Vous êtes sur la page 1sur 15

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani (Judecător Victor Sîrbu)

Dosarul nr. 3a-176/19

02-3a-2222-28012019

DECIZIE

31 ianuarie 2019 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

al Curţii de Apel Chișinău

în componenţă:

Preşedintele şedinţei, judecătorul: Anatolie Minciuna

Judecători: Victoria Sîrbu și Viorica Mihaila

Grefierul: Mihaela Pîrvu

Examinând în ședința de judecată publică apelul declarat de


reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată ,,Reforma Art”, avocatul
Dumitru Pavel,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de


reprezentantul Partidului Democrat din Moldova cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală, Vadim Moțarschi împotriva Societății cu
Răspundere Limitată ,,Reforma Art” cu privire la obligarea difuzării spoturilor
electorale aferente referendumului republican consultativ din 24.02.2019,

împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 24 ianuarie


2019, prin care acțiunea a fost admisă,

constată:

La data de 21 ianuarie 2019, reprezentantul Partidului Democrat din


Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, Vadim
Moțarschi a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății cu
Răspundere Limitată ,,Reforma Art” cu privire la obligarea difuzării spoturilor
electorale aferente referendumului republican consultativ din 24.02.2019.

În motivarea cererii a menționat că Radiodifuzorul Jurnal TV a depus la


Consiliul Audiovizualului o declaraţie prin care a consemnat că va reflecta atât
campania electorală pentru alegerile parlamentare cât şi cea pentru
referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019.

Susține la 18 ianuarie 2019, PDM a solicitat „Reforma Art” SRL (Jurnal


TV) să difuzeze 3 spoturi electorale ale PDM, aferente referendumului
republican consultativ din 24 februarie curent. Tot la 18 ianuarie 2019,
„Reforma Art” SRL (Jurnal TV) a refuzat să difuzeze aceste spoturi.

Invocă că în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) din Codul


electoral, radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise au obligaţia
să ofere condiţii egale, nediscriminatorii la acordarea timpilor de antenă sau a
spaţiului publicitar pentru publicitatea electorală.

Notează că, totodată, conform art. 70 din Codul electoral în cadrul


alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi referendumurilor republicane,
radiodifuzorii publici acordă gratuit concurenţilor electorali câte un minut pe
zi, timp de antenă pentru plasarea publicităţii electorale. Pentru publicitate
electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2
minute pe zi pe durata campaniei electorale la fiecare radiodifuzor. Condiţiile
de procurare a timpilor de antenă şi taxele respective se comunică cu 3 zile
calendaristice înainte de punerea pe post a publicităţii electorale. Plata pentru
timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali nu poate depăşi plata
încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpii de antenă
pentru publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor concurenţilor
electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie. Răspunderea pentru conţinutul
materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă
concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea
concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea
tipografiei care l-a tipărit. Publicitatea electorală contra plată va fi însoţită de
genericul ,,Electorala”. Refuzul de a difuza sau de a publica, în condiţiile
prezentei legi, publicitatea electorală, contra plată sau gratuit, poate fi
contestat în instanţa de judecată.

Afirmă că referitor la competenţa în examinarea acestui litigiu în


ordinea contenciosului administrativ, consemnează că pe perioada campaniei
electorale radiodifuzorii sunt împuterniciţi prin lege să presteze un serviciu de
interes public. Totodată, conform art. 73 alin.(4) din Codul electoral,
contestaţiile depuse la instanţele de judecată se examinează în conformitate cu
prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului
administrativ.
În ceea ce priveşte dreptul subsemnatului de a depune prezenta acţiune,
se menţionează că în conformitate cu prevederile art. 15 din Codul electoral,
partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale care iau parte la
scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, câte un
reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală.

Solicită a obliga „Reforma Art” SRL (Jurnal TV) să difuzeze spoturile


electorale ale concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova aferente
referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 și a obliga
„Reforma Art” SRL (Jurnal TV) să compenseze pentru perioada de refuz în
difuzarea publicităţii electorale a concurentului electoral Partidul Democrat
din Moldova aferente referendumului republican consultativ din 24 februarie
2019, prin difuzarea a câte 2 minute de publicitate contra plată/pe zi, începând
cu 18 ianuarie 2019.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 24 ianuarie


2019, cererea de chemare în judecată depusă de reprezentantul Partidului
Democrat din Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală, Vadim Moțarschi a fost admisă, fiind obligat SRL „Reforma Art”
(Jurnal TV) să difuzeze spoturile electorale ale concurentului electoral Partidul
Democrat din Moldova aferente referendumului republican consultativ din 24
februarie 2019 și să compenseze pentru perioada de refuz în difuzarea
publicităţii electorale a concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova
aferente referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, prin
difuzarea a câte 2 minute de publicitate contra plată pe zi, începând cu 18
ianuarie 2019.

