Vous êtes sur la page 1sur 2

Mùa Xuân Đầu Tiên

Văn Cao
Soạn Piano Boulevard Music
b6
&b 8 œ j
œœ œœ
j
œœ œœ™ œ
œ œ™
œœ
j
œœ œœ œœ
j
œ J J œ™ J J
œ œ œ œ
{ ? bb 68
œ
°
œ
œ œ œ
°
œ œ
œ
œ œ
°
œ
œ
œ œ

b œ œ œœ œ œ œ œ
∏∏∏∏

∏∏∏
&b œ œ œ œ œJ
j œ œ œ œœ J œ J
œ™ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
{?b
b œ œ œ œ œ œ
°
œ
°
œ œ
°
œ

b œ œ œ™ œ œ œ œ j j œ
&b J œ œ™ œ œ œ œ œœ œ ˙™œ œ#œ œ œ
J œœ
œœœ
?b œœœœœ œ
{ b
°
œ œ
° °
œ
œ œ œ
œ
°
œ œ œœ
œ ˙™™
Œ
°

b
&b œ j
œœ œœ
j œ
œœ œœ™ œ œœ™™ œœ
j
œœ œœ
j œ
œœ œœ™ œ œœ œJ
j
œ J J J J
? bb œ œ œ œ œ œ œ
{ œ
°
œ œ
°
œ œ œ œ
œ
°
œ œ œ œ
°
œ œ œ
œ
œ

b œœ œ
∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

œ œ œœœ œ œœœ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ
∏∏∏∏

& b œ œ œ œœ J J J J
Ϫ

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
{ b œ
°
œ œ
°
œ œ
°
œ œ
°
œ œ
œ
°
œ œ
2

b j j j j j
&b œ œ œ œ œ™ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ
{ ? bb
œ
°
œ œ
œ
œ œ
œ
°
œ
#œ œ
°
œ œ
œ
œ œ
œ
°
œ œ œ œ
œ

b j j j ™
œ œ œ œ œ
œ œ
&b œ™ œ #œ œ œ œ œ #œ œ J

œ œ #œ œ œ œ
{ ? bb
œ
°
œ
#œ œ
°
œ œ
œ
œ œ
œ
°
œ
œ œ œ œ
œ
°
œ œ

b œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
&b J J J œ
J

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
{ b
°
œ
°
œ
°
œ
°
œ œ œ œ
œ

b œœ œ œ ˙™
&b œ J œœ
j
œœ œœ
j œ
œœ œœ™ œ œœ™™
œ œ œ J J
œœ # œ
œ œ œ œ
{ ? bb
œ
°
œœ
œ
œœ
œ
°
œ œœ#œ
°
œ œ œ œ
°
œ œ œœ
œ

b œœ
∏∏∏∏∏

&b œ j j œ j œ œœœ œ œœœ œ œ


∏∏∏∏

œ œœ œœ œœ œœ™ œ œœ œJ œœ™ œ J J
J J
œ œ œ œ œ œ œ œ
{ ? bb
œ
°
œ œ œ
°
œ œ œ œ
œ œ
°
œ œ
j
œ œ
°
œ œ

b œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œj ˙ ™
&b J J
? bb œ œ œ œ œ œ œœœ
{ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
œ œ œ œ œ
° ° ° ° °