Vous êtes sur la page 1sur 2

Upright Bass Arr.

Jon Kubis
Fever (jon@jonkubis.com)
as recorded by Peggy Lee
?4
4˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ ˙ ˙ œ. j‰ j
œ œ œ
Vocal In
5 Continue Pattern > 2 2
?
˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ • • ˙ #˙ œ Œ Ó
v

Chorus
13 Continue Pattern > 2 2
?
˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ • • ˙ #˙ œ Œ Ó
v

2nd Verse
21 Continue Pattern > 2 2
?
˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ • • ˙ #˙ œ Œ Ó
v

Chorus
29 Continue Pattern > 2 2
?
˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ • • ˙ #˙ œ Œ Ó
v

3rd Verse - Romeo...


37 Continue Pattern > 2 2
?
˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ • • ˙ #˙ œ Œ Ó
v

Chorus
45 Continue Pattern > 2 2
? bbbbb
˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ • • ˙ #˙ œ Œ Ó
v
4th Verse - Captain smith... 2
53 Continue Pattern > 2 2
?b b
bbb ˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ • • ˙ n˙ œ Œ Ó
Chorus v
61 Continue Pattern > 2 2
?bb b ˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ œ Œ Ó
bb • • ˙ n˙ v
5th Verse - Now you've listened...
69 Continue Pattern > 2 2
?b b
bbb ˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ • • ˙ n˙ œ Œ Ó
Chorus v
77 Continue Pattern > 2 2
?bb b ˙ ˙ œ . œj ‰ œj œ œ Œ Ó
bb • • ˙ n˙ v
85 2 2
?bb b ˙ ˙ j U
bb œ . œj ‰ œj œ • • œ Œ Ó ‰ œ ˙.
v