La data de 24 ianuarie 2019, reprezentantul Societății cu Răspundere


Limitată ,,Reforma Art”, Dumitru Pavel a declarat apel solicitând casarea
hotărârii Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani din 24.01.2019, cu pronunţarea
unei noi decizii de respingere a cererii de chemare în judecată depusă de
Partidul Democrat către SRL ,,Reforma Art”, dacă instanţa nu va decide asupra
scoaterii de pe rol a cererii de chemare în judecată.

În motivarea cererii de apel a menționat că intimatul, având calitatea de


concurent electoral pentru referendumul republican naţional şi pentru
alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019, prin
intermediul unei agenţii de publicitate, a iniţiat negocieri referitoare la
difuzarea la postul Jurnal TV a trei spoturi de publicitate electorală, chipurile
pentru promovarea referendumului consultativ.

Susține că în cadrul negocierilor Jurnal TV a solicitat prezentarea


imaginilor video spre examinare prealabilă, în vederea verificării corespunderii
acestora reglementărilor legale în vigoare, mai ales că, la acel moment, era
interzisă agitaţia electorală pentru alegerile parlamentare, iar pentru
conţinutul mesajului publicitar poartă răspundere ca radiodifuzor, după cum
expres prescrie art.63 alin.(5) din Codul serviciilor media audiovizuale.

Afirmă reprezentantul apelantei că agenţia de publicitate a intimatei a


solicitat prezentarea contului de plată cu calculul exact al viitoarei eventuale
plasări, pentru a-1 coordona cu plătitorul şi beneficiarul efectiv - Partidul
Democrat, ceea ce apelanta a făcut.

Comunică că, la scurt timp, fără a fi finisată procedura de negociere a


contractului de publicitate, fără a fi semnat un contract de publicitate şi fără
acceptul apelantei, au fost transferaţi banii pentru achiziţia spaţiului publicitar.

Invocă că fiind analizat conţinutul spoturilor publicitare s-a constatat că


acesta era axat preponderent asupra mesajului de promovare a Partidului
Democrat, fiind elogiate aşa-zisele reuşite ale partidului în diferite domenii de
activitate (asistenţă socială, asistenţă medicală, educaţie), după cum se atestă
din înregistrarea video anexată la dosar, iar la final, apărea un mesaj despre
susţinerea referendumului republican consultativ, mesaj care nu avea tangenţă
cu publicitatea electorală de promovare a activităţii partidului, fiind, în mod
evident, ruptă din context.

Menționează că au apreciat că mesajul dat poartă elementele unei


publicităţi electorale mascate pentru Partidul Democrat în calitatea lui de
concurent electoral pentru alegerile Parlamentului. Dat fiind aceste constatări
i-au comunicat solicitantului despre faptul că mesajul publicitar contravine
expres prevederilor art.91 Cod electoral, potrivit căruia campania electorală
pentru alegerile Parlamentului începe nu mai devreme de 30 de zile înainte de
ziua alegerilor, ceea ce presupune că până la data de 25 ianuarie 2019 nici un
concurent electoral nu este în drept să facă agitaţie electorală pentru alegerile
Parlamentului Republicii Moldova.

În acelaşi timp a remarcat că, reieşind din prevederile art.63 alin.(4)


