Vous êtes sur la page 1sur 4

‫من�ش�آت و�شركات القطاع اخلا�ص م�صطحبني معهم البطاقة ال�شخ�صية وال�سرية‬ ‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة

‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة‬
‫الذاتية وللأهمية يرجى االلتزام باحل�ضور‪.‬‬ ‫للباحثني عن عمل والواردة ا�سما�ؤهم يف الك�شوفات �أدناه �أن عليهم التواجد يف‬
‫واهلل املوفق‪،،‬‬ ‫التواريــخ والأماكــن املحـددة‪ ،‬لإجــراء االختبارات واملقابــالت لت�شغيلهم يف‬

‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪10368032‬‬ ‫نوح حممود عبدالله البو�سعيدي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪28002486‬‬ ‫مو�سى �سيف احمد الرحبي‬ ‫‪180‬‬ ‫‪11546031‬‬ ‫حمد عبدالله را�شد الرواحي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10151762‬‬ ‫همام علي �سعيد اخلرو�صي‬ ‫‪100‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪12937042‬‬ ‫ه�شام ناجي عبدالر�سول الرئي�سي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪11812943‬‬ ‫م�ؤيد �سبيل غالم البلو�شي‬ ‫‪181‬‬ ‫‪12518656‬‬ ‫حمود حممد خلفان اجلابري‬ ‫‪52‬‬ ‫‪18264697‬‬ ‫وائل �سامل يعقوب البطا�شي‬ ‫‪101‬‬ ‫العماني‬
‫اسم الشركة‪ :‬الطيران ُ‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪10871375‬‬ ‫وليد اخطر اللوه الزدجايل‬ ‫‪105‬‬ ‫‪22831281‬‬ ‫م�ؤيد عبدالله �سفر البلو�شي‬ ‫‪182‬‬ ‫‪13385689‬‬ ‫خالد حمد عبدالله العامري‬ ‫‪53‬‬ ‫‪14424223‬‬ ‫وليد خلفان حمد الربا�شدي‬ ‫‪102‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المبنى الرئيسي ‪ 2‬للطيران العماني‬
‫‪14571771‬‬ ‫وليد عبدالله حميد الرحبي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪20813709‬‬ ‫نا�صر �سيف حممد الأغربي‬ ‫‪183‬‬ ‫‪19428431‬‬ ‫خلفان �سعود خلفان اجلرداين‬ ‫‪54‬‬ ‫‪12939543‬‬ ‫يا�سر عبداملجيد بريحممد الزدجايل‬ ‫‪103‬‬
‫‪12189712‬‬ ‫زينه �سيف عبدالله الرئي�سية‬ ‫‪1‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪14346072‬‬ ‫وليد عبدالله حممد امل�شريف‬ ‫‪107‬‬ ‫‪24176254‬‬ ‫نا�صر حممد عبدالله العامري‬ ‫‪184‬‬ ‫‪12945837‬‬ ‫خلفان عبدالله خلفان البو�صايف‬ ‫‪55‬‬ ‫‪27054202‬‬ ‫يا�سني �سعيد �أحمد احل�سني‬ ‫‪104‬‬
‫‪18273252‬‬ ‫�ساره خلفان �سعيد الروتانية‬ ‫‪2‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪13142111‬‬ ‫يحيى حممود حممد العزري‬ ‫‪108‬‬ ‫‪22855266‬‬ ‫ن�صر عبدالله علي الكا�سبي‬ ‫‪185‬‬ ‫‪25580443‬‬ ‫را�شد خلفان �سعيد الغداين‬ ‫‪56‬‬ ‫‪19281565‬‬ ‫يحيى �سليمان حممد النريي‬ ‫‪105‬‬
‫‪24432235‬‬ ‫�سعاد خلفان حممد الوهيبية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12355816‬‬ ‫ا�سراء احمد حممد الرحبي‬ ‫‪1‬‬
‫‪12124409‬‬ ‫يق�ضان حممود �سامل الرقادي‬ ‫‪109‬‬ ‫‪11006599‬‬ ‫نوح خلفان مبارك احل�سني‬ ‫‪186‬‬ ‫‪12418678‬‬ ‫را�شد خمي�س علي ال�سناين‬ ‫‪57‬‬ ‫‪25495853‬‬ ‫يحيى نا�صر حممد اجلرداين‬ ‫‪106‬‬
‫‪23101801‬‬ ‫�سعاد را�شد حمد الهادية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6787926‬‬ ‫�آروى بدر نا�صر اخلرو�صي‬ ‫‪2‬‬
‫‪19568232‬‬ ‫يو�سف حممد �صالح البطا�شي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪14064176‬‬ ‫هارون ر�شيد عامر البو�سعيدي‬ ‫‪187‬‬ ‫‪22735583‬‬ ‫را�شد �سعيد حممد الوهيبي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪14886202‬‬ ‫يزن �سيف �سامل الرحبي‬ ‫‪107‬‬
‫‪18020164‬‬ ‫�سعيده مرزوق جمعه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22034743‬‬ ‫بثينه �صالح عي�سى الزهيمي‬ ‫‪3‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪19342103‬‬ ‫هاين يو�سف �سليّم الرحبي‬ ‫‪188‬‬ ‫‪14607213‬‬ ‫ر�شاد مبارك را�شد امل�شريف‬ ‫‪59‬‬ ‫‪20271421‬‬ ‫يو�سف خ�صيّب �سامل الغداين‬ ‫‪108‬‬
‫‪12175753‬‬ ‫�سلمى خمي�س جمعه الكعبية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4078872‬‬ ‫بدرية خمي�س غميل ال�شكري‬ ‫‪4‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬شركة مزون لأللبان‬ ‫‪20650861‬‬ ‫هيثم را�شد نا�صر الهادي‬ ‫‪189‬‬ ‫‪23061548‬‬ ‫ر�شيد خلفان �سامل الغزايل‬ ‫‪60‬‬ ‫‪19315003‬‬ ‫يو�سف �سعيد خلفان الناعبي‬ ‫‪109‬‬
‫‪25426373‬‬ ‫�سليمه �سعيد عامر الرحبية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7094491‬‬ ‫بلقي�س علي �سامل ال�سيابي‬ ‫‪5‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬كلية البريمي الجامعية‬
‫‪11034002‬‬ ‫هيثم �سليم ا�سحاق البلو�شي‬ ‫‪190‬‬ ‫‪10494296‬‬ ‫زاهر را�شد زاهر النبهاين‬ ‫‪61‬‬ ‫‪20274184‬‬ ‫يو�سف علي حمدان املعمري‬ ‫‪110‬‬
‫‪12582835‬‬ ‫�سمرية �سعيد م�سعود العرينية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪24183339‬‬ ‫تغريد مطر حممد احلرا�صي‬ ‫‪6‬‬
‫‪14797098‬‬ ‫هيثم �سليمان حممد العمري‬ ‫‪191‬‬ ‫‪13733078‬‬ ‫زكريا حمدان خمي�س احلديدي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪9266036‬‬ ‫يو�سف حممد �سالم ال�صبحي‬ ‫‪111‬‬
‫‪20832947‬‬ ‫�شذى حمفوظ �شوان البو�سعيدية‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪11796028‬‬ ‫حامد �سعيد را�شد الكيومي‬ ‫‪7‬‬
‫‪14510861‬‬ ‫هيثم حممد �سعيد العبديل‬ ‫‪192‬‬ ‫‪11160899‬‬ ‫�سامل حمد �سامل البو�سعيدي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪19823914‬‬ ‫يون�س دروي�ش عبدالله الزدجايل‬ ‫‪112‬‬
‫‪22797251‬‬ ‫�شهد �سامل �سعيد العامرية‬ ‫‪10‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا وحتى ‪ 2:30‬ظهراً‬ ‫‪5047694‬‬ ‫خلود خمي�س �سعيد البكاري‬ ‫‪8‬‬
‫‪13416435‬‬ ‫يحيى بدر مال الله الوهيبي‬ ‫‪193‬‬ ‫‪24160853‬‬ ‫�سامل را�شد خلفان الغزيلي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪13532213‬‬ ‫يون�س حممد عبدالله البطا�شي‬ ‫‪113‬‬
‫‪14634168‬‬ ‫�شيخه جمعه الحق ال�سعدية‬ ‫‪11‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11237724‬‬ ‫رحمه حممد �سليم ال�صوافية‬ ‫‪9‬‬
‫‪13883233‬‬ ‫يحيى خلفان نا�صر احلديدي‬ ‫‪194‬‬ ‫‪4842915‬‬ ‫�سامل حممد ال�سبع الكلباين‬ ‫‪65‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪11079604‬‬ ‫�شيخه �سامل حممد املقبالية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13659347‬‬ ‫رهام حممد �صالح النجا�شي‬ ‫‪10‬‬
‫‪4868506‬‬ ‫ابت�سام علي عبدالله املقر�شية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11568631‬‬ ‫يحيى �سيف عامر الرقادي‬ ‫‪195‬‬ ‫‪19329174‬‬ ‫�سامل حممد نا�صر البطا�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مستشفى ابولو مسقط‬
‫‪14218498‬‬ ‫�شيماء �أحمد خمي�س الروي�ضية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22472484‬‬ ‫رياء نا�صر علي املعويل‬ ‫‪11‬‬
‫‪10184616‬‬ ‫�أروى �سعيد حمد البادية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13579492‬‬ ‫يو�سف �سيف عامر الرقادي‬ ‫‪196‬‬ ‫‪18623348‬‬ ‫�سامر حميد �سعيد اجلابري‬ ‫‪67‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي‬
‫‪13846838‬‬ ‫عائ�شه �أحمد �سعيد البلو�شية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22524378‬‬ ‫�سامل �سيف �أحمد احلب�سي‬ ‫‪12‬‬
‫‪20739027‬‬ ‫�آمنه خمي�س �سيف الفار�سية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23837729‬‬ ‫يو�سف مرهون �ساملني الكليبي‬ ‫‪197‬‬ ‫‪27605613‬‬ ‫�سعيد احمد �سامل احلو�سني‬ ‫‪68‬‬
‫‪13935427‬‬ ‫عائ�شه خمي�س �سامل الربيكية‬ ‫‪15‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪19414172‬‬ ‫�سعيد خويطر حممد احلجري‬ ‫‪13‬‬
‫‪13759911‬‬ ‫بدرية حممد �سليمان املعمرية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13313287‬‬ ‫يو�سف م�سلم �سامل املب�سلي‬ ‫‪198‬‬ ‫‪20767467‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد املرزوقي‬ ‫‪69‬‬
‫‪27270465‬‬ ‫عائ�شه ها�شم حممد الرا�سبية‬ ‫‪16‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18234483‬‬ ‫�سعيد حممد حمد الوهيبي‬ ‫‪14‬‬
‫‪21511397‬‬ ‫جوخة حمد حممد ال�صقرية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14411214‬‬ ‫يو�سف يعقوب �سامل الوهيبي‬ ‫‪199‬‬ ‫‪20639302‬‬ ‫�سعيد �سلطان عبدالله ال�سناين‬ ‫‪70‬‬
‫‪13430489‬‬ ‫عطيه رام�س خمي�س البلو�شية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11238501‬‬ ‫حمدان خمي�س جمعه الهنائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11752122‬‬ ‫�سعيد حممد علي ال�شكيلي‬ ‫‪15‬‬
‫‪62501196‬‬ ‫حامد ابا بكر ها�شم البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20746014‬‬ ‫يون�س حممد خمي�س العمري‬ ‫‪200‬‬ ‫‪19415928‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد ال�سباعي‬ ‫‪71‬‬
‫‪27214978‬‬ ‫غدير �سعيد �سامل الأخزمية‬ ‫‪18‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪22430544‬‬ ‫�شهرية خ�صيب خليفة البكاري‬ ‫‪16‬‬
‫‪10388459‬‬ ‫حمد خمي�س �سامل الوائلي‬ ‫‪7‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪20220007‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪72‬‬
‫‪22593436‬‬ ‫فاطمة �أحمد عبدالله امل�شرفية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10435919‬‬ ‫طالب علي حممد الري�سي‬ ‫‪17‬‬
‫‪2271953‬‬ ‫حميد �سليمان �سامل الوائلي‬ ‫‪8‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬التسنيم للمشاريع المحدودة‬ ‫‪13316673‬‬ ‫�سعيد مذكور م�صبح اخلرو�صي‬ ‫‪73‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬الناصر لالعمال والخدمات‬
‫‪21396997‬‬ ‫فاطمه جمعه �صقر الربيكية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18166746‬‬ ‫عبدالعزيز حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪18‬‬
‫‪6571711‬‬ ‫حميد علي حميد الغزيلي‬ ‫‪9‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬
‫‪10905408‬‬ ‫�سعيد نا�صر �سعيد اخلرو�صي‬ ‫‪74‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الخوير (مركز االعمال)‬
‫‪13015009‬‬ ‫فاطمه حمد عبيد اخلزميية‬ ‫‪21‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪13205835‬‬ ‫خليفه �سعيد �سامل البادي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪27357462‬‬ ‫�سلطان علي �سلطان العامري‬ ‫‪75‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪14041525‬‬ ‫فاطمه غاب�ش عبدالله‬ ‫‪22‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪4201172‬‬ ‫دالل خلفان خمي�س ال�شكيلية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11123519‬‬ ‫�سهيب بريبخ�ش �شهداد الرئي�سي‬ ‫‪76‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬اجينيس انترناشينال‬
‫‪14599647‬‬ ‫لبنى جميل م�شعان ال�سعدية‬ ‫‪23‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪14732526‬‬ ‫را�شد عبيد را�شد ال�ساعدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12633184‬‬ ‫�صابر ابراهيم بريي الزدجايل‬ ‫‪77‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي (الحي التجاري)‬
‫‪18952251‬‬ ‫ماريا خلفان �سامل الفزارية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18121317‬‬ ‫احمد �سعيد �سليمان الوهيبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14670212‬‬ ‫ا�سامه حممد زاهر ال�شكيلي‬ ‫‪1‬‬
‫‪6033936‬‬ ‫رفيعه م�صبح �سعيد العلوية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12855735‬‬ ‫�صالح ب�شري �صالح املعمري‬ ‫‪78‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪20711179‬‬ ‫مروة هالل حممد العامرية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10442241‬‬ ‫ادري�س مبارك عبدالله احلربي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10661993‬‬ ‫املنت�صر �أحمد حممد النقبي‬ ‫‪2‬‬
‫‪10197199‬‬ ‫زوينه م�سعود هالل الربوانية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11342535‬‬ ‫�صالح را�شد �سعيد القا�سمي‬ ‫‪79‬‬
‫‪13464617‬‬ ‫مروه حمفوظ خلف الهنائية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18542467‬‬ ‫ا�سعد �سعيد �سامل ال�سديري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13937652‬‬ ‫�أحمد �سعيد حمدان املفرجي‬ ‫‪3‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪10845352‬‬ ‫�سارة �سعيد خلفان الغافرية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13536789‬‬ ‫�صالح عمار �صالح الطائي‬ ‫‪80‬‬
‫‪24021749‬‬ ‫مرمي �سامل خمي�س احلمادية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15624433‬‬ ‫امل�ؤيد �سعيد خلفان البكري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12120186‬‬ ‫�أحمد نا�صر حمود النعماين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13411556‬‬ ‫ابراهيم احمد جمعه البلو�شي‬ ‫‪1‬‬
‫‪6129957‬‬ ‫�ساره املر خمي�س املقر�شية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23080518‬‬ ‫طارق خمي�س خلفان الهادي‬ ‫‪81‬‬
‫‪8509837‬‬ ‫مرمي �سامل حمفوظ العزية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27989493‬‬ ‫�إبراهيم �صالح �أحمد اجلابري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10226039‬‬ ‫�أ�سامه �أنور �سامل املحروقي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪27103104‬‬ ‫اداري�س �سيف �سامل املعويل‬ ‫‪2‬‬
‫‪9466841‬‬ ‫�سامل عبدالله خلفان اليحيائي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13736656‬‬ ‫طارق حممد حميد الكليبي‬ ‫‪82‬‬
‫‪10324538‬‬ ‫مرمي �شمبيه جمعه البلو�شية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪26380023‬‬ ‫�أحمد بدر دو�شمبيه البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22661454‬‬ ‫�أ�سعد �سيف جميل ال�شبلي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21277678‬‬ ‫ادري�س عبدالله خلفان احلزامي‬ ‫‪3‬‬
‫‪5797117‬‬ ‫�سامل عتيق �سامل ال�ساعدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6190933‬‬ ‫عادل �سالم �سامل اجله�ضمي‬ ‫‪83‬‬
‫‪11256873‬‬ ‫مرمي عبدالرحمن مو�سى البلو�شية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8506245‬‬ ‫�أحمد �سامل �سعيد الرزيقي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20296657‬‬ ‫�أمين حمد را�شد العامري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18028476‬‬ ‫احل�سني حمود �سيف الفالحي‬ ‫‪4‬‬
‫‪12641079‬‬ ‫�سامل حممود �سعيد املنعي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23031123‬‬ ‫عادل عبيد خلفان الوهيبي‬ ‫‪84‬‬
‫‪14985136‬‬ ‫منال را�شد زايد القطيطية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪6363152‬‬ ‫�أحمد �سعيد �سامل الوهيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19500589‬‬ ‫�أمين �سالم نا�صر العامري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18692209‬‬ ‫املعتز �سعود منني الزهيبي‬ ‫‪5‬‬
‫‪8652594‬‬ ‫�سمري را�شد �سعيّد الكلباين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25268604‬‬ ‫عادل فايل م�سعود البطا�شي‬ ‫‪85‬‬
‫‪8557049‬‬ ‫منى �سامل حمد ال�شبلية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪11750146‬‬ ‫�أحمد �سلطان علي البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10191917‬‬ ‫حامت حمد حميد احلامتي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10717712‬‬ ‫املعت�صم علي �سعود العامري‬ ‫‪6‬‬
‫‪11127945‬‬ ‫�شيماء عيد حممد الربخية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11562567‬‬ ‫عا�صم خمي�س خدا بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪86‬‬
‫‪13554049‬‬ ‫موزه علي �سعيد املعمرية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪27658342‬‬ ‫�أحمد �سليمان حبيب النريي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25182769‬‬ ‫ح�سام باروت �شنان الريامي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10661993‬‬ ‫املنت�صر �أحمد حممد النقبي‬ ‫‪7‬‬
‫‪12872294‬‬ ‫عائ�شه را�شد خمي�س البلو�شية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13913268‬‬ ‫عبدالرحمن حممد حمود الكلباين‬ ‫‪87‬‬
‫‪6575635‬‬ ‫ميثه حممد خمي�س البلو�شية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14875962‬‬ ‫�أحمد عبدالله عبدالعزيز الغزيلي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21954443‬‬ ‫حمد زهران حمد الرواحي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14150002‬‬ ‫املنذر علي �سيف الهادي‬ ‫‪8‬‬
‫‪8793575‬‬ ‫علي �سعيد را�شد البادي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪27605538‬‬ ‫عبدالرحيم مو�سى �سيف الهادي‬ ‫‪88‬‬
‫‪12711832‬‬ ‫ن�سيبه �سعيد هوي�شل العلوية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪6923957‬‬ ‫�أحمد علي خلف اخلرو�صي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11381229‬‬ ‫حمود ح�سني حممد احلجري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19246002‬‬ ‫اليزن �صالح حمود القا�سمي‬ ‫‪9‬‬
‫‪3294384‬‬ ‫عو�ض عبدالله �سامل ال�ساعدى‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12662639‬‬ ‫عبدالله �أن�س عبدالله ال�سليمي‬ ‫‪89‬‬
‫‪13339342‬‬ ‫نوره عبدالله را�شد الكندية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪25391838‬‬ ‫�أحمد مبارك ابراهيم اجلابري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4188398‬‬ ‫خالد حممد فا�ضل العامري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19732313‬‬ ‫انور را�شد �سامل ال�سباعي‬ ‫‪10‬‬
‫‪9352847‬‬ ‫ملي�س حمد مفتاح الزيدية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25486702‬‬ ‫عبدالله حمد علي ال�شنوي‬ ‫‪90‬‬
‫‪17919967‬‬ ‫نوف جمال ملنج البلو�شية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪21453288‬‬ ‫�أحمد نا�صر حممد الوهيبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3801251‬‬ ‫خالد حممد نا�صر الكا�سبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15533216‬‬ ‫�أحمد حامد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪11‬‬
‫‪3707313‬‬ ‫ليلى حممد علي العي�سائية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12506073‬‬ ‫عبدالله حمود خمي�س الرواحي‬ ‫‪91‬‬
‫‪23876171‬‬ ‫نوف �سامل عمر البلو�شية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11100114‬‬ ‫�أ�سامه خلفان �سعيد الرقادي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23495303‬‬ ‫خلفان حممد �سعيد اخل�ضوري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14470401‬‬ ‫�أحمد �سعيد علي احلب�سي‬ ‫‪12‬‬
‫‪15536119‬‬ ‫مازن جمعه را�شد البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10309834‬‬ ‫عبدالله خمي�س �سعيد ال�سناين‬ ‫‪92‬‬
‫‪14718416‬‬ ‫نوف معتوق خمي�س‬ ‫‪39‬‬ ‫‪7749109‬‬ ‫�أ�سعد علي حمود الوهيبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13948788‬‬ ‫زكريا يحيى عي�سى الوهيبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11953905‬‬ ‫�أحمد �صالح حمد املع�شري‬ ‫‪13‬‬
‫‪11939922‬‬ ‫حممد �سعيد �سليمان الكلباين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪13489028‬‬ ‫عبدالله خمي�س عبدالله الفاخري‬ ‫‪93‬‬
‫‪15813947‬‬ ‫هاجر زايد غاب�ش‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12842801‬‬ ‫ا�سماعيل عمران علي العامري‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3979461‬‬ ‫�سامي �سامل احمد ال�صلتي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10442311‬‬ ‫�أحمد عزيز خلفان احلب�سي‬ ‫‪14‬‬
‫‪7214557‬‬ ‫مرمي عو�ض عبدالله الغريبية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13091369‬‬ ‫عبدالله زايد خليفه الهنائي‬ ‫‪94‬‬
‫‪13877872‬‬ ‫هاجر �سيف �سلمان الدفاعية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11694276‬‬ ‫�أ�صيل خلفان عبدالله الرا�سبي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12740214‬‬ ‫�سعيد نا�صر �سعيد ال�شكيلي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13942339‬‬ ‫�أحمد ماجد علي الوهيبي‬ ‫‪15‬‬
‫‪12556053‬‬ ‫نا�صر �سلطان �سامل الكعبي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪23046455‬‬ ‫عبدالله �سامل �سعيّد الفراجي‬ ‫‪95‬‬
‫‪18793692‬‬ ‫ي�سرى حمبوب فايل ال�شكيلية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪22847403‬‬ ‫�أيهم يو�سف حمود العامري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪61835863‬‬ ‫�سليمان �سعيد را�شد العدوي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13003594‬‬ ‫�أحمد حمفوظ حمد احل�سني‬ ‫‪16‬‬
‫‪14567049‬‬ ‫هزاع مانع �سعيد الغافري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15276388‬‬ ‫عبدالله �صالح عبدالله العامري‬ ‫‪96‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪11184626‬‬ ‫بدر �سلطان �سامل �آل بو�سعيدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21522772‬‬ ‫طاهر �أحمد خمي�س الغداين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21614067‬‬ ‫�أحمد نا�صر خلفان الفراجي‬ ‫‪17‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪13986752‬‬ ‫عبدالله عبدالرحمن عبدالله القا�سمي‬ ‫‪97‬‬
‫العماني‬
‫اسم الشركة‪ :‬الطيران ُ‬ ‫‪7744151‬‬ ‫بدر نا�صر عبدالله ال�سيابي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13313376‬‬ ‫عبدالله عيد خ�صيب احل�سني‬ ‫‪98‬‬ ‫‪11285593‬‬ ‫عامر حممد �سيف الوهيبي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11215073‬‬ ‫�أ�سعد �أحمد عبدالله ال�سعيد‬ ‫‪18‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬مجوهرات داماس‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المبنى الرئيسي ‪ 2‬للطيران العماني‬ ‫‪18243122‬‬ ‫تيمور حمفوظ نا�صر احل�سني‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13154479‬‬ ‫عبدالله حممد نا�صر املهمويل‬ ‫‪99‬‬ ‫‪18680123‬‬ ‫عبا�س حمود عبا�س الهنائي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22661454‬‬ ‫�أ�سعد �سيف جميل ال�شبلي‬ ‫‪19‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي (الحمرية ‪ -‬بناية مارس للتسوق‬ ‫‪10145585‬‬ ‫عبدالله علي حممد ال�سالمي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13892102‬‬ ‫�أن�س م�سعود هديب ال�سيابي‬ ‫‪20‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪26403179‬‬ ‫جا�سم يعقوب مبارك العلوي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11221315‬‬ ‫عبدالله مظفر جميل البو�سعيدي‬ ‫‪100‬‬
‫الطابق الثالث)‬
‫‪17984778‬‬ ‫حارث �سليمان �سعيد العلوي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15023089‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله يو�سف الهادي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪10239489‬‬ ‫عدنان �صباح داود امليمني‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19500589‬‬ ‫�أمين �سالم نا�صر العامري‬ ‫‪21‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪10450277‬‬ ‫ح�سام حارث �أحمد ال�سليماين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23072529‬‬ ‫عبدامللك ربيع علي احل�سيني‬ ‫‪102‬‬ ‫‪18256197‬‬ ‫عدنان علي عمري احلب�سي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14310797‬‬ ‫با�سل �سيف �صالح الوهيبي‬ ‫‪22‬‬
‫‪8860037‬‬ ‫عهود �سليمان مرهون املعمرية‬ ‫‪1‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪21532198‬‬ ‫عزيز خمي�س خلفان ال�شهيمي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪22654594‬‬ ‫بدر نا�صر �سعيّد الناعبي‬ ‫‪23‬‬
‫‪12258554‬‬ ‫ح�سن يو�سف �سيف احلب�سي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25905978‬‬ ‫عدنان من�صور را�شد ال�سناين‬ ‫‪103‬‬
‫‪7281044‬‬ ‫غدير را�شد عبدالله العلوي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8229406‬‬ ‫علي �أحمد خلفان اجله�ضمي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪14404354‬‬ ‫ب�سام �صادق عزيز البلو�شي‬ ‫‪24‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪21366759‬‬ ‫ح�سني علي خلفان البطا�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19374842‬‬ ‫عزان �سامل عبدالله الكا�سبي‬ ‫‪104‬‬
‫‪10673221‬‬ ‫غدير حممد �سعيد الريامية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10488067‬‬ ‫علي را�شد �سامل املرجبي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9875027‬‬ ‫بليغ عبدالله علي ال�ضنكي‬ ‫‪25‬‬
‫‪20849566‬‬ ‫ابتهال خلفان �صربوخ احلو�سنية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12796057‬‬ ‫حمد �سيف �أحمد احلارثي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪20050083‬‬ ‫علي حممد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪105‬‬
‫‪12783283‬‬ ‫فاطمة خالد هالل احلارثي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10826217‬‬ ‫علي �سعود نا�صر املرجبي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15446955‬‬ ‫جيفر خليفه جعفر البو�سعيدي‬ ‫‪26‬‬
‫‪13726888‬‬ ‫ا�سماء باروت جميل ال�سعدية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪61841116‬‬ ‫حيدر �أحمد حممود البلو�شي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪26179036‬‬ ‫علي نا�صر علي املع�شري‬ ‫‪106‬‬
‫‪20847538‬‬ ‫فاطمة را�شد �سامل املاردي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12501653‬‬ ‫علي هالل نا�صر احلارثي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪23002755‬‬ ‫ح�سان عبدالله علي ال�شبلي‬ ‫‪27‬‬
‫‪12313769‬‬ ‫العنود مو�سى علي احلرا�صية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27993478‬‬ ‫خالد حمد �سامل البطا�شي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12079703‬‬ ‫عماد �صالح �أحمد ال�شماخي‬ ‫‪107‬‬
‫‪8363748‬‬ ‫فاطمه نا�صر علي العلوية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6488877‬‬ ‫في�صل �سليمان حممد الغماري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪21954443‬‬ ‫حمد زهران حمد الرواحي‬ ‫‪28‬‬
‫‪21886317‬‬ ‫الغالية �سامل علي ال�صبحية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21891909‬‬ ‫خالد خمي�س �أحمد املرزوقي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪22910472‬‬ ‫عماد �صالح �سعيد الغ�سيني‬ ‫‪108‬‬
‫‪12637872‬‬ ‫لبنه �سعيد �سامل الغافري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪24289911‬‬ ‫مالك نا�صر مالك الغماري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13560264‬‬ ‫حمد �سلطان حمد الهوتي‬ ‫‪29‬‬
‫‪8137788‬‬ ‫امل خ�صاف خمي�س ال�سعدية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪27325201‬‬ ‫خالد �ساعد حمود الرحبي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12121244‬‬ ‫عماد عبدالله جعفر البلو�شي‬ ‫‪109‬‬
‫‪11406671‬‬ ‫حممد خلف حممد العويف‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10740335‬‬ ‫جماهد عارف من�صور الكندي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12371584‬‬ ‫حمد حممد �شيخان الق�صابي‬ ‫‪30‬‬
‫‪8240819‬‬ ‫امل مبارك حنب الغدانية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25246567‬‬ ‫خالد �صالح خمي�س الوهيبي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪25503147‬‬ ‫عمار مر�شد �أحمد احل�سني‬ ‫‪110‬‬
‫‪10656185‬‬ ‫حممد �سعيد علي الفليتي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10630134‬‬ ‫جمد عبدالعظيم عبا�س البحراين‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13292084‬‬ ‫خالد �سعيد حممد احلارثي‬ ‫‪31‬‬
‫‪15183007‬‬ ‫عدي الوهيبية‬‫اميمه علي ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12799349‬‬ ‫خلفان ح�سن خلفان اليعربي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10011291‬‬ ‫عمر خالد ر�سول بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪111‬‬
‫‪11052088‬‬ ‫مروه حممد عبدالله ال�صاحلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11850832‬‬ ‫حممد زياد طالب املعويل‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3801251‬‬ ‫خالد حممد نا�صر الكا�سبي‬ ‫‪32‬‬
‫‪11451312‬‬ ‫انوار طالب حممد احلمدانية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25693177‬‬ ‫خلفان �سامل نا�صر ال�شبلي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25373237‬‬ ‫عمر عبدالله �سامل الرحبي‬ ‫‪112‬‬
‫‪9344277‬‬ ‫مرمي ح�سن احمد الزدجايل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23333413‬‬ ‫حممد �سيف عامر ال�شبيبي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪14818484‬‬ ‫خالد مرهون حممد الوهيبي‬ ‫‪33‬‬
‫‪7315645‬‬ ‫اميان عبدالله �سعيد الرا�سبية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪28451091‬‬ ‫خلفان �سليم خلفان البطا�شي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪12674702‬‬ ‫عي�سى عبدالله علي البلو�شي‬ ‫‪113‬‬
‫‪18968533‬‬ ‫مرمي �سعيد نا�صر ال�صارخي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26238841‬‬ ‫حممد عامر �سامل ال�شبلي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3301524‬‬ ‫خلفان �سعيد عبيد الفوري‬ ‫‪34‬‬
‫‪14835215‬‬ ‫�أروه �سمري جمعه احلو�سنية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪28422371‬‬ ‫خليل خلفان حممد الرحبي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪8086422‬‬ ‫غالب �سعيد بندوك البلو�شي‬ ‫‪114‬‬
‫‪14004657‬‬ ‫منى علي عامر ال�صارمي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7106346‬‬ ‫حممد عبدالله �سلطان البو�سعيدي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪23495303‬‬ ‫خلفان حممد �سعيد اخل�ضوري‬ ‫‪35‬‬
‫‪23013014‬‬ ‫�أروى ابراهيم �سامل الأخزمية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10647104‬‬ ‫خمي�س حممد �ساعد الرزيقي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪10981046‬‬ ‫غ�سان را�شد نا�صر الهادي‬ ‫‪115‬‬
‫‪18622295‬‬ ‫مهند مرهون نا�صر احل�سني‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19463872‬‬ ‫حممد فا�ضل را�شد البطا�شي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪20279241‬‬ ‫را�شد �سعيد را�شد الوهيبي‬ ‫‪36‬‬
‫‪14463982‬‬ ‫ا�سماء �أحمد عبدالله املعمرية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9740964‬‬ ‫را�شد بلعرب �شام�س البطا�شي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪8347086‬‬ ‫فاتك دروي�ش حممد الزدجايل‬ ‫‪116‬‬
‫‪10845582‬‬ ‫ميثاء �سليمان عبدالله املعمري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22949986‬‬ ‫حممد يحيى حممد البطا�شي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20763257‬‬ ‫زكريا يحيى حممد الفورا‬ ‫‪37‬‬
‫‪12700251‬‬ ‫ا�سماء را�شد مطر املخينية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪26647895‬‬ ‫را�شد �سعيد حممد الهادي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪26571119‬‬ ‫فهد حممد �سعيد ال�شنوي‬ ‫‪117‬‬
‫‪4473722‬‬ ‫نوره خلفان حممد ال�ساعدية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23647781‬‬ ‫حممود نا�صر علي التمتمي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪17993403‬‬ ‫�سامل �أحمد حمود الغماري‬ ‫‪38‬‬
‫‪7724741‬‬ ‫�أمريه �سعيد ربيع اليعقوبية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20791064‬‬ ‫را�ضي عبدالله را�شد ال�سناين‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7472904‬‬ ‫فهد مرهون خ�صيب احل�سني‬ ‫‪118‬‬
‫‪12985135‬‬ ‫نوره عبدالله �سعيد الرحبي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13604455‬‬ ‫منذر ابراهيم �سعيد الكندي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪21961706‬‬ ‫�سامل �سعيد �سامل الرحبي‬ ‫‪39‬‬
‫‪8886496‬‬ ‫�أمريه �صالح �سامل العبيدانية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10776965‬‬ ‫رعد نا�صر علي احل�ضرمي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪22909174‬‬ ‫في�صل �سليمان حميد احلارثي‬ ‫‪119‬‬
‫‪14668897‬‬ ‫وداد هالل �سعيد اخلرو�صية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11014593‬‬ ‫منذر حممد �سالم ال�سليمي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪27797352‬‬ ‫�سامل عبدالله �سامل البلو�شي‬ ‫‪40‬‬
