Vous êtes sur la page 1sur 3
PROBA SCRISA. TESTE ES ‘SUBIECTULI (40 de puncte) Citeste urmitorul text: Afard vedem totdeauna cerul albastru, sau norii, care ne protejeazd cu ploile lor $i simtim pasit nostri stpani pe lume, pnd mu suntem lovigi si inima mu ne bate s& ne Spargd pieptul.. Trdisem asifel de tovitur palma grea, fariineased, injurétura, cu- intul trivial, josnic, la adresa mamei mele, se abdtuserd adesea asupra mea, Familia Tnsd, edt era ea de dezbinatd, ma protejase. Asifel de oameni pe care nici un sand inalt mei caluzea, erau dispretuiti de ttl meu. fi eunosteam pe toti oamenti prin el. Bacdoveicd era cu midciuca. Stan Moames cu befia. Ion al lui Miai cu nestinta: | Tatil nostru care esti in ceruri” $i toatl rugdciunea era pentru el niste cuvinte »In- Curcate”. Aitul era destept ,.nevoie mare”, expresie intraductibila pentr varsta mea de atunci, dar injelegeam cai era o ironie, ca dimpotrivi, omul acela era departe de desteptiiciunea pe care o afiga. Ene degeaba se ducea la bisericd, tot Ene rdménea, dar bine ca se ducea: ye $i el un erestin”. Stancu isi hduse tot péménnu, desi avea tmsprezece copii. It mai rimasesert dowd pogoane, punea tutun pe ele. Fumau tof roe sd fact"? Se apucase de cizmérie. Cei violenfi $i josnici erau ocolifi, De dia trebuia sd fugi”. Eraw in afara oamenilor, Tata nu stitea de vorbdl cu ei. Inedt uitam totul mumai cat il vedeam, nuvi povesteam nimic... Mi-era de-ajuns sivi aud glasul li- nistitor: ,,Ce faci, ma, copile?” si lumea intunecatd, a carei perdea se daiduse o clip la 0 parte si vazusem urdtul si abject, se Inchidea la Toe si inceta sai mai existe pen- tru mine. Era frumos in acea zi de noiembrie si am riticit pe la sosea, prin preajma Tecurilor. L-am uitat imediat si pe acel sef legionar si pe Gheorghe al lui nea Costicd... Am ultat $i de mine insumi, absorbit de contemplarea laculul si stipanit, (ford ganduri, de bucuria de a tri. Bram ferilt e& scrisesem un roman de la inceput ‘nani la sférsit(flindcd mai incepusem si altel, dar mu le terminasem) $i aceasta certi- tudine ini ajungea.{ ‘dm lsat lacul si am luat-o spre Vatra Luminoasd. Taina in care era inviluitd via 12 fratelui orb sia sorei lui mi se pérea insondabila, Nici nu voiam s-o dezleg; ma du- ‘ceam la Pavel atras de puternica lui personalitate, care se formase citind nu att mult (biblioteca lui din cdrti uriase scrise cu cui nu era mare), cét reflectind asupra vie~ ii de a carei lumini din afard era lipsit...[.-], Scriltorul trebuie sd ne initieze in ceea Ee exisid dincolo de realitatea vizibila, spunea el. Revelatia luerurilor deja stiute s-a ‘produs in secolul trecut prin Balzac si Flaubert, exceptinduei pe rusi, care cet dintai ‘au explorat fantasticul realitait. (..] Esti bdiat téndr, ai ilucl si idealuri, Swift te va 112 turbura prea tare pe care il vad di ‘nue iremediabile feu chil spre Du pe Dostoievski. | ‘Sei dai uri prin antcarit ds meu Nil, care Serie pe privire la text. 1. Mention inalt nu-i caldu 2. Transorie 3, Explicd x 4, Precizest 8, Prezint Nora! RE Bi reacies: ‘tor si opera! fn redacts ~ precizar ~ formula ~ enuntan ~ formul = utilizar respect Norati dat. Folosi ‘SUBIECTU Coment Jor la timp. La moc se gindea pot porni 1 uitam asul l= oclipa te pen- reajma Spini inceput cert. ied via ma dee Gt mult turbura prea tare, me cit. dar citegte- pe ri. Sunt inriora de estima onl, pe care i vad din subterana, ca Dosttesski.. Dar mapnia om ¢ i, ‘soarta om Pe ce dail, ea Ta acest englez care a mes indeclin dupl Guliver pateticd, re scha spre Dumnezeu..Tolstos e mai ehilibra, mur lt acum nici pe Gogol, nic! ‘pe Dostoievski. (.-) aot oul aotescent wn fat... Va face exact contraral! Am incepit $2 umblu prin antcdrit dupa Swif, Gogo! gi Dostoievsk i lteam in mica data a fratelu vreu Nila, care imi didea si bart. I evitam pe Tolstol.. (Marin Preda, Viafa oa o prada) EEN serie pe foaia de examen rispunsul la fiecare dintre urmiitoarele cerinfe cu privire a text. 1. Menffoneazi sensul din text al seeventsi Astfel de oameni pe care nici un gand inalt mei céleuzea... 4 puncte 1 Trance un fagment in care apae redarea direst a vorbis 4 punete 2 paplicd modvul pentru care tndrul Marin Preda no urmetzi fal prictenului. 