Vous êtes sur la page 1sur 37

ICS: 91.010.

30

Belgische norm NBN EN 1998-1 ANB


1e uitg., oktober 2011

Normklasse: B 03

Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige


constructies - Deel 1: Algemene regels, seismische belastingen en

E
regels voor gebouwen - Nationale bijlage

TE
Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1: Règles générales, actions
sismiques et règles pour les bâtiments - Annexe nationale

IT
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules
for buildings - National annex

M
M
O
C
R
O
R

Toelating tot publicatie: 26 augustus 2011


IR

Vervangt : NBN ENV 1998-1-1 (1995), NBN ENV 1998-1-2 (1995), NBN ENV 1998-1-3 (1995), NBN ENV
M

1998-1-1 NAD (2002) en NBN ISO 3010 (1993).


AL

Deze norm is de nationale bijlage die de toepassingsvoorwaarden van de norm NBN EN 1998-1, 1e uitg.,
januari 2005 in België bepaalt. De norm NBN EN 1998-1 mag in België slechts samen met zijn nationale
bijlage worden toegepast.
N
IO
AT
N

Commissie: Draagsysteemberekening

Bureau voor Normalisatie - Birminghamstraat 131 - 1070 Brussel - België


Tel: +32 2 738 01 12 - Fax: +32 2 733 42 64 - E-mail: info@nbn.be - NBN Online: www.nbn.be
Bank 000-3255621-10 IBAN BE41 0003 2556 2110 BIC BPOTBEB1 BTW BE0880857592

© NBN 2011 Prijsgroep: 16


ICS: 91.010.30

NBN EN 1998-1 ANB


Norme belge 1e éd., octobre 2011

Indice de classement: B 03

Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes -


Partie 1: Règles générales, actions sismiques et règles pour les

E
bâtiments - Annexe nationale

TE
Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene regels,
seismische belastingen en regels voor gebouwen - Nationale bijlage

IT
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules
for buildings - National annex

M
M
O
C
R
O
R

Autorisation de publication: 26 août 2011


IR

Remplace: NBN ENV 1998-1-1 (1995), NBN ENV 1998-1-2 (1995), NBN ENV 1998-1-3 (1995) , NBN ENV
M

1998-1-1 NAD (2002) et NBN ISO 3010 (1993).


AL

La présente norme est l'annexe nationale définissant les conditions d'application en Belgique de la norme
NBN EN 1998-1, 1e éd., janvier 2005. La norme NBN EN 1998-1 ne peut être utilisée en Belgique qu'en
combinaison avec son annexe nationale.
N
IO
AT
N

Commission: Actions sur les constructions

Bureau de Normalisation - Rue de Birmingham 131 - 1070 Bruxelles - Belgique


Tél: +32 2 738 01 12 - Fax: +32 2 733 42 64 - E-mail: info@nbn.be - NBN Online: www.nbn.be
Banque 000-3255621-10 IBAN BE41 0003 2556 2110 BIC BPOTBEB1 TVA BE0880857592

© NBN 2011 Prix: groupe 16


NBN EN 1998-1 ANB (2011)

Nationaal voorwoord van NBN EN 1998-1:2005

1. De norm NBN EN 1998-1:2005 «Eurocode 8 – Ontwerp en berekening van


aardbevingsbestendige constructies – Deel 1: Algemene regels, seismische belastingen en
regels voor gebouwen» (+AC:2009) omvat de Nationale Bijlage NBN EN 1998-1-ANB:2011 met
een normatief karakter in België. Hij vervangt vanaf de datum van de publicatie in het Belgisch
Staatsbad van de bekrachtiging van de norm NBN EN 1998-1-ANB:2011 de volgende normen :

• NBN ENV 1998-1-1:1995 «Eurocode 8 – Ontwerpbepalingen voor


aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-1 : Algemene regels-

E
aardbevingsbelasting en algemene eisen voor draagsystemen»
• NBN ENV 1998-1-2:1995 «Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor

TE
aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-2 : Algemene regels-
Algemene regels voor gebouwen»
• NBN ENV 1998-1-3:1995 «Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor

IT
aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-3 : Algemene regels-
Welbepaalde regels voor verscheidene bouwstoffen en bouwdelen»

M
• NBN ENV1998-1-1:2002 NAD «Eurocode 8 – Ontwerp en dimensionering van
aardschokbestendige structuren - Deel 1-1 : Algemene regels- Aardschokken en

M
algemene voorschriften voor structuren»
• NBN ISO 3010 «Grondslagen voor het ontwerp van draagsystemen -

O
Aardbevingsbelastingen op bouwwerken (ISO 3010:1988) »

C
2. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse titel verwijst,
R
dragen in België de volgende Nederlandstalige titels :
O

Vermelde norm Belgische norm Nederlandstalige titel bij het NBN


R

(CEN) (NBN)
IR

EN 1090-1 NBN EN 1090-1 Uitvoering van staalconstructies en


aluminiumconstructies - Deel 1 : Algemene regels en
M

regels voor gebouwen


EN 12512 NBN EN 12512 Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Cyclische
beproeving van verbindingen met mechanische
AL

bevestigingsmiddelen

3. Aanvullende opmerking van het NBN: de volgende redactionele verbeteringen behoren te


N

worden aangebracht in de Nederlandstalige versie (in voorbereiding) van de NBN EN 1998-


IO

1:2005:

Paragraaf Te corrigeren tekst Nieuwe tekst


AT

5.4.1.2.2(1) Tenzij θ ≤ 0,1 (zie 4.4.2.2(2)), Tenzij θ ≤ 0,1 (zie 4.4.2.2(2)), behoren de
behoren de afmetingen van de afmetingen van de dwarsdoorsnede van
dwarsdoorsnede van primaire primaire seismische kolommen niet
N

seismische kolommen niet kleiner kleiner te zijn dan:


te zijn dan één tiende van de hc = max {lcf / 25; 0,25}
grootste afstand tussen het hc is de hoogte van de sectie van de
buigpunt en de kolomuiteinden, bij kolom (in m) ;
buiging in een vlak evenwijdig met lcf is de afstand tussen het buigpunt en
de beschouwde kolomafmeting. de kolomuiteinden, bij buiging in een vlak
evenwijdig met de beschouwde
kolomafmeting (in m).

1
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
5.11.3.2(3) Voor prefab raamwerksystemen Voor prefab raamwerksystemen met
met scharnierende kolom- scharnierende kolom-liggerverbindingen,
liggerverbindingen, behoren de behoort de verbinding van de kolommen
kolommen ter hoogte van de voet ter hoogte van de voet overeenkomstig
volledig ingeklemd te zijn in de 5.11.2.1.2 ontworpen te zijn.
funderingen overeenkomstig
5.11.2.1.2.
6.2(3) a werkelijke maximale vloeigrens De karakteristieke bovengrenswaarde
fy,max
6.6.3(5) in EN 1993-1-1:2004, Hoofdstuk 6. in EN 1993-1-8:2005.
6.6.3(6) EN 1993- 1-8:2004, 6.2.4.1. EN 1993-1-8:2005, 6.2.6.1

E
C.3.2.2(2) F FRd2
C.3.3.1 (2) AT ≥ Rd2 AT ≥ 0,5 ×

TE
f yd,T f yd,T

IT
De verbeteringen begrepen in het corrigendum EN 1998-1:2004/AC:2009 behoren te worden

M
aangebracht in de Nederlandstalige versie (in voorbereiding) van NBN EN 1998-1:2005

M
O
C
R
O
R
IR
M
AL
N
IO
AT
N

2
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

INLEIDING TOT DE NATIONALE BIJLAGE

1. Deze norm NBN EN 1998-1-ANB:2011 is de “Annexe Nationale - Nationale Bijlage” (ANB) die
de toepassingsvoorwaarden van de norm NBN EN 1998-1:2005 in België bepaalt. De norm NBN
EN 1998-1:2005 omvat deze nationale bijlage NBN EN 1998-1 ANB:2011 met een normatief
karakter in België. Hij vervangt vanaf de datum van de publicatie in het Belgische Staatsblad van
de bekrachtiging van de norm NBN EN 1998-1 ANB:2011 de volgende normen :

• NBN ENV 1998-1-1:1995 «Eurocode 8 – Ontwerpbepalingen voor

E
aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-1 : Algemene regels-
aardbevingsbelasting en algemene eisen voor draagsystemen»

TE
• NBN ENV 1998-1-2:1995 «Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor
aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-2 : Algemene regels-
Algemene regels voor gebouwen»

IT
• NBN ENV 1998-1-3:1995 «Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor
aardbevingsbeveiligend ontwerpen van draagsystemen – Deel 1-3 : Algemene regels-

M
Welbepaalde regels voor verscheidene bouwstoffen en bouwdelen»
• NBN ENV1998-1-1:2002 NAD «Eurocode 8 – Ontwerp en dimensionering van

M
aardschokbestendige structuren - Deel 1-1 : Algemene regels- Aardschokken en
algemene voorschriften voor structuren»

O
• NBN ISO 3010 «Grondslagen voor het ontwerp van draagsystemen -

C
Aardbevingsbelastingen op bouwwerken (ISO 3010:1988) »

2. Deze ANB werd voorbereid door de commissie E25008 ‘Ontwerp en berekening van
R
aardbevingsbestendige constructies’ van het NBN.
O

3. Deze ANB bevat de volgende elementen :


R

- deze inleiding, die de invoeringsprocedure van NBN EN 1998-1:2005 bepaalt;


- de "nationaal bepaalde parameters" (NDP in het Engels) voor de bepalingen van
IR

NBN EN 1998-1:2005 waarvoor nationale keuzen en niet-tegenstrijdige aanvullingen


zijn voorzien;
M

- de gebruiksvoorwaarden van de informatieve elementen in NBN EN 1998-1:2005, in


het bijzonder de informatieve bijlagen A,B en C.
AL

4. Deze ANB vervult bij het NBN een dubbele functie:

• enerzijds, op Europees vlak, conform de regels van CEN, als bijlage met een
N

informatief karakter van het deel 1 van Eurocode 8, gepubliceerd door het NBN als
IO

norm NBN EN 1998-1:2005,


• anderzijds, als aparte nationale norm NBN EN 1998-1-ANB:2011, wat aan de
voorschriften ervan – met name aan de nationaal bepaalde parameters – in België een
AT

normatief karakter geeft.

5. Het gebruik van NBN EN 1998-1:2005 voor bouwwerken is gekoppeld aan het geheel van de
N

Eurocodes (normen NBN EN 1990 tot NBN EN 1999), samen met hun ANB’s.
In afwachting van de volledige publicatie van deze EN’s zullen voor elk afzonderlijk project,
indien nodig, de ontbrekende voorschriften worden bepaald.
Indien de EN bestaat zonder de corresponderende ANB, zullen voor elk individueel project de
toepassingsvoorwaarden worden vastgelegd (in het bijzonder de waarden van de nationaal
bepaalde parameters).

