ ‫א‬
ָ
not and I this in place Yahweh is surely
Adv‑NegPrt Conj‑w | Pro‑1cs Art | Pro‑ms Prep‑b, Art | N‑ms N‑proper‑ms Adv Adv

4100 [e] 559 [e] 3372 [e] 17 3045 [e]


mah- way·yō·mar, way·yî·rā 17 yā·ḏā·‘ə·tî.
‫ַמה־‬ ‫ו ַיּ ֹאַ֔מר‬ ‫ו ַיּ ִיָר֙א‬ 17 . ‫תּי׃‬
ִ ‫י ָָֽדְﬠ‬
what and said And he was afraid 17 did know [it]
Interrog Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 17 V‑Qal‑Perf ‑1cs

1004 [e] 518 [e] 3588 [e] 2088 [e] 369 [e] 2088 [e] 4725 [e] 3372 [e]
bêṯ ’im- kî zeh, ’ên haz·zeh; ham·mā·qō·wm nō·w·rā
‫ֵ֣בּית‬ ‫א ם־‬
ִ ‫כי‬
ִּ ֚ ‫! ֵ֣אין ֗ז ֶה‬ ‫ַה ֑זּ ֶה‬ ‫ַהָמּ֣קוֹם‬ ‫נּוָֹ֖רא‬
the house other than that this [is] none this [is] place an awesome
N‑msc Conj Conj Pro‑ms Adv Art | Pro‑ms Art | N‑ms V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
8064 [e] 8179 [e] 2088 [e] 430 [e]
haš·šā·mā·yim. ša·‘ar wə·zeh ’ĕ·lō·hîm,
. ‫שָּֽׁמי ִם׃‬
ָ ‫שַׁﬠר ַה‬
ַ֥ ‫וזְ ֖ ֶה‬ ‫א ִ֔הים‬
ֱ
of heaven the gate and this [is] of God
Art | N‑mp N‑msc Conj‑w | Pro‑ms N‑mp

T he Stone of Bethel

3947 [e] 1242 [e] 3290 [e] 7925 [e] 18


way·yiq·qaḥ bab·bō·qer, ya·‘ă·qōḇ way·yaš·kêm 18
‫קּח‬
ַ ֤ ִ ּ‫ו ַי‬ ‫קר‬
ֶ ֹ ּ‫י ֲַﬠ ֜ק ֹב ַבּ ֗ב‬ ‫כם‬
ֵּ ֨ ׁ‫ש‬
ְ ַ ּ‫ו ַי‬ 18
and took in the morning Jacob And rose early 18
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Prep‑b, Art | N‑ms N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf ‑3ms 18

7760 [e] 4763 [e] 7760 [e] 834 [e] 68 [e] 853 [e]
way·yā·śem mə·ra·’ă·šō·ṯāw, śām ’ă·šer- hā·’e·ḇen ’eṯ-
‫שׂם‬
ֶ ָ ּ‫ו ַ֥י‬ ‫אשׁ ָֹ֔תיו‬
ֲ ‫ְמַֽר‬ ‫שׂם‬
ָ ֣ ‫שׁר־‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫אֶב֙ן‬
ֶ ֙ ‫את־ ָה‬
ֶ
and set up under his head he had put that the stone -
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms N‑fpc | 3ms V‑Qal‑Perf ‑3ms Pro‑r Art | N‑fs DirObjM

7218 [e] 5921 [e] 8081 [e] 3332 [e] 4676 [e] 853 [e]
rō·šāh. ‘al- še·men way·yi·ṣōq maṣ·ṣê·ḇāh; ’ō·ṯāh
. ‫שׁהּ׃‬
ָ ֽ ‫שֶׁמן ַﬠל־ ר ֹא‬
ֶ֖ ‫ו ַיּ ִ ֥צ ֹק‬ ‫ַמֵצָּ֑בה‬ ‫א ָֹ֖תהּ‬
top of it on oil and poured as a pillar it
N‑msc | 3fs Prep N‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms N‑fs DirObjM | 3fs

1931 [e] 4725 [e] 8034 [e] 853 [e] 7121 [e] 19
bêṯ- ha·hū ham·mā·qō·wm šêm- ’eṯ- way·yiq·rā 19
‫ַה֖הוּא ֵֽבּית־‬ ‫ַהָמּ֥קוֹם‬ ‫שׁם־‬
ֵ ֽ ‫את־‬
ֶ ‫קָ֛רא‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ 19
- that of place the name - And he called 19
Prep Art | Pro‑3ms Art | N‑ms N‑msc DirObjM Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 19

7223 [e] 5892 [e] 8034 [e] 3870 [e] 199 [e] 1008 [e]
lā·ri·šō·nāh. hā·‘îr šêm- lūz wə·’ū·lām ’êl;
. ‫לִראשׁ ָֹֽנה׃‬
ָ ‫ָהִ֖ﬠיר‬ ‫שׁם־‬
ֵ ‫– ו ְאוָּ֛לם ֥לוּז‬ ‫ֵ֑אל‬
had been previously of the city the name Luz but Bethel
Prep‑l, Art | Adj‑fs Art | N‑fs N‑msc N‑proper‑fs Conj‑w | Conj N‑proper‑fs

