Vous êtes sur la page 1sur 6
la functia de Anexa nr. 14 Ja Regulamentul privind particularitagile de desemnare si inregistrare a candidajilor deputat in Parlamentul Republicit Moldova Comisia Electoral Centratis DECLARATIE* Subsemnatul(a), Plahotniue Vladimir, dejinind funetia de Pretedinte al Partidului Democrat din RM, candidat Ia functia de deputal circumseriptia nationali in conformitate c: rispundere ca: Parlament Ia alegerile parlamentare “u art.49 alin, (1) 24 Februarie 2019, pentru e) din Codul electoral, declar pe propria 1. in perioada 1 ianuarie 2017-26 decembrie 2018 am realizat urmatoarele venituri: | ‘Sursa venitul Servieiul ‘Suma venitului ert, (numete/denumirea | prestat/obicctul persoanei generator de fizicesjuridice) venit 1, Venitul objinut la loeul de muned de bazi T1__| Plahotniue Viadimir 1.2) Sowul/sojia sau concubinul/coneubina 13 | Copii minor - 14 Persoanele aflaie Fa trelinere 2. Venitul obtinut din activitati didactice, tintifice gi de ereagie 2.1 | Subiectul declariei 22” | So(ul/sofia sau concubinul/eoneubina 23 | Copiil minori — 2A | Persoanele aflate Ta fnretinere - ut din depuneri la institufile financiare a Subiectul deelarrit Vivtoriabank SA Dobands ‘354.22 Euro Mobiasbank Societe | Dobanda 1798.86 USD. Generale Mobiasbink Soviet Dobanda 21,53 MDL Generale 3.2 | Sojulsojia sau concubinuliconcubina — 3.3 | Copii minori 3.4] Persoanele allate Taintrefinere 4. Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societifi comerciale 4.1 | Subiectul declararit 7 42 | Solulsojia sau eoncubinaVeoneubina 43_| Copii minori “44 | Persoanele alate 3. Venitul obtinut Sa 7 5.2 Souul/sotia sau eoncubinueoncubina 53 | Copiii minor 5. Persoanele aflate la Tnivelinere - - , Venitul obfinut din instrainarea silsau detinerea valorilor mobiliare gisau 4 cotelor-pirfi in eapitalul social al societiilor comerciale wt 6.1 | Plahotniue Viadimir ~~] Prime Management SRL | Retur al Capitalatu | 4192 458 MDL Social 2 ‘Vanguard International | Benelici/dividende | 4550 200 Euro LID 11.597 400 MDL 347 500 USD. 62. | SojulfSojia sau concubinul/coneubina 63 | Copiti minori (6.4 | Persoanele aflae Ta intretinere 7. Venitul objinut din instrinarea bunurilor mobile sau imobile 7.1__| Plahatniue Vladimi ‘Bunuri mobile ‘Vinzare automobile [ 999 900 MDL 7.2 | Sojul/souia sau coneubinulfeoncubina 7.3 | Copiii minori 7.4 | Persoanele aflate laTntrejinere surse legale (pensii, burse, Indemnizafil, premii, drepturi de proprietate intelectual ete. 8. Venitul objinut din alte 8.1 | Plahoiniue Viadimi Douanes Clifford ‘Retr servieit 46 463.68 CHF Chance Jjuridice ‘Transkapital ‘Retur servicit 15000 USD juridiee _| 32 | Sojul/soqia sau concubinulieoncubina 83 | Copii mi ‘84__| Persoanele aflate fa intrejinere \. Terer Nr. cadastral 1 localitate ] Categoria * dobindiri a | parte | bunul i * Categorit: (I) agricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan:; (5) alte categoril de teremurt aflate in circwitul civil ** Mod de dobindire: (I) proprietate: (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosint. *** Valoarea bunului: 1) vatoarea cadastrala, in cacul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienfa acestuia, ¥#*sNumele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinuluifconcubinel acestua, Nota, Subiectit declardrii care nu dejin bunurile in proprietate vor indica wrmdtoarele informatii: localitatea, Sard mumir cadastral; categoria bunulut; modul de dobindire: anul dobindivi:suprafat si itularal burma Valoarea confirma | bunului** ” provenient : 4 bunului T T 2010-2017 2348 | 100% | Contractul | 1500804 | Plahoiniue mp. de vinzare- | MDL. Vladimir ccumparare Tye fa 2017 1346 | 100% 1016230 | Plahotniue mop. MDL. Vladimir jcumparare 3 2011 3.2 | 100% | Contractul | 48 837 mop. de vinzare- | MDL 7o0% | Contracial | 48416 Plahotnive de vinzare- | MDL Viadimir ceumparare Contract de Prahotniue Aocatiume Vladimir * Caiegorii: (1) apartament, (2) casa de locuit; (3) vila, (4) spajiu comercial sau de produetie; (3) garaj; (6) alte bunuri imobile, inelusty cele nefina +** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzuftuct; (4) wz: (5) abitatie: (6) alte contracte translative de posesie si de folosintd. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadasiralé, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certified provenienja acestuia, *#%8 Numele subiectulut declarart al membrului de familie sau al concubinulwi/eoncubine’ acestuia Nota, Subiectit declardrii care mu detin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informayii: adresa, fara uma cadastral: categoria bunului: modul de dobindire: anul dobindiri; suprafata si titularul bunt Tipu’) Anul de Modul de ‘Valoarea | Titularul®™ modelul | fabricatie | tnregistriri dobindire* bunutui * numa de ii conform inmatriculare documentului certifies provenienga Mercedes, [2009 Chisni 2010 T 7400 000 MDL | Plahatnive So00L. Viadimie Mercedes | 2016 Chisini 2017 i TOIT O00 MDL Plahotnive Beas, 6001. | Viadimir Mercedes, | 2018 cine 7018 i T2342 750 MDL_| Plahotnive GLS 400 Vladimir Mercedes, [2018 hig ws T TT210470 MDL. | Plahotnive GLS 400 Vlodimir * Mod de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translalive de posesie si de folosinye mele subiectului declardril,al membrulut de familie saw al concubinului/concubinel acestuia : Deseriere sumari Titularul* cert. bunului 1 | Volume de cart anticariat 1994-2018 3.200000 MDL Plahoiniue Viadimir 2 [Welume de cartiuniversale 1994-2018 7-800 000 MDL. i 3 | Pian 1998 131.000 EURO * Numele su declaririial membrului de familie saw al concub