3
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

6. Nationaal bepaalde parameters (NDP) die niet zijn vastgelegd door de Nationale Bijlage (vrije
keuze per afzonderlijk project), alsook een aantal andere berekeningshypothesen die geen NDP
zijn :

Paragraafnummer Beschrijving
- (alle NDP’s zijn vastgelegd in deze Nationale Bijlage)

E
TE
IT
M
M
O
C
R
O
R
IR
M
AL
N
IO
AT
N

4
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

NATIONAAL BEPAALDE PARAMETERS


EN NIET-TEGENSTRIJDIGE NATIONALE AANVULLINGEN

1 Algemeen
1.1 Onderwerp en toepassingsgebied
1.1.2 Toepassingsgebied van de EN 1998-1

(7) OPMERKING: Bijlagen A en B bevatten bijkomende gegevens in verband met


achtereenvolgens het elastisch verplaatsingsresponsspectrum en de het

E
verplaatsingsrichtgetal voor de berekening onder toenemende druk (“push-over”). Deze
bijlagen behouden hun informatief karakter in België.

TE
2 Prestatie-eisen en toetsingscriteria

IT
2.1 Fundamentele eisen

M
(1) OPMERKING 1: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarden zijn normatief. De waarden van
PNCR en TNCR voor de eis ten aanzien van bezwijken zijn respectievelijk gelijk aan 10 % en

M
475 jaar.

O
OPMERKING 3: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarden zijn normatief. De waarden van

C
PDLR en TDLR voor de eis van beperking van schade zijn respectievelijk gelijk aan 10 % en
95 jaar.
R
O
3 Bodemomstandigheden en seismische belasting
3.1 Bodemgesteldheid
R

3.1.1 Algemeen
IR

(4) OPMERKING: Voor de bouwwerken van belangrijkheidsklasse I of II, is het toegestaan,


voor bodemtypes A tot E in de zin van de tabel 3.1, standaard grondparameters te
M

gebruiken, zonder onderzoek aanvullend aan datgene noodzakelijk voor het ontwerp met
betrekking tot de niet-seismische belastingen, voor zover de kennis van de bodem ter
plaatse van de constructie voldoende wordt geacht door de bouwheer op basis van het
AL

hem ter beschikking zijnde grondonderzoek


Voor bouwwerken van belangrijkheidsklasse III of IV, voor bodemtypes S1 of S2 of indien
het grondonderzoek niet toelaat om er het type op betrouwbare wijze uit te bepalen, is
N

een onderzoek in overeenstemming met artikel 4.2 van de EN 1998-5 vereist.


IO

3.1.2 Identificatie van bodemtypes


AT

(1) OPMERKING: De bodemtypes aanbevolen in tabel 3.1-ANB van de NBN EN 1998-1:2005


zijn normatief.
N

5
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

Tabel 3.1-ANB: Bodemtypes


Parameters (*)
Bode
m- Beschrijving van de NSPT Pressiometerdruk
type ondergrond vs,30 Sondeerweerstand
(slagen/ cu (kPa) Modulus /
(m/s) (MPa)
30 cm) Weerstand (MPa)

Rots of andere rotsachtige


geologische formatie, bedekt
A met een bodemlaag van ten > 800 - - - > 100 / > 5
hoogste 5 m zwakker
materiaal.

E
Afzettingen van zeer Dichtgepakte Dichtgepakte

TE
dichtgepakt zand, grind of zeer granulaire bodems: granulaire bodems:
stijve klei, van ten minste
enkele tientallen meters dikte, 360 – > 15 > 20 / > 2
B > 50 > 250

IT
gekenmerkt door een 800 Cohesieve bodems Cohesieve bodems
geleidelijke verhoging van de (klei of harde leem): (klei of harde leem):
mechanische eigenschappen

M
met de diepte. >5 > 25 / > 2

M
Dichtgepakte Dichtgepakte
Diepe afzettingen van granulaire bodems: granulaire bodems:
dichtgepakt of middelmatig

O
gepakt zand, grind of stijve 180 – 70 – 5 - 15 6 – 20 / 1 - 2
C 15 – 50
klei, met een dikte van enkele 360 250 Cohesieve bodems Cohesieve bodems
tientallen tot honderden
meters.
C (klei of harde leem):
1,5 – 5
(klei of harde leem):
5 – 25 / 0,5 – 2
R
Dichtgepakte Dichtgepakte
O

Afzettingen van los tot matig granulaire bodems: granulaire bodems:


onsamenhangende grond (met
R

of zonder een aantal zachte <5 <6/<1


D < 180 < 15 < 70
samenhangende lagen), of van Cohesieve bodems Cohesieve bodems
IR

voornamelijk zacht tot sterk (klei of harde leem): (klei of harde leem):
samenhangende grond.
< 1,5 < 5 / < 0,5
M

Een bodemprofiel bestaande


uit een vlakke alluviale
AL

oppervlaktelaag met vs
waarden van type C of D en
E
een dikte variërend tussen
N

ongeveer 5 m en 20 m, liggend
op stijver materiaal met vs >
IO

800 m/s.

Afzettingen bestaande uit, of


AT

een laag bevattend van < 100


minstens 10 m dikte, van (indicati
S1 - 10 – 20 - -
zachte kleisoorten/slib met een eve
hoge plasticiteitsindex (PI > waarde)
N

40) en een hoog watergehalte.

Afzettingen van grondsoorten


gevoelig aan zettingsvloeiing,
of van gevoelige kleisoorten, of
S2
elk ander bodemprofiel niet
opgenomen in types A – E of
S1.

* De waarden in rekening te brengen voor de bepaling van het bodemtype zijn de gemiddelde
waarden van de grondeigenschappen.

6
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
3.2 Seismische belasting
3.2.1 Seismische zones

(2) De normatieve zoneringskaart voor België is gegeven in Figuur 1. België heeft 5 zones
waar de maximale horizontale referentieversnelling agR op rotsniveau respectievelijk de
volgende waarden aanneemt :
Seismische zone 0 : Geen significante versnelling
Seismische zone 1 : agR = 0,39 m/s2 of 0,04 g
Seismische zone 2 : agR = 0,59 m/s2 of 0,06 g
Seismische zone 3 : agR = 0,78 m/s2 of 0,08 g
Seismische zone 4 : agR = 0.98 m/s2 of 0,10 g

E
De lijst van Belgische gemeenten met aanduiding van de seismische zone waar ze deel
van uitmaken wordt in tabelvorm gegeven op het einde van deze ANB.

TE
IT
M
M
O
C
R
O
R
IR
M
AL
N
IO

Figuur 3.1-ANB – Seismische zoneringskaart voor België


AT

(4) OPMERKING: De zones beschouwd als zones met beperkte seismiciteit zijn deze
waarvoor het produkt ag S niet uitstijgt boven 0,10 g. De te beschouwen waarde van ag is
N

gelijk aan γI. agR. De belangrijkheidsklassen van gebouwen en de bijhorende


belangrijkheidsfactoren γI worden verduidelijkt in artikel 4.2.5 van de EN 1998-1.

(5) OPMERKING: De zones beschouwd als zones met zeer beperkte seismiciteit zijn deze
waarvoor het produkt ag S niet uitstijgt boven à 0,06 g.

7
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
3.2.2 Basisvoorstelling van de seismische belasting
3.2.2.1 Algemeen

(4) OPMERKING: De in België te hanteren vorm van het elastisch responsspectrum is


respectievelijk bepaald in 3.2.2.2 (1) en 3.2.2.3 (1) voor de horizontale en voor de
verticale richting.

3.2.2.2 Horizontaal elastisch responsspectrum

(1) OPMERKING: Het horizontaal elastisch responsspectrum is van het type 2 en de


waarden van de parameters S, TB, TC en TD die er de vorm van vastleggen, zijn deze van
de Tabel 3.3.

E
BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): Indien het elastisch

TE
responsspectrum gebruikt wordt om er het elastisch verplaatsingsresponsspectrum aan te ontlenen
vertrekkend van de uitdrukking (3.7), dient een waarde van de parameter TD gelijk aan 2,0 s in
aanmerking genomen te worden.

IT
3.2.2.3 Verticaal elastisch responsspectrum

M
(1) OPMERKING: Het verticaal elastisch responsspectrum is van het type 2 en de waarden

M
van de parameters S, TB, TC en TD die er de vorm van vastleggen, zijn deze gegeven in
tabel 3.4 voor het type 2.

O
3.2.2.5 Ontwerpspectra voor de elastische berekening

(4) C
OPMERKING: De voor gebouwen te hanteren waarde van β wordt aanbevolen in de EN
R
1998-1 (β = 0,2). Deze waarde is eveneens de standaardwaarde voor andere
O
bouwwerken. Nochtans mag een alternatieve waarde voorgeschreven worden in de
Nationale Bijlagen van de desbetreffende EN 1998-onderdelen.
R

4 Ontwerp en berekening van gebouwen


IR

4.2 Kenmerken van aardbevingsbestendige gebouwen


4.2.3 Criteria voor constructieve regelmaat
M

4.2.3.2 Criteria voor regelmatigheid in grondplan

(8) OPMERKING: De mogelijkheid om verwijzingen toe te voegen is niet weerhouden in de


AL

huidige Nationale Bijlage.

4.2.4 Combinatiecoëfficiënten voor veranderlijke belastingen


N
IO

(2) OPMERKING: De in de EN 1998-1 waarden voor φ aanbevolen zijn normatief.

BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): In het geval van


AT

rolbruggen, behoort men aan te nemen:


Voor de eigenmassa van de brug φ = 1
Voor de aan de brug opgehangen massa
N

- voor de horizontale componenten van de beving, φ = 0


- voor de verticale componenten van de beving, bij gebrek aan aanwijzingen omtrent het
belastings- en gebruiksniveau, φ = 0,2

4.2.5 Belangrijkheidsklassen en belangrijkheidsfactoren

(5) OPMERKING: De waarden voor γI aanbevolen in de EN 1998-1 zijn normatief. Voor de


belangrijkheidsklassen I, II, III en IV zoals bepaald in tabel 4.3, zijn de waarden
respectievelijk gelijk aan 0,8, 1,0, 1,2 en 1,4.

8
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
4.3 Constructieve berekening
4.3.3 Berekeningsmethoden
4.3.3.1 Algemeen

(4) OPMERKING: De niet-lineaire berekeningsmethoden («push-over» berekening onder


toenemende druk en niet-lineaire berekening in het tijdsdomein) mogen toegepast worden
op gebouwen zonder seismische ondersteuning mits aan de voorwaarden
voorgeschreven in alinea’s (5) en (6) van paragrafen 4.3.3.1 en in paragraaf 4.3.3.4 van
de EN 1998-1 wordt voldaan.
De mogelijkheid om aanvullende informatie toe te voegen aangaande de
vervormingscapaciteit van elementen en de in de toetsing van de uiterste
grenstoestanden te hanteren overeenkomstige partiële factoren , is niet weerhouden in de

E
huidige Nationale Bijlage.
De toepassing van niet-lineaire methoden bij gebouwen op seismische ondersteuning

TE
wordt behandeld in artikel 10 van EN 1998-1.

(8) OPMERKING: Vereenvoudiging is toegestaan voor belangrijkheidsklassen I, II et III.

IT
4.4 Veiligheidstoetsen

M
4.4.2 Uiterste grenstoestand
4.4.2.5 Sterkte van horizontale schijfconstructies

M
OPMERKING: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarden zijn normatief. De waarde van γd

O
(2)
is gelijk aan 1,3 voor brosse bezwijkvormen en 1,1 voor ductiele bezwijkvormen.

