Vous êtes sur la page 1sur 19

Universitatea din București

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine


Departamentul de Franceză

La lettre A

Étudiantes: Maître de conférances:


Barbu Alexandra Berbinski Sonia
Băcanu Gabriela
Bumbăcaru Adriana
Bujor Iulia

București, ianuarie 2019


A
MOT TRANSCRIPTION ÉTIMOLOGIE TRADUCTION
Ablater [ablate] v. tr.-1923 en géol., A îndepărta
généralisé milieu
XXe ; repris à
l’anglais to ablate ;
du moyen français
ablater «enlever»
Abouter [abute] v. tr-1247 ; de à et A asambla două piese
bout la extremități
Absenter [apsɑ̃te] v. pron. 1332; A absenta
emplois trans.
jusqu’au XVIe; bas
latin absentare
Accastiller [akastije] A dota
v. tr. -1678 ;
espagnol
accastillar, de
castillo « château»
Accepter [aksɛpte] v. tr. 1250; latin A accepta
acceptare,
fréquentatif de
aceipere «recevoir,
accueillir», de
capere «prendre»
Acclimater [aklimate] v.tr.- 1775; de A adapta, a acomoda
climat la un climat nou, a
deprinde cu
particularitățile unui
nou mediu
Accoler [akɔle] v. tr.- fin XIe; de col A alătura
«cou», p.- ê. latin
populaire accollare
Accoter [akɔte] v.tr. – XIIe; A sprijini
confusion entre
accoster, de coste
→côte (1990), et
accoter (1160), bas
latin accubitare, de
cubitus «coude» →
s’accouder
Accréditer [akʁedite] v. tr. – 1553; de à et A acredita
crédit
Acculer [akyle] v.tr. – 1200; de a- et A încolți, a constrânge
cul
Accumuler [akymyle] v. tr. – 1327; latin A acumula
accumulare
Achaler [aʃale] v. tr. – milieu A deranja, a obosi, a
XVIIIe s.; de contraria pe cineva.
chaloir «chauffer»
au sens figuré
Aciduler [asidyle] v. tr.- 1751; du latin A acidula
acidulus→ acidulé
Acquitter [akite] v. tr. – 1080; de 1 a- A plăti
et quitte
Acter [akte] v. tr. – 1826; de A decreta
prendre acte
Adapter [adapte] v. tr. – 1270; latin A (se) adapta
adaptare «ajuster
à», de ad et aptus
«apte»
Adopter [adɔpte] v. tr. - XIVe; latin A adopta
adoptare
Aduler [adyle] v. tr. – fin XIVe; A adula
latin adulari
Affaler [afale] v. tr. – 1610; A da jos, a coborî
néerlandais afhalen
→ haler
Affecter [afɛkte] v. tr. – XIVe ; latin A afecta
affectare
«rechercher,
poursuivre»
Affoler [afɔle] v. tr. – XIIe ; de fol A panica
→ fou
Affouiller [ afuje] v. tr. – 1835; de à et A scormoni
fouiller
Affréter [afʁete] v. tr. – 1639; « A transporta (marfă
équiper» 1322; de sau pasageri)
fret
Affrioler [afʁijɔle] v. tr. – 1530; de A atrage, a ispiti
l’ancien verbe
frioler (XIVe) «frire,
griller d’envie»,
variante
méridionale de frire
Affronter [afʁɔt̃ e] v. tr. – début XIIIe; A înfrunta
autre sens 1160; de
front
Affubler [afyble] A se îmbrăca într-o
manieră ridiculă
v. tr. XIIe; «vêtir»,
«agrafer» 1080;
sens péj. Début
XIXe ; latin
populaire affibulare,
de fibula «agrafe»

