Vous êtes sur la page 1sur 1

Cartas de amor que se queman

zamba

« « « « 1.« « « « «««ˆ«« ««
Arreglo: Silvio Fraga Música: Gustavo "Cuchi" Leguizamón

#### 6 «««ˆ. ««ˆ« ««ˆ«nˆ.«« nœ»_ˆ« ««ˆ« «˙« . «


«
ˆ. «
«
ˆ «
«
ˆ «

« »
œ
»
_ «ˆ« ««˙.˙«.
»
‚ ‚»»»
=====================
& 8 «
ˆ
« .
“ { __»œ . ≈nœK»» » l ‰ . ___œ»» œ»»» »» l __»œ . » œ
» . «
ˆ
« . »
œ »
»»» »» l _ _ ‚»» »» »» = »
‚ » »» ”{
• »» » _»œ»» »»» »» »» ≈ n _ »
œ
» »
» » » _»œ» »» »»»» _ »

» »
Guitarra

» »
«« «« « «
#### ««ˆ. ««ˆ «ˆ« _«ˆœ» . »Jœ ««««˙˙˙.. «
2. « « ««« œ»» «««j ˆ œ
»
» «
«
« ˆ« ««j «ˆ«
««ˆ . »» l ««˙˙« .. ˆ
j
«ˆ« » ˆ
« » ˆ
j
«ˆ« ˆ
«ˆ« =l
5

========================
& œ.»»» . l“l { l
• _
_œ»»» . _ œ»»» . _
__»˙ . _
__»œ __»œ __»œ _ _ _
_œ»» _
_œ»» __œ»
»» »» »» »» » » »»

« « « « « « « ««« «« ««ˆ«
#### ˆ««j «ˆ« nˆ««j « «ˆ« ««« œ»» ««j
ˆ
j ˆ œ»»» nˆ «« . ««ˆ.« ««« ««ˆ« ««« «« «ˆ« ˆ« _ˆ« _
« »
ˆ« _ _ l _nœ» nœ»» »»» . ˆ«ˆ« l «ˆ˙» .. ˆ« ˆ
« »
œ
9

& œ»» ..
======================== œ»»» . l =l
• n_»»»œ _œ»» . ___ _ _ _
_ ‰ _ »œ »
» »
» »
» _»œ»» __˙»»» .
» »œ»» »œ»» »œ»» »» »» »» » _ ˙
»»
« «
« ««
« « « « «ˆ . ««ˆ« nœ» . «« œ» _»‚»‚»
#### ««ˆ««ˆ «ˆ« ««ˆ«ˆ «ˆ« ««««ˆˆ «ˆ« ««ˆj « «
«
ˆ
« ‰
_
» «
» »» œ»»» #œ̂««» «œ̂» «œ̂»» »˙.» » ‚» J‚»» »» =
»
œ «
« «
« ˙
ˆ

»
«
» .
. »
««ˆ ««ˆ «
13

ˆ«
========================
& ˆ
«
l __ __ nœ»» l _»»œ »» »» »» »» »» l »» l
• _
_»œ»» __»œ» __»œ » » » » _‚»» »»» »
» »
» _ »œ»» _
»œ»» » »
«
« «
« «
« «« « « 1.« « ___»‚‚»» .. « «« ___»‚»‚»» ««ˆ« ««
#### «ˆ««ˆ ˆ« «ˆ«ˆ ˆ« «««ˆˆ «ˆ« «j « «
ˆ
« »
» «
« ˆ
« » «
« «
«
2.

««ˆ ˆ
«ˆ« ˆ
j
«ˆ« »œ»» «ˆœ» ˆ« «œ»» nˆ
17

ˆ«
========================
& «« l {
” »
œ l nœ n œ»œ»» =l
• _
_»œ»» __»œ» __»œ̂ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ nœ»»»#œ»»» » »» __ ( )_»œ»» _
» »» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» » »»» _œ»» » »
» » » » » » »
# « « « « « «« « « ««« «« ««« ««« «« «««
## # ««˙. «« ««« «ˆ« «ˆ« ˆ«« ««ˆˆ «ˆ«ˆ «˙«« nˆ««
˙ ˆ nˆ «« . ««ˆ« ˆ« ˆ«« ««ˆ« ˆ«
« « « «
21

.
˙«˙« . _«« nˆ« l _«« _«« _«« l _˙««˙ ˆ«ˆ«
========================
& « « #ˆ « « l nœ_»»» . œ»»» . =l
_
_ œ
»»» . ‰ _ « _ « _ « # _
ˆ« ˙
« _ œ
» nœ.
• ˆ« _««ˆ «ˆ « »» »

« « « ««« «« «« «« « « « « « ««« «« «««nˆ««« « « ««« «« ««« ««ˆ«


#
## # nˆ«« «ˆœ» « ‰ ‰ ««ˆˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ « ˆ
« « « «
ˆ« ««ˆ« «œ̂«»» ««« ««« «Jœ»ˆ« .« « « « «
««« «««nˆ«« ««ˆ« ˆ« ««« ««« «ˆ« ««ˆ« ˆ«
«
25

========================
& œ»»» »»» nœJ»»» »œ» l « l »»» œ̂«»» «ˆ« »» l ««« nˆ« «««»ˆ .«ˆ« =
• »»» »»» » _
_»œ»» _»œ» __œ» _ _ _
__»œ . »»» »»» » _
__»œ _œ«»ˆ»» . _ nœ »» n __J»œ l
» »» »» » » »» »»
«« «« «« ««« ««« ««« n‚_««‚«« « « « «« «« ««
#### ««« ««« ˆ««« nˆ«« ˆ« ˆ« J‚» «
««ˆ« «ˆ« «ˆ« nˆ« « _ ˆ
« «
«
ˆ «
˙.
« . ‚»»»
œ»»» ˙« »

29

« « »
œ
D.C.

========================
& ««« nˆ«« »
» l __œ . »»» »» l __ _‚» ‚»»» »» »» »» =” ‚
» »
• n «»»ˆ»œ ._
_ »
»» ≈ » »» » n _»
œ
» » _»œ» »»» »»»
» »
Parque Leloir - Marzo 2001