Vous êtes sur la page 1sur 50

Sunt modele, un cadru orientativ, care trebuie să fie adaptat la specificul

instituţiei, iar continutul nu este limitativ.

Obs.:
- Cu roşu – sunt marcate documentele care nu prezintă interes pt. dvs.

- Cu albastru – sunt indicaţii privind modul de întocmire a documentelor – se

vor şterge!

- Cu negru – sunt modelele de documente care trebuie să fie elaborate.

La nivelul şcolii coordonatoare se va întocmi un dosar care va conţine toate

documentele menţionate mai jos!

I. Stabilirea structurilor cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor


II. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate în domeniul apărării împotriva
incendiilor (decizii/dispoziţii). Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor
emise de directorul unei unităţi de învăţământ, sunt ( art. 17 din OMAI nr. 163/2007):
1. Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea
împotriva incendiilor
2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă
3. Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului
4. Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului în domeniile apărării împotriva
incendiilor şi protectiei civile
5. Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
6. Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii / oprire a funcţionării ori utilizării
construcţiilor/ amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu
7. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi
depozitarea substanţelor periculoase
8. Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva
incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă
9. Dispoziţia de numire a cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
10. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase
I. STABILIREA STRUCTURILOR CU ATRIBUTII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

ŞCOALA____________________
DISPOZIŢIA
Nr. ______ din ______ 2013
privind stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

Avându-se în vedere prevederile:


- art. 19 lit. a) din Legea nr. 307/2006;
- art. 28 din Legea nr. 481/2004, republicată;
- art. 6 și 17, lit. a) din O.M.A.I. nr. 163/2007;
- art. 3 din O.M.A.I. nr. 106/2007.
În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ,
DISPUN
Art. 1. În cadrul _____________ se constituie/stabilesc următoarele structuri/persoane cu
atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor:
a) persoana care va îndeplini atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) grupă pentru prevenirea situaţiilor de urgență.
Art. 2. Obligaţiile personalului de la art. 1 vor fi stabilite în actele de autoritate emise de
directorul unității.
Art. 3. Pentru celelalte categorii de salariați, atribuțiile din domeniul apărării împotriva
incendiilor se stabilesc în fișele posturilor.

APROB,
DIRECTOR

II. ELABORAREA, APROBAREA ŞI DIFUZAREA ACTELOR DE


AUTORITATE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
3.2.1. Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a
responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor

ŞCOALA________________
DISPOZIŢIA
Nr. ______ din ______ 2013
privind modul de organizare şi a responsabilităţilor privind
apărarea împotriva incendiilor

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 307 / 2006, art. 12, 19 lit. a);


- O.M.A.I. nr. 163 / 2007, art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), b) şi c);
- O.M.A.I. nr. 106 / 2007 - art. 3,
În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ,
DISPUN
Art. 1. (1) Persoana care va îndeplini atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva
incendiilor este dl./d-na ____________.
(2) Responsabilităţile persoanei care va îndeplini atribuţii specifice în domeniul apărării
împotriva incendiilor sunt stabilite în Dispoziţia de numire a acestuia, precum şi în fişa postului.
Art. 2. (1) În cadrul ____________ se constituie grupa de prevenire a situaţiilor de urgenţă, în
următoarea componenţă:
1. …………………………. – persoana care îndeplineşte atribuţii specifice în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
2. ………………………… - ..........................;
3. ………………………… - ..........................;
4. ………………………… - .......................... . (şef sector administrativ/similar).
(2) Obligaţiile personalului de la alin. (1) sunt cuprinse în anexa la prezenta dispozitie,
precum şi în fişele de post.
Art. 3. Pentru celelalte categorii de salariaţi, atribuţiile din domeniile apărării împotriva
incendiilor şi protecţiei civile se stabilesc în fişele posturilor.

APROB,
DIRECTOR

Anexa 1 la dispoziţia
nr. ___ din _____ 2013
OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE GRUPEI DE PREVENIRE

I. Obligaţii generale pentru membrii grupei de prevenire.


- Controlează, cel puţin o dată pe trimestru, respectarea normelor de prevenire a incendiilor
şi de dotare cu instalaţii, utilaje, aparatură şi echipament de protecţie în sectoarele de responsabilitate
și asigură, potrivit competențelor pe care le au, condiţiile necesare aplicării normelor respective.
- Îndeplinesc, la termen și de calitate, măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în
sectorul de responsabilitate.
- Organizează şi verifică activitatea de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă
din sectorul de responsabilitate.
- Instruiesc periodic personalul din subordine privind cunoaşterea și respectarea normelor de
apărare împotriva incendiilor specifice activităţii desfăşurate și asupra modului practic de intervenţie
în caz de incendiu, avarie, explozie sau alt accident tehnic.
- Stabilesc, potrivit normelor, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, necesare
în sectoarele de responsabilitate.
- Asigură întreţinerea permanentă și funcţionarea corespunzătoare a tuturor mijloacelor de
apărare împotriva incendiilor (instalaţii speciale, utilaje, aparatură, mijloace iniţiale de stingere şi alte
dispozitive și sisteme de protecţie împotriva incendiilor) și instruirea practică a personalului din
subordine.
- Asigură efectuarea probelor, executarea reviziilor şi reparaţiilor şi repunerea în funcţiune a
instalaţiilor şi utilajelor în condiţii de securitate împotriva incendiilor.
- Adoptă măsuri pentru înlăturarea imediată a pericolelor şi cauzelor de incendiu constatate,
informează operativ conducerea unităţii și serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă despre
stările de pericol create, despre incendiile, exploziile, accidentele tehnice și avariile produse, precum
şi despre măsurile luate.
- Conduc intervenţia personalului subordonat pentru evacuarea persoanelor şi bunurilor
materiale, pentru stingerea incendiilor precum și pentru înlăturarea urmărilor exploziilor,
accidentelor tehnice și avariilor produse şi conlucrează cu serviciile profesioniste pentru situaţii de
urgenţă care participă la intervenţie.
- Raportează conducerii, ori de câte ori este cazul, despre stadiul activităţii de apărare
împotriva incendiilor din sectorul de responsabilitate.

II. Obligaţii specifice ale membrilor grupei de prevenire.


Persoana care va îndeplini atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor.
- Organizează şi conduce activitatea grupei de prevenire.
- Informează conducerea unităţii asupra activităţii de apărare împotriva incendiilor.
- Verifică sistematic modul de îndeplinire, de către membrii grupei de prevenire a
incendiilor, a obligaţiilor, măsurilor şi sarcinilor ce le revin.
- Întocmeşte, împreună cu membrii grupei planul de măsuri privind apărarea împotriva
incendiilor şi asigură completarea și actualizarea acestuia conform normelor.
- Organizează şi finalizează controalele ce le execută grupa de prevenire în unitate.
- Întocmeşte programul de pregătire în situaţii de urgenţă şi graficul anual cu activităţile de
instruire ale salariaţilor.
- Verifică organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă.
- Verifică și acţionează pentru realizarea, la termen și de calitate, a măsurilor de protecţie
împotriva incendiilor prevăzute la noile investiţii.
Membrii grupei de prevenire.
- Asigură executarea, la timp și de calitate, a lucrărilor de întreţinere, mentenanţă, revizii,
reparaţii tehnice la instalaţiile utilitare, precum și la cele de apărare împotriva incendiilor.
- Verifică respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de
sudură, tăiere şi lipiri cu flacără.
- Verifică funcţionarea corespunzătoare a aparaturii de măsură şi control la instalaţiile
utilitare şi la cele de protecţie împotriva incendiilor, luând măsuri de înlocuire a celor defecte.
- Verifică dacă aparatura de măsură şi control existentă permite funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor şi utilajelor; asigură efectuarea verificărilor periodice asupra stării și
fiabilității acesteia.
- Completează și actualizează organizarea apărării împotriva incendiilor ori de câte ori
situaţia impune acest lucru.
- Asigură condiţiile necesare luării tuturor măsurilor de protecţie împotriva incendiilor pe
timpul utilizării lucrărilor cu foc deschis.
- Asigură respectarea normelor şi reglementărilor legale privind fumatul, folosirea
materialelor și substanţelor cu pericol de incendiu şi explozie.
- Verifică lunar/trimestrial modul cum se execută instruirea periodică practică și teoretică a
personalului unităţii și execută periodic exerciţii practice de intervenţie în cazul
incendiilor/cutremurelor/altor situaţii de urgenţă şi de evacuare a persoanelor şi bunurilor.
- Iau măsuri pentru remedierea operativă a defecţiunilor constatate la instalaţiile, aparatele
şi dispozitivele de protecţie împotriva incendiilor, verifică modul de întreţinere și amplasare a
mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu.
- Asigură menţinerea liberă în permanență a căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.
3.2.2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor
şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă

Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în1:


................... ;
c) afisarea instructiunilor de apărare împotriva incendiilor.
Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru locurile de muncă
stabilite de administratorul operatorului economic, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de
incendiu şi/sau explozie.
Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de seful sectorului de activitate,
instalatie, sectie, atelier etc., se verifică de cadrul tehnic/ persoana care va îndeplini atribuţii specifice
în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător. Se afisează, în
întregime sau în sinteză, în functie de volumul lor şi de conditiile de la locul de muncă respectiv.
Un exemplar al tuturor instructiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul
tehnic/ persoana care va îndeplini atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Salariatii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instructiunile de apărare
împotriva incendiilor, au obligatia sa le studieze, să le însusească şi să le aplice.
Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data
întocmirii/reviziei şi data aprobării.

ŞCOALA__________________
DISPOZIŢIA
Nr. ...... din _____ 2013
privind aprobarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor
şi atribuţiile salariaţilor la locurile de muncă

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 307 / 2006, art. 19 lit. g);

- O.M.A.I. nr. 163 / 2007 - art. 5 lit. b), art. 17 lit. b), art. 20 alin. 1, lit. a), art.33, art.35,
În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ,
DISPUN
Art. 1. (1) Pentru clădirile/spaţiile cu pericol de incendiu din cadrul ______________, se
aprobă instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor.

1
Art. 23 din O.M.A.I. nr. 163/2007
(2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, mentionate la alin. 1) sunt cuprinse
în anexa 1 la prezenta dispozitie.
Art. 2. Pe amplasamentul unitătii, au fost identificate următoarele locuri cu risc de incendiu
şi/sau explozie:
a. arhive;
b. magazii materiale;
c. laboratoare ........;
d. centrala termică;
e. ........................ .
Art. 3. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru clădirile/spaţiile cu pericol de
incendiu, mentionate la art. 1, cuprind date referitoare la2:
a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
b) obligatiile salariatilor privind apărarea împotriva incendiilor;
c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea
instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru
reparatii, revizii, întretinere, oprire şi punere în functiune;
d) evidentierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot apare în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile,
traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a
acestora.
Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentului act de autoritate este responsabilitatea grupei de
prevenire şi a şefilor locurilor de muncă din clădirile/spaţiile cu pericol de incendiu mentionate la art.
2.