Affûter [afyte] v. tr. – 1680; A ascuți


«poster, disposer,
mettre en état» XIIe;
de à et fût
Agiter [aʒite] v. tr. – XIIIe ; latin A agita
agitare «remuer»,
fréquentatif de
agere «agir»
Agneler [aɲle] v. intr. – XIIe; de A făta
agnel, agneau
Abdomen [abdɔmɛn] n. m. – 1537; latin Abdomen
abdomen
Ad hominem [adɔminɛm] loc. adj. – 1623; Mod de argumentare
expression latine « care vizează adversarul
vers l’homme» ca persoană, și nu fondul
afirmațiilor sale.
Ad litem [adlitɛm] loc. adj. – 1866; În vederea procesului
mots latins
Ad valorem [advalɔʁɛm] loc. adj. – 1846; După valoare
mots latins «suivant
la valeur»
Aggiornamento [adʒjɔʁnamɛnto] n. m. – 1962; mot Îmbunătățire
italien
Agrémenter v. tr. [agRemãte] de agrément A orna
Aiguiller v. tr. [egɥije] de aiguille A dirija, a orienta
Aiguilleter v. tr. [egɥij(ǝ)te] de aiguillette A acosta
Ailler v. tr. [aje] de ail A freca cu usturoi
Aimanter v. tr [ɛmãte] de l aimant A magnetiza
Ajointer v. tr. [aȝwɛ̃te] de à et 1 joint A asambla
Ajouter v. tr. [aȝute] latin juxta A adăuga, a crede,
Ajuster v. tr. [aȝyste] latin juste A regla, a aranja
Albumen n. m. [albymɛn] mot bas latin Albuș
Albumine n. f. [albymin] bas latin albumen Clasă de proteine
hidrosolubile
Alerter v. tr. [alɛRte ] de l alerte A avertiza, a
preveni
Alevinage v. tr. [alvinaȝ] de aleviner Îngrijirea și
hrănirea puietului
de pește
Aleviner v. tr. [alvine] de alevin A repopula un lac
cu pești
Alevinier n. m. [alvinje] de alevin Iaz un de se cresc
Alevinière n. f. [alvinjɛR] pești
Algine n. m. [alȝin] de alg(ue) et -ine Acid alginic
Aliénabilité v. tr. [aljenabilite] de aliénable A înstrăina
Aliénable adj. [aljenabl] de aliéner Care poate fi
înstrăinat
Aliénataire n. f. [aljenatɛR] du radical de Persoana în
aliénation favoarea căreia se
face o înstrăinare
Aliénateur, Trice [aljenatœR, tRis]ɔ latin juridique Persoană care
alienator transmite un bun
prin înstrăinare
Aliéniste n. m. [aljenist] de aliéné Psihiatru
Alimenter v. tr. [alimãte] latin médiéval A alimenta, a hrăni,
alimentare a aproviziona
Alinéa n. m. [alinea] de a linea, Alineat, paragraf
mots latin (en
s’écartant) de la
ligne
Alizarine n. m. [alizaRin] de alizari Material grena
Allaiter v. tr. [alete] bas latin allectare A alăpta
Allergène n. m. [alɛRȝɛn] de allergie et - Alergen
gène
Allochtone adj. [alɔktɔn] de allo-, d’après Autohton
autochtone
Allogamie n. f. [alɔgami] de allo- et -gamie Polenizare
Allogène adj. [alɔȝɛn] de -allo et -gène De origine străină
Allumage n. m. [alymaȝ] de allumer Aprindere
Allumé, ée adj. [alyme] de allumer Aprins
Allumer v. tr. [alyme] latin populaire A aprinde
alluminare
Allumette n. f. [alymɛt] de allumer Chibrit
Almanach n. m. [almana] Latin medieval Almanah
almanachus
Altéragène adj. [alteRaȝɛn] de alérer et -gène Alternator
Alumine n. m. [alymin] de alumine Alumină
Aluminer v. tr. [alymine] de alumine A combina cu
alumină
Aluminerie n. f. [alyminRi] de alumine Uzină care produce
alumină
Aluminier n. m. [alyminje] de alumine Cel care produce
alumină
Aluminium n. m. [alyminjɔm] de aluminium Aluminiu
Alunir v. tr. [alyniR] de lune A aseleniza
Alunissage n. m. [alynisaȝ] de alunir Aselenizare
Amabilité n. f. [amabilite] latin amabilitas Amabilitate
Amagnétique adj. [amaɲetik] de 2 a -et Care nu are
magnétique proprietăți
magnetice