‫‪15478315‬‬ ‫�أنوار حمد �سعيد العلوية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11783638‬‬ ‫زكريا طالب حممد البلو�شي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪13255375‬‬ ‫في�صل عزيز �سامل العامري‬ ‫‪120‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪7330992‬‬ ‫هاين عبدالرحيم �صنجور بيت املداوي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪14897854‬‬ ‫�سامل هالل خلفان الرحبي‬ ‫‪41‬‬
‫‪9518698‬‬ ‫�آالء خلفان �صالح احلوارية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13975958‬‬ ‫زكريا يحيى خلفان الوهيبي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪26582743‬‬ ‫في�صل حممد حمود الغماري‬ ‫‪121‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬شركة مزون لأللبان‬ ‫‪27373895‬‬ ‫�سامل نا�صر �سيف اجلابري‬ ‫‪45‬‬ ‫‪14424223‬‬ ‫وليد خلفان حمد الربا�شدي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪12748212‬‬ ‫�سعيد �أحمد �سعيد اللمكي‬ ‫‪42‬‬
‫‪12134361‬‬ ‫بدرية خمي�س �صالح احلمحمية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14392091‬‬ ‫قي�س حمد �سامل الوهيبي‬ ‫‪122‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬كلية البريمي الجامعية‬ ‫‪7823918‬‬ ‫بدريه ح�سن عبداملح�سن ال�شيخ‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19793429‬‬ ‫�سامر خلفان علي املع�شري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪19849013‬‬ ‫قي�س خلفان عبدالله احل�سني‬ ‫‪123‬‬ ‫‪9266036‬‬ ‫يو�سف حممد �سالم ال�صبحي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪13162749‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد الغ�سيني‬ ‫‪43‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪22878549‬‬ ‫بدريه �سامل را�شد املعمرية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20783431‬‬ ‫�سعد �سعيد �سامل العامري‬ ‫‪47‬‬ ‫‪12204134‬‬ ‫ل�ؤى �سامل �سليم العامري‬ ‫‪124‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪25513778‬‬ ‫�سعيد حممد �سيف احلو�سني‬ ‫‪44‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا وحتى ‪ 2:30‬ظهراً‬ ‫‪9997043‬‬ ‫ب�شرى حارب �سامل الرواحية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20246555‬‬ ‫�سيف خلفان �سيف ال�سيابي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪15311565‬‬ ‫ماجد �سامل مرهون املعمري‬ ‫‪125‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬المجموعة العمانية الدولية‬ ‫‪25288385‬‬ ‫�سامي �سامل حمد البو�سعيدي‬ ‫‪45‬‬
‫‪21696518‬‬ ‫بلقي�س خلفان حمد الغافرية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3266666‬‬ ‫�سيف را�شد �سيف الناعبي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪9731105‬‬ ‫ماجد �صالح �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪126‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال الصناعية‬
‫‪9776656‬‬ ‫�سلطان حمد علي ال�سيابي‬ ‫‪46‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪13619595‬‬ ‫ثريا علي عي�سى العربية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19481521‬‬ ‫�صالح حميد حممد ال�سيابي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪19576676‬‬ ‫ماجد حممد را�سم الرحبي‬ ‫‪127‬‬ ‫‪10922801‬‬ ‫�سليمان عامر �سليمان املحروقي‬ ‫‪47‬‬
‫‪10417534‬‬ ‫احمد �شايف حممد النعيمي‬ ‫‪1‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪12166579‬‬ ‫ثريا مبارك خادوم النوفلية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19605573‬‬ ‫�صالح �سامل نا�صر اجلرداين‬ ‫‪51‬‬ ‫‪14323121‬‬ ‫مازن ح�سن عبدالله العجمي‬ ‫‪128‬‬ ‫‪5265079‬‬ ‫�سليمان حممد �سليمان ال�سيابي‬ ‫‪48‬‬
‫‪8686399‬‬ ‫�أحمد �سعيد �سليمان ال�شكيلي‬ ‫‪2‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10950974‬‬ ‫�صالح بدر عبدالوهاب الكازروين‬ ‫‪49‬‬
‫‪11016845‬‬ ‫جواهر ح�سني حممد الرئي�سية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪13530186‬‬ ‫طالل �سعيد جمعه البطا�شي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10246284‬‬ ‫مازن خلفان خمي�س العوي�سي‬ ‫‪129‬‬
‫‪8795719‬‬ ‫�أحمد طار�ش غدير البادي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11267362‬‬ ‫ابراهيم را�شد م�سلم اليو�سفي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8673816‬‬ ‫�صالح حمد عامر احلجري‬ ‫‪50‬‬
‫‪11073991‬‬ ‫جواهر را�شد �سيف اخلالدية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪13148203‬‬ ‫عادل حممود غالم الزدجايل‬ ‫‪53‬‬ ‫‪18516571‬‬ ‫مازن �سعيد عبدالله العامري‬ ‫‪130‬‬
‫‪5970405‬‬ ‫�أمريه خليفه عامر العربية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3826168‬‬ ‫احمد خمي�س جمعه ال�سناين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21522772‬‬ ‫طاهر �أحمد خمي�س الغداين‬ ‫‪51‬‬
‫‪19786911‬‬ ‫حف�صه �سامل عبدالله النهدية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪13196718‬‬ ‫عبدالرحمن �سامل فري�ش املحرزي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪13208762‬‬ ‫مازن �سليّم خمي�س ال�صخبوري‬ ‫‪131‬‬
‫‪14859032‬‬ ‫�أمريه �سعيد خمي�س البادية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10085645‬‬ ‫احمد �سعيد �سليمان الوهيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15205893‬‬ ‫طالل فايز غبي�ش احل�سني‬ ‫‪52‬‬
‫‪10975736‬‬ ‫حف�صه �سعيد علي العي�سائية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8159328‬‬ ‫عبدالرحمن �صالح مبارك النعيمي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪12045753‬‬ ‫مازن �سليمان م�سلم الأغربي‬ ‫‪132‬‬
‫‪4290765‬‬ ‫حمدان �سليمان �صالح البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9472624‬‬ ‫احمد طالب ربيع ال�سيابي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14292689‬‬ ‫عادل خلفان علي الرحبي‬ ‫‪53‬‬
‫‪20248526‬‬ ‫حميده �سامل عبدالله الغزيلية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13512006‬‬ ‫عبدالعزيز عبدالله حمود الوهيبي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪17456495‬‬ ‫مال الله عائل مربوك الوهيبي‬ ‫‪133‬‬
‫‪18735174‬‬ ‫خديجه �سرحان حميد ال�سعيدية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10061088‬‬ ‫احمد عبدالله علي الغازي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11701032‬‬ ‫عبدالرحمن �أحمد �سليمان الهنائي‬ ‫‪54‬‬
‫‪8855959‬‬ ‫حور يو�سف ابراهيم ال�شيزاوية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11072773‬‬ ‫عبدالكرمي دروي�ش هيكل البلو�شي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪10663612‬‬ ‫مالك م�سلم عدمي الوهيبي‬ ‫‪134‬‬
‫‪6859324‬‬ ‫خلود حمد م�سعود املجرفية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11546875‬‬ ‫احمد نعيم جمعه احلديدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14636617‬‬ ‫عبدالرحمن خالد جمعه ال�سناين‬ ‫‪55‬‬
‫‪11374209‬‬ ‫ختام �سعيد را�شد البطا�شية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2453496‬‬ ‫عبدالله حمد را�شد الغداين‬ ‫‪58‬‬ ‫‪26361686‬‬ ‫ماهر �سيف ها�شل احل�سني‬ ‫‪135‬‬
‫‪10059106‬‬ ‫خلود خلفان عبدالله املعمرية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11356565‬‬ ‫ادري�س �سعيد عبيد البطا�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9013642‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله الكندي‬ ‫‪56‬‬
‫‪21197536‬‬ ‫خديجة عبدالوهاب عبدالرزاق البلو�شية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪23461137‬‬ ‫عبدالله حمدان �سليمان الوهيبي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪3059273‬‬ ‫جمدي ح�سن دروي�ش ال�شيزاوي‬ ‫‪136‬‬
‫‪8539583‬‬ ‫را�شد عبدالله �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19235668‬‬ ‫ا�سعد �سليم علي البطا�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13044189‬‬ ‫عبدالله علي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪57‬‬
‫‪22296639‬‬ ‫خديجه عبيد زايد اخلالدية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪19029882‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله اجلرداين‬ ‫‪60‬‬ ‫‪19767758‬‬ ‫حممد �أحمد را�شد احل�سيني‬ ‫‪137‬‬
‫‪13114215‬‬ ‫�سامل را�شد خمي�س ال�سعدي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14246042‬‬ ‫ا�سماعيل �أحمد حبيب ال�سن�سلي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13871142‬‬ ‫عبدالله فهد مو�سى البلو�شي‬ ‫‪58‬‬
‫‪13008702‬‬ ‫خلود خالد عبدالله النعمانية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪18951422‬‬ ‫عبدالهادي ثني مبارك الهاجري‬ ‫‪61‬‬ ‫‪14385047‬‬ ‫حممد �أحمد حممد ال�سيابي‬ ‫‪138‬‬
‫‪10753485‬‬ ‫�سامل �سعيد �سليمان الكلباين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪27135876‬‬ ‫احل�سني مرزوق مبارك الغداين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18256197‬‬ ‫عدنان علي عمري احلب�سي‬ ‫‪59‬‬
‫‪14486435‬‬ ‫خلود را�شد �سامل الهادية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14083816‬‬ ‫عثمان را�شد حممد ال�شبيبي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12892585‬‬ ‫حممد جمعه غريب الرواحي‬ ‫‪139‬‬
‫‪10873449‬‬ ‫�سامل �سعيد عبدالله الغيثي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15542137‬‬ ‫اخلليل احمد حمود اجلرداين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21532198‬‬ ‫عزيز خمي�س خلفان ال�شهيمي‬ ‫‪60‬‬
‫‪12970193‬‬ ‫خلود �سخي ربيع‬ ‫‪36‬‬ ‫‪13067341‬‬ ‫عزان �صالح حممد العربي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪13981657‬‬ ‫حممد حاجي مو�سى البلو�شي‬ ‫‪140‬‬
‫‪11603109‬‬ ‫�سامل �سعيد نا�صر اجلهوري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13746068‬‬ ‫الزبري ابراهيم عبدالله الوهيبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13869404‬‬ ‫ع�صام نا�صر حمد الها�شمي‬ ‫‪61‬‬
‫‪12354209‬‬ ‫راويه �أحمد �صالح الفار�سية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪6637124‬‬ ‫ع�صام عي�سى حممد الرئي�سي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪18708585‬‬ ‫حممد خمي�س حمد الرزيقي‬ ‫‪141‬‬
‫‪10374204‬‬ ‫�ستيل عبدالله �سعيد العربي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11690188‬‬ ‫الفي�صل عبدالعزيز عبدالرحيم البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8229406‬‬ ‫علي �أحمد خلفان اجله�ضمي‬ ‫‪62‬‬
‫‪11472798‬‬ ‫رايه عبدالله ثاين املحاربية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪10032279‬‬ ‫علي �سامل �سعيد الرحبي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪18436181‬‬ ‫حممد خمي�س �سليّم الغداين‬ ‫‪142‬‬
‫‪11974571‬‬ ‫�سعيد علي عامر العلوي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13199383‬‬ ‫املعت�صم �سعيد �صالح البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13630815‬‬ ‫علي خالد �سلمان البطا�شي‬ ‫‪63‬‬
‫‪15610633‬‬ ‫رباب عدي �سيف املنجية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪22353498‬‬ ‫علي عبدالله علي املالكي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪11488082‬‬ ‫حممد �سامل خلفان اجلابري‬ ‫‪143‬‬
‫‪10092032‬‬ ‫�سعيد عو�ض �سامل احل�ساين‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13855783‬‬ ‫املنذر �سامل عبيد ال�سيابي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10488067‬‬ ‫علي را�شد �سامل املرجبي‬ ‫‪64‬‬
‫‪12153134‬‬ ‫رجاء خليفه مرهون ال�صبحية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25585458‬‬ ‫علي حممد �سلطان ال�سناين‬ ‫‪67‬‬ ‫‪26354558‬‬ ‫حممد �سامل خمي�س العلوي‬ ‫‪144‬‬
‫‪13501996‬‬ ‫�سليّم را�شد �سعيد العربي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20799451‬‬ ‫اليقظان يحيى خمي�س احل�سني‬ ‫‪16‬‬ ‫‪27335251‬‬ ‫علي �سعيد �أحمد املع�شري‬ ‫‪65‬‬
‫‪8756936‬‬ ‫رحاب را�شد �ساعد الربيكية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3167451‬‬ ‫علي من�صور حمود امل�شريف‬ ‫‪68‬‬ ‫‪25910075‬‬ ‫حممد �سعيد حميد احل�سني‬ ‫‪145‬‬
‫‪13969664‬‬ ‫عبدالله را�شد علي ال�شملي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15529761‬‬ ‫امني عبدالله فريبخ�ش الزدجايل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12501653‬‬ ‫علي هالل نا�صر احلارثي‬ ‫‪66‬‬
‫‪10357327‬‬ ‫رحمه �صالح �سعيد احلكمانية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10896489‬‬ ‫عمار عمري حميد اخل�صيبي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪11593628‬‬ ‫حممد �سعيد حميد املحروقي‬ ‫‪146‬‬
‫‪8594977‬‬ ‫علي جمعه م�صبح الكعبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19790297‬‬ ‫�أحمد حمود عامر احلنظلي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10153306‬‬ ‫عمار را�شد علي الرواحي‬ ‫‪67‬‬
‫‪18468582‬‬ ‫ردينه حممد غاب�ش ال�سيفية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11658771‬‬ ‫عمر خلفان جمعه احلب�سي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪14651397‬‬ ‫حممد �سعيد عامر ال�سليمي‬ ‫‪147‬‬
‫‪12934772‬‬ ‫عمر حمدان �سعيد البادي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13004009‬‬ ‫�أحمد خلفان �سعيد اجلرداين‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13529736‬‬ ‫في�صل علي خالد ال�شرجي‬ ‫‪68‬‬
‫‪12618104‬‬ ‫رزان خالد حمد احلب�سية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪13775041‬‬ ‫عمر �سامل حميد الغ�سيني‬ ‫‪71‬‬ ‫‪23300254‬‬ ‫حممد �سعيد علي املحي�ضري‬ ‫‪148‬‬
‫‪12642667‬‬ ‫عمر عبدالله �سامل ال�شكيلي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13461728‬‬ ‫�أحمد را�شد علي الغزايل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11239963‬‬ ‫قا�سم حممد �سامل املعمري‬ ‫‪69‬‬
‫‪9223995‬‬ ‫ر�ضيه جمعه خمي�س احلميدية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪14740918‬‬ ‫عي�سى �سامل عي�سى ال�سيابي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪24889874‬‬ ‫حممد �سليم خلفان البطا�شي‬ ‫‪149‬‬
‫‪10972969‬‬ ‫فاطمه �سعيد را�شد الغريبية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12225554‬‬ ‫�أحمد �سامل خمي�س البلو�شي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22308186‬‬ ‫قي�س خلفان �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪70‬‬
‫‪27742155‬‬ ‫رهام نبهان �سيف املعمرية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪20317762‬‬ ‫فهد عبدالعزيز ابراهيم الفار�سي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪13399686‬‬ ‫حممد �سليمان خلفان اجلابري‬ ‫‪150‬‬
‫‪4512401‬‬ ‫حممد حمود عبدالله الكلباين‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25886976‬‬ ‫�أحمد �سامل �سعيد اجلابري‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19748703‬‬ ‫قي�س طالل عبدالله الها�شمي‬ ‫‪71‬‬
‫‪13672141‬‬ ‫روان نا�صر حمدان احل�ضرمية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪20829678‬‬ ‫في�صل علي ال�سبع املقبايل‬ ‫‪74‬‬ ‫‪28870794‬‬ ‫حممد �سيف را�شد النريي‬ ‫‪151‬‬
‫‪10544626‬‬ ‫حممد عبدالرحمن �سامل املجريف‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14889884‬‬ ‫�أحمد �سامل علي الكا�سبي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23640255‬‬ ‫ماجد را�شد مبارك العلوي‬ ‫‪72‬‬
‫‪11090755‬‬ ‫رويده را�شد �سليم ال�شبيبية‬ ‫‪48‬‬ ‫‪7541216‬‬ ‫ماجد م�سعود �سيف النبهاين‬ ‫‪75‬‬ ‫‪12405055‬‬ ‫حممد �سيف �سامل العامري‬ ‫‪152‬‬
‫‪10586988‬‬ ‫من�صور �سامل �أحمد املزاحمي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21381895‬‬ ‫�أحمد �سعيد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15405703‬‬ ‫ماجد �سعيد حمد الناعبي‬ ‫‪73‬‬
‫‪14925903‬‬ ‫زوينه عبدالله حممد البلو�شية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪10434477‬‬ ‫مازن �سعيد خلفان العامري‬ ‫‪76‬‬ ‫‪13423736‬‬ ‫حممد �صالح عبدالله الها�شمي‬ ‫‪153‬‬
‫‪11750216‬‬ ‫ناجي م�صبح نا�صر النعيمي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11214788‬‬ ‫�أحمد �سعيد مبارك اليو�سفي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11246518‬‬ ‫مازن حميد عبدالله احلب�سي‬ ‫‪74‬‬
‫‪16189306‬‬ ‫زينب ح�سن عبيد النوفلية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪19031366‬‬ ‫حممد حمدان �سامل ال�سلماين‬ ‫‪77‬‬ ‫‪23122321‬‬ ‫حممد عبدالله �سعيد املالكي‬ ‫‪154‬‬
‫‪14080013‬‬ ‫نعيمه عامر علي اجلهورية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23594242‬‬ ‫�أحمد �سعيد ناجم امل�شريف‬ ‫‪26‬‬ ‫‪14498437‬‬ ‫مازن �سعيد عبدالله ال�سيابي‬ ‫‪75‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪20504461‬‬ ‫حممد �سامل نا�صر الغداين‬ ‫‪78‬‬ ‫‪24939272‬‬ ‫حممد علي حممد البطا�شي‬ ‫‪155‬‬
‫‪7205533‬‬ ‫يو�سف حممد �سليمان الرا�شدي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11643697‬‬ ‫�أحمد �سمري عي�سى البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24289911‬‬ ‫مالك نا�صر مالك الغماري‬ ‫‪76‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬مجوهرات داماس‬ ‫‪25656257‬‬ ‫حممد �سعيد حمد ال�شنوي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪23891878‬‬ ‫حممد علي حممد الوهيبي‬ ‫‪156‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪17934198‬‬ ‫�أحمد �شوكت رم�ضان البلو�شي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪21305868‬‬ ‫حممد ابراهيم مو�سى البلو�شي‬ ‫‪77‬‬
‫‪12969808‬‬ ‫حممد عامر خمي�س اال�سماعيلي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪13831155‬‬ ‫حممد حمفوظ علي املع�شري‬ ‫‪157‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬برادات مطرح‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صاللة (جاردن مول ‪ -‬داماس)‬ ‫‪4407712‬‬ ‫�أحمد طالب �سامل الفالحي‬ ‫‪29‬‬
‫‪21999253‬‬ ‫حممد عبدالله حافظ البو�صايف‬ ‫‪81‬‬ ‫‪26364486‬‬ ‫حممود احمد حممد الهوتي‬ ‫‪158‬‬ ‫‪20350612‬‬ ‫حممد حمود حممد الوهيبي‬ ‫‪78‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪11659665‬‬ ‫حممد علي حممد بريبخ�ش البلو�شي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪14683676‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سامل ال�صاحلي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7569754‬‬ ‫حممد خليفه �سعيد ال�سريري‬ ‫‪79‬‬
‫‪27345211‬‬ ‫حممود جمعه �سامل البطا�شي‬ ‫‪159‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫الوقت‪ 3 :‬عصراً‬ ‫‪11005053‬‬ ‫حممد عي�سى عدمي الندابي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪19016446‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سيف الرقادي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪20207907‬‬ ‫حممد �سامل �سعيد العلوي‬ ‫‪80‬‬
‫‪23093387‬‬ ‫حممود خليفه حممد الهاجري‬ ‫‪160‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪25009996‬‬ ‫حممد مرهون حممد الرحبي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪5438708‬‬ ‫�أدهم جمعه �سعيد اليو�سفي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪22742246‬‬ ‫حممد �سليم �سليمان احلرملي‬ ‫‪81‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪23836962‬‬ ‫حممود �سامل �سعيد اجلابري‬ ‫‪161‬‬
‫‪61877746‬‬ ‫حممد مو�سى مبارك‬ ‫‪85‬‬ ‫‪18688402‬‬ ‫�أ�سامه �سامل نا�صر الرقادي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪23333413‬‬ ‫حممد �سيف عامر ال�شبيبي‬ ‫‪82‬‬
‫‪13411556‬‬ ‫ابراهيم �أحمد جمعه البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13543719‬‬ ‫ا�شراق عبدالله �سامل الغافرية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11099699‬‬ ‫حممود �سعيد علي البطا�شي‬ ‫‪162‬‬
‫‪25141709‬‬ ‫حممد نا�صر �أحمد اجلابري‬ ‫‪86‬‬ ‫‪19026571‬‬ ‫�أمين حممد خمي�س النا�صري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19402695‬‬ ‫حممد �شام�س حديد الربخي‬ ‫‪83‬‬
‫‪11354289‬‬ ‫ابراهيم حمد حممد ال�سيابي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21053169‬‬ ‫افراح غريب �سامل الهدابية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18003095‬‬ ‫مدين نا�صر علي الهادي‬ ‫‪163‬‬
‫‪24603561‬‬ ‫حممد نا�صر عبدالله اللزامي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪6199117‬‬ ‫با�سم �أني�س �أحمد البلو�شي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪26238841‬‬ ‫حممد عامر �سامل ال�شبلي‬ ‫‪84‬‬
‫‪27316435‬‬ ‫احمد عامر م�سعود الناعبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18078001‬‬ ‫ب�شاير �سلطان مربوك الف�ضالين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪29265403‬‬ ‫مروان حمد �سرور الغزيلي‬ ‫‪164‬‬
‫‪13999934‬‬ ‫حممد نبيل حممد اليو�سفي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪21919724‬‬ ‫بدر خلفان �سامل النريي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪13396942‬‬ ‫حممود عي�سى �سعيد احلرا�صي‬ ‫‪85‬‬
‫‪21277678‬‬ ‫ادري�س عبدالله خلفان احلزامي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19706567‬‬ ‫رزان را�سم �صالح بيت فرج الله‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11618592‬‬ ‫م�سعود ابراهيم م�سعود الهنائي‬ ‫‪165‬‬
‫‪9723768‬‬ ‫حممود حمود را�شد �أوالدثاين‬ ‫‪89‬‬ ‫‪22785206‬‬ ‫توفيق حممد علي اجلابري‬ ‫‪37‬‬ ‫‪26830627‬‬ ‫م�صطفى �سعيد خلف البحري‬ ‫‪86‬‬
‫‪9143253‬‬ ‫ا�سالم �سامل را�شد الكندي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24868332‬‬ ‫روابي �سعيد فرحان في�شيت ال�شحري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11406928‬‬ ‫معاذ خمي�س عبدالله احلديدي‬ ‫‪166‬‬
‫‪14251878‬‬ ‫حممود خليل ن�صري الربيكي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪22390882‬‬ ‫جا�سم �سعيد �سويرح الرحبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8286922‬‬ ‫م�صعب بدر حممد الربواين‬ ‫‪87‬‬
‫‪10481638‬‬ ‫ال�صلت مالك يعرب اليعربي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10595295‬‬ ‫زوان خلفان علي ال�شهومية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25773783‬‬ ‫معتز خمي�س مرهون الندابي‬ ‫‪167‬‬
‫‪12476947‬‬ ‫حممود خمي�س �سامل املخيني‬ ‫‪91‬‬ ‫‪19804536‬‬ ‫جا�سم حممد خلفان امل�شريف‬ ‫‪39‬‬ ‫‪26527536‬‬ ‫م�صعب غاب�ش زايد احلديدي‬ ‫‪88‬‬
‫‪11882506‬‬ ‫الفاروق عبدالله �سليمان ال�سعيدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18802409‬‬ ‫�سميه �سامل ن�صري الرا�شدية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19460064‬‬ ‫معتز رم�ضان �سامل الكثريي‬ ‫‪168‬‬
‫‪26748753‬‬ ‫حممود �سامل �سلوم امل�شريف‬ ‫‪92‬‬ ‫‪3448738‬‬ ‫جا�سم حممد عبدالله امليمني‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20266368‬‬ ‫معت�صم �سيف �سعيد الكعبي‬ ‫‪89‬‬
‫‪18692209‬‬ ‫املعتز �سعود منني الزهيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14260963‬‬ ‫عهود �سمري �صالح ال�سعدية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11980143‬‬ ‫معني �سليمان �سويد املعيني‬ ‫‪169‬‬
‫‪15006292‬‬ ‫م�صعب مو�سى جمعه البلو�شي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪13992005‬‬ ‫جمعه عبدالله جمعه احلرا�صي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11854737‬‬ ‫معت�صم حممد هالل الوهيبي‬ ‫‪90‬‬
‫‪18237072‬‬ ‫املعت�صم �سعيد �سيف الغنيمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22020221‬‬ ‫فاطمه �أحمد حممد في�شيت ال�شحري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11457442‬‬ ‫مكتوم را�شد حمود الزكواين‬ ‫‪170‬‬
‫‪20768647‬‬ ‫معاذ ابراهيم عبدالله الهاليل‬ ‫‪94‬‬ ‫‪10063842‬‬ ‫جيفر �أحمد عبدالله احلارثي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪12477354‬‬ ‫منذر �سامل جمعه الهديفي‬ ‫‪91‬‬
‫‪14150002‬‬ ‫املنذر علي �سيف الهادي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21962732‬‬ ‫ليلى �أحمد رجب العمرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14946091‬‬ ‫ملهم حميد خادم الغماري‬ ‫‪171‬‬
‫‪10188578‬‬ ‫معاذ حممد ثاين العامري‬ ‫‪95‬‬ ‫‪14191868‬‬ ‫جيفر خمي�س جمعه احلمداين‬ ‫‪43‬‬ ‫‪24828401‬‬ ‫منذر نا�صر ربيع الرحبي‬ ‫‪92‬‬
‫‪19246002‬‬ ‫اليزن �صالح حمود القا�سمي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22968464‬‬ ‫مرمي حممد �سامل قطن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪19846973‬‬ ‫منذر �أحمد �شعبان البلو�شي‬ ‫‪172‬‬
‫‪14162623‬‬ ‫منذر �أحمد �سعيد الكلباين‬ ‫‪96‬‬ ‫‪7294672‬‬ ‫حامد حمود حماد احلب�سي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪17865956‬‬ ‫من�صور عبدالله �صالح البطا�شي‬ ‫‪93‬‬
‫‪19732313‬‬ ‫انور را�شد �سامل ال�سباعي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14008829‬‬ ‫مرمي يعقوب حمدان النعمانية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26094929‬‬ ‫منذر �سلطان حممد الهادي‬ ‫‪173‬‬
‫‪21997933‬‬ ‫مهند �أحمد حمد احلميدي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪20746671‬‬ ‫حبيب ر�شاد عبداحل�سني ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13830607‬‬ ‫مو�سى �سويلم خدوم الرقادي‬ ‫‪94‬‬
‫‪11267657‬‬ ‫امين احمد مبارك الوهيبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9585606‬‬ ‫ندى عرفه �سهيل الب�صراوية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪25719583‬‬ ‫منذر طالب خمي�س احلب�سي‬ ‫‪174‬‬
‫‪15447376‬‬ ‫مو�سى خمي�س �سعيد احل�سني‬ ‫‪98‬‬ ‫‪21366797‬‬ ‫ح�سن علي خلفان البطا�شي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪10664263‬‬ ‫نادر وليد عمر البلو�شي‬ ‫‪95‬‬
‫‪27820677‬‬ ‫�إ�سحاق خلف رزيق العربي‬ ‫‪14‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪25057672‬‬ ‫منذر علي �سعود العمريي‬ ‫‪175‬‬
‫‪18939181‬‬ ‫نا�صر �أحمد نا�صر الرحبي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪27170421‬‬ ‫ح�سني را�سم �سويرح الرحبي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪27797099‬‬ ‫نا�صر بريك �سعيد الكا�سبي‬ ‫‪96‬‬
‫‪27680366‬‬ ‫�أحمد �سامل حميد الوهيبي‬ ‫‪15‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مجوهرات داماس‬ ‫‪13588567‬‬ ‫منذر حممود �سامل البو�سعيدي‬ ‫‪176‬‬
‫‪18187571‬‬ ‫نا�صر �سعيد حريز الرحبي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪18515653‬‬ ‫ح�سني يو�سف حممد البلو�شي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪22050787‬‬ ‫نا�صر �صالح �سعيد ال�سباعي‬ ‫‪97‬‬
‫‪22824959‬‬ ‫�أحمد �سعيد �أحمد اجله�ضمي‬ ‫‪16‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي (الحمرية ‪ -‬بناية مارس للتسوق‬ ‫‪61850707‬‬ ‫منري عبداملجيد �شاكر البلو�شي‬ ‫‪177‬‬
‫‪6449034‬‬ ‫جنيب تعيب خلفان اجلرداين‬ ‫‪101‬‬ ‫‪11886965‬‬ ‫حمد خلفان حممد ال�سبتي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪11867835‬‬ ‫نربا�س عبداحلكيم مرادك البلو�شي‬ ‫‪98‬‬
‫‪25147047‬‬ ‫�أحمد �سعيد م�سعود الناعبي‬ ‫‪17‬‬ ‫الطابق الثالث)‬ ‫‪19841423‬‬ ‫مهند جمعه حممد البلو�شي‬ ‫‪178‬‬
‫‪62010395‬‬ ‫جنيب ميارحممد يارحممد البلو�شي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪20276722‬‬ ‫حمد �سلطان �أحمد اللزامي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9069709‬‬ ‫ن�صر حممد �أحمد البلو�شي‬ ‫‪99‬‬
‫‪12060808‬‬ ‫مهند فهد طالب املحرمي‬ ‫‪179‬‬
‫‪23632547‬‬ ‫منذر حمود �سامل البطا�شي‬ ‫‪135‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪12383853‬‬ ‫مرمي خمي�س حمد املنعية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪9263728‬‬ ‫عبدالله حممد خمي�س العرميي‬ ‫‪1‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪13942339‬‬ ‫�أحمد ماجد علي الوهيبي‬ ‫‪18‬‬
‫‪22862304‬‬ ‫منذر خلفان �سامل الوهيبي‬ ‫‪136‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13406845‬‬ ‫منى عبدالله م�صبح اجلابرية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪8238819‬‬ ‫علي جا�سم حمرو�س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6865272‬‬ ‫ابراهيم خلفان ف�ضيل الدرو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13003594‬‬ ‫�أحمد حمفوظ حمد احل�سني‬ ‫‪19‬‬
‫‪10056644‬‬ ‫منري �سيف �سعيد اليو�سفي‬ ‫‪137‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪2897699‬‬ ‫نا�صر بالل �سرور احلو�سني‬ ‫‪46‬‬ ‫‪18049493‬‬ ‫عي�سى �سامل عي�سى اليعربي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17877677‬‬ ‫ا�سعد علي حممد املع�شري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22064198‬‬ ‫�أحمد حممد خلفان الوهيبي‬ ‫‪20‬‬
‫‪10131606‬‬ ‫مهند طارق حممد البلو�شي‬ ‫‪138‬‬ ‫‪13278503‬‬ ‫نا�صر حممد عمران املعمري‬ ‫‪47‬‬ ‫‪23421863‬‬ ‫فهد حمد �سعيد ال�شرجي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10387087‬‬ ‫ا�سماعيل ربيع زايد الوهيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21614067‬‬ ‫�أحمد نا�صر خلفان الفراجي‬ ‫‪21‬‬
‫‪13784192‬‬ ‫ابراهيم �أحمد �سعيد الوهيبي‬ ‫‪1‬‬
‫‪26826904‬‬ ‫نا�صر �سيف �سليمان املع�شري‬ ‫‪139‬‬ ‫‪11635201‬‬ ‫نايف علي خمي�س الزيدي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪25264643‬‬ ‫ماجد �سعود خمي�س الرا�سبي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18237826‬‬ ‫االزهر �سعيد �صالح الهنائي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9710994‬‬ ‫�أ�صيل عبدالله �أحمد الراجحي‬ ‫‪22‬‬
‫‪13442871‬‬ ‫ابراهيم خالد جمعه الوهيبي‬ ‫‪2‬‬
‫‪11391827‬‬ ‫ن�صر ثاين �سعيد الناعبي‬ ‫‪140‬‬ ‫‪12361891‬‬ ‫هنادي �سلطان حمد الغافرية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪18703213‬‬ ‫مر�شد ابراهيم مبارك الريامي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13411575‬‬ ‫القا�سم �أحمد جمعه البلو�شي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21324173‬‬ ‫�أ�صيل يون�س حمد الغداين‬ ‫‪23‬‬
‫‪11537602‬‬ ‫ابراهيم يعقوب �سلطان البو�سعيدي‬ ‫‪3‬‬
‫‪22019115‬‬ ‫ن�صري �سليمان حريز الرحبي‬ ‫‪141‬‬ ‫‪8886974‬‬ ‫وطفه �سلطان �سامل الغيثية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20144451‬‬ ‫مرمي نا�صر �سعيد الفراجية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18519999‬‬ ‫املعت�صم حممد احمد البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13892102‬‬ ‫�أن�س م�سعود هديب ال�سيابي‬ ‫‪24‬‬
‫‪15537497‬‬ ‫احمد خلفان عبدالله العامري‬ ‫‪4‬‬
‫‪7043396‬‬ ‫هاين حممد �سعيد عبدالباقي‬ ‫‪142‬‬ ‫‪11599617‬‬ ‫يحيى �سامل علي الزيدي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪9646215‬‬ ‫مياء حمد �سعيد الرحبية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11149997‬‬ ‫املهلب عبدالله حممد الرم�ضاين‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14310797‬‬ ‫با�سل �سيف �صالح الوهيبي‬ ‫‪25‬‬
‫‪7575748‬‬ ‫احمد �سامل حمود الغاب�شي‬ ‫‪5‬‬
‫‪10857246‬‬ ‫ه�شام ها�شم زيروك البلو�شي‬ ‫‪143‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪12002741‬‬ ‫ميعاد �سعيد دروي�ش ال�شرقية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11847085‬‬ ‫املهلب علي خيله العامري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18623367‬‬ ‫با�سم حميد �سعيد اجلابري‬ ‫‪26‬‬
‫‪20221352‬‬ ‫ادري�س �سامل �سعيد ال�شكيلي‬ ‫‪6‬‬
‫‪12376758‬‬ ‫هود عادل ح�سني البلو�شي‬ ‫‪144‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬التسنيم للمشاريع المحدودة‬ ‫‪11648646‬‬ ‫وفاء معيوف عايل العامرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21695287‬‬ ‫اليقظان علي ح�سن القا�سمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22654594‬‬ ‫بدر نا�صر �سعيّد الناعبي‬ ‫‪27‬‬