APROB,
DIRECTOR

Anexa 1 la Dispoziţia
nr. .... din _____ 2013

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

SPECIFICE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT


(model)

A. Prevederi specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare:


2
Art. 33, alin. 2) din O.M.A.I. nr. 163 din 2007
- persoana care va îndeplini atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor va efectua controale interne de prevenire a
incendiilor privind respectarea şi îndeplinirea măsurilor adoptate şi verificarea funcţionării
corespunzătoare a instalaţiilor şi echipamentelor din dotare;
- lucrările cu foc deschis pe teritoriul instituţiei se execută numai pe baza ''Permisului de
lucru cu foc'', în conformitate cu procedurile interne elaborate pe baza Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor;
- este interzis fumatul în afara locurilor special amenajate şi dotate conform normelor;
- exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, electronice, protecţie la
trăsnet etc. se execută numai de către personal calificat, cu respectarea prevederilor reglementărilor
şi instrucţiunilor tehnice;
- este interzisă exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor
de orice categorie, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele
sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;
- elementele de limitare a propagării focului şi de izolare termică din alcătuirea construcţiilor
trebuie menţinute în bună stare;
- la efectuarea reviziilor curente sau capitale se vor respecta prevederile stabilite de
producătorii echipamentelor;
- sistemele de exhaustare/ventilaţie pentru evacuarea fumului şi gazelor de ardere, precum şi
de introducere a aerului proaspăt, se vor menţine permanent în stare de funcţionare;
- se interzice suprasolicitarea circuitelor electrice, prin racordarea mai multor consumatori ale
căror puteri să fie mai mari decât puterea instalată a circuitelor de alimentare;
- în podurile clădirilor nu este admis a se depozita mobilier, material arhivistic, ambalaje sau
alte materiale combustibile sau incombustibile;
- pentru fiecare nivel se va întocmi şi afişa la loc vizibil planul de organizare a activităţii de
apărare împotriva incendiilor (organizarea intervenţiei, planul de evacuare în caz de incendiu etc.);
- se interzice depozitarea în clădirile de învăţământ a lichidelor combustibile;
- aparatajul electric (prize, întrerupătoare etc.) şi conductorii electrici nu se vor poza direct pe
materiale combustibile (lambriuri din placaj şi panel, elemente de tâmplărie, tavane şi grinzi din
lemn etc.);
- la terminarea programului de lucru, receptoarele electrice vor fi scoase obligatoriu de
sub tensiune;
- lucrările de reparaţii, revizii etc. la instalaţiile electrice, de încălzire, utilitare în general, se
vor efectua numai de către personal calificat şi autorizat;
- la construcţiile la care casa scărilor se continuă spre subsol, se vor afişa la loc vizibil
indicatoare corespunzătoare pentru dirijarea evacuării persoanelor spre exterior sau spre refugiile
special destinate;
- este interzis iluminatul cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, felinare etc.) în poduri,
magazii, precum şi în orice alte locuri cu pericol de incendiu;
- se interzice montarea uşilor care se pot bloca în poziţia închisă;
- se interzice amplasarea pe căile de evacuare a uşilor false, draperiilor, oglinzilor, care pot
deruta persoanele în caz de incendiu, pe timpul evacuării construcţiilor;
- se interzice depozitarea pe căile de circulaţie, pe traseele de evacuare ale clădirilor, a
materialelor combustibile sau a mobilierului;
- în casele scărilor nu se vor amenaja spaţii cu diverse destinaţii (ateliere, magazii, tonete,
spatii de comercializare etc.);
- traseele căilor de evacuare se vor marca cu indicatoare de securitate amplasate vizibil,
conform standardelor şi legislaţiei în vigoare şi vor fi prevăzute cu instalaţii de iluminat de securitate
pentru evacuare, conform Normativului I -7;
- uşile montate pe căile de acces şi evacuare vor avea sensul de deschidere spre exteriorul
clădirii;
- pe căile de evacuare nu se admite utilizarea uşilor care datorită mecanismelor auxiliare se
pot bloca în poziţia închis;
- pe traseele căilor de circulaţie se admit denivelări de maximum 2,5 cm; pe aceste trasee nu
vor fi realizate praguri, iar în cazul în care nu se pot evita, se vor prelua prin pante de egalizare (max.
8 %);
- dispunerea, traseele, gabaritele şi alcătuirea căilor de acces şi circulaţie vor fi astfel realizate
încât să permită intervenţia serviciilor de urgenţă pe cel puţin două faţade;
În cadrul construcţiilor pentru învăţământ se va asigura marcarea şi semnalizarea:
a) locurilor pentru fumat;
b) căilor de acces, evacuare şi intervenţie;
c) mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
d) instalaţiilor utilitare care pot genera risc de incendiu, precum cele electrice, de gaze, de
încălzire şi altele asemenea.
Siguranţa cu privire la circulaţia pe suprafeţe orizontale, implică asigurarea protecţiei
împotriva riscului de accidentare prin asigurarea următoarelor cerinţe:
a) stratul de uzură al pardoselilor (în stare umedă sau uscată) trebuie realizat din materiale
antiderapante;
b) înălţimea liberă de trecere (h) va fi de minimum 2,10 m, pentru a se evita contactul cu
proeminenţele joase;
c) pe traseul căilor de circulaţie suprafaţa pereţilor nu trebuie să prezinte proeminenţe, muchii
tăioase sau alte surse de rănire, agăţare, lovire;
d) toate treptele unei scări trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni;
e) nu se admit trepte izolate;
f) pe culoarele de evacuare nu se admit trepte în lungul spaţiilor libere de trecere dintre
rândurile de scaune;
g) scările şi rampele trebuie să fie vizibil marcate cu indicatoare de securitate;
h) scările şi rampele vor fi prevăzute cu balustrăzi de protecţie (h = 0,90 m);
i) ferestrele din dreptul palierelor trebuie să aibă parapet sau balustradă cu înălţime
corespunzătoare evitării accidentării.
Cantităţile de materiale şi substanţe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea
densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice şi prin documentaţiile tehnice de
proiectare şi executare a construcţiilor şi instalaţiilor.
Vegetaţia din incintele unităţilor de învăţământ va fi colectată ori de câte ori este cazul şi
evacuată în locuri special amenajate.

B. Obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor


- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa sub
orice formă de conducătorul unităţii sau de persoanele desemnate de acesta;
- să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau
intervenţie pentru stingerea incendiilor;
- să comunice imediat conducătorului unităţii ori persoanelor împuternicite de acesta orice
situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune
sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
- să coopereze, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor
de apărare împotriva incendiilor;
- să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de
pericol;
- să nu blocheze culoarele şi scările de acces cu materiale ce ar împiedica intervenţiile
pentru stingerea şi evacuarea bunurilor în caz de incendiu;
- să cunoască căile de evacuare de la locul de muncă, sistemul de alarmare, locul unde se
află mijloacele de stingere şi cum să acţioneze în caz de incendiu;
- să participe la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecintelor acestora, precum şi la
evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
- să întreţină mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor de pe locul de muncă în bună
stare de utilizare.
C. Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea
instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice, precum şi pentru
reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune
C.1. Instalaţii electrice de forţă şi iluminat
1. Instalaţiile electrice de orice natură vor fi executate de către unităţi/persoane autorizate şi
de personal calificat. Orice fel de lucrări la instalaţiile electrice (lucrări noi, extinderi, modificări) se
vor face cu respectarea normativelor în vigoare, după obţinerea acordului de execuţie a acestora din
partea unitătilor competente.
2. Verificarea instalatiilor electrice se va efectua:
a. preliminar – în timpul executiei şi inainte de punerea în functiune
b. definitiv – dupa executarea instalatiilor şi punerea în functiune
c. periodic – în timpul exploatarii (o dată pe an în încaperi obişnuite, de 2 ori pe an în
incaperi cu risc de incendiu şi explozie).
3. La folosirea instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat, se va asigura o bună funcţionare a
utilajelor şi a aparatelor respective, prin revizii înainte de intrarea în funcţiune şi prin înlăturarea
imediată a defecţiunilor constatate.
4. Tablourile electrice, releele, contactoarele etc. vor fi prevăzute cu carcase de protecţie
realizate din materiale incombustibile, fiind în permanenta inchise cu chei accesul fiind permis doar
personalului calificat.
5. Instalatiile electrice trebuie protejate prin dispozitive de protectie impotriva
supracurentilor datorati scurtcircuitelor sau suprasarcinilor (dispozitive de protectie, sigurante
fuzibile, sigurante automate, intrerupatoare automate).
6. În tablourile electrice se vor întrebuinţa numai siguranţe standardizate şi calibrate, conform
normelor în vigoare. Se interzice înlocuirea fuzibilelor arse cu fir de liţă, staniol, etc. Încăperea şi
elementele tabloului vor fi în perfecta stare de curăţenie.
7. Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei
prevăzuţi pentru instalaţia respectivă.
8. Bateriile de acumulator şi celelalte surse de energie de rezervă pentru alimentarea
iluminatului de siguranţă vor fi verificate periodic şi bine întreţinute.
9. Înainte de a se face legăturile între orice fel de utilaje sau aparate electrice la sursa de
alimentare cu energie, trebuie să se stabilească sarcina solicitată de acestea, rezistenţa conductorilor,
precum şi intensitatea curentului.
10. Aparatura şi echipamentul electric din atelierele, instalaţiile, încăperile în care se produc,
manipulează, utilizează sau depozitează substanţe inflamabile, combustibile, care prezintă pericol de
explozie, vor fi adecvate condiţiilor respective de mediu (în construcţie anti-explozivă, etans la praf
etc.). Este obligatoriu ca tipul de protecţie constructivă al utilajelor şi echipamentelor electrice să se
asigure pe toată durata funcţionării acestora, atât timp cât se menţin condiţiile care au determinat
alegerea acestora. Se vor verifica legaturile antiex ( presetupe cabluri, conexiuni electrice).
11. Conectarea la reţeaua electrică a instalaţiilor şi consumatorilor noi se va face numai cu
aprobarea furnizorului de energie.
12. Alimentarea electromotoarelor se va face de regulă pe circuite separate. Se admite legarea
pe acelaşi circuit a mai multor motoare numai atunci când puterea lor totală nu depăşeşte 10 Kw.
13. Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu ştechere şi conductoare izolate cu
cauciuc sau p.v.c. în bună stare şi supravegheate pe tot timpul cât sunt sub tensiune.
14. La terminarea lucrului, instalaţiile, utilajele şi aparatele electrice se scot de sub tensiune.
Scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor se va realiza de la un întrerupător general, asigurat în poziţie
„deschis" contra oricăror acţionări accidentale.
15. Revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor de iluminat, forta
sau curenti slabi, în medii explozive, se vor face numai după întreruperea curentului electric.
16. Legăturile electrice intre conductoarele izolate pentru imbinari sau derivaţii se fac
numai în doze, cutii de legatură.
17. Instalatiile pentru iluminatul de siguranţă vor fi mentinute permanent în stare de
functionare.
18. Verificarea instalatiilor de paratraznet şi punere la pamant a tuturor echipamentelor se va
face periodic, de personal calificat şi autorizat.
19. Stingerea incendiului la instalatiile electrice şi aparatele aferente se face cu stingătoare
cu pulbere şi dioxid de carbon, zăpadă carbonică sau alte substanţe dielectrice.
20. Se interzice:
a) folosirea aparatelor, echipamentelor şi utilajelor electrice fără să aibă asigurat gradul de
protecţie necesar, funcţie de mediul existent în încăperile, spaţiile sau zonele în care se utilizează (cu
pericol de explozie, cu praf incombustibil sau combustibil, uscat, umed cu intermitenţă, cu agenţi
corozivi, cu temperatură ridicată, expus la intemperii etc.);
b) folosirea aparatelor, echipamentelor şi utilajelor electrice cu protecţia menţionată la
punctul anterior deteriorată;
c) folosirea instalaţiilor fără să aibă asigurate protecţiile, izolările sau separările necesare
(legarea la pământ, legarea la nul);
d) folosirea în stare defectă a instalaţiilor electrice şi a consumatorilor de energie electrică de
orice fel, precum şi a celor uzate şi improvizate;
e) amplasarea necorespunzătoare faţă de materiale combustibile, substanţele inflamabile şi
gazele tehnice comprimate în recipiente ori neizolarea faţă de acestea;
f) încărcarea instalaţiilor electrice, tehnice (conducte, cabluri, transformatoare, întrerupătoare,
comutatoare, motoare etc.) peste sarcina maximă admisă;
g) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare sau utilizarea
acestora fără protecţiile necesare (globuri de sticlă, grătare de protecţie etc.);
h) agăţarea sau introducerea pe şi în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice etc. a
obiectelor de orice fel, precum şi adăpostirea de obiecte sau materiale în posturile
de transformare sau distribuţie;
i) utilizarea lămpilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate;
j) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajururi) improvizate din materiale
combustibile;
k) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice şi a îmbinărilor dintre conductoare;
l) lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor, utilajelor, şi echipamentelor electrice, după
folosirea sau după terminarea programului de lucru;
m) amplasarea instalatiilor în interiorul canalelor de ventilare/climatizare.
n) acoperirea şi spălarea motoarelor electrice cu materiale şi substante combustibile;
o) legarea directă la bornele tabloului de distributie a consumatorilor;
p) folosirea motoarelor şi aparatelor electrice şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele
demontate;

C.2. Maşini electrice


1. Aparatele, tablourile de distribuţie şi utilajele electrice, precum şi racordurile acestora
trebuie să aibă gradul de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor corespunzător categoriei de
pericol de incendiu al încăperilor în care se montează.
2. Nu este admisă folosirea motoarelor şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele
demontate sau în condiţii în care să nu se asigure răcirea lor.
3. Încălzirea lagărelor şi a carcaselor va fi controlată periodic pentru a nu depăşi
temperaturile admise.
4. Corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor şi maşinilor electrice vor fi legate la pământ.
Secţiunea conductorilor de legare trebuie să fie corespunzătoare reglementărilor tehnice.
5. Se vor lega la pământ şi conductele, rezervoarele metalice şi pompele folosite în instalaţiile
de transport / transvazare / depozitare ale combustibililor lichizi, gazelor petroliere lichefiate sau
naturale.

