Vous êtes sur la page 1sur 23
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE MINISTERUL DEZVOLTARI REGIONALE SI ADMINISTRATIE! PUBLICE pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practic a responsabililor tehnici cu execufia lucrarilor de constructii, precum gi pentru modificares Reglementirii tehnice ,.Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor $i locuintei nr. 77/2003 vind i vedere provaderie Ondonarei Guvernulu 63/200" prwvind infinfarea Inspactoraiuu’ de Siat in Const uct — 5.C., aprobata cu modes prt Logea nv. 707/2001. cu adiicinie gi compitirie ullrioare Bae randorare proveserlo ar 3 P&H it |) in arexs tv" 1 ia Hotirarea Guvernu rr. 5252073 penta aprotares tibuiiior ponwrale 9 speefiee, a acu orpanzatonce sa numBruiui maxim de postu, orecum si @ noxman parc tO si ‘onaumdus do carturant ale Inspeclorstslu de Stat ir Constuchi — |S C_ cu modifica 9% complatrie uiteroare Tn torent ae i ain (2) an Lagea Ne. 177/201'5 pon mod iearsa si complalaraa Logi nr. 10'1995 prvng catatas in construc) gra ar 12 ain (7) sar. 12 al (1) 4c) din Hotarbrae Guvernull nt 1/2073 pivind oxganizarea 3! functions’ Ministers: Dacvokir Regionale si Administrael Pubice, cu modiiaanle gi comploiiie uitenoare, -viceprim-ministrul, ministrl dezvoitri regionale gi administr An | — Se aprobs Procedura prvind autorzaree 51 axorclares draptull dw pracica 2 responsabilios telnic: Skecuty Lctdrior de construe), provazuaa in an@xa nr. 1, cary face yarteItwgrana din prezoniu orn. ‘At I." Regomoniarea tohned Indrumator pent alastareu tohnico-profesionalé u specaisitor cu activists in Coneituchi”aprobata pen Ordinal minisiruiu| lucrareor pubice ttansportunior s locurger 7777/2003, publics in Monitorul Ghia! at Romario. Partaa |, 397 din 9 kume 2003. cu Traedeie a camper uteroae, se modicd pcm La articotul 1, ‘urmatorul cupeing: Ti) Prezantut indrumator staoseste mogul In care se steclvuazd atuslarea epeciaigilo ca acbvitate in construct pertu prcloeiie reglemantata venficalor do prowct watal» Cexoae tah wiwatals. 1 confermtaty cu preveders Lagi fi 10/1998 privind caltatea in conslructi, republicela, Cu Imodicdinle uerioare, q alo Regulamentuii de veriicare si (apurtzare ttrice dy clea proectolor, @ wawcube ucracior $8 conatuciblor,aprobal pre Hoararas Govern w 6251905," ineatul (1) #@ modifica gi va aves publice, emits prazentu' ordi, 2 Articolale 9-12 53 La articotul 17, ‘urmatorul euprins (2) Stamplole spucakstioe vedeal de proivcte atest ‘5 expen} lehnio stestad tobuie S38 comspunda modeilor i nex or 3 “f'La articolul 23, alingatul (4) 50 abroga. 5 Anexa nr 3.80 modifica gi s9 iniocuiepte cu anexa nt 2. care face parte intogranta din prezentul ordin "Art ML (1) Portoanale atostate ca responabiltehic cu sexwcutis lucdelor de constuctantonor mira in vigoare & DPrezentblu ordin'pt vor duslagura i continuare activate 19 Somenile. & specaitatle monjonsio in coifiateie » ‘ugiimabile de winstare pnd la proschimberea atostatoior = ‘Sptimetior cu autorzattg lagimaii ome in contonrstate cu Sravedorie procedur previzite Tn anes 1 4 {2} Persoenole atestaie ca ‘aspansabillarnic cu execute lucranlor de construct antaror intra in vigoare & prazontel fain vor soit Inapacioratli do Stain Constructs — 1S C Sand la data de'21 dacembne 2016, proschimoarea eteslaiso modifics $1 ve avea MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEA | Nr 767/90 IK 2016 3 1 lagtimatilor cu autorzatslop'bmebi @mise in confowratata cu prowederila proceduri pewvizute Io ange mr 1 [Art IV. — Prozentul ordi se public in Montana Oficial Roman, Parts | ‘Vcoprimminitv, minrul dezvotart regiorala '¥ adninsatel publics Vasile Dincu Blucurogs, 29 august 2016 Ne 7 895, anu PROCEOURA privind autorizarea 91 exercitaraa sroptului de practicd a responsabillor tahnici cu execultia luerarilor de construct CAPITOL! 4) supravegherea sciviafl persoanelor guioizale ca ‘Scop rasponsabt thie cu exscupis Luror G8 construct. 