Vous êtes sur la page 1sur 88

Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA

Částka 85 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 82,–

O B S A H:

277. Zák o n o pojišťovnictví


278. Zák o n o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
Strana 3918 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

277

ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o pojišťovnictví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu- a provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou se
bliky: sídlem na území České republiky,

b) provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na


ČÁST PRVNÍ území České republiky pojišťovnou se sídlem na
OBECNÁ USTANOVENÍ území členského státu Evropské unie nebo na
území státu tvořícího Evropský hospodářský
§1 prostor jiného než Česká republika (dále jen „jiný
členský stát“) a provozování zajišťovací činnosti
Rozsah působnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpi- na území jiného členského státu,
sy Evropských společenství1) a upravuje podmínky
provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon c) provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na
dohledu v pojišťovnictví. území České republiky pojišťovnou se sídlem na
území jiného státu, než který je uveden v písme-
(2) Tímto zákonem se řídí nech a) a b) (dále jen „třetí stát“), a provozování
a) provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti po- zajišťovací činnosti na území České republiky za-
jišťovnou se sídlem na území České republiky jišťovnou se sídlem na území třetího státu.

1
) První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, ve znění směrnic Rady 76/580/EHS, 84/
/641/EHS, 87/343/EHS, 87/344/EHS, 88/357/EHS, 90/357/EHS, 90/618/EHS, 92/49/EHS, směrnic Evropského
parlamentu a Rady 95/26/ES, 2000/26/ES, 2002/13/ES, 2002/87/ES, 2005/1/ES, 2005/68/ES a 2006/101/ES.
Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění
v rámci Společenství.
Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných
účetních závěrkách, ve znění směrnic Rady 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 2006/99/ES, směrnic Evropského
parlamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES a 2006/46/ES.
Směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních
a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, a to zejména
ve vztahu k asistenčním službám pro turisty.
Směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních
a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu ve vztahu
k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce).
Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého
pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se
mění směrnice 73/239/EHS, ve znění směrnic Rady 90/618/EHS, 92/49/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady
2000/26/ES a 2005/14/ES.
Směrnice Rady 90/618/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 73/239/EHS a směrnice 88/357/EHS
o koordinaci právních a správních předpisů členských států týkajících se přímého pojištění jiného než životního, zejména
ve vztahu k pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
Směrnice Rady 91/371/EHS ze dne 20. června 1991 o provedení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím
a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním.
Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách
pojišťoven, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES a 2006/46/ES.
Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého
pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění), ve
znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES, 2000/64/ES, 2002/87/ES, 2005/1/ES, 2005/68/ES a 2007/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/
/EHS o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 79/267/EHS
a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady
2000/12/ES a 2002/83/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami a za-
jišťovnami v pojišťovací a zajišťovací skupině, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, 2005/1/ES
a 2005/68/ES.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3919

§2 bez ohledu na to, jsou-li k závazkům vyplývajícím


z této činnosti vytvářeny technické rezervy,
(1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nevzta-
huje se tento zákon na provádění nemocenského pojiš- c) institucí jiných než pojišťoven spočívající v uzaví-
tění, důchodového pojištění, penzijního připojištění se rání závazků poskytnout plnění pouze v případě
státním příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního smrti, jestliže toto plnění nepřesáhne průměrné ná-
pojištění, úrazového pojištění zaměstnanců a veřejné- klady na pohřeb nebo jestliže je poskytováno ne-
ho zdravotního pojištění2). peněžní plnění,
(2) Tento zákon se dále nevztahuje na činnost d) vzájemných pojišťoven, jejichž stanovy umožňují
a) pojišťoven vykonávajících svoji činnost na princi- stanovení mimořádných příspěvků, snížení plnění
pu vzájemnosti (dále jen „vzájemná pojišťovna“), nebo finanční záruky třetích osob a jejichž roční
u kterých se plnění mění podle dostupných zdrojů příjem z příspěvků hrazených v souvislosti s jejich
a které vyžadují, aby každý z jejich členů platil činností v oblasti životního pojištění nepřevyšuje
stejný příspěvek, ve 3 po sobě jdoucích letech hodnotu odpovídající
částce 140 000 000 Kč; pokud dojde k překročení
b) institucí jiných než pojišťoven spočívající v posky-
této částky v uvedeném období, řídí se činnost
tování plnění zaměstnancům a osobám samostatně
vzájemné pojišťovny tímto zákonem, a to od po-
výdělečně činným patřícím do jednoho podniku
čátku roku následujícího po uplynutí tříleté lhůty,
nebo podnikatelského seskupení nebo do jednoho
ekonomického oboru nebo skupiny oborů, a to e) institucí uvedených ve směrnici Evropského parla-
pro případ smrti nebo dožití se stanoveného věku mentu a Rady upravující životní pojištění a směr-
anebo pro případ přerušení nebo omezení činnosti, nici Rady upravující jiné než životní pojištění3),

1
) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/
/EHS a 88/357/EHS (Čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/13/ES ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS,
pokud jde o požadavky na míru solventnosti u neživotních pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění, ve znění směrnice Rady
2004/66/ES, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES, 2005/68/ES, 2006/101/ES, 2007/44/ES a 2008/19/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými
institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/
/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/
/12/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2008/25/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.
Směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru,
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/
/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/
/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/
/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/
/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/
/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES
a 2008/37/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS
a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro
obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
2
) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo
jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 248/2008 Sb.
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
3
) Čl. 3 body 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES.
Čl. 4 směrnice Rady 73/239/EHS, ve znění směrnice 84/641/EHS a Aktu o přistoupení Španělska a Portugalska.
Strana 3920 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

f) institucí jiných než pojišťoven spočívající v poskyt- §3


nutí pomoci v případě poruchy nebo nehody sil- Vymezení pojmů
ničního vozidla, ke které dojde na území České
republiky, a jedná-li se o (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
1. opravu na místě, pokud poskytovatel služby a) pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z ji-
využívá k této činnosti převážně vlastních za- ného členského státu nebo pojišťovna z třetího
městnanců a vlastního vybavení, státu,
2. převoz vozidla do nejbližšího nebo nejvhodněj- b) tuzemskou pojišťovnou právnická osoba se sídlem
šího místa opravy a přeprava řidiče a spolucestu- na území České republiky, které bylo Českou ná-
jících do nejbližšího místa, ze kterého mohou rodní bankou uděleno povolení k provozování po-
pokračovat ve své cestě jinými prostředky, jišťovací činnosti podle tohoto zákona,
3. převoz vozidla, popřípadě řidiče a spolucestují- c) pojišťovnou z jiného členského státu právnická
cích do místa jejich bydliště, do místa jejich od- osoba se sídlem na území jiného členského státu,
jezdu, je-li odlišné od místa jejich bydliště, nebo které bylo v tomto jiném členském státě uděleno
do cílového místa ve stejném státu Evropské povolení k provozování pojišťovací činnosti,
unie nebo státu tvořícího Evropský hospodář-
ský prostor (dále jen „členský stát“), d) pojišťovnou z třetího státu právnická osoba se síd-
lem na území třetího státu, která je v souladu s prá-
g) institucí jiných než pojišťoven, vem země svého sídla oprávněna provozovat po-
1. které provozují pouze činnost, která svým cha- jišťovací činnost,
rakterem odpovídá pojišťovací činnosti podle e) kaptivní pojišťovnou pojišťovna, kterou ovládá
odvětví pojištění uvedeného v části B bodě 18 osoba z finančního sektoru6) jiná než pojišťovna
přílohy č. 1 k tomuto zákonu, nebo zajišťovna nebo jiná osoba než pojišťovací
2. je-li tato činnost provozována výhradně na holdingová osoba nebo pojišťovací holdingová
území České republiky s plněním pouze věcnou osoba se smíšenou činností anebo, kterou ovládá
formou a jiná osoba, která není osobou z finančního sekto-
ru, pokud se činnost této pojišťovny výhradně
3. nepřesahuje-li celkový roční příjem z této čin- omezuje na poskytování pojištění pojistných rizik
nosti 5 600 000 Kč, osoby nebo osob společně tvořících podnikatelské
h) spočívající v pojištění exportních úvěrů na účet seskupení ve smyslu obchodního zákoníku,
státu nebo se zárukou státu nebo, je-li stát pojisti- f) pojišťovací činností přebírání pojistných rizik na
telem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, základě uzavřených pojistných smluv a plnění
i) Fondu pojištění vkladů podle zákona upravujícího z nich, přičemž součástí pojišťovací činnosti je
činnost bank4), správa pojištění, likvidace pojistných událostí, po-
skytování asistenčních služeb, nakládání s aktivy,
j) Garančního fondu obchodníků s cennými pa- jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny,
píry5). uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o za-
jištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uza-
(3) Podmínka, že k poruše nebo nehodě silničního vřených pojistných smluv a činnost směřující
vozidla dojde na území České republiky, neplatí v pří- k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich ná-
padě podle odstavce 2 písm. f) bodů 1 a 2, jestliže sledků,
oprava vozidla na místě nebo jeho převoz jsou posky-
továny institucí na území jiného státu bez povinnosti g) zajišťovnou tuzemská zajišťovna, zajišťovna z ji-
zaplatit jakoukoliv dodatečnou platbu recipročně proti ného členského státu nebo zajišťovna z třetího
předložení členské karty instituce, jíž je oprávněná státu,
osoba členem, a to na základě dohod mezi takovými h) tuzemskou zajišťovnou právnická osoba se sídlem
institucemi. na území České republiky, které bylo Českou ná-

4
) § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
5
) § 128 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
6
) § 3 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektro-
nických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších
zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3921

rodní bankou uděleno povolení k provozování za- rém se nachází sídlo pojišťovny nebo zajišťovny,
jišťovací činnosti podle tohoto zákona, r) hostitelským členským státem členský stát, ve kte-
i) zajišťovnou z jiného členského státu právnická rém má pojišťovna nebo zajišťovna pobočku nebo,
osoba se sídlem na území jiného členského státu, ve kterém dočasně poskytuje služby,
které bylo v tomto členském státě uděleno povo- s) pobočkou každá trvalá přítomnost pojišťovny
lení k provozování zajišťovací činnosti, nebo zajišťovny na území jiného než domovského
členského státu, bez ohledu na to, zda má tato pří-
j) zajišťovnou z třetího státu právnická osoba se síd-
tomnost formu organizační složky pojišťovny
lem na území třetího státu, která je v souladu s prá-
nebo zajišťovny, nebo se jedná o zastoupení této
vem země svého sídla oprávněna provozovat za-
pojišťovny nebo zajišťovny třetí osobou, která má
jišťovací činnost,
trvalé pověření jednat za pojišťovnu nebo zajiš-
k) kaptivní zajišťovnou zajišťovna, kterou ovládá ťovnu, jaké by měla její organizační složka,
osoba z finančního sektoru6) jiná než pojišťovna t) svobodou dočasně poskytovat služby právo pro-
nebo zajišťovna nebo jiná osoba než pojišťovací vozovat pojišťovací nebo zajišťovací činnost na
holdingová osoba nebo pojišťovací holdingová území hostitelského členského státu, a to v rozsahu
osoba se smíšenou činností anebo, kterou ovládá povolení uděleného příslušným orgánem dohledu
jiná osoba, která není osobou z finančního sekto- domovského členského státu, jestliže tato činnost
ru, pokud se činnost této zajišťovny výhradně nemá charakter trvalé přítomnosti na území hosti-
omezuje na poskytování zajištění pojistných rizik telského členského státu,
osoby nebo osob s ní vzájemně propojených,
u) příslušným orgánem dohledu orgán vykonávající
l) zajišťovací činností přebírání pojistných rizik na dohled nad pojišťovací nebo zajišťovací činností
základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna pojišťovny nebo nad zajišťovací činností zajiš-
zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném roz- ťovny,
sahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve v) údajem o osobě jméno, popřípadě jména, příjmení,
smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje datum narození a adresa bydliště fyzické osoby,
platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného v případě fyzické osoby podnikající též místo je-
(dále jen „zajistné“) z pojistných smluv uzavře- jího podnikání, nebo obchodní firma nebo název
ných pojistitelem, které jsou předmětem této a sídlo právnické osoby.
smlouvy (dále jen „zajišťovací smlouva“), plnění
z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv (2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
mezi zajistiteli, přičemž součástí zajišťovací čin- a) životním pojištěním pojistná odvětví uvedená
nosti je správa zajištění, nakládání s aktivy, jejichž v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny,
b) neživotním pojištěním pojistná odvětví uvedená
m) finančním umístěním aktiva, jejichž zdrojem jsou v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
technické rezervy pojišťovny nebo zajišťovny, c) životním zajištěním přebírání rizik vyplývajících
n) činností související s pojišťovací činností zpro- z pojistných smluv životního pojištění,
středkovatelská činnost prováděná v souvislosti d) neživotním zajištěním přebírání rizik vyplývajících
s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská z pojistných smluv neživotního pojištění,
činnost související s pojištěním fyzických a práv-
e) zaslouženým pojistným nebo zajistným část
nických osob, šetření pojistných událostí, vzdělá-
předepsaného pojistného nebo zajistného podle
vací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných fi-
uzavřené pojistné nebo zajišťovací smlouvy, která
nančních služeb, zprostředkování jiných finanč-
časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím,
ních služeb a další činnosti související s výkonem
bez ohledu na to, zda pojistné nebo zajistné bylo
povolené pojišťovací činnosti,
zaplaceno,
o) činností související se zajišťovací činností zpro- f) nezaslouženým pojistným nebo zajistným část
středkovatelská činnost prováděná v souvislosti předepsaného pojistného nebo zajistného podle
se zajišťovací činností, poradenská činnost souvi- uzavřené pojistné nebo zajišťovací smlouvy, která
sející se zajišťovací činností a jinými finančními časově souvisí s následujícím účetním obdobím,
službami, vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnic- bez ohledu na to, zda pojistné nebo zajistné bylo
tví a jiných finančních služeb a další činnosti sou- zaplaceno,
visející s výkonem povolené zajišťovací činnosti,
g) technickou úrokovou mírou zaručený podíl na vý-
p) domovským členským státem členský stát, ve kte- nosech z finančního umístění v životním pojištění,
Strana 3922 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

h) solventností schopnost pojišťovny nebo zajišťovny v jiné obchodní společnosti; není-li prokázáno, že
zabezpečit vlastními zdroji trvalou splnitelnost zá- jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množ-
vazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, stvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která
disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv v určité
i) splnitelností závazků prokazatelná schopnost po-
osobě, je ovládající osobou, a že osoby jednající ve
jišťovny nebo zajišťovny splnit závazky vzniklé
shodě, které disponují alespoň 40 % hlasovacích
z provozované pojišťovací nebo zajišťovací čin-
práv v určité osobě, jsou ovládajícími osobami,
nosti včetně závazků splatných v následujících
účetních obdobích, b) má právo jmenovat, volit či odvolat většinu členů
správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiné
j) správou pojištění nebo zajištění činnosti směřující obchodní společnosti a je zároveň společníkem ta-
k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných kové společnosti,
nebo zajišťovacích smluv,
c) má právo uplatňovat rozhodující vliv v jakékoliv
k) pojistným kmenem soubor uzavřených pojistných jiné obchodní společnosti, jejíž je společníkem, na
smluv, základě smlouvy, kterou s ní uzavřel, nebo podle
l) příslušenstvím pojistného kmene práva a povin- jejích stanov, společenské nebo zakladatelské
nosti, které vyplývají z uzavřených pojistných smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se taková spo-
smluv, a finanční umístění odpovídající tomuto lečnost řídí, aby se těmto smlouvám nebo stano-
kmeni, vám, společenským nebo zakladatelským smlou-
vám podřídila,
m) kmenem zajišťovacích smluv soubor uzavřených
d) je společníkem jakékoli jiné obchodní společnosti
zajišťovacích smluv,
a
n) příslušenstvím kmene zajišťovacích smluv práva 1. většina členů statutárního nebo dozorčího
a povinnosti, které vyplývají z uzavřených zajišťo- orgánu této společnosti byla jmenována vý-
vacích smluv, a finanční umístění odpovídající to- hradně pomocí využití jejích hlasovacích práv,
muto kmeni, nemá-li však jiná osoba vůči této ovládané
o) pojistnými podmínkami smluvní podmínky zpra- osobě práva uvedená v písmenech a), b) nebo
cované pojišťovnou pro uzavírání pojistných c), nebo
smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny 2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostat-
těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění ními společníky této společnosti většinu hlaso-
sjednávaných v rámci pojistného odvětví, zejména vacích práv společníků v této společnosti, nebo
všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo do- e) jinak než podle písmen a) až d) skutečně uplatňuje
plňkové pojistné podmínky, rozhodující vliv v jiné osobě.
p) asistenčními službami pomoc poskytovaná oso- (4) Pro účely odstavce 3
bám, které se dostanou do nesnází během cesto-
vání nebo při pobytu mimo místo svého bydliště, a) písm. a), b) a d) musí být k hlasovacím, jmenova-
která spočívá v závazku pojišťovny, která provo- cím a odvolacím právům ovládající osoby přičtena
zuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví práva všech ostatních ovládaných osob a práva ná-
uvedeného v části B bodě 18 přílohy č. 1 k tomuto ležející kterékoli osobě jednající vlastním jménem,
zákonu, poskytnout na základě předchozí úhrady ale na účet ovládající osoby nebo jiné ovládané
pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě osoby,
oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato b) písm. a), b) a d) se od práv uvedených v odstavci 3
osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné udá- musí odečíst práva
losti, přičemž pomoc může mít formu peněžitého 1. příslušející k akciím nebo podílům drženým na
nebo věcného plnění a věcné plnění může být po- účet jakékoli osoby jiné než ovládající osoby
skytováno na základě smluvního vztahu osobou nebo některé ovládané osoby, nebo
odlišnou od pojišťovny; za asistenční činnost se 2. příslušející k akciím nebo podílům drženým
nepovažuje servis nebo údržba vozidla ani infor- jako záruka, jsou-li tato práva vykonávána
mace o poskytování této činnosti nebo její zpro- v souladu s přijatými pokyny nebo je-li držení
středkování. těchto akcií nebo podílů pro držící podnik sou-
částí běžné obchodní činnosti ve spojitosti s po-
(3) Pro účely tohoto zákona se ovládající osobou
skytováním půjček, za podmínky, že hlasovací
rozumí osoba, která
práva jsou vykonávána v zájmu osoby posky-
a) disponuje většinou hlasovacích práv společníků tující záruku,
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3923

c) písm. a) a d) musí být od souhrnu hlasovacích práv podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad
společníků ovládané osoby odečtena hlasovací finančními konglomeráty9) a jejíž hlavní činností je
práva příslušející k akciím nebo podílům, které získávat a držet podíly v ovládaných osobách,
jsou v držení této osoby, jí ovládané osoby nebo které jsou výlučně nebo převážně pojišťovnami
osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto nebo zajišťovnami, přičemž alespoň jedna z těchto
osob. ovládaných osob je tuzemskou pojišťovnou nebo
tuzemskou zajišťovnou,
(5) Při posuzování přímého nebo nepřímého podí-
lu se nepřihlíží k hlasovacím právům ani podílům drže- g) pojišťovací holdingovou osobou se smíšenou čin-
ným bankami, spořitelními a úvěrními družstvy nebo ností ovládající osoba jiná než pojišťovna nebo za-
obchodníky s cennými papíry v důsledku upsání nebo jišťovna, pojišťovací holdingová osoba nebo smí-
umístění finančních nástrojů na základě pevného zá- šená finanční holdingová osoba, jejíž alespoň jedna
vazku převzetí7), pokud práva spojená s tímto podílem ovládaná osoba je tuzemskou pojišťovnou nebo
nejsou vykonávána ani jinak využívána k zasahování do tuzemskou zajišťovnou,
řízení emitenta a pokud do jednoho roku ode dne jejich
nabytí dojde ke změně jejich vlastníka. h) skupinou 2 nebo více osob, mezi kterými existuje
úzké propojení,
(6) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
i) úzkým propojením vztah, kdy jsou 2 nebo více
a) ovládanou osobou osoba, vůči níž je jiná osoba osob propojeny takovým způsobem, že
v postavení ovládající osoby; všechny ovládané
1. jedna z osob je přidruženou osobou jiné osoby,
osoby ovládaných osob jsou rovněž považovány
a to přímo nebo prostřednictvím jiné osoby
za ovládané osoby ovládající osoby, která je v čele
nebo osob,
těchto osob,
2. jedna z osob je ovládanou osobou jiné osoby,
b) přidruženou osobou osoba, v níž jiná osoba vy-
a to přímo nebo prostřednictvím jiné osoby
konává podstatný vliv na řízení nebo provozování
nebo osob,
podniku této osoby, jenž není vztahem ovládající
a ovládané osoby a není pouze dočasný; přímý 3. 2 osoby jsou ovládanými osobami téže ovláda-
nebo nepřímý podíl posuzovaný samostatně nebo jící osoby, a to přímo nebo prostřednictvím jiné
jejich součet představující alespoň 20 % na základ- osoby nebo osob, nebo
ním kapitálu nebo hlasovacích právech se vždy
4. většinu členů statutárních, řídících nebo dozor-
považuje za podstatný vliv, ledaže jde o vztah
čích orgánů jedné osoby tvoří po většinu účet-
ovládající a ovládané osoby,
ního období osoby, které jsou ve statutárních,
c) účastí vztah mezi osobou a jinou osobou, která je řídících nebo dozorčích orgánech jiné osoby
vůči ní v postavení ovládané nebo přidružené oso- nebo osob, které jsou s jinou osobou v úzkém
by, propojení podle bodů 1 až 3, ledaže jde o osoby,
které vykonávají takovou funkci v rámci svého
d) kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl podnikání na profesionálním základě a není-li
na základním kapitálu nebo hlasovacích právech účelem výkonu jejich funkce vzájemné propo-
právnické osoby nebo jejich součet, který předsta- jení aktivit osob, v nichž je funkce člena statu-
vuje alespoň 10 % nebo umožňuje vykonávat vý- tárního, řídícího nebo dozorčího orgánu vyko-
znamný vliv na řízení této právnické osoby, návána,
e) nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím
j) osobou s účastí na řízení pojišťovny nebo zajiš-
jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě
ťovny osoba, která není statutárním orgánem nebo
včetně podílu na hlasovacích právech z cenných
jeho členem, členem dozorčího orgánu pojišťovny
papírů a podmínky jejich sčítání podle zákona
nebo zajišťovny, jejím prokuristou nebo zástup-
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8),
cem její pobočky a která na základě dohody, účasti
f) pojišťovací holdingovou osobou ovládající osoba, na pojišťovně nebo zajišťovně nebo na základě jiné
která není smíšenou finanční holdingovou osobou skutečnosti řídí její činnost.