Amalgame n. m. [amalgam] latin des Aliaj din mercur și
alchimistes alte metale
amalgama
Amalgamer v. tr. [amalgame] latin amalgamare A combina un
metal cu mercur
Amarrage n. m. [amaRaȝ] de amarer Bordaj de susținere a
unui obiect pe o navă
Amarre n. f. [amaR] du néerlandais Cablu de fixare a
aenmaren navei
Amas n. m [amɑ] de amasser Acumulare de
lucruri
Amasser v. tr. [amɑse] de 1 masse A acumula
Amateur, trice n. [amatœR, tRis] latin amator Amator, sportiv
Amathie n. f. [amati] grec Amatheia Crustacee din
Marea Mediterană
Amazone n. f. [amazon] latin Amazones Amazoană
Âme n. f. [am] latin anima Suflet
Améliorable adj. [ameljɔRabl] de améliorer Care poate fi
ameliorat
Améliorer v. tr. [ameljɔRe] de meilleur A ameliora, a
d’aprèsle latin perfecționa, aranja
juridique
meliorare
Aménageable [amenaȝabl] de aménager Care poate fi
adj. amenajat
Aménager v. tr. [amenaȝe] de ménage A amenaja
Amène adj. [amɛn] latin amoenus Agreabil, amabil
Amener v. tr. [am(ǝ)ne] de mener A duce, a conduce,
a aduce
Amenuiser v. tr. [amǝnɥize] de menuiser A diminua
Amer, ère adj. et [amɛR] latin amarus Amar
n. m.
Amerloque n. [amɛRlɔk] amerlo(t) American din
Statele Unite
Améthyste n. f. [ametist] Latin d’origine Ametist
grecque
amethystus
Ami, ie n. et adj. [ami] latin amicus, Amic, prieten
amica
Amiable adj. [amjabl] bas latin Amiabil
amicabilis
Amical, ale, aux [amical, o] bas latin amicalis Amical,
adj. et n. f. cordial,simpatic
Amidonnage n. [amidɔnaȝ] de amidonner Acțiunea de a
m. adăuga amidon
Amidonner vb. tr. [amidɔne] de amidon A adăuga amidon
Amidonnerie n. f. [amidɔnRi] de amidon Uzină unde se
fabrică amidon
Amiral, ale aux n. [amiRal, o] émir Amiral, comandant
Amirauté n. f. [amiRote] de amiral Corp de amirali
Amitié n. f. [amitje] classique amicitia Prietenie,
afecțiune, simpatie
Ammoniac, iaque [amɔnjak] latin ammoniacum Amoniac
adj. et n. m.
Amnésie n. f. [amnezi] grec acclésiastique Amnezie
amnesia
Amnésique adj. [amnezik] de amnésie Amnezie
Amocher v. tr. [amɔ∫e] de moche A deteriora, a lovi
Amodier v. tr. [amɔdje] latin médéval A închiria(un
admodiare terem, o mină)
Amollir v. tr. [amɔliR] de molir A se ramoli, a slăbi
Amoral, ale, aux [amɔRal, o] de moral Imoral
Amoralisme n. m. [amɔRalism] de amoral Imoralitate
Amorce n. f. [amɔRs] de amors Produs aruncat în
apă pentru a momi
peștii
Amorsă
început
Amorcer v. tr. [amɔRse] de amorce A momii, a începe
Amorphe adj. [amɔRf] grec amorphos Amorf
Fără energie, apatic
Inconsistent
Amortisseur, [amɔRtisœR] de amortir Amortizor
euse n. m. et adj.
Amour n. m. [amuR] de l’ancien accitan Iubire, afecțiune,
amor adorație, altruism,
devotare,
patriotism
Amoviabilité n. f. [amɔviabilite] de amovible Caracteristica de a
fi movibil
Amovible adj. [amɔvibl] latin medieval
amovibilis
Amputer [ãpyte] latin amputare A amputa, a tăia, a
diminua
Amuser v. tr. [amyze] de amuser A amuza, a distra
Amusette n. f. [amyzɛt] de amuser Distracții fără
importanță
Amygdale n. f. [amidal] latin amygdala Amigdală
Amygdalite n. f. [amidalit] de amygdale et - Amigdalită
ite
Anabiose n. f. [anabjoz] allemande Anabioză
Anabiose
Anacoluthe n. f. [anakɔlyt] bas latin Discontinuitate în
anacoluthon interiorul unei fraze
Anaérobiose n. f. [anaeRɔbjoz] de anaérobe Viața organismelor
care traiesc fără aer
Anagramme n. f. [anagRam] du grec Anagramă
anagrammatismos