lit.a) al Codului serviciilor media audiovizuale, sînt interzise comunicările
comerciale audiovizuale care au conţinut comercial mascat sau înşelător, adică
reprezentate prin sunete şi/sau imagini a bunurilor, a serviciilor, a denumirii, a
mărcii comerciale ori a activităţilor unui producător de bunuri sau furnizor de
servicii în cadrul programelor audiovizuale, dacă reprezentarea respectivă este
destinată unor scopuri publicitare şi poate induce în eroare publicul cu privire
la natura acesteia.
Subliniază că, interdicţia dată se regăseşte şi în conţinutul art.8 alin.(8)
din Legea cu privire la publicitate, care stabileşte că publicitatea mascată este
interzisă, precum şi art.l2.alin.(2) din Legea cu privire la publicitate, reieşind
din care publicitatea camuflată este interzisă. Prin urmare, dat fiind că
publicitatea electorală prezentată spre difuzare contravinea unor prevederi
legale exprese, i-a comunicat solicitantului despre imposibilitatea plasării
spoturilor publicitare indicate în perioada de până la data de 25 ianuarie 2019,
garantând difuzarea acestora începând cu data indicată, iar intimatul a
calificat aceste recomandări ca fiind un refuz de a le plasa spoturile lor
publicitare mascate şi s-a adresat instanţei de judecată.

În drept ca temei de casare a hotărârii primei instanțe invocă prevederile


art.386 Cod de procedură civilă.

Susține reprezentantul apelentei că un prim argument al cererii de apel


se referă la încălcarea competenţei jurisdicţionale la judecarea litigiului dat, or
potrivit prevederilor art.70 alin.(7) Cod electoral, refuzul de a difuza sau de a
publica, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală, contra plată sau
gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată. Aceste prevederi legale au
fost explicate instanţelor de judecată prin hotărârea Plenului Curţii Supreme
de Justiţie a Republicii Moldova, ,,Cu privire la aplicarea de către instanţele
judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei electorale", în cadrul căreia, prin
pct.12 s-a indicat expres că Curtea de Apel Chişinău, ca primă instanţă, judecă:
litigiile privind refuzul radiodifuzorilor naţionali de a difuza sau, respectiv, de a
publica publicitatea electorală în campania electorală pentru alegeri
parlamentare, prezidenţiale şi referendumuri republicane. Astfel, competenţa
jurisdicţională de judecare a litigiului dat aparţine Curţii de Apel Chişinău.
Judecătoria Chişinău nu este în drept să judece acest litigiu, motiv din care
hotărârea contestată este nulă.

Apreciind că acest temei este suficient pentru a casa hotărârea primei


instanţe, mai indică şi argumente asupra fondului litigiului.

În această privinţă menţionează că instanţa de judecată nu are


posibilitatea de a aprecia dacă spoturile publicitare indicate reprezintă mesaje
cu conţinut comercial mascat sau înşelător, publicitate mascată sau publicitate
camuflată, ci, pentru aprecierea lor era necesară atragerea în proces a unui
specialist: fie din cadrul Consiliului audiovizualului, fie din cadrul Comisiei
Electorale Centrale, demers ce a fost eronat respins de prima instanţă. Pentru
aceste motive solicită şi instanţei de apel audierea unui specialist pe marginea
spoturilor publicitare indicate.

Afirmă că, referitor la conţinutul acestor spoturi, prin vizualizarea


nemijlocită în cadrul şedinţei de judecată s-a constatat că: Clipurile publicitare
conţineau mesaje de agitaţie electorală pentru Partidul Democrat ca şi
concurent la alegerile parlamentare; Clipurile publicitare reproduceau
sloganele Partidului Democrat pentru alegerile parlamentare; Clipurile
publicitare elogiau activitatea Partidului Democrat pe perioada aflării sale la
guvernare, indicând că acest partid a adus ambulanţe în Republica Moldova, a
ridicat nivelul de trai, a majorat pensiile, a majorat salariile profesorilor, etc.,
informaţii ce reprezintă agitaţie electorală directă pentru a determina
alegătorii să voteze acest partid la alegerile parlamentare.

Invocă că toate aceste elemente au determinat să conchidă întemeiat că


are loc o agitaţie electorală pentru alegerile parlamentare prin mascarea ei ca
fiind destinată promovării referendumului consultativ, ce poate induce în
eroare publicul cu privire la natura acesteia, prin ce s-a regăsit integral
definiţia publicităţii mascate sau înşelătoare, difuzarea căreia este interzisă
prin lege.

Susține că apelanta s-a ghidat de prevederile art.91 Cod electoral, care nu


permit agitaţia electorală pentru alegerile parlamentare, decât cu 30 de zile
înainte de ziua scrutinului, care începea la 25 ianuarie 2019.

