Vous êtes sur la page 1sur 35

myPortfolio

GURU AKADEMIK BIASA


< SEK KEBANGSAAN KEBUN BAHARU >

BAHAGIAN : < SK KEBUN BAHARU >

ALAMAT : < 42500 TELOK PANGLIMA GARANG >

NO. TELEFON : < 0331228415>

NO. FAKS. : < 0331220500 >

LAMAN
SESAWANG : bba1010.1bestarinet.net
MAKLUMAT PEGAWAI

Nama : ARMAN B YAHYA @CHE KAR

Gelaran Jawatan : Guru Akademik Biasa (GAB)

Gred Hakiki Jawatan : DG29/ DG32/ DG34/ DG40/ DG41/ DG42/ DG44

Tarikh Penempatan : 12/06/2009

DILULUSKAN OLEH

Nama : FAKHARUDDIN B BAHARUM

Gelaran Jawatan : GPK PETANG

Gred Jawatan : DG34

Tarikh : 24/07/2018
JADUAL PENGEMASKINIAN

TANDATANGAN
BIL. TARIKH TAJUK
PENYELIA

1. 23 NOVEMBER Penyediaan MyPortfolio


2018
CARTA ORGANISASI
1.1 CARTA ORGANISASI SK KEBUN BAHARU

JPN

PPD

GURU BESAR
1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK KEBUN BAHARU

GURU BESAR

PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG


KANAN PETANG KANAN KANAN HEM KANAN
PENTADBIRAN KOKURIKULUM

GURU AKADEMIK
BIASA
CARTA FUNGSI

GURU AKADEMIK BIASA

Bertanggungjawab dalam
memastikan pelaksanaan PdP
selaras dengan dasar KPM
Bertanggungjawab dalam
menjaga hal ehwal murid
Bertanggungjawab dalam
meningkatkan kemahiran dan
bakat murid dalam
kokurikulum

PENGURUSAN PENGOPERASIAN

Pengurusan Pengurusan Kurikulum


Pembangunan Sumber Pengurusan Kokurikulum
Manusia Pengurusan Hal Ehwal
Pengurusan Perhubungan Murid
Luar
AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI

GURU AKADEMIK BIASA

PENGURUSAN ORGANISASI
a. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel
c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar

PENGURUSAN KURIKULUM

a. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling


yang yang telah ditetapkan
b. Melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme
guru dan pencapaian murid

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

a. Melaksanakan program disiplin murid


b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah

PENGURUSAN KOKURIKULUM

a. Melaksanakan program Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan


Permainan
DESKRIPSI TUGAS

MAKLUMAT UMUM
KETUA
GELARAN Ketua Pengarah Pelajaran
Guru Akademik Biasa PERKHIDMATA
JAWATAN Malaysia
N
RINGKASAN KEDUDUKAN DI
GELARAN GAB WARAN Rujuk waran B63
JAWATAN PERJAWATAN
GRED BIDANG Pengajaran dan
DG41
JAWATAN UTAMA Pembelajaran
1. Pengurusan
GRED JD SUB-BIDANG
2. Pengoperasian
STATUS DISEDIAKAN ARMAN BIN YAHYA@CHE
Tetap
JAWATAN OLEH KAR
EN FAKHARUDDIN B
HIRARKI 1
SK KEBUN BAHARU DISEMAK OLEH BAHARUM
(BAHAGIAN)
PK PETANG
HIRARKI 2 PN HJH KOMARIYAH BT
DILULUSKAN
(CAWANGAN/ RUSLAN
OLEH
SEKTOR/UNIT) PK PENTADBIRAN

SKIM
Pegawai Perkhidmatan TARIKH
PERKHIDMATA 23HB NOVEMBER 2018
Pendidikan DOKUMEN
N

TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN


Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta
550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan
Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara
holistik.
AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA
Melaksanakan PdP menggunakan 1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan
kaedah kaedah pedagogi yang 2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan
bersesuaian bagi memastikan objektif Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
pembelajaran tercapai 3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi
4. Membuat refleksi dan penambahbaikan

Melaksanakan penilaian dan pentaksiran ke 1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/


atas perkembangan dan pencapaian program/ aktiviti
murid/ program/ aktiviti bagi mencapai 2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan
objektif yang dirancang pencapaian murid/ program/ aktiviti
3. Menyediakan pelaporan

Melaksanakan pengurusan kokurikulum 1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan


bagi mengoptimumkan bakat dan Persatuan, Sukan dan Permainan
potensi murid 2. Memantau kemajuan murid
3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid
4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan
potensi
Membantu pengurusan hal ehwal murid 1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP
bagi memastikan kebajikan setiap 2. Menguatkuasakan peraturan sekolah
murid terpelihara 3. Memastikan keselamatan murid diutamakan
4. Memastikan keselamatan murid terjaga
5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada
murid

Membangunkan profesionalisme 1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara


secara berterusan untuk peningkatan formal dan tidak formal untuk meningkatkan
kendiri pengetahuan dan kemahiran dalam PdP
2. Melibatkan diri dalam PLC
DIMENSI
● Mata pelajaran yang diajar: ,BAHASA MELAYU,PJ,PK
● Kelas yang diajar: 5 ARIF, 5 BESTARI, 5 FIRDAUS, 4 FIRDAUS, 4 HARMONI
● Bilangan murid yang diajar: 118
● Bilangan waktu PdP: 930
● Kelab & Persatuan: SENI BUDAYA
● Badan Beruniform: TKRS
● Sukan: BOLA SEPAK

KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
● Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan
● IJAZAH SARJANA MUDA

I
KOMPETENSI
● Kemahiran pedagogi
● Kemahiran membimbing
● Kemahiran merancang dan menganalisis
● Kemahiran menilai, mengukur dan mentaksir
● Kemahiran berkomunikasi

PENGALAMAN
● 28 tahun berpengalaman sebagai guru
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

PEGAWAI LAIN
UNDANG-UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
BIL. PROSES KERJA PERATURAN DAN
JAWAB HUBUNGAN/
PUNCA KUASA
DIRUJUK
Sebelum PdP

Menyediakan dokumen-dokumen yang


1. GAB GB
perlu serta disahkan oleh Pentadbir
Sekolah

Menyediakan Rancangan PdP atau Fail


Rekod Persediaan Mengajar iaitu:
a) Sukatan Pelajaran dan
b) Huraian Sukatan Pelajaran
c) Rancangan Pelajaran Tahunan
2. GAB PK(P)
d) Jadual Waktu Peribadi dan
e) Jadual Waktu Kelas bagi
Guru Kelas.
f) Senarai Nama Murid
g) ‘Headcount’

Menyediakan Rancangan Pelajaran


Harian (KSSR) mengikut format
penulisan berdasarkan sekurang-
kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)
a) Tema/Tajuk
3. GAB PK(P)
b) Standard Kandungan
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak

Semasa PdP
4. GAB PK(P)
Memastikan suasana bilik darjah dalam
keadaan kondusif.
Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan
5. GAB PK(P)
Disiplin Murid.

Melaksanakan PdP dan membimbing


murid seperti yang telah dirancang
6. GAB dalam Buku Persediaan Mengajar PK(P)
(kecuali jika terdapat perkara yang tidak
dapat dielakkan)

Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:


a) Merekodkan pengambilan
peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk PdP sebelum
kelas bermula (jika berkaitan)
7. GAB b) Merekodkan penggunaan PdP PK(P)
di bilik-bilk khas
(jika berkaitan)
c) Merekod pemulangan peralatan
yang telah digunakan selepas
tamat PdP