7
) Bod 6 oddíl A přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES.
8
) Zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9
) Zákon č. 377/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Strana 3924 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

ČÁST DRUHÁ tují, je oprávněna užívat v obchodní firmě pouze práv-


PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTÍ nická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací
V POJIŠŤOVNICTVÍ činnost, s výjimkou pojišťovny, jejíž činnost je upra-
vena jiným právním předpisem a s výjimkou pojišťova-
HLAVA I cího zprostředkovatele a samostatného likvidátora po-
jistných událostí. Slovo „zajišťovna“, jeho překlad nebo
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ slova, v jejichž základě se toto slovo nebo jeho tvar
vyskytuje, je oprávněna užívat v obchodní firmě pouze
§4 právnická osoba, která je oprávněna provozovat zajiš-
Základní podmínky pro provozování činností ťovací činnost, s výjimkou pojišťovacího zprostředko-
v pojišťovnictví vatele oprávněného provozovat zprostředkování zajiš-
tění.
(1) Provozovat na území České republiky pojišťo-
vací činnost může pouze tuzemská pojišťovna a pojiš- §6
ťovna z třetího státu, které bylo Českou národní ban- Další požadavky na provozování činností
kou uděleno povolení k provozování této činnosti, v pojišťovnictví
nebo pojišťovna z jiného členského státu, a to na zá- (1) Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna pro-
kladě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody vozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost
dočasně poskytovat služby. a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgá-
(2) Provozovat na území České republiky zajišťo- nem dohledu, je povinna jednat s odbornou péčí a po-
vací činnost může pouze tuzemská zajišťovna a, nesta- stupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti
noví-li tento zákon jinak, zajišťovna z třetího státu, způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími
které bylo Českou národní bankou uděleno povolení osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo
k provozování této činnosti, nebo zajišťovna z jiného bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Za tímto
členského státu, a to na základě práva zřizovat pobočky účelem je tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího
nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu
povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat
(3) Provozovat na území České republiky zajišťo- funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém, pravidelně
vací činnost může také tuzemská pojišťovna a, nesta- z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpoví-
noví-li tento zákon jinak, pojišťovna z třetího státu, dající opatření.
které bylo Českou národní bankou uděleno povolení
k provozování této činnosti, nebo pojišťovna z jiného (2) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna ne-
členského státu, a to na základě práva zřizovat pobočky smí být neomezeně ručícím společníkem obchodní spo-
nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. lečnosti, včetně společnosti se sídlem na území jiného
státu, než je Česká republika.
(4) Žádost o udělení povolení k činnosti nebo
o nabytí účasti upravená tímto zákonem nesmí být (3) Pojišťovna nebo zajišťovna může na území
Českou národní bankou posuzována s ohledem na České republiky při zprostředkování pojištění nebo za-
ekonomické potřeby trhu. Česká národní banka po- jištění a při likvidaci pojistných událostí využívat slu-
volení udělí, jestliže jsou splněny podmínky stanovené žeb pouze pojišťovacího zprostředkovatele nebo samo-
tímto zákonem. statného likvidátora pojistných událostí, který svoji
činnost vykonává v souladu s podmínkami zákona
§5 upravujícího činnost pojišťovacích zprostředkovatelů
a samostatných likvidátorů pojistných událostí10).
Ochrana obchodní firmy
(4) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího
(1) Tuzemská pojišťovna uvede ve své obchodní
státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího
firmě slovo „pojišťovna“. Tuzemská zajišťovna uvede
státu je oprávněna uzavírat smlouvy, jejichž účelem je
ve své obchodní firmě slovo „zajišťovna“.
trvalý nebo dočasný převod nebo rozdělení některých
(2) Slovo „pojišťovna“, jeho překlad nebo slova, činností, s výjimkou přebírání pojistných rizik do po-
v jejichž základě se tato slova nebo jejich tvary vysky- jištění nebo přebírání zajistných rizik do zajištění, a to

10
) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně
živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších
předpisů.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3925

buď v celém rozsahu nebo zčásti na jinou osobu (dále 2. účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování,
jen „smlouva o vyčlenění činnosti“), pokud tím nedo- měření, sledování a ohlašování rizik,
chází ke zkreslování účetnictví nebo ohrožování stabi- 3. účinné postupy přijímání opatření vedoucích
lity jejího hospodaření. To platí i pro smlouvy uzaví- k omezení případných rizik a
rané s jinou osobou ve skupině, jejímž předmětem je c) systém vnitřní kontroly, jehož součástí je vždy
vzájemné sdílení nákladů na činnosti společné těmto 1. vnitřní audit a
osobám (dále jen „smlouva o sdílení nákladů“) a pro 2. průběžná kontrola dodržování právních povin-
přemístění činnosti mimo území České republiky (dále ností pojišťovny nebo zajišťovny, včetně pos-
jen „přemístění činnosti“). Uzavřením smlouvy o vyčle- tupu pro vyřizování stížností.
nění činnosti, smlouvy o sdílení nákladů nebo přemís-
těním činnosti není dotčena odpovědnost pojišťovny (2) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený
nebo zajišťovny za její činnost ani její povinnosti sta- a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti činností
novené tímto zákonem vůči České národní bance. tuzemské pojišťovny, pojišťovny z třetího státu, tuzem-
ské zajišťovny a zajišťovny z třetího státu.
(5) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajiš-
ťovna založená jako akciová společnost vydává akcie, (3) Vyhláška stanoví požadavky na řídicí a kon-
s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze v zaknihované trolní systém v rozsahu podle odstavce 1.
podobě.
§8
(6) Pojišťovna a zajišťovna postupuje ve své čin-
nosti tak, aby nedocházelo ke ztížení nebo znemožnění Důvěryhodnost fyzických osob
výkonu dohledu podle tohoto zákona. (1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou
(7) Pojišťovna a zajišťovna při provozování pojiš- fyzickou osobu považuje fyzická osoba, která splňuje
ťovací nebo zajišťovací činnosti zpracovává osobní a) podmínky trestněprávní bezúhonnosti uvedené
údaje včetně rodných čísel; takové zpracování osobních v odstavci 2 a
údajů se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení b) další podmínky stanovené pro výkon funkce člena
právní povinnosti správce podle zákona upravujícího představenstva akciové společnosti podle obchod-
ochranu osobních údajů11). ního zákoníku.
(2) Za trestněprávně bezúhonnou (dále jen „bez-
§7
úhonnost“) se pro účely tohoto zákona nepovažuje fy-
Řídicí a kontrolní systém zická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro
(1) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje a) trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
a) předpoklady řádné správy a řízení pojišťovny b) trestný čin proti majetku nebo hospodářský
nebo zajišťovny, a to vždy trestný čin spáchaný z nedbalosti,
1. zásady a postupy řízení tuzemské pojišťovny pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
nebo tuzemské zajišťovny,
(3) Za důvěryhodnou se pro účely tohoto zákona
2. organizační uspořádání s řádným, průhledným považuje fyzická osoba, jejíž dosavadní zkušenosti, vý-
a uceleným vymezením působnosti a rozhodo- kon podnikatelské činnosti, činnosti v profesním či ob-
vací pravomoci, v jehož rámci se současně vy- dobném sdružení nebo výkon funkce dávají předpo-
mezí funkce, jejichž souběžný výkon je neslu- klad řádného řízení pojišťovny, zajišťovny nebo jejich
čitelný, a postupy pro zamezení vzniku mož- poboček.
ného střetu zájmů,
3. řádné administrativní postupy a postupy účto- §9
vání,
Důvěryhodnost právnických osob
b) řízení rizik, které vždy zahrnuje
1. pravidla přístupu pojišťovny nebo zajišťovny (1) Za důvěryhodnou se považuje právnická
k rizikům, kterým je nebo může být vystavena, osoba,
včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a) splňuje-li podmínku důvěryhodnosti každý člen
a rizika likvidity, statutárního a dozorčího orgánu právnické osoby,

11
) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/
/2004 Sb.
Strana 3926 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

b) které nebylo odejmuto povolení k provozování centrálního depozitáře nebo organizátora regulo-
činnosti pro porušení podmínek stanovených vaného trhu.
tímto nebo jiným právním předpisem,
(2) Osoba, která v tuzemské pojišťovně nebo tu-
c) ohledně jejíhož majetku nebylo pravomocně roz- zemské zajišťovně vykonává činnost odpovědného po-
hodnuto o tom, že je tato právnická osoba jistného matematika, nesmí být statutárním orgánem
v úpadku. nebo jeho členem anebo prokuristou tuzemské pojiš-
(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou ťovny nebo tuzemské zajišťovny, nebo osobou, která
právnickou osobu považuje rovněž právnická osoba, na pojišťovnu nebo zajišťovnu přímo řídí.
jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže insolvenční (3) Vedoucím pobočky tuzemské pojišťovny nebo
soud zrušil konkurs jinak než tuzemské zajišťovny nesmí být fyzická osoba, která je
a) usnesením o zrušení konkursu po splnění roz- osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) až c), v od-
vrhového usnesení, nebo stavci 2 nebo zaměstnancem centrálního depozitáře
b) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. nebo organizátora regulovaného trhu, ani fyzická
osoba, která je ve státě, kde se nachází pobočka, v ob-
(3) Za důvěryhodnou se nepovažuje právnická dobném postavení.
osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs v případě,
že insolvenční soud zamítl insolvenční návrh proto, že (4) Vedoucím pobočky pojišťovny z třetího státu
její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenč- nebo zajišťovny z třetího státu nesmí být fyzická osoba,
ního řízení. která je osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) až c),
v odstavci 2 nebo zaměstnancem centrálního depozi-
§ 10 táře nebo organizátora regulovaného trhu, ani fyzická
osoba, která je v domovském státě této pojišťovny nebo
Střet zájmů zajišťovny v obdobném postavení.
(1) Statutárním orgánem nebo jeho členem, čle-
nem dozorčího orgánu tuzemské pojišťovny nebo tu- § 11
zemské zajišťovny, jejich prokuristou a osobou s účastí Doklad o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání
na jejím řízení nesmí být fyzická osoba, která je a praxi
a) poslancem nebo senátorem Parlamentu České re-
publiky, členem vlády České republiky nebo ve- (1) Dokladem o bezúhonnosti občana České re-
doucím jiného ústředního orgánu státní správy, publiky a zahraniční fyzické osoby, která se v posled-
ních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje
b) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nej- bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než
vyššího kontrolního úřadu nebo zaměstnancem 3 měsíce v České republice, je výpis z Rejstříku tres-
státu zařazeným do Nejvyššího kontrolního tů podle zákona upravujícího Rejstřík trestů12) (dále jen
úřadu, členem bankovní rady České národní „výpis z Rejstříku trestů“).
banky nebo jejím zaměstnancem,
c) statutárním orgánem nebo jeho členem, členem (2) Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost
dozorčího orgánu nebo prokuristou jiné tuzemské odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fy-
právnické osoby, která je pojišťovnou, zajišťov- zická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se v po-
nou, penzijním fondem, bankou, spořitelním sledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje
a úvěrním družstvem nebo jinou finanční institucí, bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než
pojišťovacím zprostředkovatelem, samostatným 3 měsíce. Občan České republiky, který se v posledních
likvidátorem pojistných událostí, anebo osobou 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bez-
s povolením k obchodování s cennými papíry; to úhonnost, zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 mě-
neplatí, je-li tato právnická osoba ovládanou oso- síce v zahraničí, dokládá svoji bezúhonnost také odpo-
bou nebo ovládající osobou pojišťovny nebo za- vídajícími doklady vydanými státem, ve kterém se
jišťovny, ve které je tato fyzická osoba členem sta- v uvedené době zdržoval.
tutárního nebo dozorčího orgánu, anebo jejich (3) Jestliže stát podle odstavce 2 nevydává doklad
prokuristou, nebo jedná-li se o koncern, obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje se za rov-
d) pojišťovacím zprostředkovatelem, samostatným nocenný doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby do-
likvidátorem pojistných událostí, zaměstnancem klad vydaný příslušným soudem nebo správním úřa-

12
) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3927

dem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, z podmínek důvěryhodnosti nebo kdy se dostala do
ve kterém se v posledních 3 letech přede dnem, ke kte- střetu zájmů.
rému se prokazuje bezúhonnost, osoba zdržovala ne-
(3) Pojišťovna nebo zajišťovna uvedená v od-
přetržitě po dobu více než 3 měsíce. Nevydává-li ani
stavci 1 předloží České národní bance ke schválení ji-
takový doklad, považuje se za rovnocenný doklad
nou osobu, která má nahradit osobu, jejíž funkce za-
čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné fyzickou
nikla podle odstavce 2, a to do 15 dnů ode dne, kdy se
osobou před příslušným soudem nebo správním úřa-
dozvěděla o ztrátě důvěryhodnosti osoby podle od-
dem anebo před notářem státu, jehož je fyzická osoba
stavce 1 nebo o tom, že se tato osoba dostala do střetu
občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech
zájmů.
přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost,
osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce.
HLAVA II
(4) Jako doklad o dosaženém vzdělání posuzované
PROVOZOVÁNÍ POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI
fyzické osoby se předkládá vysokoškolský diplom
spolu s vysvědčením o státní zkoušce, vysvědčení o ab-
Díl 1
solutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy, vy-
svědčení o maturitní zkoušce nebo jiný obdobný do- Provozování pojišťovací činnosti
klad vydaný příslušnou vzdělávací institucí nebo jiný tuzemskou pojišťovnou
písemný podklad, který věrohodným způsobem do-
kládá § 13
a) název a druh nebo typ vzdělávací instituce, Povolení k provozování pojišťovací činnosti
b) řádné ukončení studijního programu, tuzemskou pojišťovnou
c) dobu trvání studijního programu a jeho náplň. (1) Česká národní banka uděluje povolení k pro-
vozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví
(5) Jako doklad o dosavadních zkušenostech nebo
životních pojištění, podle pojistných odvětví neživot-
o výkonu funkce posuzované fyzické osoby se před-
ních pojištění nebo podle skupin neživotních pojištění
kládá čestné prohlášení zejména s údaji o všech vyko-
uvedených příloze č. 1 k tomuto zákonu. Povolení se
návaných zaměstnáních s popisem vykonávaných čin-
může vztahovat i na výkon činností souvisejících s po-
ností a funkcí, o všech podnikatelských aktivitách, ji-
jišťovací činností, pokud o ně žadatel požádal a pokud
ných samostatně výdělečných činnostech, členstvích
v žádosti podle odstavce 5 prokázal dostatečnou schop-
v orgánech jiných právnických osob a členstvích v pro-
nost tyto činnosti provozně a finančně zabezpečit. Čes-
fesních sdruženích, komorách nebo asociacích (dále jen
ká národní banka může požadovaný rozsah činnosti
„praxe“).
omezit, jestliže není dostatečně prokázána schopnost
(6) Jedná-li se o právnickou osobu se sídlem na žadatele finančně nebo provozně zabezpečit provozo-
území jiného členského státu nebo státu, který je čle- vání činnosti v rozsahu uvedeném v žádosti.
nem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
a tato osoba působí na finančním trhu a je osobou re- (2) Tuzemská pojišťovna je oprávněna provozovat
gulovanou, je dokladem o splnění podmínek důvěry- pojišťovací činnost na základě a v rozsahu povolení
hodnosti potvrzení orgánu dohledu země sídla práv- uděleného Českou národní bankou jako akciová spo-
nické osoby, který nad touto osobou vykonává dohled. lečnost nebo družstvo a je-li její skutečné sídlo na
území České republiky.
§ 12 (3) Povolení udělené Českou národní bankou za
Zánik funkce pro ztrátu důvěryhodnosti podmínek stanovených tímto zákonem tuzemské pojiš-
nebo z důvodu střetu zájmů ťovně je platné pro všechny členské státy a opravňuje ji
za podmínek stanovených tímto zákonem k provozo-
(1) Jestliže osoba, která je v pojišťovně nebo za- vání pojišťovací činnosti nebo zajišťovací činnosti na
jišťovně ve funkci nebo v postavení, se kterými tento území jiného členského státu, a to buď prostřednictvím
zákon spojuje podmínku důvěryhodnosti, přestala spl- pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat
ňovat některou z podmínek uvedených v § 8 odst. 1 služby.
a 3, § 9 odst. 1 nebo se dostala do střetu zájmů podle
§ 10, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného od- (4) Povolení České národní banky je tuzemská
kladu oznámit této pojišťovně nebo zajišťovně a sou- pojišťovna povinna si vyžádat také před změnou roz-
časně České národní bance. sahu pojišťovací činnosti, pokud podle tohoto zákona
taková změna nepodléhá pouze informační povinnosti.
(2) Funkce, kterou osoba uvedená v odstavci 1 vy-
konává, jí zaniká dnem, kdy přestala splňovat některou (5) Česká národní banka uděluje povolení tuzem-
Strana 3928 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

ské pojišťovně k provozování pojišťovací činnosti na (7) Tuzemské pojišťovně nelze udělit povolení
základě písemné žádosti zakladatele tuzemské pojišťov- k souběžnému provozování pojišťovací činnosti podle
ny, jejíž sídlo a skutečné sídlo má být na území České pojistných odvětví životních pojištění a neživotních
republiky, a to přede dnem jejího zápisu do obchod- pojištění, s výjimkou pojišťovny, která žádá o udělení
ního rejstříku. O této žádosti rozhodne Česká národní povolení k provozování pojišťovací činnosti podle po-
banka nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy jí byla do- jistných odvětví životních pojištění souběžně s provo-
ručena, jestliže obsahuje náležitosti stanovené tímto zá- zováním pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví
konem. Oprávnění k provozování pojišťovací činnosti uvedených v části B bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto
vznikne tuzemské pojišťovně dnem jejího zápisu do zákonu.
obchodního rejstříku.
§ 14
(6) Povolení k provozování pojišťovací činnosti
tuzemskou pojišťovnou nelze udělit, pokud Pojištění pojistného rizika v neživotním pojištění
nad rámec uděleného povolení
a) nejsou splněny podmínky stanovené tímto záko-
nem, (1) Tuzemská pojišťovna, které bylo uděleno po-
b) osoby, které mají mít kvalifikovanou účast na tu- volení k provozování pojišťovací činnosti podle jed-
zemské pojišťovně, nedávají jistotu řádného řízení noho nebo více pojistných odvětví neživotních pojiště-
tuzemské pojišťovny, ní, může uzavřít pojistnou smlouvu i pro pojistné ri-
ziko spadající do odvětví neživotních pojištění, pro
c) navrhovaní členové statutárních nebo dozorčích které jí nebylo uděleno povolení, za předpokladu, že
orgánů tuzemské pojišťovny nesplňují podmínky toto riziko
důvěryhodnosti nebo jsou ve střetu zájmů nebo
tyto osoby nebo osoby s účastí na řízení této po- a) souvisí s pojistným rizikem spadajícím do odvětví,
jišťovny nedávají s ohledem na jejich kvalifikaci pro které jí bylo uděleno povolení,
a dosavadní praxi jistotu jejího řádného řízení, b) týká se předmětu, který je pojištěn proti pojistné-
d) úzké propojení mezi tuzemskou pojišťovnou a dal- mu riziku podle písmene a), a
šími fyzickými nebo právnickými osobami by brá- c) je pojištěno stejnou pojistnou smlouvou, kterou je
nilo účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví pojištěno pojistné riziko podle písmene a),
podle tohoto zákona, (dále jen „doplňkové pojištění v neživotním pojištění“).
e) není, s ohledem na požadovaný rozsah a charakter (2) Pojistné riziko spadající do pojistného odvětví
činnosti této pojišťovny, dána jistota její finanční neživotních pojištění uvedeného v části B bodě 10
stability, zejména s ohledem na nedostatečnost písm. a), bodech 14, 15 nebo 17 přílohy č. 1 k tomuto
personálních, technických a organizačních předpo- zákonu nemůže být doplňkovým pojištěním v neživot-
kladů pro výkon požadované činnosti, ním pojištění; pojistné riziko spadající do odvětví uve-
f) účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle deného v části B bodě 17 této přílohy může být do-
tohoto zákona by bránily právní předpisy třetího plňkovým pojištěním k pojistnému odvětví uvedenému
státu, kterými se řídí jedna nebo více fyzických v části B bodě 18 této přílohy, jsou-li splněny pod-
nebo právnických osob, s nimiž má mít tuzemská mínky podle odstavce 1 a vztahuje-li se pojistné riziko
pojišťovna úzké propojení, nebo obtížná vynuti- podle odstavce 1 písm. a) výhradně k asistenčním služ-
telnost povinností daných těmito právními před- bám pojištěné osoby. Doplňkové pojištění v neživotním
pisy, pojištění nemůže svojí pojistnou částkou nebo limitem
g) aktiva, jejichž zdrojem je základní kapitál, nebo pojistného plnění převýšit pojistnou částku nebo limit
ostatní aktiva tuzemské pojišťovny pocházejí pojistného plnění stanovený pro pojistné riziko podle
z trestné činnosti nebo z neidentifikovatelných odstavce 1 písm. a). Doplňkové pojištění v neživotním
zdrojů nebo není prokázán původ kapitálu a dal- pojištění lze sjednat pouze na základě individuální žá-
ších finančních zdrojů, dosti pojistníka.
h) navrhovaný řídicí a kontrolní systém včetně systé-
§ 15
mu řízení rizik nedává jistotu své funkčnosti a efek-
tivnosti, Žádost o udělení povolení
i) ze žádosti podle odstavce 5 vyplývá, že pojišťovací (1) Žádost o udělení povolení k provozování po-
činnost nemá být vykonávána na území České re- jišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou obsahuje,
publiky nebo pouze v omezeném rozsahu, nebo mimo náležitostí stanovených správním řádem, údaje
j) žadatel uvedl v žádosti nepravdivé údaje, které týkající se založené pojišťovny, a to
jsou pro posouzení žádosti rozhodující. a) výši základního kapitálu pojišťovny založené jako
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3929

akciová společnost nebo výši zapisovaného zá- i) čestné prohlášení žadatele o tom, že údaje uvedené
kladního kapitálu pojišťovny založené jako druž- v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, ak-
stvo (dále jen „základní kapitál“), tuální a úplné.
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro- (3) V obchodním plánu uvedeném v odstavci 2
zení, adresu bydliště fyzické osoby nebo obchodní písm. b) žadatel uvede
firmu nebo název a sídlo právnické osoby jako
zakladatele tuzemské pojišťovny, a) jedno nebo více pojistných odvětví, popřípadě
skupiny odvětví, pro které má být povolení udě-
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro- leno, včetně činností souvisejících s pojišťovací čin-
zení a adresu bydliště fyzické osoby, jako člena ností, mají-li být tyto činnosti provozovány,
představenstva, dozorčí rady nebo kontrolní ko-
mise nebo která má působit jako prokurista tu- b) metody výpočtu pojistného; u životních pojištění
zemské pojišťovny, nebo jako osoby s účastí na včetně statistických dat, na kterých je tento výpo-
jejím řízení, čet založen,
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro- c) metody výpočtu technických rezerv,
zení a adresu bydliště fyzické osoby, která má v tu- d) základní principy pasivního zajištění,
zemské pojišťovně vykonávat činnost odpověd- e) položky, z nichž se sestává garanční fond podle
ného pojistného matematika podle § 81, § 77,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození f) předpokládané náklady na zřízení provozního sy-
a adresu bydliště fyzických osob, nebo obchodní stému a organizaci obchodní sítě a způsob krytí
firmu nebo název a sídlo právnických osob, na- těchto nákladů; v případě provozování pojištění
vrhovaných do funkce škodních zástupců jmeno- podle odvětví neživotních pojištění uvedeného
vaných v každém členském státě, má-li být tuzem- v části B bodě 18 přílohy č. 1 k tomuto zákonu
skou pojišťovnou provozováno pojištění podle po- nebo činností souvisejících s pojišťovací činností,
jistného odvětví uvedeného v části B bodě 10 písm. také finanční a technické zdroje určené na zabez-
a) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. pečení asistenčních služeb,
(2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží g) pro první 3 účetní období
a) stanovy, u akciové společnosti také zakladatelská 1. odhad výnosů a nákladů v členění na náklady
smlouva nebo listina, spojené se zavedením činnosti a na běžné ná-
b) obchodní plán, klady, zejména režijní náklady a náklady na od-
měny pojišťovacím zprostředkovatelům,
c) doklady o bezúhonnosti fyzických osob nebo dů-
věryhodnosti právnické osoby, které jsou zaklada- 2. podrobný odhad příjmů a výdajů z provozo-
teli tuzemské pojišťovny, vané pojišťovací činnosti,
3. odhadovanou rozvahu a výkaz zisků a ztrát,
d) doklady o důvěryhodnosti a o dosaženém vzdělání
4. odhadovaný výpočet výše míry solventnosti,
a praxi fyzických osob uvedených v odstavci 1
5. aktiva určená ke krytí závazků z provozované
písm. c),
pojišťovací činnosti a požadované míry solvent-
e) doklady prokazující původ základního kapitálu nosti,
a jeho splacení,
h) návrhy nebo základní zásady smluv o vyčlenění
f) seznam osob, které mají mít kvalifikovanou účast činnosti nebo o sdílení nákladů, mají-li být takové
v tuzemské pojišťovně, s údaji o těchto osobách smlouvy po udělení povolení uzavřeny,
a o výši podílu na základním kapitálu a hlasovacích
právech nebo jiné formě takové účasti; za každou i) návrhy nebo základní zásady pro přemístění čin-
takovou osobu žadatel přiloží doklady, které se nosti, má-li být některá z činností po udělení po-
vyžadují při podání žádosti o souhlas k nabytí volení přemístěna.
účasti podle § 24 odst. 3, (4) Vyhláška stanoví formu a obsah dokladů při-
g) seznam osob, které mají být úzce propojeny s tu- kládaných k žádosti podle odstavce 2.
zemskou pojišťovnou, s uvedením údajů o těchto
osobách a s uvedením způsobu propojení, § 16
h) popis postupů a metod pro zajištění funkčního Udělení povolení pojišťovně ve skupině
a efektivního řídicího a kontrolního systému
včetně systému řízení rizik a zajištění personál- (1) Před udělením povolení k provozování pojiš-
ních, technických a organizačních předpokladů ťovací činnosti tuzemské pojišťovně, která se má stát
pro výkon navrhovaných činností, a) ovládanou osobou pojišťovny z jiného členského
Strana 3930 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