Indică și faptul că apelanta poartă răspundere pentru conţinutul spotului


electoral prin prisma art.63 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova nr.174 din 08.11.2018, în vigoare de la 01.01.2019, potrivit
căruia furnizorii de servicii media poartă răspundere pentru conţinutul
comunicărilor comerciale audiovizuale. Mai mult, pentru încălcarea
prevederilor privind condiţiile de furnizare a comunicărilor comerciale
audiovizuale radiodifuzorii sunt pasibili de a fi sancţionaţi cu amendă de la
5000 de lei la 10000 de lei, pentru fiecare caz de încălcare constatat. Or,
apelanta a apreciat că poate risca, pentru acele 12 difuzări solicitate spre
plasare, amendă de la 60000 lei la 120000 lei, în condiţiile în care urma să
încaseze suma de 117363 lei.

Invocă și faptul că prima instanţă nu a ţinut cont de caracterul mascat şi


înşelător al mesajului publicitar şi i-a obligat să încalce legea.

Susține că prima instanţă nu a ţinut cont de acele reglementări invocate


de apelantă şi s-a axat doar pe dreptul concurentului electoral de a difuza
publicitate electorală, care, însă, nu este unul absolut, ci este limitat expres
prin cadrul legal citat, fiind inamisibilă difuzarea publicităţii electorale
mascate, înşelătoare şi camuflate, pentru difuzarea căreia apelanta riscă
sancţiuni.

Notează că, un alt aspect al cauzei se referă la ignorarea de instanţa de


judecată a prevederii pct.35 din Regulamentul privind reflectarea campaniei
electorale, aprobat prin hotărîrea CEC nr.1992 din 21 decembrie 2018,
reieşind din care publicitatea electorală contra plată se va face la posturile de
radio şi televiziune în baza contractelor încheiate între părţi. A indicat în
şedinţă de judecată, fapt confirmat şi de reprezentantul intimatului, că pentru
difuzarea publicităţii electorale solicitate nu a fost semnat un contract de
publicitate. Contrar acestui fapt şi a reglementărilor exhaustive, prima instanţă
i-a obligat să difuzeze publicitate electorală fără un contract, obligându-i să
încalce normele legale.

Afirmă că Jurnal TV nu a refuzat difuzarea spoturilor în cauză, ci,


bazându-se pe reglementările legale citate, care califică mesajele publicitare
indicate ca fiind publicitate electorală pentru alegerile Parlamentului mascată
şi camuflată, difuzarea căreia este interzisă până la data de 25 ianuarie 2019, a
informat solicitantul despre faptul că sunt disponibili de a difuza aceste spoturi
începând cu această dată.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (6) din Codul electoral,


împotriva hotărârii instanţei de judecată poate fi depus un apel în termen de o
zi de la pronunţare, iar împotriva deciziei instanţei de apel – un recurs în
termen de o zi de la pronunţare.

În această ordine de idei, Colegiul civil conchide că potrivit materialelor


cauzei, la data de 24 ianuarie 2019, Judecătoria Chişinău, sediul Rîșcani a
pronunțat dispozitivul hotărârii (f.d 35), iar cererea de apel a fost declarată la
aceeași data (f.d 37).

Astfel, instanţa de apel conchide că calea de atac în ordine de apel a fost


demarată în interiorul termenului legal.

În ședința instanței de apel, reprezentantul apelantului Societatea cu


Răspundere Limitată ,,Reforma Art”, avocatul Dumitru Pavel a susținut cererea
de apel solicitând admiterea acesteia din considerentele expuse în cererea de
apel.

Reprezentantul intimatului Partidului Democrat din Moldova cu drept de


vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, Vadim Moțarschi în ședința
instanței de apel a solicitat respingerea apelului declarat și menținerea
hotărârii primei instanțe din considerentele invocate în referință.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios


administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră apelul neîntemeiat și care
urmează a fi respins cu menținerea hotărârii instanței de fond din
considerentele ce urmează.

În temeiul art. 385 alin. (1) lit. a) CPC, instanţa de apel, după ce judecă
apelul, este în drept: să respingă apelul şi să menţină hotărîrea primei instanţe.

În speță, Colegiul consideră că hotărîrea contestată a fost adoptată în


conformitate cu normele de drept material şi procedural şi este bazată pe
aprecierea corectă şi completă a tuturor probelor şi circumstanţelor cauzei,
motiv pentru care de către Colegiul civil, comercial şi de contencios
administrativ este considerată legală şi întemeiată.

