Vous êtes sur la page 1sur 5

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova
tel. (+373 22) 251-451, fax (+373 22) 234-047
www.cec.md, e-mail: info@cec.md

DECLARAȚIE DE CONDUITĂ

privind condițiile și modul de susținere


financiară, materială și nematerială a campaniei electorale
pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019

Art. 1. Dispoziții generale

Noi, reprezentanții partidelor politice, blocurilor electorale, candidaților independenți, participanților


la referendum, precum și altor subiecți implicați direct sau indirect în campania electorală în
conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. (r) din Codul electoral,

- CONȘTIENȚI de importanța alegerilor pentru constituirea unei societăți democratice;


- INTERESAȚI de desfășurarea procesului electoral într-un mod democratic;
- ANGAJAȚI în utilizarea celor mai înalte standarde de integritate și de bună credință în
aplicarea cadrului juridic existent cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a
campaniei electorale de către partidele politice și concurenții electorali;
- GHIDAȚI de necesitatea depășirii climatului de neîncredere între partide;
- HOTĂRÂȚI să consolidăm garanțiile pentru desfășurarea unor alegeri libere și corecte în
cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și referendumul republican
consultativ din 24 februarie 2019, am convenit asupra următoarelor:

Art. 2. Obiectul de reglementare

Declarația de conduită privind condițiile și modul de susținere financiară, materială și nematerială a


campaniei electorale (denumită în continuare – Declarație), reglementează conduita partidelor
politice, blocurilor electorale, candidaților independenți, participanților la referendum în campania
electorală și urmărește să asigure transparență în procesul de finanțare și susținere a campaniei
electorale, să contracareze abuzurile, inclusiv de resurse administrative, precum și să creeze standarde
uniforme de comportament.

Art. 3. Noțiuni generale

Abuz de resurse administrative – utilizarea funcției și resurselor de stat (inclusiv a organelor de drept,
a personalului, a resurselor financiare, materiale și de altă natură) de către politicieni sau partide
politice pentru a se promova în cadrul alegerilor, prin încălcarea normelor și responsabilităților legale
și/sau altor norme care reglementează exercitarea funcției publice.

Coruperea alegătorilor - oferire sau dare de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul
determinării alegătorilor să își exercite sau să nu își exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor
sau referendumului.

Donație – bani, bunuri sau servicii acordate gratuit sau la un preț inferior celui de piață.

Democraţia contează
Donații anonime – bani, bunuri sau servicii acordate partidului politic, blocului electoral,
candidatului independent de către un donator a cărui identitate nu este dezvăluită sau care a indicat
date eronate.

Finanțare a campaniei electorale - finanțarea directă și/sau indirectă, precum și susținerea materială
prin alte forme a concurenților electorali de către stat, persoane fizice și/sau juridice.

Finanțare directă – susținere cu banii proprii și/sau de către o persoană fizică sau juridică a unui
partid politic, bloc electoral sau candidat indepedent în timpul campaniei electorale.

Finanţare ilegală a campaniei electorale – falsificare a rapoartelor privind finanţarea campaniei


electorale în intenţia de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor
acumulate ori destinaţia sau volumul mijloacelor utilizate.

Finanțare indirectă (ilegală) – donație făcută de o persoană fizică sau juridică prin intermediar, cu
scopul de a evita restricțiile prevăzute de lege, sau donație făcută de o persoană fizică sau juridică în
numele unui terț. De exemplu, donațiile din străinătate virate prin intermediul unui cetățean al
Republicii Moldova aflat pe teritoriul țării, pentru a evita interdicția privind finanțarea din străinătate.

Finanțare în numele unui terț – cheltuieli efectuate de o persoană fizică și/sau organizație,
independent de un partid politic, bloc electoral sau candidat independent, ori de către un terț afiliat
unei persoane/ controlat sau stabilit de către o persoană asociată unui partid politic, bloc electoral,
candidat independent, în scopul de a promova sau a se opune unui partid politic, bloc electoral sau
candidat independent.

Finanțare a partidului politic – finanțarea directă și/sau indirectă prin oferirea, alocarea sau
transmiterea în beneficiul partidului politic a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip de către
stat, persoane fizice și/sau juridice.

Finanțarea publică directă – alocarea de subvenții din sursele bugetului de stat partidelor politice în
vederea finanțării activității acestora sau susținerea materială a concurenților electorali prin
acordarea creditelor fără dobîndă.

Finanțare publică indirectă – acordarea de către stat în condițiile legii a resurselor cu valoare
monetară partidelor politice și candidații independenți, pentru campania electorală (locațiunea
localurilor, proprietate de stat; a panourilor publicitare proprietate publică; accesul gratuit la posturile
TV și radio naționale, etc).

Organ de supraveghere și control – autoritatea care recepționează rapoartele financiare de la partidele


politice, de la concurenții electorali, de la participanții la referendum, examinează rapoartele și în
cazul constatării încălcării legii, are dreptul să aplice sau să solicite aplicarea sancțiunilor.

Abuz de resurse administrative instituționale - utilizarea echipamentului de birou, a mijloacelor de


transport, a structurilor guvernamentale, a funcționarilor publici subordonați și a altor resurse
materiale și umane, finanțate din fonduri de stat, pentru organizarea și desfășurarea activităților, atît
preelectorale cît și electorale.

Resurse administrative forțate - folosirea metodelor forțate împotriva adversarilor politici,


susținătorilor și alegătorilor lor și pentru influența lor nedreaptă.