Analeptique adj. [analɛptik] bas latin Care stimulează
analepticus funcțiile unui
organism
Analgésique adj. [analȝezik] de analgésie Analgezic
et n. m.
Anallergique adj. [analɛRȝik] de allergie Care nu provocă
alergie
Analogie n. f. [analɔȝi] latin analogia Analogie, asociere,
relație
Analphabète adj. [analfabɛt] Italien analfabeto Analfabet
Analysable adj. [analizabl] de analyser Care poate fi
analizat
Analyse n.f. [analiz] grec analusis Analiză, observare
Analyser v. tr. [analize] de analyse A analiza
Analyseur n.m. [analizœR] de analyser Analist, psiholog
Anarchique adj. [anaR∫ik] de anarchie Caracterizat prin
dezordine
Anarchiste n. et [anaR∫ist] de anarchie Anarhist
adj.
Anatomie n. f. [anatɔmi] bas latin anatomia Anatomie,
morfologie
Anatomique adj. [anatɔmik] bas latin Anatomic
anatomicus
Anatomiste n. [anatɔmist] de anatomie Specialist în
anatomie
Âne n. m. [an] latin asinus Măgar
Ignorant, imbecil
Anecdote n. f. [anɛkdɔt] latin anecdota Anecdotă
Anémier v. tr. [anemjie] de anémié A slăbi, a epuiza
Anémique adj. [anemik] de anémié Anemic, slab,
epuizat
Anemone n. f. [anemɔn] mot latin, du grec Plantă erbacee,
anemonê anemonă
Anergie n. f. [anɛRȝi] de (all)ergie Dispariția alergiei
Ânerie n. f. [anRi] de âne Ignoranță,
stupiditate, prostie
Ânesse n.f. [anɛs] de âne Femela măgar
Anesthésie n.f. [anɛstezi] latin anaesthesia Anestezie
Anesthésier v. tr. [anɛstezje] de anesthésie A anestezia
Anesthésique adj [anɛstezik] de anesthésie Anestezic
et n. m.
Anesthésiste n. [anɛstezist] de anesthésie Doctor anestezist
Aneth n. m. [anɛt] latin d’origine Fenicul
grecque anethum
Anévrsime [anevRism] grec aneurusma Anevrism
Animal, aux n. m. [animal, o ] latin animal Animal
Animal, ale, aux [animal, o ] latin animalis Animalic, brutal,
adj. senzual
Animalerie n. f. [animalRi] de animal Loc unde se cresc
animale
Magazin unde se
vând animale mici
Animalier, ière [animalje, jɛR] de animal Pictor sau sculptor
adj. de animale
Animateur, trice [animatœR, tris] bas latin animator Creator, animator
adj. et n.
Animer v. tr. [anime] latin animare A anima, a stimula,
a însufleți
Animosité n. f. [animozite] bas latin Antipatie, ură
animositas vehemență
Anis n. m. [ani(s)] latin d’origine Anason
grecque anisum
Aniser v. tr. [anize] de anis A parfuma cu
anason
Anisette n. f. [anizɛt] de anis Lichior preparat cu
semințe de anason
Annuel, elle adj. [anɥɛl] bas latin annualis Annual
Annulable adj. [anylabl] de annuler Care poate fi anulat
Annuler v. tr. [anyle] latin A anula, a abroga, a
ecclésiastique invalida, a infirma,
adnullare a reforma, a
denunța
Anoblir v. tr. [anɔbliR] de noble A oferi cuiva un
titlu nobiliary
Anomie n. f. [anɔmi] grec anomia Absența ordinii sau
a legii
Ânonner v. tr. [anɔne] de ânon A citi, vorbi, recita
într-o manieră
penibilă și ezitantă
Anonyme adj. [anɔnim] bas latin Anonim
anonymus
Anorak n. m. [aɔRak] mot inuit Hanorac
Anorexie n. f. [anɔRɛKsi] grec anorexia Lipsa apetitului,
anorexie
Anorexique adj. [anɔRɛksik] de anorexie Cel care suferă de
et n. anorexie
Anormal, ale, aux [anɔRmal, o] latin médiéval Anormal, iregulat,
anormalis special
Anormalité n. f. [anɔRmalite] de anormal Anormalitate
Anoxémie n. f. [anɔksemi] de ox(ygène) et Diminuarea
-émie cantității de oxigen
din sânge
MOT TRANSCRIPTION ÉTYMOLOGIE TRADUCTION EN
PHONETIQUE ROMAIN