C.3. Cabluri, conductori şi tablouri electrice


1. Traseele cablurilor electrice trebuie astfel alese încât să se asigure protecţia acestora
împotriva deteriorărilor datorită acţiunilor mecanice, coroziunii, vibraţiilor şi supraîncălzirii.
2. Montarea cablurilor, conductorilor, siguranţelor, aparatelor şi tablourilor electrice direct pe
elementele de construcţie combustibile, nu este admisă.
3. Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolaţie normală, a
cablurilor fără întârziere la propagarea flăcării, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor şi
echipamentelor electrice cu grad de protecţie necorespunzător, se face prin introducerea acestora în
tuburi de protecţie, interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil sau
elemente de distanţare care pot fi:
a) straturi de tencuială de minimum 1 cm grosime sau plăci din materiale electroizolante
incombustibile cu grosimea de minimum 0,5 cm cu o lăţime care depăşeşte cu cel puţin 3 cm pe
toate laturile elementul de instalaţie electrică;
b) elemente de susţinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice) care
distanţează elementele de instalaţie electrică cu cel puţin 3 cm faţă de elementul combustibil.
Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplică atât la
montarea aparentă cât şi la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice.
4. Intrările şi ieşirile cablurilor din dulapuri, staţii electrice, tuneluri, precum şi la trecerea lor
prin planşee sau pereţi, vor fi obturate etanş cu materiale incombustibile.
5. La montarea conductoarelor aeriene:
a) se vor utiliza izolatoare fixe pe suporţi incombustibili;
b) nu se vor folosi ca suporţi arborii;
c) se vor lua măsuri ca, în caz de avarie, acestea să nu cadă pe construcţii, instalaţii şi
materiale combustibile, substanţe inflamabile sau să vină în contact cu ele;
d) nu se vor poza în podurile clădirilor şi în construcţiile din materiale combustibile;
e) se vor izola la trecerea prin planşee şi pereţi combustibili.
6. Tablourile electrice de distribuţie, releele, conductoarele, reostatele de pornire şi alte
asemenea aparate, trebuie prevăzute cu carcase de protecţie. La confecţionarea cutiilor (carcaselor)
tablourilor electrice se vor utiliza numai materiale incombustibile.
7. În apropierea tablourilor se interzice amplasarea materialelor şi substanţelor combustibile
și blocarea accesului la acestea. La tablourile capsulate, garniturile vor fi în bună stare şi bine fixate.
8. Tablourile de distribuţie a energiei electrice vor fi marcate, inscripţionate cu indicatoare de
informare, avertizare, interzicere etc. Pe carcasele acestora se vor afişa schemele circuitelor pe care
le alimentează.
9. Cutiile (carcasele) de protecţie ale tablourilor electrice trebuie să fie încuiate în
permanenţă, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum şi persoanelor cu
atributii de control şi verificare; încăperea şi elementele tabloului vor fi în perfectă stare de curăţenie
(fără praf, scame etc.).
10. Se interzic:
a) montarea cablurilor prin tuneluri sau canale pe porţiuni unde sunt vehiculate fluide având
o temperatură ridicată sau substanţe care au acţiune distructivă asupra învelişurilor cablurilor;
b) amplasarea cablurilor în canale sau tuneluri, în care sunt montate conducte de gaze sau de
fluide inflamabile;
c) utilizarea cablurilor cu înveliş exterior din materiale combustibile în interiorul clădirilor, în
canale sau tuneluri;
d) utilizarea conductorilor şi cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste temperatura
admisă;
e) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice în doze, cutii de legătură, tablouri
electrice sau pe traseele acestora.

C.4. Posturi de transformare electrice


1. La transformatoarele aflate sub tensiune, se va urmări respectarea strictă a instrucţiunilor
tehnice de exploatare şi executarea controalelor periodice.
2. Posturile de transformare trebuie să fie împrejmuite şi închise în permanenţă.
3. În încăperile posturilor de transformare este interzisă depozitarea oricăror materiale sau
obiecte care nu au legătură directă cu exploatarea instalaţiilor respective.
4. Este interzis cu desăvârşire accesul persoanelor străine în incinta posturilor de
transformare electrice. Orice intervenţie pentru control, întreţinere etc. la acestea se va face numai de
către personal de specialitate autorizat.

C.5. Instalaţii şi utilaje care produc electricitate statică


1. Este interzisă exploatarea instalaţiilor care produc electricitate statică fără a fi legate la
pământ pentru scurgerea acesteia sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau
necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei ohmice.
2. Motoarele electrice, tablourile de distribuţie a energiei electrice, tablourile de comandă şi
echipamentul electric aferent vor fi legate la pământ în mod obligatoriu.
3. În fiecare unitate este obligatoriu să se depisteze acele utilaje care, în timpul funcţionării
produc electricitate statică şi să se asigure descărcarea la pământ a acesteia.
4. Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje şi, în general, a tuturor
echipamentelor electrice se va face periodic, conform reglementărilor în vigoare.
5. Este interzisă folosirea indicatoarelor de nivel de tip plutitor pentru măsurarea nivelului
produsului din rezervoarele de lichide inflamabile, dacă acesta nu este legat la pământ.
6. Înainte de începerea încărcării sau descărcării produselor inflamabile din cisterne c.f. sau
autocisterne, acestea vor fi legate obligatoriu la pământ.
7. Conductele prin care se transportă particule sau fluide care pot forma electricitate statică se
vor lega la pământ.

C.6. Centrale termice, sisteme de încălzire


1. Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se va efectua
numai de către personal calificat şi instruit în ceea ce priveşte prescripţiile tehnice de exploatare a
acestora şi normele de apărare împotriva incendiilor.
2. Punerea în funcţiune şi exploatare a centralelor termice se vor face numai pe baza
autorizaţiei de exploatare eliberată de autoritatea competentă, cu respectarea instrucţiunilor în
vigoare.
3. Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de
nivel ale agentului de încălzire, supapele de siguranţă etc. vor fi verificate periodic de persoane
atestate şi menţinute în perfectă stare de funcţionare. Verificarea vizuală a acestora se va efectua
zilnic.
4. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune în funcţiune numai după
verificarea arzătoarelor şi a presiunii în conductele de gaze. Încăperile centralelor vor fi prevăzute cu
detectoare de gaz natural şi cu sisteme de închidere automată (electrovalve).
5. Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze se face de catre personal autorizat la intervalul
reglementat de normele în vigoare, sau ori de cate ori este nevoie, folosindu-se o emulsie de apă şi
săpun. Se interzice efectuarea acestui control cu flacăra.
6. Aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor centralelor termice se va efectua prin
respectarea strictă a principiului „gaz pe flacără".
7. Circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazane va fi prevăzut cu un sistem de
protecţie, care să întrerupă rapid debitul de gaze atunci când presiunea scade sub limita la care
flacăra poate deveni instabilă sau în cazul când flacăra de control se stinge.
8. Circuitul de alimentare al fiecărui arzător va fi prevăzut cu două ventile montate în serie,
dintre care unul cu acţionare manuală. Poziţia ventilului „închis" sau „deschis" trebuie marcată
vizibil.
9. La izolarea conductelor instalatiilor de incalzire se vor utiliza numai materiale
incombustibile.
10. Încăperile centralelor termice vor fi prevăzute cu prize de aer necesar combustiei, realizate
în pereţii exteriori.
11. Coşurile de evacuare a fumului şi gazelor de ardere vor fi realizate numai din materiale
incombustibile, rezistente la foc şi la acţiunea fumului, asigurându-se totodată izolarea acestora şi
distanţele de siguranţă faţă de elementele constructive din imediata apropiere (grinzi, planşee,
şarpante etc.). Partea superioară a coşului de evacuare a fumului va fi prevăzută cu sită antiscântei şi
va depăşi cu cel puţin 1 m partea cea mai înaltă a acoperişului.
12. La centralele termice care folosesc combustibil lichid:
a) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi
metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii, iar
scurgerile accidentale de combustibil se colectează şi se înlătură imediat ce se constată;
b) rezervoarele pentru consum zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire,
indicatoare de nivel şi se întreţin corespunzător, iar la acestea nu se instalează indicatoare de nivel
din sticlă;
c) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin
încălzire;
d) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul şi se îndepărtează
eventualele scurgeri de combustibil;
e) focarele şi canalele de fum se ventilează timp de 10 minute folosindu-se instalaţia prevăzută
pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;
f) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu
ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizaţiile;
g) se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui
arzător;
13. La punctele de descărcare a carburanţilor lichizi se respectă următoarele măsuri:
a) autocisterna se leagă mai întâi la borna de împământare, în vederea descărcării
electricităţii statice;
b) operaţiile de racordare şi deracordare, precum şi descărcarea carburanţilor se realizează
numai cu motorul oprit;
c) şoferul supraveghează permanent descărcarea şi începe operaţia numai după ce se asigură
că starea mijlocului de transport este corespunzătoare din punctul de vedere al siguranţei la foc;
d) pe timpul descărcării autocisternei, în zona gurii de descărcare este interzisă circulaţia
altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum şi focul deschis sau fumatul;
e) la terminarea operaţiei de descărcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a
rezervorului se închide etanş, cu dispozitivul special prevăzut în acest scop.
14. Construcţia, amplasarea, exploatarea şi intretinerea sistemelor de incalzire locală (sobe de
orice tip, masini de gătit) se vor face conform prevederilor standardelor în vigoare şi a instructiunilor
de folosire emise de unitatea producatoare.
15. Pe timpul exploatării instalaţiilor se interzic:
a) depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale ce nu au legătură cu
exploatarea acesteia;
b) neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control a temperaturii, presiunii din
cazan şi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranţă etc.;
c) funcţionarea centralelor/cazanelor cu aparatura de automatizare, măsură şi control a
parametrilor defectă, incompletă sau scoasă din funcţiune;
d) neizolarea corespunzătoare a coşurilor de evacuare a fumului faţă de elementele de
construcţie combustibile;
e) depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a îmbră-
cămintei sau a altor materiale combustibile;
f) existenţa în apropierea prizelor de aer a unor surse de gaze sau de praf combustibil,
precum şi executarea de lucrări cu foc deschis;
g) depozitarea lichidelor inflamabile, materialelor combustibile şi recipientelor cu gaze
combustibile în jurul bateriilor de încălzire sau aerotermelor.

C.7. Instalaţii de ventilaţie


1. Spaţiile închise în care se pot degaja vapori de lichide inflamabile şi gaze combustibile
trebuie să aibă asigurat un sistem de ventilare corespunzător mecanic ori natural, astfel încât să se
înlăture posibilitatea formării amestecurilor explozive precum şi acumularea vaporilor, gazelor sau
deşeurilor respective în aceste spatii.
2. La exploatarea instalaţiilor de ventilaţie, se vor lua măsuri pentru:
a) înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive prin menţinerea unei
exhaustări continue şi a vitezei constante de circulaţie a aerului;
b) suprimarea şi izolarea diferitelor surse de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în
medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
c) limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilaţie,
prin alegerea unor trasee judicioase, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor de obturare
manuală sau automată, precum şi asigurarea unei izolări termice corespunzătoare a canalelor prin
care circulă gazele calde, faţă de materialele sau elementele combustibile ale clădirilor.
3. Gurile de evacuare a aerului viciat ale instalaţiilor de ventilaţie vor fi amplasate faţă de
prizele de aer curat la minimum 8 m distanţă pe orizontală sau minimum 5 m diferenţă de nivel
(verticală).
4. Pornirea instalaţiilor de ventilaţie în încăperile cu pericol de explozie se va efectua
întotdeauna cu 10 minute înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnologice şi se vor opri
după 15 minute de la terminarea lucrului.

