Vous êtes sur la page 1sur 4

I.

Nhà Hàng Ven Suối


STT Danh Mục STT Thiết Bi IP User/ pass
1 Switch 1 Switch 24 Port PoE 192.168.1.251 cisco/ cisco
admin/ a@12345678
1 Đầu ghi 192.168.1.200:81
giamsat/ 12345678a@
2 Camera 1 192.168.1.201 admin/ a@12345678
2 Camera
3 Camera 2 192.168.1.202 admin/ a@12345678
4 Camera 3 192.168.1.203 admin/ a@12345678
5 Camera 4 192.168.1.204 admin/ a@12345678
1 Access Point 1 192.168.1.205
3 WiFi
2 Access Point 2 192.168.1.206

II.Quảng Trường Trung Tâm


STT Danh Mục STT Thiết Bi IP User/ pass
1 Router 1 Router 192.168.1.1 admin/ a@12345678
1 Switch 32 cổng PoE 192.168.1.210 cisco/ ciscoSF300
cisco/ cisco
2 Switch 24 Port PoE 192.168.1.211
ciscoSF300
2 Switch cisco/ cisco
3 Switch 24 Port PoE 192.168.1.212
ciscoSF300
4 Switch 16 port cisco/ cisco
5 Switch 16 port cisco/ cisco
1 Đầu ghi 192.168.1.220 admin/ a@12345678
2 Camera 192.168.1.221 admin/ a@12345678
3 Camera 192.168.1.222 admin/ a@12345678
4 Camera 192.168.1.223 admin/ a@12345678
5 Camera 192.168.1.224 admin/ a@12345678
6 Camera 192.168.1.225 admin/ a@12345678
7 Camera 192.168.1.226 admin/ a@12345678
3 Camera 8 Camera 192.168.1.227 admin/ a@12345678
9 Camera 192.168.1.228 admin/ a@12345678
10 Camera 192.168.1.229 admin/ a@12345678
11 Camera 192.168.1.230 admin/ a@12345678
12 Camera 192.168.1.231 admin/ a@12345678
13 Camera 192.168.1.232 admin/ a@12345678
14 Camera 192.168.1.233 admin/ a@12345678
15 Camera 192.168.1.234 admin/ a@12345678
1 192.168.1.235 admin/ a@12345678
2 192.168.1.236 admin/ a@12345678
3 192.168.1.237 admin/ a@12345678
4 WiFi
4 192.168.1.238 admin/ a@12345678
5 192.168.1.239 admin/ a@12345678
4 WiFi

6 192.168.1.240 admin/ a@12345678


SSID/ pass Note Vi Tri Tình Trạng
Phòng kỹ thuật Setup, đã lắp

Phòng kỹ thuật Setup, đã lắp

Setup, đã lắp


cameranhahang
Setup, đã lắp
Setup, đã lắp
Setup, đã lắp
nhahangvensuoi/ abcd1234 Setup, đã lắp
Setup, chưa xác định
nhahangvensuoi/ abcd1234
nơi lắp

Note Vi Tri Tình Trạng


Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 1 Setup, đã lắp

Tầng 2 Setup, đã lắp

Tầng 2 Setup, đã lắp

Switch 16 port, no manager cho thoại Tầng 2 Setup, đã lắp


Switch 16 port, no manager cho thoại Tầng 2 Setup, đã lắp
cameratayyentu Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 1 Setup, đã lắp
lỗi khởi động lại, quay về IP: 192.168.1.64 Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 1 Setup, đã lắp
Tầng 2 Setup, đã lắp
Tầng 2 Setup, đã lắp
Ngoài Trời, Tầng 3 Setup, đã lắp
Ngoài Trời, Tầng 3 Setup, đã lắp
Ngoài Trời, Tầng 3 Setup, đã lắp
Ngoài Trời, Tầng 3 Setup, đã lắp
quangtruong/ abcd6789 Quảng trường Setup, đã lắp
quangtruong/ abcd6789 Controller: Quảng trường Setup, đã lắp
quangtruong/ abcd6789 admin/ Quảng trường Setup, đã lắp
quangtruong/ abcd6789 a@12345678 Quảng trường Setup, đã lắp
quangtruong/ abcd6789 205 Quảng trường Setup, đã lắp
Controller:
admin/
a@12345678
205
quangtruong/ abcd6789 Quảng trường Setup, đã lắp