státu nebo zajišťovny z jiného členského státu, především, aby zisky z životního pojištění přiná-
nebo šely prospěch osobám oprávněným z pojistných
b) ovládanou osobou jiné osoby, která je ovládající smluv uzavřených pojišťovnou v životním pojiště-
osobou pojišťovny z jiného členského státu nebo ní takovým způsobem, jako kdyby tuzemská po-
zajišťovny z jiného členského státu, jišťovna provozovala výlučně životní pojištění,
si Česká národní banka vyžádá stanovisko příslušného b) minimální finanční požadavky, zejména požado-
orgánu dohledu dotčeného jiného členského státu. vaná míra solventnosti související s jednou nebo
druhou z těchto 2 činností, nebyly plněny na úkor
(2) Před udělením povolení k provozování pojiš- druhé činnosti,
ťovací činnosti tuzemské pojišťovně, která se má stát c) v účetnictví tuzemské pojišťovny byly veškeré vý-
a) ovládanou osobou banky z jiného členského státu nosy, zejména pojistné, platby od zajišťoven, vý-
nebo obchodníka s cennými papíry z jiného člen- nosy z investic a náklady, zejména pojistná plnění,
ského státu, nebo doplnění technických rezerv, platby zajistného
b) ovládanou osobou jiné osoby, která je ovládající a provozní náklady související s pojišťovací čin-
osobou banky nebo obchodníka s cennými papíry ností, rozvrženy podle původu vzniku.
z jiného členského státu,
§ 18
si Česká národní banka vyžádá stanovisko příslušného
orgánu dohledu, který vykonává dohled nad činností Základní kapitál
takové banky nebo obchodníka s cennými papíry. (1) Výše základního kapitálu tuzemské pojišťovny
(3) Česká národní banka se s příslušnými orgány činí při provozování pojišťovací činnosti podle
dohledu uvedenými v odstavcích 1 a 2 vzájemně infor- a) jednoho nebo více pojistných odvětví životních
muje zejména o důvěryhodnosti, střetu zájmů a o dosa- pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto
ženém vzdělání a praxi osob ovládajících posuzovanou zákonu nejméně 90 000 000 Kč,
právnickou osobu, fyzických osob s účastí na řízení b) pojistných odvětví neživotních pojištění uvede-
právnické osoby podléhající dohledu a průběžně si ných v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu
s nimi vyměňuje informace důležité při udělování po- 1. pro odvětví uvedená pod body 1, 2, 8, 9 a 18
volení k činnosti a při kontrole provozování povolené celkem nejméně 65 000 000 Kč,
činnosti. 2. pro odvětví uvedená pod body 3, 4, 13, 16 a 17
(4) Tuzemská pojišťovna, která je osobou ve fi- celkem nejméně 90 000 000 Kč,
nančním konglomerátu, nemůže mít účast v kaptivní 3. pro odvětví uvedená pod body 7, 10, 14 a 15
pojišťovně nebo v kaptivní zajišťovně. celkem nejméně 160 000 000 Kč,
4. pro odvětví uvedená pod body 5, 6, 11 a 12
(5) Odstavce 1 až 4 se v případě, kdy se má tu- celkem nejméně 200 000 000 Kč.
zemská pojišťovna stát ovládanou osobou osoby s byd-
(2) Je-li provozována pojišťovací činnost podle 2
lištěm nebo sídlem na uzemí třetího státu, použijí ob-
nebo více pojistných odvětví neživotních pojištění, pro
dobně.
která jsou podle odstavce 1 písm. b) stanoveny roz-
dílné výše základního kapitálu, činí základní kapitál
§ 17
tuzemské pojišťovny nejméně částku, která je stanovena
Oddělené řízení činností pro pojistné odvětví, kterému odpovídá nejvyšší částka.
(1) Tuzemská pojišťovna, které bylo před 1. dub- (3) Je-li souběžně provozována pojišťovací čin-
nem 2000 uděleno povolení k souběžnému provozo- nost podle pojistných odvětví životních a neživotních
vání pojištění podle pojistných odvětví životních a ne- pojištění, činí základní kapitál tuzemské pojišťovny nej-
životních pojištění v rozsahu širším, než je uvedeno méně částku, která odpovídá součtu částek základního
v § 13 odst. 7, je oprávněna provozovat souběžně tyto kapitálu tuzemské pojišťovny stanovených pro provo-
činnosti za podmínky jejich odděleného řízení. Tuzem- zování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví ži-
ská pojišťovna může jednu z těchto činností ukončit jen votních a neživotních pojištění.
formou odnětí části povolení podle § 118 s převodem
odpovídající části pojistného kmene podle § 103 a 104 (4) Je-li souběžně provozována pojišťovací čin-
nebo rozdělením podle § 122. nost a zajišťovací činnost, činí základní kapitál tuzem-
ské pojišťovny nejméně částku
(2) Tuzemská pojišťovna uvedená v odstavci 1 za- a) stanovenou podle odstavců 1 až 3, jestliže
bezpečí, aby 1. přijaté zajistné je nižší nebo rovno 10 % při-
a) nebyly poškozovány zájmy účastníků pojištění, jatého pojistného,
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3931

2. přijaté zajistné je nižší než částka odpovídající s pojišťovací činností. Česká národní banka o této žá-
1 350 000 000 Kč a dosti rozhodne ve lhůtě a za podmínek stanovených
3. výše technických rezerv vytvořených k jejím v § 13 odst. 5 a 6.
závazkům ze zajišťovací činnosti je nižší nebo
rovna 10 % jejích celkových technických re- (2) Změna v osobě člena statutárního nebo dozor-
zerv, čího orgánu tuzemské pojišťovny a v osobě prokuristy
této pojišťovny podléhá předchozímu souhlasu České
b) 500 000 000 Kč, je-li provozována zajišťovací čin- národní banky na základě písemné žádosti podané oso-
nost v životním nebo neživotním zajištění a byla-li bou, která tuto změnu navrhuje. K žádosti se přiloží
překročena alespoň jedna z hodnot podle písme- doklady o bezúhonnosti posuzované osoby a údaje o jí
ne a), dosaženém druhu vzdělání a praxi, čestné prohlášení
c) 1 000 000 000 Kč, je-li provozována zajišťovací posuzované osoby, že žádná jiná její činnost jí nebrání
činnost souběžně v životním i neživotním zajištění v řádném výkonu funkce a že splňuje podmínku uve-
a byla-li překročena alespoň jedna z hodnot podle denou v § 8 odst. 1 písm. b). Česká národní banka žá-
písmene a). dost zamítne, jsou-li k tomu dány důvody uvedené
(5) Základní kapitál tuzemské pojišťovny ve výši v § 13 odst. 6 písm. c).
stanovené tímto zákonem může být tvořen pouze pe- (3) Za změnu podle odstavce 2 se nepovažuje,
něžitým vkladem. Základní kapitál musí být splacen ve jestliže osoba, které Česká národní banka udělila sou-
výši stanovené tímto zákonem před podáním žádosti hlas, má v bezprostředně následujícím funkčním ob-
o udělení povolení k provozování pojišťovací, popří- dobí pokračovat ve výkonu stejné funkce; o svém po-
padě souběžnému provozování pojišťovací a zajišťovací kračování ve výkonu stejné funkce tato osoba zašle
činnosti. České národní bance nejpozději 30 dnů přede dnem,
(6) Rozhodnutí valné hromady akciové společ- ke kterému má být opětovně zvolena, čestné prohlášení
nosti nebo členské schůze družstva o snížení základ- o tom, že i nadále splňuje podmínky, za kterých jí byl
ního kapitálu lze přijmout jen s předchozím souhlasem Českou národní bankou dříve udělen souhlas s výko-
České národní banky, jinak je neplatné. Česká národní nem funkce.
banka udělí souhlas se snížením základního kapitálu,
jestliže tento kapitál neklesne pod hranici stanovenou § 20
v odstavcích 1 až 4 a zároveň disponibilní míra solvent- Zřízení pobočky na území jiného členského státu
nosti neklesne pod požadovanou míru solventnosti sta-
novenou v § 76 ani pod požadovanou výši garančního (1) Tuzemská pojišťovna, která hodlá zřídit svoji
fondu stanovenou v § 77; v takovém případě se má za pobočku na území jiného členského státu, je povinna
to, že tím není ohrožena dobytnost pohledávek věřitele. před zahájením této své činnosti informovat Českou
Pro toto snížení základního kapitálu se nepoužijí § 215 národní banku o
a § 216 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.
a) členském státu, na jehož území zamýšlí zřídit po-
bočku,
Díl 2
Změny v činnosti a orgánech tuzemské pojišťovny b) obchodním plánu pobočky v rozsahu podle § 15
odst. 3, výčtu pojistných odvětví pojišťovací čin-
§ 19 nosti, která mají být provozována na území jiného
členského státu, organizační struktuře pobočky,
Změna v rozsahu povolené činnosti postupech a metodách pro zajištění funkčnosti
tuzemské pojišťovny a změna osoby a efektivnosti řídicího a kontrolního systému
v jejím orgánu včetně systému řízení rizik a o výpočtu, ze kterého
(1) Změna v rozsahu povolené činnosti tuzemské bude zřejmé, že pojišťovna bude i nadále dispono-
pojišťovny podléhá předchozímu schválení Českou ná- vat požadovanou mírou solventnosti a splňovat
rodní bankou. Žádost o schválení obsahuje výčet po- požadavky na garanční fond,
jistných odvětví a výši základního kapitálu nebo čin- c) adrese pobočky na území jiného členského státu,
nost, popřípadě činnosti související s pojišťovací čin-
ností, o které má být činnost pojišťovny rozšířena. K žá- d) jménu, popřípadě jménech, a příjmení osoby na-
dosti se přiloží doklady uvedené v § 15 odst. 2 písm. e), vrhované do funkce vedoucího pobočky pověře-
h) a i), upravený obchodní plán podle § 15 odst. 3, ve ného zastupováním této pojišťovny při jednání
kterém pojišťovna promítne požadované změny. Do- s třetími osobami, úřady a soudy jiného členského
klad uvedený v § 15 odst. 2 písm. e) se nepředkládá, státu, kde se nachází pobočka, a
jde-li výlučně o žádost o schválení činnosti související e) způsobu zabezpečení vyloučení střetu zájmů v pří-
Strana 3932 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

padě provozování pojištění právní ochrany podle § 21


zákona upravujícího pojistnou smlouvu13). Zřízení pobočky tuzemské pojišťovny
na území třetího státu
(2) Česká národní banka informace uvedené v od-
stavci 1 posoudí s ohledem na přiměřenost organizační (1) Tuzemská pojišťovna, která hodlá zřídit svoji
struktury, finanční situaci tuzemské pojišťovny, důvě- pobočku na území třetího státu, je povinna před
ryhodnost, vyloučení střetu zájmů a na vzdělání a praxi zahájením její činnosti informovat Českou národní
fyzické osoby navrhované do funkce vedoucího po- banku o
bočky. Do 3 měsíců ode dne obdržení všech informací a) třetím státě, na jehož území zamýšlí zřídit po-
uvedených v odstavci 1 Česká národní banka sdělí pí- bočku,
semně příslušnému orgánu dohledu jiného členského b) plánu činnosti pobočky a změnách obchodního
státu, kde se bude nacházet pobočka, informace o roz- plánu podle § 15 odst. 3, včetně výčtu pojistných
sahu pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví, odvětví pojišťovací činnosti, která mají být provo-
která má být provozována na území hostitelského člen- zována na území třetího státu, organizační struk-
ského státu, obchodním plánu pobočky, její adrese tuře pobočky, popisu a metodách aplikovaných
a organizační struktuře a informace uvedené v od- pro zajištění funkčnosti a efektivnosti řídicího
stavci 1 písm. d), popřípadě e). Současně potvrdí, že a kontrolního systému, včetně řízení rizik, a o vý-
tato pojišťovna disponuje požadovanou mírou solvent- počtu, ze kterého bude zřejmé, že pojišťovna bude
nosti. O odeslání informace Česká národní banka tu- i nadále disponovat požadovanou mírou solvent-
zemskou pojišťovnu písemně informuje. nosti a splňovat požadavky na garanční fond,
c) adrese pobočky na území třetího státu,
(3) Nejsou-li s ohledem na přiměřenost organi- d) jménu, popřípadě jménech, a příjmení osoby na-
zační struktury, finanční situaci tuzemské pojišťovny, vrhované do funkce vedoucího pobočky pověře-
důvěryhodnost, vyloučení střetu zájmů a na vzdělání ného zastupováním této pojišťovny při jednání
a praxi fyzické osoby navrhované do funkce vedoucího s třetími osobami, úřady a soudy třetího státu,
pobočky splněny podmínky pro zřízení pobočky po- kde se nachází pobočka.
jišťovny na území jiného členského státu, Česká ná-
rodní banka ve lhůtě uvedené v odstavci 2 rozhodne (2) Česká národní banka informace uvedené v od-
o odmítnutí sdělit příslušnému orgánu dohledu infor- stavci 1 posoudí s ohledem na přiměřenost organizační
mace uvedené v odstavci 1 a své rozhodnutí oznámí struktury, finanční situaci tuzemské pojišťovny, zajiš-
tuzemské pojišťovně do doby uplynutí této lhůty. Po- tění funkčního a efektivního řídicího a kontrolního sy-
dání rozkladu proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný stému, důvěryhodnost, vyloučení střetu zájmů a na
účinek. vzdělání a praxi fyzické osoby navrhované do funkce
vedoucího pobočky. Pokud Česká národní banka nemá
(4) Jestliže příslušný orgán dohledu hostitelského námitek k předpokládanému zřízení pobočky na území
členského státu informuje14) ve lhůtě do 2 měsíců ode třetího státu, sdělí písemně do 3 měsíců ode dne ob-
dne obdržení informace České národní banky podle držení všech informací uvedených v odstavci 1 žádající
odstavce 2 Českou národní banku o podmínkách při- pojišťovně své souhlasné stanovisko. Nevyjádří-li se
jatých z důvodů veřejného zájmu, za kterých může být Česká národní banka v této lhůtě, má se za to, že se
v členském státě, ve kterém pojišťovna nebo zajišťovna změnou souhlasí.
z členského státu působí na základě práva zakládat po- (3) Nejsou-li s ohledem na přiměřenost organi-
bočky (dále jen „členský stát pobočky“), pojišťovací zační struktury, finanční situaci tuzemské pojišťovny,
činnost vykonávána, předá Česká národní banka tyto zajištění jejího funkčního a efektivního řídicího a kon-
informace tuzemské pojišťovně, která hodlá v členském trolního systému, důvěryhodnost, vyloučení střetu zá-
státě zřídit pobočku, a to bez zbytečného odkladu. Tu- jmů a na vzdělání a praxi fyzické osoby navrhované do
zemská pojišťovna může v hostitelském členském státě funkce vedoucího pobočky splněny podmínky pro zří-
zahájit svoji činnost na základě práva zřídit svoji po- zení pobočky tuzemské pojišťovny na území třetího
bočku dnem obdržení této informace nebo uplynutím státu nebo, má-li být pobočka zřízena na území třetího
2 měsíců ode dne, kdy obdržela informaci České ná- státu, jehož právní předpisy nebo potíže související s je-
rodní banky podle odstavce 2. jich uplatňováním brání řádnému výkonu dohledu,

13
) § 42 odst. 4 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
14
) Čl. 10 směrnice Rady 73/239/EHS, ve znění směrnice Rady 92/49/EHS.
Čl. 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3933

Česká národní banka ve lhůtě uvedené v odstavci 2 zří- § 23


zení pobočky zamítne. Informační povinnosti tuzemské pojišťovny
(4) V případě tuzemské pojišťovny, která hodlá v souvislosti se změnami v její činnosti
provozovat nebo provozuje na území Švýcarské konfe- (1) Tuzemská pojišťovna předloží České národní
derace pojišťovací činnost podle jednoho nebo více po- bance bez zbytečného odkladu
jistných odvětví neživotního pojištění, se Česká ná-
rodní banka a tato pojišťovna řídí tímto zákonem, po- a) seznam osob, jejichž kvalifikovaná účast v této po-
kud Dohoda mezi Evropským hospodářským spole- jišťovně překročí nebo klesne pod 10 %, přehled
čenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém změn v účastech v této pojišťovně uvedených
pojištění jiném než životním nestanoví jinak15). v § 24 odst. 1 a v § 27 odst. 1 a nejpozději do
31. prosince kalendářního roku zprávu o osobách
s těmito účastmi včetně její výše,
§ 22
b) informaci o změnách v údajích, které byly obsa-
Svoboda dočasně poskytovat služby hem žádosti o udělení povolení a jejích příloh po-
dle § 15; změna stanov se předkládá v úplném
(1) Má-li být činnost tuzemské pojišťovny rozší- znění s vyznačením provedených změn,
řena mimo území České republiky na území jednoho
nebo více jiných členských států na základě svobody c) doklad o tom, že se tuzemská pojišťovna stala čle-
dočasně poskytovat služby, je tato pojišťovna povin- nem národní kanceláře pojistitelů a garančního
na informovat Českou národní banku o tomto záměru fondu jiného členského státu, ve kterém má umís-
a sdělit jí rozsah pojišťovací činnosti, která má být touto těnu pobočku, pokud má být v tomto jiném člen-
formou provozována. ském státě provozováno pojištění podle pojistného
odvětví uvedeného v části B bodě 10 písm. a) pří-
(2) Česká národní banka ve lhůtě do 1 měsíce ode lohy č. 1 k tomuto zákonu,
dne doručení informace o rozsahu pojištění, které má
d) informaci o změně ve své činnosti, jiné než která je
být touto formou provozováno, příslušnému orgánu
uvedena v § 19, a změně ve svém právním posta-
dohledu v jiném členském státě, na jehož území má
vení, zejména o uzavření smlouvy o vyčlenění čin-
být činnost tuzemské pojišťovny rozšířena na základě
nosti, je-li významného charakteru, smlouvy o sdí-
svobody dočasně poskytovat služby,
lení nákladů, přemístění činnosti a o dalších změ-
a) potvrdí, že pojišťovna, která hodlá rozšířit svoji nách, které brání nebo mohou bránit řádnému vý-
činnost ve smyslu odstavce 1, disponuje požado- konu dohledu v pojišťovnictví podle tohoto
vanou mírou solventnosti, zákona; za činnost významného charakteru se
pro účely tohoto zákona považuje činnost, k její-
b) sdělí rozsah pojišťovací činnosti podle pojistných
muž výkonu je nutné prokázat splnění podmínek
odvětví, kterou je tato pojišťovna oprávněna pro-
jinému orgánu než České národní bance, nebo,
vozovat,
kdy selhání této činnosti může ohrozit schopnost
c) sdělí rozsah pojišťovací činnosti podle pojistných pojišťovny plnit své závazky vyplývající z jí pro-
odvětví, které hodlá pojišťovna provozovat na vozované činnosti, anebo činnost, která může mít
území jiného členského státu. významný vliv na funkčnost a efektivnost jejího
řídicího a kontrolního systému,
(3) Česká národní banka informuje pojišťovnu
o datu odeslání informace ve smyslu odstavce 2, a to e) informaci o změnách v údajích uvedených v § 20
bez zbytečného odkladu. Tato pojišťovna může zahájit odst. 1 písm. b), c) a d), § 21 odst. 1 písm. b), c)
svoji činnost na území hostitelského členského státu a d) a v § 22 odst. 1,
dnem obdržení této informace. f) informace související s její činností podle tohoto
zákona vyžádané Českou národní bankou.
(4) Pokud pojišťovna nedisponuje požadovanou
mírou solventnosti, Česká národní banka rozhodne (2) Česká národní banka po obdržení informací
o odmítnutí sdělit příslušnému orgánu dohledu infor- podle odstavce 1 písm. e) postupuje podle § 20 odst. 2
mace uvedené v odstavci 2 a své rozhodnutí oznámí a 3 nebo podle § 21 odst. 2 a 3. Tuzemská pojišťovna
pojišťovně ve lhůtě uvedené v odstavci 2. Podání roz- oznámí změnu v údajích podle § 20 odst. 1 písm. b), c)
kladu proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. a d) také příslušnému orgánu dohledu jiného členského

15
) Směrnice Rady 91/371/EHS.
Strana 3934 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

státu pobočky, a to nejpozději 30 dnů přede dnem, ke b) údaje o osobách, které jsou s ním úzce propojeny,
kterému má být změna uskutečněna. s popisem vztahu mezi úzce propojenými osobami
a ním,
(3) Jestliže některá ze změn uvedených v od-
stavci 1 nebyla provedena v souladu s podmínkami sta- c) údaje o osobách, se kterými jedná ve shodě,
novenými tímto zákonem, Česká národní banka uloží d) doklad o bezúhonnosti,
tuzemské pojišťovně odstranit bez zbytečného odkladu e) přehled svých finančních i jiných závazků, jejichž
zjištěné nedostatky. Podání rozkladu proti tomuto roz- výše přesahuje 5 % jeho vlastního kapitálu nebo
hodnutí nemá odkladný účinek. mohou mít účinek v této výši, a to s uvedením
smluvních protistran, výše závazku, dne vzniku
Změny v účastech závazku, doby trvání závazku a dne splatnosti zá-
vazku včetně informace o prodlení s plněním ta-
§ 24 kového závazku,
(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě před na- f) doklady o původu prostředků na nabytí kvalifiko-
bytím kvalifikované účasti v tuzemské pojišťovně nebo vané účasti; jsou-li na nabytí kvalifikované účasti
před jejím zvýšením tak, že její nebo jejich podíl na použity jiné než vlastní zdroje, přiloží k žádosti
základním kapitálu nebo podíl na hlasovacích právech též doklady o původu prostředků poskytovatele
dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo těchto zdrojů,
tak, že se tuzemská pojišťovna stane jejich ovláda- g) údaje o svém členství v profesních sdruženích, ko-
nou osobou, jsou povinny Českou národní banku pí- morách nebo asociacích, včetně zahraničních,
semně požádat o předchozí souhlas s nabytím nebo h) své účetní závěrky a účetní závěrky osob, které
zvýšením této účasti. Česká národní banka bez zbyteč- jsou s ním úzce propojeny, a to za poslední
ného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů 3 účetní období ověřené auditorem; v případě, že
ode dne obdržení této žádosti, písemně žadateli potvrdí je součástí konsolidačního celku, přiloží k žádosti
její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec též konsolidované účetní závěrky ověřené audito-
běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v § 25 rem,
odst. 2. O této skutečnosti žadatel současně písemně i) zdůvodnění zamýšleného nabytí nebo změny kva-
informuje pojišťovnu, ve které hodlá nabýt nebo zvýšit lifikované účasti v tuzemské pojišťovně, včetně
svoji účast. předpokládaných změn v její obchodní politice,
(2) Je-li žadatelem podle odstavce 1 jiná pojišťov- j) doklady uvedené v § 19 odst. 2, je-li žadatelem
na, zajišťovna, banka, obchodník s cennými papíry fyzická osoba,
nebo investiční společnost, kterým bylo uděleno povo- k) čestné prohlášení, že nevykonává práva související
lení k činnosti v jiném členském státě, nebo zahraniční s kvalifikovanou účastí v tuzemské pojišťovně
ovládající osoba takové pojišťovny, zajišťovny, banky, v zájmu jiné osoby,
obchodníka s cennými papíry nebo investiční společ- l) doklady a čestná prohlášení o dalších skutečnos-
nosti a má-li být výsledkem takového nabytí účasti to, tech, které mohou mít vliv na posouzení jeho
že se žadatel stane ovládající osobou tuzemské pojiš- vhodnosti z hlediska řádného řízení tuzemské po-
ťovny, Česká národní banka bez zbytečného odkladu jišťovny, pokud mu jsou takové skutečnosti
po obdržení žádosti konzultuje tento záměr s přísluš- známy,
ným orgánem dohledu nebo jiným orgánem vykonáva-
m) doklad o tom, že o svém rozhodnutí nabýt nebo
jícím dohled nad takovou bankou, obchodníkem s cen-
zvýšit tuto svoji účast informoval dotčenou pojiš-
nými papíry nebo investiční společností.
ťovnu, a
(3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje obchodní n) čestné prohlášení o tom, že údaje uvedené v žádosti
firmu a sídlo tuzemské pojišťovny, ve které má být na- a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.
byta kvalifikovaná účast, výši stávajícího podílu či jiné
formy účasti žadatele v této pojišťovně a výši podílu či § 25
jiné formy účasti, kterou hodlá žadatel v této pojišťovně
získat. K žádosti žadatel, v závislosti na tom, zda se (1) Česká národní banka žádost neschválí, pokud
jedná o fyzickou nebo právnickou osobu anebo o pod- a) žadatel nesplňuje podmínky důvěryhodnosti,
nikatele, přiloží b) struktura skupiny, jejíž součástí se má tuzemská
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné pojišťovna stát, neumožňuje výkon účinného do-
evidence ne starší 3 měsíců, včetně kopií podaných hledu, účinnou výměnu informací mezi přísluš-
návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nými orgány dohledu a vymezení působnosti mezi
nebyly doposud ke dni podání žádosti vyřízeny, těmito orgány,
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3935