În conformitate cu materialele cauzei, Colegiul constată cu certitudine


că, la data de 21 ianuarie 2019, reprezentantul Partidului Democrat din
Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, Vadim
Moțarschi a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății cu
Răspundere Limitată ,,Reforma Art” cu privire la obligarea difuzării spoturilor
electorale aferente referendumului republican consultativ din 24.02.2019.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 24 ianuarie


2019, cererea de chemare în judecată depusă de reprezentantul Partidului
Democrat din Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală, Vadim Moțarschi a fost admisă, fiind obligat SRL „Reforma Art”
(Jurnal TV) să difuzeze spoturile electorale ale concurentului electoral Partidul
Democrat din Moldova aferente referendumului republican consultativ din 24
februarie 2019 și să compenseze pentru perioada de refuz în difuzarea
publicităţii electorale a concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova
aferente referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, prin
difuzarea a câte 2 minute de publicitate contra plată pe zi, începând cu 18
ianuarie 2019.

În această ordine de idei, instanţa de apel apreciază ca fiind lipsite de


substanţă criticile formulate de reprezentantul apelantului SRL „Reforma Art”,
avocatul Dumitru Pavel, cu privire la faptul că cauza civilă enunțată a fost
examinată de Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani cu încălcarea competenţei
jurisdicţionale, precum şi a faptului că a fost examinată în procedura
contenciosului administrativ, din următoarele considerente.

La caz, Colegiul atestă că, obiectul material al prezentei acţiuni civile îl


constituie refuzul SRL „Reforma Art” să difuzeze spoturile electorale ale
concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova aferente
referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019.

Sub acest aspect, este de notat că, la 21 ianuarie 2019, reprezentantul


cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al concurentului
electoral Partidul Democrat din Moldova, Vadim Moţarschi, a depus o
contestaţie în adresa Consiliului Audiovizualului, prin care a solicitat
efectuarea controlului cu privire la respectarea de către SRL „Reforma Art” a
prevederilor declarației prin care radiodifuzorul a consemnat că va reflecta
atât campania electorală pentru alegerile parlamentare, cât şi cea pentru
referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019; obligarea „Reforma
Art” SRL (Jurnal TV) să difuzeze spoturile electorale ale concurentului
electoral Partidul Democrat din Moldova aferente referendumului republican
consultativ din 24 februarie 2019; obligarea „Reforma Art” SRL (Jurnal TV) să
compenseze pentru perioada de refuz în difuzarea publicităţii electorale a
concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova aferente
referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, prin difuzarea a
câte 2 minute de publicitate contra plată/pe zi, începând cu 18 ianuarie 2019.

Conform deciziei nr.6/14 din 28 ianuarie 2019, emisă de Consiliul


Audiovizualului, s-a decis a respinge adresarea din 21 ianuarie 2019 a
Partidului Democrat din Moldova, ca neîntemeiată, din considerente că litigiile
care au ca obiect refuzul de a difuza sau de a publica publicitatea electorală
contra plată, sau gratuită este prerogativa exclusivă a instanței de judecată să
le soluționeze.

În conformitate cu prevederile art.70 alin.(7) din Codul electoral, refuzul


de a difuza sau de a publica, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală,
contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată.

Corespunzător, norma de drept enunțată prevede expres că refuzul de a


difuza publicitate electorală se contestă în instanța de judecată.

Potrivit art.84 din Codul serviciilor media autovizuale, Consiliul


Audiovizualului are în competenţa sa să aplice sancţiuni pentru nerespectarea
următoarelor prevederi din Codul electoral: art. 69 alin. (5) şi (6), art. 70 alin.
(2)- (6), (9)-( 11). Astfel, spectrul dispoziţiilor legale a căror nerespectare
atrage aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Audiovizualului nu se extinde şi
asupra prevederilor art. 70 alin. (7) din Codul electoral.

În conformitate cu articolul 73 alin. (7) din Codul electoral, contestaţiile


depuse la instanţele de judecată se examinează în conformitate cu prevederile
Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ.

Conform pct.1 al hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.555/25


din 27 noiembrie 2018, s-a decis ca începând cu 01 ianuarie 2019, sediile
Judecătoriei Chișinău se specializează după cum urmează: sediul Rîșcani – în
materie de contencios administrativ.

Prin urmare, Colegiul civil reține că normele de drept enunțate, instituie


competenţa Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani de a soluţiona prezentul
litigiu.