APPARENTER [apaʁɑ̃te] de latin. a et parent a se înrudi

APPENDRE [apɑ̃dʁ] latin . appendere a suspenda

APPONDRE [apɔ̃dʁ] latin. apponere a fixa

APPRENDRE [apɑ̃dʁ] du latin apprendere a afla, a învata

ANNULER [anyle] latin ecclésiastique a anula


adnuler

ANTIDATER [ɑ̃tidate] de antidate a pune o data


anterioara celei reale

APPOSTILLER [apɔstije] latin. postilla a apostila

APPAREILLER [apaʀɛje] du bas latin a asorta, a porni


appariculare, latin
clasique apparare

APPÂTER [apate] latin. pastus a momi

APPELER [ap(ə)le] du latin. appellare a chema

APPORTER [apɔʀte] latin. apportare a aduce

APPOINTER [apwɛt̃ e] de latin. a et point a plati(un angajat)

ARGUMENTER [aʀgymɑ̃te] de latin. argumentari a argumenta

ARPENTER [aʀpɑ̃te] de arpent a măsura suprafata


unui teren

ARRENTER [aRɑ̃te] de latin a et rente a arenda

ARRÊTER [aRete] du latin arrestare a opri

ARTICULER [aʀtikyle] latin articularis a articula

ANTIBIOGRAMME [ɑ̃tibjɔgRam] de antibio(tique) et - analiza ce permite


gramme detectarea sensibilitatii
unui microb la
antibiotice

ANNUEL [anɥɛl] latin. annualis anual


ARDEMMENT [aʀdamɑ̃] de ardent cu ardoare

ANTÉDILUVIENNE [ɑ̃tedilyvjɛn] de anté et du latin foarte vechi,demodat


diluvium

ANTICOMUNNISTE [ɑ̃tikɔmynist] de latin. anti et anticomunistă


comuniste

ANTICOMMUNISME [ɑ̃tikɔmynism] de latin. anti et anticomunism


communisme

ANTENNE [ɑ̃tɛn] latin. antenna antena

ANTENNIST [ɑ̃tenist] de antenne instalator de antene

ANTIAÉRIENNE [ɑ̃tiaeRjen] de latin. anti et aérien care se opune


atacurilor aeriene

ANTICONSTITUTIONNEL [ɑ̃tikɔ̃stitysjɔnɛl] de latin. anti et împotriva Constituţiei


constutionnel

APPROVISIONNEMENT [apʀɔvizjɔnmɑ̃] de aprovisionner a se aproviziona

ARAMÉENNE [aRameɛn] de l’hébreu Aram Semiţi din Siria si din


Mesopotamia din
antichitate

ÂNONNER [anɔne] de ânon a tărăgăna vorba

ÂNONNEMENT [anɔnemɑ̃] de ânonner bâlbâire

ANNUELLEMENT [anɥɛlmɑ̃] de annuel in fiecare an

ANNUITÉ [anɥite] latin médiéval. sumă anuală ce se


annuitas plătește pentru o
asigurare

ARRAISONNER [aʀɛzɔne] de latin a et raison îmbarcare

ARRAISONNEMENT [aʀɛzɔnmɑ̃] de arraisonner faptul de a se imbarca

ANTIPERSONNEL [ɑ̃tipɛRsɔnɛl] de latin. anti et (despre arme) care are


personnel destinația de a scoate
inamicul în afara luptei

ANNULAIRE [anylɛʀ] bas latin. anularis in forma de inel


ANNULATION [anylasjɔ̃] latin ecclésiastique. a declara nul, a
adnulatio desființa, a suprima
sau a abroga un act