c) žadatel neprokáže svoji schopnost finančně zabez- tovení rozhodnutí žadateli do 2 pracovních dnů ode
pečit vykonávané a plánované činnosti v tuzemské dne jeho vyhotovení, a to před uplynutím lhůty pro
pojišťovně, ve které je navrhováno nabytí nebo vydání rozhodnutí o žádosti stanovené v odstavci 2
zvýšení účasti, nebo nebo 3. Důvody neudělení tohoto souhlasu Česká ná-
d) existuje důvodné podezření, že ve spojení s navrho- rodní banka na žádost žadatele uveřejní způsobem
vaným nabytím dochází nebo by mohlo dojít k le- umožňujícím dálkový přístup.
galizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financo- (6) Obdržela-li Česká národní banka 2 nebo více
vání terorismu nebo k pokusům o ně anebo že by žádostí o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifiko-
navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového vané účasti ve smyslu § 24 odst. 1 ve stejné tuzemské
jednání. pojišťovně, přistupuje k těmto žádostem nediskrimi-
(2) O žádosti podle § 24 odst. 1 Česká národní načním způsobem.
banka rozhodne ve lhůtě do 60 pracovních dnů ode (7) Vyhláška stanoví formu a obsah dokladů při-
dne odeslání písemného potvrzení o jejím obdržení. kládaných k žádosti uvedených v § 24 odst. 3.
Česká národní banka je oprávněna tímto rozhodnutím
určit lhůtu pro nabytí nebo zvýšení požadované účas- § 26
ti v tuzemské pojišťovně, která nesmí být kratší než
30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které
a kterou lze na písemnou žádost nabyvatele prodloužit. nabyly kvalifikovanou účast nebo zvýšily svoji účast
Pokud v takto určené nebo prodloužené lhůtě nedojde způsobem uvedeným v § 24 odst. 1 bez souhlasu České
k nabytí nebo zvýšení požadované účasti, souhlas udě- národní banky, nemohou vykonávat hlasovací práva
lený Českou národní bankou zaniká dnem uplynutí spojená s takto nabytou účastí, a to do doby udělení
této lhůty. tohoto souhlasu.
(3) Je-li podaná žádost podle § 24 odst. 1 neúplná (2) Česká národní banka podá návrh na vyslovení
nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez neplatnosti usnesení valné hromady tuzemské pojišťov-
zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu ny, jestliže je v rozporu se zákonem, ohrožuje finanční
lhůty stanovené v odstavci 2, písemně vyzve žadatele stabilitu tuzemské pojišťovny nebo jinak poškozuje
k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předlo- účastníky pojištění, zaměstnance tuzemské pojišťov-
žení dalších informací nezbytných pro posouzení žá- ny, její věřitele nebo menšinové akcionáře, a to ve lhůtě
dosti. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené 30 dnů ode dne jejího konání. Česká národní banka
v odstavci 2 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracov- není povinna podat návrh na vyslovení neplatnosti
ních dnů. Přerušení lhůty může Česká národní banka usnesení valné hromady tuzemské pojišťovny, pokud
prodloužit až na dobu 30 pracovních dnů, pokud ža- hlasování osob uvedených v odstavci 1 nemohlo ovliv-
datel nit přijetí usnesení valné hromady nebo takto přijaté
usnesení není v rozporu se zákonem, neohrožuje fi-
a) má sídlo nebo bydliště ve třetím státu,
nanční stabilitu tuzemské pojišťovny ani jinak nepo-
b) podléhá dohledu příslušného orgánu dohledu škozuje účastníky pojištění, zaměstnance tuzemské po-
nebo jiného orgánu dohledu vykonávajícího do- jišťovny, její věřitele nebo menšinové akcionáře.
hled nad bankou nebo obchodníkem s cennými
papíry třetího státu, nebo § 27
c) nepodléhá žádnému dohledu nad finančním trhem.
(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které
(4) Přerušení lhůty nelze při posuzování žádosti hodlají pozbýt svou kvalifikovanou účast v tuzemské
opakovat. Tím není dotčeno právo České národní pojišťovně nebo snížit svoji kvalifikovanou účast tak, že
banky vyžádat si kdykoliv v průběhu běhu lhůty uve- klesne pod 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo tak, že tu-
dené v odstavci 2 pro posouzení žádosti další potřebná zemská pojišťovna přestane být jejich ovládanou oso-
objasnění a informace. Přijetí vyžádaných informací bou, jsou povinny tuto skutečnost písemně oznámit
Česká národní banka písemně potvrdí žadateli ve lhůtě České národní bance, a to nejpozději 30 dnů přede
uvedené v § 24 odst. 1. dnem, ke kterému má být tato účast snížena. Tuzemská
pojišťovna informuje Českou národní banku o těchto
(5) Jestliže Česká národní banka o žádosti uve-
skutečnostech, jakmile se o nich dozví.
dené v odstavci 1 nerozhodne ve lhůtách stanovených
pro posouzení žádosti v odstavci 2 nebo 3, považuje se (2) Oznámení uvedené v odstavci 1 obsahuje
žádost o nabytí nebo zvýšení účasti za schválenou údaje o osobě nebo osobách, které hodlají pozbýt nebo
uplynutím posledního dne lhůty. Pokud Česká národní snížit svoji účast, údaje o tuzemské pojišťovně, ve které
banka uvedenou žádost zamítne, zašle písemné vyho- je držena účast a výši účasti této osoby nebo osob v tu-
Strana 3936 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

zemské pojišťovně po jejím snížení. V oznámení se též d) změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči
uvede osoba nebo osoby, na které má být kvalifikovaná Kanceláři.
účast převedena.
§ 29
Díl 3 Povinnosti pojišťovny z jiného členského státu
Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou provozující pojišťovací činnost na území
z jiného členského státu České republiky na základě práva zřídit pobočku
(1) Před zřízením pobočky pojišťovny z jiného
§ 28
členského státu na území České republiky musí být
Činnost pojišťovny z jiného členského státu Česká národní banka v souladu s právem Evropských
na území České republiky společenství informována příslušným orgánem dohledu
(1) Pojišťovna z jiného členského státu je opráv- domovského členského státu o
něna provozovat na území České republiky pojišťovací a) obchodním plánu, rozsahu pojišťovací činnosti po-
činnost na základě práva zřizovat své pobočky nebo na dle pojistných odvětví, která má být provozována
základě svobody dočasně poskytovat služby, a to v roz- na území České republiky, a o organizační struk-
sahu, v jakém jí bylo uděleno povolení k provozování tuře pobočky,
pojišťovací činnosti v zemi jejího sídla a po splnění in- b) adrese pobočky na území České republiky,
formační povinnosti podle tohoto zákona.
c) jménu, popřípadě jménech, a příjmení osoby
(2) Pojišťovna z jiného členského státu, která ho- jmenované do funkce vedoucího pobočky pově-
dlá na území České republiky provozovat pojištění od- řené zastupováním pojišťovny při jednání s třetími
povědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla osobami, úřady a soudy v České republice a
podle pojistného odvětví uvedeného v části B bodu 10 d) tom, že tato pojišťovna disponuje požadovanou
písm. a) přílohy č. 1 k tomuto zákonu, zašle bez zby- mírou solventnosti.
tečného odkladu České národní bance kopii sdělení
České kanceláři pojistitelů (dále jen „Kancelář“), kte- (2) Před zahájením činnosti pobočky pojišťovny
rým jí v souladu se zákonem upravujícím pojištění od- z jiného členského státu Česká národní banka infor-
povědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla16) muje ve lhůtě do 2 měsíců ode dne obdržení informací
oznamuje uvedených v odstavci 1 příslušný orgán dohledu do-
movského členského státu o podmínkách přijatých
a) den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění
z důvodu veřejného zájmu, za kterých může být čin-
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vo-
nost pobočky vykonávána na území České republiky.
zidla na území České republiky prostřednictvím
pobočky zřízené na území České republiky (3) Pobočka pojišťovny z jiného členského státu
a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum naro- může být zřízena a zahájit svoji činnost, jakmile pojiš-
zení a adresu pro doručování osoby oprávněné ťovna z jiného členského státu, která hodlá zřídit na
jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzic- území České republiky svoji pobočku, obdržela pro-
kou osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, střednictvím příslušného orgánu dohledu domovského
jde-li o právnickou osobu, členského státu informaci České národní banky o pod-
b) den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění mínkách činnosti pobočky na území České republiky,
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vo- nebo marným uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne do-
zidla na území České republiky na základě svo- ručení informace uvedené v odstavci 1 České národní
body dočasně poskytovat služby a jméno, popří- bance. Tím není dotčena povinnost zápisu do obchod-
padě jména, příjmení, datum narození a adresu pro ního rejstříku.
doručování osoby oprávněné jednat jménem po- (4) Má-li dojít ke změně údajů uvedených v od-
jistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou osobu, a ob- stavci 1 písm. a), b) nebo c), pojišťovna z jiného člen-
chodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnic- ského státu oznámí tuto změnu příslušnému orgánu
kou osobu, dohledu domovského členského státu a České národní
c) den skutečného zahájení, den ukončení činnosti bance, a to nejpozději 30 dnů přede dnem, ke kterému
v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou má být změna provedena. Nesplnění požadavku uve-
provozem vozidla na území České republiky, nebo deného v odstavci 1 písm. d) oznámí tato pojišťovna

16
) § 18 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3937

České národní bance bez zbytečného odkladu, jakmile § 31


taková skutečnost nastane. Další povinnosti pojišťovny z jiného členského státu
provozující pojišťovací činnost
§ 30 na území České republiky

Povinnosti pojišťovny z jiného členského státu,


týkající se provozování pojišťovací činnosti (1) Pojišťovna z jiného členského státu, která pro-
na území České republiky na základě svobody vozuje na území České republiky svoji pojišťovací čin-
dočasně poskytovat služby nost na základě práva zřizovat pobočky nebo na zá-
kladě svobody poskytovat služby, shromažďuje údaje
(1) Pojišťovna z jiného členského státu je opráv- o své činnosti na území České republiky týkající se
něna provozovat svoji činnost na území České repu- souhrnu předepsaného pojistného a souhrnu pojistných
bliky na základě svobody dočasně poskytovat služby plnění za kalendářní rok, a to v členění podle přílohy
za podmínky, že č. 2 k tomuto zákonu. Tyto informace poskytuje České
národní bance prostřednictvím příslušného orgánu do-
a) před zahájením této činnosti informuje příslušný hledu domovského členského státu.
orgán dohledu domovského členského státu a sdělí
mu rozsah pojišťovací činnosti podle pojistných (2) Pojišťovna z jiného členského státu, která pro-
odvětví, která hodlá na území České republiky vozuje pojišťovací činnost na území České republiky na
provozovat, základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svo-
body dočasně poskytovat služby, na písemné vyžádání
b) Česká národní banka obdrží v souladu s právem předloží České národní bance pojistné podmínky, uza-
Evropských společenství informace uvedené v od- vírá-li pojistné smlouvy podle zákona upravujícího po-
stavci 2. jistnou smlouvu17).
(2) Před zahájením činnosti na území České repu- (3) Pro účely vyhotovování statistik a analýz vý-
bliky pojišťovnou z jiného členského státu na základě voje pojistného trhu pojišťovna z jiného členského
svobody dočasně poskytovat služby musí být v souladu státu, která provozuje na území České republiky svoji
s právem Evropských společenství České národní pojišťovací činnost na základě práva zřizovat pobočky,
bance sděleny nebo předloženy příslušným orgánem předkládá České národní bance údaje o výši pojistného
dohledu domovského členského státu tyto informace a nákladů na pojistná plnění, nesnížené o podíl zajiště-
nebo doklady: ní, z jí provozované pojišťovací činnosti na území Čes-
ké republiky, nebylo-li s příslušným orgánem dohledu
a) potvrzení, že pojišťovna z jiného členského státu
domovského členského státu dohodnuto jinak, a to
disponuje požadovanou mírou solventnosti stano-
v členění podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. Formu,
venou v § 76,
termíny a způsob předkládání těchto informací stanoví
b) rozsah pojišťovací činnosti podle pojistných od- vyhláška.
větví, která je pojišťovna z jiného členského státu
oprávněna nabízet v souladu s povolením uděle- Díl 4
ným jí příslušným orgánem dohledu domovského Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou
členského státu, z třetího státu
c) rozsah pojišťovací činnosti podle pojistných od-
větví, která hodlá pojišťovna z jiného členského § 32
státu nabízet na území České republiky, Povolení k provozování pojišťovací činnosti
pojišťovnou z třetího státu na území České republiky
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a adresu bydliště, jedná-li se o fyzickou osobu, (1) Pojišťovna z třetího státu je oprávněna na
nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li území České republiky provozovat pojišťovací činnost
se o právnickou osobu, škodního zástupce v České pouze prostřednictvím pobočky jako své organizační
republice jmenovaného pro vyřizování nároků složky, a to na základě povolení uděleného Českou ná-
z pojištění, má-li být provozováno pojištění podle rodní bankou. Tím není dotčena povinnost zápisu do
pojistného odvětví uvedeného v části B bodě 10 obchodního rejstříku. Povolení České národní banky je
písm. a) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. pojišťovna z třetího státu povinna si vyžádat také před

17
) Zákon č. 37/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Strana 3938 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

změnou rozsahu pojišťovací činnosti, pokud podle to- b) zřídí na území České republiky svoji pobočku,
hoto zákona taková změna nepodléhá pouze infor- c) ustanoví do funkce vedoucího své pobočky zří-
mační povinnosti. zené v České republice fyzickou osobu splňující
(2) Pokud se jedná o pobočku pojišťovny se síd- podmínky důvěryhodnosti, která má odpovídající
lem ve Švýcarské konfederaci, která hodlá na území vzdělání a praxi, u které je vyloučen střet zájmů
České republiky provozovat pojišťovací činnost podle a která musí být schválena před zahájením výkonu
jednoho nebo více pojistných odvětví neživotního po- své činnosti Českou národní bankou,
jištění, řídí se Česká národní banka a tato pobočka po- d) má na území České republiky aktiva, jejichž hod-
jišťovny tímto zákonem, pokud Dohoda mezi Evrop- nota se rovná nejméně jedné polovině nejnižší
ským hospodářským společenstvím a Švýcarskou kon- možné výše garančního fondu stanovené v § 77
federací o přímém pojištění jiném než životním nesta- odst. 1 písm. a), a vloží nejméně jednu čtvrtinu
noví jinak15). těchto aktiv jako jistinu na účet zvlášť k tomu zří-
zený u banky se sídlem na území České republiky
(3) Povolení k provozování pojišťovací činnosti nebo u pobočky zahraniční banky umístěné na
uděluje Česká národní banka pojišťovně z třetího státu území České republiky, se kterým nelze nakládat
podle pojistných odvětví životních pojištění, podle po- bez souhlasu České národní banky,
jistných odvětví neživotních pojištění nebo podle sku-
e) se zaváže udržovat požadovanou míru solvent-
pin neživotních pojištění uvedených v části C přílohy
nosti stanovenou v § 76, přičemž při výpočtu po-
č. 1 k tomuto zákonu. Povolení se může vztahovat i na
žadované míry solventnosti se zohledňují pouze
výkon činností souvisejících s pojišťovací činností, po-
činnosti vykonávané na území České republiky,
kud o ně žadatel požádal a pokud po posouzení žádosti
uvedené v odstavci 4 Česká národní banka shledá, že f) předloží obchodní plán vztahující se k její činnosti,
pojišťovna z třetího státu je schopna tyto činnosti pro- která má být provozována na území České repu-
vozně a finančně zabezpečit. Česká národní banka mů- bliky,
že provozování požadovaného rozsahu činnosti ome- g) má funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém,
zit, jestliže shledá, že pojišťovna z třetího státu není včetně systému řízení rizik,
schopna bezpečně provozovat činnosti v rozsahu uve- h) jmenuje škodní zástupce v České republice
deném v žádosti. a v ostatních členských státech pověřené vyřizová-
(4) Povolení uvedené v odstavci 1 uděluje Česká ním nároků z pojištění, jestliže má být provozo-
národní banka na základě písemné žádosti pojišťovny váno pojištění podle pojistného odvětví uvedeného
z třetího státu, která obsahuje náležitosti stanovené v části B bodě 10 písm. a) přílohy č. 1 k tomuto
tímto zákonem. O této žádosti rozhodne Česká ná- zákonu,
rodní banka nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy jí i) prokáže původ aktiv uvedených v písmenu d).
byla doručena.
§ 33
(5) Při rozhodování o udělení povolení k provozo-
Podmínky provozování pojišťovací činnosti
vání pojišťovací činnosti pojišťovně z třetího státu může
pojišťovnou z třetího státu na území České republiky
Česká národní banka požadovat potřebné informace
přímo od příslušného orgánu dohledu země sídla této (1) Bylo-li pojišťovně z třetího státu v zemi jejího
pojišťovny a na požádání tohoto orgánu dohledu mu sídla uděleno povolení k souběžnému provozování po-
poskytovat údaje o činnosti její pobočky na území Čes- jišťovací činnosti podle pojistných odvětví životního
ké republiky. Nevyplývá-li výměna informací mezi pří- a neživotního pojištění, nemůže tato pojišťovna pro-
slušnými orgány dohledu z vyhlášených mezinárod- střednictvím své jedné pobočky na území České repu-
ních smluv, je pojišťovna z třetího státu povinna na bliky nabízet současně životní i neživotní pojištění.
žádost České národní banky zabezpečit získávání po- Současně se životním pojištěním však může nabízet
třebných informací od příslušného orgánu dohledu i pojištění úrazu a nemoci podle pojistných odvětví
země jejího sídla. uvedených v části B bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto
zákonu, pokud bylo k takovému souběhu uděleno po-
(6) Povolení k provozování pojišťovací činnosti na volení příslušným orgánem dohledu státu jejího sídla.
území České republiky se udělí, pokud pojišťovna z tře-
tího státu (2) Povolení k provozování pojišťovací činnosti
podle § 32 odst. 1 nelze udělit, pokud
a) je oprávněna podle právních předpisů platných
v zemi jejího sídla provozovat pojišťovací činnost a) nejsou splněny podmínky stanovené tímto záko-
podle pojistných odvětví životních nebo neživot- nem,
ních pojištění, b) fyzická osoba ve funkci vedoucího pobočky ne-
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3939

splňuje podmínky bezúhonnosti nebo nedává dle pojistného odvětví uvedeného v části B bodě 10
s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi jis- písm. a) přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
totu řádného řízení pobočky pojišťovny z třetího f) stát a sídlo příslušného orgánu dohledu členského
státu, anebo je ve střetu zájmů, státu, pokud bylo nebo má být schváleno zvýhod-
c) účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle nění podle § 35.
tohoto zákona brání právní předpisy třetího státu,
(2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží
kterými se řídí pojišťovna z třetího státu nebo
jedna nebo více fyzických nebo právnických osob, a) stanovy nebo jiný obdobný zakladatelský doku-
s nimiž má pojišťovna z třetího státu úzké propo- ment,
jení, nebo obtížná vynutitelnost povinností daných b) kopie úředního povolení k provozování pojišťo-
těmito právními předpisy, vací činnosti země sídla pojišťovny z třetího státu,
d) aktiva pojišťovny z třetího státu pocházejí z trestné c) doklady o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělá-
činnosti nebo pocházejí z neidentifikovatelných ní a praxi fyzické osoby uvedené v odstavci 1
zdrojů nebo není prokázán jejich původ, písm. c),
e) není, s ohledem na požadovaný rozsah a charakter d) obchodní plán vztahující se k činnosti, která má
činnosti této pojišťovny, dána jistota její finanční být provozována na území České republiky,
stability, zejména s ohledem na nedostatečnost e) záznamy prokazující aktiva na území České repu-
personálních, technických a organizačních předpo- bliky podle § 32 odst. 6 písm. d) a doklady pro-
kladů pro výkon požadované činnosti, kazující jejich původ,
f) udělení povolení by bylo v rozporu s vyhlášenými f) seznam osob, které mají být úzce propojeny s ža-
mezinárodními smlouvami, nebo datelem s uvedením údajů o těchto osobách a s uve-
g) žadatel uvedl v žádosti nepravdivé údaje, které dením způsobu propojení,
jsou pro posouzení žádosti rozhodující. g) popis postupů a metod pro zajištění funkčnosti
(3) Pojišťovna z třetího státu, které bylo uděleno a efektivnosti řídicího a kontrolního systému
povolení k provozování pojišťovací činnosti podle jed- včetně systému řízení rizik a zajištění personál-
noho nebo více pojistných odvětví neživotních pojiště- ních, technických a organizačních předpokladů
ní, může uzavřít pojistnou smlouvu i pro pojistné ri- pro výkon navrhovaných činností,
ziko spadající do odvětví, pro které jí nebylo uděleno h) čestné prohlášení žadatele o tom, že údaje uvedené
povolení, za podmínek uvedených v § 14. v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální
a úplné.
§ 34
(3) V obchodním plánu pobočky pojišťovny ze
Žádost o udělení povolení třetího státu podle odstavce 2 písm. d) žadatel uvede
(1) Žádost o udělení povolení k provozování a) jedno nebo více pojistných odvětví, popřípadě
pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu obsa- skupiny odvětví, pro které má být povolení udě-
huje, mimo náležitostí stanovených správním řádem, leno, včetně rozsahu činností souvisejících s pojiš-
údaje týkající se této pojišťovny, a to ťovací činností, mají-li být tyto činnosti provozo-
a) právní formu, vány,
b) adresu pobočky zřízené na území České repu- b) metody výpočtu pojistného; u životních pojištění
bliky, včetně statistických dat, na kterých je tento výpo-
čet založen,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro-
zení a adresu bydliště na území České republiky c) metody výpočtu technických rezerv,
fyzické osoby ve funkci vedoucího pobočky zří- d) základní principy pasivního zajištění,
zené v České republice, e) stav disponibilní a požadované míry solventnosti
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro- podle § 76 a položky, z nichž se sestává garanční
zení, adresu bydliště fyzické osoby, která má vy- fond podle § 77,
konávat činnost odpovědného pojistného matema- f) předpokládané náklady na zřízení provozního sy-
tika podle § 81, stému a organizaci obchodní sítě a způsob krytí
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození těchto nákladů; v případě provozování pojištění
a adresu bydliště fyzických osob navrhovaných do podle odvětví neživotního pojištění uvedeného
funkce škodních zástupců jmenovaných v člen- v části B bodě 18 přílohy č. 1 k tomuto zákonu
ských státech, má-li být provozováno pojištění po- nebo činností souvisejících s pojišťovací činností,
Strana 3940 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

také finanční a technické zdroje určené na zabez- § 35


pečení asistenčních služeb,
Zvýhodnění
g) pro první 3 účetní období
1. odhad výnosů a nákladů v členění na náklady (1) Pojišťovna z třetího státu, která požádala ve
spojené se zavedením činnosti a na běžné ná- více než jednom členském státě o povolení k provozo-
klady, zejména režijní náklady a náklady na od- vání pojišťovací činnosti prostřednictvím svých pobo-
měny pojišťovacím zprostředkovatelům, ček nebo toto povolení již získala od více než jednoho
členského státu, může požádat příslušné orgány do-
2. podrobný odhad příjmů a výdajů z provozo- hledu členských států, ve kterých má být nebo je pojiš-
vané pojišťovací činnosti, ťovací činnost provozována, o zvýhodnění spočívající
3. odhadovanou rozvahu a výkaz zisků a ztrát, v tom, že
4. odhadovaný výpočet výše míry solventnosti, a) požadovaná míra solventnosti uvedená v § 76 se
5. aktiva určená ke krytí závazků z provozované vypočítá ve vztahu k celému rozsahu provozované
pojišťovací činnosti a požadované míry solvent- činnosti v rámci členských států; v tomto případě
nosti, se pro účely tohoto výpočtu přihlíží pouze k čin-
nostem realizovaným všemi pobočkami zřízenými
h) návrhy nebo základní zásady smluv o vyčlenění v rámci členských států,
činnosti nebo o sdílení nákladů, mají-li být takové
smlouvy po udělení povolení uzavřeny, b) aktiva ve výši uvedené v § 32 odst. 6 písm. d) jako
jistina se budou nacházet pouze v tom členském
i) návrhy nebo základní zásady pro přemístění čin- státě, jehož příslušný orgán dohledu bude dohlížet
nosti, má-li být některá z činností po udělení po- na dodržování podmínek solventnosti,
volení přemístěna.
c) aktiva, která jsou určena ke krytí požadavků na
(4) Vyhláška stanoví formu a obsah dokladů při- garanční fond, se mohou nacházet v libovolném
kládaných k žádosti podle odstavce 2. členském státě, ve kterém pojišťovna z třetího státu
provozuje svoji pojišťovací činnost.
(5) Změny v údajích, které byly obsahem žádosti
o udělení povolení a jejích příloh podle odstavců 1 a 2, (2) Zvýhodnění uvedená v odstavci 1 lze udělit
s výjimkou změny rozsahu povolené činnosti podle pouze všechna současně. Žádost o udělení zvýhodnění
odstavce 6, je pojišťovna z třetího státu povinna bez pojišťovna z třetího státu podá příslušným orgánům
zbytečného odkladu oznámit České národní bance; dohledu členských států, ve kterých má být pojišťovací
změna stanov nebo jiného obdobného dokumentu se činnost provozována. V žádosti musí být uveden pří-
předkládá v úplném znění s vyznačením provedených slušný orgán dohledu členského státu, který bude do-
změn. Změna v osobě vedoucího pobočky pojišťovny hlížet na dodržování podmínek solventnosti pojišťovny
z třetího státu podléhá předchozímu souhlasu České z třetího státu prostřednictvím jejích poboček zříze-
národní banky na základě písemné žádosti, která ob- ných v rámci členských států. Volbu daného orgánu
sahuje údaje o osobě nově navrhované do funkce ve- dohledu musí tato pojišťovna odůvodnit.
doucího pobočky. Česká národní banka tuto žádost
posuzuje podle § 33 odst. 2 písm. b). (3) Zvýhodnění mohou být udělena pouze v pří-
padě, že příslušné orgány dohledu všech členských
(6) Změna v rozsahu povolené pojišťovací činnosti států, ve kterých byla žádost podána, s nimi souhlasí.
pojišťovny z třetího státu podléhá předchozímu schvá- Zvýhodnění platí ode dne odeslání informace ostatním
lení Českou národní bankou. Žádost o schválení ob- příslušným orgánům dohledu o tom, že příslušný orgán
sahuje výčet pojistných odvětví nebo činnost, popří- dohledu zvolený ve smyslu odstavce 2 bude dohlížet na
padě činnosti související s pojišťovací činností, o které stav solventnosti za veškerou provozovanou pojišťovací
má být činnost pojišťovny rozšířena. K žádosti se při- činnost prostřednictvím poboček pojišťovny z třetího
loží doklady uvedené v odstavci 2 písm. b), e), g) a h), státu zřízených v členských státech.
upravený obchodní plán podle odstavce 3, ve kterém
pojišťovna promítne požadované změny. Doklad uve- (4) Příslušný orgán dohledu zvolený ve smyslu
dený v odstavci 2 písm. e) se nepředkládá, jde-li vý- odstavce 2 obdrží od ostatních členských států infor-
lučně o žádost o schválení činnosti související s pojišťo- mace potřebné pro výkon dohledové činnosti nad cel-
vací činností. Česká národní banka o této žádosti roz- kovou solventností poboček pojišťovny z třetího státu
hodne ve lhůtě a za podmínek stanovených v § 32 zřízených na jejich území. Na žádost jednoho nebo více
odst. 4 a 6 a § 33 odst. 2. dotčených příslušných orgánů členských států budou
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3941