Pemeriksaan Latihan dan Tugasan


Murid:
a) Memeriksa hasil kerja murid.
b) Memulangkan tugas murid yang
telah diperiksa.
8. GAB c) Memastikan murid membuat PK(P)
pembetulan.
d) Menganalisis hasil
pembelajaran
e) Membuat refleksi dan
penambahbaikan.
CARTA ALIR

Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

TANGGUNGJAWAB Mula PROSES KERJA TEMPOH

Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu


GAB 150 MINIT
serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah

15 MINIT
Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail
GAB
Rekod Persediaan Mengajar

GAB 15 MINIT
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
(KSSR ) mengikut format penulisan

3 MINIT
Memastikan suasana bilik darjah dalam
GAB
keadaan kondusif

3 MINIT
Merekodkan pengambilan dan pemulangan
GAB
peralatan dan bahan yang diperlukan

GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan

Mula
3 MINIT
GAB
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid
SENARAI SEMAK

Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN


Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh
1.
Pentadbir Sekolah
Menyediakan Rancangan PdP atau Fail Rekod Persediaan
Mengajar iaitu:
a) Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
a) Rancangan Pelajaran Tahunan
2. b) Jadual Waktu Peribadi dan
c) Jadual Waktu Kelas bagi
Guru Kelas.
d) Senarai Nama Murid
e) ‘Headcount’
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR) mengikut format
penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) Standard Kandungan
3.
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak

4. Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif.

5. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid.

Melaksanakan PdP dan membimbing murid seperti yang telah


6 dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat
perkara yang tidak dapat dielakkan)
Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:
a) Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk PdP sebelum kelas bermula (jika
berkaitan)
7
b) Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas
(jika berkaitan)
c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan
selepas tamat PdP
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid:
a) Memeriksa hasil kerja murid.
b) Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa.
8
c) Memastikan murid membuat pembetulan.
d) Menganalisis hasil pembelajaran
e) Membuat refleksi dan penambahbaikan.
PROSES KERJA

Aktiviti 2: Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti

UNDANG-
PEGAWAI LAIN
UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
BIL. PROSES KERJA PERATURAN
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
PK(P) / PK
1. GB Arahan pelaksanaan program
Petang
A. PERANCANGAN
2. PK(P) / PK GKMP
Petang
Menyediakan kertas kerja/
pelan tindakan yang
mempunyai keperluan minimum
seperti berikut :
a) Tajuk,
b) Tarikh, Masa, Tempat
c) Kumpulan Sasaran
d) Objektif
e) KPI (Indikator Output dan
Outcome)
f) Implikasi Kewangan (Bajet)
g) Jawatankuasa Program
h) Strategi Pelaksanaan /
Jadual / Pengisian Program
3. PK(P) / PK Menentukan kaedah GKMP
Petang pemantauan berdasarkan salah
satu dari kaedah berikut :
a) Pelaporan Jawatan kuasa
Instrumen
b) Pengumpulan Data
c) Soal selidik
d) Temu bual
e) Semakan dokumen
4. GB Mendapatkan kelulusan PK(P) / PK
daripada PGB Petang
5. PK(P) / PK Melaksanakan mesyuarat / GAB
Petang perbincangan jawatan kuasa
B. PELAKSANAAN
6. GAB Melaksanakan program seperti GKMP / AKP
yang telah dirancang
C. PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN
Melaksanakan pemantauan dan
7. PK(P) / PK pengukuran GKMP / GAB /
Petang a) Pelaksanaan program AKP
b) Pencapaian KPI

8. GKMP Menyediakan laporan program PK(P) / PK


setelah program selesai. Petang
D. KEBERKESANAN
9. GB Kajian semula; PK(P) / PK
Menjalankan mesyuarat post Petang / GKMP /
mortem untuk mengenalpasti GAB
kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan program.

10. PK(P) / PK Membuat tindakan susulan GAB


Petang berdasarkan keputusan
mesyuarat post mortem.