C.8. Instalaţii de gaze naturale


1. Cheile pentru manevrarea robinetelor dinaintea aparatelor consumatoare nu trebuie lăsate
în poziţia deschis în timp ce aceste aparate nu sunt în funcţiune.
2. Este strict interzis a se verifica cu flacără etanşeitatea furtunurilor, ventilelor,
regulatoarelor, îmbinărilor conductelor etc.
3. Instalaţiile care folosesc gaze naturale (aragaz, încălzire etc.) nu vor fi lăsate în funcţiune
fără supraveghere.
4. Dacă se găsesc gazele deschise, fără ca focul să ardă, se va închide robinetul şi se va aerisi
imediat, deschizându-se ferestrele şi uşile încăperii, cel puţin 30 de minute. Este interzis a se aprinde
chibrituri, brichete etc. sau a acţiona întrerupătoarele instalaţiei electrice.
5. Orice manifestare de funcţionare anormală la aparatele consumatoare de gaze naturale, va
fi adusă la cunoştinţă conducerii unităţii.
6. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de:
a) incendiu, prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile;
b) explozie a materialelor şi substanţelor combustibile / inflamabile aflate în interior;
c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere.
7. Condiţiile tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a
gazelor naturale combustibile sunt:
a) volumul interior minim al încăperilor:
- 18,0 m3 pentru orice tip de încăpere, cu excepţia bucătăriilor şi băilor;
- 7,5 m3 pentru băi şi bucătării.
b) asigurarea aerului necesar arderii;
c) ventilare naturală sau mecanică;
d) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă;
e) suprafeţe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau goluri, sau suprafeţe
asimilate acestora.
8. Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se
prevăd, spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafeţe vitrate cu suprafaţa minimă totală
de:
a) 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat;
b) 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie.
9. Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie
specială (securizat, tip Thermopan etc.), se vor monta detectoare automate de gaze cu limita de
sensibilitate de cel puţin 2 % metan (CH4 ) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere
(electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili
gazoşi.
10. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş sau cu flacără
liberă se va asigura aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere, astfel încât în
atmosfera încăperii să nu se depăşească concentraţia de noxe admisă.
11. Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioară a încăperii şi fără
dispozitive de închidere sau reglaj; este interzisă obturarea golului de acces al aerului de ardere.
12. În încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările
accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de
semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda
închiderii automate a admisiei gazelor naturale în instalaţii.
13. Este interzisă:
a) trecerea coşurilor dintr-o încăpere în alta, cu excepţia burlanelor etanşe, îmbinate prin
sudură;
b) montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secţiunii de ieşire a gazelor de ardere
de la aparatele de consum individual (sobe, maşini de gătit, cazane de încălzire şi /sau preparare apă
caldă, radiatoare etc.);
c) evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor;
d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pereţii exteriori ai clădirilor, cu excepţia aparatelor
consumatoare de combustibili gazoşi prevăzute din fabricaţie cu astfel de evacuare;
e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente
focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, păcură, cărbune etc.), cu excepţia aparatelor
consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale –
combustibil lichid / solid).
14. (1) Este interzisă trecerea conductelor instalaţiilor de utilizare prin:
b) spaţii neventilate;
c) poduri ale clădirilor, debarale, closete şi alte spaţii de acest fel, a conductelor cu îmbinări
fixe sau demontabile, dacă încăperile nu sunt ventilate;
d) coşuri şi canale de ventilaţie;
e) puţuri şi camere de ascensoare;
f) încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe;
g) încăperi cu umiditate pronunţată;
h) încăperi de depozitare a materialelor inflamabile;
i) subsoluri tehnice şi canale tehnice;
j) ghene sau nişe, inclusiv în spaţiul de sub acestea, în care sunt montate conducte pentru alte
instalaţii;
k) locuri greu accesibile, în care întreţinerea normală a conductelor nu poate fi asigurată;
l) spaţii de depozitare;
m) spaţii de adăpostire din subsolul clădirilor şi prin galerii de evacuare.
(2) Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalaţiilor de utilizare în elemente de
construcţie (pereţi, planşee, pardoseli etc.)

C9. Spaţii depozitare


1. Depozitarea materialelor se va face în spaţii special amenajate, compartimentate şi
dimensionate după volumul produselor ce se depozitează. Se interzice depozitarea altor materiale,
ambalaje sau produse chimice.
2. În jurul spaţiilor de depozitare sunt interzise depozitarea de materiale combustibile,
îngrăşăminte chimice, staţionarea, parcarea maşinilor şi a altor utilaje.
3. Depozitele/ magaziile de materiale vor fi inscripţionate vizibil cu indicatoare: „Pericol
de incendiu", „Fumatul interzis", „Interzis a se face focul", „Interzis a se folosi flacără deschisă
pentru iluminat".
4. În spaţiile de depozitare, precum şi la 10 m în jur, sunt interzise fumatul, iluminatul cu
flacără deschisă şi aprinderea focului deschis. În acest scop, se vor afişa inscripţii vizibile, iar pentru
fumat, se vor stabili locuri speciale.
5. Se interzice executarea lucrărilor de sudură electrică sau autogenă , lucrările respective
executându-se numai în spaţiile special amenajate.
6. Materialele cu caracteristici diferite se vor depozita în compartimente şi magazii separate,
în funcţie de gradul de pericol la incendiu sau explozie pe care îl prezintă.
7. Se interzice depozitarea în aceeaşi magazie sau compartiment a materialelor care pot
produce la reacţii periculoase (incendiu şi/sau explozie).
8. Materialele ce prezintă un pericol mare de incendiu, autoaprindere, explozie etc., precum
şi cele cu valoare mare, vor fi păstrate în compartimente independente.
9. Amplasarea materialelor se va face astfel încât să nu se producă blocarea tablourilor
electrice, uşilor de acces, hidranţilor de incendiu sau a altor mijloace de stingere a incendiilor.
10. Se interzice depozitarea materialelor şi a substanţelor combustibile în încăperile cu
afluenţă de public, în subsolurile şi podurile construcţiilor, în spaţiile de siguranţă dintre construcţii
şi instalaţii, pe căile de acces şi evacuare.
11. Este interzisă delimitarea spaţiilor de depozitare prin elemente de compartimentare
combustibile.
12. Se interzice iluminatul magaziilor cu alte mijloace (lumânări, felinare etc.) sau folosirea
de improvizaţii la instalaţia electrică.
13. În spaţiile de depozitare fumatul este interzis. Pentru fumat se vor stabili locuri speciale,
în afara depozitului.
14. Teritoriul depozitelor, inclusiv terenul din jur, vor fi curăţate de vegetaţia uscată.
15. Se interzice parcarea şi repararea mijloacelor de transport în spaţiile de depozitare a
materialelor şi substanţelor combustibile.
16. În caz de incendiu, concomitent cu stingerea acestuia, se vor evacua materialele, iar din
spaţiile închise se va asigura evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi. La depozitele deschise de
materiale combustibile se vor lua măsuri de supraveghere şi control al zonelor învecinate, atât în
timpul incendiului cât şi după lichidarea acestuia.

C 10. Arhive, biblioteci, magazii


În spaţiile de arhivare, biblioteci şi în magazii trebuie respectate următoarele reguli:
- la amplasarea materialelor periculoase se ţine seama de comportarea lor specifică în caz de
incendiu, în privinţa atât a posibilităţilor de reacţie reciprocă, cât şi a compatibilităţii faţă de
produsele de stingere;
- se asigură menţinerea compartimentărilor precizate prin proiectul tehnic al construcţiei;
orice modificări se pot face numai pe baza unor documentaţii tehnice elaborate potrivit
reglementărilor specifice;
- produsele inflamabile se etichetează şi se depozitează în locuri special amenajate, marcate
corespunzător, şi în cantităţile precizate prin proiectul tehnic al construcţiei;
- produsele textile şi alte materiale combustibile se depozitează la distanţe de cel puţin 1,00
m faţă de sursele de căldură, atunci când acestea există şi sunt stabilite prin proiectul tehnic al
construcţiei;
- hârtia, cărţile şi documentele de arhivă se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se
spaţii sau culoare pentru intervenţie în caz de incendiu;
- la depozitarea hârtiei, cărţilor şi a documentelor de arhivă în rafturi sau stive se asigură
distanţe faţă de corpurile de iluminat şi alte instalaţii;
- deşeurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor se
colectează şi se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare;
- amplasarea rafturilor şi a mobilierului specific se realizează fără a reduce gabaritele căilor
de acces şi evacuare în caz de incendiu;
- se interzice blocarea sau îngreunarea accesului la mijloacele de primă intervenţie;
- se interzice blocarea uşilor de pe traseele de evacuare;
- se interzice accesul persoanelor străine neînsoţite în spaţiile de arhivare şi în magazii.
- se interzice depozitarea în spaţiile de arhivare şi în magazii a buteliilor de gaze petroliere
lichefiate, a recipientelor cu gaze sub presiune sau a oricăror alte materiale care pot produce explozii
sau incendii;
- se interzice fumatul în spaţiile de arhivare şi în magazii.
- vopselurile şi lacurile inflamabile se păstrează în încăperi separate, cu respectarea
cerinţelor din fişele tehnice de securitate, ferite de umezeală, razele solare, acizi şi emanaţii de gaze.
- corpurile de iluminat incandescente din spaţiile de arhivare şi din magazii se protejează cu
globuri de protecţie, iar atunci când prin natura activităţii există posibilitatea de a fi lovite, se
montează şi apărători de protecţie.
- este interzisă executarea în spaţiile de arhivare şi în magazii a lucrărilor care utilizează
focul deschis. Atunci când nu pot fi evitate, aceste lucrări se execută numai pe baza permisului de
lucru cu foc.
- spaţiile de siguranţă, precum şi cele destinate circulaţiei, intervenţiei şi evacuării în caz de
incendiu se menţin permanent libere, conform planului de depozitare şi de evacuare a materialelor
periculoase.
- la terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din spaţiile de arhivare şi din
magazii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui
care alimentează sistemele şi instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor.
- în interiorul spaţiilor de arhivare şi al magaziilor se păstrează în permanenţă ordine şi
curăţenie.
- se interzice folosirea în spaţiile de arhivare şi în magazii a reşourilor şi radiatoarelor
electrice, precum şi a lămpilor electrice defecte, cu improvizaţii sau neasigurate cu globuri de sticlă
şi grătare de protecţie.
- în spaţiile de arhivare şi în magazii este interzisă păstrarea unor lichide inflamabile care nu
constituie obiect al activităţii.
- este interzis a se păstra în spaţiile de arhivare şi în magazii, chiar şi numai temporar,
obiecte străine de inventarul acestora.
- personalul spaţiilor de arhivare şi al magaziilor trebuie să supravegheze, conform
instrucţiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezintă sensibilitate la încălzire sau la
reacţii în contact cu alte materiale.
- depozitarea şi manipularea materialelor şi substanţelor combustibile se fac în ambalaje
adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării naturii riscurilor de
incendiu şi a stabilirii procedeelor şi produselor de stingere ori de neutralizare adecvate.
- dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în spaţiile de arhivare şi în magazii se
face potrivit planului de depozitare.
- se interzice depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementările tehnice sau
prin documentaţiile tehnice de proiectare a construcţiei.
- în spaţiile de arhivare şi în magazii trebuie respectate distanţele de siguranţă dintre
elementele de încălzire neizolate şi materialele combustibile depozitate.
- faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în reglementările tehnice.
- faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor sprinkler şi drencer se asigură distanţele
necesare funcţionării eficiente a acestora, potrivit reglementării tehnice specifice.
- rafturile se realizează, pe cât posibil, din materiale incombustibile, clasele de reacţie la foc
minimum A2, şi se asigură împotriva răsturnării sau căderii materialelor depozitate.
- este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri şi mansarde, cu excepţia cazurilor
în care aceste spaţii au fost prevăzute prin proiectul tehnic al construcţiei.
- pentru fiecare spaţiu de arhivare şi magazie trebuie să fie întocmite planuri de depozitare şi
de evacuare în caz de incendiu, precum şi instrucţiuni specifice de apărare împotriva incendiilor.

