Vous êtes sur la page 1sur 8
ICS 91.010.30 ASRO- SR EN 1990/NA STANDARD ROMAN Octombrie 2008 Eurocod : Bazele proiectarii structurilor Anexa nationala Eurocode : Basis of structural design. National Annex Eurocodes structuraux — Eurocodes: Bases de calcul des structures. Annexe Nationale APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 12 octombrie 2006 inlocuieste STAS 10100/0-75, STAS 10101/0-75 si STAS 10101/0A-77 ‘ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Directia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +4021 310 43 08, +40 21 31247 44, Fax: +4021 315.5870 Direcfa Publicafi- Serv, VanzariAbonamente: Tel. 40 21 316 77 25, Fax + 4021 317 25 14, +4021 312.94 88 Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 ASRO _ Reroducerea sau utlizarea intepralé sau partials a prezentulul standard in onoe publicali prin onoe procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microflmare etc.) este interzisé daca nu existé acordul scris al ASRO Ref.: SR EN 1990:2004/NA:2006 Editia 1 by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 1 of 8 Preambul Acest standard SR EN 1990:2004/NA:2006 reprezinta anexa nationala NA care defineste conditile de aplicare pe teritoriul Romaniei, la proiectarea cladirilor, a standardului SR EN 1990:2004. Aceasté anexé national a fost elaboraté de Comitetul Tehnic CT 343 «Bazele proiectarii si eurocoduri pentru structurin, ASRO, cu secretariatul detinut de Institutul National de Cercetare — Dezvoltare in Construct’ si Economia Constructilor, institulie sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructillor $i Turismului Aceasta anexai national: - furnizeaz8 parametrii determinati la nivel national (NPD) pentru articolele urmatoare din anexa A1 a standardului european EN 1990:2002, care autorizeaza alegerea nationala in cvea ce priveste selectarea stérilor limita si a grupdirilor de incarcari pentru proiectarea oladirilor, astfel - ALA(1) A12.1(1) - A1.2.2(tabelul A1.1) - A1.3.4(1Mtabelele A1.2(A) pana la (C)) ~ A13.1(5) - A1.3.2(tabelul A1.3) ~ A1.4.2(2) - stabileste conditile de utiizare a anexei normative A1 si a anexelor informative B, C si D ale standardului SR EN 1990:2004 ‘Anexa nationala are rol dublu: - pe de o parte, pe plan european, conform regulilor CEN, ca anexa cu caracter informativ la EN 1990:2002, publicat de ASRO ca standard roman SR EN 1990:2004; - pe de alta parte, pe plan national, ca standard roman distinct SR EN 1990:2004/NA:2006, care indic& parametrii determinati ta nivel national pentru stabilirea bazelor proiectari structurilor. Pentru determinarea bazelor proiectérii si expertizarli structurilor de cladiri se utilizeaz& prevederile standardului SR EN 1990:2004/NA:2006 impreund cu prevederile standardului roman SR_EN 1990:2004 si ale Eurocodurilor EN 1991 pana la EN 1999, pe masura adoptarii si implementairi in Romania a acestor standarde cu anexele lor nationale. Acest standard SR EN 1990:2004/NA:2006 impreuna cu standardul SR EN 1990:2004 inlocuieste STAS 10100/0-75, Principii generale de verificare a sigurantei constructilor, STAS 10101/0-75, Actiuni in construct. Clasificarea si gruparea actiunilor si STAS 10101/0A-77, Actiuni in construct Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructi civle gi industriale, incepand din ianuarie 2010. Denumirea si numerotarea articolelor din anexa national sunt identice cu cele din standardul roman ‘SR EN 1990:2004 by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 20f8 SR EN 1990:2004/NA:2006 |. Parametrii determinati la nivel national pentru utilizarea standardului SR EN 1990:2004 Anexa A‘ - Aplicatie pentru cladiri Prevederile anexei A1 se aplicd numai pentru proiectarea structurilor de clair, clasificate conform categoriilor de utiizare prezentate in SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006, tabelul NA.6.1 - (anexa nafionala a SR EN 1991-1-1:2004). A se vedea si tabelul NA A1.1 Prevederile SR EN 1990:2004 nu se aplica elementelor de constructii nestructurale. A1.1 Domeniu de aplicare (1) NOTA - Indicatia cu privire la utilizarea tabelului 2.1 (durata de exploatare proiectata) poate fi gasité in anexa nationala. Tabelul 2.1 din SR EN 1990:2004, 2.3(1), se inlocuieste cu tabelul NA.1 Tabelul NA.1 - Durata de viata proiectata (clasificare orientativa) Categoria duratei de Durata de viata viata proiectata (ani) Exemplu 1 10 | Structuri temporare * 2 10... 25 Elemente structurale inlocuibile, de exemplu grinzi sevalet, reazeme 3 18 ...30 Construefii agricole gi similare a 50... 100 Cladiri gi alte constructii comune 5 2100 Construcfii monumentale, poduri $i alte lucrari ingineresti * Structurile sau péitile de structuri, care pot fi dezmembrate pentru a fi refolosite, nu sunt considerate structuri temporare. A1.2. Grupari de actiuni (1) NOTA 1 - Functie de utilizarea sau forma gi amplasamentul cladiri fi bazate pe nu mai mult de doua actiuni variabile. gruparile de actiuni pot Articolul A1.2.1(1) trebuie aplicat integral cu modificarea notei 1 dupa cum urmeaza: Stabilirea numérului de incarcari variabile semnificative pentru proiectarea unei cladiri se determina pentru fiecare proiect in parte, dupa caz,, in functie de importanta, destinatia functionala, caracteristicile structurale, forma si amplasamentul constructiei (1) NOTA 2 - Cand sunt necesare modificari la A1.2.1(2) si A1.2.1(3) datorate motivelor geografice, acestea pot fi definite in anexa nationala. Articolele A1.2.1(2) si A1.2.1(3) trebuie aplicate fara modifica Pentru constructii cu comportare sensibila la actiunea zapezii a se vedea SR EN 1991-1-3:2005 si anexa nationala SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006, Pentru constructii cu comportare sensibilé la actiunea vantului a se vedea SR EN 1991-1-4:2006 si anexa nationala la SR EN 1991-1-4:2006. by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 30f8