2) compelaniale, creplurie.pcolkgalite rexponsabilior Af. 1. — (1) Prazenta procadurd stabiagte cacrul nomat paleniaien cena eee priv sulonurea resporaatior tehnc co anecupe se cate nie! cu execite crank de conseucs euler Inspectorate Stat in Coneitucth — SC. derumka in ‘contncare procedure in cortornfata cu provodote ar. 2, art © ii ga) art 13 abn, (3) art 14 ain (2), art 21 win (2) ib) 1 an 37 alin, (2} in Logea nr 10/1995 privind caltatea in Ecrmtucts publica, cu modiiciie si complotite uteriara, fprecum pale art 101i) cin Reguamentl prvind controll ce ‘tata eatin eonst'ucs, aprdbal pri Hoiararea Guvemu ne 2727008 (2) Accwoui la actvtaina de cesponsabl ohne cu sxocuba si oxerciares aceslala peloton Roméniel sunt suouse roowdun de wulerizare in lemeiui prevedeclor actelor Formative pravézute (a ain {1) $ cu respoctarea cispoztior Droctver 2006123CE a Patamontulut Europaan si a Consituui din 12 decembme 2006 prwind service in cacrl por intome, wenspusa In agisletia nabionala prin Orconarme fe uigenta @ Guvernulus nr 49/2009 privind libertuiva ce faoure 2 presialorior de servich borates de a urn za Seeict in Romania, aprobela cu modified si complain ern Cegi nr 682010, cs modificarie utlenoare 3} Procedure ecia negisermaaione Ih cos ou riven! prestuier geste justicala de moive Impersbve de inte penecal ornvind siguranfa $i sandtataa publica, protects Bonetcianior te sannct in ‘construct, procum rotachs moduli care impun oblgatvitztesavigurail condiior hiecesare pantry reaizaraa #1 oxplostares. construcbilor. cu reepectare corniior senile de caltate 2 aogetora, n scopul Drolet vie oamenior 8 bunutor acastora 3 soca. 3 edi ineonjarat, ry conte in care omnia res un ‘Site cola mat inalla rvena do vulnoraaltata ls facien de nse halve. pratipal la iscul sossmic. dare etaiole membre ae Uniuni Eurapene. ‘An. 2 Provedura stabhagte owrinjle prvind stucile si expenenia protesionaid ale porsoanelor care. sche ‘utorzarea. cocumaniale necasare, domonive do aulorza's Tesponsabistatie si competenfola contents Ge. autonars, praca $l masurle de sancborers & wwrasoectinh acestors ‘Rr 3 — Procadura slabiogls conde Ge autonizans pent u persoanoia soa care sola obleres cata de revponeul tone ex exocuba lueidlor de construct) nctuzine 13) auicrizavee responsabiluh onnic cu sxecuialucraror co ‘consti po baza da xaman, cae are drapt scop eveluares compatentelor tennice in baza exparerte: profesional & Spacaliglor persoane fice, cae soleta obbrerea auloiabei in vederes dastagurani aciviapt de responsabltatinic cu ecu ‘) Vecunoastores aulonzatia de responsibil tehnic cu oxucutir Werner de eonsiruch obBrute iva etal muni a ‘Uniunk Europano, denumta in coniruare UE. sau ul Spats: Evonoest Europea donuinit in contiuare SEE ¢} confirmares purodies a druptuli de praca a ttulanior de Sotorenyi cw tmaponsab! Wahnle eo execute lererlor ce nati autos "} conditile de picere 2 sancburdlor persoanelor fzice autonzata ce responsabil tehnics cu execu AA 4. — Aulonzares nu conduce ia transterul de responsibilidp de le persoanela eulorzate fa organvsmot se fotonzare si nu le excneroazh pe acestsa de oblgaiia ce le CAPITOLUL Domeniu de aplicare $i cadrul legal ‘At. 6, — (1) Pravadrile prazento procoduri se apica peri aulorzatea speciligiio, perscane fice oalatent roman’ or Soldier a aor stale memare aio UE sau SEE. in vacersa prestiri in Romana 2 activa de resgonsabil whic cu ‘Skocutle, pe lt parcureul exocutan! ucranior do constructs Sotrvt lags (2) Excapbe doa provedenia ai (1) fac spwcialiss cater ‘onin' seu ceton! eats stat membry al UE sau SEE. care fa fon store 28 oosfigoare activlaiva dy weponsabl (ah Gu execute. prine-un act do sulontate —culonzabe sau document echivalent. ems do céire eutoWistile competonie: Fecunoscute In aeale state, care doresc sd prasiaze aciviatee ‘in Roman scare fac Sovada Une expenenta manne de 3 an in exerotrea aciivilti de responsabl latwic cu exsculla ve fertorcs statu membru unde su cbbnut rocunoasteres