Vous êtes sur la page 1sur 2

Lluvia

in

B¨ E¨/B¨ A¨/D¨ G¨/D¨ B¨


b b4 °™
Piano & 4 V V V V V V V V V V V V V V V V ¢™V V V V
a
6 E¨/B¨ B¨ E¨/B¨ B¨
b °
ü •
Pno. & b V V V V ™™ ¢† ™™ V V V V V V V V V V V V
% riff Salsa
12 E¨/B¨ C‹7 F7 B¨ E¨/B¨
b ü
° •
Pno.
™ ™
& b V V V V V V V V V V V V ™ ¢† ™ V V V V V V V V
to coda B
18 B¨ E¨/B¨ C‹7 F7 B¨
b ™ ü° ™
Pno. &b V V V V V V V V V V V V V V V V ¢† ™ V V V V

24 D7 E¨(Œ„Š7) C‹7 F7
b ™ ü
Pno. &b ‘ V V V V ‘ V V V V ‘ ™
V V V V V V V V †
c
31 B¨ D‹7/B¨ E¨/B¨ G‹7
b b° ™
Pno. & ¢™V V V V ‘ V V V V ‘ V V V V ‘ V V V V

38 D7 B¨ D‹7/B¨ E¨/B¨
b
Pno. &b V V V V V V V V ‘ V V V V ‘ V V V V ‘
re in
45 C‹7 F7 B¨ E¨/B¨ A¨/D¨ G¨/D¨
b ™ ü
Pno. b ™
& V V V V V V V V † V V V V V V V V V V V V V V V V

51 B¨ E¨/B¨ B¨ E¨/A¨ d.s. B¨b °™
Pno. b
& V V V V V V V V V V V V V V V V ¢™V V V V ‘
x12
2
57 D7 E¨(Œ„Š7) C‹7 F7
b ™ ü
Pno. &b V V V V ‘ V V V V ‘ ™
V V V V V V V V †
63 B¨ E¨/B¨ A¨/D¨ G¨/D¨
b
Pno. &b V V V V V V V V V V V V V V V V
67 B¨ E¨/B¨ D¨11 E¨11 G¨/B B¨
b ° ™™ ™™ ü V +
Pno. b
& ¢ V V V V V V V V † V V ™ VJ V V