Vous êtes sur la page 1sur 7

Música i lletra: Lluís Llach

Arranjament: Andreu Gallén

ABRIL 74
(MAREMAR)

### 3 ∑ Ó j
VEU 1 & 4 œ ˙ œœ ˙ œ œ. œ œ œ
Com - panys, si sa - beu on dorm la llu - na

### 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 4

? # # # 43 œ œ œ œ œ œ
Piano

œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

6
### j j œ œ œ
V1 & œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ
blan - ca, di - gueu - li que la vull, prò no puc 'narIaIes - ti - mar - la queIen -
6
### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
œ œ
? ### œ œ œœ œ œ
œ
Pno.

œ œ œœ
œœ œ œœ œ œ

© Lluís Llach; Andreu Gallén


2 ABRIL 74

###
A E7 E7

j Œ Ó j j
œ. œ œ œ
11

V1 & œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ ˙ œ

###
ca - ra hiIha com - bat. Com - panys, si co - nei - xeu el cau de la si -

∑ ∑ ∑ Œ œ œ j
V2 & ˙. œ. œ œ œ

###
Mmm...

& ∑ ∑ ∑ Œ j
œ œ ˙ œ . œ œœ
œœ
V3

Mmm...

###
∑ Œ ˙˙˙ Œ ˙˙˙ Œ ˙˙˙ Œ ˙˙ Œ ˙˙
11

& ˙ ˙
œ œ œ
? ### œ œ œ
Pno.

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

###
D D Bm Bm E7 E7

j j j
œœœ œ œ œ
17

V1 & œ œ œ œ. œ œœ ˙ œ œ. œ. œ œ œ
###
re - na a - llàIen - mig de la mar, jo l'a - ni - ri - aIa veu - re pròIen - ca - ra hiIha com -

œ œ œ ˙ Œ œœœ ˙ œ ˙ œ j
V2 & œ œ. œ œ œ

###
Πj
V3 & œ œ œ ˙ œ œœœ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ

### Œ Œ ˙˙ Œ ˙˙ Œ ˙˙ Œ ˙˙ Œ ˙˙
˙˙˙
17

& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ
? ### œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ABRIL 74 3

### nnn
A Am E m/G

Œ Ó j j
23

& œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ
˙
V1

### nnn ˙ .
bat. I si un trist at - zar m'a - tu - raIi caic a ter - ra por -

& ∑ ˙. ˙ œ ˙.
V2
˙.
### nnn
Uh

& ∑ ˙. ˙. ˙ œ ˙.
˙.
V3

Uh

### Œ ˙ nnn
˙˙
23

& ˙˙˙ ... ˙˙˙ ... ˙˙˙ ... ˙˙ ..


˙. ˙.
Pno.
? ### œ nnn
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j
Dm Am Dm E

j j œ. œ œ œ #˙
29

V1 & œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
teu tots els meus cants iIun ram de flors ver - me - lles a qui tan heIes - ti - mat, si gua -

˙.
V2 & ˙. ˙. ˙ œ ˙. ˙.
a - ye

V3 & ˙. ˙. ˙ œ ˙. ˙. ˙.
a - ye
29

& ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙˙ .. # ˙˙ ..


˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
?
Pno.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
œ œ œ œ œ œ
4 ABRIL 74

###
A E E D D

j j
œœœ œ œ œ
35

V1 &œ œ œ ˙ œœ ˙ œ œ. œ. œœœ
###
nyem el com - bat. la ra ra la la la ra ra la la la la la ra ra

∑ Œ œ œ j œ œ œ ˙
V2 & œ ˙ œ. œœœ œ

###
la ra ra ra la la ra ra la la la la

∑ Œ j
V3 & œ œ ˙ œ œ œ. œœœ œ œ œ ˙ œ
la ra ra la ra la la ra ra la la la la la

###
∑ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ̇ . œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ
35

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
###
Pno.
? ∑ ˙ œ ˙ œ ˙. ˙ œ
˙.

