Vous êtes sur la page 1sur 1

Lampiran 1.

2
LAPORAN PRESTASI BULANAN
PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN

KOD DAN NAMA SEKOLAH / INSTITUSI : ABD6107 / SJK(T) LADANG HOLYROOD, 34100 TAIPING
NAMA KONTRAKTOR : RAANAR ENTERPRISE
TEMPOH KONTRAK : 1 JANUARI 2016 HINGGA 31 DISEMBER 2018
BULAN & TAHUN : NOVEMBER 2018

Markah
Bil Perkara Dinilai Ulasan Catatan
Penilaian
A. KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN 1. Kes Salahlaku pekerja:
1 Tandas dan Bilik air 4 Baik Ada Sila lampirkan dokumen sokongan
2 Bangunan / Kawasan Sekolah / Asrama / Kawasan 4 Baik Tiada /
Sekolah / Asrama Keseluruhan
3 Pelupusan sampah 4 Baik 2. Cadangan Pihak Sekolah :
4 Pemotongan di kawasan berumput 5 Cemerlang 2.1 Perkhidmatan Diteruskan /
5 Kawasan sepanjang pagar, tebing parit, balapan, 4 Baik 2.2 Perkhidmatan Ditamatkan
kolam "titipan air" dan longkang / parit
B. TANAMAN POKOK/POKOK BUNGA
6 Penyiraman / Pembajaan 4 Baik (Ulasan)
7 Mencantas / Menggembur 4 Baik ___________________________________________
C. BAHAN / PERALATAN ___________________________________________
8 Kuantiti mencukupi seperti dinyatakan dalam 5 Cemerlang ___________________________________________
perjanjian ___________________________________________
9 Kualiti menepati seperti dinyatakan dalam 4 Baik ___________________________________________
perjanjian ___________________________________________
D. PENGURUSAN PEKERJA ___________________________________________
10 Kehadiran Pekerja 4 Baik
11 Ketepatan masa bertugas 5 Cemerlang
12 Pematuhan Syarat pemilihan pekerja 5 Cemerlang
13 Maklumbalas / tindakan kontraktor terhadap 4 Baik
teguran / laporan
F. TAHAP RESPONSIF (RESPONSIVENESS) 5
14 Maklum bahas terhadap teguran yang diberikan 4 Baik
15 Tindakan penambahbaikan terhadap aduan mengikut 4 Baik
tempoh ditetapkan Nota: Ulasan hendaklah selari dengan markah prestasi
JUMLAH KESELURUHAN 64 yang diberikan
PERATUS =
85.33%
(JUMLAH KESELURUHAN/75)*100
Skala markah berdasarkan takrifan yang dinyatakan dalam Lampiran 1.6:
1: Lemah 2: Tidak Memuaskan 3: Sederhana 4: Baik 5: Cemerlang

Catatan: Seksyen 18, akta SPRM: "Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang agen, atau sebagai seorang agen dia menggunakan, dengan niat
hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang berkenaan dengan prinsipalnya itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai
sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa pernyataan yang palsu atau tidak lengkap tentang
apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya".

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

______________________________ __________________________
Nama : YUVANESWARY A/P THAMBIRAJA Nama : JOSEPINE A/P RAIPEN
Guru Kanan HEM Guru Besar
Tarikh: 05.12.2018 Tarikh: 05.12.2018

Lampiran 1.2
LAPORAN PRESTASI BULANAN
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN

KOD DAN NAMA SEKOLAH / INSTITUSI : ABD6107 / SJK(T) LADANG HOLYROOD, 34100 SELAMA, PERAK.
NAMA KONTRAKTOR : BLUE BERET SECURITY SDN.BHD.
TEMPOH KONTRAK : 1 OKTOBER 2018 - 31 DISEMBER 2018
BULAN & TAHUN :NOVEMBER 2018

Markah
Bil Perkara Dinilai Ulasan Catatan
Penilaian
A. KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN 1. Kes Kehilangan Aset Kerajaan:
1 Jumlah pekerja yang dibekalkan seperti 5 Cemerlang Ada Sila lampirkan dokumen sokongan
dalam dokumen perjanjian Tiada /
2 Pematuhan masa bertugas 5 Cemerlang
B. KAWALAN KELUAR/MASUK ORANG AWAM 2. Kes Salahlaku Oleh Pengawal:
3 Buku Log Masuk 5 Cemerlang Ada Sila lampirkan dokumen sokongan
4 Pas Pelawat 3 Sederhana Tiada /
5 Kawalan pagar/Palang Masuk 5 Cemerlang
C. KAWALAN / RONDAAN 3. Kes Pencerobohan / Polis:
6 Rondaan mengikut jadual 5 Cemerlang Ada Sila lampirkan dokumen sokongan
7 Rondaan kawasan dan bangunan 5 Cemerlang Tiada /
8 Kawalan trafik di dalam kawasan premis 4 Baik
D. BAHAN / PERALATAN 4. Cadangan Pihak Sekolah:
9 Kuantiti mencukupi seperti dinyatakan 4 Baik 4.1 Perkhidmatan Diteruskan /
dalam perjanjian 4.2 Perkhidmatan Ditamatkan
10 Kualiti menepati seperti dinyatakan 4 Baik
dalam perjanjian (Ulasan)
E. PENGURUSAN
11 Kerjasama / hubungan (syarikat-pengguna) 4 Baik _________________________________________
12 Maklumbalas / tindakan kontraktor 4 Baik __________________________________________
terhadap teguran / laporan __________________________________________
13 Kebersihan dan kekemasan diri & pondok 4 Baik __________________________________________
pengawal keselamatan
14 Disiplin 4 Baik
F. TAHAP RESPONSIF KONTRAKTOR (RESPONSIVENESS)
15 Maklum balas terhadap teguran yang diberikan 4 Baik
16 Tindakan penambahbaikan terhadap aduan mengikut 4 Baik
tempoh ditetapkan
JUMLAH KESELURUHAN 69 Nota: Ulasan hendaklah selarai dengan
PERATUS = markah prestasi yang diberikan
86.25%
(JUMLAH KESELURUHAN/80)*100
Skala markah berdasarkan takrifan yang dinyatakan dalam Lampiran 1.6:
1: Lemah 2: Tidak Memuaskan 3: Sederhana 4: Baik 5: Cemerlang

Catatan: Seksyen 18, akta SPRM: "Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang agen, atau sebagai seorang agen dia menggunakan, dengan niat
hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang berkenaan dengan prinsipalnya itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai
sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa pernyataan yang palsu atau tidak lengkap tentang
apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya".

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

____________________________ ______________________________
Nama : YUVANESWARY A/P THAMBIRAJA Nama : JOSEPINE A/P RAIPEN
Guru Kanan HEM Guru Besar
Tarikh: 05.12.2018 Tarikh: 05.12.2018