4.4.3
4.4.3.2
Schadebeperking
C
Beperking van de relatieve verplaatsing tussen verdiepingen
R
O

(2) OPMERKING: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarden zijn normatief. De waarde van v


is gelijk aan 0,5 voor belangrijkheidsklassen I en II en gelijk aan 0,4 voor
R

belangrijkheidsklassen III en IV.


IR

5 Specifieke regels voor betonnen gebouwen


5.2 Ontwerp- en berekeningsconcepten
M

5.2.1 Vermogen om energie te dissiperen en ductiliteitsklassen


AL

(5) OPMERKING: Het gebruik van ductiliteitsklassen M en H is niet onderworpen aan enige
geografische beperking.
N

5.2.2 Constructieve en gedragsfactoren


5.2.2.2 Gedragsfactoren voor horizontale seismische belastingen
IO

(10) OPMERKING: Ingeval een specifiek kwaliteitsplan van toepassing is, aanvullend aan de
AT

normale procedures ter beheersing van de kwaliteit, mogen de waarden van q0


aangegeven in Tabel 5.1 van de EN 1998-1 vermeerderd worden met 20 %. Een dergelijk
specifiek plan moet de diverse stadia van ontwerp tot uitvoering behelzen. Aandacht is
N

onder andere nodig voor de nauwkeurigheid van de gehanteerde berekeningsmethoden


en voor de toetsing van de goede plaatsing van het staal in de kritische zones.

5.2.4 Veiligheidstoetsing

(3) OPMERKING: De in aanmerking te nemen waarden van de partiële materiaalfactoren zijn


voor de seismische ontwerpsituatie : γc = 1,50 et γs = 1,00

9
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
5.4 Ontwerp en berekening voor DCM
5.4.1 Geometrische voorwaarden en materialen
5.4.1.2 Geometrische voorwaarden
5.4.1.2.2 Kolommen

Er weze herinnerd aan de editoriale verbetering aan te brengen in de Nederlandstalige


versie van de EN1998-1:2004 vermeld in het voorstel voor de huidige ANB. (1) moet als
volgt gelezen worden:

(1) Tenzij θ ≤ 0,1 (zie 4.4.2.2(2)), behoren de afmetingen van de dwarsdoorsnede van
primaire seismische kolommen niet kleiner te zijn dan : hc = max {lcf / 25; 0,25}
hc is de hoogte van de dwarsdoorsnede van de kolom (in m);

E
lcf is de afstand tussen het buigpunt en de kolomuiteinden, bij buiging in een vlak

TE
evenwijdig met de beschouwde kolomafmeting (in m).

5.4.3 Toetsing en detaillering voor de uiterste grenstoestand

IT
5.4.3.5 Grote licht gewapende wanden
5.4.3.5.2 Dwarskrachtweerstand

M
(1) OPMERKING: De waarde van ρw,min is de minimale waarde aangegeven in de EN 1992-1-

M
1 en in zijn Nationale Bijlage voor wanden.

O
5.8 Betonnen funderingselementen
5.8.2 Kettingbalken en funderingsbalken

(3) C
OPMERKING: De waarden van bw,min en hw,min zijn:
R
Voor gebouwen tot 3 bouwlagen (gelijkvloers + 2 verdiepingen):
bw,min= 0,15 m en hw,min = 0,20 m
O

of bw,min= 0,20 m en hw,min = 0,15 m


Voor gebouwen van meer dan drie bouwlagen (gelijkvloers + 2 verdiepingen):
R

bw,min= 0,30 m en hw,min = 0,30 m.


IR

(4) OPMERKING: De waarden van tmin en ρs,min zijn respectievelijk gelijk aan 0,12 m en
M

0,2 %. Platen moeten bovendien een minimale wapeningssectie vertonen van 3 cm² per
meter in breedtezin.
AL

(5) OPMERKING: De waarde van ρb,min is gelijk aan 0,2 % per zijde, of dus 0,4 %.
Kettingbalken en funderingsbalken moeten bovendien een minimale wapeningssectie
vertonen van 3 cm².
N
IO

5.11 Prefab betonconstructies


5.11.1 Algemeen
5.11.1.3 Ontwerp- en berekeningscriteria
AT

5.11.1.3.2 Energie-dissipatie

(3) OPMERKING: Het gebruik van de 3 ductiliteitsklassen is aan geen enkele bijzondere
N

beperking onderhevig.

5.11.1.4 Gedragsfactoren

(1) OPMERKING: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarden zijn normatief. Voor constructies


met verbindingen in overeenstemming met paragrafen 5.11.2.1.1, 5.11.2.1.2 of 5.11.2.1.3
van de EN 1998-1, is de waarde van kp gelijk aan 1,0. Ze is gelijk aan 0,5 voor
constructies waarvoor minstens één verbinding niet in overeenstemming is met om het
even welke van de drie paragrafen 5.11.2.1.1, 2 of 3.

10
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
5.11.1.5 Berekening van de tijdelijke toestand

(2) OPMERKING: De fractie Ap van de seismische rekenbelasting waaraan een


geprefabriceerde constructie weerstand moet bieden in tijdelijke toestand is te bepalen
door de bouwheer. Deze beslissing van de bouwheer moet aangepast zijn aan de
vermoedelijke bouwduur van het gebouw.

5.11.3 Elementen
5.11.3.2 Kolommen

(3) Er weze herinnerd aan de editoriale verbetering aan te brengen in de Nederlandstalige


versie van de EN1998-1:2004 vermeld in het voorstel voor de huidige ANB. (3) moet als

E
volgt gelezen worden:

TE
Voor prefab raamwerksystemen met scharnierende kolom-liggerverbindingen, behoort de
verbinding van de kolommen ter hoogte van hun voet overeenkomstig 5.11.2.1.2
ontworpen te zijn.

IT
5.11.3.4 Grote prefab paneelwanden

M
(7) OPMERKING: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarde is normatief. Het minimaal te

M
voorzien langswapeningspercentage ρc,min in de vulmortel van de voegen in grote prefab

O
paneelwanden welke deel uitmaken van het aan de seismische belasting
weerstandbiedend systeem, bedraagt 1 %.

6
6.1
Specifieke regels voor staalgebouwen
Algemeen
C
R
6.1.2 Ontwerpconcepten
O

(1) OPMERKING 1: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarde is normatief. De waarde van de


R

gedragsfactor q voor zwak dissipatief gedrag bedraagt 1,5.


IR

OPMERKING 2: Het gebruik van rekenregels a) en b), noch het gebruik van
ductiliteitsklassen is aan beperkingen onderhevig. In het bijzonder is het gebruik van de
M

ductiliteitsklassen M en H aan geen enkele geografische beperking onderhevig.

6.1.3 Veiligheidstoetsen
AL

(1) OPMERKING: De in aanmerking te nemen waarden van de partiële materiaalfactoren γs


N

voor de seismische ontwerpsituatie zijn deze van de permanente en voorlopige


ontwerptoestanden, zoals bijvoorbeeld het geval voor gravitaire belastingen in combinatie
IO

met de wind. Deze waarden zijn bepaald in de Nationale Bijlage aan de EN 1993-1-1.
AT

6.2 Materialen

Er weze herinnerd aan de editoriale verbetering aan te brengen in de Nederlandstalige


N

versie van de EN 1998-1:2004 vermeld in het voorstel voor de huidige ANB. (a) moet als
volgt gelezen worden :

De karakteristieke bovengrenswaarde fy,max van het staal in dissipatieve zones voldoet


aan de volgende uitdrukking : fy,max ≤ 1,1 γov fy.

OPMERKING 2: De in de EN aanbevolen waarde is normatief. De te hanteren waarde


van de oversterktefactor γov voor het capaciteitsonwerp van gebouwen in staal bedraagt
1,25.

(7) OPMERKING: Over de manier om de EN 1993-1-10 te gebruiken in de seismische


ontwerpsituatie wordt geen bijzondere informatie gegeven in de huidige Nationale Bijlage.
11
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

6.5 Ontwerp- en berekeningscriteria en detailleringsregels voor alle constructietypes


met dissipatief constructief gedrag
6.5.5 Ontwerpregels voor verbindingen in dissipatieve zones

(7) OPMERKING: De huidige Nationale Bijlage verschaft bijkomende inlichtingen met


betrekking tot ligger-kolomverbindingen in momentstijve raamwerken. Deze inlichtingen
worden gegeven in een opmerking toegevoegd aan paragraaf 6.6.4 alinea (3). Met
betrekking tot andere klassen van verbindingen wordt geen referentie gegeven.

6.6 Regels voor het ontwerp, berekening en detaillering van momentstijve raamwerken
6.6.1 Ontwerp- en berekeningscriteria

E
(1)P BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende en niet-tegenstrijdige informatie): Met gebouwen met

TE
één verdieping bedoelt men een gebouw met slechts één gelijkvloers.

6.6.3 Kolommen

IT
(5) Er weze herinnerd aan de editoriale verbetering aan te brengen in de Nederlandstalige

M
versie van de EN 1998-1:2004 vermeld in het voorstel voor de huidige ANB. (5) moet als
volgt gelezen worden :

M
De overdracht van de krachten van de liggers naar de kolommen behoort te voldoen aan
de ontwerp- en de berekeningsregels zoals in EN 1993-1-8:2005.

O
C
(6) Er weze herinnerd aan de editoriale verbetering aan te brengen in de Nederlandstalige
versie van de EN 1998-1:2004 vermeld in het voorstel voor de huidige ANB. (6) moet als
volgt gelezen worden :
R
Vwp,Rd de dwarskrachtweerstand van de lijfplaat is in overeenstemming
O
met EN 1993-1-8:2005, 6.2.6.1.
R

6.6.4 Ligger-kolomverbindingen
IR

(3) BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende en niet-tegenstrijdige informatie): Tabel 6.4-ANB stelt


een lijst van volle weerstandsverbindingen voor en bepaalt hun geschiktheid voor
M

ductiliteitsklassen.

Tabel 6.4-ANB: Ligger-kolomverbindingen en ductiliteitsklassen


AL

TYPE VERBINDING* GESCHIKTHEID VOOR


DUCTILITEITSKLASSEN
N

Flenzen van gelaste liggers (volle weerstandslassen). Uitsluitend DCL


IO

Lijf gebout aan een schetsplaat gelast op het lijf van de


kolom.
AT

Gelaste flenzen. Lijf gebout aan een schetsplaat gelast DCL, DCM en DCH
op het lijf van de kolom. Verzwakking van de flenzen.
N

Flenzen van gelaste liggers volle weerstandslassen). DCL, DCM en DCH


Gelast lijf. Verzwakking van de flenzen.

Flenzen van gelaste liggers volle weerstandslassen). DCL, DCM en DCH


Gelast lijf.

Flenzen gebout op voetplaten gelast aan de flenzen van DCL, DCM en DCH
de kolom middels volle weerstandslassen. Gebout lijf.