ANNULER [anyle] latin ecclésiastique. a inela, a bucla


adnullare

ANTI-INFLAMMATOIRE [ɑ̃tiɛf̃ lamatwaR] de latin. anti et antiinflamator


inflammatoire

ANTIPROTECTIONNISTE [ɑ̃tipRɔtɛksjɔnist] de latin. anti et liberal


protectionniste

ANTISKATING [ɑ̃tiskatiŋ] de l’anglais to skate dispozitiv de reglaj la


pick-up-urile moderne
pentru compensarea
foiței centripete

AOÛTIENNE [autjɛn] de août persoana care iti face


vacant in luna august

ARYENNE [aRjɛn] latin araianus ou arian


arienus

APOLLINIENNE [apɔlinjɛn] allemand apollinisch, caracteristica proprie


du latin Apollo lui Apollo

ARTÉSIENNE [artezjɛn] de Artois arteziană

ARCHÉENNE [aRkeɛn] du grec arkhaios cea mai veche


perioada geologica
(precambian)

AROMATICIENNE [aRɔmatisjɛn] de aromatique specialist care


combina substante
aromatice pentru a
obtine un gust sau un
miros specific pentru
un aliment,un produs
cosmetic,etc.

ANTIENNE [ɑ̃tjɛn] latin médiéval imn religios, în care


antefana, altération du două coruri repetă
latin ecclésiastique alternativ același vers
d’origine grecque din psalmi
antiphona

ARMÉNIENNE [aRmenjɛn] de Arménie armenian(vorbitor indo-


european din Caucaz)
ARLÉSIENNE [aRlezjɛn] de Arles cu referire la opera lui
Bizet sau la personajul
Arlésienne care nu
apare niciodata in
scena

