Vous êtes sur la page 1sur 5
VALVE Valve, n. kilango [vi-] ; (of door) («baw mmoja wa mlango). Vampire, n. popo kubwa [la kufyo- sa damu ya wate wakisinsia). Van, n. (front) upande wa miele, sehemu ya mbele; (waggon) gart hubwa la misigo. Vandal, n. [mpotess mts na mshensi), mi cars fone Vandalism, n. [supotesa kwa ujinga na ushensi). n, [Aipande juu yo mnara cha huonyesha pepo savumapi). Vanguard, n. watanguliss [wa jesht fa astkari), asikari wa mbele, Vanish, v. ‘oweka, enda sake [200, &c.), fifia ; (be absorbed) nywewa, -liwa; (end) Awisha. Vanity, n, (futility) sdaselé, upust; (conceit) kujiona, maji- vuno, umalidadi, hibus Vanquish, v. shinda, piga, tisha, Vanquisher, n. mshindayi, mshindt. Vantage, n. = Advantage. Vapid, a. -dufu, -sito, barids, Vapidity, n. éuwa Vapid. Vaporise, v. fanya moshi (mvuke), Sukisa, geusa mvuke. Vapour, n. (as steam) mvuke; (smoke) moshi ; (exhalation) mvs- kuto; (mist) wmnande, ukungu. Vapour bath, maftsho, ix, Variability, n. dvwa Variable. Variable, a. -¢ kugeuka,-a kubadi- lika, -enyi mageusi. Variance, n. ugomvi, fitina, kubi- shana, At variance (with), si sa- ne [na], -stopatana (na), mbalt Variation, n. ugeusi [ma-], kubadi- like, tofauti. ‘Varicose, a. -a kuvimba,-a kinundu- nundu. Varied, a. -2 namna nyingi, mbali- mbali, -ngine -ngine. Variegated, a. -a rangi nyingt mba- limbali, rangirangi. Variety, n. (difference) tofasti, ku- wa mbalinbali ; (collection) jamit ya vite mbalimbali); (species) Ritu kimoja chenyi tofauti ki- 441 VEGETATION dogo), namna; (many kinds) na- mna nyingi. Various, a. mbalimbali, -ngine- ngine, -ingi. Varnish, n. rangi ya, sandarusi, — v. paka Varnish, Vary, v. geusa, badiliska, (neut.) geuka, badilika, -wa mbalimbali, ~wa pangine hivi pangine hivi. Vascular, a. [-enyt mishipo, vitu- ndu, nyweleo, &c., ndant yake, -enyi ndani matengenco ya kitu chenyi usima), Vase, n. [chombo cha kutilia maji, &e. Vassal, n. rayia, minmwa [wa-], mtu [wa-), Vast, a. -kubwa mno, -ingi mno, Vastly, adv. saza, mno. Vault, sege; (cellar) (chumba kilichofukuliwa chini); eae faturt ‘ma-]; (jump) ru- ‘ma- — ¥. fanya kuba jun ya; (jamp) ruka. . Vaulted, a, -enyi kuba, kama Bege, ‘Vaunt, jivuna, sisifu, 7%, ba. aoe mt mijiefis ans [ta] tow. oar nD. myama ya wa ng'o- mbe. Veda, n. [vitabu vitakatifu vya kale wa wena, ia Vedette, n. mlinsi mpanda frasi, mpelelesi. Veer, v. geukageuka, badihbadili, singasinga; (tack) famya mbisho. Vegetable, n. méboga. Vegetable marrow, #unye [ma-]. The vege- table kingdom, [vyenyi kumea uyote * fami), miti, mimea, —— a. -a Vegetation, -enyi kumea. Vegetarian, n. [mia mboga tu, asi- sane nyama wala samaki yo yjote), Vegetate, v. ofa, mea; (be idle) hula na kulala, jikalia, Vegetation, n. solo, ofo [ma-}, mmea [mi-), majani miti maua VEHEMENCE Jamit; (idle life) maisha ya kula na kulala, Vehomence, n. juhudi,bidii, nguvu, hasira, Vehoment, a, -a juhudi, &c. Vehicle, n. garé | ma-] ; (instrament, means) [itu cha kupelekea, chombo cha kuchukua, cha kueneza) njia, chombo [vy-}. Vehicular, ari. Veil, n. taj (woman's) shela; (covering) £7 ntko. — v. (draw a veil over) funita Awa Veil, setiri, ficha. Vein, n. mshipa (mi-] wa damu; (in leaf) sai" [ny-]; (in rock) ba- mba la jiwe, ufa mwambani, mlia ; (kind, quality) zamna, tabia, moyo, maana. A comic vein, msaha, mchezo. Vellum, n. [gost ya waana mbusi na kondoo ya kuandikia kama Raratasi). Velocity, n. mwendo, mwendo wa mbio, Velvet, n. [nguo laint nyororo ya manyoya), kiluthu. Velvety, a. kama Velvet. Venal, a, -a kupatikana kwa fetha, -a kufanya vyo vyote kwa fayida, -a kula rushwa. Venality, n. £uwa Venal, £ula ru- shwa, Vend, v. usa. Veneer, n. [4ibau chembamba sana cha mti msuri cha kubandikiwa juu ya mbau si nsuri); (show) ‘usuri wa nje, urembo, v. tia Veneer. Veneering, n. ufia Veneer. Venerable, 2. -a heshima, -tukufu, -a kustahiwa, . Venerate, v. heshimu, tukusa, jali, stahi, Veneration, n. heshima, ustahifu. Venereal, a. -2 mambo ya asheratt. Venereal disease, sekencko, tego. Venesection, n. Aukata mshipa wa ma mu. Vengeance, n, fisasi, Take