zvýhodnění udělená všemi zúčastněnými členskými tímto zákonem. Oprávnění k provozování zajišťovací
státy odejmuta18). činnosti vznikne tuzemské zajišťovně dnem jejího zá-
pisu do obchodního rejstříku.
HLAVA III
(6) Povolení k provozování zajišťovací činnosti
PROVOZOVÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI tuzemskou zajišťovnou nelze udělit, pokud
Díl 1 a) nejsou splněny podmínky stanovené tímto záko-
nem,
Provozování zajišťovací činnosti
tuzemskou zajišťovnou b) osoby, které mají mít kvalifikovanou účast v tu-
zemské zajišťovně, nedávají jistotu řádného řízení
§ 36 tuzemské zajišťovny,
Povolení k provozování zajišťovací činnosti c) navrhovaní členové statutárního nebo dozorčího
tuzemskou zajišťovnou orgánu tuzemské zajišťovny nesplňují podmínky
důvěryhodnosti nebo jsou ve střetu zájmů nebo
(1) Česká národní banka uděluje povolení k pro-
tyto osoby nebo osoby s účastí na řízení této za-
vozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění,
jišťovny nedávají s ohledem na jejich kvalifikaci
životní zajištění nebo pro oba typy zajišťovací činnosti.
a dosavadní praxi jistotu jejího řádného řízení,
Povolení se může vztahovat i na výkon činností sou-
visejících se zajišťovací činností, pokud o ně žadatel d) úzké propojení mezi tuzemskou zajišťovnou a dal-
požádal a pokud v žádosti podle odstavce 5 prokázal šími fyzickými nebo právnickými osobami by brá-
dostatečnou schopnost tyto činnosti provozně a fi- nilo účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví
nančně zabezpečit. Česká národní banka může požado- podle tohoto zákona,
vaný rozsah činnosti omezit, jestliže není dostatečně e) není, s ohledem na požadovaný rozsah a charakter
prokázána schopnost žadatele finančně a provozně za- činnosti této zajišťovny, dána jistota její finanční
bezpečit zajišťovací činnost v rozsahu uvedeném v žá- stability, zejména s ohledem na nedostatečnost
dosti. personálních, technických a organizačních předpo-
(2) Tuzemská zajišťovna je oprávněna provozovat kladů pro výkon požadované činnosti,
zajišťovací činnost na základě a v rozsahu povolení f) účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle
uděleného Českou národní bankou jako akciová spo- tohoto zákona by bránily právní předpisy třetího
lečnost a je-li její sídlo na území České republiky. státu, kterými se řídí jedna nebo více fyzických
(3) Povolení udělené Českou národní bankou za nebo právnických osob, s nimiž má mít tuzemská
podmínek stanovených tímto zákonem tuzemské zajiš- zajišťovna úzké propojení, nebo obtížná vynutitel-
ťovně je platné pro všechny členské státy a opravňuje ji nost povinností daných těmito právními předpisy,
za podmínek stanovených tímto zákonem k provozo- g) aktiva, jejichž zdrojem je základní kapitál, nebo
vání zajišťovací činnosti na území jiného členského ostatní aktiva tuzemské zajišťovny pocházejí
státu, a to buď prostřednictvím pobočky nebo na zá- z trestné činnosti nebo z neidentifikovatelných
kladě svobody dočasně poskytovat služby. zdrojů nebo není prokázán původ těchto aktiv,
(4) Povolení České národní banky je tuzemská za- h) navrhovaný řídicí a kontrolní systém včetně systé-
jišťovna povinna si vyžádat také před změnou rozsahu mu řízení rizik nedává jistotu své funkčnosti a efek-
zajišťovací činnosti, pokud podle tohoto zákona taková tivnosti, nebo
změna nepodléhá pouze informační povinnosti. i) žadatel uvedl v žádosti nepravdivé údaje, které
(5) Česká národní banka uděluje tuzemské zajiš- jsou pro posouzení žádosti rozhodující.
ťovně povolení k provozování zajišťovací činnosti na
základě písemné žádosti zakladatele tuzemské zajiš- § 37
ťovny, jejíž sídlo a skutečné sídlo má být na území Žádost o udělení povolení
České republiky, a to přede dnem jejího zápisu do ob-
chodního rejstříku. O této žádosti rozhodne Česká ná- (1) Žádost o udělení povolení k provozování za-
rodní banka nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy jí jišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou obsahuje,
byla doručena, jestliže obsahuje náležitosti stanovené mimo náležitostí stanovených správním řádem, typ za-

18
) Čl. 56 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 týkající se životního pojištění, ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/101/ES.
Strana 3942 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

jišťovací činnosti podle § 36 odst. 1, který má být pro- b) druhy zajišťovacích smluv, které zajišťovna hodlá
vozován, a údaje týkající se založené zajišťovny, a to uzavírat v rámci přebírání pojistných nebo zajist-
a) výši základního kapitálu, ných rizik do své zajišťovací činnosti,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro- c) popis tvorby a užití technických rezerv, včetně
zení a adresu bydliště fyzické osoby nebo ob- metody výpočtu jejich výše, a popis základních
chodní firmu nebo název a sídlo zakladatele tu- zásad zajištění vlastní zajišťovací činnosti,
zemské zajišťovny, d) položky, z nichž se sestává garanční fond podle
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro- § 77,
zení a adresu bydliště fyzické osoby, jako člena e) předpokládané náklady na zřízení provozního sy-
představenstva, dozorčí rady nebo kontrolní ko- stému a organizaci obchodní sítě a způsob krytí
mise nebo která má působit jako prokurista tu- těchto nákladů,
zemské zajišťovny, nebo jako osoby s účastí na f) pro první 3 účetní období
jejím řízení,
1. odhad výnosů a nákladů v členění na náklady
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro- spojené se zavedením činnosti a na běžné ná-
zení a adresu bydliště fyzické osoby, která má v tu- klady, zejména režijní náklady a náklady na od-
zemské zajišťovně vykonávat činnost odpověd- měny zajišťovacím zprostředkovatelům,
ného pojistného matematika podle § 81. 2. odhad výše předepsaného zajistného a nákladů
(2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží na plnění ze zajištění,
3. odhadovanou rozvahu,
a) stanovy, zakladatelská smlouva nebo listina, 4. odhadovaný výpočet výše míry solventnosti,
b) obchodní plán, 5. aktiva určená ke krytí závazků z provozované
c) doklady o bezúhonnosti fyzických osob nebo dů- zajišťovací činnosti a požadované míry solvent-
věryhodnosti právnické osoby, které jsou zaklada- nosti,
teli tuzemské zajišťovny, g) návrhy nebo základní zásady smluv o vyčlenění
d) doklady o důvěryhodnosti a o dosaženém vzdělání činnosti nebo o sdílení nákladů, mají-li být takové
a praxi fyzických osob uvedených v odstavci 1 smlouvy po udělení povolení uzavřeny,
písm. c), h) návrhy nebo základní zásady pro přemístění čin-
e) doklady prokazující původ základního kapitálu nosti, má-li být některá z činností po udělení po-
a jeho splacení, volení přemístěna.
f) seznam osob, které mají mít kvalifikovanou účast (4) Vyhláška stanoví formu a obsah dokladů při-
v tuzemské pojišťovně, s údaji o těchto osobách kládaných k žádosti podle odstavce 2.
a o výši podílu na základním kapitálu a hlasovacích
právech nebo jiné formě takové účasti; za každou § 38
takovou osobu žadatel předloží doklady, které se Udělení povolení tuzemské zajišťovně ve skupině
vyžadují při podání žádosti o souhlas k nabytí
účasti v tuzemské zajišťovně podle § 42 odst. 3, (1) Před udělením povolení k provozování zajišťo-
vací činnosti tuzemské zajišťovně, která se má stát
g) seznam osob, které mají být úzce propojeny s tu-
zemskou pojišťovnou, s uvedením údajů o těchto a) ovládanou osobou pojišťovny nebo zajišťovny z ji-
osobách a s uvedením způsobu propojení, ného členského státu, nebo
h) popis postupů a metod pro zajištění funkčního b) ovládanou osobou jiné osoby, která je ovládající
a efektivního řídicího a kontrolního systému osobou pojišťovny nebo zajišťovny z jiného člen-
včetně systému řízení rizik a zajištění personál- ského státu,
ních, technických a organizačních předpokladů si Česká národní banka vyžádá stanovisko příslušného
pro výkon navrhovaných činností, orgánu dohledu dotčeného jiného členského státu.
i) čestné prohlášení žadatele o tom, že údaje uvedené (2) Před udělením povolení k provozování zajišťo-
v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, ak- vací činnosti tuzemské zajišťovně, která se má stát
tuální a úplné.
a) ovládanou osobou banky nebo obchodníka s cen-
(3) V obchodním plánu uvedeném v odstavci 2 nými papíry z jiného členského státu, nebo
písm. b) žadatel uvede b) ovládanou osobou jiné osoby, která je ovládající
a) popis povahy pojistných nebo zajistných rizik, pro osobou banky nebo obchodníka s cennými papíry
která má být povolení uděleno, z jiného členského státu,
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3943

si Česká národní banka vyžádá stanovisko příslušného zajišťovny podléhá předchozímu schválení Českou ná-
orgánu dohledu, který vykonává dohled nad činností rodní bankou. Žádost o schválení obsahuje typ zajišťo-
takové banky nebo obchodníka s cennými papíry. vací činnosti ve smyslu § 36 odst. 1 nebo činnost, po-
případě činnosti související se zajišťovací činností,
(3) Česká národní banka se s příslušnými orgány
o které má být činnost tuzemské zajišťovny rozšířena.
dohledu uvedenými v odstavcích 1 a 2 vzájemně infor-
K žádosti se přiloží doklady uvedené v § 37 odst. 2
muje zejména o důvěryhodnosti, střetu zájmů a o dosa-
písm. e), h) a i) a upravený obchodní plán obsahující
ženém vzdělání a praxi osob ovládajících posuzovanou
údaje uvedené v § 37 odst. 3, do kterého zajišťovna
právnickou osobu, osob s účastí na řízení právnické
promítne požadované změny. Doklad uvedený v § 37
osoby podléhající dohledu a průběžně si s nimi vymě-
odst. 2 písm. e) se nepředkládá, jde-li výlučně o žádost
ňuje informace důležité při udělování povolení k čin-
o schválení činnosti související se zajišťovací činností.
nosti a při kontrole provozování povolené činnosti.
Česká národní banka o této žádosti rozhodne ve lhůtě
(4) Tuzemská zajišťovna, která je osobou ve fi- a za podmínek stanovených v § 36 odst. 5 a 6.
nančním konglomerátu, nemůže mít účast v kaptivní
(2) Jedná-li se o rozšíření činnosti na území jiných
pojišťovně nebo v kaptivní zajišťovně.
členských států prostřednictvím pobočky zřízené v ji-
(5) Odstavce 1 až 4 se v případě, kdy se má tu- ném členském státě, tuzemská zajišťovna nejprve infor-
zemská zajišťovna stát ovládanou osobou osoby muje Českou národní banku o
s bydlištěm nebo sídlem na území třetího státu, použijí a) členském státu, na jehož území zamýšlí zřídit po-
obdobně. bočku,
(6) Tuzemská kaptivní zajišťovna nemůže zajišťo- b) obchodním plánu pobočky v rozsahu podle § 37
vat pojistná nebo zajistná rizika, která pojistila pojiš- odst. 3, zajistných rizicích, která mají být na území
ťovna, nebo která převzala do zajištění zajišťovna, pa- jiného členského státu přebírána do zajištění, orga-
třící do stejné skupiny osob jako tato kaptivní zajiš- nizační struktuře pobočky, postupech a metodách
ťovna. pro zajištění funkčnosti a efektivnosti řídicího
a kontrolního systému, včetně systému řízení ri-
§ 39 zik, a o výpočtu, ze kterého bude zřejmé, že tu-
Základní kapitál zemská zajišťovna bude i nadále disponovat poža-
dovanou mírou solventnosti a splňovat požadavky
(1) Výše základního kapitálu tuzemské zajišťovny na garanční fond,
činí při provozování zajišťovací činnosti
c) adrese pobočky na území jiného členského státu,
a) pouze v životním zajištění nejméně 500 000 000
d) jménu, popřípadě jménech, a příjmení osoby na-
Kč,
vrhované do funkce vedoucího pobočky pověře-
b) pouze v neživotním zajištění nejméně 500 000 000 ného zastupováním této zajišťovny při jednání
Kč, s třetími osobami, úřady a soudy jiného členského
c) v životním i neživotním zajištění současně nej- státu, kde se nachází pobočka.
méně 1 000 000 000 Kč,
(3) Má-li být činnost tuzemské zajišťovny rozší-
d) v případě tuzemské kaptivní zajišťovny nejméně řena mimo území České republiky na území jednoho
polovinu částek uvedených v písmenech a) až c) nebo více jiných členských států na základě svobody
v závislosti na charakteru provozované zajišťovací dočasně poskytovat služby, je tato zajišťovna povinna
činnosti. informovat Českou národní banku o tomto záměru
(2) Základní kapitál tuzemské zajišťovny ve výši a sdělit typ zajišťovací činnosti ve smyslu § 36 odst. 1,
uvedené v odstavci 1 může být tvořen pouze peněžitým která má být touto formou provozována, a příslušné
vkladem. Základní kapitál musí být splacen ve výši po- změny obchodního plánu vyvolané touto změnou v její
dle odstavce 1 před podáním žádosti o udělení povolení činnosti.
k provozování zajišťovací činnosti. (4) Pokud Česká národní banka nemá, s ohledem
(3) Pro rozhodnutí valné hromady akciové společ- na organizační strukturu, finanční situaci tuzemské za-
nosti o snížení základního kapitálu se použije § 18 jišťovny, zajištění funkčního a efektivního řídicího
odst. 6 obdobně. a kontrolního systému, důvěryhodnost, vzdělání a praxi
fyzické osoby navrhované do funkce vedoucího po-
§ 40 bočky tuzemské zajišťovny nebo reálnost změn ob-
chodního plánu, týkajících se rozšíření činnosti tuzem-
Změny v činnosti tuzemské zajišťovny
ské zajišťovny, námitek, sdělí tuzemské zajišťovně do
(1) Změna v rozsahu povolené činnosti tuzemské 3 měsíců ode dne obdržení všech informací uvedených
Strana 3944 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

v odstavci 2 nebo 3 své souhlasné stanovisko. Nevy- (2) Česká národní banka žádost zamítne, jsou-li
jádří-li se Česká národní banka v této lhůtě, má se za to, k tomu dány důvody uvedené v § 36 odst. 6 písm. c).
že se změnou souhlasí.
(3) Za změnu podle odstavce 1 se nepovažuje, jest-
(5) Na rozšíření zajišťovací činnosti tuzemské za- liže osoba, které Česká národní banka udělila souhlas,
jišťovny na území třetích států se odstavce 2 až 4 pou- má v bezprostředně následujícím funkčním období po-
žijí přiměřeně s ohledem na mezinárodní dohody vzta- kračovat ve výkonu stejné funkce; o svém pokračování
hující se k této činnosti. ve výkonu stejné funkce zašle tato osoba České národní
bance nejpozději 30 dnů přede dnem, ke kterému má
(6) Tuzemská zajišťovna předloží České národní být opětovně zvolena, čestné prohlášení o tom, že i na-
bance bez zbytečného odkladu dále splňuje podmínky, za kterých jí byl Českou ná-
a) seznam osob, jejichž kvalifikovaná účast na této rodní bankou dříve vydán souhlas s výkonem funkce.
zajišťovně překročí nebo klesne pod 10 %, a změny
uvedené v § 42 odst. 1 a v § 45 odst. 1, a nejpozději Změny v účastech
do 31. prosince kalendářního roku zprávu o oso-
bách s touto účastí včetně její výše, § 42
b) informaci o změnách v údajích, které byly obsa- (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě před na-
hem žádosti o udělení povolení a jejích příloh po- bytím kvalifikované účasti v tuzemské zajišťovně nebo
dle § 37; změna stanov nebo jiného obdobného před jejím zvýšením tak, že její nebo jejich podíl na
dokumentu se předkládá v úplném znění s vyzna- základním kapitálu nebo podíl na hlasovacích právech
čením provedených změn, dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo
c) informaci o změně ve své činnosti jiné, než která je tak, že se tuzemská zajišťovna stane jejich ovládanou
uvedena v odstavcích 1, 2, 5, a o změnách ve svém osobou, jsou povinny Českou národní banku písemně
právním postavení, zejména o uzavření smlouvy požádat o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením
o vyčlenění činnosti, je-li významného charakteru, této účasti. Česká národní banka bez zbytečného od-
smlouvy o sdílení nákladů, přemístění činnosti kladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne
a dalších změnách, které brání nebo mohou bránit obdržení této žádosti, písemně žadateli potvrdí její při-
řádnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle jetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu
tohoto zákona, lhůty pro posouzení žádosti stanovené v § 43 odst. 2.
O této skutečnosti žadatel současně písemně informuje
d) informaci o změnách údajů uvedených v odstavci 2 zajišťovnu, ve které hodlá nabýt nebo zvýšit svoji účast.
písm. b) až d),
(2) Je-li žadatelem podle odstavce 1 pojišťovna,
e) informace související s její činností podle tohoto jiná zajišťovna, banka, obchodník s cennými papíry
zákona vyžádané Českou národní bankou. nebo investiční společnost, kterým bylo uděleno povo-
(7) Jestliže některá ze změn uvedených v odstav- lení k činnosti v jiném členském státě, nebo zahraniční
cích 1 až 3 a 5 nebyla provedena v souladu s podmín- ovládající osoba takové pojišťovny, zajišťovny, banky,
kami stanovenými tímto zákonem, Česká národní obchodníka s cennými papíry nebo investiční společ-
banka uloží tuzemské pojišťovně odstranit bez zbyteč- nosti a má-li být výsledkem takového nabytí účasti to,
ného odkladu zjištěné nedostatky. Podání rozkladu že se žadatel stane ovládající osobou tuzemské zajiš-
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. ťovny, Česká národní banka konzultuje bez zbyteč-
ného odkladu po obdržení žádosti tento záměr s pří-
slušným orgánem dohledu nebo jiným orgánem vyko-
§ 41 návajícím dohled nad takovou bankou, obchodníkem
Změna osoby v orgánu tuzemské zajišťovny s cennými papíry nebo investiční společností.

(1) Změna v osobě člena statutárního nebo dozor- (3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje obchodní
čího orgánu tuzemské zajišťovny a v osobě prokuristy firmu a sídlo tuzemské zajišťovny, ve které má být na-
této zajišťovny podléhá předchozímu souhlasu České byta kvalifikovaná účast, výši stávajícího podílu či jiné
národní banky na základě písemné žádosti podané oso- formy účasti žadatele v této zajišťovně a výši podílu či
bou, která tuto změnu navrhuje. K žádosti se přiloží jiné formy účasti, kterou hodlá žadatel v této zajišťovně
doklady o bezúhonnosti posuzované osoby a údaje o jí získat. K žádosti žadatel, v závislosti na tom, zda se
dosaženém druhu vzdělání a praxi, čestné prohlášení jedná o fyzickou nebo právnickou osobu anebo pod-
posuzované osoby, že žádná jiná její činnost jí nebrání nikatele, přiloží
v řádném výkonu funkce a že splňuje podmínku podle a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
§ 8 odst. 1 písm. b). evidence ne starší 3 měsíců, včetně kopií podaných
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3945

návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nými orgány dohledu a vymezení působnosti mezi
nebyly doposud ke dni podání žádosti vyřízeny, těmito orgány,
b) údaje o osobách, které jsou s ním úzce propojeny, c) žadatel neprokáže svoji schopnost finančně zabez-
s popisem vztahu mezi úzce propojenými osobami pečit vykonávané a plánované činnosti v tuzemské
a jím, zajišťovně, ve které je navrhováno nabytí nebo
c) údaje o osobách, se kterými jedná ve shodě, zvýšení účasti, nebo
d) existuje důvodné podezření, že ve spojení s navrho-
d) přehled svých finančních i jiných závazků, jejichž
vaným nabytím dochází nebo by mohlo dojít k le-
výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu žadatele
galizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financo-
nebo mohou mít účinek v této výši, a to s uvedením
vání terorismu nebo k pokusům o ně anebo že by
smluvních protistran, výše závazku, dne vzniku
navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového
závazku, doby trvání závazku a dne splatnosti zá-
jednání.
vazku včetně informace o prodlení s plněním ta-
kového závazku, (2) O žádosti uvedené v § 42 odst. 1 Česká národní
e) doklady o původu prostředků na nabytí kvalifiko- banka rozhodne ve lhůtě do 60 pracovních dnů ode dne
vané účasti; jsou-li na nabytí kvalifikované účasti doručení písemného potvrzení o jejím obdržení. Česká
použity jiné než vlastní zdroje, přiloží žadatel i do- národní banka je oprávněna tímto rozhodnutím určit
klady o původu prostředků poskytovatele těchto lhůtu pro nabytí nebo zvýšení požadované účasti v tu-
zdrojů, zemské zajišťovně, která nesmí být kratší než 30 dnů
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a kterou
f) údaje o svém členství v profesních sdruženích, ko- lze na písemnou žádost nabyvatele prodloužit. Pokud
morách nebo asociacích, včetně zahraničních, v takto určené nebo prodloužené lhůtě nedojde k nabytí
g) své účetní závěrky a účetní závěrky osob, které nebo zvýšení požadované účasti, souhlas udělený
jsou s ním úzce propojeny, a to za poslední 3 účet- Českou národní bankou zaniká dnem uplynutí této
ní období ověřené auditorem; v případě, že je sou- lhůty.
částí konsolidačního celku, přiloží k žádosti též
konsolidované účetní závěrky ověřené auditorem, (3) Je-li podaná žádost podle § 42 odst. 1 neúplná
nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez
h) zdůvodnění zamýšleného nabytí nebo změny kva- zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu
lifikované účasti v tuzemské zajišťovně, včetně lhůty stanovené v odstavci 2, písemně vyzve žadatele
předpokládaných změn v její obchodní politice, k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předlo-
i) doklady uvedené v § 19 odst. 2, je-li žadatelem žení dalších informací nezbytných pro posouzení žá-
fyzická osoba, dosti. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené
j) čestné prohlášení, že nevykonává práva související v odstavci 2 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracov-
s kvalifikovanou účastí v tuzemské zajišťovně v záj- ních dnů. Přerušení lhůty může Česká národní banka
mu jiné osoby, prodloužit až na dobu 30 pracovních dnů, pokud ža-
datel
k) doklady a čestná prohlášení o dalších skutečnos-
a) má sídlo nebo bydliště ve třetím státu,
tech, které mohou mít vliv na posouzení jeho
vhodnosti z hlediska řádného řízení tuzemské za- b) podléhá dohledu příslušného orgánu dohledu
jišťovny, pokud mu jsou takové skutečnosti nebo jiného orgánu dohledu vykonávajícího do-
známy, hled nad bankou nebo obchodníkem s cennými
papíry třetího státu, nebo
l) doklad o tom, že o svém rozhodnutí nabýt nebo
zvýšit tuto svoji účast žadatel informoval dotčenou c) nepodléhá žádnému dohledu nad finančním trhem.
zajišťovnu, a (4) Přerušení lhůty nelze při posuzování žádosti
m) čestné prohlášení o tom, že údaje uvedené v žádosti opakovat. Tím není dotčeno právo České národní
a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné. banky vyžádat si kdykoliv v průběhu běhu lhůty uve-
dené v odstavci 2 pro posouzení žádosti další potřebná
§ 43 objasnění a informace. Přijetí vyžádaných informací
Česká národní banka písemně potvrdí žadateli ve lhůtě
(1) Česká národní banka žádost neschválí, pokud uvedené v § 42 odst. 1.
a) žadatel nesplňuje podmínky důvěryhodnosti, (5) Jestliže se Česká národní banka k žádosti uve-
b) struktura skupiny, jejíž součástí se má tuzemská dené v odstavci 1 nerozhodne ve lhůtě stanovené pro
zajišťovna stát, neumožňuje výkon účinného do- posouzení žádosti v odstavci 2 nebo 3, považuje se žá-
hledu, účinnou výměnu informací mezi přísluš- dost o nabytí nebo zvýšení účasti za schválenou uply-
Strana 3946 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

