Vous êtes sur la page 1sur 2

Em7 / F#m7b5 / GM7 Arpeggio and picking sequence

From Teemu Mäntysaari's Seventh Arpeggio Explorations


q=200

œœœœœ
E‹7 F©‹7(b5)
œ œœœœœ
° # œœœ œœœ œ œ œ œ
GŒ„Š7
œœœ ™
œ œœœ œ œ œ œœœ œœœœ œ ™
& œœœœ œ ‘ œ œ œ œ¢⁄
7 10 12 10 7 8 12 14 12 8 10 14 15 14 10
8 8 10 10 12 12
7 9 9 7 9 11 11 9 11 12 12 11
9 9 10 10 12 12
7 10 10 9 12 12 10 14 14

>œ œ œ >œ œ œ
° #™
E‹7
> >
œ œ œ >œ œ œ œ œ œ
2
& ™œ œ •
œ œ œ œ œ œ œ
5

œ œ œ> œ œ œ œ œ
>
> > > > > > >


¢⁄
7 7 10 7
8 8 8 8
7 9 7 9 7 9 9 9 12 9 9
9 9 9 9 9 9
7 10 10 10 7 10 7

> >œ œ > >œ œ


° #
F©‹7(b5)
> œ œ
GŒ„Š7
>
>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>œ œ > œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ ™™
9

& œœœ œ œ œœ œœœœœœ œœ œ œ


> >
> > > > > > > > > > > > > >


¢⁄ 9 12
8 8 12 8 7 10 10 14 10
10 10 10 10 12 8 12 12
9 11 9 11 9 11 11 11 14 11 11 11 12 11 12 11 12 12 16 12 12
10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12
12 12 9 12 9 10 14 14 14 10 14 10
2 q=60 - less than half speed this time...

œœœœœ
E‹7 F©‹7(b5)
œœœœœ œœœœœ
° #™ œ GŒ„Š7
œ œ
œ ™™
œ œœœ œ œœ œœœ
& ™œœœ
œ œ œ œ œœ
13
œ œ
œœ ‘ œœœ œ œœ

™ ™
™ ™
¢⁄
7 10 12 10 7 8 12 14 12 8 10 14 15 14 10
8 8 10 10 12 12
7 9 9 7 9 11 11 9 11 12 12 11
9 9 10 10 12 12
7 10 10 9 12 12 10 14 14

>œ œ œ >œ œ œ
° #™
E‹7
> >
œ œ œ œ 2
& ™œ œ •
œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ
17

œ œ œ œ œ œ
> >
> > > > > > >


¢⁄
7 7 10 7
8 8 8 8
7 9 7 9 7 9 9 9 12 9 9
9 9 9 9 9 9
7 10 10 10 7 10 7

> >œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ


° #
F©‹7(b5)
> œ
>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ > œ
GŒ„Š7
> >
œ œ œ >œ œ œ > œ œ œ ™
œœœœœ œœ œ
œ œ œœ œœ ™
21

& œœ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ œœ œ
> >
> > > > > > > > > > > > > >


¢⁄
8 8 12 8 7 10 10 14 10
10 10 10 10 12 8 12 12
9 11 9 11 9 11 11 11 14 11 11 11 12 11 12 11 12 12 16 12 12
10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12
9 12 12 12 9 12 9 10 14 14 14 10 14 10

Vous aimerez peut-être aussi