C 11. Spatii administrative - birouri


1. Se interzice organizarea activităţii prin aglomerări ale persoanelor, supraîncărcarea cu
mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau sa blocheze evacuarea în caz de incendiu.
2. Deşeurile de hârtie din birouri se colectează în coşuri şi se evacuează la terminarea
programului în locuri special amenajate.
3. Se interzice mascarea indicatoarelor şi panourilor de marcare a căilor de evacuare,
corpurilor iluminatului de siguranţă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor,
stingătoarelor de incendiu, hidranţilor interiori de incendiu cu decoraţiuni, postere, afişe, sau bannere
publicitare şi alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.
4. Se interzice folosirea/exploatarea aparatelor, sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor,
echipamentelor, maşinilor şi utilajelor de ori ce categorie cu defecţiuni şi improvizaţii, neomologate
sau fără protecţie corespunzătoare faţă de materialele/substanţe combustibile.
5. La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice şi mijloacele de
încălzit/ventilaţie/climatizare locală se deconectează, iar alimentarea cu energie electrică a altor
aparate cu alimentare electrică care nu necesită funcţionarea permanentă se întrerupe.

C 12. Spaţii de cazare şi săli de mese.


1. Amplasarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între
elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe
căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, precum şi menţinerea descuiată a
acestora, pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.
2. Prepararea hranei, servitul mesei, spălarea, uscarea şi călcarea lenjeriei şi îmbrăcămintei
se va face în încăperi special destinate acestor scopuri.
3. La amplasarea paturilor, se vor asigura culoare de evacuare, în raport cu numărul
persoanelor cazate iar pe partea interioară a uşi se afişează planul de evacuare cât şi a instrucţiunilor
specifice în caz de incendiu. În caz de incendiu, se evacuează în primul rând persoanele şi apoi
bunurile materiale.
4. În spaţiile de preparare a hranei şi încăperile de cazare comună (dormitoare, vestiare etc.) se
asigură următoarele măsuri:
- menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii (curăţarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei,
păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere);
- amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile
conform reglemetărilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
- amplasarea/folosirea maşinilor, aparatelor de încălzit şi de gătit care se fac conform
instrucţiunilor/reglementărilor tehnice de folosire şi specifice;
- amenajarea, organizarea şi înteţinerea în bune condiţii a căilor de acces şi evacuare şi evitarea
blocării acestora;
- aparatele electrocasnice se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor;
- obligativitatea verificării periodoce a mijloacelor de încălzit, preparat hrană cât şi remedierea
deficienţelor constatate, în aşa fel încât sa prevină producerea de incendii;
- deconectarea aparatelor electrocasnice de la priză, atunci când nu sunt folosite;
- verificarea scăpărilor de gaze se face doar cu emulsie de apă şi săpun sau detectoare specifice;
- înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verifcate, reparate şi curăţate;
- afişarea planurilor de evacuare la loc vizibil;
- amplasarea stingătoarelor în locuri vizibile/sau marcate corespunzător şi asigurarea accesului
uşor atunci când se impune folosirea acestora.
5. În spaţiile de preparare a hranei şi încăperile de cazare comună (dormitoare, vestiare etc.) se
interzice:
- folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de încălzit şi prepararea hranei, cu defecţiuni,
improvizaţii ori nesupravegheate;
- depozitarea buteliilor GPL, altele decât cele aflate în uz;
- pregătirea diverselor preparate în aşa fel încât să prezinte pericol de incendiu;
- umplerea vaselor cu ulei şi grasimi comestibile peste limită sau manipularea necorespunzătoare
a acestora;
- lăsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grăsime, alcool, care prezintă pericol de
incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;
- curăţarea hotelor prin aprindere;
- verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă;
- utilizarea reşourilor, fiarelor de călcat şi a radiatoarelor electrice, precum şi a altor aparate şi
mijloace electrice de încălzire şi iluminat defecte, improvizate ori nesupravegheate, precum şi
folosirea focului deschis;
- folosirea corpurilor electrice de iluminat fără globuri de protecţie;
- aplicarea pe pereţi a tapetelor combustibile improvizate sau a altor produse din hârtie;
- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton,
hârtie sau alte materiale combustibile;
- depozitarea materialeor combustibile şi inflamabile deasupra sobelor;
- aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
- fumatul.
6. Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care
degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin 1 m de elementele combustibile
ale construcţiilor sau materialelor combustibile din încăperi;
7. Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit, grătarele pentru fript,
ciptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săpămânal şi/sau ori de câte ori este nevoie.
8. În imediata apropiere a fiecărei maşini de gătit cu gaze naturale/lichefiate se afişează
instrucţiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.
9. Afişarea în dreptul fiecărui echipament pentru prepararea hranei din dotare a instrucţiunilor
de exploatare recomandate de producător cu prevederi specifice de intervenţie în caz de incendiu.
10. La terminarea programului de lucru se efectuează următoarele operaţiuni:
- întreruperea alimentării cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru
încălzit şi preparat hrană;
- verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
- evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul
de muncă;
- întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, după caz, predarea cheilor la locurile
stabilite în prealabil.

C 13. Ateliere
1. Organizarea şi amenajarea atelierelor se face, de regulă, în raport cu destinaţia pentru care au
fost proiectate şi în funcţie de condiţiile specifice fiecărui atelier sau caz în parte.
2. Se interzice fumatul în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii. Fumatul este permis numai
în locuri special amenajate în afara clădirii.
3. Instalaţiile utilitare aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi
instalaţiile tehnologice se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de
apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere şi/sau de
propagare a incendiilor.
3. Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii
sunt obligatorii:
- respectarea instrucţiunilor de funcţionare;
- funcţionarea cu sisteme, aparate şi echipamente corespunzătoare pentru controlul şi menţinerea
parametrilor;
- întreţinerea elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;
- respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau
executarea necorespunzătoare a acestora;
- executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări numai de către personal
autorizat;
- utilizarea unor aparate/echipamente care să nu prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;
- asigurarea protecţiei la foc corespunzãtoare faţă de materialele şi substanţele combustibile
existente în spaţiul în care sunt utilizate.
4. La terminarea programului de lucru în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii se
efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:
- întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze, etc. a maşinilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor care nu necesitã funcţionare permanentă;
- verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
- evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de
muncă;
- întreruperea iluminatului, cu excepţia celui de siguranţă;
- încuierea şi predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere(unde
este cazul).
5. În atelierele de prelucrări metalice este interzisă depozitarea materialelor combustibile sau a
substanţelor inflamabile în apropierea maşinilor şi utilajelor care produc scântei prin polizare sau
aşchiere.
6. Se va evita suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea unor aparate şi utilaje care
necesită puteri superioare celor pentru care a fost dimensionată instalaţia.
7. Bumbacul şi cârpele de şters, cutiile cu petrol sau unsoare etc., vor fi ţinute în recipiente
metalice cu capace, special destinate. La sfârşitul fiecărui schimb de lucru, materialele întrebuinţate
vor fi evacuate din atelier şi depozitate în locuri special amenajate.
8. Pentru prevenirea descărcărilor electrostatice toate părţile metalice ale maşinilor unelte şi
utilajelor de orice fel, vor fi prevăzute cu instalaţie de legare la pământ.
9. Se interzice instalarea polizoarelor şi a altor maşini care produc scântei în locurile unde se
pot degaja gaze sau vapori combustibili, ori în imediata vecinătate a acestora.
10. În cazul izbucnirii unui incendiu se vor lua următoarele măsuri:
- oprirea şi scoaterea de sub tensiune a maşinilor;
- alarmarea personalului şi a serviciilor profesioniste;
- intervenţia operativă cu mijloace existente în dotarea secţiei, atelierului etc.;
- evacuarea personalului şi a bunurilor materiale periclitate.

!!! Se vor completa cu alte spatii cu risc de incendiu specifice pt. activitatea
dvs. – dacă este cazul.
- Instrucţiunile se vor adapta la specificul fiecărei unităţi şcolare – de ex.,
şcolile care nu au instalaţii de gaze naturale sau cu combustibil lichid vor
elimina din instrucţiuni prevederile respective - ş.a.m.d.

D. Elementele care determină riscul de incendiu/explozie.


Spaţiile cu un grad mărit de vulnerabilitate sunt:
- arhiva, magaziile de materiale, centrala termică, sistemele locale de încălzire şi de
evacuare a fumului şi gazelor de ardere.
În aceste spaţii, riscul de incendiu este generat în principal de cantităţile mari de materiale
combustibile existente.
Situaţiile cu potenţial risc tehnic pot fi determinate de:
- avarii la sistemele de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu gaze naturale sau
g.p.l., a sitemelor centrale şi locale de încălzire;
- neefectuarea lucrărilor de revizii generale, periodice, reparaţii sau mentenanţă la termenele
stabilite în instrucţiunile de exploatare, a instalaţiilor, aparatelor, utilajelor etc., de către personal
calificat şi autorizat.
Cauzele generării incendiilor/exploziilor, în raport cu sursele de aprindere, pot fi
următoarele:
- arcuri electrice, scurtcircuite electrice, scântei electrice (provocate de mijloacele de
iluminat, motoare electrice, cabluri electrice, improvizatii la instalatia electrică);
- electricitate statică – produsă de utilaje, instalatii, echipamente şi scule ce se încarcă
electrostatic;
- flăcări deschise provenite de la chibrituri, brichete, tigări aprinse, lămpi de iluminat –
utilizate în locuri nepermise;
- scântei provenite din surse exterioare – aparate de sudură, scântei mecanice provocate prin
soc, frecare sau abraziune;
- descărcări electrice atmosferice.

E. Prezentarea pericolelor care pot aparea în caz de incendiu


Pericolele care pot apare în caz de incendiu sunt datorate: agenţilor termici (degajare de
căldură, degajări de fum, de gaze fierbinţi şi alte produse nocive, flăcări) şi agenţilor chimici
(substanţe şi produşi de ardere) şi pot avea asupra utilizatorilor următoarele efecte: intoxicări; arsuri;
răniri şi alte traumatisme; reducerea vizibilităţii; impregnarea cu fum şi aprinderea îmbrăcămintei;
panică; electrocutare.
Pentru prevenirea efectelor enumerate mai sus personalul de intervenţie va fi dotat cu
echipament de protecţie corespunzător şi anume:
- pentru prevenirea intoxicaţiilor se va folosi aparatul izolant de respiraţie artificială;
- pentru evitarea arsurilor se va folosi costumul anticaloric;
- pentru evitarea rănirilor şi a altor traumatisme se va folosi casca de protecţie.
În caz de incendiu, potrivit organizării apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă, se
iau măsuri pentru:
- întreruperea alimentării consumatorilor din construcţie cu energie electrică, gaze sau lichide
combustibile cu excepţia alimentării sistemelor de protecţie împotriva incendiilor (iluminat de
securitate, staţii de pompe incendii etc.);
- stingerea promptă a incendiului utilizând după caz, apă, pulberi stingătoare, gaze inerte sau
spume, funcţie de natura materialelor şi substanţelor incendiate;
- evacuarea operativă a persoanelor şi a bunurilor materiale din zona periclitată de incendiu;
- protecţia împotriva temperaturii a bunurilor din clădire ce nu se pot evacua, precum şi a
elementelor portante ale clădirii;
- evitarea propagării incendiului prin sistemele de ventilaţie şi de condiţionare a aerului, canale,
galerii, uşi, case de scări şi alte goluri, precum şi prin elementele de construcţii combustibile sau
metalice;
- protecţia personalului de intervenţie împotriva fumului, gazelor fierbinţi, temperaturii şi a
accidentelor;
- verificarea amănunţită după lichidarea incendiului a tuturor locurilor unde ar putea rămâne
focare ascunse de incendiu şi stingerea acestora;
- înlăturarea în cel mai scurt timp a efectelor negative asupra instalaţiilor şi construcţiile produse
de temperatură, fumul şi gazelor corozive rezultate pe timpul incendiilor sau de substanţele de
stingere utilizate.