1961 [e] 518 [e] 559 [e] 5088 [e] 3290 [e] 5087 [e] 20
yih·yeh ’im- lê·mōr; ne·ḏer ya·‘ă·qōḇ way·yid·dar 20
‫אם־ י ְִה ֨י ֶה‬
ִ ‫לא ֑מ ֹר‬
ֵ ‫י ֲַﬠ ֖ק ֹב ֶ֣נ ֶדר‬ ‫ו ַיּ ִ ַ֥דּר‬ 20
will be if saying a vow Jacob And made 20
V‑Qal‑Imperf ‑3ms Conj Prep‑l | V‑Qal‑Inf N‑ms N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 20
595 [e] 834 [e] 2088 [e] 1870 [e] 8104 [e] 5978 [e] 430 [e]
’ā·nō·ḵî ’ă·šer haz·zeh bad·de·reḵ ū·šə·mā·ra·nî ‘im·mā·ḏî, ’ĕ·lō·hîm
‫אנ ִֹ֣כי‬
ָ ‫שׁר‬
ֶ֣ ‫א‬
ֲ ‫ַהזּ ֶ֙ה‬ ‫ַבּ ֶ֤דֶּר‬ ‫שָׁמ ַ ֙רנ ִ֙י‬
ְ ‫א ִ֜הים ִﬠָמִּ֗די וּ‬
ֱ
I that this in way and keep me with me God
Pro‑1cs Pro‑r Art | Pro‑ms Prep‑b, Art | N‑cs Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑3ms | 1cs2 Prep | 1cs N‑mp

899 [e] 398 [e] 3899 [e] 5414 [e] 1980 [e]
ū·ḇe·ḡeḏ le·’ĕ·ḵōl le·ḥem lî wə·nā·ṯan- hō·w·lêḵ,
‫וֶּ֥בֶגד‬ ‫א ֖כ ֹל‬
ֱ ‫ל‬
ֶ ‫ֶ֛לֶחם‬ ‫ִ֥לי‬ ‫ו ְָֽנַתן־‬ ֵ ֔ ‫הוֹ‬
‫ל‬
and clothing to eat bread me and give am going
Conj‑w | N‑ms Prep‑l | V‑Qal‑Inf N‑ms Prep | 1cs Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑3ms V‑Qal‑Prtcpl‑ms

1 [e] 1004 [e] 413 [e] 7965 [e] 7725 [e] 21 3847 [e]
’ā·ḇî; bêṯ ’el- ḇə·šā·lō·wm wə·šaḇ·tî 21 lil·bōš.
‫אִ֑בי‬
ָ ‫אל־ ֵ֣בּית‬
ֶ ‫שׁ֖לוֹם‬
ָ ‫ְב‬ ‫שְׁב ִ֥תּי‬
ַ ְ‫ו‬ 21 ‫ל ֽבּ ֹשׁ׃‬
ְ ‫ל‬
ִ
of my father house to in peace so that I may return 21 to wear
N‑msc | 1cs N‑msc Prep Prep‑b | N‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑1cs 21 Prep‑l | V‑Qal‑Inf

68 [e] 22 430 [e] 3068 [e] 1961 [e]


wə·hā·’e·ḇen 22 lê·lō·hîm. lî Yah·weh wə·hā·yāh
‫ו ְָהֶ֣אֶבן‬ 22 . ‫לא ִֽהים׃‬
ֵ ‫ִ֖לי‬ ‫י ְהו֛ ָה‬ ‫ו ְָהי֧ ָה‬
And stone 22 God my Yahweh then shall be
Conj‑w, Art | N‑fs 22 Prep‑l | N‑mp Prep | 1cs N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf ‑3ms

430 [e] 1004 [e] 1961 [e] 4676 [e] 7760 [e] 834 [e] 2063 [e]
’ĕ·lō·hîm; bêṯ yih·yeh maṣ·ṣê·ḇāh, śam·tî ’ă·šer- haz·zōṯ,
. ‫א ִ֑הים‬
ֱ ‫ֵ֣בּית‬ ‫י ְִהי֖ ֶה‬ ‫ַמֵצָּ֔בה‬ ‫שְׂמִתּ֙י‬
ַ ֙ ‫שׁר־‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫ַה ֗זּ ֹאת‬
of God house shall be as a pillar I have set which this
N‑mp N‑msc V‑Qal‑Imperf ‑3ms N‑fs V‑Qal‑Perf ‑1cs Pro‑r Art | Pro‑fs

6237 [e] 6237 [e] 5414 [e] 834 [e] 3605 [e]
lāḵ. ’ă·‘aś·śə·ren·nū ‘aś·śêr lî, tit·ten- ’ă·šer wə·ḵōl
. ‫ָֽל ׃‬ ‫שֶּׂ֥רנּוּ‬
ְ ‫אַﬠ‬
ֲ ‫שּׂר‬
ֵ ֖ ‫ַﬠ‬ ‫לי‬
ִ֔ ‫שׁר ִתֶּתּן־‬
ֶ֣ ‫א‬
ֲ ֙‫ו ְכ ֹל‬
to You I will give a tenth surely me You give that And of all
Prep | 2fs V‑Piel‑Imperf ‑1cs | 3mse V‑Piel‑InfAbs Prep | 1cs V‑Qal‑Imperf ‑2ms Pro‑r Conj‑w | N‑ms

Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission
Bible Hub
Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages.

About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use | Media Kit


© 2004 - 2016 by Bible Hub