11. GAB Penilaian prestasi;


Melaksanakan penilaian PK(P) / PK
prestasi ke atas kumpulan Petang / GKMP
sasar untuk melihat
keberkesanan pelaksanaan
program.

12. PK(P) / PK Membentangkan laporan GKMP / GAB


Petang penilaian prestasi dalam
mesyuarat.

13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan PK(P) / PK


berdasarkan keputusan Petang
mesyuarat.
14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. AKP
CARTA ALIR

Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti

Mula

PK(P) / PK Petang Menyediakan kertas kerja

PK(P) / PK Petang
Mendapatkan kelulusan 60 minit

Tidak lulus
GB

Penambahbaikan Lulus

GAB Melaksanakan program 1170 minit

PK(P) / PK Petang Melaksanakan pemantauan


pelaksanaan program 60 minit

Ada isu
Tindakan
pembetulan

Tiada isu

GB Kajian semula

PK(P) / PK Petang Tindakan susulan 60 minit

GAB Menyedia dan membentang


1440 minit
laporan dalam mesyuarat

GAB Melaksanakan tindakan 1440 minit


penambahbaikan

GAB Merekod dan mendokumentasi 20 minit

Tamat
SENARAI SEMAK

Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

1. Menyediakan kertas kerja

2. Mendapatkan kelulusan

3 Melaksanakan program

4. Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program

5. Kajian semula

6. Tindakan Susulan

7. Membentang laporan dalam


mesyuarat

7. Melaksanakan tindakan
penambahbaikan

8. Merekod dan mendokumentasi


PROSES KERJA
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
UNDANG-
PEGAWAI
UNDANG,
LAIN YANG
TANGGUNG PERATURA
PROSES KERJA ADA
BIL. JAWAB N DAN
HUBUNGAN/
PUNCA
DIRUJUK
KUASA
1. GB Memberi arahan untuk PK KOKO /
melaksanakan aktiviti kokurikulum GAB

2. PK KOKO Membuat pelantikan jawatankuasa GAB


kokurikulum
3. PK KOKO Membuat perancangan tahunan dan GAB
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang PK KOKO
ditetapkan

5. PK KOKO Membuat pemantauan dan penilaian GAB


kemajuan murid
6. GAB Membuat perekodan dan analisis PK KOKO
keputusan penilaian murid untuk
tindakan penambahbaikan prestasi
murid dalam kokurikulum

7. PK KOKO Membuat penilaian keberkesanan GAB


aktiviti kokurikulum dan membuat
penambahbaikan terhadap aktiviti
kokurikulum dari masa ke semasa
8. GAB Membuat pelaporan dan PK KOKO
dokumentasi
CARTA ALIR

Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan.

Tanggungjawab Proses Kerja Tempoh Masa


Mula

GB Memberi arahan untuk melaksanakan 30 minit


aktiviti kokurikulum

PK KOKO Melantik jawatankuasa kokurikulum 60 minit

Membuat perancangan tahunan dan


PK KOKO mingguan dan penyediaan bahan 120 minit
kokurikulum

Melaksana aktiviti kokurikulum yang


GAB 120 minit
ditetapkan

PK KOKO Memantau dan menilai kemajuan murid 120 minit

Merekod, menganalisis dan mengambil 120 minit


GAB
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum

PK KOKO Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum


60 minit
dan membuat penambahbaikan

GAB Pelaporan dan dokumentasi 20 minit

Tamat
SENARAI SEMAK

Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

1. Menerima arahan daripada GB untuk


melaksanakan aktiviti kokurikulum

2. Melantik jawatankuasa kokurikulum

3. Membuat perancangan tahunan dan


mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan

5. Memantau dan menilai kemajuan murid

6. Merekod, menganalisis dan mengambil


tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuat penambahbaikan
8. Pelaporan dan dokumentasi
PROSES KERJA

Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid

PEGAWAI
LAIN YANG UNDANG-UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN DAN
JAWAB
HUBUNGAN/ PUNCA KUASA
DIRUJUK
Melantik guru disiplin
1. GB (dalam kalangan GAB) PK HEM
sekolah
Mengadakan mesyuarat
2. GB PK HEM
Pengurusan Disiplin
Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah:
1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
PK HEM 5. Lucah
3. PK HEM
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10. Kekemasan diri

Memantau dan
GAB pemeriksaan bagi
4. PK HEM
pencegahan disiplin
sekolah.
PK HEM Merekod kes-kes disiplin PK HEM
5.
dalam sistem
PK HEM Menganalisis kes-kes
6.
disiplin
Mengambil tindakan
berdasarkan prosedur
PK HEM ditetapkan bagi kes-kes
7
disiplin.sekolah sepertimana
garis panduan yang
berkuatkuasa
Melaporkan kes-kes disiplin
PK HEM sekolah sepertimana garis
8
panduan yang
berkuatkuasa.
CARTA ALIR

Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid

Tanggungjawab Mula Proses Kerja


Tempoh masa

GB Melantik guru disiplin sekolah 120 minit

GB Mengadakan mesyuarat pengurusan 120 minit


disiplin

PK HEM Menyenaraikan kesalahan 390 minit


disiplin sekolah

GAB Memantau dan melaksanakan


pemeriksaan pencegahan 1920 minit
disiplin sekolah

PK HEM
Merekod kes-kes disiplin 120 minit
sekolah

PK HEM
Menganalisis kes-kes disiplin sekolah 120 minit

2 hari
Mengambil tindakan bagi kes disiplin 60 hari
PK HEM 480 minit
berdasarkan garis panduan

PK HEM Melapor kes disiplin sekolah


120 minit

Tamat
SENARAI SEMAK

Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

1. Melantik guru disiplin sekolah

Mengadakan mesyuarat Pengurusan


2.
disiplin

Menyenaraikan kesalahan disiplin


sekolah:

1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
3 5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10. Kekemasan diri

Memantau dan melaksanakan


4. pemeriksaan bagi pencegahan disiplin
sekolah.

5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM

6. Menganalisis kes-kes disiplin


Mengambil tindakan berdasarkan Merujuk kepada
prosedur ditetapkan bagi kes-kes buku peraturan
7.
disiplin.sekolah sepertimana garis disiplin sekolah
panduan yang berkuatkuasa
Melaporkan kes-kes disiplin sekolah
8. sepertimana garis panduan yang
berkuatkuasa.

PROSES KERJA

Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel

PEGAWAI UNDANG-
LAIN YANG UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN
JAWAB
HUBUNGAN/ DAN PUNCA
DIRUJUK KUASA
Mengarahkan guru untuk mengisi
Borang Matriks Kompetensi guru
1. GB
untuk mengenal pasti keperluan
latihan.
Membuat Rumusan Analisis Matriks
2. PK (P)
Kompetensi
Mengkaji keperluan bidang latihan
3. PK (P) berdasarkan Analisis Keperluan
Latihan
Menyerahkan cadangan
perancangan latihan kepada
4. PK (P)
Pengetua untuk kelulusan.

Meneliti cadangan dan menentukan


5. GB jenis latihan yang diperlukan

Menyediakan Jadual Perancangan


6. PK (P) Latihan dalam takwim sekolah
selepas kelulusan Pengetua
Memberi arahan kepada PK (P) untuk
GB menguruskan kursus / latihan yang
7.
telah diluluskan
PK (P) Menguruskan latihan (Sebelum ,
semasa dan selepas)

1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
8.
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)

i. Menyediakan senarai calon dan


menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.

GAB iii. Guru Akademik Biasa hendaklah


menyediakan minit curai dan
9. diserahkan kepada Pengetua/Guru
Besar/ PK (P) selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan.