VERIFICAT INTOCMIT
Persoana cu atribuţii în domeniul Şef sector activitate
apărării împotriva incendiilor.
3.2.3. Dispoziţie privind reglementarea
lucrului cu foc deschis şi a fumatului
ŞCOALA _______________
DISPOZIŢIA
Nr. ______ din _____ 2013
privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului

În baza prevederilor:
- Legii nr. 307 / 2006, art. 19 lit. a);
- O.M.A.I. nr. 163 / 2007 - art. 5 lit. b), art. 17 lit. c,
În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ,
DISPUN
Art. 1. Se reglementează lucrările cu foc deschis în spaţiile aparţinând ____________, astfel:
1.1. Se stabilesc următoarele locuri (zone) cu pericol de incendiu în care este interzisă
utilizarea focului deschis:
1. săli de clasă;
2. spații de depozitare (arhive magazii);
3. laboratoare;
4. spații administrative, birouri;
5. anexe (centrala termică, magazie lemne etc…..)
1.2. Se stabilesc următoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu
foc deschis (curăţirea prin ardere, operaţiuni de sudură prin lipire, etc.):
1. atelier ….;
2. terenul din …….. ex.: vecinătatea terenului de sport.
1.3. Se stabilesc următoarele persoane pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis în
locurile prevăzute la punctul 1.1.
1. director/director adjunct;
2. persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
3. șef sector administrativ;
1.4. Au dreptul să emită permis de lucru cu foc următoarele persoane:
1. persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Art. 2 Reglementările specifice privind executarea lucrărilor cu foc deschis sunt
prevăzute în anexa 1 la prezenta dispoziție.
Art. 3 Se reglementează fumatul în spaţiile aparţinând ____________ astfel:
3.1. Se interzice fumatul în:
1. săli de clasă;
2. spații de depozitare (arhive magazii);
3. laboratoare;
4. spații administrative, birouri;
5. anexe (centrala termică, magazie lemne etc…..)
3.2. Se amenajează locuri pentru fumat :
1. la intrarea în şcoală – profesori, în exteriorul clădirii; - exemplu!!!
2. în ……… (se nominalizează încăperea stabilită). - exemplu!!!
3.3. Răspund de supravegherea respectării regulamentelor privind fumatul:
1. director/director adjunct;
2. persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
3.4. Alte precizări privind reglementarea fumatului:
* în toate zonele (locurile) în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de
securitate specifice, prevăzute de reglementările în vigoare;
* locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanţă mai
mică de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze și lichide combustibile,
explozivi, vapori inflamabili, etc.) şi 10 m faţă de locurile în care există materiale solide
combustibile (lemn, textile, carton asfaltat, hârtie, bitum etc.);
* la locul stabilit pentru fumat se vor asigura: scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de
incendiu; mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; inscripţii „LOC PENTRU FUMAT”;
* în locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere; acestea se
amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere,
(perdele, birotică etc.);
* depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie,
carton, textile, etc. ) este interzisă;
* golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale
combustibile este interzisă;
* aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri este interzisă.
Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentului act de autoritate este obligaţia conducerii unităţii
şi a membrilor grupei de prevenire a situaţiilor de urgenţă .

APROB,
DIRECTOR
Anexa 1 la dispoziţia
nr. ____ din ____ 2013
REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA EXECUTAREA
LUCRĂRILOR CU FOC DESCHIS

A. Aspecte generale
1) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m faţă de locurile cu
pericol de explozie, respectiv 10 m faţă de materialele sau substanțele combustibile, fără a fi
supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
4) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu
respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.
B. Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunoştinţă şi păstrarea a permisului de lucru
cu foc:
1) Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează
şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne
la emitent. Se va utiliza formularul de ,,Permis de lucru cu foc” tipizat.
2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru
cu foc se predă de către executant eminentului.
3) Înaintea de începerea efectivă a lucrării cu foc deschis, se va asigura înregistrarea acestuia
în registrul special destinat.
C. Înainte de începerea lucrării cu foc, se vor prelucra instrucţiunile specifice pentru astfel de
lucrări:
C1) Şeful sectorului de activitate în care se execută operaţiuni cu foc deschis, are
obligaţia să asigure măsuri pentru:
- pregătirea locului, numai după ce s-au luat măsuri pentru evacuarea persoanelor,
îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de
conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de
primă intervenţie în caz de incendiu;
- instruirea personalului;
- controlul după terminarea lucrării;
- echipamentul și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie
în bună stare de funcţionare, de îndeplinirea acesteia cerinţe răspunzând executantul. Toate
echipamentele și aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile
furnizorului.
C2) Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţia de sudură sau tăiere cu flacără
oxiacetilenică presupune:
- înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minim 2 m şi bine
ancorate de podea;
- protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm. grosime, cu
tablă sau plăci din materiale incombustibile;
- îndepărtarea materialelor și substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel
puţin 10 m față de locul sudării sau tăierii;
- curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm. de o parte și de alta în jurul
punctului de lucru;
- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor și elementelor de
construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scântei sau brocuri de sudură;
- amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei
de oxigen: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă de foc deschis și respectiv 5
m între ele;
- dotarea cu mijloace de primă intervenţie;
- asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze lucrările cu foc deschis;
- lucrările de sudură la instalaţii, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat
şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili, se vor executa numai după
golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, izolarea acestora prin flanşe oarbe de
restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator;
- piesele, instalaţiile și materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau tăiere se
vor curăţa în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, etc.
D. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
- supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau
particulelor de materiale incandescente şi a intensității fluxului de căldură;
- strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata
întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele
de acetilenă;
- nu se vor efectua deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru;
- evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai
îndelungată.
E. După terminarea lucrării, trebuie să se asigure următoarele:
- verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spaţiilor adiacente și a celor
situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu:
zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de
măsuri în consecinţă;
- verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei
existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediată apropiere a acestuia;
- depozitarea, în condiţii de siguranţă, a echipamentelor folosite la lucrare;
- reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6
ore de la terminarea lucrării;
- colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora
într-un loc special amenajat.

Notă! Aceste instrucţiuni vor fi ţinute de executant asupra lui împreună cu permisul de
lucru cu foc pe timpul executării lucrării cu foc.

ŞCOALA ________________

3.2.4. Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului în


domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile

DISPOZIŢIA
Nr. ______ din ______ 2013
privind instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
şi instruirea în domeniul protecţiei civile

În baza prevederilor:
- Legii nr. 307 / 2006, art. 19 lit. a);
- Legii nr. 481 / 2004, art. 28, alin. 1, lit. f) și art. 37;
- O.M.A.I. nr.163/2007, art. 5 lit. b), art. 17 lit. d);
- O.M.A.I. nr. 712/2005, modificat prin O.M.A.I. nr. 786/2005, art. 2 și 3,
În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ,
DISPUN
Art. 1. În cadrul ___________ se stabilesc măsuri obligatorii privind instruirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă, (prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile), astfel:
1.1. Stabilirea responsabilităţilor privind executarea instructajelor
Se desemnează următoarele persoane:
a) Pentru instructajul introductiv general - persoana care îndeplineşte atribuţii specifice în
domeniul apărării împotriva incendiilor și/sau protecţiei civile (sau cadrul tehnic).
b) Pentru instructajul specific locului de muncă - persoana care îndeplineşte atribuţii
specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor și/sau protecţiei civile - dl./d-na ................;.
c) Pentru instructajul periodic:
- pentru personalul cu funcții de execuție – persoana care îndeplineşte atribuţii specifice în
domeniul apărării împotriva incendiilor și/sau protecţiei civile – dl./d-na ................;
- pentru personalul didactic/nedidactic - persoana care îndeplineşte atribuţii specifice în
domeniul apărării împotriva incendiilor și/sau protecţiei civile - dl./d-na ................;.
d) Pentru instructajul la conversia profesională:
- de către persoana care îndeplineşte atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva
incendiilor și/sau protecţiei civile - dl./d-na ................;
e) Pentru instructajul persoanelor din afara unităţii – persoana care îndeplineşte atribuţii
specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor și/sau protecţiei civile - dl./d-na ................ .

1.2. Procedura de instruire, pe categorii de instructaje:


a). INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL.
1.Durata instructajului - minim 8 ore.
2. Categorii de personal ce participă:
a ) noii angajaţi la muncă (contract de muncă, convenţie civilă, etc.);
b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta;
c) lucrători angajaţi pe o perioadă de timp delimitată;
d) elevi, studenţi aflaţi în practică.
3. Conţinutul instructajului:
a) acte normative generale: Legea nr. 307/2006; Legea nr. 481/2004, Norme Generale de
apărare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007 etc.;
b) acte normative specifice: normele P.S.I. specifice, obligaţiile ce revin salariaților;
c) modul de organizare a activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă: plan de
intervenţie; planul de evacuare și exemplu de organizare a intervenţiei la locul de muncă;
d) forme şi metode specifice de prevenire: controale (interne și externe); modul de
sancţionare al încălcărilor; măsuri de îmbunătăţire a activității de prevenire, cu termene și
responsabilităţi; forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă; serviciile profesioniste pentru
situaţii de urgenţă;
e) mijloace tehnice de intervenţie existente şi modul de utilizare a acestora: instalaţii de:
semnalizare și stingere a incendiilor; sisteme de avertizare – alarmare; mijloace de protecţie şi de
intervenţie specifice; instalaţii de stingere cu hidranţi (interiori sau exteriori) şi modul de echipare a
acestora (teoretic şi practic); stingătoare portabile; descriere sumară a construcţiei; descrierea
amănunţită a modului de punere în funcţiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
f) modul de acţiune în cazul observării unei situaţii de urgenţă şi anunţarea producerii
acesteia: data şi ora observării; locul evenimentului; mijloace de anunţare (telefon, sonerie);
persoana care a anunţat; alarmarea forţelor proprii; anunţarea serviciile profesioniste pentru situaţii
de urgenţă; alarmarea conducerii unităţii; alarmare alte forţe (dacă este cazul);
g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de intervenţie: evacuarea
persoanelor din construcţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine; evacuarea
materialelor ce înglobează valori mari; evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a
incendiului; acţionarea cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor (stingătoare, hidranţi, etc.) din
dotarea spaţiilor afectate.
4. Finalitatea instructajului.
Instructajul se finalizează cu un test grilă de minim 10 întrebări, la care este necesar ca 70%
din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de
cunoştinţe minime. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.
b). INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCĂ.
1. Durata instructajului - minim 8 ore
2. Categorii de personal ce participă:
a) noii angajaţi la muncă (contract de muncă, convenţie civilă, etc.);
b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta;
c) lucrători sezonieri, temporar sau zilieri;
d) elevi, studenţi aflaţi în practică.
3. Conţinutul instructajului:
a) caracteristicile fizico-chimice și clasele de periculozitate ale substanţelor, materialelor și
produselor utilizate la locul de muncă;
b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de
muncă, măsuri de prevenire a acestora;
c) descrierea, funcţionarea, modul de supraveghere și de intervenţie la instalaţiile de la
locurile de muncă;
d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie
specifice;
e) descrierea, funcţionarea, amplasarea și modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor,
aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor,
evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor.
4. Finalitatea instructajului
Instructajul se finalizează cu un test grilă de minim 10 întrebări, la care este necesar ca 70%
din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de
cunoştinţe minime. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.
c). INSTRUCTAJ PERIODIC:
1. Durata instructajului: minim 2 ore.
2. Intervalul între două instructaje periodice:
a) lunar – pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative;
b) la trei luni – personalul didactic şi nedidactic, având pregătirea: profesori, învăţători,
tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri, specialişti, personal din laboratoare, etc.
3. Instructajul periodic se face obligatoriu în următoarele cazuri:
-când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă;
- la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, avarie,
calamitate naturală);
- când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniile apărării împotriva incendiilor,
protecției civile sau conexe acestora.
4. Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de salariaţi, se
structurează, se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de
către cei care execută instruirea.
5. Tematica și graficele de instruire sunt stabilite în anexa la prezenta dispoziție.
(Notă: La începutul fiecărui an, se vor întocmi tematica și graficele
anuale de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, care vor fi
anexate la dispoziție, diferențiate pe categorii de personal și perioade: lunar, trimestrial).

d). INSTRUCTAJ LA CONVERSIA PROFESIONALĂ.