Eindvoetplaten gelast aan de ligger middels volle DCL, DCM en DCH


weerstandslassen en gebout aan de flens van de kolom,
4 rijen bouten.
12
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

Eindvoetplaten gelast aan de ligger middels volle DCL, DCM en DCH


weerstandslassen en gebout aan de flens van de kolom,
8 rijen bouten en verstijvers.
*
Ontwerpregels voor deze verbindingen worden bepaald in "Recommended Design Criteria for
New Steel Moment-Frame Buildings, Federal Emergency Management Agency, FEMA 355
(2000)"
6.7 Regels voor het ontwerp, berekening en detaillering van raamwerken met
centrische aangesloten verstijvingen
6.7.3 Diagonale elementen

(4) BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende en niet-tegenstrijdige informatie): Met gebouw met twee

E
verdiepingen bedoelt men een gebouw met gelijkvloers + één verdieping.

TE
6.7.4 Liggers en kolommen

(2) OPMERKING : De in de EN aanbevolen waarde is normatief. De te hanteren waarde van

IT
de factor γpb voor de schatting van de post-kritieke weerstand van de gedrukte diagonalen
bedraagt 0,3.

M
7 Specifieke regels voor staal-betongebouwen

M
7.1 Algemeen
7.1.2 Ontwerpconcepten

O
C
(1) OPMERKING 1: De in de EN1998-1 aanbevolen waarde is normatief. De waarde van de
gedragsfactor q voor laag dissipatief gedrag bedraagt 1,5.
R
OPMERKING 2: Het gebruik van ontwerpconcepten a) tot c), noch het gebruik van de
O
ductiliteitsklassen zijn onderworpen aan beperkingen. In het bijzonder is het gebruik van
de ductiliteitsklassen M en H aan geen enkele geografische beperking onderworpen.
R

7.1.3 Veiligheidstoetsen
IR

(1),(3) BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De alinea's 5.2.4 en 6.1.3


M

alsmede hun opmerkingen zijn van toepassing voor de keuze van de waarde van partiële
materiaalfactoren te hanteren in de seismische ontwerpsituatie voor gemengde staal-
betongebouwen.
AL

(4) BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De alinea 6.2 (3) en zijn
opmerkingen zijn van toepassing voor de keuze van de waarde van de oversterktefactor in
N

aanmerking te nemen voor het capaciteitsontwerp van gemengde staal-betongebouwen.


IO

7.7 Regels voor het ontwerp, berekening en detaillering van momentstijve raamwerken
7.7.2 Berekening
AT

(4) OPMERKING: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarde is normatief. De waarde van de


factor r te gebruiken voor de berekening van de buigstijfheid bedraagt 0,5.
N

8 Specifieke regels voor houten gebouwen


8.3 Ductiliteitsklassen en gedragsfactoren

(1) OPMERKING: Het gebruik van de ductiliteitsklassen M en H is aan geen enkele


geografische beperking onderworpen.

9 Specifieke regels voor gebouwen van metselwerk


9.2 Materialen en metselwerkverbanden
9.2.1 Types metselwerkstenen

13
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
(1) OPMERKING: Er is geen gebruiksbeperking voor elementen van groepen 1, 2 en 4 in
primaire seismische elementen. Elementen van groep 3 moeten een interne dragende
wand bevatten om gebruikt te worden in primaire seismische elementen.
Er is geen gebruiksbeperking voor elementen van groepen 1, 2, 3 en 4 in secundaire
seismische elementen.
De referentie voor de bepaling van de steengroepen is de NBN EN 1996-1 ANB.

9.2.2 Minimumsterkte van metselwerkstenen

(1) OPMERKING: De genormaliseerde druksterkte in het vlak van de wand loodrecht op en


evenwijdig aan het plaatsingsvlak (fb,min et fbh,min) bedraagt respectievelijk 5 N/mm² en 2
N/mm². Een waarde van fb,min gelijk aan 2 N/mm² en fbh,min= 0,9 N/mm² zijn nochtans

E
aanvaardbaar voor zover de waarde van de karakteristieke druksterkte van het

TE
metselwerk, berekend volgens de EN 1996-1 (paragraaf 3.6.1) en zijn Nationale Bijlage
voor het tewerkgestelde geheel van stenen en mortel, ten minste 1,5 N/mm² bedraagt en
voor zover een lichte wapening in de mortelbanen geplaatst wordt.

IT
Voor een gegeven gebouw is het toegestaan elementen van verschillende sterkte te
gebruiken voor de verschillende verdiepingen van een constructie, voor zover ze aan de

M
hiervoor vermelde minimumcriteria voldoen en de sterkte van de constructie verzekerd is.

M
9.2.3 Mortel

O
(1) OPMERKING: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarde is normatief. De minimumsterkte
fm,min vereist voor de mortel bedraagt 5 N/mm² voor ongewapend of omkaderd metselwerk,

C
inbegrepen het metselwerk dat gebruik maakt van dunne mortelvoegen of op basis van
niet cementeuze materialen, en bedraagt 10 N/mm² voor gewapend metselwerk.
R
9.2.4 Metselwerkvoegen
O

(1) OPMERKING: Gevulde en niet-gevulde voegen zijn toegestaan zonder


R

gebruiksbeperking.
De niet gevulde voegen met mechanische verbindingen tussen metselwerkstenen worden
IR

uitgesloten van het toepassingsgebied van de voorliggende tekst. Ze worden niet


verboden, maar moeten hun capaciteit aantonen door studie middels proefnemingen op
M

wanden onderworpen aan belastingen welke representatief zijn voor de seismische


belasting.
AL

BIJKOMENDE OPMERKING 1 (bijkomende niet-tegenstrijdige informatie): Wanden gerealiseerd


met behulp van elementen samengesteld middels horizontale en verticale voegen van het type
“tand en groef” of met behulp van elementen samengesteld door verlijming zijn toegestaan voor
N

zover hun gedrag onder horizontale belasting gevalideerd wordt in termen van weerstand en
IO

ductiliteit.

BIJKOMENDE OPMERKING 2 (bijkomende niet-tegenstrijdige informatie): Wanden gerealiseerd


AT

met behulp van geprefabriceerde metselwerkpanelen zijn toegestaan. Er wordt verwezen naar
sectie 5.11.3.4 van de EN 1998-1 voor informatie over de criteria vereist met betrekking tot de
vertikale voegen . Voor de horizontale voegen, zijn de criteria omtrent de niet geprefabriceerde
N

metselwerk van toepassing.

9.3 Bouwwijzen en gedragsfactoren

(1) BIJKOMENDE OPMERKING (bijkomende niet-tegenstrijdige informatie): Voor zover het gebouw
regelmatig is in grondplan, mag de primaire seismische constructie verschillend geklasseerd
worden (ongewapend metselwerk, omkaderd metselwerk of gewapend metselwerk) voor elk van
de 2 weerstandbiedende hoofdrichtingen van het gebouw.

(2) OPMERKING 1: Ongewapend metselwerk uitsluitend in overeenstemming met de


schikkingen van de EN 1996 mag gebruikt worden in omstandigheden van beperkte
seismiciteit bepaald in de alinea 3.2.1 (4) en de bijhorende opmerking van de Nationale

14
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
Bijlage, voor zover het gebouw maximaal 2 bouwlagen (gelijkvloers en één verdieping)
beslaat. De zolderruimte (dakruimte) boven volledige verdiepingen wordt niet in rekening
gebracht in het aantal bouwlagen.

OPMERKING 2: De minimale effectieve dikte tef,min te gebruiken voor een primaire


seismische constructie in ongewapend metselwerk uitsluitend in overeenstemming met de
EN 1996 bedraagt 188 mm. Indien aan de detaillering van paragraaf 9.5.1 is voldaan
bovenop de schikkingen van de EN 1996, kan een minimale dikte tef,min gelijk aan 138 mm
aanvaard worden volgens de voorwaarden bepaald in tabel 9.2-ANB.

BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De opmerkingen 1 et 2


van alinea 9.3 (2) welke onder bepaalde omstandigheden het gebruik van ongewapend metselwerk

E
uitsluitend in overeenstemming met de EN 1996 toestaan, ontslaan niet van de veiligheidstoetsing
bepaald in paragraaf 9.6 van de EN 1998-1.

TE
(3) OPMERKING : Ongewapend metselwerk in overeenstemming met de EN 1998-1 en de
huidige Nationale Bijlage mag gebruikt worden wat het niveau van de seismische

IT
belasting ook weze.

M
(4) OPMERKING 1: Voor metselwerk van type a) en b) bepaald in 9.2.4 (1), worden de
normatieve bovengrenswaarden van de gedragsfactor q aangegeven in Tabel 9.1-ANB.

M
O
Tabel 9.1-ANB: Bouwwijzen en bovengrenswaarde van de gedragsfactor

Bouwwijze C Gedragsfactor q
Constructies die Constructies die
R
regelmatig zijn in onregelmatig zijn in
hoogterichting hoogterichting
O
Ongewapend metselwerk 1,50 1,50
uitsluitend in overeenstemming met
R

de EN 1996
Ongewapend metselwerk in
IR

overeenstemming met de EN 1998 1,75 αu / α1** 1,50 αu / α1


en de voorliggende ANB
Omkaderd metselwerk* 2,25 αu / α1 2,00 αu / α1
M

Gewapend metselwerk 2,75 αu /α1 2,50 αu / α1


* De bepaling van omkaderd metselwerk in de zin van de EN 1998-1 is gelijkaardig aan de
AL

bepaling van ingebonden metselwerk in de zin van de EN 1996. Het betreft metselwerk voorzien
van elementen van gewapend beton of metselwerk in verticale en in horizontale richting.
N

** De factoren αu en α1 worden als volgt bepaald:


IO

α1 is de vermenigvuldiger van de horizontale seismische kracht voor dewelke de zwakste wand


haar maximale capaciteit bereikt, indien alle andere belastingen vastliggen volgens hun
rekenwaarde.
AT

αu vertegenwoordigt 90% van de vermenigvuldiger van de horizontale seismische kracht voor


dewelke het gebouw zijn maximale capaciteit bereikt, indien alle andere belastingen vastliggen
N

volgens hun rekenwaarde.

De reservefactor αu / α1 kan bekomen worden uit een globale statische niet-lineaire analyse en
kan in geen geval aangenomen worden boven 2.0. In afwezigheid van een niet-lineaire analyse,
mogen de volgende waarden aangenomen worden:

- Ongewapend metselwerk in overeenstemming met de EN 1998: αu / α1 = 1,10

- Ingebonden metselwerk: αu / α1 = 1,15

- Gewapende metselwerk: αu / α1 = 1,25

Een waarde van αu / α1 = 1,00 moet gebruikt worden indien het materiaal een brosse
bezwijkvorm vertoont.
15
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

OPMERKING 2: De maximumwaarde van de gedragsfactor q voor gebouwen op basis


van metselwerksystemen met verhoogde ductiliteit bedraagt 3,0 voor ongewapend
metselwerk in overeenstemming met de EN 1998-1 en met de voorliggende Nationale
Bijlage, 3,5 voor omkaderd metselwerk en 4,0 voor gewapend metselwerk, onder het
voorbehoud dat de ductiliteit van deze systemen en de bijhorende waarden van q op een
stevige theoretische of experimentele basis steunen.

9.5 Ontwerpcriteria en bouwregels


9.5.1 Algemeen

(1) BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De geschiktheid van de

E
verbindingen vereist tussen vloerplaten en wanden of tussen dak en wanden is verzekerd indien
aan de volgende voorwaarden is voldaan.

