Vous êtes sur la page 1sur 1

Weekblad Schuttevaer - 19/12/2018 Copy Reduced to 73% from original to fit a4 page Page : 09

Piraterij, illegale visserij en een stroperige overheid Visserij Suriname in segmenten

Volksvissers van Suriname


De Surinaamse visserij kan worden onder-
verdeeld in een artisanale en een industriële
sector.

De industriële visserij omvat garnalen-trawlvis-

zijn hun leven niet zeker


serij, vis-trawlvisserij, red snapper- en ma-
kreel-handlijnvisserij en grote pelagische lijnvis-
serij. De artisanale- of volksvisserij bestaat uit
drijfnet-, zeegnet-, fuiknet- en lijnvisserij. In de
kustgebieden (en ook verder op zee) wordt de
drijfnetvisserij uitgeoefend met twee scheep-
Door Paul Kraaijer stypen: de zogenoemde open en gesloten
Guyana-boten. In de riviermondingen wordt de
visserij uitgeoefend door korjaalachtige boten
De ambachtelijke zogenoemde ‘volksvissers’ in Suriname hebben het uitgerust met fuiknetten, drijfnetten en lijnen.
Met de fuiken wordt gevist op vis, seabob- en
niet gemakkelijk. Ze kampen met problemen die ze vooral de overheid wit-bere garnalen.
verwijten. Zo willen de vissers betere bescherming tegen de illegale Specifieke vormen van visserij in de riviermon-
dingen en langs de modderbanken voor de
aanwezigheid van grote industriële vissersschepen in hun kustwateren. kust betreffen de njawarie- of schutbankvisserij
en de bangamary-visserij. Deze beide vormen
Ook zijn ze bevreesd voor niets en niemand ontziende zeepiraten uit hebben gemeen dat met relatief kleine maas-
wijdtes wordt gevist, omdat de doelsoorten uit
vooral buurland Guyana. kleine vissoorten bestaan. (PK)

D
ie angst is sterk toegenomen sinds de dems, die niet langer zijn dan 8 tot 10 meter. De System (VMS). Het VMS is een volgsysteem dat data
geruchtmakende overval op een paar kustvissers mogen tot 18 meter diep vissen langs de verzamelt van de activiteiten van vissersschepen
vissersboten eind april dit jaar, waarbij 16 hele kust, van Marowijne tot Nickerie', legt Lall uit. op zee. Dat moet niet alleen illegale visserij tegen-
vissers wreed om het leven zijn gebracht gaan, maar zou ook de veiligheid op zee vergroten,
en slechts vier de slachtpartij overleefden. Zorgelijk doordat de schepen beter kunnen worden gevolgd.
Verder is de bureaucratie de vissers een doorn in 'De Surinaamse wetgeving is kent duidelijk visserij- De schepen moeten daartoe worden voorzien van
het oog: de stroeve vergunningafgifte vanuit het regels. Zo mogen de grote trawlers niet in ondiep een zender, die signalen uitzendt naar een moni-
ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) water vissen, om de kraamgebieden te beschermen. torings-centrum. Vandaar komt de informatie via
en de trage gang van zaken rond de invoering van Maar helaas is door de jaren heen gebleken dat de internet beschikbaar.
het Vessel Monitoring System (VMS). industriële vloot steeds blijft groeien. En dat baart Maar in Suriname is het eerst zien dan geloven. Het
ons zorgen. Zij gooien ook veel bijvangst weg, vis ministerie liet in november 2017 ook al weten dat
Visserscollectief dus die zij niet gebruiken en geen commerciële het project VMS nieuw leven zou worden ingebla-
Redenen genoeg voor vijf ondernemers in de visse- waarde heeft voor hun vloot. De volksvisserij heeft zen. Sterker nog, onder vissers bestond al in 2014 de
rijsector om in 2017 het Visserscollectief op te rich- daarentegen geen bijvangst, wij benutten alles wat verwachting dat het VMS dat jaar nog operationeel
ten. Het vertegenwoordigt vissers in de districten zou worden. Het ministerie kondigde toen namelijk
Commewijne en Paramaribo. En 14 mei 2018 heeft al aan dat vanaf 1 juli 2014 geen vergunningen meer
het collectief samen met vijf andere visserscoöpera- zouden worden verstrekt aan schepen zonder VMS.
ties een nationale vissersbond opgericht, de Surina- Vessel Monitoring System Maar pas in 2015 werd daadwerkelijk begonnen
me National Fisherfolk Organisation (SUNFO). komt maar niet van de grond met het aanbrengen van zenders op vaartuigen. Het
De visserij in Suriname is volgens secretaris Mark bleek niet te werken. Schepen verdwenen plotse-
Lall van het Visserscollectief 'zeer groot en bestaat ling van het beeldscherm en het gebeurde zelfs
uit verschillende categorieën'. 'De binnenvisserij vist dat mensen die alarm hadden geslagen op zee, pas
voornamelijk in de rivieren en de mondingen, daar- wordt gevangen. Er zijn gevallen gerapporteerd door drie weken later werden opgebeld. Het was einde
naast is er de kustvisserij op zee. Het ministerie van de volksvissers, dat de industriële vloot de regels project. Nu is het afwachten of het tij in 2019 keert
LVV bepaalt jaarlijks hoeveel vergunningen mogen overtreedt en toch in ondiep water vist. Maar helaas en het VMS alsnog wordt ingevoerd.
worden uitgegeven. Momenteel zijn er ongeveer is de overheidscontrole op zee heel gering.'
480 kustvisserijschepen, waarop ongeveer drie tot Volgens Lall is de illegale visserij altijd een probleem Optimistisch
vijf man per schip werken. De binnenvisserij telt geweest in Surinaamse wateren. Het gaat om visserij Lall is in elk geval optimistisch: ‘Wij hebben vrijdag
ongeveer 700 boten, waarop 1 tot 3 man per boot zonder vergunning, waarbij de vangsten buiten Suri- 26 oktober nog met de minister aan tafel gezeten en
werken. Het exacte aantal vissers is moeilijk aan name worden aangeland. ‘Het controleaspect is van feitelijk is het al zover om over te gaan tot imple-
te geven, omdat jaarlijks de vergunningen worden groot belang om dit fenomeen te bestrijden.’ mentatie van het VMS. Dit moet gebeuren om een
herzien. vergunning te krijgen in 2019.'
'Wij gebruiken voornamelijk schepen van het VMS Over de veiligheid vandaag de dag op zee, zegt Lall:
Guyanese type. Hiervan bestaat een gesloten model Een recent lichtpuntje voor het collectief is wellicht ‘Tot nu zijn de controles van de luchtmacht merk-
met een dekhuis en een open type met alleen een de mededeling van minister Soerdjan Lekhram baar en er zijn ook meer patrouilleschepen aanwe-
voordek. De grootte varieert van 10 tot 20 meter in van LVV, dat vanaf begin 2019 alle vissersschepen zig op het water, waardoor de vissers zich nu wel
lengte. De binnenvissers gebruiken veelal platbo- moeten zijn voorzien van een Vessel Monitoring veiliger voelen.'

Suriname be-
schikt momen-
teel over een
vloot van circa
700 korjaal-ach-
tige boten voor
de binnenvisserij
(foto) en telt
daarnaast 480
schepen van het
Guanese type
voor de kustvis-
serij.
(Foto Paul Kraaijer)

Copyright © Schuttevaer. All rights reserved. 2018


December 18, 2018 12:59 pm (GMT +3:00) Powered by TECNAVIA