Se execută în următoarele cazuri:
1. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă se va
prelucra numai unele aspecte din cadrul instructajului specific locului de muncă care se consideră
necesare noilor sarcini.
2. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul
aceleiaşi instituţii, se vor respecta prevederile instructajului specific locului de muncă.
3. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altei instituţii, acestea se
consideră nou angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje prevăzute.

e). INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA UNITĂŢII.


1. Durata: minim 15 minute
2. Persoanele care participă:
a) personalul operatorilor economici cu profil de activitate construcţii-montaj şi instalaţii;
b) personalul operatorilor economici care efectuează lucrări de reparaţii, revizii, întreţinere și
de service;
c) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate;
d) vizitatori în grup de minim 5 persoane.
1.3. Problematica instructajului:
- prezentarea procedurilor din cadrul instructajului introductiv general;
- prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă;
- prezentarea unei proceduri special întocmite prin care acestea sunt instruite sumar asupra
principalelor reguli de apărare împotriva incendiilor pe care trebuie să le respecte.
1.4. Consemnarea efectuării instructajului
Se face într-un proces verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentată,
însoţit de tabele cuprinzând numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite.
1.5. Finalizarea instructajelor
Consemnarea instructajelor:
a) Fişă individuală de instructaj – pentru : instructajul introductiv general; instructajul la
locul de muncă; instructajul periodic; instructajul la conversia profesională.
b) Procese verbale de instruire – pentru instructajul persoanelor din afara societăţii.
Testele stabilite prin O.M.A.I. nr. 712/2005 se păstrează de către persoanele desemnate
pentru efectuarea instructajelor pe o perioadă de 24 luni.
Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentului act de autoritate este obligaţia conducerii unităţii
şi a membrilor grupei de prevenire a situaţiilor de urgenţă .

APROB,
ADMINISTRATOR

Anexa 1
Tematica şi graficele de instruire (orientative) a salariaţilor – anul 2013
- Instructaj lunar -

Nr Tematica Bibliografie
Lun Domeni Durata
cr
a ul
t.
1 IAN P.S.I. a) Tematică generală: organizarea - O.M.A.I. 163/2007, 20 min.
apărării împotriva incendiilor; art. 5-9
Nr Tematica Bibliografie
Lun Domeni Durata
cr
a ul
t.
b) Tematică specifică: obligaţiile generale - Legea nr. 307/
şi specifice ce revin categoriilor de 2006, art. 6-12, 19-
salariaţi instruiţi 22, 27
20 min.

c) Tematică specifică : modul de utilizare - Instrucţiunile de


a mijloacelor de prima intervenţie din utilizare a mijloacelor
dotarea locului de muncă (hidranţi, respective
20 min.
stingătoare portabile etc.)
a) Tematică generală : reguli generale de Culegere de lecţii de
comportare la calamitaţi naturale şi protecţie civila 30 min.
Protecție catastrofe
civilă b) Tematică specifică: măsuri generale de Culegere de lecţii de
prevenire, protecţie şi intervenţie la protecţie civila 30 min.
dezastre
a) Tematică generală: evacuare - Plan de evacuare
persoane, intervenţii la incendii - Plan de intervenţie
30 min.
b) Tematică specifică: evaluarea riscului - Instrucţiunile de
de incendiu, cauze potenţiale de incendiu apărare împotriva
P.S.I. la locul de muncă. Norme, reguli și incendiilor
măsuri de prevenire și înlăturare a - Organizarea
30 min.
acestora. apărării împotriva
2 FEB incendiilor
a) Tematică generală: atribuţiile protecţiei Legea nr. 481/2004,
civile; termeni şi expresii de protecţie art. 1 - 9 30 min.
Protecție civilă
civilă b) Tematică specifică: asigurarea H.G.R. nr. 501/2005
mijloacelor de protecție individuala a 30 min.
cetățenilor
a) Tematică generală: dispoziţii generale, Legea nr. 307/ 2006,
termeni şi expresii specifice apărării art. 1 - 5 30 min.
impotriva incendiilor
P.S.I. b) Tematică specifică: reguli de prevenire - Instrucţiunile de
3 MAR a incendiilor specifice pentru locul de apărare împotriva 30 min.
muncă. incendiilor
Protecție a) Tematică generală: Ghidul cetăţeanului Material I.G.S.U. 60 min.
în situaţii de urgenţă
civilă
a) Tematică generală: stabilirea şi Legea nr. 307/2006,
sancţionarea contravenţiilor în domeniul art. 44-45 20 min.
apărării împotriva incendiilor
b) Tematică specifică: căi de acces, O.M.A.I. 163/2007,
P.S.I. planul de evacuare a locului de art. 71 – 79, 107 - 20 min.
muncă, intervenţia la locul de muncă 115
c) Activitate practică: modul de utilizare a
4 APR
unui hidrant de incendiu interior/ 20 min.
stingător portativ
b) Tematică specifică: măsuri și reguli de Culegere de lecţii de
comportare la receptarea semnalelor de protecţie civila
alarmare de protecţie civilă O.M.A.I. nr.
20 min.
Protecție 1259/2006
civilă b) Tematică specifică: reguli generale de Ghid protecţie
comportare şi protecţie în cazul antiseismică 40 min.
cutremurelor de pământ
5 MAI P.S.I. a) Tematică generală: Reguli şi măsuri O.M.A.I. nr.
specifice de prevenire a incendiilor - 166/2010 – art. 4-45,
Construcţii şi spaţii administrative art. 49-68
20 min.

b)Tematică specifică: Instalaţii utilitare O.M.A.I. nr. 20 min.


aferente construcţiilor 166/2010 – art. 69
-83
Nr Tematica Bibliografie
Lun Domeni Durata
cr
a ul
t.
c) Activitate practică: modul de utilizare a Ghid de utilizare a
unui hidrant de incendiu exterior / stingătoarelor
stingător portativ, funcţie de clasele de
20 min.
incendii
a) Tematică generală: protecția nucleară, Legea nr. 481/2004,
radiologică, chimică și biologică; art. 51 – 54, art. 59
Limitarea şi înlăturarea urmărilor -62
30 min.
Protecție situaţiilor de protecţie civilă
civilă b) Tematică specifică: protecţia Culegere de lecţii de
populaţiei, salariaţilor şi bunurilor protecţie civila 30 min.
materiale prin adăpostire
a) Tematica generală: Dispoziţii O.M.A.I. nr. 605 /
generale de apărare împotriva incendiilor 2008
pe timpul utilizării focului deschis la 20 min.
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi
P.S.I. resturi vegetale
b) Tematică specifică: reguli generale şi O.M.A.I. 163/2007
specifice sezonului secetos
20 min.
6 IUN c) Exerciţiu de evacuare a locului de
muncă
20 min.
a) Tematică generală: organizarea Legea nr. 481/2004,
Protecție protecției civile în Romania; Drepturile şi art. 10 -16; art. 17 30 min.
obligaţiile cetăţenilor -20
civilă b) Tematică specifică: adăposturile de Culegere de lecţii de
protecţie civilă protecţie civila
30 min.
a) Tematică generală: norme de apărare O.M.A.I. 163/2007,
împotriva incendiilor la exploatarea art. 80-96
construcţiilor, instalaţiilor şi altor
30 min.
P.S.I. amenajări
b) Activitate practică: instructaj privind
primul ajutor în caz de arsuri și intoxicaţii 30 min.
cu fum
a) Tematică generală: clasificarea
7 IUL unităților administrativ – teritoriale, H.G.R. nr. 642/2005
instituţiilor publice și operatorilor
economici din punct de vedere al
30 min.
Protecție protecţiei civile, în funcţie de tipurile de
civilă risc specifice
b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de
comportare și de acţiune în caz de protecţie civila 30 min.
accident nuclear și chimic
a) Tematică generală: stabilirea şi H.G.R. nr. 537 / 2007
sancţionarea contravenţiilor la normele 60 min.
de prevenire și stingere a incendiilor

8 AUG P.S.I.
a) Tematică generală: Masuri de protectie Material ISU Ialomiţa
Protecție in caz de accident chimic
30 min.
civilă b) Tematică specifică: mijloace de Culegere de lecţii de
30 min.
protecţie individuală şi colectivă protecţie civila
9 SEP a) Tematică generală: tipuri de focare în - Ghid utilizare
caz de incendiu şi modul de combatere în stingătoare portabile
fază incipientă cu stingătoare portabile de
30 min.
P.S.I. incendiu
b) Tematică specifică: obligativitatea -O.M.A.I. nr.
instruirii PSI a personalului, răspunderii 712/2005, O.M.A.I. 30 min.
ce revin diverselor categorii de personal. nr. 786/2005
Protecție a) Tematică generală: principalele funcţii H.G.R. nr. 2288/2004 30 min.
civilă de sprijin asigurate pentru prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă
Nr Tematica Bibliografie
Lun Domeni Durata
cr
a ul
t.
b) Tematică specifică: asanarea Legea nr. 481/2004,
teritoriului de muniţie neexplodată art. 46 - 50
Manual protecţie
30 min.
civilă
a) Tematică generală: mijloace de Normativul I -13/1-02
încălzire (locale și centrale) O.M.A.I. nr. 30 min.
166/2010 – art. 76
P.S.I. b) Activitate practică: mijloacele tehnice O.M.A.I. 163/2007,
de apărare împotriva incendiilor din Organizarea 30 min.
unitate – funcții, mod de utilizare intervenției de
stingere a incendiilor
10 OCT
a) Tematică generală: drepturile și Legea nr. 481/2004,
obligaţiile cetățenilor privind protecţia art. 17 - 20 30 min.
civilă
Protecție
b) Tematică specifică: organizarea şi O.M.A.I. nr. 1259/
civilă asigurarea activităţii de înştiinţare, 2006
avertizare, prealarmare şi alarmare în
30 min.
situaţii de protecţie civilă
a) Tematică generală: împrejurări - Materiale I.G.S.U.
cauzatoare de incendii; Instrucţiuni
privind evacuarea din unităţi de
40 min.
P.S.I. învăţământ
b) Tematică specifică: intervenţia în caz -Planul de intervenţie
de incendiu la locul de muncă. în caz de incendiu
20 min.
11 NOV a) Tematică generală: Organizarea şi O.M.A.I. nr.
asigurarea activității de evacuare în 1184/2006 30 min.
Protecție situaţii de urgenţă
civilă b) Tematică specifică: Modul de acţiune Material I.G.S.U.
şi de comportament în cazul cutremurelor 30 min.
de pământ
Măsuri de prevenire a situațiilor de Extrase din temele
urgență. Reguli generale de comportare parcurse în timpul 90 min.
P.S.I./ şi protecţie în cazul producerii acestora anului
12 DEC Protecție Test tip grilă: minim 10 întrebări,
civilă obligatoriu răspuns corect la 70% din
întrebări. La nevoie se repetă testul în
30 min.
termen de 3 zile.

*Observații:
- este prezentată doar tematica pentru personalul cu funcții de execuție sau operative,
pentru care instructajul se efectuează la un interval de 30 de zile; pentru celelalte categorii de
salariați, se va întocmi tematică diferențiată (trimestrială), care vor fi incluse în această anexă;
- tematica este orientativă, se poate modifica orice domeniu şi pot fi introduse orice alte
teme!!!
- prin O.M.A.I. nr. 786 din 2 septembrie 2005, sintagma "instruirea în domeniul situaţiilor
de urgență" a fost înlocuită cu sintagma "instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
şi instruirea în domeniul protecţiei civile".

Tematica şi graficele de instruire (orientative) pentru salariaţi


- Instructaj trimestrial -
Nr Tematica Bibliografie
Lun Domeni Durata
cr
a ul
t.
...

3.2.5. Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru


situaţii de urgenţă
NU ESTE CAZUL!