###
Bm Bm E E A

j j Œ Ó
œœœ œ œ œ
41

V1 & ˙ œ œ. œ. œœœ ˙ œ
### Œ
ra la la la ra ra la ra la la la ra la la Com -

˙ œ ˙ j Ó
V2 & œœœ œ œ. œ œ œ ˙. œ
### Œ
la ra la la la la la la la ra la la Com -

& j ∑
V3
œœœ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ ˙.
la ra la la ra la la la la la ra la la

### ˙ œ œ œ œ . œ . jœ
œ
œ œ œ œ̇ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ̇ .œ œ œ œ œ
œ ∑
41

&

? ### ˙ . œœœœ
Pno.

˙ œ ˙ . ˙ œ œ
˙. œ
ABRIL 74 5

###
A E7 E7 D D

j j
œ œ œ œ œ œ
47

& œ œ ˙ œ œ. œ. œ œ œ
˙
V1

###
panys, siIe - nyo - reu les pri - ma - ve - res lliu - res, amb val - tros vull a -

œ. œ œ œ œ œ œ j
V2 & ˙ œ œ ˙ œ
J œ. œ œ œ

###
panys, siIe - nyo - reu les pri - ma - ve - res lliu - res, amb val - tros vull a -

˙˙ œœ œœ ˙. œ œ œ
V3 & ˙ œœ ˙ ˙. œ œ œ
Oh oh oh...

### ˙ . ˙˙ ... ˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙ ..


˙˙ .. ˙.
47

& ˙ ˙ ˙.
œ
? ### œœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ
œ
œ œœœ œœœ œ œ
Pno.

œœ œ œ œ œ

### nnn
Bm Bm E7 E7 A

j j Œ Ó
œ. œ œ œ œ œ œ
52

V1 & ˙ œ œ. œ œ œ ˙ œ
### nnn
nar, que per po - der - les viu - re jo me n'he fet sol - dat. I

j
V2 & ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ ˙ Œ Ó
œ
### . jœ nnn
nar, que per po - der - les viu - re jo me n'he fet sol - dat. I

œœ ˙.
V3 & œ̇ œ œ œ̇ . œ œ ˙˙
œ . œ œ œœ ˙ .
œ ∑

52
### ˙˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙ .. nnn
& ˙. ˙. ˙.
˙.
œ œ
? ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nnn
Pno.

œ œ œ œ œ œ œ
6 ABRIL 74

Am E m/G Dm

j j j
58

V1 & œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ
si un trist at - zar m'a - tu - raIi caic a ter - ra por - teu tots els meus cants iIun

& œ. j j j
V2
œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ
si un trist at - zar m'a - tu - raIi caic a ter - ra por - teu tots els meus cants iIun

& Œ œ Œ œ Œ œ ˙. Œ œ œ œ ˙
V3
œ œ œ
Du uh du uh du uh ah tots els cants
58

& ˙˙ .. ˙˙ ... ˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..


˙. ˙ ˙ ˙. ˙. ˙.
?
Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

###
Am Dm E

j œ. œ œ œ ˙
64

& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ J
V1

###
ram de flors ver - me - lles a qui tan heIes - ti - mat, quan gua - nyem el com -

& œ. j œ œ j œ œ #˙ Œ ∑
œ œ œ œ. œ
œ
V2

œ œ œ œ ###
ram de flors ver - me - lles a qui tan heIes - ti - mat,

œ œ œ œ. œ œ œ
V3 & ΠJ
˙ Œ ∑
ram de flors ver - me - lles a qui tan heIes - ti - mat,

###

64

& ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙˙ .. # ˙˙ ..


˙. ˙. ˙.
? œ œ ###
Pno.
œ œ œ œ ˙. ∑
œ œ œ ˙.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ABRIL 74 7

###
A E E D D

Œ Œ Œ œ œ œ œ œ j
69

& œ ˙ œ. œ œ œ
˙
V1

###
bat. Mmm...

& œ œ œ œ œ j
V2
˙ œ œ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ
###
Mmm...

& œ œ œ œ œ j
V3
˙ œ œ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ
Mmm...

###
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
69

&
œ œ œ
? ### œ œ
Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ

###
Bm Bm E7 E7 A

j Œ
œ œ œ
74

V1 & ˙ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ ˙
### j Œ
V2 & ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙
### j Œ
V3 & ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙

###
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
74

&
œ œ œœ œ
? ### œ œ œ œœ
Pno.

œ œ œ œ œœ Œ
œ œ œ œ

Vous aimerez peut-être aussi