TE
a) De weerstand van de verbindingen in de richting loodrecht op elke snijlijn vloerplaat-wand is
verzekerd over de ganse lengte van die lijn en is minstens gelijk aan Ffw.
b) De weerstand van de verbindingen in de richting loodrecht op elke snijlijn wand-wand is

IT
verzekerd over de ganse lengte van die lijn en is minstens gelijk aan Fww.
c) De waarde van de weerstand Ffw bedraagt 16 kN/m voor γI I ag S ≥ 0,1 g en bedraagt 8 kN/m

M
voor γI ag S < 0,1 g voor vloerplaten bevestigd op de 4 kanten. Waarden van Ffw? voor

M
verschillende connectievoorwaarden en waarden van Fww? kunnen gevonden worden in de
specifieke technische documenten (zie 9.5.1 (3) – Bijkomende opmerking 3).

O
(2) BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De snijlijnen vloerplaat-

C
wand of dak-wand bestaan uit kettingbalken. De geschiktheid van de kettingbalken is verzekerd
wanneer de axiale weerstand van de gemeenschappelijke zone minstens 70 kN bedraagt. De
gemeenschappelijke zone bestaat uit een hoogte van de wand gelijk aan 4 tef gecentreerd op de
R
snijlijn en uit een breedte van de vloerplaat gelijk aan 0,6 m, voor zover de verbinding vloerplaat-
wand in staat is een kracht gelijk aan 70 kN op een correcte manier over te brengen in langse
O

afschuiving.
R

(3) BIJKOMENDE OPMERKING 1 (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De treksterkte van de


IR

schijfconstructies moet minstens gelijk zijn aan de weerstand van de verbinding. De


schijfconstructies moeten bovendien over een voldoende schuifsterkte beschikken.
M

BIJKOMENDE OPMERKING 2 (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De maatregelen


beoogd in de OPMERKINGEN van 9.5.1(1), (2) en (3) beantwoorden aan de algemene verplichting
tot robuustheid opgelegd in EN 1990. Deze maatregelen zijn gelijkaardig aan deze met betrekking
AL

tot kettingbalken in 9.10 van EN 1992-1-1:2004.

BIJKOMENDE OPMERKING 3 (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): Aanwijzingen voor


N

mogelijke detailleringen voor verbindingen, kettingbalken en schijfconstructies vereist in alinea’s


9.5.1 (1), (2), (3) en 9.5.2 worden voorgesteld in volgende referentiewerken.
IO

- Guide parasismique belge pour maisons individuelles. Université de Liège – Département


ArGEnCo, 2003 (www.argenco.ulg.ac.be/documents.php)
AT

- Guidelines for earthquake resistant non-engineered construction. Internal Association for


Earthquake Engineering (IAEE), National Information Centre of Earthquake Engineering (NICEE)
(www.nicee.info/IAEE_English.php)
- STS 22 – Metselwerk/Maçonnerie (nog te verschijnen).
N

(5) OPMERKING: Normatieve waarden van tef,min, (hef/tef)max en (l / h)min worden aangegeven
in Tabel 9.2-ANB.

Tabel 9.2-ANB: Geometrische eisen voor afschuifwanden


Type metselwerk tef,min (mm) (hef/tef)max (l / h)min
Ongewapend metselwerk, uit 340 9 0,5
natuursteenblokken
Ongewapend metselwerk, uit elk ander type 138 20 0,4
metselwerkstenen voor gebouwen van
maximum 2 bouwlagen *,**,1
16
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
Ongewapend metselwerk, uit elk ander type 138 20 0,4
metselwerkstenen, bij lage seismiciteit ***,2
Ongewapend metselwerk, uit elk ander type 188 20 0,4
metselwerkstenen, voor elke andere
situatie dan 1 of 2
Omkaderd metselwerk 188 20 0,3
Gewapend metselwerk 188 20 0,3
* De zolderruimte (dakruimte) boven de volledige verdiepingen wordt niet in rekening gebracht in
het aantal bouwlagen.
** Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor de bovenste 2 bouwlagen van een
gebouwen van meer dan 2 bouwlagen.
*** Voorwaarden van beperkte seismiciteit worden bepaald in alinea 3.2.1 (4) en in de bijhorende
opmerking van de ANB.

E
TE
BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): de praktische gevolgen
van 9.2, 9.3 en 9.5 in termen van technologische schikkingen zijn samengevat in tabel 9.4-ANB.

IT
Tabel 9.4-ANB: Voorwaarden te vervullen voor een gebouw in metselwerk

M
Niveau van de Aantal Minimaal te respecteren technologische

M
seismische bouwlagen* bepalingen **
belasting

O
γI ag S ≤ 0,06 g Toepassing van de EN 1996 alleen – seismische belasting
verwaarloosbaar

0,06 g < γI ag S ≤ 0,1 g 1 of 2 C Uitsluitend EN 1996 bepalingen


R
meer dan 2 EN 1996 + tef,min = 188 mm ***
O

OF
R

EN 1996 + tef,min = 138 mm + bepalingen van §


9.5.1 van EN 1998-1
IR

γI ag S > 0,1 g 1 of 2 EN 1996 + tef,min = 138 mm + bepalingen van §


9.5.1 van EN 1998-1
M

meer dan 2 EN 1996 + tef,min = 188 mm + bepalingen van


§ 9.5.1 van EN 1998-1
AL

* De zolderruimte (dakruimte) boven de volledige verdiepingen wordt niet in rekening


gebracht in het aantal bouwlagen.
N

** De criteria voor materialen gedefinieerd in sectie 9.2 moeten bovendien steeds getoetst
worden indien γI ag S > 0,06 g, met uitzondering van het criterium 9.2.2 voor de sterkte van
IO

de stenen, dat enkel dient getoetst indien γI ag S > 0,1 g

*** De dikte tef,min is de minimum dikte van de afschuifwanden (wanden die deel uitmaken
AT

van de primaire seismische constructie).


N

NATIONALE NIET TEGENSTRIJDIGE AANVULLINGEN AAN 9.5.1 (na (6) aan te brengen)

(7)P Schouwen en andere slanke verticale elementen moeten beschouwd worden als elementen van de
primaire constructie en als zodanig getoetst worden.

(8) De eis van alinea (7)P hierboven mag beschouwd worden als zijnde voldaan :
- indien één van de vlakken van de schouw zich bevindt op minder dan 1m van de nok van het dak
en de top van de schouw minder dan 0,55 m boven de nok uitsteekt.

17
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
- indien de schijfconstructie in het dak lokaal versterkt is rondom de schouw om een horizontale
stabiliserende kracht op te nemen gelijk aan 25% van het gewicht van de schouw, en dit in de twee
hoofdrichtingen van het gebouw.

(9)P De schouwpijp moet bestaan uit van het metselwerk van de schouw onderscheiden elementen.

BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De degradatie in de tijd


van mortels in contact met rook brengt een verlies aan sterkte met zich van de metselwerkvoegen,
welke de instorting van schouwen in de seismische situatie in de hand werkt. Na een aardbeving
laten eventuele scheuren in schouwpijpen de indringing toe van koolstofmonoxide CO in bewoonde
lokalen, hetgeen de dood van de bewoners van het gebouw voor gevolg kan hebben.
Een schouwpijp bestaande uit van het metselwerk onderscheiden elementen, zoals een buis in
inox of potten in gebakken aarde, behoedt voor deze twee potentieel nefaste effecten.

E
9.6 Veiligheidstoetsing

TE
(3) OPMERKING: De voor de toetsingen in de uiterste grenstoestand van de seismische
γM

IT
ontwerpsituatie te hanteren partiële materiaalfactoren (voor de
metselwerkeigenschappen) en γs (voor de eigenschappen van het wapeningsstaal)

M
bedragen respectievelijk 1,5 en 1,0.

M
BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De veiligheidstoetsing
kan op drie manieren gebeuren:

O
a/ door voor het betreffend gebouw een volledige studie uit te voeren met oog voor de bepalingen
9.1 tot 9.6 van de EN 1996,

C
b/ door een plan uit te werken dat voldoet aan de regels betreffende de “eenvoudige gebouwen in
metselwerk” zoals aangegeven in 9.7.2,
c/ door een plan uit te werken dat in overeenstemming is met type-oplossingen die bestudeerd zijn
R
met respect voor de bepalingen 9.1 tot 9.6. In het bijzonder, voor de gebouwen behorend tot
belangrijkheidsklasse I of II, kunnen deze type-oplossingen zich beperken tot het toepassen van
O

constructieve maatregelen waarvan de beschrijving gegeven zal worden in een op te stellen


"Belgische Seismische Gids voor structuren in Metselwerk"; deze gids zal deel uitmaken van het
R

document "STS 22 – Metselwerk/Maçonnerie". In afwachting van de uitgave van dit document,


blijven de eisen van hoofdstuk 9 van de EN 1998-1 en zijn Nationale Bijlage informatief voor
IR

gebouwen van dragend metselwerk die tot belangrijkheidsklasse I en II behoren.


M

9.7 Regels voor «eenvoudige gebouwen in metselwerk»


9.7.1 Algemeen
AL

(1) BIJKOMENDE OPMERKING (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): In het kader van de


toepassing van de voorliggende Nationale Bijlage, mogen gebouwen die behoren tot
belangrijkheidsklassen I of II welke voldoen aan de schikkingen van de EN 1996 alsmede de
N

paragrafen 9.2 en 9.7.2 van de EN 1998-1 en zijn Nationale Bijlage, eveneens beschouwd worden
IO

als « eenvoudige gebouwen in metselwerk » indien aan de drie navolgende voorwaarden


gelijktijdig is voldaan : het seismisch niveau is beperkt in de zin van alinea 3.2.1 (4) ; het aantal
bouwlagen is hoogstens gelijk aan 2 (dakruimte niet inbegrepen) ; de dikte van de afschuifwanden
AT

tef is minstens gelijk aan 188 mm.


Een gebouw kan in voorkomend geval beschouwd worden als « eenvoudig » in één richting en een
expliciete toetsing vereisen in de richting loodrecht erop.
N

9.7.2 Regels

(1) BIJKOMENDE OPMERKING 1 (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De waarden voor het


aantal verdiepingen n en voor de minimum dwarsdoorsnede van de afschuifwanden uitgedrukt in
percentage van de totale oppervlakte per verdieping pA,min worden gegeven in tabel 9.3-ANB. De
waarden met betrekking tot ongewapend metselwerk opgenomen in deze tabel zijn bepaald op
basis van de volgende minimale veronderstellingen.

18
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
- De eigenschappen van de materialen stemmen minimaal overeen met de alinea’s 9.2 (2) en (3).
De factor k voorgesteld in de EN 1998-1 voor een karakteristieke sterkte gelijk aan 12 N/mm² is
dus zonder voorwerp in de huidige Nationale Bijlage.
- De initiële karakteristieke schuifsterkte bedraagt 0,15 N/mm².
- De afschuifwanden zijn doorlopend over de hoogte van het gebouw.
- De constructieve berekening berust op de veronderstelling dat de afschuifwanden werken als
balken, met een forfaitaire overdracht van het buigmoment naar de horizontale elementen
(vloerplaten en verdeelbalken) gelijk aan 20 %.