Mot Transcription Étymologie Traduction


Phonetique
artisanal [aRtizanal] De artisan artizanal
artisanalement [aRtizanalmɑ̃ ] De artisanal manual
artisanat [aRtizana] De artisan artizanat
aryténoïde [aRitenɔid] Grec arutainoidës aritenoid
ashkénaze [akenaz] Cité dans la Biblie
asinien, ienne [azinjɛ̃] Latin asinius neghiob
asparagine [asparaʒin] Latin asparagus asparagina
ascensionner [asãsjɔne] De ascension a urca
ascensionniste [asãsjɔnist] De ascension ascensionist
assidûment [asidymã] De assidu cu asiduitate
assener [asene] De l’ancien français a trage
assentiment [asãtimã] De l’ancien verbe consimtamant
assentir
assister [asiste] Latin assistere a asista
associationnisme [asɔsjasjõ] Anglais asociaționism
associationism
assimilable [asimilabl] De assimiler asimilabil
assimilateur, trice [asimilatœR] De assimiler asimilator
assimilation [asimilasjõ] Latin assimilare asimilare
assimiler [asimile] Latin assimilare a asimila
assommant, ante [asɔmã] De assomer plictisitor
assomer [asɔme] De 1 a- et 3 somme a plictisi de moarte
assomoir [asɔmwaR] De assomer bata
assonance [asɔnãs] Latin adsonare asonanta
assonant, ante [asɔnã] Latin assonans aranjament
assortiment [asɔRtimã] De assortir asortare
asthénie [asteni] Grec asteneia astenie
asthénique [astenik] De asthénie astenic
asthénosphère [astenɔsfɛR] Grec asteneia astenosfera
asticoter [astikɔte] De dasticoter a sicana
astreindre [astRɛ̃dR] Latin astangene a constrange
astrométrie [astRɔmetRi] De astra- et -mètrie astrometrie
astronaute [astRonot] De astronautique astronaut
astronef [astrɔnɛf] De astra- et -nef astronava
astronome [astrɔnɔm] Grec astronomus astronom
astronomie [astrɔnɔmi] Latin astronomia astronomie
astronomique [astrɔnɔmik] Grec astronomicus astronomic
asymétrie [asimetRi] De 2 a- et symetrique asimetri
asymétrique [asimetRik] De asymétrie asimetric
asymptomatique [asɛ̃ptɔmatik] De 2 a- et symptome asimptomatic
asynergie [asinɛRʒi] De 2 a- et synergie asinergie
atellanes [atelan] Latin atellana farse
athématique [atematik] De 2 a- et atematic
thématique
athénée [atene] Latin athenaum ateneu
athymie [atimi] Grec athumia absenta afectivitatii
atome [atom] Latin atomut atom
atomicité [atɔmisite] De atomique atomicitate
atomique [atɔmik] De atome atomic
atomisation [atɔmizasjõ] De atomiser atomizare
atomiser [atɔmize] De atome a atomiza
atomiseur [atɔmizœR] De atomiser pulverizator
atomisme [atɔmism] De atome atomism
atomiste [atɔmist] De atome atomist
atomistique [atɔmistik] De atomiser teorie fizica
atonal, ale, aux [atɔnal] De 2 a- et tonal atonal
atone [atɔn] Grec atones aton
atonie [atɔni] Grec atonia atonie
atrium [atrijɔm] Mot latin atrium
atropine [atrɔpin] Latin atropa atropina
atteindre [atɛ̃dR] Latin atrangere a atinge
attendre [atãdR] Latin attendere a astepta
atténuant, ante [atenɥã] De atténuer atenuant
atténuateur [atenɥatœR] De atténuer atenuator
atténuation [atenɥasjõ] Latin attenuatra atenuare
attrister [atRiste] De 1 a- et triste a (se) intrista
aubaine [obɛn] De l’ancien français avantaj
aubergine [obɛRʒin] Catalan alberginia vanata
aucunement [okynmã] De aucun nicidecum
audimètre [odimɛtR] De audi- et metre aparat de masurat
audienta
audimétrie [odimetRi] De audimètre masurarea audientei
audimutité [odimytite] De audi- et -mutité reprezentatie grafica
audiogramme [odjogRam] De audio- et - audiograma
gramme
audiomètre [odjomɛtR] De audio- et metre audiometru
audiometrie [odjometRi] De audiomètre audiometrie
audionumérique [odjonymeRik] De audio- et audionumeric
numérique
audiophone [odjofɔn] De audio- et -phone audiofone
auditionner [adisjɔne] De audition auz
auditorium [oditɔʁjɔm] Mot latin auditoriu
augmenter [ɔɡmɑ̃ te] Latin augmentare a (se) mari
aumônerie [omonRi] De aumônier treaba capelanului
aumusse [omys] Latin d’origine haina de blana
inconnue
aune [on] Francique allina anin
auréoler [ɔReɔle] De auréole aureola
ausculter [ɔskylte] Latin auscultare a ausculta