4 punete «4. Precizeaz8 name a tri ari sritor despre care este vorbs intext puncte ‘ prosinulotrdsstrs de caractr a tatu, aga cum apare in aceasts evocers- 4 puncte Nori! Raispunsurile vor fi formulate in enunturi. Redactazt un text de 150-300 de cuvinte despre relaia dintre vials nul seri tor si opera lui, folosind informatie din fragmenta dat 20 de puncte {in redactarea textului, vei avea in vedere urmitoarele repere: —precizarea temei/problematiii pase in discuies 2 puncte ~prectarea opiniei pe care 0 ai in egAturl eu tema/problemation; 2 punete — Einar si dezvolarea corespunzitoare a douk argumente adecvate opinieis 12 punete -formularea unei concluzit pertinentes 2 puncte ~ utilizarea coreetd a conectorilor in argumentares 1 punet Fespectarea precizii privind numarul de cavinte, A punet Nor! in elaborarea rispunsului, te vei raporta 18 informatiile din fragmentul dat, Folosirea altor informatii este facultativa. ‘SUBIECTUL al I-lea. (10 puncte) CComenteazi, in minimum 50 de cuvint, fragmenta dat, evidentiing rolul verbe- tor a timpal imperfect sla tmpal perfect simple, din fagmentl ‘urmétor. ‘ha moarte sar fi gindlt Simin, dar a orgovan ra. Nici vorba er wn dnd se nine dansa mul si pe cénd se ganda, se pomenea of Pane Insa fetele ru osiporni ca facil pe wrma dnd or, cf sau se géndese si asteoptd si plang, 13 {ard géndul te parseste ednd vede ca mu te fai dupe el, si atunei se curma gi plansul. Era frumoasci Simina si se stia framoasa. ica pe edd era copila simjea of tft se itd dupa dinsa, iar de cand se faicuse fait mare, ii spuneau alti in fiestecare zi cdi ¢ rumoasé, si se vedea si ea insist in och fldcdilor. lar ftele frumoase pot sa aleagd din plin. Cu toate acestea, Simina nu si-a ales ca pe lorgovan. ..] Veizdndw-l acum intrat pe portita, ea isi curmé lucrul, aruncdi ochi la el, puse incet suveica pe panza intinsa apoi se ridicd sisi fcu cruce. Un flor, unul singur, ii treeu tot trupul $3 0 aruncéé cu un an in urméi: fi venea sei Inchida ochii si si se repeada la el El insa venca zémbind si linigtt, ea $1 cand abia ier s-ar ft despdrgit de dinsa. Asai ci te miri? zise el oprindu-se t fafa ei, insi fri de a privi drept la dinsa, —Nu stu —irdspunse ea, incepdnd sé iremure ~ stu insa céemi pare bine, (loan Slavici, Pédureanca) SUBIECTUL al Ill-lea (30 de puncte) Redactezzii un eseu de minimum 400 de cuvinte in care s& prezinti particular. ti ale unut text poetic studiat, aparjinand Iui Mihai Eminescu, {n elaborarea eseului. vei avea in vedere urmatoarele repere: ~ evidenfierea a dou tisituri care permit incadratea textului poetic studi intr-un curent culturalliterar; ~ Prezentarea modalui in care tema se reflec in textul poetic studit, prin comen- {area a doua imagini sau ide poetice; ~ analiza, la alegere, a dout elemente de compozitie si de limbaj, semnificative Pent textul poetic studiat, din seria: ttl, imaginar poetic, figuri semantice (nop), motive poetce. NOTA! Ordinea integrarii reperelor in cuprinsul eseului este Ia alegere, Pentru confinutul escului, vei primi 18 puncte (eéte 6 puncte pentru ficcare cerin- fareper), Pentru organizarea discursului, vei primi 12 puncte (existenfa peitilor componen- te introducere, cuprins, incheiere ~ 3 puncte; logica inléguirt ideilor ~ 3 puncte; abilitti de analiza si de argumentare — 3 puncte; claritatea exprimdirii ~ 2 puncte, respectarea preciztrii privind numérul minim de cuvinte ~ 1 punet). Norit in vederea acordarii punctajului pentru organizarea discursului, eseul ‘rebuie si aibi minimum 400 de cuvinte sis dezvolte subieetal propus. REDACTARE. (10 puncte) ——— ee Pentru redactarea intregii icriri, vei primi 10 puncte, numai in cazul in care accas- {a Zntruneste minimum 300 de cuvinte si contine rispunsuri la cerinfele date (uilicarea Jimbiiliterare ~ 3 puncte; ortografia ~ 3 puncte; punctuatia ~ 3 puncte: agecarea in agind, lizibilitatea— 1 punet), 14 Subiectul Citeste Pentru (iu mie ra literaturd, astronomie sensibil la woia deine Caind & descoperit ror. Despr prin serie ez $i ince nerasuflas mea impre ssi are a La steaua rmi-a dat ¢ decentile viata de © 1 cerul sp