BIJKOMENDE OPMERKING 2 (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): Voor de gebouwen uit


materialen die beschikken over uitzonderlijke mechanische eigenschappen of voor constructieve
systemen die een momentoverdracht van minstens 20% naar de horizontale elementen toelaten,
mag de tabel 9.3-ANB vervangen worden door een tabel met gereduceerde waarden voor de

E
dwarsdoorsnede van de afschuifwanden.

TE
BIJKOMENDE OPMERKING 3 (aanvullende niet-tegenstrijdige informatie): De tabel 9.5-ANB
verschaft versnellingsintervallen γI agR S te beschouwen in de tabel 9.3-ANB voor gewone
gebouwen (γI = 1) in functie van de zone (cf. Figuur 1-ANB) en het bodemtype. Indien γI agR S

IT
kleiner of gelijk is aan 0,06 g, mag de seismische belasting worden verwaarloosd.

M
Tabel 9.5-ANB: In de tabellen 9.3-ANB en 9.4-ANB voor gewone gebouwen (γI = 1) te
beschouwen waarden van de versnelling, in functie van de zone en het bodemtype

M
Bodemtype

O
A B C D E
Zone
0
ag [g]
0.00 ≤ 0.06 g ≤ 0.06 g
C ag S
≤ 0.06 g ≤ 0.06 g ≤ 0.06 g
R
1 0.04 ≤ 0.06 g ≤ 0.06 g ≤ 0.06 g ≤ 0.075 g ≤ 0.075 g
2 0.06 ≤ 0.06 g ≤ 0.09 g ≤ 0.09 g ≤ 0.12 g ≤ 0.12 g
O

3 0.08 ≤ 0.09 g ≤ 0.12 g ≤ 0.12 g ≤ 0.15 g ≤ 0.15 g


R

4 0.10 ≤ 0.12 g ≤ 0.15 g ≤ 0.15 g ≤ 0.18 g ≤ 0.18 g


IR

(2) b) OPMERKING: De aanbevolen waarde is normatief. De minimumwaarde van de


verhouding λmin tussen de lengte van de kleine en de grote zijde bedraagt 0,25.
M

c) OPMERKING: De aanbevolen waarde is normatief. De afmeting van de uit- of


AL

insprongen ten opzichte van de rechthoekige vorm mag boven een percentage pmax gelijk
aan 15 % van de totale oppervlakte boven de beschouwde verdieping niet uitstijgen.
N

(5) OPMERKING: De aanbevolen waarden zijn normatief. Het maximale verschil tussen de
IO

massa’s en de dwarsdoorsneden van de afschuifwanden op 2 opeenvolgende


verdiepingen Δm,max et ΔA,max bedraagt telkens 20 %.
AT
N

19
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

Tabel 9.3-ANB: Aanbevolen maximum aantal toegelaten verdiepingen n en minimum


dwarsdoorsnede van de afschuifwanden voor “eenvoudige gebouwen in metselwerk”
– minimale opstelling.

Versnelling γI agR S ≤ 0,075 g ≤ 0,09g ≤ 0,12 g ≤ 0,15 g ≤ 0,18 g


Bouwwijze Aantal Minimale gesommeerde dwarsdoorsnede van
bouwlagen horizontale afschuifwanden, in elke richting, in
(n) (**) percentage van de totale oppervlakte per verdieping

E
(pA,min)

TE
Ongewapend 1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 3,0 %
metselwerk 2 2,0 % 2,0 % 2,5 % 5,0 % 7,5 %

IT
3 3,0 % 3,5 % 5,5 % 8,5 % n/a

M
4 5,0 % 5,5 % 8,5 % n/a (*) n/a
5 6,5 % 8,0 % n/a n/a n/a

M
Omkaderd 2 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 %

O
metselwerk 3 2,0 % 2,5 % 3,5 % 4,0 % n/a

C
4 4,0 % 4,5 % 5,0 % n/a n/a
5 6,0 % 8,0 % n/a n/a n/a
R
Gewapend 2 1,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 3,5 %
O
metselwerk 3 2,0 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 5,0 %
4 3,0 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % n/a
R

5 4,0 % 4,5 % 5,0 % n/a n/a


IR

* n/a: niet aanvaardbaar


M

** De zolderruimte (dakruimte) boven de volledige verdiepingen wordt niet in rekening gebracht in


het aantal bouwlagen.
AL

10 Funderingsisolatie
N

10.3 Fundamentele eisen


IO

(2) OPMERKING: De in de EN 1998-1 aanbevolen waarde is normatief. De waarde van de


vergrotingsfactor γx voor de verplaatsingen te wijten aan de aardbeving in geval van
AT

isolatie-eenheden bedraagt 1,2.


N

20
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE INFORMATIEVE BIJLAGEN

Bijlage A : Elastisch verplaatsingsresponsspectrum

Bijlage A van NBN EN 1998-1:2005 blijft informatief in België.

E
Bijlage B : Bepaling van het verplaatsingsrichtgetal bij niet-lineaire statische

TE
“pushover” berekening

Bijlage B van NBN EN 1998-1:2005 blijft informatief in België.

IT
M
Bijlage C : Ontwerp van platen in gemengde staal-betonliggers in ligger-

M
kolomverbindingen van momentstijve raamwerken

O
Bijlage C van NBN EN 1998-1:2005 is normatief in België.

C
Er weze herinnerd aan de editoriale verbetering aan te brengen in de Nederlandstalige versie van
de EN 1998-1:2004 vermeld in het voorstel voor de huidige ANB. (C.6) en (C.12) moeten als volgt
R
gelezen worden :
O

FRd 2
AT ≥ 0,5 ×
R

.
f yd ,T
IR
M
AL
N
IO
AT
N

21
NBN EN 1998-1 ANB (2011)
Postcode Seismische
2008 Gemeente Arrondissement Provincie Gewest zone
1070 Anderlecht Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1000 Brussel Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1050 Elsene Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1040 Etterbeek Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1140 Evere Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1080 Ganshoren Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1090 Jette Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1080 Koekelberg Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1

E
1160 Oudergem Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1030 Schaarbeek Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1

TE
1080 Sint-Agatha-Berchem Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1060 Sint-Gillis Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1

IT
1080 Sint-Jans-Molenbeek Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1030 Sint-Joost-ten-Node Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1

M
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1

M
1150 Sint-Pieters-Woluwe Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1180 Ukkel Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1

O
1190 Vorst Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1

C
1170 Watermaal-Bosvoorde Brussel Hoofdstad Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1
1320 Beauvechain Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 1
R
1420 Braine-l'Alleud Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
1440 Braine-le-Château Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
O

1450 Chastre Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 3


R

1325 Chaumont-Gistoux Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2


IR

1490 Court-Saint-Etienne Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 3


1470 Genappe Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 4
M

1390 Grez-Doiceau Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 1


1357 Hélécine Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 1
AL

1315 Incourt Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 1


1460 Ittre Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 3
1370 Jodoigne Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 1
N

1310 La Hulpe Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2


IO

1380 Lasne Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2


1435 Mont-Saint-Guibert Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
AT

1400 Nivelles Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 4


1350 Orp-Jauche Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 1
Ottignies-Louvain-la-
N

1340 Neuve Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2


1360 Perwez Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
1367 Ramillies Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 1
1430 Rebecq Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
1330 Rixensart Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
1480 Tubize Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
1495 Villers-la-Ville Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 4
1457 Walhain Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
1410 Waterloo Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2
1300 Wavre Nivelles Brabant Wallon Région Wallonne 2

22
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

7800 Ath Ath Hainaut Région Wallonne 3


7970 Beloeil Ath Hainaut Région Wallonne 4
7320 Bernissart Ath Hainaut Région Wallonne 4
7940 Brugelette Ath Hainaut Région Wallonne 4
7950 Chièvres Ath Hainaut Région Wallonne 4
7890 Ellezelles Ath Hainaut Région Wallonne 2
7880 Flobecq Ath Hainaut Région Wallonne 2
7910 Frasnes-lez-Anvaing Ath Hainaut Région Wallonne 2
6250 Aiseau-Presles Charleroi Hainaut Région Wallonne 4
7160 Chapelle-lez-Herlaimont Charleroi Hainaut Région Wallonne 4

E
6000 Charleroi Charleroi Hainaut Région Wallonne 4

TE
6200 Châtelet Charleroi Hainaut Région Wallonne 4
6180 Courcelles Charleroi Hainaut Région Wallonne 4

IT
6240 Farciennes Charleroi Hainaut Région Wallonne 4
6220 Fleurus Charleroi Hainaut Région Wallonne 4

M
6140 Fontaine-l'Evêque Charleroi Hainaut Région Wallonne 4
6280 Gerpinnes Charleroi Hainaut Région Wallonne 4

M
6210 Les Bons Villers Charleroi Hainaut Région Wallonne 4

O
7170 Manage Charleroi Hainaut Région Wallonne 4
6110 Montigny-le-Tilleul Charleroi Hainaut Région Wallonne 4
6230 Pont-à-Celles Charleroi Hainaut
CRégion Wallonne 4
R
7180 Seneffe Charleroi Hainaut Région Wallonne 4
7300 Boussu Mons Hainaut Région Wallonne 4
O

7340 Colfontaine Mons Hainaut Région Wallonne 4


R

7370 Dour Mons Hainaut Région Wallonne 4


7080 Frameries Mons Hainaut Région Wallonne 4
IR

7350 Hensies Mons Hainaut Région Wallonne 4


7387 Honnelles Mons Hainaut Région Wallonne 4
M

7050 Jurbise Mons Hainaut Région Wallonne 4


7870 Lens Mons Hainaut Région Wallonne 4
AL

7000 Mons Mons Hainaut Région Wallonne 4


7390 Quaregnon Mons Hainaut Région Wallonne 4
N

7040 Quévy Mons Hainaut Région Wallonne 4


IO

7380 Quiévrain Mons Hainaut Région Wallonne 4


7330 Saint-Ghislain Mons Hainaut Région Wallonne 4
AT

7780 Comines-Warneton Mouscron Hainaut Région Wallonne 1


7700 Mouscron Mouscron Hainaut Région Wallonne 1
7090 Braine-le-Comte Soignies Hainaut Région Wallonne 4
N

7190 Ecaussinnes Soignies Hainaut Région Wallonne 4


7850 Enghien Soignies Hainaut Région Wallonne 2
7100 La Louvière Soignies Hainaut Région Wallonne 4
7070 Le Roeulx Soignies Hainaut Région Wallonne 4
7860 Lessines Soignies Hainaut Région Wallonne 2
7830 Silly Soignies Hainaut Région Wallonne 3
7060 Soignies Soignies Hainaut Région Wallonne 4
6150 Anderlues Thuin Hainaut Région Wallonne 4
6500 Beaumont Thuin Hainaut Région Wallonne 3

23
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

7130 Binche Thuin Hainaut Région Wallonne 4


6460 Chimay Thuin Hainaut Région Wallonne 1
6560 Erquelinnes Thuin Hainaut Région Wallonne 4
7120 Estinnes Thuin Hainaut Région Wallonne 4
6440 Froidchapelle Thuin Hainaut Région Wallonne 2
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Thuin Hainaut Région Wallonne 4
6540 Lobbes Thuin Hainaut Région Wallonne 4
6567 Merbes-le-Château Thuin Hainaut Région Wallonne 4
6590 Momignies Thuin Hainaut Région Wallonne 1
7140 Morlanwelz Thuin Hainaut Région Wallonne 4