‫‪10637622‬‬ ‫ا�سامه �سعيد خلفان احل�سني‬ ‫‪7‬‬
‫‪13532462‬‬ ‫هود مقبول عي�سى البلو�شي‬ ‫‪145‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪15212045‬‬ ‫�أحمد �صالح �سليم الكيتاين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14404354‬‬ ‫ب�سام �صادق عزيز البلو�شي‬ ‫‪28‬‬
‫‪22405664‬‬ ‫ا�سامه �شنون �ساعد ال�سيابي‬ ‫‪8‬‬
‫‪4439902‬‬ ‫هيثم جابر عبدالله الدرمكي‬ ‫‪146‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مؤسسة الشيخ سعيد بن ناصر الحشار الوقفية‬ ‫‪12329512‬‬ ‫�أحمد عبدالله خلفان الهادي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15446955‬‬ ‫جيفر خليفه جعفر البو�سعيدي‬ ‫‪29‬‬
‫‪26812467‬‬ ‫ا�سماعيل �سامل خلفان الغ�سيني‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪29231561‬‬ ‫وليد خلف �سليمان الناعبي‬ ‫‪147‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال (مبنى مجموعة الحشار ‪ -‬من الجهة‬ ‫‪28450819‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سامل الأغربي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23002755‬‬ ‫ح�سان عبدالله علي ال�شبلي‬ ‫‪30‬‬
‫‪27111829‬‬ ‫اخلليل �أحمد �سليمان الغاب�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪12913033‬‬ ‫وليد را�شد علي الكحايل‬ ‫‪148‬‬ ‫الجنوبية خلف المبنى)‬ ‫‪7368711‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سليم الرواحي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13429744‬‬ ‫ح�سني علي حمد احل�سني‬ ‫‪31‬‬
‫‪12447046‬‬ ‫الوليد �أحمد حممد املنذري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20280291‬‬ ‫ابراهيم �أحمد علي اللزامي‬ ‫‪1‬‬
‫‪11603166‬‬ ‫يحيى حممد خمي�س ال�سابقي‬ ‫‪149‬‬ ‫‪24319243‬‬ ‫�أحمد نا�صر عي�سى الرحبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3840226‬‬ ‫ح�سني حممد جمعه البلو�شي‬ ‫‪32‬‬
‫‪28125522‬‬ ‫امري حممد �سعيد الغ�سيني‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13594369‬‬ ‫ابراهيم عي�سى حمدان امليمني‬ ‫‪2‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪20759337‬‬ ‫يو�سف �سيف �سعيد النريي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪69208186‬‬ ‫�أجمد حممد يون�س البلو�شي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13560264‬‬ ‫حمد �سلطان حمد الهوتي‬ ‫‪33‬‬
‫‪19425631‬‬ ‫�أحمد را�شد �سعيد الغداين‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8533397‬‬ ‫احمد �سعيد �سامل الغزيلي‬ ‫‪3‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 9‬صباح ًا وحتى ‪ 1‬ظهراً‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪2840957‬‬ ‫بدر عبدالله �سامل الندابي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20311979‬‬ ‫حمزه �أحمد علي ال�شبلي‬ ‫‪34‬‬
‫‪22812695‬‬ ‫�أحمد �سعيد عبدالله العلوي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21680836‬‬ ‫ادري�س �سامل عبدالله الوهيبي‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫اسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار‬ ‫‪27685226‬‬ ‫جا�سم حممد �أحمد الغزيلي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11257237‬‬ ‫حمزه عبدالله جمعه ال�سناين‬ ‫‪35‬‬
‫‪2921351‬‬ ‫�أحمد عبدالله م�سعود العبيداين‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12832485‬‬ ‫احل�سن علي حارب احل�سني‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12636968‬‬ ‫اماين �سامل حمدان اجلهوري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21323785‬‬ ‫جا�سم حممد خلفان التمتمي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15518531‬‬ ‫حميد �سعيد حميد الغ�سيني‬ ‫‪36‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪10456706‬‬ ‫�أحمد عيد م�سعود الزواوي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10621584‬‬ ‫امللهم �سليمان جمعه احل�سني‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20635463‬‬ ‫اميان عبيد �سالم احل�ضرمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26937194‬‬ ‫جيفر جمعه حمدان النهدي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11515692‬‬ ‫خالد حمد خلفان العامري‬ ‫‪37‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪12245864‬‬ ‫�أحمد حممد عبدالرحيم الرئي�سي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27215122‬‬ ‫�إ�سماعيل �ساعد ربيع الرحبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15339202‬‬ ‫اميان حممد عبدالرحمن البلو�شية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12196357‬‬ ‫ح�سان م�سعود �سليمان احل�سني‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13292084‬‬ ‫خالد �سعيد حممد احلارثي‬ ‫‪38‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪15315859‬‬ ‫�أحمد يو�سف حممد البلو�شي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11545624‬‬ ‫�أحمد خلفان حبيب البطا�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13632946‬‬ ‫اميان نا�صر �سليمان الهنائية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12855149‬‬ ‫ح�سني علي �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12299079‬‬ ‫خالد حممد مبارك الغماري‬ ‫‪39‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪18722221‬‬ ‫�أدهم علي حممد ال�شحي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8759755‬‬ ‫�أحمد خلفان �صقر الهنائي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21402676‬‬ ‫�أيوب �سامل �سعيّد ال�شكيلي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11558825‬‬ ‫حمد خلفان حمد الو�ضاحي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3301524‬‬ ‫خلفان �سعيد عبيد الفوري‬ ‫‪40‬‬
‫‪12422602‬‬ ‫�أ�سامه وليد تاج حممد الزدجايل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13436872‬‬ ‫�أحمد خليفه مبارك الهنائي‬ ‫‪10‬‬
‫‪8430848‬‬ ‫ابراهيم �سعيد فايل املخيني‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9678462‬‬ ‫ثريا خمي�س خلفان اخلنب�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17938183‬‬ ‫حمد خلفان �سيف النريي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7474262‬‬ ‫خليل غالم ح�سني �أحمد الزدجايل‬ ‫‪41‬‬
‫‪11998607‬‬ ‫�أ�سعد عامر �سعيد اجلديدي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13872022‬‬ ‫�أحمد �سعيد �سيف الهنائي‬ ‫‪11‬‬
‫‪15987844‬‬ ‫احمد حمد مبارك العرميي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21470835‬‬ ‫ح�سن �سعيد حمد الغنبو�صي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20748604‬‬ ‫حمد �سيف �سويد الوهيبي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12726601‬‬ ‫خمي�س �صالح خمي�س امل�ؤتي‬ ‫‪42‬‬
‫‪10091222‬‬ ‫�أ�صيل �أحمد عي�سى الزدجايل‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21604758‬‬ ‫�أ�سامة علي �شيخان العامري‬ ‫‪12‬‬
‫‪11562412‬‬ ‫احمد م�صبح �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9146015‬‬ ‫حمدان خلفان احمد ال�شام�سي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14107449‬‬ ‫حمود نا�صر حمود التميمي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12509135‬‬ ‫را�شد �سامل را�شد امل�شريف‬ ‫‪43‬‬
‫‪13521105‬‬ ‫�أ�صيل �سليمان �سعيد احلو�سني‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19481408‬‬ ‫�أ�سامه ن�صيب �سرور النوفلي‬ ‫‪13‬‬
‫‪20845834‬‬ ‫ادري�س حممد �سالم احل�ضرمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18651455‬‬ ‫حمري �سليمان را�شد ال�صم�صامي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12462252‬‬ ‫خالد �سبيع �سيف احلب�سي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20279241‬‬ ‫را�شد �سعيد را�شد الوهيبي‬ ‫‪44‬‬
‫‪8705335‬‬ ‫�أكرم �أحمد غالم البلو�شي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪6779923‬‬ ‫�أجمد حمدان �سليمان الوهيبي‬ ‫‪14‬‬
‫‪21986014‬‬ ‫ا�سحاق عبدالله �سيف الكثريي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7411765‬‬ ‫رايه �سعيد عبدالله العربي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7565174‬‬ ‫خالد علي غلوم العجمي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15480418‬‬ ‫رامي �سامي ثاين ال�شكري‬ ‫‪45‬‬
‫‪12855154‬‬ ‫�أجمد ب�شري �صالح املعمري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4537891‬‬ ‫�أجمد عامر تعيب ال�شيادي‬ ‫‪15‬‬
‫‪21568105‬‬ ‫احلارث حممد علي ال�صوطي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10910668‬‬ ‫زكريا �صالح حم�سن العمري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15420501‬‬ ‫خلفان عمر خلفان اجلرداين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27886799‬‬ ‫زاهر �سامل بريك ال�سيابي‬ ‫‪46‬‬
‫‪27417148‬‬ ‫�أن�س مبارك خلفان احلب�سي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11821653‬‬ ‫�أن�س علي �سعيد الوهيبي‬ ‫‪16‬‬
‫‪9143178‬‬ ‫احل�سن علي حمري الرا�شدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6739388‬‬ ‫�سامل حممد علي املع�شني‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23089631‬‬ ‫داود �سليمان حمد اجلابري‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11749307‬‬ ‫زايد حممد را�شد الها�شمي‬ ‫‪47‬‬
‫‪12773641‬‬ ‫�أمين خلفان حميد الوهيبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6107216‬‬ ‫�أنور خمي�س �سليمان الفار�سي‬ ‫‪17‬‬
‫‪9396739‬‬ ‫احل�سني علي حممد الرواحي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18141543‬‬ ‫�سامي عامر �سعيد ال�ستمي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20566776‬‬ ‫زايد �سلطان حميد الوهيبي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪13656641‬‬ ‫زكريا خلفان �سعيد الزكواين‬ ‫‪48‬‬
‫‪14279661‬‬ ‫�أمين را�شد �سامل احل�سني‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11711822‬‬ ‫�أي�سر حممد طالب العجمي‬ ‫‪18‬‬
‫‪6586673‬‬ ‫املنت�صر عامر �سعيد النا�صري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20451803‬‬ ‫�سعاد علي �سليم البطا�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20785013‬‬ ‫زيد عبدالله نا�صر الرزيقي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪22825352‬‬ ‫زكريا حممد خلف العامري‬ ‫‪49‬‬
‫‪25556457‬‬ ‫با�سم نا�صر را�شد اجلابري‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13769131‬‬ ‫با�سل خمي�س را�شد الها�شمي‬ ‫‪19‬‬
‫‪14812884‬‬ ‫املنذر �سلطان را�شد العامري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10628556‬‬ ‫�سميه عبدالله علي البطا�شية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10638708‬‬ ‫�سامل دروي�ش �سامل الوهيبي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪29236881‬‬ ‫زهران خلفان حممد الرحبي‬ ‫‪50‬‬
‫‪7586607‬‬ ‫بدر خلفان �سامل الغ�سيني‬ ‫‪30‬‬ ‫‪19846002‬‬ ‫با�سم حممد نا�صر اجلرداين‬ ‫‪20‬‬
‫‪18465706‬‬ ‫الوليد خالد �سليم البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11060658‬‬ ‫�شماء حميد خلفان اخلمب�شي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14883524‬‬ ‫�سامل مرهون �سامل �أوالدثاين‬ ‫‪33‬‬ ‫‪17993403‬‬ ‫�سامل �أحمد حمود الغماري‬ ‫‪51‬‬
‫‪27692762‬‬ ‫بدر خلفان �سيف الناعبي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3419231‬‬ ‫بدر عبدالعزيز جمعه البلو�شي‬ ‫‪21‬‬
‫‪10506001‬‬ ‫الوليد خالد حممد البطا�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8148099‬‬ ‫�صاحلة خمي�س حماد القا�سمية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6327731‬‬ ‫�سامل م�سلم �سعيد البو�صايف‬ ‫‪34‬‬ ‫‪21961706‬‬ ‫�سامل �سعيد �سامل الرحبي‬ ‫‪52‬‬
‫‪9600999‬‬ ‫ب�سام �سعيد خمي�س الفوري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪3042954‬‬ ‫بدر مراد خدابخ�ش البلو�شي‬ ‫‪22‬‬
‫‪23417165‬‬ ‫�أحمد املر مبارك الفار�سي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22942695‬‬ ‫عامر �سامى �سعيد ك�شوب‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11854667‬‬ ‫�سامر داود عبدالكرمي الرئي�سي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪11954664‬‬ ‫�سامل �سيف �سعيد املقيبلي‬ ‫‪53‬‬
‫‪11250176‬‬ ‫حارب �سعيد حارب ال�سيابي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7294686‬‬ ‫بدر يعقوب �سلوم ال�ضبعوين‬ ‫‪23‬‬
‫‪11289324‬‬ ‫�أحمد حمدان حمود الق�صابي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5855353‬‬ ‫عبا�س حممد عبا�س البلو�شي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19254816‬‬ ‫�سعود �سامل حممد الغماري‬ ‫‪36‬‬ ‫‪27797352‬‬ ‫�سامل عبدالله �سامل البلو�شي‬ ‫‪54‬‬
‫‪7793616‬‬ ‫ح�سن علي فا�ضل البلو�شي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10999801‬‬ ‫بندر �سالم �سامل احلارثي‬ ‫‪24‬‬
‫‪14750705‬‬ ‫�أحمد حمود حميد الناعبي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10701336‬‬ ‫عبدالرحمن عمر حممد البلو�شي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12306646‬‬ ‫�سعيد خلفان زهران احل�ضرمي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18430824‬‬ ‫�سامل مبارك �ساملني البطا�شي‬ ‫‪55‬‬
‫‪13840695‬‬ ‫ح�سني خمي�س عبدالله العجمي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪5688964‬‬ ‫جمعه عبدالله جمعه الوهيبي‬ ‫‪25‬‬
‫‪5900631‬‬ ‫�أحمد خليفه حارث الغافري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24461682‬‬ ‫عبداملجيد حممد حامد العامري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3184661‬‬ ‫�سعيد �سامل عبدالله الوهيبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪23332758‬‬ ‫�سامل حممد �سيف املع�شري‬ ‫‪56‬‬
‫‪18999543‬‬ ‫حمد �سعود �ضحي الرحبي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7500016‬‬ ‫حامت �سلطان �شما�س البطا�شي‬ ‫‪26‬‬
‫‪15521917‬‬ ‫�أحمد �سامل �سالم ال�شكيلي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8840454‬‬ ‫علياء حمدان خويدم البداعية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪14927786‬‬ ‫�سلطان �سيف را�شد النظريي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪14897854‬‬ ‫�سامل هالل خلفان الرحبي‬ ‫‪57‬‬
‫‪3213164‬‬ ‫حمود حمدان خمي�س الهنائي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪5860078‬‬ ‫حامت علي حيدر الزدجايل‬ ‫‪27‬‬
‫‪8585953‬‬ ‫�أحمد �سامل حممد الغيثي‬ ‫‪18‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪22848021‬‬ ‫�سليمان �سامل عي�سى ال�سيابي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25580579‬‬ ‫�سعيد خلفان �سعيد الغداين‬ ‫‪58‬‬
‫‪8526503‬‬ ‫حمود حممد حمود ال�سيابي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8207388‬‬ ‫ح�سني علي مبارك العامري‬ ‫‪28‬‬
‫‪24019984‬‬ ‫�أحمد �سعيد بخيت ال�شحري‬ ‫‪19‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مؤسسة الشيخ سعيد بن ناصر الحشار الوقفية‬ ‫‪26813417‬‬ ‫�سليمان �سيف �سليمان اجلابري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪9801643‬‬ ‫�سعيد �سيف �سعيد الوهيبي‬ ‫‪59‬‬
‫‪22840412‬‬ ‫حمي �سليمان خمي�س البلو�شي‬ ‫ّ‬ ‫‪39‬‬ ‫‪12929559‬‬ ‫حمود �سامل حمود احلميدي‬ ‫‪29‬‬
‫‪7562299‬‬ ‫�أحمد �سيف عبدالله اله�شامي‬ ‫‪20‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال (مبنى مجموعة الحشار ‪ -‬من الجهة‬ ‫‪9872987‬‬ ‫�شبيب �أحمد حممد الوهيبي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2829882‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد العامري‬ ‫‪60‬‬
‫‪23638377‬‬ ‫خالد ب�شر علي ال�صخبوري‬ ‫‪40‬‬ ‫‪6796125‬‬ ‫حمود نا�صر عبدالله احل�سيني‬ ‫‪30‬‬
‫‪8146451‬‬ ‫�أحمد طاهر علوي ال ابراهيم‬ ‫‪21‬‬ ‫الجنوبية خلف المبنى)‬ ‫‪4431904‬‬ ‫�شكيل �صديق يو�سف البلو�شي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪25513778‬‬ ‫�سعيد حممد �سيف احلو�سني‬ ‫‪61‬‬
‫‪10815396‬‬ ‫خالد خمي�س �سليم العامري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪27797155‬‬ ‫خالد بريك �سعيد الكا�سبي‬ ‫‪31‬‬
‫‪10442311‬‬ ‫�أحمد عزيز خلفان احلب�سي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13564493‬‬ ‫�صالح �سعيد �صالح املعويل‬ ‫‪44‬‬ ‫‪10922801‬‬ ‫�سليمان عامر �سليمان املحروقي‬ ‫‪62‬‬
‫‪12010196‬‬ ‫خالد �صبيح خمي�س امل�شريف‬ ‫‪42‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪7166835‬‬ ‫�أحمد عو�ض فرج بيت فرحان‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7000932‬‬ ‫خالد مبارك علي العرميي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪18466676‬‬ ‫طاهر م�سعود �سيف الغداين‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5265079‬‬ ‫�سليمان حممد �سليمان ال�سيابي‬ ‫‪63‬‬
‫‪61933354‬‬ ‫خالد علي اكرب خدابخ�ش البلو�شي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6749761‬‬ ‫خالد حممد عبدالرحمن الزدجايل‬ ‫‪33‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 2‬ظهراً وحتى ‪ 4‬عصراً‬
‫‪10091611‬‬ ‫�أحمد حممد داود البلو�شي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28852047‬‬ ‫عادل ابراهيم حممد الناعبي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪19382437‬‬ ‫�سند فهد م�سعود اخلالدي‬ ‫‪64‬‬
‫‪21407217‬‬ ‫خالد عي�سى �سعيد الهادي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪13969434‬‬ ‫خالد يحيى خالد العي�سري‬ ‫‪34‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪8886411‬‬ ‫�أحمد حممد عبدالله العلوي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8644178‬‬ ‫عادل �سعيد �سامل الريامي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪13205305‬‬ ‫�شهاب علي �سعيد العمريي‬ ‫‪65‬‬
‫‪12282746‬‬ ‫خالد نا�صر حممد الكليبي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪8819713‬‬ ‫خمي�س من�صور �سعيد النبهاين‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15253545‬‬ ‫عمار را�شد خمي�س احلربي‬ ‫‪1‬‬
‫‪22661454‬‬ ‫�أ�سعد �سيف جميل ال�شبلي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12678823‬‬ ‫عادل نا�صر �سامل ال�صوطي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪8673816‬‬ ‫�صالح حمد عامر احلجري‬ ‫‪66‬‬
‫‪15015723‬‬ ‫خالد هالل حممد احلجري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪13211342‬‬ ‫ر�شاد �سعيد �سليم املحرزي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪8038287‬‬ ‫فاطمة را�شد عبيد الغريبي‬ ‫‪2‬‬
‫‪8705335‬‬ ‫�أكرم �أحمد غالم البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11017955‬‬ ‫عادل هالل �سامل الرواحي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪19411437‬‬ ‫طه اقبال مو�سى البلو�شي‬ ‫‪67‬‬
‫‪13003837‬‬ ‫خلفان �سيف خلفان النريي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪11960888‬‬ ‫ريا�ض را�شد خلفان الهنائي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪8733334‬‬ ‫في�صل عو�ض �سيف ال�صارخي‬ ‫‪3‬‬
‫‪12647532‬‬ ‫�أنور �سامل خلفان العا�صمي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10996772‬‬ ‫عبدالرحمن ابراهيم حبيب الوهيبي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20771757‬‬ ‫عامر �سعيد عامر الكا�سبي‬ ‫‪68‬‬
‫‪22643767‬‬ ‫خليل �سيف �سعيد الناعبي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪19791725‬‬ ‫زايد حممد �سعيد الرواحي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12665688‬‬ ‫كوثر خليفه غاب�ش البلو�شي‬ ‫‪4‬‬
‫‪14545335‬‬ ‫�أمين �سعيد عبيد العربي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11319753‬‬ ‫عبدالرحيم عطي فريوز العلوي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪12116936‬‬ ‫عبداجلليل حممد عبدالله الفار�سي‬ ‫‪69‬‬
‫‪24904558‬‬ ‫خليل عثمان را�شد الهادي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪27129469‬‬ ‫�سامل �صبيح خمي�س امل�شريف‬ ‫‪39‬‬ ‫‪23570758‬‬ ‫ماجد �سعيد �سيف الرحمي‬ ‫‪5‬‬
‫‪20263643‬‬ ‫با�سم �سعيد حمود التميمي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10513705‬‬ ‫عبدالعزيز زايد عبدالعزيز البلو�شي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪11701032‬‬ ‫عبدالرحمن �أحمد �سليمان الهنائي‬ ‫‪70‬‬
‫‪28591224‬‬ ‫داود جمعه ها�شل احلمداين‬ ‫‪50‬‬ ‫‪26382154‬‬ ‫�سامح خمي�س خلفان الوهيبي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11394327‬‬ ‫حم�سن �صالح �سعيد الري�سي‬ ‫‪6‬‬
‫‪20156753‬‬ ‫بخيت �سعيد ربيع املعمري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13858015‬‬ ‫عبدالله علي عبدالله التميمي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪10678588‬‬ ‫عبدالعزيز نا�صر حممد الغيالين‬ ‫‪71‬‬
‫‪27797366‬‬ ‫را�شد عبدالله �سامل البلو�شي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪61916571‬‬ ‫�سلمان عبدالله حاج جان حممد البلو�شي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪12836395‬‬ ‫حممد حمد علي اجلعفري‬ ‫‪7‬‬
‫‪12653226‬‬ ‫بدر �سعود علي الكندي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪27595813‬‬ ‫عبدالله حمفوظ حبيب الوهيبي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪10519165‬‬ ‫عبدالله دادرحيم حيدر البلو�شي‬ ‫‪72‬‬
‫‪14668559‬‬ ‫را�شد نا�صر �سامل اجلرداين‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3286305‬‬ ‫�سليمان علي خلفان الوهيبي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪18276474‬‬ ‫حممد �صالح حميد العرميي‬ ‫‪8‬‬
‫‪7266565‬‬ ‫بدر علي ح�سن البلو�شي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11288725‬‬ ‫عبدالله حممد �سلمان املو�سوي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪27954892‬‬ ‫عبدالله �صالح علي اجلرداين‬ ‫‪73‬‬
‫‪11460317‬‬ ‫زكريا ح�سن عبدالله احل�سني‬ ‫‪53‬‬ ‫‪27214842‬‬ ‫�شهاب مبارك �سعيد احلب�سي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6828136‬‬ ‫مرمي عبدالله �صالح العرميية‬ ‫‪9‬‬
‫‪9878081‬‬ ‫جمال عبدالله علي اليحيائي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪26675007‬‬ ‫عبدالله حممد علي التمتمي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪13044189‬‬ ‫عبدالله علي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪74‬‬
‫‪14966185‬‬ ‫�سامل احمد خلفان الغ�سيني‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5978609‬‬ ‫�صالح جرب حميد املعمري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪14738361‬‬ ‫معاذ دروي�ش يو�سف اجلرج�شي‬ ‫‪10‬‬
‫‪11796028‬‬ ‫حامد �سعيد را�شد الكيومي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪20316769‬‬ ‫عبدالله حممود را�شد ال�سيابي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪13871142‬‬ ‫عبدالله فهد مو�سى البلو�شي‬ ‫‪75‬‬
‫‪20320497‬‬ ‫�سامل خلفان حميد البطا�شي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪26748097‬‬ ‫طارق حممود الل بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13712399‬‬ ‫مها �سامل عبدالله العرميي‬ ‫‪11‬‬
‫‪4975242‬‬ ‫ح�سام نا�صر حممد ال�سناين‬ ‫‪36‬‬ ‫‪18024899‬‬ ‫عبداملجيد �سيف �سعيد الوهيبي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪21396889‬‬ ‫عبدامللك �سيف ها�شم الها�شمي‬ ‫‪76‬‬
‫‪27239586‬‬ ‫�سامل خلفان را�شد اجلابري‬ ‫‪56‬‬ ‫‪71345773‬‬ ‫طائف عبدالباقي دين حممد البلو�شي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪14720787‬‬ ‫ميعاد �أحمد عبدالله ال�شيدية‬ ‫‪12‬‬
‫‪9012851‬‬ ‫حمد الذئب خلفان املنعي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪10715717‬‬ ‫عدنان خلفان جمعه الزهيمي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪13869404‬‬ ‫ع�صام نا�صر حمد الها�شمي‬ ‫‪77‬‬
‫‪18201483‬‬ ‫�سامل خلفان �سامل املقيبلي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪22005048‬‬ ‫طه هالل �سلطان ال�سناين‬ ‫‪47‬‬ ‫‪15392771‬‬ ‫ناديه �سامل خمي�س اجلابرية‬ ‫‪13‬‬
‫‪6715416‬‬ ‫حمد خمي�س حمد الزيدي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪13248017‬‬ ‫عدنان حممد حمد اجلابري‬ ‫‪60‬‬ ‫‪13630815‬‬ ‫علي خالد �سلمان البطا�شي‬ ‫‪78‬‬
‫‪9801319‬‬ ‫�سامل �سليمان علي العامري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪27870708‬‬ ‫عادل عامر خلفان اجلابري‬ ‫‪48‬‬ ‫‪15109876‬‬ ‫نبيل �سامل را�شد احلامتي‬ ‫‪14‬‬
‫‪5635279‬‬ ‫حمد �سامل �صالح الرا�شدي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪21398354‬‬ ‫عمار حممد �سعود املع�شري‬ ‫‪61‬‬ ‫‪27335251‬‬ ‫علي �سعيد �أحمد املع�شري‬ ‫‪79‬‬
‫‪10549998‬‬ ‫�سامل عبدالله �سامل العامري‬ ‫‪59‬‬ ‫‪13826547‬‬ ‫عبداخلالق خالد عبدالقادر الزدجايل‬ ‫‪49‬‬ ‫‪22723102‬‬ ‫ن�صر را�شد خمي�س ال�سنيدي‬ ‫‪15‬‬
‫‪7211813‬‬ ‫حمد �صالح نايع احلر�سو�سي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪27924935‬‬ ‫عمر �صالح علي التمتمي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪19788329‬‬ ‫عمر خالد نا�صر الهادي‬ ‫‪80‬‬
‫‪8113076‬‬ ‫�سامي �سعيد علي املنجي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8956939‬‬ ‫عبدالرحمن خامت حمدان احلجري‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20193916‬‬ ‫نوح جمعه �سامل الرا�شدي‬ ‫‪16‬‬
‫‪3900396‬‬ ‫حمدان حمد �سامل املياحي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪25184267‬‬ ‫عمر حممد �سامل املع�شري‬ ‫‪63‬‬ ‫‪18959537‬‬ ‫عمر �سعيد نا�صر احلربي‬ ‫‪81‬‬
‫‪9802275‬‬ ‫�سعيد �سليمان علي العامري‬ ‫‪61‬‬ ‫‪25205423‬‬ ‫عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالرحمن‬ ‫‪51‬‬ ‫‪11521315‬‬ ‫هدى خليفه احمد النعيمية‬ ‫‪17‬‬
‫‪7464029‬‬ ‫حمدان را�شد �سامل ال�ضاعني‬ ‫‪42‬‬ ‫‪19379402‬‬ ‫عمران �سعيد نا�صر ال�سناين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪14865589‬‬ ‫غيث ناجي جمعه البلو�شي‬ ‫‪82‬‬
‫‪19467041‬‬ ‫�سعيد مالك حممد املكيني‬ ‫‪62‬‬ ‫الزدجايل‬ ‫‪9531684‬‬ ‫و�سيله �ساملني خمي�س املعمرية‬ ‫‪18‬‬
‫‪10256699‬‬ ‫حمدان �صالح حمدان العلوي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪21095605‬‬ ‫عي�سى علي حمد الرحبي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪3002456‬‬ ‫فهد �سويد �سامل العمريي‬ ‫‪83‬‬
‫‪20815053‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد اجلابري‬ ‫‪63‬‬ ‫‪11648351‬‬ ‫عبدالرحيم مو�سى نا�صر العربي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4557211‬‬ ‫و�ضحى املر حممد الكلبانية‬ ‫‪19‬‬
‫‪14191005‬‬ ‫حمزه �أحمد �سامل اخلربو�شي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪15506032‬‬ ‫فايز عامر �سامل امل�سلمي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪9429565‬‬ ‫فهد عامر �سعيد الرحبي‬ ‫‪84‬‬
‫‪10639378‬‬ ‫�سلطان حمد �سعود الهادي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪11927315‬‬ ‫عبدالعزيز �سيف حميد الرحبي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪11052463‬‬ ‫والء حممد عبدالله ال�صاحلية‬ ‫‪20‬‬
‫‪3506017‬‬ ‫حمود نا�صر �سليّم الهديفي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪9972684‬‬ ‫في�صل �سامل علي الكثريي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪11751167‬‬ ‫في�صل را�شد خلفان البلو�شي‬ ‫‪85‬‬
‫‪27121705‬‬ ‫�سلطان �سيف جميل ال�شبلي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪19774342‬‬ ‫عدنان حمد �سيف الكا�سبي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪15364012‬‬ ‫وليد �سعيد �صالح املقيمي‬ ‫‪21‬‬
‫‪26094423‬‬ ‫حميد حمود حمد الأغربي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪10232662‬‬ ‫في�صل �سامل يو�سف الهادي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪18729761‬‬ ‫ق�صي زكي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪86‬‬
‫‪24865054‬‬ ‫�سلطان �سيف �سامل اجلرداين‬ ‫‪66‬‬ ‫‪11829843‬‬ ‫عالء عبدالله خلفان اوالدثاين‬ ‫‪55‬‬
‫‪12049166‬‬ ‫خالد حميد علي احلارثي‬ ‫‪47‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪22789473‬‬ ‫لقمان عبدالله خلفان الوهيبي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪19748703‬‬ ‫قي�س طالل عبدالله الها�شمي‬ ‫‪87‬‬
‫‪9608556‬‬ ‫�سلطان �سيف نا�صر اخلرو�صي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪15210369‬‬ ‫علي �أكرب علي ال�شيهاين‬ ‫‪56‬‬
‫‪8116251‬‬ ‫خالد �سامل علي ال�شكيلي‬ ‫‪48‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬بوابة المعرفة لتقنية المعلومات‬ ‫‪21318793‬‬ ‫ماجد �سامل حممد البلو�شي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10030978‬‬ ‫عدي الوهيبي‬‫قي�س علي ّ‬ ‫‪88‬‬
‫‪10715117‬‬ ‫�سلطان حممد �سامل الفار�سي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪17424834‬‬ ‫علي حمد �سعيد العامري‬ ‫‪57‬‬
‫‪4230205‬‬ ‫خالد �سعيد حميد الناعبي‬ ‫‪49‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة (خلف وكالة الزبير)‬ ‫‪7618853‬‬ ‫ماجد عبدالله حممد البلو�شي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪12009962‬‬ ‫قي�س عي�سى �سامل العامري‬ ‫‪89‬‬
‫‪11941552‬‬ ‫�سند عبدالله �سامل الرقادي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪4547002‬‬ ‫علي خلفان جمعه اجلابري‬ ‫‪58‬‬
‫‪7362858‬‬ ‫خالد �سهيل حمد الرزيقي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪18106716‬‬ ‫مازن �سليمان عبود املحرزي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪11143234‬‬ ‫ل�ؤي خلفان حميد ال�سيابي‬ ‫‪90‬‬
‫‪27128256‬‬ ‫�سيف �سعيد خلفان الغ�سيني‬ ‫‪70‬‬ ‫‪28047806‬‬ ‫علي خمي�س علي اجلرداين‬ ‫‪59‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪3132704‬‬ ‫خالد عامر وليد احلب�سي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪20783694‬‬ ‫مازن علي جمعه امل�شريف‬ ‫‪73‬‬ ‫‪11489773‬‬ ‫ل�ؤي را�شد حممد ال�شبيبي‬ ‫‪91‬‬
‫‪15453253‬‬ ‫�سيف �سعيد حممد احلالوي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪13113392‬‬ ‫علي دادكرمي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪60‬‬ ‫الوقت‪ 3 :‬ظهراً‬
‫‪18938966‬‬ ‫خالد حممد خلفان اخلايفي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪18985349‬‬ ‫حممد �أحمد ن�صيب القرين‬ ‫‪74‬‬ ‫‪19299223‬‬ ‫ليث خلفان �سامل احلب�سي‬ ‫‪92‬‬
‫‪27680193‬‬ ‫�سيف حممد حمود احل�سني‬ ‫‪72‬‬ ‫‪14764351‬‬ ‫علي �سعود علي املنذري‬ ‫‪61‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪24484173‬‬ ‫رائد عبدالله را�شد العربي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪12806302‬‬ ‫حممد خ�صاف �شنان الغاب�شي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪15405703‬‬ ‫ماجد �سعيد حمد الناعبي‬ ‫‪93‬‬
‫‪19761309‬‬ ‫�صالح حممد �صالح البطا�شي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪2164299‬‬ ‫علي عبدالله �سامل النعماين‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12699151‬‬ ‫�أحمد خليفه �سعيد الربامي‬ ‫‪1‬‬
‫‪8568073‬‬ ‫رعد ح�سن حممد الفار�سي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪21313805‬‬ ‫حممد خلفان حمد الغافري‬ ‫‪76‬‬ ‫‪11235575‬‬ ‫حممد حمود عبدالله احل�ضرمي‬ ‫‪94‬‬
‫‪3300414‬‬ ‫طارق عثمان خمي�س الزدجايل‬ ‫‪74‬‬ ‫‪20866335‬‬ ‫علي عبدالله حممد احلمحامي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪20454636‬‬ ‫�أحمد مرهون �سامل الندابي‬ ‫‪2‬‬
‫‪11960888‬‬ ‫ريا�ض را�شد خلفان الهنائي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪11379075‬‬ ‫حممد خلفان را�شد الوهيبي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪20350612‬‬ ‫حممد حمود حممد الوهيبي‬ ‫‪95‬‬
‫‪13556709‬‬ ‫طالب علي �سامل الدغي�شي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪10511134‬‬ ‫علي حممد �سامل املحروقي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪9315787‬‬ ‫حارث جرب حارث ال�شرياين‬ ‫‪3‬‬