Abuz de resurse administrative media - furnizarea de condiții privilegiate subiectului electoral sau
candidatului acestuia, de către agențiile media finanțate din bugetul de stat și cel local.

Susținere materială (în natură) – orice bun corporal (palpabil) oferit cu titlu gratuit sau la un preț
inferior celui de piață unui partid politic, bloc electoral sau candidat independent.
2
Susținere nematerială – servicii sau orice alt bun incorporal (nepalpabil) oferit cu titlu gratuit ori la
un preț inferior celui de piață unui partid politic, bloc electoral sau candidat independent. Spre
exemplu, oferirea serviciului de folosință gratuită a autoturismului propriu.

Art 4. Principii generale

Semnatarii, în activitatea de finanțare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și


referendumul republican consultativ vor respecta principiile integrității, legalității, egalității,
responsabilității, imparțialității, nediscriminării, vor recunoaște drepturile, libertăților și demnitatea
persoanei, se vor abține de la amestecul în munca funcționarilor electorali și a observatorilor
acreditați.

Art. 5. Semnatarii

În sensul prezentei Declarații, noțiunea de „semnatar" include:


a) concurenții electorali: partide, blocuri electorale și candidați independenți;
b) participanții la referendum.

Art. 6. Obiective:

Noi, reprezentanții partidelor politice, blocurilor electorale, candidaților independenți,


participanții la referendum, precum și alți subiecți implicați direct sau indirect în campania
electorală ne asumam urmatoarele obiective:

a) respectarea normelor legislației electorale și conexe, precum și dispozițiile prezentei


Declarații;
b) prezentarea rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale în mod corect și obiectiv în
condițiile prevăzute de articolul 43 din Codul electoral, precum și de regulamentele aprobate
de CEC;
c) evitarea coruperii prin orice metode și sub orice formă a alegătorilor;
d) respectarea finanțării, inclusiv a finanțării publice directe/indirecte, și/sau susținerii materiale
și nemateriale prin alte forme a activității partidelor politice, a concurenților electorali, a
participanților la referendum de către persoane fizice sau juridice, sau persoane terțe afiliate
partidelor politice, inclusiv a membrilor acestora;
e) utilizarea doar a resurselor financiare provenite din activitatea legală desfășurată pe teritoriul
Republicii Moldova;
f) asigurarea informației privind identitatea donatorilor și transparența veniturilor și cheltuielilor
în campania electorală;
g) înlăturarea oricăror forme de susținere indirectă, materială, nematerială sau/și în numele unor
terți a partidelor politice, a concurenților electorali, a participanților la referendum;
h) excluderea finanțării ori susținerii sub orice formă directă sau indirectă, materială și
nematerială din partea persoanelor fizice străine, organizații internaționale, inclusiv a
organizațiilor politice internaționale, persoanelor fizice care nu sunt cetățeni ai Republicii
Moldova;
i) excluderea finanțării ori susținerii materiale/nemateriale directe a concurenților electorali din
partea organizațiilor filantropice, fundațiilor de caritate, organizațiilor comerciale si/sau
organizațiilor neguvernamentale care conțin elemente de identitate, simbolica, numele
partidelor politice sau ale reprezentanților acestora, a persoanelor care ocupă funcții de
demnitate publică, a persoanelor aflate în funcții de conducere/executive ale partidelor
politice sau ale organizațiilor social-politice;
j) excluderea tratamentelor privilegiate față de concurenții electorali în virtutea statutului social
și/sau a funcțiilor pe care le dețin candidații acestora. Orice persoană implicată în procesele
electorale, indiferent de statutul său, nu trebuie să abuzeze de resursele administrative legale,

3
instituționale, forțate, media, etc., în sprijinul sau împotriva oricărui partid politic, candidat la
alegeri sau participant la referendum.
k) informarea și convingerea membrilor, persoanelor de încredere, trezorierilor şi susținătorilor
să nu admită încălcarea prezentei Declarații;
l) creșterea capacităților partidelor politice, concurenților electorali, participanților la
referendum, precum și altor subiecți implicați direct sau indirect în campania electorală, în
gestionarea resurselor financiare în campania electorală.

Art. 7. Conlucrarea

Fiecare semnatar va conlucra cu:


a) funcționarii electorali pentru a asigura:
- elucidarea/examinarea cazurilor referitoare la violarea legislației electorale cu privire la finanțarea
campaniei electorale;
- accesul alegătorilor la informația cu privire la finanțarea campaniei electorale, în condițiile legii;
b) observatorii acreditați pentru crearea unui mediu favorabil controlului legalității procedurilor de
finanțare a campaniei electorale;
c) semnatarii în vederea întreprinderii măsurilor de asigurare a integrității procesului electoral.

Art. 8. Intrarea în vigoare

(1) Prezenta Declarație se semnează la Comisia Electorală Centrală, unde va fi depozitat și păstrat
originalul acestuia.
(2) Normele de conduită prevăzute de prezenta Declarație constituie o obligație morală pentru
semnatarii implicați în campania electorală.
(3) Prezenta Declarație intră în vigoare pentru fiecare semnatar din momentul semnării lui şi este
valabil până în ziua în care rezultatele finale ale alegerilor vor fi confirmate de către Curtea
Constituțională.

Semnatarii prezentei Declarații de conduită:

Din partea partidelor, candidaţilor independenţi,


Data Semnătura
blocurilor electorale, participanților la referendum

4
5