3.2.6. Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii / oprire a


funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării
avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu
ŞCOALA___________________
DISPOZIŢIA
Nr. ________ din ______ 2013
privind sistarea lucrărilor de construcţii / oprire a funcţionării ori utilizării
construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu

În baza prevederilor art. 17 lit. f) din O.M.A.I. nr.163/2007 care aprobă Normele generale
de apărare împotriva incendiilor şi având în vedere prevederile anexei 4, capitolul IV
din ,,Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp și postutilizarea
construcţiilor”, aprobat prin H. G.R. nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ,
DISPUN
Art. 1. Declanşarea activităţilor de sistare a lucrărilor de construcţii / oprire a funcţionării ori
utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu se
vor pune în aplicare, numai dacă, în prealabil :
a) au fost începute lucrările de construcţie fără obţinerea, în prealabil, a avizului de securitate
la incendiu şi /sau de protecţie civilă;
b) s-a dispus punerea în exploatare fără solicitarea autorizaţiei de securitate la incendiu şi /
sau de protecţie civilă;
c) s-a constatat, pe timpul controalelor de specialitate, că nu există siguranţă în exploatare
datorită nerespectării reglementărilor tehnice și constructive sau a documentaţiilor tehnice.
Art. 2. Desfășurarea activităţilor și lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se
efectuează pe baza unei documentaţii tehnice, întocmite de persoane autorizate.
Art. 3. Postutilizarea construcţiilor și instalaţiilor aferente acestora presupune îndeplinirea
următoarelor etape:
- încetarea activităţilor;
- suspendarea utilităţilor;
- să se asigure, în permanență, paza și securitatea construcțiilor și instalațiilor aflate în
conservare, interzicându-se accesul persoanelor neautorizate la acestea.
Procedura de postutilizare presupune asumarea următoarelor obligații și răspunderi:
a) să se asigure fondurile necesare pentru executarea lucrărilor;
b) să se obţină avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente;
c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor
persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii.
Executanţii lucrărilor de postutilizare au următoarele obligaţii și răspunderi:
- să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţiile tehnice;
- să instruiască personalul asupra procedurilor specifice, succesiunii fazelor și operaţiunilor;
- să ia măsurile de protecție a vecinătăţilor, prin evitarea transmiterii vibraţiilor puternice sau
a şocurilor, a degajărilor mari de praf, precum și prin asigurarea accesului la aceste vecinătăţi.
Art. 4. În cazul retragerii autorizației de securitate la incendiu şi /sau de protecție civilă
trebuie luate măsuri urgente de înlăturare a neregulilor tehnice și constructive care au stat la baza
declanşării acestei proceduri și de reluare a demersurilor de reautorizare, conform reglementărilor
legale în vigoare.
Art. 5. Ducerea la îndeplinire a prezentului act de autoritate este obligaţia conducerii unităţii
şi a membrilor grupei de prevenire a situaţiilor de urgenţă .

APROB,
DIRECTOR

3.2.7. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la


utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor
periculoase
NU ESTE CAZUL!
3.2.8. Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia
apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului
de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză

!!! Dacă este cazul – vezi ” …în cazul transmiterii temporare a dreptului
de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză”
ŞCOALA___________________
DISPOZIŢIA
Nr. _______ din _____ 2013
privind stabilirea răspunderile ce revin părților în domeniul apărării împotriva incendiilor
în cazul concesionarii ori închirierii spaţiilor

În conformitate cu prevederile art. 9 și art. 19 lit. a) din Legea 307/2006, art.17 lit. h) din
Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/29.03.2007,
DISPUN:
Art. 1. La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra
bunurilor imobile aparținând ___________, precum şi a contractelor de antrepriză în care unitatea
este parte, în actele care se încheie vor fi prevăzute în mod expres răspunderile ce le revin părţilor în
ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.
Art.2. Chiriaşul (utilizatorul) răspunde de organizarea activităţii de apărare împotriva
incendiilor în spaţiul închiriat.
Art.3. Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de
administrator/proprietar, după caz;
b) să întreţină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru
apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator/proprietar/producător sau
importator;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului, al
proiectantului iniţial ori al unui expert tehnic atestat, al construcţiei, instalaţiei, echipamentului,
dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat;
e) să aducă la cunoştinţa administratorului/proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnică
ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică chiriaşilor (utilizatorilor) pe bază de semnătură.
APROB,
DIRECTOR

3.2.9. Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de


specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

S.C. ___________________
DISPOZIŢIA
Nr. 329 din _____ 2012
de numire a (cadrului tehnic) sau a personalului
cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

În baza prevederilor:
- art. 12 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
- art. 3 din O.M.A.I. nr. 106/2007 care aprobă Criteriile de stabilire a operatorilor
economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu
atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- art. 5 lit. a), art. 6, art.17 lit. i) din O.M.A.I. nr. 163/2007 care aprobă Normele generale de
apărare împotriva incendiilor;
În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ,
DISPUN

Art. 1. Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se numește


domnul /doamna _________________________ .
Art. 2. Atribuțiile personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor sunt menționate în anexa 1 la prezenta dispoziție.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentului act de autoritate este obligaţia conducerii unităţii.

APROB,
DIRECTOR
Anexa 1 la dispoziţia
nr. _____ din ____ 2013
ATRIBUTIILE PERSONALULUI CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are


următoarele obligaţii:
1) organizează, îndrumă și controlează modul de desfăşurare a activităţii de apărare
împotriva incendiilor, cu sprijinul membrilor grupei de prevenire din cadrul obiectivului;
2) coordonează personalul care asigură capacitatea de apărare împotriva incendiilor și
propune conducerii administrative a obiectivului măsurile de creştere a gradului de protecţie
împotriva incendiilor;
3) elaborează planurile tematice de pregătire a personalului în domeniul situaţiilor de
urgenţă, pe care le supune aprobării conducerii administrative a obiectivului, desfăşurând nemijlocit
activităţi de pregătire a acestora prin lecţii teoretice și aplicaţii practice;
4) coordonează întocmirea / actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor şi / sau
a planurilor de protecţie împotriva incendiilor, funcţie de modificările apărute la construcţiile și
instalaţiile aferente şi /sau modificările apărute în legislaţia în vigoare;
5) evaluează și propune spre aprobare conducerii obiectivului, sumele necesare pentru
procurarea și întreţinerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare, precum și
pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice de protecţie împotriva incendiilor;
6) întocmește și actualizează permanent evidenţa cantitativă și valorică a mijloacelor tehnice
din dotarea unității și acţionează pentru completarea acestora conform prevederilor normelor de
dotare;
7) acordă sprijin la elaborarea documentelor de autoritate și documentelor specifice în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
8) întocmeşte materialele şi sintezele pe baza cărora se desfășoară analizele periodice de
apărare împotriva incendiilor;
9) participă la cercetarea împrejurărilor care au condus la producerea unor incendii în cadrul
obiectivului, ţine evidenţa acestora și propune măsuri de preîntâmpinare a producerii unor
evenimente similare;
10) urmăreşte permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor de apărare împotriva
incendiilor stabilite pentru înlăturarea neregulilor constatate, în urma controalelor executate de
autorităţile abilitate, potrivit legii;
11) propune conducerii administrative convocarea specialiştilor serviciilor de urgenţă
profesioniste în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de investiţii în domeniul securităţii la
incendiu, în condiţiile legii;
12) verifică, împreună cu personalul grupei de prevenire, modul în care sunt respectate
măsurile de apărare împotriva incendiilor care vizează ordinea interioară;
13) convoacă, cel puţin o dată pe trimestru, membrii grupei de prevenire şi personalul cu
funcţii de conducere, în vederea dezbaterii problemelor constatate și implicit, stabilirea de măsuri
menite să înlăture operativ aceste nereguli;
14) coordonează activităţile de informare preventivă, prin aducerea la cunoştinţă a
documentelor de autoritate, ori distribuirea de materiale scrise (foi volante, pliante, afișe etc.) cu rol
de instruire și informare asupra eventualelor nereguli sau stări de pericol care pot exista în cadrul
activităţilor desfăşurate în cadrul obiectivului;
15) îndeplineşte alte atribuţiuni stabilite, potrivit legii, de către conducerea administrativă a
obiectivului, în domeniul apărării împotriva incendiilor.

3.2.10. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru


perioadele caniculare sau secetoase
ŞCOALA ______________
DISPOZIŢIA
Nr. _____ din _____ 2013
privind stabilirea de măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare,
secetoase și specifice sezonului rece

În baza prevederilor art. 17, lit. J) și art. 95 – 96 din O.M.A.I. nr.163/2007, care aprobă
Normele generale de apărare împotriva incendiilor,
În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ,
DISPUN
Se stabilesc şi adoptă măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele
caniculare sau secetoase, precum şi cele specifice sezonului rece, în vederea contracarării efectelor
negative ale acestora, astfel:
Art. 1. În perioadele caniculare și secetoase:
1) În condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitaţii, în
următoarele sectoare de activitate există posibilitatea creşterii riscului de
incendiu:
a) rezervoarele cu g.p.l.;
b) suprafeţele acoperite cu vegetaţie din incinta unităţii
c) ........................................................
2) Se restricţionează utilizarea focului deschis pe tot teritoriul unităţii prin oprirea acestor
lucrări între orele 11,00 și 18,00.
3) Se va asigura protejarea faţă de efectul direct al razelor solare a tuturor recipientelor,
buteliilor şi a rezervoarelor care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, astfel:
- răcirea cu apă rece la interval de maxim 2 ore, în cazul temperaturilor atmosferice ce
depăşesc 40 °C;
- depozitarea recipientelor – butelii la umbră (sub copertine, şoproane, etc.);
4) Se vor colecta și evacua din zonele cu vegetație uscată obiectele care pot acţiona, în
anumite condiţii, drept concentratori de raze solare.
5) Se va verifica zilnic de către _________________ situaţia hidranţilor de incendiu.
6) Mijloacele de alarmare-înștiințare-comunicații vor fi verificate zilnic și se va menține
permanent legătura cu serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art. 2. Premergător şi pe timpul sezonului rece:
a) se va efectua controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente, cum sunt
corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum, alte surse de căldură și se vor înlătura
deficiențele constatate, asigurându-se funcționarea la parametrii normali;
b) se interzice utilizarea focului deschis pentru pornirea autovehiculelor parcate pe teritoriul
unităţii;
c) se interzice utilizarea focului deschis pentru dezgheţul unor conducte ale diverselor
instalaţii;
d) în cazul unor căderi masive de zăpadă, se va asigura eliberarea căilor de acces, evacuare
și de intervenţie, astfel încât să se permită accesul autospecialelor de intervenţie ale serviciilor de
urgenţă în orice punct al unităţii (în special la racordurile de alimentare cu apă pentru incendiu); se
vor asigura uneltele și accesoriile pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție;
e) când se înregistrează temperaturi foarte scăzute (sub - 5°C), se vor lua măsuri de protecţie
contra îngheţului a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare portative,
coloane de alimentare cu apă, hidranți exteriori/interiori de incendiu, rezerva de apă). Persoana
responsabilă de această activitate este __________________;
f) măsurile speciale stabilite vor fi aduse la cunoștința tuturor salariaților.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentului act de autoritate este obligaţia conducerii unităţii
şi a membrilor grupei de prevenire a situaţiilor de urgenţă .
APROB,
DIRECTOR
BIBLIOGRAFIE

1. LEGEA NR. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
2. LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă, modificată și completată cu
LEGEA nr. 212 din 24 mai 2006.
3. HOTĂRÂRE nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii și
amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
4. O.M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei
civile, modificat și completat cu O.M.A.I. nr. 786/2005
5. O.M.A.I. nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
asigurarea activității de evacuare în situații de urgență
6. O.M.A.I. nr. 1.259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie
civilă
7. O.M.A.I. nr. 1474 din 12 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
8. O.M.A.I. nr. 106 din 09 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor
locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
9. O.M.A.I. nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
scenariilor de securitate la incendiu
10. O.M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului
de analiză și acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a
riscurilor
11. O.M.A.I. nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor
12. O.M.A.I. nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, modificat şi completat cu O.M.A.I. nr. 663 din 27
noiembrie 2008
13. O.M.A.I. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea
împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente
14. O.M.A.I. nr. 3 din 06 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
15. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor , indicativ P 118 – 99
16. Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I 13-02
17. Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor,
indicativ NP 086-05
18. Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente
clădirilor, indicativ I 7—2011
19. Crăciun, I., Lencu V., Calotă S., (1993) – Stabilirea și prevenirea cauzelor de incendii,
Editura Tehnică, București
20. Bălulescu P., Crăciun I., (1993) – Agenda Pompierului, Editura Tehnică, București