‫‪25698197‬‬ ‫ريا�ض �صالح عي�سى ال�شكيلي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪11916864‬‬ ‫حممد خلفان حممد املالكي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20560454‬‬ ‫حممد خلفان حممد الوهيبي‬ ‫‪96‬‬
‫‪12060513‬‬ ‫طالل �سعود خلفان اجلرداين‬ ‫‪76‬‬ ‫‪76608654‬‬ ‫عماد عبدالكرمي �أحمد‬ ‫‪65‬‬ ‫‪21900159‬‬ ‫حمود عبدالله خنيفر احلجري‬ ‫‪4‬‬
‫‪10342399‬‬ ‫�سامل �سليمان �سيف املقبايل‬ ‫‪57‬‬ ‫‪19775569‬‬ ‫حممد خلفان نا�صر اجلابري‬ ‫‪79‬‬ ‫‪20207907‬‬ ‫حممد �سامل �سعيد العلوي‬ ‫‪97‬‬
‫‪12513425‬‬ ‫عادل را�شد املر الغماري‬ ‫‪77‬‬ ‫‪26428284‬‬ ‫عمار �سامل م�سلم العامري‬ ‫‪66‬‬ ‫‪8638643‬‬ ‫�سامل را�شد �سيف البلو�شي‬ ‫‪5‬‬
‫‪20318183‬‬ ‫�سامي حمد خلفان اجللنداين‬ ‫‪58‬‬ ‫‪25635761‬‬ ‫حممد را�شد عبدالله احلو�سني‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11451007‬‬ ‫حممد �سامل حممد الوهيبي‬ ‫‪98‬‬
‫‪19147472‬‬ ‫عامر �سامل حمد الغداين‬ ‫‪78‬‬ ‫‪17990336‬‬ ‫عمار �سعيد خمي�س البو�صايف‬ ‫‪67‬‬ ‫‪6396752‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد املنذري‬ ‫‪6‬‬
‫‪8821202‬‬ ‫�سعود حمد �ضحي ال�سعيدي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪15637283‬‬ ‫حممد ربيع �سامل احلرا�صي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10756374‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل البلو�شي‬ ‫‪99‬‬
‫‪20831237‬‬ ‫عامر �سيف �سامل الرزيقي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪13857365‬‬ ‫عمر عبدالله عبيد العامري‬ ‫‪68‬‬ ‫‪13589747‬‬ ‫�سيف حجي �سيف العامري‬ ‫‪7‬‬
‫‪14240991‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد احل�سني‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10638338‬‬ ‫حممد زايد ربيع القا�سمي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪23345218‬‬ ‫حممد �سعيد �سليم احلديدي‬ ‫‪100‬‬
‫‪12945148‬‬ ‫عبدالرحمن مبارك را�شد البطا�شي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪26821106‬‬ ‫عمر علي نا�صر الرحبي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪20854717‬‬ ‫�صالح خمي�س �صغري العوي�سي‬ ‫‪8‬‬
‫‪12539279‬‬ ‫�سعيد علي �سامل ال�شملي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪27917526‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل النريي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪19719754‬‬ ‫حممد �سعيد علي الوهيبي‬ ‫‪101‬‬
‫‪19362235‬‬ ‫عبدالعزيز حممد �سيود احل�سني‬ ‫‪81‬‬ ‫‪7519314‬‬ ‫عمران خلفان مبارك الو�ضاحي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪12301978‬‬ ‫علوي حممد �سيف العلوي‬ ‫‪9‬‬
‫‪11974571‬‬ ‫�سعيد علي عامر العلوي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪8705954‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل الوهيبي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪10608316‬‬ ‫حممد �سعيد حممد املع�شري‬ ‫‪102‬‬
‫‪10368824‬‬ ‫عبدالله �سامل خمي�س احل�سني‬ ‫‪82‬‬ ‫‪14718881‬‬ ‫عي�سى �سامل جمعه اجلابري‬ ‫‪71‬‬ ‫‪9841077‬‬ ‫حممد عبدالله حممد الري�سي‬ ‫‪10‬‬
‫‪20175001‬‬ ‫�سلطان �سعيد خليفه الرا�سبي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪28977341‬‬ ‫حممد �سعيد حممد املع�شري‬ ‫‪85‬‬ ‫‪22742246‬‬ ‫حممد �سليم �سليمان احلرملي‬ ‫‪103‬‬
‫‪22786781‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله العمري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪12720931‬‬ ‫عي�سى عامر �سعيد احلب�سي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪14917909‬‬ ‫حممد نا�صر �سيف الرحبي‬ ‫‪11‬‬
‫‪12768658‬‬ ‫�سلطان �سيف عبدالله امل�سكري‬ ‫‪64‬‬ ‫‪62197028‬‬ ‫حممد �صديق دا�ؤد ال�صايغ‬ ‫‪86‬‬ ‫‪10923147‬‬ ‫حممد �سيف �سعيد ال�سريري‬ ‫‪104‬‬
‫‪10754651‬‬ ‫عبدالله نا�صر عبدالله العامري‬ ‫‪84‬‬ ‫‪21398335‬‬ ‫عي�سى حممد �سعود املع�شري‬ ‫‪73‬‬ ‫‪20627793‬‬ ‫حممود حممد �سليمان املعمري‬ ‫‪12‬‬
‫‪7784044‬‬ ‫�سلطان عامر �سيف احلارثي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪21376143‬‬ ‫حممد عبدالله نا�صر الرواحي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪12612945‬‬ ‫حممد طالب �سعيد الهادي‬ ‫‪105‬‬
‫‪10059828‬‬ ‫عدنان عامر حميد احلمرا�شدي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪25423502‬‬ ‫عي�سى حممد �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪74‬‬
‫‪4534401‬‬ ‫�سلطان حممد مبارك ال�شكيلي‬ ‫‪66‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪7816209‬‬ ‫حممد حممود يحيى البهانته‬ ‫‪88‬‬ ‫‪28538748‬‬ ‫حممد عبدالله را�شد امل�شريف‬ ‫‪106‬‬
‫‪2725548‬‬ ‫علي حمود حماد القا�سمي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪19793397‬‬ ‫غ�سان خلفان علي املع�شري‬ ‫‪75‬‬
‫‪10204752‬‬ ‫�سليمان �سعيد �سليمان املزروعي‬ ‫‪67‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬شركة مزون لأللبان‬ ‫‪17927183‬‬ ‫حممد يو�سف يعقوب البلو�شي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪19762902‬‬ ‫حممد علي حممد الهنائي‬ ‫‪107‬‬
‫‪2127843‬‬ ‫علي خمي�س مرزوق ال�ساملي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪27706307‬‬ ‫غيث مطر نافع اجله�ضمي‬ ‫‪76‬‬
‫‪16285848‬‬ ‫�سمري �سويد �سنجور الر�صادي‬ ‫‪68‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬كلية البريمي الجامعية‬ ‫‪10254784‬‬ ‫حممود حمد �سامل احل�سني‬ ‫‪90‬‬ ‫‪19299172‬‬ ‫حممد عي�سى �سعيد الوهيبي‬ ‫‪108‬‬
‫‪6115679‬‬ ‫علي مو�سى حمدان التميمي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪27698624‬‬ ‫فار�س عبدالله نا�صر اجللنداين‬ ‫‪77‬‬
‫‪8987462‬‬ ‫�سمري غامن �سامل اخل�صيبي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪22127307‬‬ ‫مر�شد �سيف �سليمان الغ�سيني‬ ‫‪91‬‬ ‫‪11724986‬‬ ‫حممد غامن م�سلم ال�شرجي‬ ‫‪109‬‬
‫‪23380007‬‬ ‫عماد را�شد مرهون اجله�ضمي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪61918294‬‬ ‫قا�سم �شاركي غالم البلو�شي‬ ‫‪78‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪2662354‬‬ ‫�سيف نا�صر �سامل الرحبي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪11753462‬‬ ‫م�صعب مبارك مظفر العامري‬ ‫‪92‬‬ ‫‪15530838‬‬ ‫حممد قا�سم مبارك البلو�شي‬ ‫‪110‬‬
‫‪28167049‬‬ ‫عمار مرهون علي املع�شري‬ ‫‪90‬‬ ‫‪18194159‬‬ ‫قي�س �سعود �سامل املقيبلي‬ ‫‪79‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا وحتى ‪ 2:30‬ظهراً‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪9261321‬‬ ‫مقبول حممد كرمي البلو�شي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪10236426‬‬ ‫حممد يو�سف �شعبان البلو�شي‬ ‫‪111‬‬
‫‪3651167‬‬ ‫عمر �سيف �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪10378039‬‬ ‫قي�س مبارك عبيد ال�سناين‬ ‫‪80‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫اسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار‬ ‫‪12795974‬‬ ‫مهاب من�صور �سيف �أوالدثاين‬ ‫‪94‬‬ ‫‪22866641‬‬ ‫حممود خلفان �سامل البطا�شي‬ ‫‪112‬‬
‫‪11098148‬‬ ‫عمر عبدالعزيز رجب البلو�شي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪15058951‬‬ ‫ل�ؤي علي را�شد اخل�صيبي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪11916001‬‬ ‫ابراهيم �سامل عبود ال�شكيلي‬ ‫‪1‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪25252477‬‬ ‫مهند �سامل حممد الفار�سي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪13396942‬‬ ‫حممود عي�سى �سعيد احلرا�صي‬ ‫‪113‬‬
‫‪11625133‬‬ ‫عمر عبدالعزيز حمفوظ العذايل‬ ‫‪93‬‬ ‫‪10195419‬‬ ‫ليث علي خلفان احل�سني‬ ‫‪82‬‬ ‫‪3448016‬‬ ‫احمد حممد علي البلو�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14809666‬‬ ‫مهند يعقوب خلفان الرحبي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪10996518‬‬ ‫مروان ماجد عبدالله البطا�شي‬ ‫‪114‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪12426531‬‬ ‫عي�سى �سيف حمد العامري‬ ‫‪94‬‬ ‫‪8424624‬‬ ‫ماجد علي �سعيد البو�سعيدي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪6123673‬‬ ‫اميان حمد �سيف البلو�شية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10459647‬‬ ‫م�ؤيد جمال �أحمد امليمني‬ ‫‪97‬‬ ‫‪26830627‬‬ ‫م�صطفى �سعيد خلف البحري‬ ‫‪115‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪27805808‬‬ ‫غ�سان جمعه �سامل ال�سيابي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪10894409‬‬ ‫ماجد حممد املا�س البلو�شي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪9531327‬‬ ‫�أحمد �سعيد خلف الريامي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12782684‬‬ ‫ميحد عبداللطيف م�سعود البو�سعيدي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪13406929‬‬ ‫م�صعب زاهر حممد العبديل‬ ‫‪116‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪10135427‬‬ ‫غيث نا�صر �سامل البطا�شي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪21995254‬‬ ‫مازن حمد خمي�س املهمويل‬ ‫‪85‬‬ ‫‪25188214‬‬ ‫�أحمد عبدالله م�سلم املعمري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19587376‬‬ ‫نا�صر عبدالله خلفان الوهيبي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪28163496‬‬ ‫معاذ مرهون نا�صر الناعبي‬ ‫‪117‬‬
‫‪14195778‬‬ ‫فاتك حممود عبدالله العامري‬ ‫‪97‬‬ ‫‪5772993‬‬ ‫مازن �سالم م�سعد اليعربي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪13194925‬‬ ‫�أحمد حممد �سعيد الزيدي‬ ‫‪6‬‬
‫‪13592281‬‬ ‫�شبيب �سعيد عبدالله البو�سعيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3974174‬‬ ‫نا�صر مهنا �سيف املعويل‬ ‫‪100‬‬ ‫‪18288546‬‬ ‫مقداد منري عبدالله البلو�شي‬ ‫‪118‬‬
‫‪14044733‬‬ ‫فار�س حممود مو�سى الرئي�سي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪24478033‬‬ ‫ماهر �سعيد عبيد الوهيبي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪18969892‬‬ ‫�أجمد عبدالله عامر العلوي‬ ‫‪7‬‬
‫‪19605573‬‬ ‫�صالح �سامل نا�صر اجلرداين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4019469‬‬ ‫ن�صر حمود نا�صر الوهيبي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪13906107‬‬ ‫من�صور خالد من�صور اليو�سفي‬ ‫‪119‬‬
‫‪61709857‬‬ ‫فهد بالن غالم البلو�شي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪26792641‬‬ ‫مبارك �سعيد مبارك الرحبي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪13027898‬‬ ‫�أمرية حمد �سيف املنعية‬ ‫‪8‬‬
‫‪9369799‬‬ ‫�صالح م�سعود خزام الهنائي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16283985‬‬ ‫هيثم عامر مبارك الها�شلي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪17865956‬‬ ‫من�صور عبدالله �صالح البطا�شي‬ ‫‪120‬‬
‫‪10798187‬‬ ‫فهد دروي�ش جلوك البلو�شي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪19447804‬‬ ‫جمد �سيف حممد الرواحي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9924534‬‬ ‫بدر �سلطان �سعيد الفار�سي‬ ‫‪9‬‬
‫‪5617297‬‬ ‫طارق ح�سن عبدالله الها�شمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14123605‬‬ ‫هيثم م�سلم �سليم العامري‬ ‫‪103‬‬ ‫‪18699098‬‬ ‫مهلب �سامل نا�صر الرقادي‬ ‫‪121‬‬
‫‪11156402‬‬ ‫فهد حممد عبداللطيف امليمني‬ ‫‪101‬‬ ‫‪27070616‬‬ ‫حممد خلفان حمود الغزيلي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪12283729‬‬ ‫حمد �سعيد نا�صر اجلهوري‬ ‫‪10‬‬
‫‪8757746‬‬ ‫طاهر جنيب م�سعود ال�شكيلي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5178222‬‬ ‫وليد �سامل �سعيد البو�صايف‬ ‫‪104‬‬ ‫‪24291077‬‬ ‫مهند �أحمد عبدالله اجلابري‬ ‫‪122‬‬
‫‪6946575‬‬ ‫في�صل �سعود حممد الوهيبي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12075953‬‬ ‫حممد دروي�ش نا�صر ال�سيابي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪10918366‬‬ ‫حميد خمي�س حميد البادي‬ ‫‪11‬‬
‫‪14203199‬‬ ‫عامر �سليمان حممد الراجحي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21313876‬‬ ‫يا�سر �سليمان �أحمد اجلابري‬ ‫‪105‬‬ ‫‪13830607‬‬ ‫مو�سى �سويلم خدوم الرقادي‬ ‫‪123‬‬
‫‪3002615‬‬ ‫في�صل �شاكر حممد البلو�شي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪9253365‬‬ ‫حممد �سعيد حميد الوهيبي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪13152423‬‬ ‫حميد عبيد حممد الغيثي‬ ‫‪12‬‬
‫‪10396589‬‬ ‫عبدالله خليفه �سعيد الكعبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪23624511‬‬ ‫يحيى حممد نا�صر البو�صايف‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12440285‬‬ ‫ناجي من�صور حممد البلو�شي‬ ‫‪124‬‬
‫‪27704917‬‬ ‫قي�س خلفان حممد امل�شريف‬ ‫‪104‬‬ ‫‪13315441‬‬ ‫حممد �سلطان �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪12476793‬‬ ‫خالد �سامل مرهون الكلباين‬ ‫‪13‬‬
‫‪11717352‬‬ ‫عبدالله خمي�س �سرور ال�شكيلي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3496771‬‬ ‫يعقوب حمد �سامل الهنائي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪27797099‬‬ ‫نا�صر بريك �سعيد الكا�سبي‬ ‫‪125‬‬
‫‪4996446‬‬ ‫لزام �سامل مبارك اللزامي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪15695036‬‬ ‫حممد �سليمان �سامل الناعبي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪11378251‬‬ ‫خالد غميل علي النعيمي‬ ‫‪14‬‬
‫‪23644868‬‬ ‫عبدالله علي �سعود اجلوابري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11905634‬‬ ‫يو�سف حمفوظ خلفان احل�سيني‬ ‫‪108‬‬ ‫‪15078515‬‬ ‫نا�صر �سامل علي احلب�سي‬ ‫‪126‬‬
‫‪21995235‬‬ ‫ماجد حمد خمي�س املهمويل‬ ‫‪106‬‬ ‫‪13803629‬‬ ‫حممد �صالح علي البو�صايف‬ ‫‪95‬‬ ‫‪7998499‬‬ ‫خمي�س حممد �سعيد الكعبي‬ ‫‪15‬‬
‫‪8839367‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله الريامي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29131404‬‬ ‫يون�س جمعه عدمي امل�سكري‬ ‫‪109‬‬ ‫‪15143874‬‬ ‫نا�صر �سليمان نا�صر الوهيبي‬ ‫‪127‬‬
‫‪19469589‬‬ ‫ماجد را�شد �سامل الفار�سي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪18121406‬‬ ‫حممد �صالح غالب العرميي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪7001212‬‬ ‫را�شد �سيف �سليمان الكلباين‬ ‫‪16‬‬
‫‪22277599‬‬ ‫عبدالله حممد نا�صر ال�صاحلي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9618081‬‬ ‫يون�س �سلطان حممد احلارثي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪22050787‬‬ ‫نا�صر �صالح �سعيد ال�سباعي‬ ‫‪128‬‬
‫‪62131085‬‬ ‫ماجد �شه�سوار درا البلو�شي‬ ‫‪108‬‬ ‫‪7980048‬‬ ‫حممد عادل �سعيد احلجري‬ ‫‪97‬‬ ‫‪6976704‬‬ ‫رفيعه حممد �سامل الكلبانية‬ ‫‪17‬‬
‫‪14004062‬‬ ‫عبدالله مطر غميل ال�شكري‬ ‫‪12‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪14158033‬‬ ‫نا�صر حممد نا�صر اليو�سفي‬ ‫‪129‬‬
‫‪12502182‬‬ ‫مازن �سعيد خلفان النبهاين‬ ‫‪109‬‬ ‫‪6760522‬‬ ‫حممد عبدالله عي�سى الزدجايل‬ ‫‪98‬‬ ‫‪10178266‬‬ ‫زينه را�شد حممد البلو�شية‬ ‫‪18‬‬
‫‪6185509‬‬ ‫عبدالهادي �سامل جمعه الوح�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مؤسسة الشيخ سعيد بن ناصر الحشار الوقفية‬
‫‪22814722‬‬ ‫نا�صر من�صور نا�صر ال�صارمي‬ ‫‪130‬‬
‫‪11253754‬‬ ‫مازن �صالح م�سلم الغافري‬ ‫‪110‬‬ ‫‪13816324‬‬ ‫حممد علي �سعود الريامي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪5774701‬‬ ‫�ساره حممد نا�صر الكعبية‬ ‫‪19‬‬
‫‪12133513‬‬ ‫عبدالهادي �سعيد حمد الها�شمي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10504409‬‬ ‫نافع حممد عبدالله البو�سعيدي‬ ‫‪131‬‬
‫‪22771514‬‬ ‫ماهر مو�سى علي النوفلي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪11878038‬‬ ‫حممد نا�صر حممد احل�سني‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10890804‬‬ ‫�سامل حممد را�شد ال�ساعدي‬ ‫‪20‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال (مبنى مجموعة الحشار ‪ -‬من الجهة‬
‫‪2051073‬‬ ‫عزيز �سعيد حامد الناعبي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9852358‬‬ ‫ه�شام يو�سف خدابخ�ش البلو�شي‬ ‫‪132‬‬
‫‪24917131‬‬ ‫مبارك �سامل حممد الرحبي‬ ‫‪112‬‬ ‫‪11007127‬‬ ‫حممود را�شد خلف الريامي‬ ‫‪101‬‬ ‫الجنوبية خلف المبنى)‬
‫‪9579064‬‬ ‫علي جمعه حارب النعيمي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9500814‬‬ ‫�سعود عبدالله خلف الفار�سي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12781466‬‬ ‫هيثم ابراهيم عبدالله البلو�شي‬ ‫‪133‬‬
‫‪15151117‬‬ ‫مبارك عبدالله خمي�س ال�سعدي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪22654659‬‬ ‫حممود �سعيـّد حمد الناعبي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12631161‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد الكعبي‬ ‫‪22‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪11256338‬‬ ‫علي دروي�ش خمي�س البلو�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12720683‬‬ ‫هيثم �سنان مالك البطا�شي‬ ‫‪134‬‬
‫‪8381651‬‬ ‫حممد احمد مبارك الها�شلي‬ ‫‪114‬‬ ‫‪11598212‬‬ ‫معتز خمي�س منني املحرمي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪12122138‬‬ ‫�سليمان را�شد �سليمان ال�ساعدي‬ ‫‪23‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 9‬صباح ًا وحتى ‪ 1‬ظهراً‬
‫‪11329216‬‬ ‫علي را�شد خلفان الكلباين‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13405881‬‬ ‫هيثم حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪135‬‬
‫‪12971157‬‬ ‫حممد �أحمد حممد الها�شلي‬ ‫‪115‬‬ ‫‪20177062‬‬ ‫معيوف ح�سن معيوف العامري‬ ‫‪104‬‬ ‫‪4654136‬‬ ‫�سيف �سعيد �سامل البادي‬ ‫‪24‬‬
‫‪10153306‬‬ ‫عمار را�شد علي الرواحي‬ ‫‪19‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11446583‬‬ ‫هيثم مو�سى حممد البلو�شي‬ ‫‪136‬‬
‫‪22319575‬‬ ‫حممد خلفان مبارك اللزامي‬ ‫‪116‬‬ ‫‪21999201‬‬ ‫منذر حافظ �شاه مراد الزدجايل‬ ‫‪105‬‬ ‫‪9888533‬‬ ‫عبدال�صمد �سعيد خمي�س البادي‬ ‫‪25‬‬
‫‪13421905‬‬ ‫عمار مبارك حمد ال�صائغي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14530936‬‬ ‫اميان عبدالله نا�صر اجلهورية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18264697‬‬ ‫وائل �سامل يعقوب البطا�شي‬ ‫‪137‬‬
‫‪10880403‬‬ ‫حممد ر�شيد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪117‬‬ ‫‪3882166‬‬ ‫منذر �سيف �سليمان الوهيبي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪10167088‬‬ ‫عبدالله خمي�س حارب اخلنب�شى‬ ‫‪26‬‬
‫‪12934772‬‬ ‫عمر حمدان �سعيد البادي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8352275‬‬ ‫�أحمد حفيظ �أنور الذهب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14640959‬‬ ‫يا�سر را�شد عبيد البطا�شي‬ ‫‪138‬‬
‫‪18526442‬‬ ‫حممد �سعيد �سرحان الناعبي‬ ‫‪118‬‬ ‫‪11813031‬‬ ‫م�ؤمن علي �سبيل الهنائي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪9187548‬‬ ‫عبدالله علي م�صبح املقبايل‬ ‫‪27‬‬
‫‪14083919‬‬ ‫عمر �سامل �سعيد العامري‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12803784‬‬ ‫�أمنه رم�ضان خمي�س ال�شبلية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27054202‬‬ ‫يا�سني �سعيد �أحمد احل�سني‬ ‫‪139‬‬
‫‪11503399‬‬ ‫حممد �سلطان حممد الرا�شدي‬ ‫‪119‬‬ ‫‪13524913‬‬ ‫م�ؤيد خالد �سعيد املظفر‬ ‫‪108‬‬ ‫‪9092037‬‬ ‫عبدالله حممد مبارك امل�صلحي‬ ‫‪28‬‬
‫‪10534966‬‬ ‫عمر عبدالله هالل الهدابي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18138409‬‬ ‫بثينه حممد خلفان املعمرية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19281565‬‬ ‫يحيى �سليمان حممد النريي‬ ‫‪140‬‬
‫‪22576972‬‬ ‫حممد �سيف عامر الهادي‬ ‫‪120‬‬ ‫‪11928693‬‬ ‫نا�صر حممد �سعيد احلميدي‬ ‫‪109‬‬ ‫‪8142709‬‬ ‫عبدالله مراد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪29‬‬
‫‪8076354‬‬ ‫عمر علي حمدان اجلابري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18993076‬‬ ‫ب�سمة قا�سم هالل البلو�شي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14886202‬‬ ‫يزن �سيف �سامل الرحبي‬ ‫‪141‬‬
‫‪12009976‬‬ ‫حممد علي يو�سف البلو�شي‬ ‫‪121‬‬ ‫‪10489341‬‬ ‫نا�صر من�صور نا�صر العامري‬ ‫‪110‬‬ ‫‪8739834‬‬ ‫عبيد �سامل عبيد اجلابرى‬ ‫‪30‬‬
‫‪25588169‬‬ ‫عمر علي حممد الرواحي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5841164‬‬ ‫ب�سمه �سامل �سيف ال�سيابية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18964107‬‬ ‫يعرب ا�سحاق �صالح احلب�سي‬ ‫‪142‬‬
‫‪12971598‬‬ ‫حممد ماجد عبدالله الوهيبي‬ ‫‪122‬‬ ‫‪12878789‬‬ ‫نواف حممود عي�سى الزدجايل‬ ‫‪111‬‬ ‫‪2390761‬‬ ‫علي عبدالله احمد البلو�شي‬ ‫‪31‬‬
‫‪14612965‬‬ ‫عي�سى جمعه املر العربي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18598511‬‬ ‫بلقي�س مبارك حممد اخلربو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪24183082‬‬ ‫يو�سف جمعه زايد احلديدي‬ ‫‪143‬‬
‫‪24055315‬‬ ‫حممد نا�صر عبدالله النعماين‬ ‫‪123‬‬ ‫‪8642914‬‬ ‫نوح خليل قادربخ�ش الرئي�سي‬ ‫‪112‬‬ ‫‪14368986‬‬ ‫علي عبدالله �سامل الغيثي‬ ‫‪32‬‬
‫‪23991397‬‬ ‫عي�سى �سعيد عي�سى الربخي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18480729‬‬ ‫رحاب حمد علي اجلعفرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪24904563‬‬ ‫يو�سف خلفان ح�سن الرحبي‬ ‫‪144‬‬
‫‪11129935‬‬ ‫حممد نياز حممد الزدجايل‬ ‫‪124‬‬ ‫‪27578341‬‬ ‫هاين �سليمان نا�صر الرحبي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪11554507‬‬ ‫عو�ض �سليّم عو�ض اليعقوبي‬ ‫‪33‬‬
‫‪11914128‬‬ ‫عي�سى �سلمان خليفه العربي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪3504608‬‬ ‫�شريفة رم�ضان �سعيد الطوقي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19843202‬‬ ‫يو�سف �سعيد حممد الرحبي‬ ‫‪145‬‬
‫‪11405429‬‬ ‫حممود را�شد علي احلب�سي‬ ‫‪125‬‬ ‫‪17910189‬‬ ‫هود �سعود �سليمان احلميدي‬ ‫‪114‬‬ ‫‪11468578‬‬ ‫عو�ض عتيق خلفان اليعقوبي‬ ‫‪34‬‬
‫‪8779657‬‬ ‫عي�سى �سليمان بطي املربوعي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13023209‬‬ ‫عائ�شة عبدالله هالل التميمية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14746701‬‬ ‫يو�سف �سليمان �سامل ال�سيابي‬ ‫‪146‬‬
‫‪14749037‬‬ ‫حممود عبدالله �سالم الرحمي‬ ‫‪126‬‬ ‫‪15376563‬‬ ‫هود �سعيد حمفوظ الناعبي‬ ‫‪115‬‬ ‫‪11970286‬‬ ‫فاطمه خمي�س م�سلم الها�شمية‬ ‫‪35‬‬
‫‪13252275‬‬ ‫في�صل عبدالله م�سعود الغافري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12906487‬‬ ‫عبدالله �سيف �سريح الفار�سي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22965772‬‬ ‫يو�سف علي �سعيد الأخزمي‬ ‫‪147‬‬
‫‪18436724‬‬ ‫حممود مبارك �ساملني البطا�شي‬ ‫‪127‬‬ ‫‪13980936‬‬ ‫هود حممد �سيف ال�سعدي‬ ‫‪116‬‬ ‫‪25392072‬‬ ‫قي�س نا�صر حميد الكلباين‬ ‫‪36‬‬
‫‪23640255‬‬ ‫ماجد را�شد مبارك العلوي‬ ‫‪31‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪7412383‬‬ ‫يو�سف عي�سى نا�صر احل�سني‬ ‫‪148‬‬
‫‪10821535‬‬ ‫حممود نا�صر عبدالله اخلرو�صي‬ ‫‪128‬‬ ‫‪9197162‬‬ ‫هيثم علي نا�صر الوهيبي‬ ‫‪117‬‬ ‫‪10107803‬‬ ‫ماجد علي �سيف الغيثي‬ ‫‪37‬‬
‫‪24501171‬‬ ‫مازن حارب �سليمان العربي‬ ‫‪32‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مؤسسة الشيخ سعيد بن ناصر الحشار الوقفية‬ ‫‪19823914‬‬ ‫يون�س دروي�ش عبدالله الزدجايل‬ ‫‪149‬‬
‫‪20672031‬‬ ‫مروان جمعه عبدالله ال�صبحي‬ ‫‪129‬‬ ‫‪22792934‬‬ ‫و�ضاح نا�صر �سيف الو�ضاحي‬ ‫‪118‬‬ ‫‪13755401‬‬ ‫ماجد عمري مبارك الهنائي‬ ‫‪38‬‬
‫‪9550649‬‬ ‫مازن �سعيد را�شد ال�صبحي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪13532213‬‬ ‫يون�س حممد عبدالله البطا�شي‬ ‫‪150‬‬
‫‪22338048‬‬ ‫معاذ ثني ن�صري الهادي‬ ‫‪130‬‬ ‫‪13749116‬‬ ‫ياقوت عو�ض ياقوت الفار�سي‬ ‫‪119‬‬ ‫‪11603152‬‬ ‫ماجدة �سعيد نا�صر اجلهوري‬ ‫‪39‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال (مبنى مجموعة الحشار ‪ -‬من الجهة‬
‫‪10059139‬‬ ‫مازن نا�صر �سالم اليعربي‬ ‫‪34‬‬ ‫الجنوبية خلف المبنى)‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪18042712‬‬ ‫معاذ طالب خليفه اجلابري‬ ‫‪131‬‬ ‫‪5012282‬‬ ‫يو�سف عبدالله نا�صر الها�شمي‬ ‫‪120‬‬ ‫‪11141117‬‬ ‫مازن حممد �سعيد الزيدي‬ ‫‪40‬‬
‫‪12725365‬‬ ‫حممد حمد �سلطان اجلحايف‬ ‫‪35‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬التسنيم للمشاريع المحدودة‬
‫‪22812132‬‬ ‫منت�صر �سعيد حممد الغ�سيني‬ ‫‪132‬‬ ‫‪23493384‬‬ ‫يو�سف حممد �سامل الرحبي‬ ‫‪121‬‬ ‫‪12011751‬‬ ‫حممد �سعيد علي املنذري‬ ‫‪41‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪8635576‬‬ ‫حممد خلفان خلف املزروعي‬ ‫‪36‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬
‫‪10663964‬‬ ‫منذر ثاين �سعيد التميمي‬ ‫‪133‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪23686648‬‬ ‫حممد علي خمي�س الفار�سي‬ ‫‪42‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 2‬ظهراً وحتى ‪ 4‬عصراً‬
‫‪20317213‬‬ ‫حممد خلفان �سعيد العبديل‬ ‫‪37‬‬
‫‪11612621‬‬ ‫منذر حمد �صالح الدرمكي‬ ‫‪134‬‬ ‫‪12878545‬‬ ‫حممود حميد �سرور الزيدي‬ ‫‪43‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪15220812‬‬ ‫حممد �سعيد دروي�ش الهنائي‬ ‫‪38‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬برادات مطرح‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪13179092‬‬ ‫نا�صر بن علي بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪130‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪15673688‬‬ ‫طاهر �سيف حممد اجلهوري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13109823‬‬ ‫�شهاب حمد �ساعد ال�سعدي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪13672282‬‬ ‫مرهون �سليمان �سيف العلوي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪12125651‬‬ ‫حممد �سعيد مرهون العلوي‬ ‫‪39‬‬
‫‪21893094‬‬ ‫نواف بن علي بن �سامل القطيطي‬ ‫‪131‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬الدانوب‬ ‫‪6861605‬‬ ‫عائ�شه �سعيد حممد الأن�صارية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26143771‬‬ ‫�صالح �سامل �سليمان اجللنداين‬ ‫‪49‬‬ ‫‪20194183‬‬ ‫من�صور عامر علي الدرعي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪14746453‬‬ ‫حممد علي عبدالله الربيعي‬ ‫‪40‬‬
‫‪9918216‬‬ ‫هالل بن �سيف بن �سعيد املعمري‬ ‫‪132‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار (الهمبار)‬
‫‪9189473‬‬ ‫علي عبدالله علي ال�سعيدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23331629‬‬ ‫عادل خلفان حمود الرزيقي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪13384105‬‬ ‫مهند �أحمد عبدالله الها�شمي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪18519103‬‬ ‫حممد علي م�سعود العوائد‬ ‫‪41‬‬
‫‪18284903‬‬ ‫هالل بن عبيد بن حمد اخلزميي‬ ‫‪133‬‬ ‫‪11234184‬‬ ‫عمار خمي�س خليفه الكحايل‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12809121‬‬ ‫عبدالرحمن خمي�س حميد ال�شبلي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪25243772‬‬ ‫مو�سى �سعيد نا�صر اجلابري‬ ‫‪73‬‬ ‫‪26342659‬‬ ‫حممد مرهون �سقاط احلامتي‬ ‫‪42‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪9640859‬‬ ‫وليد بن �سامل بن �سعيد املعمري‬ ‫‪134‬‬ ‫‪4689272‬‬ ‫عمران عبدالله �سيف املعمري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24838976‬‬ ‫عبدالله خلفان غاب�ش الها�شمي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪12632763‬‬ ‫مو�سى عبدالله م�سلم الكلباين‬ ‫‪74‬‬ ‫‪20844668‬‬ ‫مروان �سامل حمدون الرواحي‬ ‫‪43‬‬
‫‪4107501‬‬ ‫وليد بن علي بن �ساملني بن حممد ال�شبلي‬ ‫‪135‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪6692129‬‬ ‫عواطف علي �سعيد ال�صابرية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13773435‬‬ ‫عبدالله خمي�س �سامل املالكي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪8146502‬‬ ‫نوفل �سلمان ربيع البو�سعيد‬ ‫‪75‬‬ ‫‪23278845‬‬ ‫مروان عبدالله �سيف املحاربي‬ ‫‪44‬‬
‫‪7816341‬‬ ‫يحيي بن خليفة بن حممد ال�سعيدي‬ ‫‪136‬‬ ‫‪3843926‬‬ ‫ابراهيم بن خمي�س بن جمعة املعمري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14983868‬‬ ‫فاطمه حممد هالل الرا�شدية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22782041‬‬ ‫عبدالله را�شد جمعه البهلويل‬ ‫‪54‬‬ ‫‪12756778‬‬ ‫هالل �سعيد عبدالله الرا�شدي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪5509742‬‬ ‫م�صطفى رجب �شم�سان بيت �سويد‬ ‫‪45‬‬
‫‪18998133‬‬ ‫يق�ضان بن حمود بن �سعيد الكيومي‬ ‫‪137‬‬ ‫‪11392394‬‬ ‫ابراهيم بن �شيوب بن حممد املقبايل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10471467‬‬ ‫لطيفه خلفان حمود ال�شام�سية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22504457‬‬ ‫عبدالله را�شد �سلوم احلب�سي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪19647437‬‬ ‫هيثم حمفوظ علي املع�شري‬ ‫‪77‬‬ ‫‪15043685‬‬ ‫م�صعب عبود �سامل الهنائي‬ ‫‪46‬‬
‫‪20281039‬‬ ‫يو�سف بن احمد بن �صالح الفار�سي‬ ‫‪138‬‬ ‫‪10993667‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن ح�سن املقبايل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18153175‬‬ ‫مازن حممد عبيد الربيكي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23589883‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله العبد العوي�سي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪14411655‬‬ ‫وليد �سامل نا�صر الفوري‬ ‫‪78‬‬ ‫‪10897496‬‬ ‫معتز �شام�س حمود الرحبي‬ ‫‪47‬‬
‫‪9647133‬‬ ‫يو�سف بن ربيع بن خمي�س الربيكي‬ ‫‪139‬‬ ‫‪19753414‬‬ ‫احمد بن خدمي بن �سعيد الطرو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8005292‬‬ ‫حممد عبيد �سعيد العربي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26297118‬‬ ‫عبدامللك نا�صر مبارك العامري‬ ‫‪57‬‬ ‫‪22385899‬‬ ‫يحيى حممد �سعيد القري‬ ‫‪79‬‬ ‫‪13534588‬‬ ‫معمر خمي�س نا�صر ال�سعدي‬ ‫‪48‬‬
‫‪8095127‬‬ ‫يو�سف بن علي بن �سيف العربي‬ ‫‪140‬‬ ‫‪11052993‬‬ ‫احمد بن �سامل بن حممد املقبايل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22440364‬‬ ‫م�صطفى خلف �سيف ال�سعيدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25721123‬‬ ‫عثمان عبدالله خمي�س املعمري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪25359919‬‬ ‫يو�سف يعقوب نا�صر البو�صايف‬ ‫‪80‬‬ ‫‪6030428‬‬ ‫مناف من�صور نا�صر ال�صقري‬ ‫‪49‬‬
‫‪14046372‬‬ ‫يو�سف بن حممد بن �شهمراد البلو�شي‬ ‫‪141‬‬ ‫‪13225118‬‬ ‫احمد بن �سامل بن هديب الكحايل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4097523‬‬ ‫منى �سليمان علي البلو�شية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25235942‬‬ ‫علي عامر هدوب املالكي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪10172309‬‬ ‫يون�س ح�سن حممد ال�شحي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪15695988‬‬ ‫منذر �ضحي خمي�س التميمي‬ ‫‪50‬‬
‫‪12473228‬‬ ‫يو�سف بن مطر بن �سامل الرئي�سي‬ ‫‪142‬‬ ‫‪8653206‬‬ ‫ا�سامة بن احمد بن مبارك احلو�سني‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13953006‬‬ ‫م�ؤيد �سليمان علي الغ�ساين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9054791‬‬ ‫عمر علي حممد الرا�شدي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4658768‬‬ ‫يون�س �سامل علي الن�سري‬ ‫‪82‬‬ ‫‪10347691‬‬ ‫منذر عي�سى عامر ال�سيابي‬ ‫‪51‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪14176986‬‬ ‫ا�سعد بن بخيت بن �سيف الرو�شدي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7777202‬‬ ‫نا�صر حممد �سعيد املعمري‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11023654‬‬ ‫قي�س علي عبدالله ال�شيذاين‬ ‫‪61‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪21969742‬‬ ‫مهند خمي�س �سامل احللحلي‬ ‫‪52‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬عمان كلورين‬
‫‪10413249‬‬ ‫ا�سماعيل بن خلفان بن �سامل املقبايل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18414532‬‬ ‫نوره حمد حمود البو�سعيدية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8849116‬‬ ‫ماجد عبدالله احمد الها�شمي‬ ‫‪62‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مسقط للصيانة ومقاوالت النظافة والخدمات‬ ‫‪9157034‬‬ ‫نا�صر حمود مهنا اليعربي‬ ‫‪53‬‬
‫‪13587002‬‬ ‫املعت�صم بن �سعيد بن خ�صيب ال�سناين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21241212‬‬ ‫هاجر عبدالله �سامل البلو�شية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13476432‬‬ ‫مازن عبدالله يعقوب الرواحي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪19563118‬‬ ‫نايف �سيف ناجم الرواحي‬ ‫‪54‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (المنطقة الصناعية األولى)‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال الصناعية‬
‫‪13324132‬‬ ‫اجمد بن �سامل بن خلفان املعمري‬ ‫‪11‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪22512516‬‬ ‫مازن حممد مبارك الطلبي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪12082968‬‬ ‫نبيل احلب�شي مربوك امل�شايخي‬ ‫‪55‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪11104479‬‬ ‫اجمد بن علي بن �سامل املقبايل‬ ‫‪12‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫اسم الشركة‪ :‬درة الصحراء الحديثة للتجارة والمقاوالت‬ ‫‪11818627‬‬ ‫حممد �أحمد عبدالله ال�صقري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪13914261‬‬ ‫نعمان را�شد �سامل البادي‬ ‫‪56‬‬
‫الوقت‪ 10:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪21274691‬‬ ‫ايوب بن عادل بن ربيع املريكي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11307784‬‬ ‫حممد خلفان �سليمان احلب�سي‬ ‫‪66‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12720683‬‬ ‫هيثم �سنان مالك البطا�شي‬ ‫‪57‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية بصحار‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11928111‬‬ ‫�أدم بن عبيد بن حممد الكحايل‬ ‫‪14‬‬ ‫‪24347045‬‬ ‫حممد خلفان حممد ال�سيابي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪23627682‬‬ ‫احمد حممد �أحمد البو�صايف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11603166‬‬ ‫يحيى حممد خمي�س ال�سابقي‬ ‫‪58‬‬
‫‪5757787‬‬ ‫جمعة بن حممد بن خمي�س الهندا�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪18135628‬‬ ‫�أحمد خلفان تعيب احلديدي‬ ‫‪2‬‬
‫‪18418283‬‬ ‫ابراهيم �سامل نا�صر املحروقي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21585775‬‬ ‫حممد را�شد حمد ال�سعدي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪9266036‬‬ ‫يو�سف حممد �سالم ال�صبحي‬ ‫‪59‬‬
‫‪10013538‬‬ ‫احمد �سلطان حمدان الري�سي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9208967‬‬ ‫حامد بن خ�صيف بن علي البلو�شي‬ ‫‪16‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪22415624‬‬ ‫حممد �سامل م�سعود الأزكي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪24335343‬‬ ‫حمد حممد �سلطان البو�سعيدي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11610978‬‬ ‫يو�سف نا�صر را�شد البحري‬ ‫‪60‬‬
‫‪18925835‬‬ ‫ا�سعد نا�صر �سعيد املالكي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13428953‬‬ ‫حامد بن خلفان بن هزوم املقبايل‬ ‫‪17‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪20182992‬‬ ‫حممد علي �سامل الهندا�سي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪9562745‬‬ ‫داود �سليمان علي ال�سلماين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9112243‬‬ ‫يو�سف يعقوب احمد املحروقي‬ ‫‪61‬‬
‫‪19382226‬‬ ‫�أحمد مربوك الهلي الدويكي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10983763‬‬ ‫حامد بن �سلطان بن عامر املقبايل‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22132042‬‬ ‫امريه علي مرهون املزينية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18915715‬‬ ‫حممد علي عبدالله اليحيائي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪12432385‬‬ ‫�سامل علي �سامل ال�سناين‬ ‫‪5‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪10938732‬‬ ‫�أحمد حممد خلفان القريني‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9444133‬‬ ‫ح�سام بن حمد بن �سليمان ال�شبلي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13317872‬‬ ‫ا�سماء جمعه مبارك ال�سكيتية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18287469‬‬ ‫حممد هالل حمد امل�شريف‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10205421‬‬ ‫طارق �سامل حمد اخلاطري‬ ‫‪6‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مؤسسة الشيخ سعيد بن ناصر الحشار الوقفية‬
‫‪10449738‬‬ ‫خليفه �سامل �سعيد ال�سديري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7030457‬‬ ‫ح�سني بن علي بن نا�صر الرو�شدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19259752‬‬ ‫بلعرب علي �سليمان اليعربي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23609502‬‬ ‫حممود حممد �سامل الريامي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪8662873‬‬ ‫عبدالله �سعيد خلفان ال�شعيبي‬ ‫‪7‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال (مبنى مجموعة الحشار ‪ -‬من الجهة‬
‫‪14212181‬‬ ‫�سامل مهناء حممد الكندي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21302219‬‬ ‫حمد �سيف مرهون املقبايل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21079908‬‬ ‫حليمه يحيى نبهان العربية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15472467‬‬ ‫معاذ حممد �سامل احلجري‬ ‫‪74‬‬ ‫‪11450779‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله العامري‬ ‫‪8‬‬
‫الجنوبية خلف المبنى)‬
‫‪3484618‬‬ ‫عادل عبدالله حممد النوفلي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪256605‬‬ ‫حمدان بن عامر بن حمدان اليحيائي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪14258925‬‬ ‫رقيه علي را�شد املعمرية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24179157‬‬ ‫من�صور را�شد �سلطان امل�سكري‬ ‫‪75‬‬ ‫‪9477696‬‬ ‫قب�س حممد خمي�س العجمي‬ ‫‪9‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪7828113‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13272303‬‬ ‫خالد بن ابراهيم بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21559166‬‬ ‫�سميه �سامل حمد ال�شريقية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13966653‬‬ ‫ناجي �سليمان �سامل احلارثي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪12823301‬‬ ‫مازن �سامل عبدالله الربا�شدي‬ ‫‪10‬‬
‫‪2524951‬‬ ‫خالد بن خمي�س بن عبيد العوي�سي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9881218‬‬ ‫حممود عبدالعزيز حممود الرئي�سي‬ ‫‪11‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 9‬صباح ًا وحتى ‪ 1‬ظهراً‬
‫‪22825914‬‬ ‫عزان حممد �سعيد الزيدي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8074153‬‬ ‫�شيخه ابراهيم علي اجلابرية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14646653‬‬ ‫نا�صر عبدون مربوك امل�سلمي‬ ‫‪77‬‬
‫‪18153175‬‬ ‫مازن حممد عبيد الربيكي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5170332‬‬ ‫خالد بن �سامل بن �سعيد الزعابي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14236963‬‬ ‫�شيخه �سليمان �سامل الق�صابية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪27319638‬‬ ‫نايف عبيد �سليم الها�شمي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪10310354‬‬ ‫يو�سف عي�سى دادرحيم البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪10304214‬‬ ‫حممد دروي�ش �سويد الري�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18410036‬‬ ‫خالد بن عبدالله بن خلفان ال�سعيدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5588404‬‬ ‫عائ�شه حبيب ابراهيم البلو�شية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪27134752‬‬ ‫نايف م�سعود ال�صغري احلب�سي‬ ‫‪79‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪10113802‬‬ ‫املعت�صم �سعيد عامر احلجري‬ ‫‪1‬‬
‫‪8005292‬‬ ‫حممد عبيد �سعيد العربي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4106513‬‬ ‫خالد بن عبدالله بن مبارك ال�سناين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3686851‬‬ ‫عائ�شه عامر �سيف ال�سعيدية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9589573‬‬ ‫هزاع م�سلم ها�شل الهيملي‬ ‫‪80‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬بوابة المعرفة لتقنية المعلومات‬ ‫‪13537922‬‬ ‫�أحمد م�سعود عبدالله الوردي‬ ‫‪2‬‬
‫‪10225164‬‬ ‫حممود �سعيد ابراهيم ال�سعدي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20825149‬‬ ‫خالد بن م�صبح بن �سيف ال�سناين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4489367‬‬ ‫عزيزه �سبيل مراد البلو�شية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11138007‬‬ ‫ه�شام خلفان �سليمان الرا�شدي‬ ‫‪81‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة (خلف وكالة الزبير)‬ ‫‪2562573‬‬ ‫بدر علي عبدالله الفاخري‬ ‫‪3‬‬
‫‪18156331‬‬ ‫هزاع �سعيد حممد ال�سعيدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18644187‬‬ ‫خالد بن م�صبح بن غريب احلو�سني‬ ‫‪29‬‬ ‫‪6631421‬‬ ‫عهود حمدان هالل ال�شام�سية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24193215‬‬ ‫هيثم حمد حممد احلجري‬ ‫‪82‬‬ ‫‪7408317‬‬ ‫حمد عي�سى �آت�شوه الزدجايل‬ ‫‪4‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪11185436‬‬ ‫يو�سف حمود بريك الغافري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7479052‬‬ ‫خايف بن �صالح بن خايف ال�سعدي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7940985‬‬ ‫فاطمه را�شد خمي�س القليبية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20855246‬‬ ‫هيثم را�شد �سلطان امل�سكري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪9968445‬‬ ‫خالد �سامل �سهيل اخلاطري‬ ‫‪5‬‬
‫‪8578793‬‬ ‫خدمي بن حممد بن �سامل الفتحي‬ ‫‪31‬‬ ‫الوقت‪ 3 :‬ظهراً‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪19053703‬‬ ‫فاطمه مرهون خلفان املحاربية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23441962‬‬ ‫يعقوب �سامل خمي�س ال�شعيبي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪10570992‬‬ ‫خالد �سعيد م�ستهيل املع�شني‬ ‫‪6‬‬
‫‪7722835‬‬ ‫خليفة بن �سامل بن �سيف املقبايل‬ ‫‪32‬‬ ‫‪23814408‬‬ ‫فهيمه �سامل م�سلم العامرية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪24832621‬‬ ‫يو�سـف حمود حممد احل�ضرمي‬ ‫‪85‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10787051‬‬ ‫خالد عبدالله ربيع العرميي‬ ‫‪7‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬وسط الخليج للهندسة والخدمات الفنية‬
‫‪2024498‬‬ ‫خمي�س بن عبدالله بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12908196‬‬ ‫مرمي �سعيد �شام�س املقبالية‬ ‫‪16‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪7021185‬‬ ‫احمد حمود عبدالله العلوي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1578367‬‬ ‫خمي�س مدغم �سعيد احل�سني‬ ‫‪8‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بالمنطقة الصناعية بصحار‬
‫‪13308332‬‬ ‫را�شد بن �سعيد بن �سهيل املعمري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪11299941‬‬ ‫ميثاء حممد �سعيد الفار�سية‬ ‫‪17‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار‬
‫‪10763112‬‬ ‫احمد �سليمان نا�صر الرحبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20947446‬‬ ‫را�شد خمي�س م�سلم الهيملي‬ ‫‪9‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪12761653‬‬ ‫را�شد بن �سيف بن حممد املقبايل‬ ‫‪35‬‬ ‫‪11361913‬‬ ‫العنود �سالم �سامل التوبي‬ ‫‪3‬‬
‫‪11743291‬‬ ‫ميه حممد حر�شان املقبالية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3138375‬‬ ‫زكريا عبدالله �صالح الفار�سي‬ ‫‪10‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬
‫‪14328699‬‬ ‫�سامل بن خلفان بن �شكري البادي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪2869967‬‬ ‫نبيله عثمان مراد البلو�شية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14208875‬‬ ‫اميان �سعيد علي بيت عتيق‬ ‫‪4‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪9468775‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن �سامل املعمري‬ ‫‪37‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬يناير ‪2019‬م‬ ‫‪9135207‬‬ ‫اميان ها�شل علي ال�سعدية‬ ‫‪5‬‬
‫‪9714814‬‬ ‫هاجر ح�سن حممد البلو�شية‬ ‫‪20‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مؤسسة الشيخ سعيد بن ناصر الحشار الوقفية‬
‫‪10929455‬‬ ‫احالم غريب خمي�س ال�سعدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12347551‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن �سامل الكلباين‬ ‫‪38‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪6406782‬‬ ‫�أحالم حمود عبدالله احلب�سية‬ ‫‪6‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال (مبنى مجموعة الحشار ‪ -‬من الجهة‬
‫‪6980427‬‬ ‫�أبرار �سامل خلفان احلو�سنية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10392308‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن �سامل املقبايل‬ ‫‪39‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬محمد بن سعيد القليبي للتجارة‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪22695072‬‬ ‫ا�سماء �سليمان �صالح الق�صابية‬ ‫‪7‬‬ ‫الجنوبية خلف المبنى)‬
‫‪7323053‬‬ ‫ا�سماء �صالح خمي�س العلوية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10778744‬‬ ‫�سامل بن حممد بن �سعيد الكعبي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11139844‬‬ ‫احمد حممد �سليم العامري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4078872‬‬ ‫بدرية خمي�س غميل ال�شكري‬ ‫‪8‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (صناعية العوهي بالقرب من مخزن‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪15533619‬‬ ‫�أمل �سليّم نا�صر املنجية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪70766025‬‬ ‫�سعد بن ن�صيب بن مو�سى الربيكي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪24493483‬‬ ‫اليقظان هالل �سليمان الدغاري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11605901‬‬ ‫ب�سمه �سامل حمد الرا�سبي‬ ‫‪9‬‬
‫االحتياطي)‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 2‬ظهراً وحتى ‪ 4‬عصراً‬
‫‪11696936‬‬ ‫با�سمه را�شد حمد الفار�سية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22311985‬‬ ‫�سعود بن علي بن �سيف ال�سعيدي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪24295024‬‬ ‫اميان حمود يعقوب الرا�شدية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10504574‬‬ ‫ب�سمه �سعيد خلفان الكيومية‬ ‫‪10‬‬
‫‪7869562‬‬ ‫�سعيد بن خدمي بن حممد املقبايل‬ ‫‪43‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪10592832‬‬ ‫بثينه ابراهيم حممد ال�سعدية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13007133‬‬ ‫�أحمد �سعيد عدمي النبهاين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19357013‬‬ ‫ب�شرى خمي�س �سعدالله اليعربية‬ ‫‪11‬‬
‫‪18691986‬‬ ‫�سعيد بن خ�صيف بن خمي�س اجلهوري‬ ‫‪44‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11616029‬‬ ‫�أحمد حممد عبدالله ال�شعيلي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7796398‬‬ ‫ب�شرى رجب �سامل البلو�شية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2099897‬‬ ‫زهري حمد حممد العرميي‬ ‫‪1‬‬
‫‪8102821‬‬ ‫ثروه �سامل �سرحان املقبالية‬ ‫‪7‬‬
‫‪7048978‬‬ ‫خديجه �سعيد خمي�س الوهيبية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9904881‬‬ ‫�سعيد بن خمي�س بن �سعيد القريني‬ ‫‪45‬‬ ‫‪7139008‬‬ ‫احمد بن �سامل بن عبدالله املقبايل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10226606‬‬ ‫�أروى يو�سف علي الرواحية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4517013‬‬ ‫ثروه �سليمان غريب احلرا�صية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18298403‬‬ ‫�سعيد حمد �سلطان اجلابري‬ ‫‪2‬‬
‫‪12352543‬‬ ‫رمي �سعيد م�صبح ال�شبلية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪894208‬‬ ‫�سعيد بن دروي�ش بن �سعيد القطيبي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪6586251‬‬ ‫اجمد بن علي بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9891057‬‬ ‫�أزهار نا�صر يو�سف املنريية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18704604‬‬ ‫جوخه مرهون �سامل الرواحي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1861959‬‬ ‫�سعيد حممد �شهاب املدين‬ ‫‪3‬‬
‫‪10488691‬‬ ‫رمي نا�صر علي الغافرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3315765‬‬ ‫�سعيد بن �سيف بن خمي�س العامري‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10065846‬‬ ‫ح�سن بن علي بن �سامل الفار�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11508231‬‬ ‫بدر حمد �سيف الهطايل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12508063‬‬ ‫حليمه حممد �سعيد الهنائية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5990307‬‬ ‫�شهاب م�سلم خلفان ال�سليماين‬ ‫‪4‬‬
‫‪18022519‬‬ ‫زينب خلفان �سامل الهندا�سي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11556146‬‬ ‫�سعيد بن �سيف بن �سعيد اال�شخري‬ ‫‪48‬‬ ‫‪7953178‬‬ ‫خمي�س بن ب�شري بن خمي�س املزيني‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21992084‬‬ ‫حامد خمي�س حامد الهنائي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10161685‬‬ ‫حنان جمعه �سامل املعمرية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪927353‬‬ ‫علي خلفان نا�صر املنجي‬ ‫‪5‬‬
‫‪6958085‬‬ ‫زينه حممد مربوك ال�سعدية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6645024‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن علي البلو�شي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪9501127‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن خ�صيف املعمري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12481082‬‬ ‫ح�سام يعقوب م�سلم العامري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3006282‬‬ ‫خليفه �سليمان حمد ال�سرحاين‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8634293‬‬ ‫حممد احمد حممد جواد عبداواين‬ ‫‪6‬‬
‫‪21543184‬‬ ‫�سعده عبيد �سعيد ال�سعدية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9452211‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن طالب البلو�شي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14662856‬‬ ‫�سعيد بن يعقوب بن �سعيد ال�سناين‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11816478‬‬ ‫خالد عبدالرحمن عبدالله املحروقي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5480344‬‬ ‫رحاب خمي�س ح�سني ال�صلطية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12140233‬‬ ‫حممد عبدالله حمد املنوري‬ ‫‪7‬‬
‫‪10475906‬‬ ‫�سلمى حممد حامد اخلميا�سية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19281813‬‬ ‫�سلطان بن �سيف بن �سامل الري�سي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪8140476‬‬ ‫طالل بن خمي�س بن حمدان الربيكي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21944234‬‬ ‫خوله نا�صر �سامل العربية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18381706‬‬ ‫زوينه حمد حممد الهنائية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8123552‬‬ ‫معاذ را�شد حممد املخيني‬ ‫‪8‬‬
‫‪18314249‬‬ ‫�سليمه جمعه حممد املقبالية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9557626‬‬ ‫�سلطان بن علي بن �صالح املقبايل‬ ‫‪52‬‬ ‫‪22404643‬‬ ‫عبدالله بن حميد بن علي القليعي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪26643563‬‬ ‫رمزي فريح عي�سى الهنائي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15240044‬‬ ‫�سعاد �سعيد �أحمد ال�شرجية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9659632‬‬ ‫نا�صر را�شد مبارك احل�سيني‬ ‫‪9‬‬
‫‪10104563‬‬ ‫عزيزه حمد حممد الهنائية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13611615‬‬ ‫�سلطان بن مبارك بن ابراهيم ال عبدال�سالم‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2311578‬‬ ‫عبدالله بن را�شد بن م�صبح الطور�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11517311‬‬ ‫�ساره حممد �سليمان املعمرية‬ ‫‪14‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪25199411‬‬ ‫يون�س يعقوب حمود ال�شعيلي‬ ‫‪10‬‬
‫‪14742313‬‬ ‫عفاف خمي�س خلف الكعبية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18717721‬‬ ‫�سيف بن عبدالله بن �سيف املقبايل‬ ‫‪54‬‬ ‫‪4817927‬‬ ‫علي بن حممد بن مرزوق اخلمي�سي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪26664059‬‬ ‫�سامل حميل علي النا�صري‬ ‫‪15‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬بوابة المعرفة لتقنية المعلومات‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪6573842‬‬ ‫علياء حمدان �سامل املعمرية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18716147‬‬ ‫�سيف بن حممد بن �سيف املعمري‬ ‫‪55‬‬ ‫‪10441407‬‬ ‫عمار بن �سعيد بن خمي�س الفزاري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22917585‬‬ ‫�سعود نا�صر �سليم الهطايل‬ ‫‪16‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬شركة عمان شابورجي‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة (خلف وكالة الزبير)‬
‫‪12111795‬‬ ‫فاطمه خمي�س �سامل ال�صاحلية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12384682‬‬ ‫�شهاب بن احمد بن يو�سف املقباللي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪19765946‬‬ ‫عمر بن �سامل بن حميد ال�شافعي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11508461‬‬ ‫�سعيد حمد �سليمان النقبي‬ ‫‪17‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 27 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال الصناعية (بجانب شركة جلفار واتحاد‬
‫‪19411118‬‬ ‫فاطمه عبدالله ح�سن العجمية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13699512‬‬ ‫�شيخه بنت عادل بن ح�سن البحرانية‬ ‫‪57‬‬ ‫‪23142486‬‬ ‫مازن بن �سعيد بن حميد ال عبدال�سالم‬ ‫‪13‬‬ ‫‪21897022‬‬ ‫�سعيد حمد علي اجلرادي‬ ‫‪18‬‬
‫الوقت‪ 3 :‬ظهراً‬ ‫المقاولين)‬
‫‪9160711‬‬ ‫فاطمه نا�صر حممد البلو�شية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪4034745‬‬ ‫�صادق بن جمعة بن دروي�ش املزروعي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪10524916‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد الفار�سي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10232287‬‬ ‫�سليمان عبدالله �سليمان الرواحي‬ ‫‪19‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪8115544‬‬ ‫فايزه جمعه عبيد امل�شيفرية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1693073‬‬ ‫�صالح بن حميد بن �سعيد اخلزميي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪4473947‬‬ ‫حممود بن زهران بن علي الذهلي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13195773‬‬ ‫�سليمان عبدالله �سليمان املقر�شي‬ ‫‪20‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪9665978‬‬ ‫�صالح بن �سعيد بن �سامل القطيطي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3442187‬‬ ‫هزاع بن خلفان بن �سامل املقبايل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9081389‬‬ ‫�سلوى عدي حممد الربوانية‬ ‫‪1‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪14828585‬‬ ‫فخريه حمد �سعيد احل�سينية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24227976‬‬ ‫�شبيب �سعيد مرهون العامري‬ ‫‪21‬‬
‫‪10593375‬‬ ‫مرمي ابراهيم حممد ال�سعدية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪21714401‬‬ ‫طارق بن �سامل بن عبيد احلو�سني‬ ‫‪61‬‬ ‫‪22302783‬‬ ‫يون�س بن خلفان بن عبيد القطيطي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11401487‬‬ ‫�شروق �صالح �سامل ال�شكيلية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4028198‬‬ ‫�صابره نا�صر حممد ال�شرجية‬ ‫‪2‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪14104565‬‬ ‫مرمي �سعيد حم�سن العربي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2321173‬‬ ‫طالل بن علي بن حميد الكلباين‬ ‫‪62‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪25369106‬‬ ‫�شهم نا�صر �سعيد ال�شهومي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪10197152‬‬ ‫عائ�شة نا�صر حمود ال�شبلي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10715071‬‬ ‫ابراهيم حممد ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪1‬‬
‫‪6478527‬‬ ‫مرمي �سليّم عبيد العربية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20762785‬‬ ‫طالل بن حممد بن عامر اجلهوري‬ ‫‪63‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬التفوق العالي للتجارة (مجمع فخرية الطبي)‬ ‫‪8581279‬‬ ‫�صفاء حممد عبدالله الناعبية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15554182‬‬ ‫عزه خلفان �سعود �أمبو�سعيدية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11378087‬‬ ‫احمد حممد علي العمراين‬ ‫‪2‬‬
‫‪15273517‬‬ ‫منال حميد �سعيد �آل عبدال�سالم‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9516642‬‬ ‫عادل بن را�شد بن �سامل الزعابي‬ ‫‪64‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (بجانب محكمه القضاء اإلداري بغيل‬ ‫‪12499251‬‬ ‫�صهيب حممد �صالح ال�شبيبي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11038175‬‬ ‫غالب عبدالله �سعيد ال�صقري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11214028‬‬ ‫ا�سحاق ح�سن علي البلو�شي‬ ‫‪3‬‬
‫‪8675422‬‬ ‫منى خمي�س �أيوب البحرية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1445304‬‬ ‫عادل بن �سعيد بن علي الربيكي‬ ‫‪65‬‬ ‫الشبول مقابل بيت بهجة األنظار)‬ ‫‪11562286‬‬ ‫طالب عبدالله طالب املعمري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12929475‬‬ ‫غيث حممد بدر احلجري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12282451‬‬ ‫ا�سماعيل حمد �سامل العربي‬ ‫‪4‬‬
‫‪4155787‬‬ ‫جناح �سالم عامر العلوية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11663458‬‬ ‫عادل بن عائل بن خلفان القطيطي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪25167835‬‬ ‫عامر �سرور عامر اجلابري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪20564223‬‬ ‫فاطمة �سامل حمود العزري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10745036‬‬ ‫�أحمد بخيت �سامل املربوعي‬ ‫‪5‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪10841812‬‬ ‫نوف �سامل عبدالله العوادي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6758944‬‬ ‫عبد املجيد بن عبدالله بن هديب الكحايل‬ ‫‪67‬‬ ‫‪11344614‬‬ ‫عبدالرحمن عو�ض علي الغافري‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7028213‬‬ ‫فاطمه داود �صديق امليمنية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15533216‬‬ ‫�أحمد حامد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪6‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪21559109‬‬ ‫نوف عبدالله علي الربيدعية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪11218979‬‬ ‫عبدالله بن ح�سن بن حممد املطرو�شي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪10694847‬‬ ‫عبدالعزيز حممد علي الكلباين‬ ‫‪29‬‬ ‫‪10579508‬‬ ‫فاطمه را�شد �سامل الها�شمية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3900109‬‬ ‫�أحمد ح�سن �سهيل احل�ضري‬ ‫‪7‬‬
‫‪978495‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن �سامل الربيكي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪14072319‬‬ ‫احالم بنت ماجد بن �سليمان الري�سية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23479414‬‬ ‫فاطمه عبدالله حميد املعمري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13331893‬‬ ‫�أحمد حمد �سيف الفرعي‬ ‫‪8‬‬
‫‪11415024‬‬ ‫هبه �سيف عبدالله ال�سنانية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20834407‬‬ ‫عزا �صالح �سعيد ال�صوافية‬ ‫‪30‬‬
‫‪25204913‬‬ ‫عبدالله بن زايد بن جميل القطيطي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪9173345‬‬ ‫افراح بنت علي بن عبدالله العجمية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8135151‬‬ ‫فاطمه نا�صر �سيف املعمري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14745343‬‬ ‫�أحمد حمدان حميد العمريي‬ ‫‪9‬‬
‫‪9358747‬‬ ‫هدى عبدالله ابراهيم القائدية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7401823‬‬ ‫علي حممد علي القم�شوعي‬ ‫‪31‬‬
‫‪8228104‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن جمعة املقبايل‬ ‫‪71‬‬ ‫‪7323123‬‬ ‫امل بنت خمي�س بن علي اجلابرية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6968518‬‬ ‫ملحه �سلطان عامر احلب�سية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22525136‬‬ ‫�أحمد خليفه علي امل�سكري‬ ‫‪10‬‬
‫‪13987121‬‬ ‫هيفاء �سامل �سعيد احل�سنية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪11575716‬‬ ‫عي�سى حمد معيوف الهنائي‬ ‫‪32‬‬
‫‪9761235‬‬ ‫عبدالله بن �صالح بن �شنني احليدي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪18702474‬‬ ‫امل بنت عبدالله بن تعيب الكحالية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13106034‬‬ ‫مازن �سامل نا�صر املحروقي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12095147‬‬ ‫�أحمد خليفه هالل الكلباين‬ ‫‪11‬‬
‫‪3595212‬‬ ‫وفاء را�شد علي الدرمكية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12328084‬‬ ‫فاطمه ماجد �شام�س البلو�شية‬ ‫‪33‬‬
‫‪18110899‬‬ ‫عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز‬ ‫‪73‬‬ ‫‪13723896‬‬ ‫امل بنت عبدالله بن مبارك العربية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10787384‬‬ ‫حممود ح�سني حممدح�سن اللواتي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8516379‬‬ ‫�أحمد �سامل حممد العامري‬ ‫‪12‬‬
‫‪6623873‬‬ ‫وفاء عبدالر�ضا نا�صر ال�شيبانية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10118944‬‬ ‫ماجد حمد علي الهنائي‬ ‫‪34‬‬
‫البادي‬ ‫‪14482647‬‬ ‫امنه بنت �سرحان بن را�شد املقبالية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5573781‬‬ ‫مها �شهاب حمد الغريبية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪27346508‬‬ ‫�أحمد �سعيد يحيى اال�سماعيلي‬ ‫‪13‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪15549133‬‬ ‫مازن �سليمان عمري ال�شيباين‬ ‫‪35‬‬
‫‪13871737‬‬ ‫عبدالله بن علي بن �سامل القطيطي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪15253423‬‬ ‫امنه بنت قا�سم بن احمد البلو�شية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10902862‬‬ ‫جناة عامر �سليمان الرواحية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21930486‬‬ ‫�أحمد علي نا�صر اخلمي�سي‬ ‫‪14‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬الواحة مول (الند مارك الدولية)‬ ‫‪11977347‬‬ ‫حممد حمد �سامل الهنائي‬ ‫‪36‬‬