nutím posledního dne lhůty. Pokud Česká národní svoji účast, údaje o tuzemské zajišťovně, ve které je
banka uvedenou žádost zamítne, zašle písemné vyho- držena účast, a výši účasti této osoby nebo osob na
tovení rozhodnutí žadateli do 2 pracovních dnů ode tuzemské zajišťovně po jejím snížení. V oznámení se
dne jeho vyhotovení, a to před uplynutím lhůty pro též uvede osoba nebo osoby, na které má být kvalifi-
vydání rozhodnutí o žádosti stanovené v odstavci 2 kovaná účast převedena.
nebo 3. Důvody neudělení tohoto souhlasu Česká ná-
rodní banka na žádost žadatele uveřejní způsobem Díl 2
umožňujícím dálkový přístup. Provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou
(6) Obdržela-li Česká národní banka 2 nebo více z jiného členského státu nebo z třetího státu
žádostí o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifiko-
vané účasti ve smyslu § 42 odst. 1 ve stejné tuzemské § 46
zajišťovně, přistupuje k těmto žádostem nediskriminač- Činnost zajišťovny z jiného členského státu
ním způsobem. na území České republiky
(7) Vyhláška stanoví formu a obsah dokladů při- Zajišťovna z jiného členského státu je oprávněna
kládaných k žádosti uvedených v § 42 odst. 3. provozovat na území České republiky svoji zajišťovací
činnost a činnosti s tím související, a to na základě práva
§ 44 zřizovat své pobočky nebo na základě svobody do-
časně poskytovat služby, a to v rozsahu, v jakém jí bylo
(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které
uděleno povolení k provozování zajišťovací činnosti
nabyly kvalifikovanou účast nebo zvýšily svoji účast
v zemi jejího sídla.
způsobem uvedeným v § 42 odst. 1 bez souhlasu České
národní banky, nemohou vykonávat hlasovací práva
spojená s takto nabytou účastí, a to do doby udělení § 47
tohoto souhlasu. Činnost zajišťovny z třetího státu
na území České republiky
(2) Česká národní banka podá návrh na vyslovení
neplatnosti usnesení valné hromady tuzemské zajiš- (1) Nestanoví-li tento zákon nebo vyhlášená mezi-
ťovny, jestliže je v rozporu se zákonem, ohrožuje fi- národní smlouva jinak, je zajišťovna z třetího státu
nanční stabilitu tuzemské zajišťovny nebo jinak poško- oprávněna provozovat zajišťovací činnost na území
zuje účastníky zajištění, zaměstnance tuzemské zajiš- České republiky prostřednictvím pobočky zřízené na
ťovny, její věřitele nebo menšinové akcionáře, a to ve území České republiky. Tato pobočka může mít formu
lhůtě 30 dnů ode dne jejího konání. Česká národní pouze organizační složky této zajišťovny.
banka není povinna podat návrh na vyslovení neplat-
(2) Povolení k provozování zajišťovací činnosti
nosti usnesení valné hromady tuzemské zajišťovny, po-
nebo ke změně této činnosti uděluje zajišťovně z třetího
kud hlasování osob uvedených v odstavci 1 nemohlo
státu Česká národní banka na základě písemné žádosti,
ovlivnit přijetí usnesení valné hromady nebo takto při-
pokud podle tohoto zákona taková změna nepodléhá
jaté usnesení není v rozporu se zákonem, neohrožuje
pouze informační povinnosti. O této žádosti rozhodne
finanční stabilitu tuzemské zajišťovny ani jinak nepo-
Česká národní banka nejpozději do 6 měsíců ode dne,
škozuje účastníky zajištění, zaměstnance tuzemské za-
kdy jí byla doručena.
jišťovny, její věřitele nebo menšinové akcionáře.
(3) Žádost zajišťovny z třetího státu uvedená v od-
§ 45 stavci 2 obsahuje, mimo náležitostí stanovených správ-
ním řádem,
(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které
hodlají pozbýt svou kvalifikovanou účast v tuzemské a) její právní formu,
zajišťovně nebo snížit svoji kvalifikovanou účast tak, že b) adresu pobočky zajišťovny z třetího státu na území
klesne pod 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo tak, že tu- České republiky,
zemská zajišťovna přestane být jejich ovládanou oso- c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro-
bou, jsou povinny tuto skutečnost písemně oznámit zení a adresu bydliště na území České republiky
České národní bance, a to nejpozději 30 dnů přede fyzické osoby ve funkci vedoucího pobočky zří-
dnem, ke kterému má být tato účast snížena. Tuzemská zené v České republice,
zajišťovna informuje Českou národní banku o těchto
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum naro-
skutečnostech, jakmile se o nich dozví.
zení, adresu bydliště fyzické osoby, která má vy-
(2) Oznámení uvedené v odstavci 1 obsahuje údaje konávat činnost odpovědného pojistného matema-
o osobě nebo osobách, které hodlají pozbýt nebo snížit tika podle § 81.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3947

(4) K žádosti podle odstavce 3 se přiloží jedna nebo více fyzických nebo právnických osob,
a) stanovy nebo jiný obdobný zakladatelský doku- s nimiž má zajišťovna z třetího státu úzké propo-
ment, jení, nebo obtížná vynutitelnost povinností daných
těmito právními předpisy,
b) kopie úředního povolení k provozování zajišťovací
činnosti země sídla zajišťovny z třetího státu, f) aktiva zajišťovny z třetího státu pocházejí z trestné
činnosti nebo z neidentifikovatelných zdrojů nebo
c) doklady o bezúhonnosti a o dosaženém druhu není prokázán jejich původ,
vzdělání a praxi fyzické osoby uvedené v od-
stavci 3 písm. c), g) udělení povolení by bylo v rozporu s vyhlášenými
mezinárodními smlouvami, nebo
d) obchodní plán vztahující se k činnosti, která má
být zajišťovnou z třetího státu provozována na h) žadatel uvedl v žádosti nepravdivé údaje, které
území České republiky; jeho obsah se řídí § 37 jsou pro posouzení žádosti rozhodující.
odst. 3 obdobně, (2) Povolení k provozování zajišťovací činnosti se
e) záznamy prokazující aktiva zajišťovny z třetího uděluje pro neživotní zajištění, životní zajištění nebo
státu na území České republiky a jejich původ, pro oba typy zajišťovací činnosti. Česká národní banka
jejichž hodnota se rovná nejméně jedné polovině může požadovaný rozsah činnosti omezit, jestliže není
minima garančního fondu podle § 77, a listiny pro- dostatečně prokázána schopnost žadatele provozovat
kazující vložení nejméně jedné čtvrtiny tohoto mi- bezpečně zajišťovací činnost v rozsahu uvedeném v žá-
nima jako jistiny na účet zvlášť k tomu zřízený dosti. V případě kaptivní zajišťovny platí § 38 odst. 6
u banky se sídlem na území České republiky nebo obdobně.
u pobočky zahraniční banky, se kterým nelze na- (3) Česká národní banka je oprávněna uzavřít do-
kládat bez souhlasu České národní banky, hodu s orgánem dohledu země sídla zajišťovny z třetího
f) seznam osob, které mají být úzce propojeny se státu, na jejímž základě bude činnost této zajišťovny
zajišťovnou z třetího státu, s uvedením údajů podléhat výkonu dohledu orgánem země jejího sídla,
o těchto osobách a způsobu propojení, jestliže je tento dohled vykonáván nejméně v rozsahu
g) popis postupů a metod pro zajištění funkčnosti stanoveném tímto zákonem pro výkon dohledu nad
a efektivnosti řídicího a kontrolního systému činností tuzemské zajišťovny. Obdobnou dohodu je
včetně systému řízení rizik a zajištění personál- Česká národní banka oprávněna uzavřít s příslušným
ních, technických a organizačních předpokladů orgánem dohledu jiného členského státu, na jehož
pro výkon navrhovaných činností. území provozuje zajišťovna z třetího státu svoji činnost
prostřednictvím své pobočky. Za těchto podmínek je
činnost takové zajišťovny posuzována stejně jako čin-
§ 48 nost zajišťovny z jiného členského státu.
Udělení povolení zajišťovně z třetího státu (4) Vyhláška stanoví formu a obsah dokladů při-
kládaných k žádosti podle § 47 odst. 4.
(1) Povolení podle § 47 odst. 2 nelze udělit, pokud
a) nejsou splněny podmínky stanovené tímto záko- (5) Změny v údajích, které byly obsahem žádosti
nem, o udělení povolení a jejích příloh, s výjimkou změny
rozsahu povolené činnosti podle odstavce 6, je zajiš-
b) fyzická osoba ve funkci vedoucího pobočky ne- ťovna z třetího státu povinna bez zbytečného odkladu
splňuje podmínky bezúhonnosti nebo nedává oznámit České národní bance; změna stanov nebo ji-
s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi jis- ného obdobného dokumentu se předkládá v úplném
totu řádného řízení pobočky zajišťovny z třetího znění s vyznačením provedených změn. Změna v osobě
státu, anebo je ve střetu zájmů, vedoucího pobočky zajišťovny z třetího státu podléhá
c) úzké propojení mezi zajišťovnou a dalšími fyzic- předchozímu souhlasu České národní banky na základě
kými nebo právnickými osobami brání účinnému písemné žádosti, která obsahuje údaje o osobě nově
výkonu dohledu v pojišťovnictví podle tohoto zá- navrhované do funkce vedoucího pobočky. Česká ná-
kona, rodní banka tuto žádost posuzuje podle odstavce 1
d) není, s ohledem na požadovaný rozsah a charakter písm. b).
činnosti zajišťovny, dána jistota finanční stability (6) Změna v rozsahu povolené činnosti zajišťovny
zajišťovny z třetího státu, z třetího státu podléhá předchozímu schválení Českou
e) účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle národní bankou. Žádost o schválení obsahuje typ za-
tohoto zákona brání právní předpisy třetího státu, jišťovací činnosti ve smyslu odstavce 2 nebo činnost,
kterými se řídí zajišťovna z třetího státu nebo popřípadě činnosti související se zajišťovací činností,
Strana 3948 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

o které má být činnost zajišťovny z třetího státu roz- c) aby v účetnictví pojišťovny byly veškeré výnosy,
šířena. K žádosti se přiloží doklady uvedené v § 47 zejména pojistné, platby od zajišťoven a výnosy
odst. 4 písm. b), e) a g) a upravený obchodní plán ob- z investic, a náklady, zejména pojistná nebo za-
sahující údaje uvedené v § 47 odst. 4 písm. d), do kte- jistná plnění, doplnění technických rezerv, platby
rého zajišťovna promítne požadované změny. Doklad zajistného a provozní náklady související s pojišťo-
uvedený v § 47 odst. 4 písm. e) se nepředkládá, jde-li vací a zajišťovací činností, rozvrženy podle pů-
výlučně o žádost o schválení činnosti související se za- vodu vzniku.
jišťovací činností. Česká národní banka o této žádosti
rozhodne ve lhůtě podle § 47 odst. 2 a za podmínek (5) Pokud je jedna z hodnot disponibilní míry sol-
stanovených v odstavci 1. ventnosti pojišťovny podle § 76 vypočítaná zvlášť pro
pojišťovací a zajišťovací činnost nedostatečná, Česká
Díl 3 národní banka uloží opatření k nápravě bez ohledu na
výsledky v druhé činnosti. Toto opatření může zahrno-
Provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou vat povolení převodu položek disponibilní míry sol-
nebo zajišťovací účelovou osobou ventnosti z jedné činnosti na druhou.

§ 49 (6) Pojišťovna uvedená v odstavci 1 nebo 3 může


Provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou svoji zajišťovací činnost ukončit jen formou odnětí po-
volení k provozování zajišťovací činnosti podle § 116
(1) Tuzemská pojišťovna je oprávněna provozovat nebo 117 s převodem kmene zajišťovacích smluv podle
zajišťovací činnost na základě povolení České národní § 106 a 107 nebo rozdělením podle § 122.
banky. Pro obsah žádosti a pro podmínky udělení po-
volení se § 36 odst. 5 a 6, § 37 a 40 použijí obdobně. § 50
Má-li být zajišťovací činnost této pojišťovny rozšířena
na území jiného členského státu, postupuje pojišťovna Zajišťovací účelová osoba
podle § 20 a 22 obdobně. Má-li být zajišťovací činnost
(1) Zajišťovací účelovou osobou je osoba odlišná
této pojišťovny rozšířena na území třetího státu, postu-
od pojišťovny nebo zajišťovny, která od pojišťoven
puje pojišťovna podle § 21 obdobně.
nebo zajišťoven přebírá pojistná nebo zajistná rizika
(2) Pojišťovna z jiného členského státu je opráv- a tuto činnost plně financuje prostřednictvím zdrojů
něna provozovat zajišťovací činnost a činnosti s tím získaných z vydávaných dluhopisů nebo jiným způso-
související na území České republiky na základě povo- bem financování, přičemž práva věřitelů z těchto dlu-
lení uděleného domovským členským státem, a to po- hopisů nebo jiného způsobu financování jsou podří-
dle práva zakládat pobočky nebo na základě svobody zena závazkům z této činnosti, a které bylo uděleno
dočasně poskytovat služby. povolení k této činnosti v zahraničí podle právních
předpisů státu jejího sídla nebo místa jejího podnikání.
(3) Nestanoví-li vyhlášená mezinárodní smlouva
jinak, je pojišťovna z třetího státu oprávněna provozo- (2) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího
vat zajišťovací činnost na území České republiky na státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího
základě povolení České národní banky, bylo-li jí pro státu, která ve své činnosti využívá zajišťovací účelovou
tuto činnost uděleno povolení v domovském státu. Pro osobu, informuje Českou národní banku o každé
obsah žádosti a pro podmínky udělení povolení se § 47 smlouvě uzavřené s osobou uvedenou v odstavci 1,
a 48 použijí obdobně. a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření.
(4) Pojišťovna uvedená v odstavci 1 nebo 3, která (3) Česká národní banka je oprávněna zakázat po-
překročí alespoň jednu z hodnot uvedených v § 18 jišťovně nebo zajišťovně uvedené v odstavci 2 zahrnutí
odst. 4 písm. a), zabezpečí pohledávky vůči zajišťovací účelové osobě do finanč-
a) oddělené řízení finančního umístění se vztahem ního umístění nebo určit hodnotu, ve které ji lze do
k její pojišťovací činnosti od finančního umístění finančního umístění zahrnout,
se vztahem k její zajišťovací činnosti, a) nedává-li taková smlouva jistotu jejího splnění,
b) aby nebyly plněny minimální finanční požadavky,
zejména požadovaná míra solventnosti související b) není-li zabezpečeno plné financování zajišťovací
s jednou nebo druhou z těchto 2 činností na úkor činnosti této osoby prostřednictvím zdrojů uvede-
druhé činnosti; Česká národní banka může na zá- ných v odstavci 1,
kladě žádosti pojišťovny povolit použití těch po- c) je-li tato osoba součástí stejné skupiny jako pojiš-
ložek disponibilní míry solventnosti, které jsou ťovna nebo zajišťovna, od které přebírá pojistná
volně k dispozici, pro jednu nebo druhou činnost, nebo zajistná rizika, nebo
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3949

d) nedochází-li ke skutečnému přenosu pojistného d) vyrovnávací rezervu,


nebo zajistného rizika. e) rezervu pojistného neživotních pojištění,
(4) Je-li zajišťovací účelovou osobou ve smyslu od- f) rezervu na splnění závazků z ručení za závazky
stavce 2 osoba, které bylo uděleno povolení k provozo- Kanceláře podle zákona upravujícího pojištění od-
vání zajišťovací činnosti podle odstavce 1 příslušným povědnosti z provozu vozidla19),
orgánem dohledu jiného členského státu, postupuje g) jinou rezervu.
Česká národní banka podle odstavce 3 v součinnosti
s tímto příslušným orgánem dohledu, nestanoví-li vy- (4) Tuzemská pojišťovna, která současně s pojišťo-
hlášená mezinárodní smlouva jinak. vací činností provozuje i zajišťovací činnost, vytváří
technické rezervy odpovídající jejím závazkům vyplý-
HLAVA IV vajícím z jí uzavřených zajišťovacích smluv; technické
rezervy podle odstavců 2 a 3 vytváří v závislosti na
TECHNICKÉ REZERVY, charakteru závazků vyplývajících z těchto smluv a na
FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ A SOLVENTNOST základě metod jejich výpočtu uvedených v obchodním
POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY plánu podle § 37 odst. 3.
Díl 1 § 52
Technické rezervy Technické rezervy pojišťovny
z jiného členského státu a pojišťovny z třetího státu
§ 51 (1) Pojišťovna z jiného členského státu, která pro-
Technické rezervy tuzemské pojišťovny vozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území
České republiky, vytváří technické rezervy k plnění zá-
(1) Tuzemská pojišťovna vytváří k plnění závazků vazků z této činnosti v souladu s právní úpravou do-
z jí provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, movského členského státu.
které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich
výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, technické (2) Pojišťovna z třetího státu vytváří technické re-
rezervy. Tato povinnost se vztahuje na veškerou pro- zervy k plnění závazků z pojišťovací nebo zajišťovací
vozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činnost. činnosti provozované na území České republiky ob-
dobně jako tuzemská pojišťovna, nestanoví-li vyhlášená
(2) Je-li provozována pojišťovací činnost podle mezinárodní smlouva jinak.
jednoho nebo více pojistných odvětví životních pojiš-
tění, vytváří tyto technické rezervy: § 53
a) rezervu na nezasloužené pojistné, Technické rezervy tuzemské zajišťovny
b) rezervu na pojistná plnění, (1) Tuzemská zajišťovna vytváří k plnění závazků
c) rezervu pojistného životních pojištění, z jí provozované zajišťovací činnosti, které jsou prav-
děpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo
d) rezervu na prémie a slevy,
okamžik, ke kterému vzniknou, technické rezervy ve
e) rezervu životních pojištění, je-li nositelem inves- výši jejích závazků z jí uzavřených zajišťovacích smluv.
tičního rizika pojistník, Tato povinnost se vztahuje na veškerou provozovanou
f) rezervu na splnění závazků z použité technické zajišťovací činnost.
úrokové míry a ostatních početních parametrů,
(2) Tuzemská zajišťovna vytváří technické rezervy
g) rezervu pojistného neživotních pojištění, podle § 51 odst. 2 a 3 v závislosti na charakteru závazků
h) jinou rezervu. vyplývajících z jí uzavřených zajišťovacích smluv a na
základě metod jejich výpočtu uvedených v obchodním
(3) Je-li provozována pojišťovací činnost podle plánu podle § 37 odst. 3.
jednoho nebo více pojistných odvětví neživotních po-
jištění, vytváří tuzemská pojišťovna tyto technické re- § 54
zervy: Technické rezervy zajišťovny
a) rezervu na nezasloužené pojistné, z jiného členského státu a zajišťovny z třetího státu
b) rezervu na pojistná plnění, (1) Zajišťovna z jiného členského státu, která pro-
c) rezervu na prémie a slevy, vozuje zajišťovací činnost na území České republiky,

19
) § 18 odst. 6 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 47/2004 Sb.
Strana 3950 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

vytváří technické rezervy k plnění závazků z této čin- státu stanoví výši pojistného na základě reálných po-
nosti v souladu s právní úpravou domovského člen- jistně matematických předpokladů tak, aby byla zajiš-
ského státu. těna trvalá splnitelnost všech jejích závazků z provozo-
vané pojišťovací činnosti. To platí obdobně při stano-
(2) Zajišťovna z třetího státu vytváří technické re-
vení výše zajistného tuzemskou pojišťovnou, pojišťov-
zervy k plnění závazků ze zajišťovací činnosti provo-
nou z třetího státu, tuzemskou zajišťovnou a zajiš-
zované na území České republiky, a to na základě me-
ťovnou z třetího státu.
tod jejich výpočtu uvedených v obchodním plánu po-
bočky zřízené na území České republiky podle § 47, (2) Při výpočtu sazeb pojistného v životním pojiš-
nestanoví-li tento zákon nebo vyhlášená mezinárodní tění pojišťovna použije v případě pojistných smluv uza-
smlouva jinak. víraných v měně České republiky, u kterých garantuje
§ 55 výnos, technickou úrokovou míru stanovenou v sou-
ladu s § 65 odst. 4.
Společná ustanovení k technickým rezervám
(3) Tuzemská pojišťovna, která provozuje pojišťo-
(1) O každé technické rezervě účtuje tuzemská
vací činnost podle pojistných odvětví životního pojiš-
pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího
tění na území jiného členského státu, při výpočtu sazeb
státu a zajišťovna z třetího státu odděleně od svých
pojistného postupuje podle odstavce 2 s tím, že použije
ostatních závazků. Tato pojišťovna a zajišťovna před-
technické úrokové míry stanovené členským státem,
kládá České národní bance výkaz o tvorbě a výši tech-
v jehož měně je závazek. To platí obdobně pro pojiš-
nických rezerv. Vyhláška stanoví způsob předkládání,
ťovací činnost podle pojistných odvětví životního po-
formu a náležitosti výkazu o tvorbě a výši technických
jištění provozovanou na území třetího státu.
rezerv, včetně období, za které má být tento výkaz
zpracován, a lhůt, do kterých má být České národní
bance předložen. § 57

(2) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna je (1) Pokud pojišťovna používá rozdílnost pohlaví
povinna mít technické rezervy vytvořené s ohledem na jako určujícího faktoru při stanovení rozdílné výše po-
celý rozsah své činnosti a v dostatečné výši tak, aby tato jistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění, za-
pojišťovna nebo zajišťovna byla schopna v kterémkoli bezpečí, že tyto rozdíly jsou
okamžiku dostát svým závazkům vyplývajícím z jí uza- a) založeny na přesných, pojistně matematických
vřených pojistných nebo zajišťovacích smluv. To platí a statistických údajích a
obdobně v případě pojišťovny z třetího státu ve vztahu
b) přiměřené20).
k její činnosti na území České republiky a, je-li Česká
národní banka příslušným orgánem dohledu podle (2) Při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdíl-
§ 35, též k její činnosti na území jiných členských států. ného výpočtu pojistného plnění podle odstavce 1 po-
(3) Při uzavírání zajišťovacích smluv postupuje tu- jišťovna vychází z veřejně dostupných údajů a z údajů
zemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, pojišťov- získaných z vlastní provozované pojišťovací činnosti
na z třetího státu anebo zajišťovna z třetího státu tak, nebo ze statistik společně vytvářených pojišťovnami.
aby nebyla ohrožena splnitelnost jejích závazků. Česká Nejsou-li k dispozici veřejně dostupné údaje včetně
národní banka je oprávněna zakázat těmto pojišťovnám statistik společně vytvářených pojišťovnami, pojišťovna
nebo zajišťovnám zahrnutí pohledávky z jí uzavřené uveřejňuje a pravidelně aktualizuje vlastní statistické
zajišťovací smlouvy do finančního umístění nebo určit údaje, ze kterých vychází při stanovení rozdílné výše
hodnotu, ve které lze tuto pohledávku do finančního pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění, a to
umístění zahrnout, nedává-li tato zajišťovací smlouva způsobem umožňujícím dálkový přístup.
jistotu jejího splnění nebo nedochází-li ke skutečnému
přenosu pojistného nebo zajistného rizika. § 58
Pojišťovna uveřejní způsobem umožňujícím dál-
Stanovení výše pojistného a zajistného
kový přístup, jaké podklady používá pro výpočet tech-
nických rezerv vytvářených k závazkům z pojistných
§ 56
smluv životních pojištění, a obecnou charakteristiku
(1) Tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího metod používaných při tomto výpočtu.