În această ordine de idei, Colegiul conchide că reprezentantul apelantului,


încearcă să inducă instanţa de apel în eroare, neîntemeiat pretinde asupra
faptului că competenţa jurisdicţională de judecare a litigiului dat aparţine
Curţii de Apel Chişinău, iar Judecătoria Chişinău nu este în drept să judece
acest litigiu, motive din care hotărârea contestată este nulă, invocând în acest
sens hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, ,,Cu
privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale
legislaţiei electorale", în cadrul căreia, prin pct.12 s-a indicat expres că Curtea
de Apel Chişinău, ca primă instanţă, judecă: ,,litigiile privind refuzul
radiodifuzorilor naţionali de a difuza sau, respectiv, de a publica publicitatea
electorală în campania electorală pentru alegeri parlamentare, prezidenţiale şi
referendumuri republicane. Or hotărîrile explicative/recomandările Curții
Supreme de Justiție, potrivit hotărîrii Curții Constituționale din 22.07.2016 au
doar caracter consultativ și nu constituie izvor de drept.

Corespunzător, în circumstanțele enunțate, Colegiul civil conchide că în


conformitate cu prevederile art.70 alin.(7) din Codul electoral, instanța
competentă să examineze în prima instanță litigiul enunțat este Judecătoria
Chișinău, sediul Rîșcani.

Referitor la fondul cauzei instanța de apel reține că prin Hotarârile


Comisiei Electorale Centrale nr. 2006 din 28 decembrie 2018 şi nr. 2023 din 2
ianuarie 2019, Partidul Democrat din Moldova a fost înregistrat în calitate de
concurent electoral atât pentru scrutinul parlamentar, cât şi pentru
referendumul republican consultativ.

Totodată, instanța de apel reține că în conformitate cu art.70 alin.(2) din


Codul electoral, Jurnal TV a depus la Consiliul Audiovizualului o declaraţie
privind politica editorială pentru campania electorală prin care a afirmat că va
reflecta atât campania electorală pentru alegerile parlamentare, cât şi cea
pentru referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019.

Subsecvent, Colegiul relevă că în conformitate cu prevederile art. 173 şi


52 din Codul electoral, precum şi pct.7 din Programul calendaristic pentru
realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului republican
consultativ din data de 24 februarie 2019, aprobat prin Hotărârea CEC Nr.
1930/2018, campania electorală pentru referendum a început pentru Partidul
Democrat din Moldova încă din momentul înregistrării sale în calitate de
concurent electoral la referendum conform Hotărîrii CEC nr. 2006 din 28
decembrie 2018 - adică la 28 decembrie 2018.

Astfel, la data de 18 ianuarie 2019, Partidul Democrat din Moldova a


solicitat „Reforma Art” SRL (Jurnal TV) să difuzeze 3 spoturi publicitare contra
plată, aferente referendumului republican consultativ din 24 februarie curent.

Prin răspunsul din 18 ianuarie 2019, SRL „Reforma Art” a informat


Partidul Democrat din Moldova că Postul Jurnal TV a verificat corespunderea
spoturilor publicitare furnizate de Partidul Democrat din Moldova pentru
plasarea acestora în calitate de publicitate electorală pentru referendumul
consultativ din data de 24 februarie 2019, invocând că în esența lor, mesajele
publicitare indicate, în volum de peste 2/3 conțin publicitate electorală pentru
alegerile Parlamentului Republicii Moldova, difuzarea căreia actualmente este
interzisă, deoarece în conformitate cu prevederile art.91 din Codul electoral,
campania electorală pentru alegerile Parlamentare începe nu mai devreme de
30 de zile înainte de ziua alegerilor. În aceste împrejurări, s-au expus asupra
imposibilității plasării spoturilor publicitare indicate în perioada de până la
data de 25 ianuarie 2019, garantând difuzarea acestora începând cu data
indicată. În drept au invocat prevederile art.63 alin.(4) lit.a) al Codului
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova-,,au conținut mascat și
înșelător”.

Conform art.69 alin.(2) din Codul electoral, radiodifuzorii şi mijloacele de


informare în masă scrise au obligaţia să ofere condiţii egale, nediscriminatorii
la acordarea timpilor de antenă sau a spaţiului publicitar pentru publicitatea
electorală.