venge- ance, lipiea kisasi, jilipisa, 442 VERBOSITY Vengeful, a. -a Aisast, -kalt. Venial, a. -a susameheka, -dogo, -epest, -a kuachika. eae n. nyama ya Deer [ faa, &c.). Venom, n. sumu [ya nyoka, ya mdu- du}; (spite) ukali, Venomous, a. -a sumu, -kali. Vent, n, sundu [ma-], kitundu(vi-], pa kutokea; (of gun) kfa, Give vent to, toa, onyesha, — v. toa nye, toa wazi. Ventilate, v. fie isha baridi, pungia James pepea, burudisha, fanya upe- 0; (spread abroad) eneza, tanga. Ventilation, n. huptsha baridt, &c. Autangaa, kujulikana sana, Ventilator, n. [/undu ao pepeo la mee baridi, &c.), mwangasa ‘mi- Ventriloquiam, n. [Autoa sauti tu- mboni kama ya mtu wa huko mbalt akisema, kudanganya kwa sautt). Ventriloquist, n. m/anya Ventrilo- quism. Ventriloquize, v. /anya Ventrilo- quism. Venture, v. thubutu, jasiri, sipa moyo, jihatirisha, bahatisha; (risk) hatirisha. —n. bahati, hatari, jambo la ba- hati, jantbo la hatari. Venturesome, Venturous, a. fasi- 1%, -@ moyo mgumu, Venus, n. (planet) sera, ngiandu. ee a. -a kusema kweli, -a Verscity, n. 4uwa Veracious, usa Veranda, n. (barasa ya yenyi nguso na kufunikwa jus). Verb, n, [(in grammar) neno la kuo- nya tendo ao halt). Verbal, a. -¢ Verb, Awa kunena tu si huandika], -a maneno yenyewe list, -a maneno tu[si ya maana). Verbiage, n. maneno mengi ya burre (ya ovyo), domo, Verbose, a. -a maneno mengi. Verbosity, n. £utoa maneno mengi, hupiga domo. VERDANT ‘Verdant, 2. -a ft masurs [ma- bichi, ya chanikiwiti), -a kusitawi ; (inexperienced) jinga, -siojua ma- verdict, n. (legal sentence) hukumu [ya dathi akiamua), hukumu ya Zukata maneno, maamusi; (de- cision) 7254, shauri, neno, wosia, Verdigris, n. Autu ya shaba, Verdure, n. majani mabichi ya chanikiwiti, mani, mimea, miti. Verge, n. hingo, kando; (limit) mpaka, mwisho, On the verge of, (near) Aaribu ya, katika. v. inamia, elekea, taka kuwa, -wa haribu, Verger, n. [mtunsa vite kanisani, je wa mkuu wa Cathedral). Verifiable, a. -a kuhakikika, -a kuthubutika, Verification, n. kubakthi, kuthubu- tisha. Verity, v. hakiki, hakikisha, thubu- verily, adv. dwelt. Verisimilitude, n. duonckana kama Aweli. ee a. -@ kweli, -a hakika, list. Verity, n. hakika, kanuni, kuwa Aweli, kweli. Vermicelli, n, [wnga uliofanyiswa kuwa fama nyust |, tambi, — a. -a funsa, -a mchango mil. Vermifuge, n. (dawa ya kutoa mi- chango tumbont). Vermilion,n.wekundu[hamadamu). Vermin, n. (nyama ao mdudu mbaya wa mize ao wa kusumbua). Vernacular, a. [maneno] ya inchi yenyewe, [lugha) yawatuwenyewe. ‘ernal, a. -a wakati wa Spring. Vernier, n. [Aipande cha kupimia urefu wa vitu vidego vidogo|. Versatile, a. hodari kwa kazt 20 wote, cenyi akili nyepest; (changefal) -geusi, si thabiti, -badilifu. Versatility, n, Avwa Versatile. Verse, n. shairt, mashatri, [mstari mmajawautensi, fungulamashatri 443 VETO mawih, manne, sita, &c.]; (of Koran, &c.) aya, Versed (in), a. -just wa, -enyi maarifa ya. Versify, v. tunga mashairi, geusa [Auwa] mashats Version, n.¢a/siri; (account) maneno, That is his own version of it, ndtvyo anavyosema mwenyewe. Vertebra, n. fundo la uti Vertebrate,.a. -enyi uti wa maungo. Vertex, n. ncha ya juu, kilele, hipeo. Vertical, a. -a Awenda jus [a0 chint] Sawasawa, -a kusimama sawa, -a imawima ; (overhead) Aichwa- wi, jun. Vertigo, n. Aisungusungu. Very, adv. sana, kabisa, Vesicle, n. kifundu kidogo (katiha mwili ao mitt]. Vespers, n. [sala sa saa thenashara wa veel. chombo [vy-]; (ship, &c.) chombo, fakes mertkebu ; ve &c.) ms isa Lm), i Hitundu (vi-} Vest, n. [£istbau cha hwapa kizungu, lana). ress) vika, jivika; (entrust) weka, wekea, Vested right, kaki imara, haki ya daima. Vestibule, n. wkumbi, sébule. Vestige, n. lama, dalili; (track) nyayo, utambasi. Vestment, n. vasi [ma-] Ja dini, vasi. Vestry, n. [chumba cha kuvalia uguo kanisani; (parish council) barasa eae watunza mambo ya kant- sa]. Vesture, n. vast ra -). Veteran, n. (sol ldier) msocfu wa vita, must wa mambo ya vita, mse. Veterinary, a. -enyi elimu ya ma- vathi 2a nyama, Veto, v. kataza, spntenes piga ru- 1a [marufuku Soe neno la kugombeza, rufaka,