20
) Čl. 5 odst. 2 směrnice Rady č. 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži
a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3951

Díl 2 ský stát závazku, charakter pojištěného rizika a očeká-


Tvorba a použití technických rezerv vané správní náklady včetně provize. Členským státem
závazku je členský stát, ve kterém má pojistník, který
§ 59 uzavřel pojistnou smlouvu týkající se životního pojiš-
tění, bydliště, nebo je-li pojistník právnickou osobou,
Základní podmínky tvorby technických rezerv členský stát, ve kterém se nachází sídlo nebo pobočka
v životním pojištění této právnické osoby, ke kterým se smlouva vztahuje.
(1) Při určení výše technických rezerv v životním (3) Při výpočtu výše technické rezervy vytvářené
pojištění postupuje tuzemská pojišťovna nebo pojišťov- k závazkům z pojistných smluv s dodatečným podílem
na z třetího státu tak, aby na zisku je tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z tře-
a) výpočet výše technických rezerv byl proveden po- tího státu oprávněna použít metodu zohledňující bu-
mocí dostatečně obezřetného prospektivního po- doucí prémie, a to způsobem zohledňujícím současnou
jistně matematického ohodnocení, při kterém se metodu přiznávání těchto prémií a předpokládaný bu-
zohlední všechny budoucí závazky, které jsou sta- doucí vývoj.
noveny pojistnými podmínkami pro každou jed-
(4) Metodu výpočtu výše technické rezervy lze
notlivou pojistnou smlouvu, včetně
měnit pouze z důvodů nezávislých na vůli tuzemské
1. všech plnění včetně plnění souvisejících s odku- pojišťovny nebo pojišťovny z třetího státu.
pem pojištění garantovaných pojistnou smlou-
vou, § 60
2. prémií, na které vznikl kolektivní nebo indivi-
Rezerva na nezasloužené pojistné nebo zajistné
duální nárok, bez ohledu na to, jak jsou tyto
prémie charakterizovány, (1) Rezerva na nezasloužené pojistné se tvoří jak
3. všech možností, které jsou dány pojistníkovi u životních, tak i u neživotních pojištění, s výjimkou
v souladu s podmínkami pojistné smlouvy, životního pojištění s jednorázovým pojistným. Výše
4. nákladů, včetně provizí, této rezervy odpovídá části předepsaného pojistného,
při současném zohlednění budoucího splatného která časově souvisí s následujícím nebo s pozdějším
pojistného, účetním obdobím, a stanoví se jako souhrn těchto částí
pojistného vypočítaný podle jednotlivých pojistných
b) při používání retrospektivní metody nebyly vý- smluv.
sledné technické rezervy nižší, než by činily při
dostatečně obezřetném prospektivním výpočtu; (2) Nelze-li rezervu na nezasloužené pojistné sta-
retrospektivní metody se použije, pokud pro ob- novit podle odstavce 1, použijí se pro stanovení výše
sah pojistné smlouvy nemůže být použita pro- rezervy matematicko-statistické metody.
spektivní metoda, (3) U těch pojištění, u kterých se pojistné riziko
c) metoda výpočtu výše technické rezervy byla obe- v průběhu roku opakovaně mění, se pro stanovení výše
zřetná i k metodě ocenění aktiv, jejichž zdrojem je rezervy použijí matematicko-statistické metody, které
tato rezerva, zejména nesmí v důsledku jejího pou- k průběhu pojistného rizika přihlížejí.
žití docházet k nadhodnocení aktiv, (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně
d) výše technických rezerv byla vypočítána pro kaž- v případě nezaslouženého zajistného v životním a neži-
dou pojistnou smlouvu zvlášť, přičemž použití od- votním zajištění.
povídajících aproximací nebo zobecnění je povo-
leno pouze v případech, kdy je pravděpodobné, že § 61
poskytnou přibližně stejný výsledek jako indivi- Rezerva na pojistná plnění
duální kalkulace; zásada odděleného výpočtu ne-
brání vytvoření dodatečných technických rezerv (1) Rezerva na pojistná plnění u životních i neži-
pro obecná rizika, která nejsou individualizována, votních pojištění je určena ke krytí závazků z pojist-
ných událostí
e) v případech, kdy je zaručeno plnění související
s odkupem pojištění, nebylo v žádném okamžiku a) v období před rozvahovým dnem vzniklých, hlá-
toto plnění vyšší, než je v daném okamžiku výše šených, ale v tomto období nezlikvidovaných,
rezervy pojistného životních pojištění pro danou b) v období před rozvahovým dnem vzniklých, ale
pojistnou smlouvu. v tomto období nehlášených.
(2) Část technické rezervy určenou k úhradě svých (2) Rezerva na pojistná plnění obsahuje rovněž
nákladů tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací
státu stanoví na obezřetném základě s ohledem na člen- pojistných událostí.
Strana 3952 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

(3) Výše rezervy na pojistná plnění podle od- určené pro tento účel, které nejsou zahrnuty v rezervě
stavce 1 písm. a) se stanoví jako souhrn nákladů na pojistného životních pojištění.
pojistná plnění vypočítaných pro jednotlivé pojistné
události. Nelze-li výši rezervy stanovit uvedeným způ- (3) Rezerva na prémie a slevy se při provozování
sobem, použijí se matematicko-statistické metody. zajišťovací činnosti tvoří pouze tehdy, existuje-li pro ni
na základě zajišťovací smlouvy důvod.
(4) Výše rezervy na pojistná plnění podle od-
stavce 1 písm. b) se stanoví matematicko-statistickou (4) Prémie představuje částku, kterou se oprávněná
metodou, není-li to z objektivního důvodu možné, po- osoba podílí na zisku nebo na přebytku pojistného.
užije se metoda kvalifikovaného odhadu. Sleva představuje částku, o kterou se snižuje placené
pojistné, nebo která se vrací pojistníkovi.
(5) Rezerva na pojistná plnění se snižuje o odhad
předpokládané výše vymahatelných částek, na něž má § 64
pojišťovna nárok v souvislosti s pojistnými plněními.
Vyrovnávací rezerva
(6) Poskytuje-li se u jednotlivých druhů pojištění
pojistné plnění formou důchodu, tvoří se rezerva na (1) Vyrovnávací rezerva se tvoří k vyrovnání tech-
pojistná plnění na základě pojistně matematických me- nické ztráty nebo nadprůměrného škodného průběhu
tod. v daném účetním období, a to v odvětví neživotních
pojištění uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy
(7) Závazky z pojistných událostí nastalých a ohlá- č. 1 k tomuto zákonu vzniklých v účetním období.
šených v běžném účetním období, včetně nákladů na Metody, kterými se stanoví výpočet výše vyrovnávací
likvidaci těchto událostí, které byly zahrnuty do re- rezervy a podmínky jejího čerpání, stanoví vyhláška.
zervy pojistného životních pojištění nebo do rezervy
pojistného neživotních pojištění, nesmí být zahrnuty (2) Vyrovnávací rezerva podle odstavce 1 se tvoří
do rezervy na pojistná plnění. pouze tehdy, jestliže celková částka předepsaného po-
jistného za dané účetní období v příslušném odvětví
(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 platí obdobně neživotního pojištění podle odstavce 1
v případě životního a neživotního zajištění. a) je rovna nebo je vyšší než 4 % celkového objemu
předepsaného pojistného v neživotním pojištění za
§ 62 toto účetní období, nebo
Rezerva na závazky Kanceláře b) je vyšší než 67 500 000 Kč.
(1) Rezervu na splnění závazků z ručení za zá- (3) Tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího
vazky Kanceláře podle zákona upravujícího pojištění státu si pro výpočet výše vyrovnávací rezervy zvolí
odpovědnosti z provozu vozidla19) tvoří pojišťovna jednu z metod stanovených vyhláškou. Volbu této me-
provozující odvětví neživotních pojištění uvedená tody nelze libovolně měnit.
v části B bodě 10 písm. a) přílohy č. 1 k tomuto zá-
konu. (4) Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího
státu, která je oprávněna provozovat i zajišťovací čin-
(2) Tato rezerva je určena k plnění závazků Kan- nost v neživotním zajištění a která překročí alespoň
celáře, ke kterým nemá Kancelář vytvořena odpovída- jednu z hodnot podle § 18 odst. 4 písm. a), počítá výši
jící aktiva. Pojišťovna tvoří tuto rezervu v rozsahu, v ja- vyrovnávací rezervy zvlášť pro každou z těchto čin-
kém se podílí na celkových závazcích Kanceláře, její ností.
výše se stanoví matematicko-statistickými metodami.
(5) Pokud tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna
z třetího státu provozuje souběžně pojišťovací činnost
§ 63
podle odvětví neživotních pojištění uvedených v části B
Rezerva na prémie a slevy bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, vypočte
(1) Rezerva na prémie a slevy se tvoří v souladu výši vyrovnávací rezervy zvlášť pro odvětví neživot-
s pojistnými smlouvami a používá se ke krytí nákladů ních pojištění uvedených v části B bodě 14 přílohy
na prémie a slevy poskytnuté v souladu s pojistnými č. 1 k tomuto zákonu a zvlášť pro odvětví neživotních
smlouvami. pojištění uvedených v části B bodě 15 přílohy č. 1 k to-
muto zákonu. Vyrovnávací rezerva tuzemské pojišťov-
(2) Je-li součástí dohodnutého pojistného plnění ze ny nebo pojišťovny z třetího státu je rovna součtu vy-
životního pojištění i podíl na výnosech nebo zisku z fi- rovnávacích rezerv, které byly vypočteny zvlášť pro
nančního umístění, zahrnuje tvorba rezervy na prémie jednotlivá odvětví neživotních pojištění uvedených
a slevy na vrub nákladů i ty částky výnosu nebo zisku v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3953

(6) Odstavce 1 až 3 a 5 platí obdobně v případě (2) O způsobu výpočtu výše technické rezervy na
neživotního zajištění. splnění závazků z použité technické úrokové míry
a ostatních početních parametrů nebo změny tohoto
§ 65 způsobu výpočtu pojišťovna bezodkladně písemně in-
Rezerva pojistného životních pojištění formuje Českou národní banku, a to jakmile zjistí sku-
tečnosti podle odstavce 1. Česká národní banka nařídí
(1) Rezerva pojistného životních pojištění se vy- změnu způsobu výpočtu výše této technické rezervy,
počítává podle jednotlivých smluv životních pojištění jestliže by její tvorba byla nedostatečná.
a je určena ke krytí budoucích závazků ze životních
pojištění. Při výpočtu se používá stejných statistických § 67
dat a téže technické úrokové míry, jichž bylo použito Rezerva na životní pojištění,
při výpočtu sazeb pojistného. je-li nositelem investičního rizika pojistník
(2) Rezerva pojistného životních pojištění předsta- (1) Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem in-
vuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně vestičního rizika pojistník, je určena na krytí závazků
matematickými metodami včetně již přiznaných podílů pojišťovny vůči pojistníkovi21) u těch odvětví životních
na zisku a rezerv nákladů spojených se správou pojiš- pojištění, kdy na základě pojistné smlouvy investiční
tění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného. riziko nese pojistník.
(3) Záporné hodnoty jednotlivých rezerv pojistné- (2) Výše rezervy se stanoví jako souhrn závazků
ho životních pojištění vznikající v důsledku použití po- vůči pojistníkům ve výši hodnoty jejich podílů na umís-
jistně matematické metody se nahradí nulovými hod- těných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv
notami. životních pojištění, a to podle zásad obsažených v po-
(4) Použitá technická úroková míra nesmí ke dni jistných smlouvách.
uzavření pojistné smlouvy přesáhnout maximální výši (3) Jestliže životní pojištění, kdy riziko z investo-
technické úrokové míry. Maximální výši technické úro- vání finančního umístění nese pojistník, obsahuje
kové míry určuje Česká národní banka postupem, i plnění ve sjednané výši, tvoří se na toto plnění sou-
který stanoví vyhláška. Maximální výši technické úro- časně rezerva pojistného životních pojištění podle § 65.
kové míry Česká národní banka zveřejňuje včetně jejích
změn formou úředního sdělení ve Věstníku České ná- § 68
rodní banky.
Rezerva pojistného neživotních pojištění
(5) Tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího (1) Rezerva pojistného neživotních pojištění se vy-
státu uvede svoji technickou úrokovou míru do souladu tváří k těm pojistným odvětvím, u kterých se při vý-
s uveřejněnou maximální technickou úrokovou mírou počtu výše pojistného používá vstupního věku a pohlaví
nebo její změnou ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejího pojištěného22) nebo pouze vstupního věku pojištěného.
uveřejnění. Vstupním věkem se pro účely tohoto zákona rozumí
rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a ka-
§ 66 lendářním rokem narození pojištěného.
Rezerva na splnění závazků
(2) Rezerva pojistného neživotních pojištění před-
z použité technické úrokové míry
stavuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně
a ostatních početních parametrů
matematickými metodami včetně již přiznaných podílů
(1) Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího na zisku nebo smluvních nároků na vrácení pojistného
státu vytváří technickou rezervu určenou na splnění a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po
jejích závazků z použité technické úrokové míry odpočtu hodnoty budoucího pojistného.
a ostatních početních parametrů, nedosahovala-li by
(3) Výše rezervy pojistného neživotních pojištění
výše rezervy pojistného životních pojištění vypočtená
se vypočítává pojistně matematickými metodami za
za použití původních parametrů postačitelné výše zjiš-
použití stejných statistických dat a stejných pojistně
těné při použití současných odhadů hodnoty technické
technických parametrů jako při stanovení pojistného.
úrokové míry a ostatních početních parametrů použi-
tých při ohodnocení výše přijatých závazků. (4) Záporné hodnoty rezervy pojistného neživot-

21
) § 3 písm. g) zákona č. 37/2004 Sb.
22
) § 13a zákona č. 37/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Strana 3954 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

ních pojištění vznikající v důsledku použití pojistně l) předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oce-
matematické metody se nahradí nulovými hodnotami. něná nejméně 2 znalci,
(5) Odstavce 1 až 4 platí obdobně v případě ne- m) dluhopisy vydané Evropskou investiční bankou,
životního zajištění. Evropskou centrální bankou, Evropskou bankou
pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou
§ 69 pro obnovu a rozvoj,
Jiná technická rezerva n) cenné papíry vydané fondem kolektivního investo-
vání, který splňuje požadavky práva Evropského
(1) Jinou technickou rezervu tuzemská pojišťovna, společenství,
pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo o) cenné papíry vydané fondem kolektivního investo-
zajišťovna z třetího státu vytvoří k těm závazkům z jí vání, který nesplňuje požadavky práva Evrop-
provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, ského společenství,
které nelze zahrnout do technických rezerv podle
p) nekótované akcie, dluhové cenné papíry a jiné
§ 61 až 68.
cenné papíry obdobné akciím a dluhovým cenným
(2) O důvodech tvorby a způsobu výpočtu výše papírům,
jiné technické rezervy pojišťovna nebo zajišťovna podle r) pohledávky za pojistníky a za pojišťovacími zpro-
odstavce 1 bez zbytečného odkladu písemně informuje středkovateli vyplývající z pojištění, nejvýše do
Českou národní banku. 1 měsíce po jejich splatnosti,
(3) Česká národní banka je oprávněna nařídit s) vratky daní,
změnu způsobu výpočtu výše jiné technické rezervy, t) pohledávky vůči garančnímu fondu23).
jestliže by její tvorba byla nedostatečná.
(2) Finanční umístění dále zahrnuje
Díl 3 a) zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na
Finanční umístění regulovaném trhu8) členských států Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
§ 70 b) půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou
smlouvu na životní pojištění,
Skladba finančního umístění
c) zajišťovací deriváty,
(1) Finanční umístění v rámci členských států za-
d) pohledávky za zajišťovnami a osobami podle § 50
hrnuje
včetně podílu zajistitele na technických rezervách
a) dluhopisy vydané členským státem nebo jeho cen- po odečtení závazků vůči zajistiteli.
trální bankou,
(3) Zajišťovacím derivátem se pro účely tohoto zá-
b) dluhopisy vydané bankami a obdobnými institu- kona rozumí opce, termínový obchod nebo swap při-
cemi členských států, spívající ke snižování investičních rizik nebo usnadňu-
c) kótované dluhopisy vydané obchodními společ- jící efektivní správu portfolia.
nostmi,
d) pokladniční poukázky, § 71
e) kótované komunální dluhopisy, Měna finančního umístění
f) půjčky, úvěry a jiné pohledávky, (1) Pokud je v pojistné smlouvě závazek tuzemské
g) směnky, pojišťovny nebo pojišťovny z třetího státu vyjádřen
v konkrétní měně, považuje se za splatný v této měně,
h) nemovitosti na území členských států, pokud dále není stanoveno jinak.
i) hypoteční zástavní listy,
(2) Jestliže se tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna
j) kótované akcie, z třetího státu zavázala k pojistnému plnění v cizí měně,
k) vklady a vklady potvrzené vkladovým certifiká- drží aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy,
tem, vkladním listem či jiným obdobným doku- v této měně, pokud výše všech takto povinně držených
mentem u bank, které mají povolení působit na aktiv ve všech měnách přesáhne 7 % všech aktiv, jejichž
území členských států jako banka, zdrojem jsou technické rezervy.

23
) Zákon č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3955

(3) Pokud tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně važuje se závazek tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny
z třetího státu vznikne povinnost podle odstavce 2, ne- z třetího státu za splatný v této měně, zejména v pří-
musí držet aktiva v konkrétní cizí měně ke krytí zá- padě, kdy konkrétní měna byla určena soudním roz-
vazků vyjádřených v této měně, jestliže hodnutím nebo dohodou pojišťovny s oprávněnou oso-
a) by aktiva vyjádřená v konkrétní cizí měně nepře- bou.
sahovala 7 % aktiv vyjádřených v ostatních cizích (8) Byla-li pojišťovna po vzniku pojistné události
měnách, informována, že výše pojistného plnění bude stanovena
b) měna třetího státu není vhodná pro finanční umís- v měně, která je odlišná od měny podle odstavců 1, 5
tění, zejména z důvodu regulace investic v dané až 7, je pojišťovna oprávněna považovat takový záva-
cizí měně nebo proto, že podléhá omezením pře- zek z pojištění zařazeného do pojistných odvětví neži-
vodu, nebo votních pojištění za splatný v této měně.
c) částka, v jejíž výši nejsou závazky v konkrétní cizí (9) Má-li být závazek z pojištění kryt aktivy, která
měně kryty aktivy v této měně, nepřesáhne 20 % jsou vyjádřena v měně členského státu, je povinnost
všech závazků vyjádřených v této cizí měně. držet aktiva v odpovídající měně splněna i tehdy, jest-
liže jsou tato aktiva vyjádřena v eurech.
(4) Jsou-li závazky tuzemské pojišťovny nebo po-
jišťovny z třetího státu vyjádřeny ve více cizích mě-
§ 72
nách, musí se celková hodnota aktiv v cizích měnách
rovnat nejméně celkové výši závazků vyjádřených v ci- Zvláštní ustanovení pro skladbu
zích měnách. Tím nejsou dotčeny odstavce 2 a 3. finančního umístění v životním pojištění

(5) Není-li závazek tuzemské pojišťovny nebo po- (1) Pokud má závazek z pojištění zařazeného do
jišťovny z třetího státu z neživotního pojištění vyjádřen pojistných odvětví životních pojištění přímou vazbu na
v konkrétní měně, považuje se pro účely určení měny hodnotu podílových listů standardního fondu kolektiv-
finančního umístění za splatný v měně státu, ve kterém ního investování nebo na hodnotu aktiv vnitřního
je umístěno pojistné riziko. Pojišťovna však může zvolit fondu, obvykle rozděleného do podílů, který je ve
měnu, ve které je stanoveno pojistné, pokud existují vlastnictví tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny z tře-
oprávněné důvody pro takovou volbu, zejména v pří- tího státu, tvoří skladbu finančního umístění k těmto
padě, kdy je v době sjednání pojištění pravděpodobné, závazkům tyto podíly, nebo v případě, kdy nejsou po-
že pojistné plnění bude poskytnuto v měně, ve které je díly stanoveny, aktiva vnitřního fondu. Vnitřním fon-
stanoveno pojistné, a nikoli v měně státu, ve kterém je dem se pro účely této finanční skladby rozumí portfo-
umístěno pojistné riziko. lio aktiv zvlášť vyčleněných ke krytí těchto závazků.
(2) Je-li závazek z pojištění zařazeného do pojist-
(6) Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího
ných odvětví životních pojištění přímo svázán s in-
státu není povinna postupovat podle odstavce 5 v pří-
dexem akcií nebo s jinou hodnotou, než kterými jsou
padě
hodnoty uvedené v odstavci 1, tvoří skladbu finančního
a) pojištění zařazených do pojistných odvětví neži- umístění vztahující se k těmto závazkům podíly odpo-
votních pojištění uvedených v části B bodech 4 vídající této hodnotě, nebo v případě, kdy podíly ne-
až 7 a 11, 12 a bodě 13 písm. c) přílohy č. 1 k to- jsou stanoveny, aktiva s odpovídajícím zajištěním a ob-
muto zákonu a chodovatelností, která v maximální možné míře odpo-
b) pojištění zařazených do ostatních odvětví neživot- vídají těm, ze kterých určená hodnota vychází.
ních pojištění, jestliže je z povahy pojistného ri- (3) Ustanovení § 56 odst. 2 a 3, § 61 a 70 se ne-
zika zřejmé, že pojistné plnění bude poskytováno vztahují na aktiva odpovídající závazkům podle od-
v měně jiné než v měně, kde je umístěno pojistné stavců 1 a 2. To neplatí v případě, že tyto závazky ob-
riziko, nebo v měně, ve které je stanoveno pojistné, sahují garanci investičního výnosu nebo určitého jiného
jestliže na základě jejích zkušeností by byla taková garantovaného plnění.
měna z důvodu její nestability nebo z jiných důvodů
nevhodná; v takovém případě použije ke krytí zá- Společná ustanovení
vazků z neživotního pojištění měnu, kterou považuje ke skladbě finančního umístění
podle svých získaných zkušeností za vhodnou, nebo
při nedostatku takové zkušenosti českou měnu. § 73
(7) Je-li výplata pojistného plnění z pojištění za- (1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna je
řazeného do pojistných odvětví neživotních pojištění povinna mít své finanční umístění v každém okamžiku
splatná v měně odlišné od měny podle odstavce 5, po- v souladu s § 70 až 72 v závislosti na charakteru její
Strana 3956 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

činnosti, a to nejméně ve výši technických rezerv vy- jistných plnění tak, aby zajistila dostatečnost, lik-
tvořených podle tohoto zákona. To platí obdobně v pří- viditu, kvalitu, rentabilitu a ziskovost investic,
padě pojišťovny z třetího státu ve vztahu k její činnosti
b) zajistí diverzifikací a rozložením aktiv, jejichž
na území České republiky a, je-li Česká národní banka
zdrojem jsou technické rezervy, včasnou reakci ze-
příslušným orgánem dohledu podle § 35, k její činnosti
jména na rizika vývoje finančních trhů, trhů s ne-
na území ostatních členských států, a zajišťovny z tře-
movitostmi anebo na rizika katastrof značného
tího státu ve vztahu k její činnosti na území České
rozsahu; za tímto účelem zajišťovna průběžně vy-
republiky.
hodnocuje dopad rizikových okolností na své fi-
(2) Je-li činnost tuzemské pojišťovny nebo tuzem- nanční umístění,
ské zajišťovny provozována na území jiných členských
c) udržuje obezřetnou úroveň investic do aktiv, která
států, musí se aktiva, jejichž zdrojem jsou technické
nejsou obchodována na regulovaném finančním
rezervy vytvořené k závazkům z této činnosti, nacházet
trhu,
na jejich území nebo na území některého z nich. Jde-li
o činnost této pojišťovny nebo zajišťovny na území d) postupuje v případě provozování zajišťovací čin-
třetího státu, musí se aktiva, jejichž zdrojem jsou tech- nosti v životním pojištění v souladu s § 59.
nické rezervy vytvořené k závazkům z této činnosti,
nacházet na území tohoto třetího státu nebo na území (5) Část průměrného stavu finančního umístění
kteréhokoli členského státu nebo států. Jedná-li se o čin- musí být uložena tak, aby byla zabezpečena splnitel-
nost pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího nost závazků z provozované pojišťovací nebo zajišťo-
státu na území České republiky, musí se aktiva, jejichž vací činnosti ve lhůtách stanovených zákonem upravu-
zdrojem jsou technické rezervy vytvořené k závazkům jícím pojistnou smlouvu nebo zákonem upravujícím
z této činnosti, nacházet na území České republiky pojištění odpovědnosti z provozu vozidla25) nebo do-
nebo na území jednoho nebo více jiných členských hodnutých v pojistné smlouvě nebo zajišťovací
států. Aktiva se nacházejí na území státu, kde je veden smlouvě. Výše této části a způsob finančního umístění
registr, jedná-li se o zaknihované cenné papíry, nebo se určí v závislosti na charakteru provozované pojišťo-
kde se fyzicky nacházejí. vací nebo zajišťovací činnosti a musí být potvrzeny od-
povědným pojistným matematikem podle § 81 odst. 3.
(3) Ve své skladbě finančního umístění pojišťovna
nebo zajišťovna podle odstavců 1 a 2 postupuje v závis- (6) Průměrným stavem podle odstavce 5 se rozumí
losti na charakteru provozované činnosti tak, aby veličina vypočtená vždy k poslednímu dni kalendář-
a) jednotlivé složky finančního umístění poskytovaly ního měsíce jako součet stavu finančního umístění
záruku návratnosti vložených prostředků, k prvnímu dni kalendářního měsíce, za který se prů-
měrný stav zjišťuje, a stavu finančního umístění k po-
b) jednotlivé složky finančního umístění zabezpečo- slednímu dni tohoto měsíce, dělený dvěma.
valy výnos z jejich držby nebo zisk z jejich pro-
deje, (7) Pro skladbu finančního umístění v případě re-
c) v závislosti na charakteru provozované pojišťovací zervy životního pojištění, je-li nositelem investičního
nebo zajišťovací činnosti byla část finančního rizika pojistník, platí odstavce 1 a 2 přiměřeně, přičemž
umístění pohotově k dispozici k výplatě pojist- se tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu
ných plnění ve lhůtě stanovené zákonem upravu- řídí ustanoveními pojistné smlouvy, nestanoví-li tento
jícím pojistnou smlouvu24), zákon jinak.
d) jednotlivé složky finančního umístění byly rozlo-
ženy mezi větší počet právnických osob, mezi ni- § 74
miž neexistuje úzké propojení, ani osob, které jed-
nají ve shodě podle obchodního zákoníku. (1) Pojišťovna a zajišťovna podle § 73 odst. 1 je
povinna při udržování výše finančního umístění do-
(4) Tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu držovat limity pro jednotlivé položky skladby finanč-
ve svém finančním umístění ního umístění a podmínky, za kterých lze tyto položky
a) zohledňuje charakter jí provozované činnosti, ze- zařadit do skladby finančního umístění, stanovené vy-
jména povahu, výši a trvání předpokládaných za- hláškou.