În conformitate cu prevederile art.70 alin.(5), (6) din Codul electoral, în


cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi referendumurilor republicane,
radiodifuzorii publici acordă gratuit concurenţilor electorali cîte un minut pe zi,
timp de antenă pentru plasarea publicităţii electorale. Pentru publicitate
electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2
minute pe zi pe durata campaniei electorale la fiecare radiodifuzor. Condiţiile
de procurare a timpilor de antenă şi taxele respective se comunică cu 3 zile
calendaristice înainte de punerea pe post a publicităţii electorale. Plata pentru
timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali nu poate depăşi plata
încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpii de antenă
pentru publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor concurenţilor
electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie. Răspunderea pentru conţinutul
materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă
concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea
concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea
tipografiei care l-a tipărit. Publicitatea electorală contra plată va fi însoţită de
genericul “Electorala”.
În acest context, Colegiul conchide ca eronată referirea reprezentantului
SRL „Reforma Art” la art.63 din Codul serviciilor media audiovizuale, or norma
de drept enunțată vizează publicitatea comercială în general, iar Codul
electoral este actul legislativ special, care reglementează expres modul de
organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului, desfășurarea
referendumului și conține dispoziții cu privire la particularităţile reflectării
alegerilor de către mijloacele de informare în masă.

Astfel, conjunctura relevată supra denotă netemeinicia argumentelor


apelantului, precum că spoturile publicitare indicate reprezintă mesaje cu
conţinut comercial mascat sau înşelător, publicitate mascată sau publicitate
camuflată, or radiodifuzorul nu este în drept să dea aprecierea spoturilor
publicitare a unui concurent electoral, iar norma de drept enunțată prevede
expres că răspunderea pentru conținutul materialelor electorale publicitare,
difuzate, o poartă concurentul electoral.

În consecinţă, instanţa de apel apreciază critic alegaţia apelantului SRL


„Reforma Art”, reprezentată de avocatul Dumitru Pavel precum că apelanta
poartă răspundere pentru conţinutul spotului electoral prin prisma art.63 alin.
(5) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, or contrar
celor invocate răspunderea o poartă concurentul electoral, în speță Partidului
Democrat din Moldova.

Succesiv, instanţa de recurs apreciază ca fiind contradictorii afirmațiile


invocate de apelantul SRL „Reforma Art”, reprezentată de avocatul Dumitru
Pavel, în cererea de apel, care a indicat că prin vizualizarea nemijlocită în
cadrul şedinţei de judecată s-a constatat că: ,,Clipurile publicitare conţineau
mesaje de agitaţie electorală pentru Partidul Democrat ca şi concurent la
alegerile parlamentare”, însă totodată a indicat că: ,, instanţa de judecată nu
are posibilitatea de a aprecia dacă spoturile publicitare indicate reprezintă
mesaje cu conţinut comercial mascat sau înşelător, publicitate mascată sau
publicitate camuflată”, solicitând atragerea în proces a unui specialist: fie din
cadrul Consiliului audiovizualului, fie din cadrul Comisiei Electorale Centrale.

Corespunzător, Colegiul reține că deși reprezentantul apelantului


recunoaște imposibilitatea aprecierii conţinutului comercial mascat sau
înşelător de către radiodifuzor, sau instanța de judecată, ultimii au refuzat
difuzarea spoturilor din considerente că-,,au conținut mascat și înșelător”.

În această ordine de idei, instanța de apel consideră neîntemeiate


argumentele expuse în cererea de apel vizavi de spoturile Partidului Democrat
din Moldova, or răspunderea pentru conținutul materialelor publicitare
difuzate sau publicate o poartă exclusiv concurentul electoral în conformitate
cu prevederile art.70 din Codul electoral și nu radiodifuzorii.
Cu titlu subsecvent, Colegiul nu poate accepta nici criticile apelantului
SRL „Reforma Art”, reprezentată de avocatul Dumitru Pavel, precum că
apelanta s-a ghidat de prevederile art.91 Cod electoral, care nu permit agitaţia
electorală pentru alegerile parlamentare, decât cu 30 de zile înainte de ziua
scrutinului, care începea la 25 ianuarie 2019.