austénite [ɔstenit] De Austen constituant al
otelului
autocaravane [otokaRavan] De auto- et caravane autorulota
autochrome [otokRom] De auto- et -chrome
autochtone [ɔtɔktɔn] Grec autokhtone autohton
autocinétique [otosinetik] De auto- et cinetique autocinetic
autocommutateur [otokɔmytatœR] De auto- et autocomutator
commutateur
autoconsommation [otokõsɔmasjõ] De auto- et autoconsum
consommation
autodétermination [otodetɛrminasjõ] De auto- et autodeterminare
détermination
autodiscipline [otodisiplin] De auto- et discipline autodisciplina
autodrome [otodRom] De auto- et drome autodrom
autofinancer [otofinãse] De auto- et financer auto-finantare
autoflageller [otoflaʒele] De auto- et flageller
autogamie [otogami] De auto- et -gamie auto-polenizare
autogène [otoʒɛn] De auto- et -gène autogena
autogestionnaire [otoʒɛstjɔnɛR] De autogestion auto-gestionare
automate [ɔtɔmat] Grec automos automat
automaticien, ienne [ɔtɔmatisjɛ̃] De automatique automatician
automaticité [ɔtɔmatisite] De automatique automatism
automation [ɔtɔmasjõ] Mot anglais automatizare
automatique [ɔtɔmatik] De automate automatic
automatiquement [ɔtɔmatikmã] De automatique in mod automat
automatisation [ɔtɔmatizasjõ] De automatiser automatizare
automatiser [ɔtɔmatize] De automatique a automatiza
automatisme [ɔtɔmatism] De automate automatism
automédication [otomedikasjõ] De auto- et auto-medicatie
médication
automitrailleuse [otomitRajuz] De auto- et masina blindata
mitrailleuse
automnal, ale, aux [ɔtɔnal] Latin autumnales tomnatic
automne [ɔtɔn] Latin autumnus toamna
automobile [ɔtɔmɔbil] De auto- et -mobile automobil
automobilisme [ɔtɔmɔbilism] De automobile automobilism
automobiliste [ɔtɔmɔbilist] De automobile automobilist
automorphisme [otomɔRfism] De auto- et - automorfism
morphisme
automoteur, trice [otomɔtœR] De auto- et moteur automotor
automutilation [otomytilajõ] De auto- et auto-mutilare
mutilation
autoneige [otonєʒ] De auto- et neige vehicul de zapada
autonome [ɔtɔnʒm] Grec autonomas autonom
autonomie [ɔtɔnɔmi] Grec autonomia autonomie
autonomisation [ɔtɔnɔmizasjõ] De autonome emancipare
autonomisme [ɔtɔnɔmism] De autonomie autonomism
autonomiste [ɔtɔnɔmist] De autonomie autonomist
autonyme [otonim] De auto- et de grec autonim
onoma
autonymie [otonimi] De autonyme autonimie
autoproclamer [otoprɔklame] De auto- et a (se) autoproclama
proclamer
autopunition [otopynisiõ] De auto- et punition auro-pedepsire
autoritarisme [ɔtɔRitaRism] De autoritaire autoritarism
autosome [otozom] De auto- et some cromozom
autotomie [ototomi] De auto- et -tomie autonomie
autunite [otynit] De Autum, ville fosfat de uraniu si
française calciu
auxine [ɔksin] Du grec auxein hormon vegetal
avaler [avale] De aval a inghiti
avanie [avani] Turc ofensa publica
aveline [av(ə)lin] Latin abellana aluna
avelinier [av(ə )linje] De aveline alun
aven [avєn] Mot régional izvor
avenant, ante [av(ə)nã] De l’avenir placut
avenir [avniR] De venir viitor
aveuglement [avœglemã] De aveugle orbire
aveugler [avœgle] De aveugle a orbi
aviné, ée [avine] De aviner ametit
avionique [avjɔnik] De avion ansambul de tehnici
apicate unui avion
avionnerie [avjɔnRi] De avion uzina de avioane
avionnette [avjɔnєt] Diminutif de avion avionas
avionneur [avjɔnœR] De avion constructor de
avioane
avironner [aviRɔne] De aviron a vasli
avitailler [avitajœR] De vivres realimentare
avitaminose [avitaminoz] De 2a- et vitaminose avitaminoza
avoisinant, ante [avwazinã] De avoisiner in apropiere
avoisiner [avwazine] De 1a- et voisin a se invecina cu
avortement [avɔRtəmã] De avorter avortare
axénique [aksenik] De 2a- et du grec dezvoltat intr-un
xenic mediu steril
axénisation [aksenizasjõ] De 2a- et du grec purificare
xenic
axiomatique [aksjɔmatik] Grec axiomatikus axiomatic
axiomatiser [aksjɔmatize] De axiomatique premisa
axiome [aksjom] Latin axioma axioma
axone [akson] Anglais axon prelungire a celulei
nervoase
azotémie [azɔtemi] De azote- et -émie cantitate de azot in
sange