‫‪1153429‬‬ ‫عبدالله بن غا�صب بن �ضحي ال�شبلي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3756516‬‬ ‫بدريه بنت �صالح بن فايل اجلابرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19903653‬‬ ‫نظريه �سامل �سليم الزرعية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8671756‬‬ ‫�أحمد حمفوظ حممد اليحيائي‬ ‫‪15‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار (الهمبار)‬
‫‪10899837‬‬ ‫حممد حميد حمد احلامتي‬ ‫‪37‬‬
‫‪7112889‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن عبدالله ال�شبلي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪9564819‬‬ ‫تهاين بنت خلفان بن ابراهيم الزعابية‬ ‫‪9‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪25589143‬‬ ‫�أحمد حممد حمد املجيهلي‬ ‫‪16‬‬
‫‪19797396‬‬ ‫حممد �سامل را�شد ال�سناين‬ ‫‪38‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪8020399‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن علي العجمي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪18126923‬‬ ‫جليله بنت حممد بن ح�سن البلو�شية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21363523‬‬ ‫�أحمد حممد علي العمري‬ ‫‪17‬‬
‫‪9623635‬‬ ‫حممد �سيف نا�صر احلارثي‬ ‫‪39‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪10251862‬‬ ‫عبدالله بن م�صبح بن علي املقبايل‬ ‫‪78‬‬ ‫‪22675132‬‬ ‫جميلة بنت غاب�ش بن �سيف الكا�سيبة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9685252‬‬ ‫�أمين بدر حمود احلرا�صي‬ ‫‪18‬‬
‫‪14136052‬‬ ‫حممد علي حممد احل�سيني‬ ‫‪40‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪13486655‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله بن ح�سني العجمي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪14651256‬‬ ‫حنان بنت علي بن حممد البلو�شية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22027559‬‬ ‫با�سم عبدالله مرهون احل�سني‬ ‫‪19‬‬
‫‪22418808‬‬ ‫حممود حمود حممد الفهدي‬ ‫‪41‬‬
‫‪6732823‬‬ ‫خديجة بنت مبارك بن ابراهيم ال�شيزاوية‬ ‫‪13‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 30 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪13163667‬‬ ‫ابراهيم جميل حممد الرواحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18264594‬‬ ‫عزان بن عبدالله بن حممد ال�سعيدي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪4267275‬‬ ‫حممود �سامل �سليم الها�شمي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪24842263‬‬ ‫بدر �صالح نا�صر الرحبي‬ ‫‪20‬‬
‫‪10902908‬‬ ‫علي بن �صالح بن عبدالله املزروعي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪8089696‬‬ ‫رمي بنت حممد بن احمد ال�سعودية‬ ‫‪14‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪9231421‬‬ ‫بطي علي �سيف الو�شاحي‬ ‫‪21‬‬
‫‪12757822‬‬ ‫ابراهيم �سليمان عبدالله اال�سماعيلي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12770311‬‬ ‫حممود غريب عليان الزيدي‬ ‫‪43‬‬
‫‪8901082‬‬ ‫علي بن �ضحي بن علي الفتحي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪3974793‬‬ ‫�سماح بنت را�شد بن علي الر�شيدية‬ ‫‪15‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪9425322‬‬ ‫جابر حافظ �سامل العربي‬ ‫‪22‬‬
‫‪21928261‬‬ ‫ا�سماعيل �ساعد �سامل العوميري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6959705‬‬ ‫موزه �سليمان عامر املنجية‬ ‫‪44‬‬
‫‪13859833‬‬ ‫علي بن عبدالله بن �سعيد ال�سناين‬ ‫‪83‬‬ ‫‪5705395‬‬ ‫�شيخه بنت را�شد بن �سامل الفار�سية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24451562‬‬ ‫ابراهيم �سعيد �سيف ال�سعدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11100377‬‬ ‫ح�سام حممود عبدالله العلوي‬ ‫‪23‬‬
‫‪6808759‬‬ ‫ا�سماعيل حممد �صالح البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22780416‬‬ ‫مو�سى �سليمان نا�صر الهنائي‬ ‫‪45‬‬
‫‪10175555‬‬ ‫علي بن حممد بن علي العجمي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪12658162‬‬ ‫طيف بنت دريب بن �سامل الغفيلية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪23489304‬‬ ‫ابراهيم يعقوب �سعيد ال�سليماين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24079357‬‬ ‫حمد �سامل �سعيد البادرى‬ ‫‪24‬‬
‫‪23829956‬‬ ‫املعت�صم خليفه خمي�س العي�سائي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪26617038‬‬ ‫نغمو�ش حمد نغمو�ش الهطايل‬ ‫‪46‬‬
‫‪11564492‬‬ ‫علي بن يو�سف بن علي الغيالين‬ ‫‪85‬‬ ‫‪11846607‬‬ ‫عزيزه بنت حمد بن مبارك ال�شحية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12794583‬‬ ‫ابراهيم يو�سف �صالح اخلرو�صي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13589306‬‬ ‫خلف حميد زايد احلامتي‬ ‫‪25‬‬
‫‪12463713‬‬ ‫الوليد خلفان �سعيد ال�صوايف‬ ‫‪6‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪9668183‬‬ ‫عمر بن احمد بن حمدان الكم�شكي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪12423107‬‬ ‫فاطمه بنت حممد بن عبدالله املقبالية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8453977‬‬ ‫املعت�صم نا�صر �سعيد العوي�سي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21630153‬‬ ‫خلف حممد علي ال�شرياين‬ ‫‪26‬‬
‫‪7964291‬‬ ‫�أحالم حممد عبدالله العجمية‬ ‫‪7‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مدرسة عزان بن قيس العالمية‬
‫‪11179264‬‬ ‫عمر بن خمي�س بن حممد املقبايل‬ ‫‪87‬‬ ‫‪14662561‬‬ ‫فايزه بن ابوبكر بن عبدالله البلو�شية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21723566‬‬ ‫امل�ؤيد حميد �سلطان الرواحي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11478332‬‬ ‫خلفان يا�سر خلفان احلب�سي‬ ‫‪27‬‬
‫‪12712586‬‬ ‫�أحمد خلفان �أحمد املعمري‬ ‫‪8‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر المدرسة ‪ -‬بوشر (بجانب الكلية المصرفية)‬
‫‪11200074‬‬ ‫عمر بن دروي�ش بن عبدالله الر�شدي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪14548895‬‬ ‫مروه بنت حممد بن عبدالله الكلبانية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13794096‬‬ ‫�أحمد �سامل را�شد احلجري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11138275‬‬ ‫را�شد �سعيد �سيف ال�سعدي‬ ‫‪28‬‬
‫‪12699151‬‬ ‫�أحمد خليفه �سعيد الربامي‬ ‫‪9‬‬
‫‪13389093‬‬ ‫عمر بن حممد بن عبدالله الري�سي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪22518627‬‬ ‫مرمي بنت �سعيد بن بخيت الغيثية‬ ‫‪22‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 14 :‬يناير ‪2019‬م‬ ‫‪24280611‬‬ ‫�أحمد حممد اخلزميي الوهيبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14619426‬‬ ‫زياد حميد زايد العامري‬ ‫‪29‬‬
‫‪9575979‬‬ ‫�أحمد را�شد �سعيد احل�ضرمي‬ ‫‪10‬‬
‫‪14046091‬‬ ‫غامن بن ها�شل بن عبدالله الفزاري‬ ‫‪90‬‬ ‫‪9678443‬‬ ‫مرمي بنت �سعيد بن ن�صيب املعمرية‬ ‫‪23‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪21378269‬‬ ‫�أحمد يعقوب يو�سف البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19032284‬‬ ‫�سامل املر �سعيد العي�سائي‬ ‫‪30‬‬
‫‪7726089‬‬ ‫�أحمد زايد حميد الري�سي‬ ‫‪11‬‬
‫‪10109401‬‬ ‫في�صل بن �سامل بن عبيد احلو�سني‬ ‫‪91‬‬ ‫‪3897905‬‬ ‫منال بنت احمد بن حمدان اجلردانية‬ ‫‪24‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19800172‬‬ ‫�أ�سعد م�سعود جمعه الأبروي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7927282‬‬ ‫�سامل خلفان حممد ال�شام�سي‬ ‫‪31‬‬
‫‪11205553‬‬ ‫�أحمد �سليمان علي البو�سعيدي‬ ‫‪12‬‬
‫‪2038724‬‬ ‫قي�س بن را�شد بن �سامل املقبايل‬ ‫‪92‬‬ ‫‪12189323‬‬ ‫ميمونه بنت �سعيد بن بخيت الغيثية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22822936‬‬ ‫�أيوب خلفان عامر الكاملي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14521683‬‬ ‫�سامل يا�سر �سامل م�سن الكثريي‬ ‫‪32‬‬
‫‪3897479‬‬ ‫�أحمد عبدالله حمد الظاهري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪24367955‬‬ ‫العنود حمد حممد ال�سيابية‬ ‫‪1‬‬
‫‪10378039‬‬ ‫قي�س بن مبارك بن عبيد ال�سناين‬ ‫‪93‬‬ ‫‪18802536‬‬ ‫هدى بنت نا�صر بن خمي�س البادية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27098516‬‬ ‫بدر �سعيد �سيف ال�سعدي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20284022‬‬ ‫�سعد عبدالله �سعيد املقيمي‬ ‫‪33‬‬
‫‪5665081‬‬ ‫�أحمد علي را�شد ال�صابري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15670728‬‬ ‫جوخه علي هالل احلو�سنية‬ ‫‪2‬‬
‫‪11523019‬‬ ‫ماجد بن خمي�س بن رم�ضون املعمري‬ ‫‪94‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪14589227‬‬ ‫بدر حممد �سامل احلجري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12239827‬‬ ‫�سعيد �أحمد �سعيد ال�سعدي‬ ‫‪34‬‬
‫‪8382878‬‬ ‫ا�سماء خالد �سعيد املالكية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪24218628‬‬ ‫خلود خلفان عبدالله ال�سليمية‬ ‫‪3‬‬
‫‪7541446‬‬ ‫جمال عبدالله جمعه الوهيبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19365373‬‬ ‫مازن بن خمي�س بن علي الهندا�سي‬ ‫‪95‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية األولى لخدمات التشغيل والصيانة‬ ‫‪24506645‬‬ ‫رياء خمي�س حممد ال�سليمية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18639602‬‬ ‫جمال حممد �سعيد اجلابري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪26541238‬‬ ‫�سعيد �سامل علي البلو�شي‬ ‫‪35‬‬
‫‪20763843‬‬ ‫جهينه حممد نا�صر ال�صبحية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2938584‬‬ ‫مال الله بن �سامل بن خلفان الكحايل‬ ‫‪96‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية بصحار‬ ‫‪3648868‬‬ ‫�سامله حممد حمود البو�سعيدية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14790341‬‬ ‫حامد �سعيد حممد اجلعفري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11822744‬‬ ‫�سعيد نا�صر حممد العويف‬ ‫‪36‬‬
‫‪8897528‬‬ ‫ح�سن خمي�س حمدان الربيكي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18674916‬‬ ‫حممد بن خ�صيف بن خمي�س اجلهوري‬ ‫‪97‬‬ ‫(فلج القبائل)‬ ‫‪22489398‬‬ ‫�سعيد �صالح �أحمد ال�شبيبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14881501‬‬ ‫ح�سان �سلطان �سعيد العزري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11561795‬‬ ‫�سليم حميد �سليم اجلفيلي‬ ‫‪37‬‬
‫‪13136342‬‬ ‫حمد يعقوب �ساعد اجلهوري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10384732‬‬ ‫حممد بن خلفان بن ها�شل املعمري‬ ‫‪98‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪15206876‬‬ ‫�سهام �سليم �سامل العربية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6675473‬‬ ‫ح�سني جا�سم حممد العجمي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14406485‬‬ ‫�سيف نا�صر را�شد ال�سناين‬ ‫‪38‬‬
‫‪18538725‬‬ ‫خالد �سامل حممد اجلهوري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14951345‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن حممد املقبايل‬ ‫‪99‬‬ ‫‪6603296‬‬ ‫�شماء حممد خلفان املعمرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21928729‬‬ ‫حمدان حممد حميد املبيح�سي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26285492‬‬ ‫�صدام علي �سيف اخلرو�صي‬ ‫‪39‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪23922521‬‬ ‫را�شد �سامل را�شد اخلاطري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7396162‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن هالل املخمري‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6937068‬‬ ‫عهود احمد خمي�س احل�سني‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24332116‬‬ ‫حمود �سلطان علي النظريي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10451119‬‬ ‫�صالح عبداللطيف بريحممد البلو�شي‬ ‫‪40‬‬
‫‪21986014‬‬ ‫ا�سحاق عبدالله �سيف الكثريي‬ ‫‪1‬‬
‫‪10604871‬‬ ‫ر�ضا ح�سن حمد العجمي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13528472‬‬ ‫حممد بن را�شد بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪4889983‬‬ ‫فاطمه حممد �سلطان الرواحية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21420541‬‬ ‫حميد �سامل علي احلجري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18680704‬‬ ‫طاهر �أ�سعد خليفه العامري‬ ‫‪41‬‬
‫‪8625826‬‬ ‫�أحمد خمي�س خليفه اجلهوري‬ ‫‪2‬‬
‫‪12104704‬‬ ‫زمزم علي �سامل الربيكية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11572808‬‬ ‫حممد بن را�شد بن �سامل ال�شبلي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10610902‬‬ ‫قي�س �صالح �سويد البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13704982‬‬ ‫خالد �سعيد خلفان امل�سكري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12218872‬‬ ‫عامر را�شد عامر احلامتي‬ ‫‪42‬‬
‫‪11707443‬‬ ‫�أحمد خمي�س �صالح ال�صاحلي‬ ‫‪3‬‬
‫‪9500022‬‬ ‫�سامل زاهر �سامل الغافري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪770953‬‬ ‫حممد بن �سامل بن خ�صيب املقباليى‬ ‫‪103‬‬ ‫‪6607219‬‬ ‫لطيفه �أحمد حممد البلو�شية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14636514‬‬ ‫خالد �سالم خلفان العامري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15497886‬‬ ‫عبداحلميد �سامل حميد الوهيبي‬ ‫‪43‬‬
‫‪9231421‬‬ ‫بطي علي �سيف الو�شاحي‬ ‫‪4‬‬
‫‪24910984‬‬ ‫�سامح �شوين �سليّم ال�سليمي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12009849‬‬ ‫حممد بن �سامل بن عبدالله القطيطي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪13895624‬‬ ‫مروه حممد نا�صر �أوالد ثاين‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18474557‬‬ ‫خالد علي خمي�س الزعابي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13110962‬‬ ‫عبدالعزيز خالد عبدالله الذهلي‬ ‫‪44‬‬
‫‪13518296‬‬ ‫حمد �سعيد علي الغيثي‬ ‫‪5‬‬
‫‪4033813‬‬ ‫�سعود دروي�ش �سيف اجلابري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21283944‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن علي الطور�شي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪13933091‬‬ ‫مزنه علي �سامل الربيعية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3801251‬‬ ‫خالد حممد نا�صر الكا�سبي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21277683‬‬ ‫عبدالله �سّ لوم �سعيد العربي‬ ‫‪45‬‬
‫‪3667257‬‬ ‫حمد �سليمان خلف الوهيبي‬ ‫‪6‬‬
‫‪22654945‬‬ ‫�سعود �سامل �سقيط ال�سيابي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪20440217‬‬ ‫حممد بن �سليمان بن علي القريني‬ ‫‪106‬‬ ‫‪15353294‬‬ ‫هدى �سعيد ذياب احلو�سنية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14168307‬‬ ‫خلفان �سيف خلفان الرقادي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12913882‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله العي�سائي‬ ‫‪46‬‬
‫‪2673227‬‬ ‫حميد �سعيد علي العي�سائي‬ ‫‪7‬‬
‫‪12119825‬‬ ‫�سعود علي حممد البلو�شي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8604922‬‬ ‫حممد بن عبدالرحمن بن حمدان الفار�سي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪21738935‬‬ ‫يعقوب مبارك حممد ال�شيدي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9514947‬‬ ‫را�شد �شام�س خلفان الرا�شدي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20194707‬‬ ‫عبدالله حممد علي الزرعي‬ ‫‪47‬‬
‫‪19037214‬‬ ‫�سامل حبيب مرهون ال�شكيلي‬ ‫‪8‬‬
‫‪8026458‬‬ ‫�سعيد احمد �سعيد الزيدي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪9546467‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن حميد البلو�شي‬ ‫‪108‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪8902843‬‬ ‫را�شد �شام�س �سلطان احلجري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25667257‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله احمد املحرزي‬ ‫‪48‬‬
‫‪18546269‬‬ ‫�سامل حمد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪9‬‬
‫‪11882244‬‬ ‫�سعيد خلفان �سعيد الربيكي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3412516‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن �سليمان املرزوقي‬ ‫‪109‬‬ ‫‪18115497‬‬ ‫را�شد �شطيط حم�سن الوهيبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10148352‬‬ ‫عدنان عبدالله را�شد املعمري‬ ‫‪49‬‬
‫‪13835702‬‬ ‫�سامي خالد �سعيد العدوي‬ ‫‪10‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬النبري العالمية لالستثمار‬
‫‪8028594‬‬ ‫�سعيد ذياب مرهون املعمري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪8007085‬‬ ‫حممد بن غلوم بن عبدالله العجمي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4229353‬‬ ‫را�شد عامر �سامل ال�سناين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪19761455‬‬ ‫عزان عمار الظبي الذهلي‬ ‫‪50‬‬
‫‪8245722‬‬ ‫�سعيد خالد خلف ال�سعيدي‬ ‫‪11‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬فندق راديسون بلو ‪ -‬صحار‬
‫‪8300848‬‬ ‫�سعيد عبدالله را�شد ال�شبلي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪22469209‬‬ ‫حممد بن م�صبح بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪111‬‬ ‫‪23988821‬‬ ‫را�شد مرهون �سيف البدوي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11842032‬‬ ‫علي �أحمد حممد ال�سهي‬ ‫‪51‬‬
‫‪15158592‬‬ ‫�سليمان خلفان را�شد الربيكي‬ ‫‪12‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪11278873‬‬ ‫�سعيد حممد �سامل ال�شبلي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪9176872‬‬ ‫حممود بن عبدالله بن ا�سماعيل البلو�شي‬ ‫‪112‬‬ ‫‪27161163‬‬ ‫ريا�ض �سعيد هديب الرا�شدي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10819043‬‬ ‫علي خليل ابراهيم العجمي‬ ‫‪52‬‬
‫‪9193622‬‬ ‫�سنان عبدالله يو�سف املعمري‬ ‫‪13‬‬
‫‪12214273‬‬ ‫�سلطان عبدالله �سعيد الآ�شخري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪9624107‬‬ ‫مراد بن عبدالله بن جمعة البلو�شي‬ ‫‪113‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪18408763‬‬ ‫زاهر م�صبح �سامل املنجي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪6681331‬‬ ‫علي �سامل علي بيت علي �سكرون‬ ‫‪53‬‬
‫‪11626351‬‬ ‫�صالح عبدالله را�شد البادي‬ ‫‪14‬‬
‫‪4273963‬‬ ‫�سلطان علي خلفان الفتحي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪11718827‬‬ ‫مروان بن خمي�س بن هالل املخمري‬ ‫‪114‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪25033082‬‬ ‫زايد جمعه زايد الرا�شدي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13859411‬‬ ‫علي �سليمان �سيف املعمري‬ ‫‪54‬‬
‫‪8712847‬‬ ‫�صالح عدنان �صالح ال�شبلي‬ ‫‪15‬‬
‫‪6038197‬‬ ‫�سليم �سامل حممد احلامتي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪9960428‬‬ ‫مروه بنت حم�سن بن علي ال�سهالنية‬ ‫‪115‬‬ ‫‪10630542‬‬ ‫احمد خليفه �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24840198‬‬ ‫زايد خليفه م�سعود احلنظلي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪15115191‬‬ ‫علي �سيف �سعود الزيادي‬ ‫‪55‬‬
‫‪10146695‬‬ ‫عا�صم �سليمان عبيد املحرزي‬ ‫‪16‬‬
‫‪5849762‬‬ ‫�سهام �سامل را�شد القرينية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1958532‬‬ ‫م�صبح بن دروي�ش بن �ضحي البلو�شي‬ ‫‪116‬‬ ‫‪6558669‬‬ ‫العنود �سامل خمي�س اخلوالدية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25366733‬‬ ‫�سامل �سلطان �سامل ال�شبيبي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10796853‬‬ ‫عمـّار عادل �أيوب البلو�شي‬ ‫‪56‬‬
‫‪6518762‬‬ ‫عبدالرحمن يو�سف حممد البلو�شي‬ ‫‪17‬‬
‫‪20806024‬‬ ‫�سو�سن غا�شم عبدالله العامرية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪20950491‬‬ ‫م�صطفى بن عبيد بن ربيع الكحايل‬ ‫‪117‬‬ ‫‪15540344‬‬ ‫�أحمد را�شد عبيد البادي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22524378‬‬ ‫�سامل �سيف �أحمد احلب�سي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪17817699‬‬ ‫عماد �ساملني حممد ال�صبحي‬ ‫‪57‬‬
‫‪8726225‬‬ ‫عبدالله �سعيد �سامل البلو�شي‬ ‫‪18‬‬
‫‪10234671‬‬ ‫�سيف را�شد �سيف العي�سائي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪963477‬‬ ‫مطر بن را�شد بن م�سعود املعمري‬ ‫‪118‬‬ ‫‪14968672‬‬ ‫حامد �أحمد �سامل املقبايل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23472475‬‬ ‫�سامل علي خلفان ال�صلتي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪23985998‬‬ ‫عماد علي عزان الرواحي‬ ‫‪58‬‬
‫‪10031671‬‬ ‫علي حامد علي العربي‬ ‫‪19‬‬
‫‪23351433‬‬ ‫عادل زاهر حممد العزري‬ ‫‪40‬‬ ‫‪958339‬‬ ‫مطر بن علي بن مطر الكحايل‬ ‫‪119‬‬ ‫‪10771359‬‬ ‫حمد خليفه عبدالله اجلهوري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24104428‬‬ ‫�سامي �سعيد �سامل ال�سابقي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12848589‬‬ ‫عمار قا�سم رم�ضان بيت عنرب‬ ‫‪59‬‬
‫‪10243305‬‬ ‫علي خليفه علي ال�سعيدي‬ ‫‪20‬‬
‫‪6497892‬‬ ‫عادل �سامل �سعد البو�سعيدي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪15536532‬‬ ‫معاذ بن عبدالله بن �صالح املقبايل‬ ‫‪120‬‬ ‫‪22525844‬‬ ‫حمود عبدالله نا�صر الكيومي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8760453‬‬ ‫�سعيد را�شد �سامل املب�سلي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8835068‬‬ ‫عون عبدالله عو�ض احل�ساوي‬ ‫‪60‬‬
‫‪7075004‬‬ ‫علي را�شد �سلطان ال�شبلي‬ ‫‪21‬‬
‫‪7823815‬‬ ‫عبداحلكيم عبدالله �سعيد احلو�سني‬ ‫‪42‬‬ ‫‪6669558‬‬ ‫معت�صم بن نا�صر بن �سعيد اخلوالدي‬ ‫‪121‬‬ ‫‪8616695‬‬ ‫خالد عبدالله حممد املقبايل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19490512‬‬ ‫�سعيد را�شد �سعيد الها�شمي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11450657‬‬ ‫ق�صي نا�صر حممد احلميدي‬ ‫‪61‬‬
‫‪6525809‬‬ ‫علي عبدالله احمد ال�سعدي‬ ‫‪22‬‬
‫‪10715928‬‬ ‫عبدالرحمن را�شد خمي�س الها�شمي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪9603593‬‬ ‫مكتوم بن حممد بن عبدالله املقبايل‬ ‫‪122‬‬ ‫‪8212609‬‬ ‫خليفه �سيف �سامل املقبايل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10499001‬‬ ‫�سعيد �سعود �سعيد احلب�سي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪13130718‬‬ ‫ل�ؤي عيد �ساملني املخيني‬ ‫‪62‬‬
‫‪10915763‬‬ ‫فا�ضل را�شد فا�ضل ال�سعيدي‬ ‫‪23‬‬
‫‪8346824‬‬ ‫عبدالرحمن �سامل بدوي احلجي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪3897905‬‬ ‫منال بنت احمد بن حمدان اجلردانية‬ ‫‪123‬‬ ‫‪5366097‬‬ ‫خليل ابراهيم مراد البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18690862‬‬ ‫�سعيد عبدالله حمد احلب�سي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7152219‬‬ ‫مازن عو�ض مطر اليعقوبي‬ ‫‪63‬‬
‫‪6705526‬‬ ‫فاطمه بنت علي بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪24‬‬
‫‪13868084‬‬ ‫عبدالعزيز �سامل حميد الهطايل‬ ‫‪45‬‬ ‫‪18429648‬‬ ‫منت�صر بن �سيف بن نا�صر اليحمدي‬ ‫‪124‬‬ ‫‪13563218‬‬ ‫�سعود را�شد جمعه املغيزوي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪26143841‬‬ ‫�سعيد عبدالله حمود احلب�سي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10649521‬‬ ‫حممد �أحمد علي ال�شرياين‬ ‫‪64‬‬
‫‪8685607‬‬ ‫م�صطفى �سليمان علي املقبايل‬ ‫‪25‬‬
‫‪12576522‬‬ ‫عبدالاله حممد عبدالله اليافعي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪9096866‬‬ ‫مهنا بن را�شد بن غريب احلو�سني‬ ‫‪125‬‬ ‫‪16517707‬‬ ‫�سعيه حميد را�شد املعمرية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10092032‬‬ ‫�سعيد عو�ض �سامل احل�ساين‬ ‫‪43‬‬ ‫‪14729946‬‬ ‫حممد حزمي فا�ضل املانعي‬ ‫‪65‬‬
‫‪22459432‬‬ ‫نا�صر �سعيد حمود ال�سعدي‬ ‫‪26‬‬
‫‪14814306‬‬ ‫عبدالله جمعه �سيف الهندا�سي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪12657244‬‬ ‫مهند بن را�شد بن علي املقبايل‬ ‫‪126‬‬ ‫‪9816956‬‬ ‫�سليمان عبدالله �سليمان البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14978665‬‬ ‫�سلطان �سيف �سعيد الرا�شدي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪23894907‬‬ ‫حممد حمد عو�ض املنذري‬ ‫‪66‬‬
‫‪9070829‬‬ ‫ه�شام نا�صر �سيف املعمري‬ ‫‪27‬‬
‫‪21723941‬‬ ‫عبدالله جمعه غاب�ش الهدابي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪19635721‬‬ ‫نا�صر بن حمدان بن را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪127‬‬ ‫‪9597187‬‬ ‫�سليمان مراد �سليمان البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪24025012‬‬ ‫�سلطان غا�شم مبارك العبيدي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪9623743‬‬ ‫حممد حميد عي�سى املعمري‬ ‫‪67‬‬
‫‪8733494‬‬ ‫هيثم بن �سامي بن �سامل الكعبي‬ ‫‪28‬‬
‫‪3414141‬‬ ‫عبدالله علي �سامل املقبايل‬ ‫‪49‬‬ ‫‪12983253‬‬ ‫نا�صر بن دروي�ش بن علي املقبايل‬ ‫‪128‬‬ ‫‪9045138‬‬ ‫�شهاب بدر �سعيد احلو�سني‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8100507‬‬ ‫�سليمان �سعيد �سليمان احل�سني‬ ‫‪46‬‬ ‫‪24257684‬‬ ‫حممد نا�صر �سيف الندابي‬ ‫‪68‬‬
‫‪10959847‬‬ ‫يا�سر حممد خمي�س ال�شحي‬ ‫‪29‬‬
‫‪10418311‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله الذهلي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9520398‬‬ ‫نا�صر بن عبيد بن �سعيد املخمري‬ ‫‪129‬‬ ‫‪9070848‬‬ ‫�صقر حممد خمي�س القا�سمي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22824378‬‬ ‫�سليمان �سيف حممد الوردي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10809907‬‬ ‫حممد هالل طالب البو�سعيدي‬ ‫‪69‬‬
‫‪11293225‬‬ ‫�أحمد علي حميد الكلباين‬ ‫‪13‬‬ ‫‪21926674‬‬ ‫وليد مبخوت علي الدرعي‬ ‫‪54‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬ماجد الفطيم هايبرماركت‬ ‫‪23814995‬‬ ‫بدر نا�صر �سيف البطا�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4222357‬‬ ‫�أمل مبارك دروي�ش املعمرية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21991311‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله علي ال�شرجي‬ ‫‪51‬‬
‫‪14000874‬‬ ‫�أحمد علي �سيف اليحيائي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10861714‬‬ ‫يعقوب خالد حممد املقبايل‬ ‫‪55‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صاللة جراندز مول‬ ‫‪9930106‬‬ ‫بدر حممد �سامل النبهاين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14575643‬‬ ‫�أمريه علي �سيف اجلابرية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8820509‬‬ ‫عبري عبدالله حممد املحريزي‬ ‫‪52‬‬
‫‪11306163‬‬ ‫�أحمد حممد �سباع ال�صوايف‬ ‫‪15‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 24 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪21924365‬‬ ‫حمد عبدالله حممد القريني‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11197162‬‬ ‫�أميمه حممد �سيف الذهلية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8340273‬‬ ‫عثمان حمدان طار�ش ال�سعدي‬ ‫‪53‬‬
‫‪10865446‬‬ ‫�أحمد نا�صر حممد ال�سعدي‬ ‫‪16‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬مشاريع نادر المتكاملة‬ ‫‪14777482‬‬ ‫حمود �سامل حممد الرقي�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11655188‬‬ ‫با�سمه حمود حممد البلو�شية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10925507‬‬ ‫ع�صام خلفان �شغيل الهطايل‬ ‫‪54‬‬
‫الوقت‪ 9:30 :‬صباح ًا‬
‫‪19489993‬‬ ‫بدر حميد �سعيد املقبايل‬ ‫‪17‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬
‫‪5925375‬‬ ‫حميد عبدالله حميد احلارثي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21419262‬‬ ‫بثينه خمي�س عبدالله ال عبدال�سالم‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11760969‬‬ ‫علي �سعود علي الفار�سي‬ ‫‪55‬‬
‫‪6823295‬‬ ‫بدر �سيف حمد الغافري‬ ‫‪18‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19489636‬‬ ‫عمي العربي‬‫خالد خلفان ّ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11320892‬‬ ‫بدر نا�صر �سيف املنعي‬ ‫‪23‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪6757783‬‬ ‫عمر حمد عمر املكتومي‬ ‫‪56‬‬
‫‪11190869‬‬ ‫بلعرب �سامل عبدالله ال�شبنوتي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7472618‬‬ ‫ا�سامه عو�ض احمد بن �سيف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11125069‬‬ ‫را�شد جمعه حممد اخلزيري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10481905‬‬ ‫ب�شاير �أحمد عبدالله الري�سية‬ ‫‪24‬‬
‫الوقت‪ 9:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪8992416‬‬ ‫عمر �سامل �سعيد احلجري‬ ‫‪57‬‬
‫‪6172224‬‬ ‫ثابت �سليّم مبارك املقبايل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7507218‬‬ ‫ا�سعد عا�شور �سبتي بيت �شربه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22645832‬‬ ‫ر�ضوان ربيع م�سلم احلارثي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27300748‬‬ ‫ب�شائر عبدالله دروي�ش البلو�شية‬ ‫‪25‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪6811752‬‬ ‫اليق�ضان �أحمد �سليمان الغافري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12113485‬‬ ‫عهود را�شد �سليمان املكتومية‬ ‫‪58‬‬
‫‪14954572‬‬ ‫حامت خلفان �سعيد الفار�سي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22483854‬‬ ‫زكريا خالد حاكم ال�شبيبي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8245282‬‬ ‫ب�شرى مبارك خمي�س البلو�شية‬ ‫‪26‬‬
‫‪12219058‬‬ ‫حامت �سلطان حممد احلامتي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21780777‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سيف الكيومي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19035857‬‬ ‫�سامل خلفان خلف ال�شماخي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18410936‬‬ ‫بلقي�س �سليمان �سامل العامرية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24486341‬‬ ‫عي�سى �سامل �سعيد ال�صبيحي‬ ‫‪59‬‬
‫‪24402181‬‬ ‫ادري�س �صالح حممد احلو�سني‬ ‫‪1‬‬
‫‪20837737‬‬ ‫حامت حممد حميد احلامتي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19459174‬‬ ‫�أنور املر �سامل الهنائي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7314408‬‬ ‫�سامل �أحمد �سامل بيت النظيف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24449257‬‬ ‫�سامل خليفه خمي�س العامري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16541412‬‬ ‫حليمه خمي�س �سامل الربيكية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12969968‬‬ ‫عي�سى عبا�س احمد النقبي‬ ‫‪60‬‬
‫‪19826644‬‬ ‫ح�سام خلفان �سليّم املقبايل‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10056728‬‬ ‫ع�صام �صالح مهنا الغافري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18624669‬‬ ‫�سامل بخيت علي جيدال فا�ضل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17869585‬‬ ‫�سعيد علي �سعيد العلوي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13869737‬‬ ‫خديجه �سيف حممد الهديفية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪7303408‬‬ ‫عي�سى مراد ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪61‬‬
‫‪11100377‬‬ ‫ح�سام حممود عبدالله العلوي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10560267‬‬ ‫ماجد خمي�س حممد الريامي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13432521‬‬ ‫�سامل �سهيل م�سلم النقيب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12090057‬‬ ‫�سلطان را�شد حمود ال�سلماين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22117811‬‬ ‫رقية �ساعد العبد احلجرية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪22443426‬‬ ‫غالب علي خلف ال�سعيدي‬ ‫‪62‬‬