GAB iv. Mengisi kehadiran kursus secara


online dalam sistem SPL KPM.

v. Mengumpulkan salinan sijil atau


GAB maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan

Mengedar borang penilaian kursus


kepada peserta pada hari terakhir
10. PK (P) kursus untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan latihan personel

Agensi
Merekod kehadiran kursus dalam Yang
11. GAB SPL KPM Mengendali
kan Kursus

Melaksana penilaian kendiri selepas


12. GAB menghadiri latihan
13. PK (P) Rekod dan dokumentasi
CARTA ALIR

Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel

TANGGUNGJAWAB MULA PROSES KERJA TEMPOH MASA


Mengarahkan guru untuk mengisi Borang
3900 min
Matriks Kompetensi guru secara online
GB untuk mengenal pasti keperluan latihan
dalam Sistem SPL KPM.

PK (P) Mencetak Rumusan Analisis Matriks


Kompetensi dalam Sistem eSPLG 390 min

Mengkaji keperluan bidang latihan


berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
PK (P)
780 min
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua/Guru Besar
untuk kelulusan.
PK (P)
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan 20 min
GB
Menyediakan Jadual Perancangan Latihan
dalam takwim sekolah selepas kelulusan 180 min
Pengetua / Guru Besar

PK (P) Memberi arahan kepada GPK untuk


menguruskan kursus / latihan yang telah
diluluskan 180 min

Menguruskan latihan (sebelum, semasa


GB dan selepas) 30 min

Mengedar borang penilaian kursus kepada


peserta pada hari terakhir kursus untuk
PK (P) menilai keberkesanan pelaksanaan latihan
personel

Merekod kehadiran kursus dalam SPL


KPM 30 min
PK (P)

Melaksana penilaian kendiri selepas


GAB latihan

Salinan dan Rekod Fail


390 min
GAB

TAMAT

PK (P)

390 min
SENARAI SEMAK

Aktiviti 5: Mengurus Latihan Personel

BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN

Mengarahkan guru untuk mengisi Borang


1. Matriks Kompetensi guru untuk mengenal
pasti keperluan latihan
Membuat rumusan Analisis Matriks
2. Kompetensi

Mengkaji keperluan bidang latihan


3 berdasarkan Analisis Keperluan Latihan

Menyerahkan cadangan perancangan


4. latihan kepada Pengetua untuk
kelulusan.

Meneliti cadangan dan menentukan jenis


5. latihan yang diperlukan

Menyediakan Jadual Perancangan


6. Latihan dalam takwim sekolah selepas
kelulusan Pengetua.

Memberi arahan kepada Penolong Kanan


7. Pentadbiran untuk menguruskan kursus /
latihan yang telah diluluskan

Menguruskan latihan (Sebelum , semasa


dan selepas)

1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
8. ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
9. menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru
Penolong Kanan selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan..
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan

Mengedar borang penilaian kursus


kepada peserta pada hari terakhir kursus
10. untuk menilai keberkesanan pelaksanaan
latihan personel

Merekod kehadiran kursus dalam


11. eSPLKPM

Mengedarkan dan mengumpul borang


keberkesanan program selepas 1 bulan
12. kursus kepada guru untuk melaksana
penilaian kendiri.

13. Rekod dan dokumentasi


SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA

1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3.0 Arahan Pegawai Pengawal 2018

SENARAI BORANG

KOD BORANG
BIL. BORANG

1.

2.

3.

4.

5.
SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL. NAMA JAWATANKUASA

1 KP PANITIA BAHASA MELAYU

2 JURULATIH KAWAD KAKI SEKOLAH

3 AJK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN

4 AJK DISIPLIN

5. AJK BANTUAN BENCANA ALAM

6. GURU PANITIA BAHASA MELAYU

7. AJK 3K KECERIAAN

8. GURU PENASIHAT TKRS

9. GURU PENASIHAT KELAB BAHASA MELAYU

10. GURU PENASIHAT BOLA SEPAK

11. GURU RUMAH PAHLAWAN