Vous êtes sur la page 1sur 1

Autoritățile publice centrale

Organele centrale de specialitate ale statului sunt ministerele, care traduc în viaţă politica Guvernului,
hotărîrile şi dispoziţiile lui, conduc domeniile încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor. În scopul
conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii care
nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor, se înfiinţează, în condiţiile legii, şi alte autorităţi
administrative, cum sunt departamentele, serviciile, inspectoratele, comisiile, consiliile, alte organe
centrale de specialitate.
Autoritățile publice locale
Administrația publică locală se instituie în sate (comune), orașe (municipii) și raioane. Unitățile
administrativ-teritoriale sunt persoane juridice. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale
se întemeiază pe: - principiul autonomiei locale – presupune dreptul de a-și rezolva interesele proprii fără
a implica autoritățile publice centrale;
- principiul descentralizării serviciilor publice – stabilește transferul unor competențe de la autoritățile
centrale la autoritățile locale;
- principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale – relevă modalitatea de constituire a
autorităților publice locale;
- principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit – presupune colaborarea cu
populația în problemele de interes local.
O unitate teritorială autonomă cu un statut special este Găgăuzia care, fiind o formă de
autodeterminare a găgăuzilor. Ea este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează
de sine stătător, în limitele competenţei sale, în interesul întregii populaţii, problemele cu caracter politic,
economic şi cultural. Pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt garantate toate drepturile şi
libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.
Organele puterii judecătorești – judecătoriile de sector, Curțile de Apel și Curtea Supremă de
Justiție. În art. 114, Constituție, se stabilește că, ”Justiția se înfăptuiește în numele legii numai de
instanțele judecătorești”. Astfel, toate instanțele judecătorești indicate în Constituția Republicii Moldova
constituie sistemul judiciar al țării. Instanțele judecătorești sunt compuse din judecători, numiți în funcție
de Președinte, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele și membrii Curții Supreme
de Justiție sunt numiți în funcție de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
Aceste prevederi vin să asigure independența și inamovibilitatea judecătorilor