‫‪11724597‬‬ ‫حمد �سامل ثاين البلو�شي‬ ‫‪26‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫‪12631583‬‬ ‫�سعود حممد عبدالله اخلزيري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11095245‬‬ ‫�سلطان مبارك حمد الكلباين‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12926291‬‬ ‫رقيه زايد �سعيد العلوية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪24368038‬‬ ‫غدير حمد حممد ال�سيابية‬ ‫‪63‬‬
‫‪9581861‬‬ ‫حميد حممد حميد الوائلي‬ ‫‪27‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬عبداهلل بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارة‬
‫‪21476051‬‬ ‫�سعيد �سامل عبدالله امل�شريف‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23260713‬‬ ‫عبداحلكيم عامر �سامل تبوك‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26297583‬‬ ‫رمله مبارك علي امل�شيفرية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪14933293‬‬ ‫في�صل علي نهيجل املقبايل‬ ‫‪64‬‬
‫‪18125719‬‬ ‫خالد �سعيد �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5165987‬‬ ‫�سعيد عامر حجريان املرهون‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19835495‬‬ ‫عبدالله را�شد م�سلم العامري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪13254851‬‬ ‫رهام م�صبح م�ضحي ال�سعدية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12319482‬‬ ‫كلثم عتيق مبارك البلو�شية‬ ‫‪65‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬
‫‪10959196‬‬ ‫خلفان حمد خلفان الكلباين‬ ‫‪29‬‬ ‫‪20374181‬‬ ‫عامر �سعيد علي تبوك‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11778168‬‬ ‫عبدالله زايد �سامل ال�شماخي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪8696204‬‬ ‫ريه عبدالله �سليمان الهنائية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪20315359‬‬ ‫ماريه خمي�س �سليم اخلمي�سية‬ ‫‪66‬‬
‫‪12770269‬‬ ‫خلفان �سعيد خلفان املنعي‬ ‫‪30‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 27 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪19031071‬‬ ‫عبدالله �أحمد عبدالله العجيلي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23423497‬‬ ‫عبدالله �سلطان خمي�س البطيني‬ ‫‪27‬‬ ‫‪8395202‬‬ ‫زايد را�شد �سعيد القطيطي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪11145562‬‬ ‫مازن �سيف �سليمان ال�صبحي‬ ‫‪67‬‬
‫‪13085867‬‬ ‫خلفان ماجد خلفان الكلباين‬ ‫‪31‬‬ ‫الوقت‪ 9:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪18228451‬‬ ‫عبداملجيد حممد عامر ال�صارمي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9184191‬‬ ‫ع�صام عبدالله خلفان املجيزي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪21692895‬‬ ‫زايده مرهون بلو�شي الر�شيدية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪11668361‬‬ ‫حممد حمود �سامل امل�سلمي‬ ‫‪68‬‬
‫‪10609661‬‬ ‫خليل را�شد حمد الغافري‬ ‫‪32‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪20223712‬‬ ‫عدنان نا�صر حمد املنحي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪24832757‬‬ ‫علي حمد �سعيد ال�سليمي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪8882145‬‬ ‫زكيه خلفان �سامل الدوحانية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪10165384‬‬ ‫حممد �سليمان طالب الزعابي‬ ‫‪69‬‬
‫‪20237048‬‬ ‫داود �سليمان علي املجريف‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18291253‬‬ ‫احالم عامر �صالح ال�صبحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8225515‬‬ ‫عمر جمعه �سامل ال�سكيتي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13170284‬‬ ‫عمار حم�سن حمد الرا�شدي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7103227‬‬ ‫زليخه حممد �سليمان ال�سعدية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪7853504‬‬ ‫حممد عبدالله �سامل اجلابري‬ ‫‪70‬‬
‫‪14949537‬‬ ‫داود م�صبح �سيف القتبي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2624854‬‬ ‫ا�سماء �سليمان �سلطان العزري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8992416‬‬ ‫عمر �سامل �سعيد احلجري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11369171‬‬ ‫عمر �سالم مربوك الها�شمي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪22228822‬‬ ‫زوينه عبدالله را�شد احلو�سنية‬ ‫‪39‬‬
‫‪8825094‬‬ ‫حممد علي حممد الغطريفي‬ ‫‪71‬‬
‫‪9732394‬‬ ‫را�شد حممد را�شد الغريبي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10668754‬‬ ‫افراح حممد عبدالله العرميي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23895141‬‬ ‫غامن حممد احمد �شما�س‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10842566‬‬ ‫في�صل علي خلفان ال�صباحي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪7075075‬‬ ‫�ساره عبا�س عبدالله البلو�شية‬ ‫‪40‬‬
‫‪18129967‬‬ ‫في�صل علي مو�سى الرا�شدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9858371‬‬ ‫حممد علي مهنا الكندي‬ ‫‪72‬‬
‫‪7588424‬‬ ‫زاهر حممد زاهر العربي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪13733537‬‬ ‫الهام احمد حممد الناعبي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18249599‬‬ ‫قي�صر �سليمان عي�سى البلو�شي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪6576867‬‬ ‫�سامل �سعيد عبدالله املزيني‬ ‫‪41‬‬
‫‪11508461‬‬ ‫�سعيد حمد �سليمان النقبي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪7746633‬‬ ‫قي�س خالد حممد الهندي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18659345‬‬ ‫ل�ؤي جمعان خمي�س بيت �سعد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪7395985‬‬ ‫�سعاده عبيد ربيع البو�سعيدية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪22987959‬‬ ‫حممد فا�ضل ن�صيب الريامي‬ ‫‪73‬‬
‫‪13917656‬‬ ‫اميمه �سليمان عبدالله العامري‬ ‫‪5‬‬
‫‪10906472‬‬ ‫�سعيد �سامل نا�صر الغريبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪17885511‬‬ ‫مالك �سعيد م�سعود العوايد‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11607235‬‬ ‫مازن �أحمد زاهر العربي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25001895‬‬ ‫�سعيد ن�صيب علي القطيطي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪10471218‬‬ ‫حممد مرزوق را�شد الري�سي‬ ‫‪74‬‬
‫‪13917661‬‬ ‫امينه �سليمان عبدالله العامري‬ ‫‪6‬‬
‫‪4634178‬‬ ‫�سعيد �سليم �سامل الهنائي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪21457146‬‬ ‫�آمال �أحمد �سلطان امل�سكرية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3455299‬‬ ‫حممد احمد نبهان ال�شع�شعي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20730065‬‬ ‫مالك دروي�ش �سلوم اخلمي�سي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪5999101‬‬ ‫�سليمه خمي�س �سليم الغيالنية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪10056471‬‬ ‫حممود را�شد عبدالله �آل عبدال�سالم‬ ‫‪75‬‬
‫‪14320208‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد اليعقوبي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪5013227‬‬ ‫بدريه حمد �سعود الهنائية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5821595‬‬ ‫حممد �سعيد حميده �شعلول ال�شحري‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20208028‬‬ ‫حممد حمد �سعيد الرحبي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18025179‬‬ ‫�سليمه عبدالله �سامل املعمرية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪7659734‬‬ ‫حممود عبدالله نا�صر الغداين‬ ‫‪76‬‬
‫‪10342633‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد العلوي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪9406722‬‬ ‫بدريه مرهون علي العامرية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18121617‬‬ ‫حممد �سعيد �سرحان احلب�سي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪9327789‬‬ ‫حممد خمي�س حممد ال�صباحي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11816937‬‬ ‫�سميه علي حميد الكلبانية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪8839634‬‬ ‫مروه علي نا�صر الهنائية‬ ‫‪77‬‬
‫‪7024125‬‬ ‫�سلطان نا�صر م�صبح الكلباين‬ ‫‪42‬‬ ‫‪14910042‬‬ ‫ب�شائر �سامل مبارك العويدي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12952084‬‬ ‫حممد �سعيد حممد البيماين‬ ‫‪24‬‬ ‫‪21380996‬‬ ‫حممد �سبيت �سعيد املقيمي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪7094453‬‬ ‫�سهري �سامل جمعه املريكية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪24833591‬‬ ‫مرمي خلفان خمي�س ال�شوكرية‬ ‫‪78‬‬
‫‪22423332‬‬ ‫�سليمان �سامل علي الفار�سي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪7911965‬‬ ‫بلقي�س يو�سف خمي�س املباحي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11900225‬‬ ‫حممد نا�صر احمد اليافعي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23573296‬‬ ‫حممد �سلطان �سامل امل�شريف‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10214745‬‬ ‫�شم�سة �سامل خلفان الوهيبية‬ ‫‪48‬‬ ‫‪14255882‬‬ ‫منذر را�شد �سعيد اخلمي�سي‬ ‫‪79‬‬
‫‪10667044‬‬ ‫�سيف �أحمد �سامل البادي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪15073477‬‬ ‫جواهر را�شد �شيخان البداعي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9533214‬‬ ‫مروان احمد حمدان البو�سعيدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19034409‬‬ ‫حممد �سليمان زايد ال�شعيلي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪13694788‬‬ ‫�شم�سه �سلطان �سيف احلب�سية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪9618465‬‬ ‫مو�سى احمد علي العي�سائي‬ ‫‪80‬‬
‫‪11394084‬‬ ‫�سيف �سامل را�شد املعمري‬ ‫‪45‬‬ ‫‪6650808‬‬ ‫جوهره �سيف علي البو�سعيدية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8685607‬‬ ‫م�صطفى �سليمان علي املقبايل‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7069427‬‬ ‫منري �سامل يعقوب العربي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪20120929‬‬ ‫�شيخه را�شد خمي�س الطوير�شية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪23284071‬‬ ‫مو�سى �ساعد علي ال�سعدي‬ ‫‪81‬‬
‫‪14858114‬‬ ‫�سيف �سلطان عبدالله املعمري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪7384399‬‬ ‫حمود حممد �سعيد الرا�شدي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10703256‬‬ ‫م�صعب م�سلم �سليمان املحروقي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11798801‬‬ ‫نا�صر حممد نا�صر اخلرو�صي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪4759631‬‬ ‫�شيخه �سامل خلفان احلمدانية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪24023322‬‬ ‫مو�سى علي �سليمان البو�سعيدي‬ ‫‪82‬‬
‫‪14907138‬‬ ‫�سيف حممد �سيف العلوي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪23218675‬‬ ‫حميده �سرحان ربيع الرحبية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪24211661‬‬ ‫معاذ جابر حممد الوائلي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪25611306‬‬ ‫هارون خمي�س حمد ال�سيابي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪20264594‬‬ ‫�شيماء خالد خليل الدغي�شية‬ ‫‪52‬‬ ‫‪13953006‬‬ ‫م�ؤيد �سليمان علي الغ�ساين‬ ‫‪83‬‬
‫‪12547708‬‬ ‫�شهاب حمد خمي�س املجريف‬ ‫‪48‬‬ ‫‪8693634‬‬ ‫حوراء علي ح�سن‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5841356‬‬ ‫ها�شم عبدالله عو�ض احل�سان‬ ‫‪30‬‬ ‫‪17865394‬‬ ‫هاين خليفه حممد الريامي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪9245662‬‬ ‫�شيماء حممد �سعيد الري�سية‬ ‫‪53‬‬ ‫‪26686889‬‬ ‫م�ؤيد نا�صر ثنيان العمري‬ ‫‪84‬‬
‫‪10918314‬‬ ‫�ضحي مرزوق �ضحي اليحيائي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪20658681‬‬ ‫خديجة خمي�س حممد البو�سعيدي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9336747‬‬ ‫ه�شام خمي�س �سعيد الكندي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14093871‬‬ ‫هيثم عزيز �سعيد املحمودي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪24619402‬‬ ‫�صفيه علي حممد ال�سنانية‬ ‫‪54‬‬ ‫‪9340807‬‬ ‫ميا م�صبح �سعيد ال�ساعدية‬ ‫‪85‬‬
‫‪15503227‬‬ ‫عادل ها�شل خليفه ال�شهومي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪17996766‬‬ ‫رحمه �سليمان �سامل اخلاطرية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15063784‬‬ ‫همام �سعيد عامر احل�ضري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9461624‬‬ ‫يون�س يعقوب هالل الرحبي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10692084‬‬ ‫طاهره حمدان م�صبح املعمرية‬ ‫‪55‬‬
‫‪8078625‬‬ ‫هيثم حممد �سليمان ال�صاحلي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪9934298‬‬ ‫نا�صر خليفه �سليمان الربيعي‬ ‫‪86‬‬
‫‪13717953‬‬ ‫عبداحلكيم حمد مبارك العلوي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪18747073‬‬ ‫زكية حمد حممد احلمحامية‬ ‫‪19‬‬ ‫محافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪14803906‬‬ ‫عائ�شه حلي�س �سعيد البادية‬ ‫‪56‬‬
‫‪20220261‬‬ ‫عبدالعزيز را�شد �سعيد احلامتي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪7936662‬‬ ‫وليد �سامل �سيف الغالبي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13863804‬‬ ‫عائ�شه �سليّم خلفان العلوية‬ ‫‪57‬‬ ‫‪24916565‬‬ ‫نهى م�صبح حممد املنذرية‬ ‫‪87‬‬
‫‪18730492‬‬ ‫زهره را�شد خمي�س العربية‬ ‫‪20‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬شركة شاهين اعجاز وشركاه‬
‫‪11975202‬‬ ‫عبدالعزيز �سامل نا�صر اجلابري‬ ‫‪53‬‬ ‫‪14614355‬‬ ‫يو�سف حمد نا�صر الرا�شدي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪22119586‬‬ ‫عائ�شه �سيف حممد ال�سنانية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪19489969‬‬ ‫هدى عبدالله نا�صر املخمرية‬ ‫‪88‬‬
‫‪3821753‬‬ ‫زهره عبداحلميد عبدالر�سول الزدجالية‬ ‫‪21‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬نخل األبيض (طريق الخط السريع ‪ -‬األبيض)‬
‫‪10694847‬‬ ‫عبدالعزيز حممد علي الكلباين‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3526102‬‬ ‫يو�سف عبدالله �سامل الروا�س‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7991934‬‬ ‫عبدالعزيز �سعيد حممد املرزوقي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪9611844‬‬ ‫هزاع جمعه �سلطان احلدادي‬ ‫‪89‬‬
‫‪8344426‬‬ ‫زينب حممد عبدالله البلو�شية‬ ‫‪22‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 31 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪14238531‬‬ ‫عبدالله حميد �سيف النا�صري‬ ‫‪55‬‬ ‫‪19640713‬‬ ‫زينه علي حمود العامرية‬ ‫‪23‬‬ ‫محافظة ظفار‬ ‫‪12071527‬‬ ‫عبدالله حمدان عبدالله احلميدي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪22677174‬‬ ‫ه�شام خمي�س �سليم اخلمي�سي‬ ‫‪90‬‬
‫‪23339843‬‬ ‫عبدالله خليفه �سامل ال�شهومي‬ ‫‪56‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬الشركة العالمية لأللواح الجبسية (منطقة صاللة الحرة)‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪3378346‬‬ ‫عبدالله خمي�س خليفه ال�شام�سي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪8078625‬‬ ‫هيثم حممد �سليمان ال�صاحلي‬ ‫‪91‬‬
‫‪9263658‬‬ ‫�ساره حممد خمي�س العرميي‬ ‫‪24‬‬
‫‪11717352‬‬ ‫عبدالله خمي�س �سرور ال�شكيلي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪10184954‬‬ ‫�سامل �أحمد �سامل ال�صلتي‬ ‫‪25‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬ريسوت (بجانب شركة ريسوت لإلسمنت)‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪8992187‬‬ ‫عبدالله عبا�س علي العجمي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪9199869‬‬ ‫هيثم مرهون نا�صر اخلنب�شي‬ ‫‪92‬‬
‫‪10250963‬‬ ‫عبدامللك حممد �سامل املزروعي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪15499557‬‬ ‫�سامية �سامل عبدالله البحرية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5967258‬‬ ‫ابراهيم مبارك زايد الهدابي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8933918‬‬ ‫عبيد حمود عبيد الكعبي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪8295538‬‬ ‫و�ضاح �صالح �أحمد البلو�شي‬ ‫‪93‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 25 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪18940793‬‬ ‫عبدالهادي حممد علي النا�صري‬ ‫‪59‬‬ ‫‪13733397‬‬ ‫�ساميه احمد حممد الناعبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪68371983‬‬ ‫اح�سان حممد نورحممد البلو�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15448589‬‬ ‫عبري حمدان مبارك القا�سمية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪12487966‬‬ ‫يحيى �سعيد حممد احلو�سني‬ ‫‪94‬‬
‫‪9280981‬‬ ‫عزان �سامل را�شد اال�سماعيلي‬ ‫‪60‬‬ ‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪22187604‬‬ ‫عبري عبدالله خاطر احل�سنية‬ ‫‪65‬‬
‫‪8803497‬‬ ‫�ساميه علي حممد الزدجالية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12472718‬‬ ‫املنذر نا�صر عبدالله احلامدي‬ ‫‪3‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪11293582‬‬ ‫علي حمد علي الكلباين‬ ‫‪61‬‬ ‫‪4033813‬‬ ‫�سعود دروي�ش �سيف اجلابري‬ ‫‪29‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪9473861‬‬ ‫�أمين �سليمان عبدالله املعمري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10254695‬‬ ‫عبري حممد مرهون الكا�سبية‬ ‫‪66‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬الشرق االوسط للهندسة والخدمات البحرية‬
‫‪13093307‬‬ ‫علي خلف بطي الفار�سي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10427687‬‬ ‫�سعود قا�سم ح�سن املقبايل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6692237‬‬ ‫احمد �سعيد مو�سى حممود �سليمان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7415389‬‬ ‫تركي �سعيد نا�صر امل�سكري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14311911‬‬ ‫عذراء حممد حلي�س الها�شمية‬ ‫‪67‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية بصحار‬
‫‪9111293‬‬ ‫علي را�شد حارب العلوي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2150696‬‬ ‫�سعيد حميد �ساملني ال�شبلي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15028057‬‬ ‫خالد ر�شيد جابر اليافعي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11317974‬‬ ‫جمال نا�صر �سعيد البادي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12613788‬‬ ‫علي �سعيد حمد ال�شعيلي‬ ‫‪68‬‬
‫‪7275472‬‬ ‫عماد �سعيد نا�صر احلارثي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪4314519‬‬ ‫عبدالعزيز حممد عبدالعزيز جحوم اليافعي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9893122‬‬ ‫علي �شام�س علي البادي‬ ‫‪69‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪12223475‬‬ ‫�سعيد �سامل خلفان الرا�شدي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13053606‬‬ ‫حمود عبدالله نا�صر املعويل‬ ‫‪7‬‬
‫‪11419037‬‬ ‫عمر را�شد �سيف الزيدي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14639296‬‬ ‫�سماح حديد �سويد العلوية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8878328‬‬ ‫منذر حمد حممد اجلابري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪61857825‬‬ ‫خالد عبداخلالق ر�ضاء البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22297862‬‬ ‫عهود خلفان خمي�س املغيزوية‬ ‫‪70‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪20840477‬‬ ‫عمر �سامل خلفان املقر�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪21596686‬‬ ‫�سمية �سليمان عبدالله الوهيبي‬ ‫‪34‬‬ ‫محافظة ظفار‬ ‫‪11308383‬‬ ‫خمي�س حمد خمي�س املقبايل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7663119‬‬ ‫عهود مبارك غريب �آل عبدال�سالم‬ ‫‪71‬‬ ‫‪22287691‬‬ ‫احمد بن را�شد بن علي البادي‬ ‫‪1‬‬
‫‪18741402‬‬ ‫عمر �سعيد حمد املقر�شي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪20077346‬‬ ‫�سميه علي زيد اجلهورية‬ ‫‪35‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬أوكتال (منطقة صاللة الحرة)‬ ‫‪8834099‬‬ ‫�سامل علي �سامل الغيثي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7286289‬‬ ‫عواطف مو�سى دروي�ش املعمرية‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10413249‬‬ ‫ا�سماعيل بن خلفان بن �سامل املقبايل‬ ‫‪2‬‬
‫‪12007067‬‬ ‫عمر �سليمان �سامل ال�شندودي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪10347878‬‬ ‫�سناء �سعيد �سليمان اليعربي‬ ‫‪36‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬ريسوت (بجانب شركة ريسوت لإلسمنت)‬ ‫‪6429995‬‬ ‫�سعيد علي خلفان املعمري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8295187‬‬ ‫عي�سى خليفه ها�شل القا�سمي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪22491421‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن �سامل ال�سناين‬ ‫‪3‬‬
‫‪13474086‬‬ ‫عمر عبدالله حمد املقبايل‬ ‫‪69‬‬ ‫‪20782476‬‬ ‫�شم�سة را�شد �سيف العربي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪14129121‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10925189‬‬ ‫فاطمة حممد �أحمد الكمزارية‬ ‫‪74‬‬ ‫‪14823513‬‬ ‫�سعيد بن علي بن �سليمان العجمي‬ ‫‪4‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪12208606‬‬ ‫عمر عبدالله �سامل العدواين‬ ‫‪70‬‬ ‫‪14863922‬‬ ‫�شيخه مبارك علي اجلامعي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪10624421‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد الوهيبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10638451‬‬ ‫فاطمه نا�صر ذياب اجلهورية‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3152269‬‬ ‫�سلطان بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪5‬‬
‫‪12835303‬‬ ‫عمر علي خليفه ال�شكيلي‬ ‫‪71‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪22589043‬‬ ‫�سلطان خليفه حمود النريي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23408441‬‬ ‫كاذيه علي عبيد احلب�سية‬ ‫‪76‬‬ ‫‪9350913‬‬ ‫�سليمان بن �سيف بن عبدالله الرئي�سي‬ ‫‪6‬‬
‫‪5988223‬‬ ‫طيبة �صالح �سبيت العرميي‬ ‫‪39‬‬
‫‪11865123‬‬ ‫عمر نا�صر خمي�س العامري‬ ‫‪72‬‬ ‫‪8054781‬‬ ‫عبدامللك خلف حممد املعمري‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8938854‬‬ ‫ابراهيم عبدالله �سامل الدرعي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪61774692‬‬ ‫طارق حممد واحدبخ�ش البلو�شي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14918457‬‬ ‫ليلى �سليمان علي املقبالية‬ ‫‪77‬‬ ‫‪20194712‬‬ ‫عبدالرحمن بن حمد بن عبدالله احلامدي‬ ‫‪7‬‬
‫‪9284937‬‬ ‫غيث جمعه حمد اليعقوبي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪3286292‬‬ ‫عبري عبدالله ح�سن العجمية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪14896969‬‬ ‫احمد خالد �سامل املع�شني‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11540075‬‬ ‫عبدالعزيز �أحمد عبدالله املجيني‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9008275‬‬ ‫حممد خلفان �سهيل العمراين‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7219999‬‬ ‫عبدالله بن خليفة بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪8‬‬
‫‪8581373‬‬ ‫ماجد �سامل مبارك املجريف‬ ‫‪74‬‬ ‫‪20264275‬‬ ‫علياء حارب حممد التمتمي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10515485‬‬ ‫احمد علي عو�ض ال�شنفري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2307058‬‬ ‫عبدالله �سيف حارب احلو�سني‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15145934‬‬ ‫حممد علي عبدالله العامري‬ ‫‪79‬‬ ‫‪20294948‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪9‬‬
‫‪13075728‬‬ ‫ماجد �سلطان را�شد الزيدي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪4467915‬‬ ‫عواطف علي �سعيد املعمري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6570091‬‬ ‫�أنور عبدالقوي �سامل فا�ضل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18224288‬‬ ‫عدنان حميد �سعيد الرا�سبي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8815428‬‬ ‫مروه عبيد مبارك املعمرية‬ ‫‪80‬‬ ‫‪10933753‬‬ ‫عزان بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪10‬‬
‫‪12056589‬‬ ‫مازن حميد عيد ال�شكيلي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪15534204‬‬ ‫فاطمة حمد علي العمريي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪22310307‬‬ ‫�أمين عمر �أحمد باقوير‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7282984‬‬ ‫عزان جمعه عبدالله العلوي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17364524‬‬ ‫مرمي �سامل خمي�س الرئي�سية‬ ‫‪81‬‬ ‫‪23669654‬‬ ‫مانع بن �سعيد بن �سامل الري�سي‬ ‫‪11‬‬
‫‪7152219‬‬ ‫مازن عو�ض مطر اليعقوبي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪8135151‬‬ ‫فاطمه بنت نا�صر بن �سيف املعمرية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪8904871‬‬ ‫تعيب بدر تعيب الرا�سبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11253135‬‬ ‫علي �سامل علي الزيدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14479486‬‬ ‫مرمي �سامل عبدالله ال�شام�سية‬ ‫‪82‬‬ ‫‪14665267‬‬ ‫حممد بن �سامل بن را�شد احلامدي‬ ‫‪12‬‬
‫‪10657908‬‬ ‫مازن م�سلم حمدان النا�صري‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20156331‬‬ ‫فايزة مبارك را�شد الهندا�سية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪12155546‬‬ ‫جهاد معمر �سعيد بحور زعبنوت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11234184‬‬ ‫عمار خمي�س خليفه الكحايل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3897905‬‬ ‫منال احمد حمدان اجلروانية‬ ‫‪83‬‬ ‫‪12629053‬‬ ‫حممد بن عبدالغفور بن عبداللطيف املرزوقي‬ ‫‪13‬‬
‫‪14289776‬‬ ‫حممد را�شد �سعيد القتبي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪10433418‬‬ ‫كفاح حمد �سعيد ال�شيدية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10271623‬‬ ‫ح�سام حامد عي�سى �ساملني‬ ‫‪8‬‬ ‫‪24468827‬‬ ‫عمر جمعه را�شد النبهاين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11228541‬‬ ‫منال �سامل حميد الكلبانية‬ ‫‪84‬‬ ‫‪8608865‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن را�شد املعمري‬ ‫‪14‬‬
‫‪11951245‬‬ ‫حممد را�شد �شام�س ال�سديري‬ ‫‪80‬‬ ‫‪8482729‬‬ ‫كلثم �سليمان علي العجمية‬ ‫‪48‬‬ ‫‪23200608‬‬ ‫ح�سن م�سلم احمد تبوك‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19466334‬‬ ‫عمر علي عبيد املجيني‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7774824‬‬ ‫منى جمعه فرحان املقبالية‬ ‫‪85‬‬ ‫‪10304209‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد اخلالدي‬ ‫‪15‬‬
‫‪13364274‬‬ ‫حممد را�شد علي الزيدي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪18050983‬‬ ‫ليلى �سامل حمود العزرية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪4889345‬‬ ‫خليل ابراهيم �سامل الكلباين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7562411‬‬ ‫عي�سى �سلمان �سليمان الكندي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪16075393‬‬ ‫منى را�شد خمي�س الأغربية‬ ‫‪86‬‬ ‫‪19786171‬‬ ‫حممد بن قحطان بن خلفان املزروعي‬ ‫‪16‬‬
‫‪10801666‬‬ ‫حممد �سامل خلفان اليعقوبي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪11905091‬‬ ‫ليلى ماجد حممد الريامية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪19713568‬‬ ‫ذي يزن �سليمان �سيف الهنائي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14324029‬‬ ‫غاب�ش خمي�س غاب�ش ال�سعدي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪19926036‬‬ ‫منى �سليمان حممد ال�شكيلية‬ ‫‪87‬‬ ‫‪11836028‬‬ ‫نا�صر بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪17‬‬
‫‪11269985‬‬ ‫حممد �سعيد خطام ال�شملي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪10747875‬‬ ‫حمفوظه عامر مربوك احلب�سية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10307863‬‬ ‫را�شد حممد را�شد احل�ساين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12787155‬‬ ‫حممد �سلطان �سعيد الفار�سي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10056644‬‬ ‫منري �سيف �سعيد اليو�سفي‬ ‫‪88‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪11179391‬‬ ‫حممد علي �سليمان الزيدي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪20637683‬‬ ‫حممد �سعود �سيف احلب�سي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10390004‬‬ ‫�سامل �سعيد م�سعود ال�سعدي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19016732‬‬ ‫حممد �سليّم الحق الهدابي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪62124862‬‬ ‫منريه دل مراد يو�سف البلو�شية‬ ‫‪89‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬عطايا الدولية لالستثمار‬
‫‪12532077‬‬ ‫مدين �صرعم عبدالله ال�شندودي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪10603512‬‬ ‫مروه ابراهيم علي الريامي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪23188016‬‬ ‫�سامل �سعيد م�سعود ك�شوب‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18918534‬‬ ‫حممد علي ها�شل ال�سعيدي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪22118692‬‬ ‫مها ثاين مو�سى امل�شيفرية‬ ‫‪90‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (المنطقة الصناعية السابعة)‬
‫‪18771495‬‬ ‫مكتوم را�شد حممد الكلباين‬ ‫‪86‬‬ ‫‪8343579‬‬ ‫مرمي خمي�س را�شد البلو�شي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪11314728‬‬ ‫�سامي عبدالله �أحمد النهدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9641003‬‬ ‫حممود �أحمد خليفه املعدي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11199958‬‬ ‫مها حميد عبيد النعيمية‬ ‫‪91‬‬
‫‪22481029‬‬ ‫�سامي حممد �صالح احلرملي‬ ‫‪16‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪14316894‬‬ ‫نا�صر �سليمان م�سعود ال�سكيتي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪11445979‬‬ ‫معن �سامل خلفان الغ�ساين‬ ‫‪55‬‬ ‫‪18644098‬‬ ‫حممود �سامل عبدالله احلن�شي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9607976‬‬ ‫ميثه عبدالله �سامل احلو�سنية‬ ‫‪92‬‬
‫‪13718603‬‬ ‫ه�شام را�شد حمد الكلباين‬ ‫‪88‬‬ ‫‪10722386‬‬ ‫�سعيد احمد حممد �صفرار‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9904013‬‬ ‫حممود �سعيد �صالح الدرعي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19149251‬‬ ‫ناديه ناجم �سعيد العلوية‬ ‫‪93‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪12666676‬‬ ‫مو�سى مبارك �سعيد احلارثي‬ ‫‪56‬‬
‫‪14458558‬‬ ‫هوي�شل �سيف هوي�شل اليعقوبي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9244974‬‬ ‫ميثاء هالل �سيف الأخزمي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪12577857‬‬ ‫�شبيب ثامر احمد املرهون‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10230053‬‬ ‫م�صطفى جمعه ح�سن البلو�شي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13500056‬‬ ‫نعيمه �صالح �سامل البداعية‬ ‫‪94‬‬ ‫‪10540951‬‬ ‫ح�سن بن دروي�ش بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪1‬‬
‫‪19703012‬‬ ‫وائل �سليمان حمد الهنائي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪18529842‬‬ ‫مي�ساء حممد �صديق الزدجالية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪23559364‬‬ ‫عامر مهدي عامر جعبوب‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12039632‬‬ ‫نا�صر �سامل عبدالله الكحايل‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18762128‬‬ ‫نور مبارك مطر ال�سعدية‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2089693‬‬ ‫حمد بن عبدالله بن �سعيد الزعابي‬ ‫‪2‬‬