E
6470 Sivry-Rance Thuin Hainaut Région Wallonne 2

TE
6530 Thuin Thuin Hainaut Région Wallonne 4
7640 Antoing Tournai Hainaut Région Wallonne 2

IT
7620 Brunehaut Tournai Hainaut Région Wallonne 2
7760 Celles Tournai Hainaut Région Wallonne 1

M
7730 Estaimpuis Tournai Hainaut Région Wallonne 1
7900 Leuze-en-Hainaut Tournai Hainaut Région Wallonne 3

M
7750 Mont-de-l'Enclus Tournai Hainaut Région Wallonne 1

O
7740 Pecq Tournai Hainaut Région Wallonne 1
7600 Péruwelz Tournai Hainaut Région Wallonne 3
7610 Rumes Tournai Hainaut
CRégion Wallonne 1
R
7500 Tournai Tournai Hainaut Région Wallonne 1
4540 Amay Huy Liège Région Wallonne 2
O

4160 Anthisnes Huy Liège Région Wallonne 3


R

4210 Burdinne Huy Liège Région Wallonne 1


4560 Clavier Huy Liège Région Wallonne 2
IR

4480 Engis Huy Liège Région Wallonne 3


4190 Ferrières Huy Liège Région Wallonne 2
M

4180 Hamoir Huy Liège Région Wallonne 2


4217 Héron Huy Liège Région Wallonne 1
AL

4500 Huy Huy Liège Région Wallonne 2


4570 Marchin Huy Liège Région Wallonne 2
N

4577 Modave Huy Liège Région Wallonne 2


IO

4550 Nandrin Huy Liège Région Wallonne 2


4590 Ouffet Huy Liège Région Wallonne 2
AT

4557 Tinlot Huy Liège Région Wallonne 2


4537 Verlaine Huy Liège Région Wallonne 3
4530 Villers-le-Bouillet Huy Liège Région Wallonne 2
N

4520 Wanze Huy Liège Région Wallonne 2


4430 Ans Liège Liège Région Wallonne 4
4340 Awans Liège Liège Région Wallonne 4
4920 Aywaille Liège Liège Région Wallonne 3
4690 Bassenge Liège Liège Région Wallonne 4
4610 Beyne-Heusay Liège Liège Région Wallonne 4
4670 Blégny Liège Liège Région Wallonne 4
4050 Chaudfontaine Liège Liège Région Wallonne 4
4170 Comblain-au-Pont Liège Liège Région Wallonne 3

24
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

4607 Dalhem Liège Liège Région Wallonne 4


4130 Esneux Liège Liège Région Wallonne 4
4400 Flémalle Liège Liège Région Wallonne 4
4620 Fléron Liège Liège Région Wallonne 4
4460 Grâce-Hollogne Liège Liège Région Wallonne 4
4040 Herstal Liège Liège Région Wallonne 4
4450 Juprelle Liège Liège Région Wallonne 4
4000 Liège Liège Liège Région Wallonne 4
4120 Neupré Liège Liège Région Wallonne 3
4680 Oupeye Liège Liège Région Wallonne 4

E
4420 Saint-Nicolas Liège Liège Région Wallonne 4

TE
4100 Seraing Liège Liège Région Wallonne 4
4630 Soumagne Liège Liège Région Wallonne 4

IT
4140 Sprimont Liège Liège Région Wallonne 4
4870 Trooz Liège Liège Région Wallonne 4

M
4600 Visé Liège Liège Région Wallonne 4
4770 Amel Verviers Liège Région Wallonne 4

M
4880 Aubel Verviers Liège Région Wallonne 4

O
4837 Baelen Verviers Liège Région Wallonne 4
4760 Büllingen Verviers Liège Région Wallonne 4
4790 Burg-Reuland Verviers Liège
CRégion Wallonne 3
R
4750 Bütgenbach Verviers Liège Région Wallonne 4
4820 Dison Verviers Liège Région Wallonne 4
O

4700 Eupen Verviers Liège Région Wallonne 4


R

4650 Herve Verviers Liège Région Wallonne 4


4845 Jalhay Verviers Liège Région Wallonne 4
IR

4720 Kelmis Verviers Liège Région Wallonne 4


4990 Lierneux Verviers Liège Région Wallonne 2
M

4830 Limbourg Verviers Liège Région Wallonne 4


4710 Lontzen Verviers Liège Région Wallonne 4
AL

4960 Malmedy Verviers Liège Région Wallonne 4


4877 Olne Verviers Liège Région Wallonne 4
N

4860 Pepinster Verviers Liège Région Wallonne 4


IO

4850 Plombières Verviers Liège Région Wallonne 4


4730 Raeren Verviers Liège Région Wallonne 4
AT

4780 Sankt Vith Verviers Liège Région Wallonne 3


4900 Spa Verviers Liège Région Wallonne 4
4970 Stavelot Verviers Liège Région Wallonne 3
N

4987 Stoumont Verviers Liège Région Wallonne 3


4910 Theux Verviers Liège Région Wallonne 4
4890 Thimister-Clermont Verviers Liège Région Wallonne 4
4980 Trois-Ponts Verviers Liège Région Wallonne 3
4800 Verviers Verviers Liège Région Wallonne 4
4950 Waimes Verviers Liège Région Wallonne 4
4840 Welkenraedt Verviers Liège Région Wallonne 4
4257 Berloz Waremme Liège Région Wallonne 2
4260 Braives Waremme Liège Région Wallonne 2

25
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

4367 Crisnée Waremme Liège Région Wallonne 4


4357 Donceel Waremme Liège Région Wallonne 3
4317 Faimes Waremme Liège Région Wallonne 2
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher Waremme Liège Région Wallonne 4
4250 Geer Waremme Liège Région Wallonne 2
4280 Hannut Waremme Liège Région Wallonne 1
4287 Lincent Waremme Liège Région Wallonne 1
4360 Oreye Waremme Liège Région Wallonne 3
4350 Remicourt Waremme Liège Région Wallonne 3
4470 Saint-Georges-sur-Meuse Waremme Liège Région Wallonne 3

E
4300 Waremme Waremme Liège Région Wallonne 3

TE
4219 Wasseiges Waremme Liège Région Wallonne 1
6700 Arlon Arlon Luxembourg Région Wallonne 0

IT
6717 Attert Arlon Luxembourg Région Wallonne 0
6790 Aubange Arlon Luxembourg Région Wallonne 0

M
6630 Martelange Arlon Luxembourg Région Wallonne 0
6780 Messancy Arlon Luxembourg Région Wallonne 0

M
6600 Bastogne Bastogne Luxembourg Région Wallonne 1

O
6687 Bertogne Bastogne Luxembourg Région Wallonne 1
6637 Fauvillers Bastogne Luxembourg Région Wallonne 1
6670 Gouvy Bastogne
C
Luxembourg Région Wallonne 2
R
6660 Houffalize Bastogne Luxembourg Région Wallonne 1
6680 Sainte-Ode Bastogne Luxembourg Région Wallonne 1
O

6640 Vaux-sur-Sûre Bastogne Luxembourg Région Wallonne 1


R

6690 Vielsalm Bastogne Luxembourg Région Wallonne 2


Marche-en-
IR

6940 Durbuy Famenne Luxembourg Région Wallonne 2


Marche-en-
6997 Erezée Famenne Luxembourg Région Wallonne 2
Marche-en-
M

6990 Hotton Famenne Luxembourg Région Wallonne 1


Marche-en-
6980 La Roche-en-Ardenne Famenne Luxembourg Région Wallonne 1
AL

Marche-en-
6960 Manhay Famenne Luxembourg Région Wallonne 2
Marche-en-
6900 Marche-en-Famenne Famenne Luxembourg Région Wallonne 1
N

Marche-en-
6950 Nassogne Famenne Luxembourg Région Wallonne 1
IO

Marche-en-
6987 Rendeux Famenne Luxembourg Région Wallonne 1
Marche-en-
AT

6970 Tenneville Famenne Luxembourg Région Wallonne 1


6880 Bertrix Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 0
6830 Bouillon Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 0
N

6929 Daverdisse Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 1


6887 Herbeumont Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 0
6860 Léglise Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 0
6890 Libin Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 1
6800 Libramont-Chevigny Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 1
6840 Neufchâteau Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 0
6850 Paliseul Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 1
6870 Saint-Hubert Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 1
6927 Tellin Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 1
6920 Wellin Neufchâteau Luxembourg Région Wallonne 1
26
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

6810 Chiny Virton Luxembourg Région Wallonne 0


6740 Etalle Virton Luxembourg Région Wallonne 0
6820 Florenville Virton Luxembourg Région Wallonne 0
6720 Habay Virton Luxembourg Région Wallonne 0
6769 Meix-devant-Virton Virton Luxembourg Région Wallonne 0
6750 Musson Virton Luxembourg Région Wallonne 0
6767 Rouvroy Virton Luxembourg Région Wallonne 0
6747 Saint-Léger Virton Luxembourg Région Wallonne 0
6730 Tintigny Virton Luxembourg Région Wallonne 0
6760 Virton Virton Luxembourg Région Wallonne 0

E
5537 Anhée Dinant Namur Région Wallonne 2

TE
5570 Beauraing Dinant Namur Région Wallonne 1
5555 Bièvre Dinant Namur Région Wallonne 1

IT
5590 Ciney Dinant Namur Région Wallonne 1
5500 Dinant Dinant Namur Région Wallonne 1

M
5575 Gedinne Dinant Namur Région Wallonne 1
5360 Hamois Dinant Namur Région Wallonne 1

M
5540 Hastière Dinant Namur Région Wallonne 1

O
5370 Havelange Dinant Namur Région Wallonne 1
5560 Houyet Dinant Namur Région Wallonne 1
5520 Onhaye Dinant Namur
C Région Wallonne 2
R
5580 Rochefort Dinant Namur Région Wallonne 1
5377 Somme-Leuze Dinant Namur Région Wallonne 1
O

5550 Vresse-sur-Semois Dinant Namur Région Wallonne 0


R

5530 Yvoir Dinant Namur Région Wallonne 1


5300 Andenne Namur Namur Région Wallonne 1
IR

5330 Assesse Namur Namur Région Wallonne 1


5310 Eghezée Namur Namur Région Wallonne 1
M

5380 Fernelmont Namur Namur Région Wallonne 1


5150 Floreffe Namur Namur Région Wallonne 3
AL

5070 Fosses-la-Ville Namur Namur Région Wallonne 3


5030 Gembloux Namur Namur Région Wallonne 3
N

5340 Gesves Namur Namur Région Wallonne 1


IO

5190 Jemeppe-sur-Sambre Namur Namur Région Wallonne 4


5080 La Bruyère Namur Namur Région Wallonne 2
AT

5640 Mettet Namur Namur Région Wallonne 3


5000 Namur Namur Namur Région Wallonne 2
5350 Ohey Namur Namur Région Wallonne 1
N

5170 Profondeville Namur Namur Région Wallonne 2


5060 Sambreville Namur Namur Région Wallonne 4
5140 Sombreffe Namur Namur Région Wallonne 4
5630 Cerfontaine Philippeville Namur Région Wallonne 2
5660 Couvin Philippeville Namur Région Wallonne 1
5680 Doische Philippeville Namur Région Wallonne 1
5620 Florennes Philippeville Namur Région Wallonne 3
5600 Philippeville Philippeville Namur Région Wallonne 2
5670 Viroinval Philippeville Namur Région Wallonne 1