Sub acest aspect, Colegiul reține că articolul 91 din Codul electoral


impune restricţii în timp a campaniei electorale. Astfel, prin prisma acestei
norme, campania electorală pentru alegerile Parlamentului începe nu mai
devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor şi se desfăşoară în
conformitate cu capitolul 7 (art.50–art.52), care se aplică în modul
corespunzător, însă norma enunțață nu este aplicabilă litigiului nominalizat, în
speță urmează a fi aplicate prevederile art.173 Cod electoral, care prevede
expres că discutarea liberă sub toate aspectele a problemelor supuse
referendumului republican se efectuează în condiţiile art.52, care se aplică în
modul corespunzător.

Aderent, articolul 52 din Codul electoral statuează în alineatul (4) că,


agitaţia electorală se admite numai după înregistrarea concurentului electoral
de către organul electoral.

Totodată pct.33 al Regulamentului privind reflectarea campaniei


electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24
februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova,
prevede expres că acţiunile de difuzare a informaţiei, cât şi difuzarea
spoturilor electorale aferente referendumului republican consultativ, sunt
admise din momentul înregistrării la Comisia Electorală Centrală, pentru
participanţii la referendum.

Corespunzător, în conformitate cu normele de drept enunțate, Colegiul


civil conchide că campania electorală pentru referendum a început pentru
PDM încă din momentul înregistrării sale în calitate de concurent electoral la
referendum conform Hotărârii CEC nr. 2006 din 28 decembrie 2018 - adică la
28 decembrie 2018.

În acest context, instanța de apel reține și faptul că Partidul Democrat


din Moldova a achitat în contul apelantului SRL „Reforma Art” suma de 117
363 lei în conformitate cu ordinul de plată nr.15 din 18.01.2019, emis de către
„Reforma Art” SRL din contul Partidului Democrat din Moldova „Fond
electoral pentru referendum”.

Instanţa de recurs apreciază critic și argumentele invocate în apel


precum că pentru difuzarea publicităţii electorale solicitate nu a fost semnat
un contract de publicitate, or, în şedinţa de judecată, reprezentantul Partidul
Democrat din Moldova a comunicat că, lipsa acestuia este determinată de
inacţiunea SRL „Reforma Art” la semnarea contractului, iar voinţa Partidului
Democrat din Moldova la negocierea şi încheierea unui astfel de contract, s-a
manifestat prin transferul pe contul SRL „Reforma Art” a mijloacelor băneşti
pentru acordarea serviciilor media, fapt confirmat prin ordinul de plată nr.15
din 18.01.2019, emis de către „Reforma Art” SRL din contul PDM „Fond
electoral pentru referendum”, fapt care nu a fost negat de reprezentantul
apelantului în ședința de judecată.

În consecinţă, instanţa de apel, prin prisma jurisprudenţei CEDO şi


anume cauza Rebait şi alţii contra Franţei, Comisia Europeană a Drepturilor
Omului, 25 februarie 1995, nr.26561/1995, unde Comisia a menţionat că „...
art. 6 § 1 al Convenţiei, nu impune motivarea în detaliu a unei decizii prin care
o instanţă de recurs, întemeindu-se pe dispoziţii legale specifice, respinge
recursul declarat împotriva sentinţei pronunţate de o instanţă inferioară, ca
fiind lipsit de şanse de succes”, consideră necesar de a respinge şi alte
argumente invocate în apel, mai mult că acestea nu denotă încălcarea
esenţială sau aplicarea eronată la caz a normelor de drept material sau
procedural de către instanţe.

Din considerentele menţionate, Colegiul civil, comercial şi de contencios


al Curţii de Apel Chișinău conchide asupra necesității respingerii apelului
declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Reforma Art”, reprezentată de
avocatul Dumitru Pavel, şi menţinerii hotărârii din 24 ianuarie 2019 a
Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

În baza art. 385 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă al RM,
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel
Chișinău,

D E C I D E:

Se respinge apelul declarat de reprezentantul Societății cu Răspundere


Limitată ,,Reforma Art”, avocatul Dumitru Pavel.

Se menține hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 24


ianuarie 2019, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de
reprezentantul Partidului Democrat din Moldova cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală, Vadim Moțarschi împotriva Societății cu
Răspundere Limitată ,,Reforma Art” cu privire la obligarea difuzării spoturilor
electorale aferente referendumului republican consultativ din 24.02.2019.

Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în


termen de o zi de la data pronunțării.

Preşedintele completului,

Judecător Anatolie Minciuna

Judecători Victoria Sîrbu

Viorica Mihaila