‫‪5185256‬‬ ‫يا�سر علي حمد املجريف‬ ‫‪91‬‬ ‫‪6882943‬‬ ‫ميمونه حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪24866291‬‬ ‫عبدالعزيز علي احمد اجلحفلي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25255441‬‬ ‫نوح را�شد حممد احلامتي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪7718494‬‬ ‫هاجر خ�صيب حممد الزيدية‬ ‫‪96‬‬ ‫‪9565461‬‬ ‫خلفان بن عبيد بن �سامل العمري‬ ‫‪3‬‬
‫‪11340915‬‬ ‫يحيى عبيد �سعيد ال�سحمي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪12900784‬‬ ‫نا�صر حممد من�صور البو�سعيدي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪12931353‬‬ ‫علي �سامل حممد ابراهيم‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12777579‬‬ ‫وليد خليفه �سعيد اخلنب�شي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14358917‬‬ ‫هاجر عبدالله �سعيد �آل عبدال�سالم‬ ‫‪97‬‬ ‫‪7722835‬‬ ‫خليفة بن �سامل بن �سيف املقبايل‬ ‫‪4‬‬
‫محافظة الظاهرة‬ ‫‪4237848‬‬ ‫نعيمه جمعه مرزوق املنذرية‬ ‫‪61‬‬ ‫‪18452079‬‬ ‫علي حممد م�سعود ك�شوب‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21923517‬‬ ‫وليد �سامل �سعيد ال�صم�صامي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7814857‬‬ ‫هاله را�شد غميل الو�شاحية‬ ‫‪98‬‬ ‫‪8556896‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن يو�سف الفار�سي‬ ‫‪5‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬شركة سيح السرية للهندسة‬ ‫‪8531796‬‬ ‫نوال مبارك احمد العويف‬ ‫‪62‬‬ ‫‪19027062‬‬ ‫ليث حمد زهران احلديدي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18948875‬‬ ‫يحيى �سعيد جمعه اليعقوبي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪15172148‬‬ ‫هدى علي حممد الزعابية‬ ‫‪99‬‬ ‫‪10419773‬‬ ‫�سعيد بن �سليمان بن خلفان املعمري‬ ‫‪6‬‬
‫‪10846443‬‬ ‫نوره �صالح �سعيد العرميية‬ ‫‪63‬‬ ‫‪24201133‬‬ ‫مالك احمد �سهيل باقي‬ ‫‪24‬‬ ‫محافظة جنوب الشرقية‬ ‫‪14634613‬‬ ‫هيام خلفان علي الهنائية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13664906‬‬ ‫عبدالرحمن بن �سامل بن را�شد ال�شيدي‬ ‫‪7‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة‬
‫‪12929883‬‬ ‫نوف حممد �سامل العربية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪23313539‬‬ ‫حممد خلفان جميل املب�سلي‬ ‫‪25‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬دوسان للصناعات الثقيلة مسقط‬ ‫‪9661632‬‬ ‫هيفاء دروي�ش طالب الطائية‬ ‫‪101‬‬ ‫‪10423941‬‬ ‫عبدالله بن جمعة بن خلفان اجلابري‬ ‫‪8‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪4720318‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل الرا�شدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7294207‬‬ ‫عمر بن حممد بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪9‬‬
‫‪23196746‬‬ ‫هاجر نا�صر مبارك الرحبي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪10132384‬‬ ‫ورود عبدالله �سعيد الزيدية‬ ‫‪102‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب‬
‫‪22063074‬‬ ‫هبه �سليمان حممد احلامدي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪14156165‬‬ ‫حممد �سهيل حممد ثوعار‬ ‫‪27‬‬ ‫‪8010124‬‬ ‫يحيى علي عثمان ال�شيزاوي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪3142013‬‬ ‫عي�سى بن حممد بن مراد البلو�شي‬ ‫‪10‬‬
‫‪4388987‬‬ ‫ابراهيم حمد عبيد الربخي‬ ‫‪1‬‬ ‫الشرقية‬
‫‪7628419‬‬ ‫هند حممد نا�صر العنقودي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪12641487‬‬ ‫م�سلم مبخوت حممد ال�شع�شعي‬ ‫‪28‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪10003742‬‬ ‫مازن بن علي بن �سامل الربيعي‬ ‫‪11‬‬
‫‪1885321‬‬ ‫�أحمد را�شد حممد ال�شملي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14646578‬‬ ‫من�صور عبدون مربوك امل�سلمي‬ ‫‪29‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 26 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪14951345‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن حممد املقبايل‬ ‫‪12‬‬
‫‪18190376‬‬ ‫و�ضحى مرهون حممد العربية‬ ‫‪68‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬اينكو للهندسة والتصنيع والتجارة والمقاوالت‬
‫‪5676235‬‬ ‫�أحمد �سعيد �سامل اليعقوبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15420994‬‬ ‫وفاء حممد مرهون املعويل‬ ‫‪69‬‬ ‫‪12481058‬‬ ‫ه�شام يعقوب م�سلم العامري‬ ‫‪30‬‬ ‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪4216166‬‬ ‫حممد بن �سعد بن �سعيد املخمري‬ ‫‪13‬‬
‫‪19611764‬‬ ‫�أحمد حممد نا�صر احلامتي‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (المنطقة الصناعية األولى)‬
‫‪23331494‬‬ ‫وليد عبدالله خلفان اجلابري‬ ‫‪70‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪5830056‬‬ ‫�أحمد مرعي �سامل املعمري‬ ‫‪5‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يناير ‪2019‬م‬
‫‪18065752‬‬ ‫يا�سر �صالح حميد العلوي‬ ‫‪71‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬شركة بي جي بي لخدمات النفط والغاز‬ ‫‪9615965‬‬ ‫ابراهيم ا�سماعيل علي البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬جسور االمل‬
‫‪11977263‬‬ ‫جالل �ساعد خلفان الغريبي‬ ‫‪6‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪14302461‬‬ ‫ي�سرى يا�سر �سامل ال�صباحي‬ ‫‪72‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪12857552‬‬ ‫اجمد �صالح حممد العزري‬ ‫‪2‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية بصحار‬
‫‪11319031‬‬ ‫جميل �سيف حمد املنعي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8496361‬‬ ‫ابراهيم علي �سامل ال�شحي‬ ‫‪1‬‬
‫‪8159366‬‬ ‫جميل مبارك �سهيل العلوي‬ ‫‪8‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪3172916‬‬ ‫�أحمد علي عبدالله الفزاري‬ ‫‪3‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 27 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪8750525‬‬ ‫�أحمد حممد قا�سم العجمي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7338258‬‬ ‫احمد �سعيد �سامل ال�شبلي‬ ‫‪2‬‬
‫‪14807005‬‬ ‫حذيفه �سعيد علي الغافري‬ ‫‪9‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬البسمة للخدمات الطبية والتجارية‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫م‬
‫‪7338877‬‬ ‫�أزهر يو�سف زهران احلجي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10663842‬‬ ‫�أحمد بدر علي احلو�سني‬ ‫‪3‬‬
‫‪4491897‬‬ ‫حمود علي حممد الزرعي‬ ‫‪10‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪9581415‬‬ ‫ابراهيم حممد حمود النعماين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8725767‬‬ ‫�أحمد �سامل را�شد العي�سائي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11168864‬‬ ‫خالد بن حممد بن را�شد املقبايل‬ ‫‪1‬‬
‫‪13778647‬‬ ‫حميد خلفان حميد الغافري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8599997‬‬ ‫�أنور عبدالله �صالح العلوي‬ ‫‪6‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 27 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪26092944‬‬ ‫احمد جعروف حريب التوبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10402732‬‬ ‫�أحمد �سعيد عبدالله الكندي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12522857‬‬ ‫�سعيد بن علي بن �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪2‬‬
‫‪5417715‬‬ ‫داود �سليمان علي النا�صري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6823295‬‬ ‫بدر �سيف حمد الغافري‬ ‫‪7‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11931076‬‬ ‫احمد حمد �سامل اجلامودي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23485095‬‬ ‫حامت يحيى �سليمان املحروقي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14764205‬‬ ‫�أحمد ماجد نا�صر الربيعي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7579766‬‬ ‫�سيف بن حممد بن �سامل ال�شبلي‬ ‫‪3‬‬
‫‪1812859‬‬ ‫�سعيد عبيد حممد املقبايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14495291‬‬ ‫ا�سحاق حممد علي ال�صباحي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8508919‬‬ ‫عبدالله بن �سيف بن حممد املقبايل‬ ‫‪4‬‬
‫‪8121468‬‬ ‫انت�صار نا�صر خمي�س احلنظلية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25524529‬‬ ‫خالد �أحمد حممد الذخري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15603492‬‬ ‫ح�سن عبدالرحمن حمدان الأن�صاري‬ ‫‪7‬‬
‫‪4946471‬‬ ‫�سعيد حممد را�شد القيو�ضي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1373109‬‬ ‫الف�ضل يحييى الرقي�شي‬ ‫‪5‬‬
‫‪22419412‬‬ ‫اميان دروي�ش �سعيد الفهدية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11348473‬‬ ‫خليفه حمد �سعيد احلب�سي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6836444‬‬ ‫ح�سني حميد عبدالله البدواوي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7303408‬‬ ‫عي�سى بن مراد بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪5‬‬
‫‪9784289‬‬ ‫�سلطان �سعيد �سيف ال�شملي‬ ‫‪15‬‬
‫‪19377989‬‬ ‫�أحالم غريب ربيع ال�سيابية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12463887‬‬ ‫املنت�صر �سامل حمود املفرجي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12754188‬‬ ‫خليل حممد حم�سن اخلليلي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22219315‬‬ ‫حمد را�شد علي ال�صاحلي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4371185‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حمد ال�شبلي‬ ‫‪6‬‬
‫‪8265132‬‬ ‫�سلطان حممد �سعيد العلوي‬ ‫‪16‬‬
‫‪25076478‬‬ ‫�أ�شجان خليفة �سعيد العامرية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22924872‬‬ ‫جا�سم خمي�س �سعيد الهنائي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9477799‬‬ ‫�سعد م�سعود �سيف احلو�سني‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6038267‬‬ ‫خالد جمعه حارب الهندا�سي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8972303‬‬ ‫يحيى بن حممد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪7‬‬
‫‪5792913‬‬ ‫�سلطان نا�صر �سعيد العلياين‬ ‫‪17‬‬
‫‪14137884‬‬ ‫�أمرية حمد �سامل الرا�شدية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9341585‬‬ ‫ح�سن غ�صن يحيى الهنائي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11874996‬‬ ‫�سعيد احمد �سعيد ال�شرقي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22325963‬‬ ‫را�شد علي هالل احلو�سني‬ ‫‪11‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪4867397‬‬ ‫�سليمان حمود �سيف احلامتي‬ ‫‪18‬‬
‫‪2649846‬‬ ‫�سليمان حممد املر املنذري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15564189‬‬ ‫�آ�سيا من�صور نا�صر العامرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6320913‬‬ ‫ح�سن مبارك متعب ال�شيباين‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19437099‬‬ ‫�سعيد �سامل �صالح امل�شايخي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22383651‬‬ ‫�سامل �سعيد �سيف احلو�سني‬ ‫‪12‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬األرض الدولية‬
‫‪4169849‬‬ ‫�سمري علي �سعيد الناعبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19581724‬‬ ‫حنان يو�سف علي العمريية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6823843‬‬ ‫حمد �شيخان �سليمان الهنائي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22661702‬‬ ‫�سليمان م�سعود �سليمان احل�سني‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17919029‬‬ ‫�سعيد �سامل عبدالله القطيطي‬ ‫‪13‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (حي الميناء)‬
‫‪11589549‬‬ ‫�سمري مبارك �سامل البلو�شي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21554887‬‬ ‫خلود جابر خلفان ال�ساملية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20856529‬‬ ‫حمود را�شد حمود العا�صمي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23377981‬‬ ‫�سهيل حمد �سعيد احلرملي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4182376‬‬ ‫�سليمان �سعيد �سيف اجلهوري‬ ‫‪14‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 27 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪999999‬‬ ‫طالب نا�صر حميد ال�شهومي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24153955‬‬ ‫رجاء را�شد جمعة الداودي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9842505‬‬ ‫حميد عبدالله �سويد الريامي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10773738‬‬ ‫�صالح �أحمد �صالح املفرجي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3828336‬‬ ‫�سيف حممد �سليمان ال�صقري‬ ‫‪15‬‬
‫‪15067056‬‬ ‫خالد خلفان حممد ال�شعيلي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14363806‬‬ ‫عبدالله خدمي علي الفتحي‬ ‫‪16‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪3118308‬‬ ‫عادل خلفان علي النعيمي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7625643‬‬ ‫زينب حميد فهيم اخل�صيبية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14268618‬‬ ‫طاهر عبدالله طاهر �آل �إبراهيم‬ ‫‪18‬‬
‫‪1974416‬‬ ‫عاي�ض عبدالله مرزوق العربي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22257683‬‬ ‫زينب حممد عبدالله العزرية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9779775‬‬ ‫خالد �سيف �سليمان ال�سليماين‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18231626‬‬ ‫عبدالله �سامل �أحمد املحروقي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22290477‬‬ ‫عبدالله حممد حمود ال�سعيدي‬ ‫‪17‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪6217239‬‬ ‫عبدالعزيز �سعيد حارث الغافري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18596835‬‬ ‫�سعاد �سعيد �سامل ال�سليمية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7231237‬‬ ‫خمي�س ربيع ثاين االغربي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14763199‬‬ ‫عبدالله �سامل �سليمان الزرايف‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13996553‬‬ ‫علي خلفان ابراهيم الدرمكي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10040254‬‬ ‫�آ�سيا جمعه فرج املعمرية‬ ‫‪1‬‬
‫‪5547059‬‬ ‫عبدالعزيز �سيف عامر العامري‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20881166‬‬ ‫�سميه �سامل �سعيد احل�سينية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18382235‬‬ ‫رجب خلفان �سامل الغافري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8407236‬‬ ‫عبدالله حم�سن حممد ال�شهاب‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7981566‬‬ ‫علي �سامل علي اخلالدي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14772213‬‬ ‫بلقي�س حمد غريب ال�ساملية‬ ‫‪2‬‬
‫‪1114595‬‬ ‫عبدالله �سعيد حممد الكلباين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22114641‬‬ ‫�صفاء خمي�س عبدالله النبهانية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11428385‬‬ ‫زاهر االزهر التوبي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12835303‬‬ ‫عمر علي خليفه ال�شكيلي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13943932‬‬ ‫عمار �سعيد خمي�س احلو�سني‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7968196‬‬ ‫حف�صه حمفوظ حممد اجلروانية‬ ‫‪3‬‬
‫‪2279308‬‬ ‫عبدالله معيوف م�سعود اجل�سا�سي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18775137‬‬ ‫عائ�شه علي �سليمان ال�صباحي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1888519‬‬ ‫�سامل خلفان �سلوم اخلويطري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12897056‬‬ ‫ماهر حمود �سامل الوهيبي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11094008‬‬ ‫عمر علي جمعه القرطوبي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8948528‬‬ ‫خديجه �سامل عبدالله الكحالية‬ ‫‪4‬‬
‫‪2043805‬‬ ‫عيد عو�ض عبدالله العزيزي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪23440922‬‬ ‫عائ�شه علي مهنا النبهانية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22956546‬‬ ‫�سامي �سليمان جممد ال�شكيلي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12058762‬‬ ‫حممد �أحمد حممد الكعبي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5842625‬‬ ‫فهد �سيف حممد املقبايل‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21892992‬‬ ‫خوله خلفان حمود اخلرو�صية‬ ‫‪5‬‬
‫‪10265802‬‬ ‫فهد خليفه عبدالله العزري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12801629‬‬ ‫عبري عمري عامر العامرية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪25554186‬‬ ‫�سامي م�سلم عامر ال�شريقي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12211013‬‬ ‫حممد �سعيد حممد العامري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪13020911‬‬ ‫قي�س �سامل حميد البداعي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5357181‬‬ ‫�شيخه �سيف �سعيد اخلوالدية‬ ‫‪6‬‬
‫‪10251238‬‬ ‫فهد حممد حمود املعمري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19803656‬‬ ‫عزاء بن عامر بن عبدالله احل�ضرمية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4259478‬‬ ‫�سعود حمدان الهنائي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10266429‬‬ ‫حممد �سلطان نا�صر القا�سمي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪22940297‬‬ ‫ماجد �أحمد حممد ال�سعيدي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10464147‬‬ ‫عائ�شه ابراهيم ح�سن البلو�شية‬ ‫‪7‬‬
‫‪10785291‬‬ ‫قي�س �سامل �سعيد العربي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪18801164‬‬ ‫غزاله نا�صر حممد الكندية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21193153‬‬ ‫�سعيد بن خمي�س بن علي ال�سعدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11168789‬‬ ‫ماجد عبدالله را�شد املعمري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21278966‬‬ ‫عائ�شه �سلطان نا�صر الذهلية‬ ‫‪8‬‬
‫‪7448145‬‬ ‫حممد عبدالرحمن �سعيد بيت �صواخرون‬ ‫‪27‬‬
‫‪11118162‬‬ ‫ماجد خمي�س را�شد البادي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7136508‬‬ ‫فاطمه �سامل حميد الذهلية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23018634‬‬ ‫�سعيد حميد عبدالله الدرعي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20473325‬‬ ‫مازن عبدالله �سيف البادي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11405983‬‬ ‫عائ�شه نا�صر حممد املعمرية‬ ‫‪9‬‬
‫‪7825449‬‬ ‫حممد عبدالله عو�ض املرهون‬ ‫‪28‬‬
‫‪5187335‬‬ ‫مالك �سليمان حمد املعمري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪11922225‬‬ ‫فاطمه علي حمد اال�سماعيلية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2944259‬‬ ‫�سلمان مبارك علي اخلمي�سي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22308115‬‬ ‫مالك عبدالله علي الربيكي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪12288051‬‬ ‫فاطمه علي قا�سم اجلابرية‬ ‫‪10‬‬
‫‪19435521‬‬ ‫حممود خمي�س حممد الفالحي‬ ‫‪29‬‬
‫‪12114351‬‬ ‫متعب عبدالرحمن عبدالرحيم الدرعي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25696985‬‬ ‫�سليم �سامل عدمي الهطايل‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8747486‬‬ ‫حممد را�شد خمي�س احل�سني‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11425514‬‬ ‫مرمي نا�صر مرهون احلامتية‬ ‫‪11‬‬
‫‪14367327‬‬ ‫فاطمه حممد خليفه اخلمي�سية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23351588‬‬ ‫حممود نا�صر �سامل الناعبي‬ ‫‪30‬‬
‫‪4073144‬‬ ‫حممد خليفة حممد النا�صري‬ ‫‪36‬‬ ‫‪9158158‬‬ ‫�سليمان بن حمدان بن علي الدرعي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6747682‬‬ ‫حممد �سامل ها�شل القليعي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15022898‬‬ ‫مها خمي�س مبارك املقبالية‬ ‫‪12‬‬
‫‪9581397‬‬ ‫فايزة بنت حممد بن حمود النعمانية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8499737‬‬ ‫معاذ �صالح �سعيد املحروقي‬ ‫‪31‬‬
‫‪5171826‬‬ ‫حممد را�شد بخيت الغافري‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2132679‬‬ ‫�سليمان نا�صر حممد الكندي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪5692992‬‬ ‫حممد �سلمان دروي�ش املي�شاين‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9091565‬‬ ‫نوف حممد عبدالله املعمرية‬ ‫‪13‬‬
‫‪8583311‬‬ ‫لطيفه علي يعقوب الكيميائيه‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18657552‬‬ ‫معت�صم عبدالله �سعيد البحري‬ ‫‪32‬‬
‫‪18499681‬‬ ‫حممد را�شد �سامل الكلباين‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2220811‬‬ ‫�سيف �سعيد حمد العنقودي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10203712‬‬ ‫حممد عبيد �سعيد الفطي�سي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪6634465‬‬ ‫وا�ضحه �سيف عبدالله ال�سعيدية‬ ‫‪14‬‬
‫‪65453‬‬ ‫حممد عي�سى م�سعود اجل�سا�سي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3281834‬‬ ‫حمفوظة �سعيد ثاين الوائلية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22369063‬‬ ‫نواف حممد ناجم العرميي‬ ‫‪33‬‬
‫‪13957568‬‬ ‫مزنة م�سعود حممد الرواحية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪22216412‬‬ ‫�شهاب بن حمد بن علي اجلحايف‬ ‫‪29‬‬ ‫‪10872752‬‬ ‫ه�شام حممود زاهر النبهاين‬ ‫‪34‬‬ ‫‪8801928‬‬ ‫م�سعود �صالح �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪32‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪3265331‬‬ ‫حممود غالب حمود الدرعي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2705121‬‬ ‫�صبيح علي را�شد ال�سيابي‬ ‫‪30‬‬
‫‪10007909‬‬ ‫مزنه �سامل عبدالله العامرية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11533406‬‬ ‫هيثم �أحمد حممد مقيبل‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10210892‬‬ ‫معاذ عبدالله �سباع ال�سعدي‬ ‫‪33‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬الواحة مول (الند مارك الدولية)‬
‫‪7718189‬‬ ‫مطر �سعيد �سيف املعمري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪13788261‬‬ ‫طه حمود جميد الغرابي‬ ‫‪31‬‬
‫‪18817202‬‬ ‫نادية بنت خ�صيب بن خمزوم الرا�شدية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9668291‬‬ ‫هيثم �صالح حممد العزري‬ ‫‪36‬‬ ‫‪5835568‬‬ ‫منذر �أحمد عبدالله الزعابي‬ ‫‪34‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار (الهمبار)‬
‫‪4621506‬‬ ‫مع�ضد متعر�ض خلفان البلو�شي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪12044179‬‬ ‫عبدالرحمن م�سعود �سويد العربي‬ ‫‪32‬‬
‫‪9132445‬‬ ‫نادر معيوف علي الغافري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪22535589‬‬ ‫ن�صراء مرهون �شنني الزكوانية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11220768‬‬ ‫يو�سف عبدالله يحيى ال�شعيلي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪13469145‬‬ ‫من�صور �سلطان احمد اجلابري‬ ‫‪35‬‬
‫‪12386029‬‬ ‫عبدالله بريك مبارك الهنائي‬ ‫‪33‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 27 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪19125012‬‬ ‫هالل �سعيد �سامل الكلباين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪7703138‬‬ ‫نورة مربوك خلفان البو�سعيدية‬ ‫‪30‬‬ ‫محافظة ظفار‬ ‫‪6858847‬‬ ‫من�صور حممد علي الفار�سي‬ ‫‪36‬‬
‫‪9285128‬‬ ‫عبدالله �سامل �سعيد الغافري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10055164‬‬ ‫م�ؤيد �سعيد مبارك �آل عبدال�سالم‬ ‫‪37‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪5246024‬‬ ‫هالل علي مرهون املجريف‬ ‫‪45‬‬ ‫‪21273027‬‬ ‫هند حمد م�سلم العامرية‬ ‫‪31‬‬ ‫اسم الشركة‪ :‬شركة الطاؤوس للخدمات الصناعية‬
‫محافظة الظاهرة‬ ‫‪11896199‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله العامري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10751724‬‬ ‫م�ؤيد عو�ض �أحمد اجلابري‬ ‫‪38‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪5351768‬‬ ‫هالل مرهون را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪46‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار‬
‫‪8833912‬‬ ‫علي �سامل عبدالله الوهيبي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪8008719‬‬ ‫هيثم حممد �سعيد العي�سائي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11557312‬‬ ‫احمد �سيف حممد البادي‬ ‫‪1‬‬
‫محافظة مسندم‬ ‫اسم الشركة‪ :‬شركة سيح السرية للهندسة‬
‫‪224464706‬‬ ‫عماد �صالح نا�صر ال�شريقي‬ ‫‪37‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫محافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪8669418‬‬ ‫احمد عتيق تعيب الوح�شي‬ ‫‪2‬‬
‫اسم الشركة‪ :‬شركة بخاء لإلنماء والتطوير‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة‬ ‫‪22292772‬‬ ‫ماجد بن �سليمان بن حممد ال�شماخي‬ ‫‪38‬‬ ‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫اسم الشركة‪ :‬المواهب للخدمات الكهربائية‬ ‫‪19127781‬‬ ‫ا�سماء �سليمان �سعود الهيملية‬ ‫‪3‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم ‪ -‬خصب‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫‪26651866‬‬ ‫حممد بريك مبارك الهنائي‬ ‫‪39‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صناعية بركاء (قبل شركة الرشيدي لالسمنت)‬ ‫‪13881257‬‬ ‫ا�سماء عبيد علي الزعابية‬ ‫‪4‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 27 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪22964408‬‬ ‫حممد جمعه خمي�س التوبي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12335741‬‬ ‫افراح قا�سم حممد الربيكية‬ ‫‪5‬‬
‫‪6831808‬‬ ‫ا�سماء من�صور مهوي عامرجيد‬ ‫‪1‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 23 :‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪9754675‬‬ ‫ابراهيم حمد �سنيدي ال�شعيلي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12319271‬‬ ‫حممد زايد عامر اجلنيبي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪10250958‬‬ ‫املنذر خلفان علي البلو�شي‬ ‫‪6‬‬
‫‪14251578‬‬ ‫�آمنه عبدالله ح�سن البلو�شية‬ ‫‪2‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11218679‬‬ ‫ادري�س م�صبح نا�صر الهنائي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25261749‬‬ ‫حممد �سليمان حافظ الفزاري‬ ‫‪42‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪8749757‬‬ ‫�أحالم خلفان حممد ال�سعيدي‬ ‫‪7‬‬
‫‪14419883‬‬ ‫رقيه �سامل م�صبح املحروقية‬ ‫‪3‬‬
‫‪19439304‬‬ ‫املعتز �سامل عبدالله الربيكي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13439231‬‬ ‫ا�سماعيل �سامل غامن الغافري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13779092‬‬ ‫حممد �صالح حممد املحروقي‬ ‫‪43‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪20306692‬‬ ‫�أحالم علي مبارك �أوالدثاين‬ ‫‪8‬‬
‫‪5592146‬‬ ‫زهره م�صبح را�شد الغ�سانية‬ ‫‪4‬‬
‫‪18654241‬‬ ‫�أجمد �سعيد �سليمان العامري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5712874‬‬ ‫احل�سني علي را�شد الكلباين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24966559‬‬ ‫حممد علي عبدالله اخلاطري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪24249151‬‬ ‫ابراهيم ثنيان خلفان العمري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10693015‬‬ ‫�أحمد خمي�س نا�صر الربيعي‬ ‫‪9‬‬
‫‪23238628‬‬ ‫�سناء حممد ح�سن ال�صاحلية‬ ‫‪5‬‬
‫‪20877668‬‬ ‫ب�شري عبدالله ب�شري الهنائي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13038424‬‬ ‫اليق�ضان �سعيد خلفان احلامتي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1415564‬‬ ‫مرهون حميل فري�ش ال�سليمي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪6699903‬‬ ‫الأزهر علي حممد ال�سعيدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14202675‬‬ ‫ا�سماء جمعه عبيد الزعابية‬ ‫‪10‬‬
‫‪4687928‬‬ ‫عائ�شه را�شد �سامل العمرية‬ ‫‪6‬‬
‫‪8481662‬‬ ‫حمود �سعيد حمود الق�صابي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11575173‬‬ ‫�أحمد جمعه عبيد اليعقوبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1022019‬‬ ‫م�صبح عامر احلميدي الدرعي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪9285855‬‬ ‫املعت�صم بدر غالب البو�سعيدي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7809213‬‬ ‫ا�سماء عبدالله مبارك العربية‬ ‫‪11‬‬
‫‪5572174‬‬ ‫فاطمه �سعيد بخيت بيت �سويلم‬ ‫‪7‬‬
‫‪21566556‬‬ ‫ريا�ض مرهون خلفان الهنائي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18459267‬‬ ‫�أحمد حمد عبدالله العدواين‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22907249‬‬ ‫ممحد علي حممد احلرا�صي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪20857339‬‬ ‫املنت�صر نا�صر �سعيد الرا�شدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13688226‬‬ ‫�أ�شواق حممد خلفان �آل عبدال�سالم‬ ‫‪12‬‬
‫‪24140505‬‬ ‫مزنه �سعيد �أحمد القا�سمية‬ ‫‪8‬‬
‫‪23626937‬‬ ‫مالك علي عبدالله اخلرو�صي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4296398‬‬ ‫�أحمد حمد حممد اجل�سا�سي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13318611‬‬ ‫من�صور حممد من�صور االغربي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪19778566‬‬ ‫�أحمد خمي�س نا�صر الهنائي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12055179‬‬ ‫�أ�صيله �سامل �سيف املعمرية‬ ‫‪13‬‬
‫‪22430455‬‬ ‫منال خمي�س را�شد ال�شحية‬ ‫‪9‬‬
‫‪7734401‬‬ ‫حممد را�شد عبدالله الفليتي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12937056‬‬ ‫�أحمد خلفان م�سلم ال�شكيلي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8876095‬‬ ‫مو�سى حميد علي احلرا�صي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪11359238‬‬ ‫�أحمد را�شد عامر الغافري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18925676‬‬ ‫�أماين خ�صيب �سويلم املعمرية‬ ‫‪14‬‬
‫‪23615501‬‬ ‫نور علوي �أحمد باعلوي‬ ‫‪10‬‬
‫‪9352509‬‬ ‫منذر يو�سف �سعيد العامري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10238013‬‬ ‫�أحمد خليفه بطي العربي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11318784‬‬ ‫نا�صر خليفني علي الغفيلي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪22956551‬‬ ‫�أحمد عبدالله خليفه اخلنب�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10412871‬‬ ‫�أماين عبدالله دروي�ش البادية‬ ‫‪15‬‬
‫‪20212515‬‬ ‫نور حممد عي�سى املع�شنية‬ ‫‪11‬‬
‫‪15435214‬‬ ‫هيثم يحيى حممد احلارثي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18490132‬‬ ‫�أحمد خليفه �سامل الغافري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10020488‬‬ ‫هاين ثاين جمعه التوبي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪12960002‬‬ ‫ا�سامة نا�صر �سامل ال�سعدي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13298532‬‬ ‫�أمل �سعيد �سامل املقبالية‬ ‫‪16‬‬
‫‪22157878‬‬ ‫هاله �سعيد �أحمد قطن‬ ‫‪12‬‬
‫‪9682485‬‬ ‫يا�سر علي دروي�ش بني مق�سوم ال�شحي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8795719‬‬ ‫�أحمد طار�ش غدير البادي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26102482‬‬ ‫هاين حممد خلف اخلياري‬ ‫‪52‬‬ ‫‪13367233‬‬ ‫�أجمد �أحمد حممد الرمي�ضي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13723896‬‬ ‫�أمل عبدالله مبارك العربية‬ ‫‪17‬‬
‫محافظة ظفار‬
‫‪12786026‬‬ ‫هيثم �سامل �سعيد الغافري‬ ‫‪53‬‬