27
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

5650 Walcourt Philippeville Namur Région Wallonne 4


2630 Aartselaar Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2000 Antwerpen Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2530 Boechout Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2850 Boom Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2150 Borsbeek Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2930 Brasschaat Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2960 Brecht Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2650 Edegem Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2910 Essen Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1

E
2620 Hemiksem Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1

TE
2540 Hove Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2920 Kalmthout Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1

IT
2950 Kapellen Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2550 Kontich Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1

M
2547 Lint Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2390 Malle Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1

M
2640 Mortsel Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1

O
2845 Niel Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2520 Ranst Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2840 Rumst Antwerpen
C
Antwerpen Vlaams Gewest 1
R
2627 Schelle Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2970 Schilde Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
O

2900 Schoten Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1


R

2940 Stabroek Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1


2110 Wijnegem Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
IR

2160 Wommelgem Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1


2990 Wuustwezel Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
M

2240 Zandhoven Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1


2980 Zoersel Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1
AL

2070 Zwijndrecht Antwerpen Antwerpen Vlaams Gewest 1


2590 Berlaar Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
N

2820 Bonheiden Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1


IO

2880 Bornem Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1


2570 Duffel Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
AT

2220 Heist-op-den-Berg Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1


2500 Lier Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2800 Mechelen Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
N

2560 Nijlen Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1


2580 Putte Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2870 Puurs Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2890 Sint-Amands Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2860 Sint-Katelijne-Waver Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2830 Willebroek Mechelen Antwerpen Vlaams Gewest 1
2370 Arendonk Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 3
2387 Baarle-Hertog Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 3
2490 Balen Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 3

28
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

2340 Beerse Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2


2480 Dessel Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 3
2440 Geel Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2
2280 Grobbendonk Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 1
2200 Herentals Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 1
2270 Herenthout Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 1
2230 Herselt Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 1
2320 Hoogstraten Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2
2235 Hulshout Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 1
2460 Kasterlee Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2

E
2430 Laakdal Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2

TE
2275 Lille Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2
2450 Meerhout Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2

IT
2330 Merksplas Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2
2400 Mol Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 3

M
2250 Olen Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 1
2360 Oud-Turnhout Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 3

M
2380 Ravels Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 3

O
2470 Retie Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 3
2310 Rijkevorsel Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2
2300 Turnhout Turnhout
C
Antwerpen Vlaams Gewest 2
R
2290 Vorselaar Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 1
2350 Vosselaar Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 2
O

2260 Westerlo Turnhout Antwerpen Vlaams Gewest 1


R

3665 As Hasselt Limburg Vlaams Gewest 3


3580 Beringen Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2
IR

3590 Diepenbeek Hasselt Limburg Vlaams Gewest 3


3600 Genk Hasselt Limburg Vlaams Gewest 3
M

3890 Gingelom Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2


3545 Halen Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2
AL

3945 Ham Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2


3500 Hasselt Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2
N

3540 Herk-de-Stad Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2


IO

3550 Heusden-Zolder Hasselt Limburg Vlaams Gewest 3


3970 Leopoldsburg Hasselt Limburg Vlaams Gewest 3
AT

3560 Lummen Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2


3850 Nieuwerkerken Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2
3660 Opglabbeek Hasselt Limburg Vlaams Gewest 3
N

3800 Sint-Truiden Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2


3980 Tessenderlo Hasselt Limburg Vlaams Gewest 2
3520 Zonhoven Hasselt Limburg Vlaams Gewest 3
3690 Zutendaal Hasselt Limburg Vlaams Gewest 3
3950 Bocholt Maaseik Limburg Vlaams Gewest 4
3960 Bree Maaseik Limburg Vlaams Gewest 4
3650 Dilsen-Stokkem Maaseik Limburg Vlaams Gewest 4
3930 Hamont-Achel Maaseik Limburg Vlaams Gewest 4
3940 Hechtel-Eksel Maaseik Limburg Vlaams Gewest 3

29
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

3530 Houthalen-Helchteren Maaseik Limburg Vlaams Gewest 3


3640 Kinrooi Maaseik Limburg Vlaams Gewest 4
3920 Lommel Maaseik Limburg Vlaams Gewest 3
3680 Maaseik Maaseik Limburg Vlaams Gewest 4
3670 Meeuwen-Gruitrode Maaseik Limburg Vlaams Gewest 3
3910 Neerpelt Maaseik Limburg Vlaams Gewest 3
3900 Overpelt Maaseik Limburg Vlaams Gewest 3
3990 Peer Maaseik Limburg Vlaams Gewest 3
3570 Alken Tongeren Limburg Vlaams Gewest 2
3740 Bilzen Tongeren Limburg Vlaams Gewest 3

E
3840 Borgloon Tongeren Limburg Vlaams Gewest 3

TE
3870 Heers Tongeren Limburg Vlaams Gewest 3
3717 Herstappe Tongeren Limburg Vlaams Gewest 4

IT
3730 Hoeselt Tongeren Limburg Vlaams Gewest 3
3720 Kortessem Tongeren Limburg Vlaams Gewest 3

M
3620 Lanaken Tongeren Limburg Vlaams Gewest 4
3630 Maasmechelen Tongeren Limburg Vlaams Gewest 4

M
3770 Riemst Tongeren Limburg Vlaams Gewest 4

O
3700 Tongeren Tongeren Limburg Vlaams Gewest 4
3790 Voeren Tongeren Limburg Vlaams Gewest 4
3830 Wellen Tongeren Limburg
C Vlaams Gewest 2
R
9300 Aalst Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9470 Denderleeuw Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
O

9420 Erpe-Mere Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


R

9500 Geraardsbergen Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9450 Haaltert Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
IR

9550 Herzele Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9340 Lede Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
M

9400 Ninove Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9520 Sint-Lievens-Houtem Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
AL

9620 Zottegem Aalst Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9290 Berlare Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
N

9255 Buggenhout Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


IO

9200 Dendermonde Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9220 Hamme Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
AT

9270 Laarne Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9280 Lebbeke Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9250 Waasmunster Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
N

9230 Wetteren Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9260 Wichelen Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9240 Zele Dendermonde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9960 Assenede Eeklo Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9900 Eeklo Eeklo Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9970 Kaprijke Eeklo Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9990 Maldegem Eeklo Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9980 Sint-Laureins Eeklo Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9060 Zelzate Eeklo Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

30
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

9880 Aalter Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9840 De Pinte Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9800 Deinze Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9070 Destelbergen Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9940 Evergem Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9890 Gavere Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9000 Gent Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9910 Knesselare Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9080 Lochristi Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9920 Lovendegem Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

E
9090 Melle Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

TE
9820 Merelbeke Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9180 Moerbeke Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

IT
9810 Nazareth Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9850 Nevele Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

M
9860 Oosterzele Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9830 Sint-Martens-Latem Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

M
9950 Waarschoot Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

O
9185 Wachtebeke Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9930 Zomergem Gent Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9870 Zulte Gent
C
Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
R
9660 Brakel Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9667 Horebeke Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
O

9690 Kluisbergen Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


R

9770 Kruishoutem Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9570 Lierde Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
IR

9680 Maarkedal Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9700 Oudenaarde Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
M

9600 Ronse Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9790 Wortegem-Petegem Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
AL

9750 Zingem Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9630 Zwalm Oudenaarde Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
N

9120 Beveren Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


IO

9150 Kruibeke Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9160 Lokeren Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
AT

9170 Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


9100 Sint-Niklaas Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
9190 Stekene Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
N

9140 Temse Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


1790 Affligem Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1730 Asse Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1650 Beersel Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2
1547 Bever Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2
1700 Dilbeek Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1620 Drogenbos Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1570 Galmaarden Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2
1755 Gooik Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1

31
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

1850 Grimbergen Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


1500 Halle Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2
1540 Herne Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2
1560 Hoeilaart Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1910 Kampenhout Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1880 Kapelle-op-den-Bos Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1950 Kraainem Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1750 Lennik Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1770 Liedekerke Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1630 Linkebeek Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1

E
1840 Londerzeel Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1

TE
1830 Machelen Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1860 Meise Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1

IT
1785 Merchtem Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1745 Opwijk Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1

M
3090 Overijse Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1670 Pepingen Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2

M
1760 Roosdaal Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1

O
1640 Sint-Genesius-Rode Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2
1600 Sint-Pieters-Leeuw Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1820 Steenokkerzeel Halle-Vilvoorde
C
Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
R
1740 Ternat Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
1800 Vilvoorde Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
O

1780 Wemmel Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


R

1970 Wezembeek-Oppem Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


1930 Zaventem Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
IR

1980 Zemst Halle-Vilvoorde Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


3200 Aarschot Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
M

3130 Begijnendijk Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


3460 Bekkevoort Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
AL

3060 Bertem Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


3360 Bierbeek Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
N

3190 Boortmeerbeek Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


IO

3370 Boutersem Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


3290 Diest Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2
AT

3450 Geetbets Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2


3380 Glabbeek Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3150 Haacht Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
N

3020 Herent Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


3320 Hoegaarden Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3220 Holsbeek Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3040 Huldenberg Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3140 Keerbergen Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3470 Kortenaken Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3070 Kortenberg Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3400 Landen Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3000 Leuven Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1

32
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

3350 Linter Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1


3210 Lubbeek Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3050 Oud-Heverlee Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3110 Rotselaar Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3270 Scherpenheuvel-Zichem Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3080 Tervuren Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3390 Tielt-Winge Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3300 Tienen Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3120 Tremelo Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 1
3440 Zoutleeuw Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 2

E
8730 Beernem Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

TE
8370 Blankenberge Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8000 Brugge Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

IT
8340 Damme Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8490 Jabbeke Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

M
8300 Knokke-Heist Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8020 Oostkamp Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

M
8820 Torhout Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

O
8210 Zedelgem Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8377 Zuienkerke Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8600 Diksmuide Diksmuide
C
West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
R
8650 Houthulst Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8680 Koekelare Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
O

8610 Kortemark Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


R

8647 Lo-Reninge Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8950 Heuvelland Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
IR

8900 Ieper Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8920 Langemark-Poelkapelle Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
M

8957 Mesen Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8970 Poperinge Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
AL

8640 Vleteren Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8940 Wervik Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
N

8980 Zonnebeke Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


IO

8570 Anzegem Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8580 Avelgem Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
AT

8540 Deerlijk Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8530 Harelbeke Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8500 Kortrijk Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
N

8520 Kuurne Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8860 Lendelede Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8930 Menen Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8587 Spiere-Helkijn Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8790 Waregem Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8560 Wevelgem Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8550 Zwevegem Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8450 Bredene Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8420 De Haan Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

33
NBN EN 1998-1 ANB (2011)

8470 Gistel Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8480 Ichtegem Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8430 Middelkerke Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8400 Oostende Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8460 Oudenburg Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8830 Hooglede Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8770 Ingelmunster Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8870 Izegem Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8880 Ledegem Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8810 Lichtervelde Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

E
8890 Moorslede Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

TE
8800 Roeselare Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8840 Staden Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

IT
8850 Ardooie Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8720 Dentergem Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

M
8760 Meulebeke Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8780 Oostrozebeke Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

M
8740 Pittem Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1

O
8755 Ruiselede Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8700 Tielt Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8710 Wielsbeke Tielt
C
West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
R
8750 Wingene Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
8690 Alveringem Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
O

8660 De Panne Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


R

8670 Koksijde Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


8620 Nieuwpoort Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1
IR

8630 Veurne Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest 1


M
AL
N
IO
AT
N

34
N
AT
IO
N
AL
M
IR
R
O
R
C
O
M
M
IT
TE
E

Vous aimerez peut-être aussi