24
) § 16 zákona č. 37/2004 Sb.
25
) Například § 16 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb.
§ 9 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3957

(2) Aktiva, která svojí povahou naplňují podmínky jišťovací činnost a přesahuje-li limity podle § 18 odst. 4
2 nebo více položek finanční skladby podle § 70 odst. 1 písm. a), vede samostatné evidence pro oba typy čin-
a 2, lze zahrnout pouze do jedné její položky, a to nej- nosti.
výše v částce nepřekračující výši limitu stanoveného
(2) Vázne-li na majetku, jež by v souladu s § 70
pro tuto položku vyhláškou podle odstavce 1.
až 74 mohl být zapsán nebo je zapsán v evidenci finanč-
(3) Pro účely umístění movitého nebo nemovitého ního umístění, věcné právo ve prospěch věřitele nebo
majetku na území členského státu není rozhodující, třetí strany a v důsledku toho majetek nebo jeho část
jaké požadavky stanoví pro vznik vlastnických nebo nelze použít k úhradě závazků z pojišťovací nebo za-
jiných práv k tomuto majetku právní úprava členského jišťovací činnosti, nelze tento majetek považovat za fi-
státu, kde jsou aktiva umístěna. Pohledávky se považují nanční umístění od data, ke kterému předmětné věcné
za umístěné v tom členském státě, ve kterém mohou právo nabylo účinnosti.
být plněny nebo jejich plnění vymáháno.
(3) V případech, kdy na majetku zapsaném v evi-
(4) Na základě písemné žádosti může Česká ná- denci finančního umístění vázne věcné právo ve pro-
rodní banka udělit pojišťovně nebo zajišťovně podle spěch věřitele nebo třetí osoby, a to bez splnění pod-
§ 73 odst. 1 časově omezený souhlas se zvýšením limitů mínek uvedených v odstavci 2, nebo tento majetek
pro jednotlivé položky finanční skladby stanovených podléhá výhradně vlastnictví ve prospěch věřitele nebo
vyhláškou podle odstavce 1, je-li skladba finančního třetí osoby, anebo má-li věřitel právo požadovat
umístění v souladu s § 70 a § 73 odst. 5 a jestliže tím vzájemné započtení svých pohledávek proti pohledáv-
nedochází k porušení zásad stanovených v § 73 odst. 3 kám pojišťovny nebo zajišťovny podle odstavce 1, roz-
a 4. Splnění těchto podmínek tato pojišťovna nebo za- hoduje se o nakládání s takovým majetkem v případě
jišťovna doloží v žádosti. úpadku takové pojišťovny nebo zajišťovny podle práv-
ních předpisů České republiky, nestanoví-li zákon
(5) Pojišťovna a zajišťovna podle § 73 odst. 1 před- upravující úpadek a způsoby jeho řešení jinak26).
kládá České národní bance výkaz o skladbě finančního
umístění. Způsob předkládání, formu a náležitosti to- (4) Složení aktiv zapsaných v evidenci finančního
hoto výkazu včetně období, za které má být tento vý- umístění v okamžiku zahájení insolvenčního řízení se
kaz zpracován, a lhůt, do kterých má být České ná- již dále nesmí měnit a v evidenci finančního umístění se
rodní bance předložen, stanoví vyhláška. nesmí bez souhlasu České národní banky provádět
žádné opravy s výjimkou opravy administrativních
chyb.
§ 75
Evidence finančního umístění (5) Bez ohledu na odstavec 4 se připočítává k uve-
deným aktivům také výnos z nich a hodnota čistého
(1) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu přijatého pojistného s ohledem na příslušná pojistná
a tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu vede odvětví za období mezi zahájením insolvenčního řízení
evidenci finančního umístění, a to okamžikem vzniku a okamžikem platby pojistných plnění nebo do převe-
závazku z jí provozované pojišťovací nebo zajišťovací dení pojistného kmene.
činnosti, k jehož úhradě je finanční umístění určeno,
a tuto evidenci průběžně aktualizuje. Provozuje-li ta- (6) Pokud je výsledek prodeje aktiv zapsaných
ková pojišťovna pojišťovací činnost jak v neživotním, v evidenci finančního umístění menší než jejich odha-
tak i v životním pojištění, vede samostatnou evidenci dovaná hodnota uvedená v této evidenci, insolvenční
pro oba typy činnosti, s výjimkou té pojišťovny, která správce nebo likvidátor sdělí České národní bance dů-
provozuje pojišťovací činnost podle pojistných odvětví vody tohoto rozdílu.
životních pojištění a současně podle pojistných odvětví
neživotního pojištění uvedených v části B bodech 1 a 2 Díl 4
přílohy č. 1 k tomuto zákonu; v takovém případě se Solventnost pojišťoven a zajišťoven
vede pro všechny činnosti jedna evidence. To platí ob-
dobně pro zajišťovnu, která provozuje zajišťovací čin- § 76
nost v životním zajištění a současně v neživotním za-
Disponibilní a požadovaná míra solventnosti
jištění rizik spadajících do pojistných odvětví neživot-
ního pojištění uvedených v části B bodech 1 a 2 přílohy (1) K zabezpečení schopnosti uhradit závazky vy-
č. 1 k tomuto zákonu. Provozuje-li pojišťovna též za- plývající z uzavřených pojistných a zajišťovacích smluv

26
) § 381 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Strana 3958 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna udržuje po ventnosti tuzemské pojišťovny, která provozuje sou-
celou dobu své činnosti disponibilní míru solventnosti časně činnosti podle pojistných odvětví životních a ne-
nejméně ve výši požadované míry solventnosti, a to životních pojištění, vypočítaná zvlášť pro činnosti pro-
s ohledem na celý rozsah své činnosti. Pojišťovna z tře- vozované podle pojistných odvětví životních a neživot-
tího státu a zajišťovna z třetího státu udržuje po celou ních pojištění nedostatečná, uloží Česká národní banka
dobu své činnosti disponibilní míru solventnosti nej- opatření k nápravě bez ohledu na výsledky druhé čin-
méně ve výši požadované míry solventnosti, a to s ohle- nosti. Toto opatření může zahrnovat povolení převodu
dem na rozsah své činnosti na území České republiky, položek disponibilní míry solventnosti z jedné činnosti
v případě pojišťovny z třetího státu, kdy je Česká ná- na druhou. To platí obdobně i v případě tuzemské po-
rodní banka příslušným orgánem dohledu podle § 35, jišťovny podle odstavce 5.
včetně své činnosti na území jiných členských států.
(7) Formu, obsah sdělení poměrného rozdělení zá-
(2) Disponibilní mírou solventnosti se rozumí kladního kapitálu podle odstavce 4 písm. a) a náležitosti
upravená výše vlastních zdrojů pojišťovny nebo zajiš- žádosti podle odstavce 4 písm. b) stanoví vyhláška.
ťovny. Požadovanou mírou solventnosti se rozumí mi-
nimální hodnota disponibilní míry solventnosti. § 77
(3) Disponibilní míra solventnosti a požadovaná Garanční fond
míra solventnosti tuzemské pojišťovny, tuzemské zajiš- (1) Jedna třetina požadované míry solventnosti
ťovny, pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z tře- představuje garanční fond, přičemž garanční fond však
tího státu se vypočte z položek a způsobem stanove- nesmí být nižší než
ných vyhláškou, včetně položek, které lze do výpočtu
a) 120 000 000 Kč, jestliže je provozována pojišťovací
zahrnout nebo odečíst pouze při splnění podmínek sta-
činnost podle jednoho nebo více pojistných odvět-
novených vyhláškou.
ví životních pojištění,
(4) Tuzemská pojišťovna, která provozuje sou- b) 120 000 000 Kč, jestliže je provozována pojišťovací
časně činnosti podle pojistných odvětví životních a ne- činnost podle jednoho nebo více pojistných odvět-
životních pojištění, ví neživotních pojištění uvedených v části B bo-
a) sdělí České národní bance nejpozději do 30. listo- dech 10 až 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
padu kalendářního roku poměrné rozdělení zá- c) 90 000 000 Kč, jestliže je provozována pojišťovací
kladního kapitálu mezi životní a neživotní pojiště- činnost podle jednoho nebo více pojistných odvět-
ní na následující kalendářní rok pro potřeby vý- ví neživotních pojištění jiných než uvedených
počtu disponibilní míry solventnosti a rozdělení v části B bodech 10 až 15 přílohy č. 1 k tomuto
položek disponibilní míry solventnosti, které nelze zákonu,
přiřadit podle původu jejich vzniku podle § 17 d) 120 000 000 Kč, jestliže je provozována zajišťovací
odst. 2 písm. c), v souladu s nahlášeným poměrem činnost v životním zajištění,
pro rozdělení základního kapitálu,
e) 120 000 000 Kč, jestliže je provozována zajišťovací
b) zachovává poměr nahlášený podle písmene a) činnost v neživotním zajištění,
v průběhu kalendářního roku, na který se toto
poměrné rozdělení základního kapitálu aplikuje; f) 40 000 000 Kč, jestliže je provozována zajišťovací
Česká národní banka může pojišťovně na základě činnost podle písmene d) nebo e) kaptivní zajišťov-
její žádosti vydat souhlas se změnou poměrného nou.
rozdělení vlastních zdrojů mezi odvětví životních (2) Je-li provozována pojišťovací činnost podle 2
a neživotních pojištění v průběhu kalendářního nebo více pojistných odvětví neživotních pojištění, pro
roku, a to pouze ve výjimečných případech na zá- která jsou podle odstavce 1 písm. b) a c) stanoveny
kladě písemné žádosti pojišťovny, v níž tyto rozdílné výše garančního fondu, činí výše garančního
změny zdůvodní. fondu nejméně částku, která je stanovena pro to pojist-
né odvětví, kterému odpovídá nejvyšší částka.
(5) Tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího
státu, která provozuje současně pojišťovací a zajišťovací (3) Je-li provozována pojišťovací činnost souběžně
činnost vykazuje svoji disponibilní a požadovanou pro pojistná odvětví životních a neživotních pojištění,
míru solventnosti zvlášť pro pojišťovací a zvlášť pro výše garančního fondu odpovídá součtu částek stano-
zajišťovací činnost, pokud její zajišťovací činnost pře- vených pro provozování pojišťovací činnosti podle po-
kročí některou z hodnot podle § 18 odst. 4 písm. a). jistných odvětví životních a neživotních pojištění.
Odstavec 4 platí v takovém případě obdobně.
(4) Je-li provozována zajišťovací činnost souběžně
(6) Pokud je jedna z hodnot disponibilní míry sol- v životním a neživotním zajištění, výše garančního
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3959

fondu odpovídá součtu částek stanovených pro životní v této pojišťovně nebo zajišťovně, nejedná-li se o osobu
a neživotní zajištění podle odstavce 1 písm. d) a e). z výkonu dohledu vyloučenou.
(5) Vyhláška stanoví výčet položek, které lze za- (2) Jestliže upravená výše míry solventnosti vyka-
hrnout do garančního fondu. zuje záporný výsledek, Česká národní banka uloží opa-
tření k nápravě.
§ 78
(3) Pojišťovna z třetího státu, která provozuje na
Výše garančního fondu při souběhu pojišťovací území České republiky pojišťovací činnost, popřípadě
a zajišťovací činnosti současně i zajišťovací činnost, a zajišťovna z třetího
Je-li souběžně provozována pojišťovací činnost státu, která provozuje na území České republiky zajiš-
a zajišťovací činnost, činí výše garančního fondu tuzem- ťovací činnost, je povinna mít disponibilní míru sol-
ské pojišťovny nebo pojišťovny z třetího státu nejméně ventnosti v celkové hodnotě odpovídající té části poža-
částku dované míry solventnosti, která se vztahuje k objemu
pojišťovací, popřípadě zajišťovací, činnosti na území
a) stanovenou podle § 77 odst. 1 písm. a) až c) a § 77
České republiky, v případě pojišťovny z třetího státu,
odst. 2 a 3, jestliže
je-li Česká národní banka příslušným orgánem dohledu
1. přijaté zajistné je nižší nebo rovno 10 % při- podle § 35, činnosti na území jiných členských států,
jatého pojistného, nejméně však polovině garančního fondu podle § 77
2. přijaté zajistné je nižší než částka odpovídající odst. 1. Aktiva nejméně ve výši garančního fondu tato
1 350 000 000 Kč a pojišťovna nebo zajišťovna umístí v České republice,
3. výše technických rezerv vytvořených k jejím zá- ostatní aktiva až do výše požadované míry solventnosti
vazkům ze zajišťovací činnosti je nižší nebo musí být umístěna v jiném členském státu nebo ve více
rovna 10 % jejích celkových technických rezerv, jiných členských státech. Tím není dotčen § 35 odst. 1.
b) odpovídající součtu částek stanovených podle § 77
(4) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, po-
odst. 1 písm. a) a d), je-li provozována pojišťovací
jišťovna z třetího státu a zajišťovna z třetího státu vy-
a zajišťovací činnost v životním pojištění a v život-
kazuje České národní bance svoji solventnost a upra-
ním zajištění a byla-li překročena alespoň jedna
venou míru solventnosti do 15 dnů ode dne vypraco-
z hodnot podle písmene a),
vání zprávy o auditu nebo kdykoliv na žádost České
c) odpovídající součtu částek stanovených podle § 77 národní banky, a to do 30 dnů ode dne jejího doručení
odst. 1 písm. b) nebo c) nebo podle § 77 odst. 2 nejdříve však do 30 pracovních dnů ode dne, ke kte-
a částky stanovené podle § 77 odst. 1 písm. e), je-li rému má být solventnost vykázána. Způsob předklá-
provozována pojišťovací a zajišťovací činnost v ne- dání, formu tohoto výkazu a jeho náležitosti stanoví
životním pojištění a v neživotním zajištění a byla-li vyhláška.
překročena alespoň jedna z hodnot podle písme-
ne a), (5) Česká národní banka nepovolí snížení požado-
vané míry solventnosti tuzemské zajišťovny nebo za-
d) odpovídající součtu částek stanovených podle pís- jišťovny z třetího státu o položky týkající se přenosu jí
men b) a c), je-li provozována pojišťovací a zajišťo- převzatého pojistného nebo zajistného rizika do zajiš-
vací činnost jak v životním, tak i v neživotním po- tění, o které tato zajišťovna požádá, nebo výši těchto
jištění a v obou typech zajišťovací činnosti a byla-li položek podstatně sníží, zejména jestliže
překročena alespoň jedna z hodnot podle písme-
ne a). a) se od posledního účetního období podstatně zhor-
šila povaha nebo kvalita zajišťovacích smluv týka-
§ 79 jících se přenosu převzatého pojistného nebo za-
jistného rizika do zajištění, nebo
Zvláštní ustanovení k solventnosti pojišťovny
a zajišťovny b) převzaté riziko není přeneseno do zajištění nebo je
jeho přenos nepodstatný.
(1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťov-
To platí obdobně v případě výpočtu požadované míry
na, která podléhá výkonu dohledu podle § 87 odst. 1
solventnosti tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny
písm. a) a b), vykazuje České národní bance výpočet
z třetího státu, která provozuje zajišťovací činnost.
upravené míry solventnosti. Způsob výpočtu upravené
míry solventnosti stanoví vyhláška. Do tohoto výpočtu (6) Česká národní banka může snížit hodnotu po-
musí být zahrnuty všechny ovládané nebo přidružené ložek disponibilní míry solventnosti pojišťovny nebo
osoby této pojišťovny nebo zajišťovny, všechny osoby zajišťovny podle odstavce 4, jestliže od posledního
mající účast v této pojišťovně nebo zajišťovně a všechny účetního období došlo k podstatné změně hodnoty
ovládané a přidružené osoby osob, které mají účast těchto položek nebo jestliže by jinak došlo ke zkreslení
Strana 3960 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

skutečné výše disponibilní míry solventnosti takové požádá. Osoba, která byla vyškrtnuta ze seznamu od-
pojišťovny nebo zajišťovny. povědných pojistných matematiků z důvodu porušení
povinností stanovených tímto zákonem, může být
HLAVA V znovu zapsána do tohoto seznamu po uplynutí lhůty
ODPOVĚDNÝ POJISTNÝ MATEMATIK 10 let ode dne, ke kterému Česká národní banka tuto
A ÚČETNICTVÍ POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY osobu ze seznamu vyškrtla. Svoje rozhodnutí o vy-
škrtnutí ze seznamu oznámí Česká národní banka pí-
semně do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
§ 80
příslušné pojišťovně nebo příslušné zajišťovně, pro kte-
Odpovědný pojistný matematik rou tato osoba vykonávala činnost odpovědného pojist-
(1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna je ného matematika.
povinna ustanovit a po celou dobu své činnosti mít (6) Seznam podle odstavce 2 a jeho změny Česká
odpovědného pojistného matematika, kterým může národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dál-
být pouze fyzická osoba zapsaná v seznamu odpověd- kový přístup.
ných pojistných matematiků vedeném Českou národní
bankou. Tato povinnost se vztahuje též na pojišťovnu (7) Odpovědný pojistný matematik oznámí České
z třetího státu a zajišťovnu z třetího státu, a to po celou národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu
dobu provozování její pojišťovací nebo zajišťovací čin- skutečností uvedených v odstavcích 2 a 3.
nosti na území České republiky.
§ 81
(2) Česká národní banka zapíše do seznamu od-
Práva a povinnosti spojené s výkonem činnosti
povědných pojistných matematiků fyzickou osobu,
odpovědného pojistného matematika
která prokáže splnění podmínek bezúhonnosti podle
§ 8 odst. 2 a předloží (1) Odpovědný pojistný matematik tuzemské po-
a) doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání jišťovny a pojišťovny z třetího státu posuzuje správnost
v oboru matematiky a nejméně tříleté praxi v oboru a) rozdělení výnosů z finančního umístění v životním
pojistné matematiky a pojištění mezi pojištěným a pojišťovnou,
b) osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce odpo- b) způsobu výpočtu sazeb pojistného a jejich přimě-
vědného pojistného matematika vydané organizací řenosti,
pojistných matematiků akreditovanou u Meziná- c) výše technických rezerv a finančního umístění,
rodní aktuárské asociace se sídlem v Kanadě,
d) výpočtu disponibilní a požadované míry solvent-
nebo fyzickou osobu, která je občanem jiného člen- nosti,
ského státu a která se prokáže oprávněním k výkonu
e) pojistně matematické metody používané při pro-
činnosti odpovědného pojistného matematika vydaným
vozované pojišťovací, popřípadě zajišťovací čin-
příslušným orgánem jiného členského státu.
nosti.
(3) Zahraniční fyzická osoba, s výjimkou fyzické
(2) Odpovědný pojistný matematik tuzemské za-
osoby, která je občanem členského státu, doloží též
jišťovny a zajišťovny z třetího státu posuzuje správnost
povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému po-
bytu na území České republiky na základě dlouhodo- a) způsobu výpočtu sazeb zajistného,
bého víza. b) výše technických rezerv a finančního umístění,
(4) V případě pochybností o rozsahu osvědčení c) výpočtu disponibilní a požadované míry solvent-
vydaného zahraniční organizací pojistných matematiků nosti,
rozhodne Česká národní banka o zápisu do seznamu d) pojistně matematické metody používané při pro-
odpovědných pojistných matematiků po konzultaci vozované zajišťovací činnosti.
s organizací pojistných matematiků se sídlem v České
(3) Odpovědný pojistný matematik ověřuje správ-
republice akreditovanou u Mezinárodní aktuárské aso-
nost údajů ve výkazu, který předkládá pojišťovna podle
ciace se sídlem v Kanadě.
odstavce 1 nebo zajišťovna podle odstavce 2 České ná-
(5) Česká národní banka vyškrtne odpovědného rodní bance v souvislosti s tvorbou technických rezerv
pojistného matematika ze seznamu odpovědných po- a skladbou finančního umístění, se solventností nebo na
jistných matematiků, jestliže tato osoba zemře nebo základě písemného požadavku České národní banky.
již nesplňuje podmínky stanovené pro jeho činnost Odpovědný pojistný matematik podá na žádost České
tímto zákonem nebo závažně nebo opakovaně poruší národní bance vysvětlení k výkazům, jejichž správnost
povinnosti stanovené mu tímto zákonem anebo o to ověřil.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3961

(4) Pojišťovna podle odstavce 1 nebo zajišťovna vést audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní
podle odstavce 2 je povinna mít po celou dobu své závěrky podle odstavce 1.
činnosti odpovědného pojistného matematika, zabez-
pečit mu trvalý přístup k informacím o její činnosti, (3) Ověření účetní závěrky pojišťovny nebo zajiš-
které si odpovědný pojistný matematik v souvislosti ťovny a konsolidované účetní závěrky tuzemské pojiš-
s plněním povinností podle tohoto zákona vyžádá, ťovny nebo tuzemské zajišťovny může provést pouze
a předkládat mu k podpisu výkazy podle odstavce 3. auditor, kterého Česká národní banka neodmítla do
Provozuje-li tato pojišťovna nebo tato zajišťovna pojiš- 30 dnů ode dne oznámení o výběru auditora podle od-
ťovací nebo zajišťovací činnost současně pro neživotní stavce 2.
i životní pojištění, může mít pro každou z těchto čin- (4) Česká národní banka auditora odmítne, pokud
ností jiného odpovědného pojistného matematika.
a) je nebo v posledních 2 letech byl personálně nebo
(5) Odpovědný pojistný matematik v případě zjiš- majetkově propojen s tuzemskou pojišťovnou, tu-
tění nedostatků v hospodaření pojišťovny podle od- zemskou zajišťovnou, pojišťovnou z třetího státu
stavce 1 nebo zajišťovny podle odstavce 2, které sou- nebo zajišťovnou z třetího státu, ve které má pro-
visejí s výkonem jeho činnosti podle tohoto zákona, vést audit, nebo jestliže z jiných důvodů neposky-
navrhuje statutárnímu orgánu této pojišťovny nebo této tuje záruku nezávislého výkonu činnosti audi-
zajišťovny opatření k odstranění nedostatků. Pokud na- tora28),
vrhovaná opatření nejsou realizována a další vývoj hos- b) jeho zkušenosti v oblasti účetnictví a auditu pojiš-
podaření takové pojišťovny nebo takové zajišťovny ťoven nebo zajišťoven nebo jeho dosavadní praxe
ohrožuje splnitelnost jejích závazků, odpovědný po- nedává jistotu řádného výkonu auditu, a to s ohle-
jistný matematik bezodkladně informuje o této skuteč- dem na rozsah a složitost činností vykonávaných
nosti Českou národní banku. pojišťovnou nebo zajišťovnou, ve které má provést
(6) Odpovědný pojistný matematik pojišťovny po- audit, nebo
dle odstavce 1 a zajišťovny podle odstavce 2 vypracuje c) řádně a včas neupozornil v auditorských zprávách
nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního na závažné nedostatky v účetní závěrce nebo na
roku zprávu o své činnosti za předcházející kalendářní nedodržování povinností vyplývajících z právních
rok a předloží ji této pojišťovně nebo zajišťovně. Pojiš- předpisů.
ťovna nebo zajišťovna předloží zprávu odpovědného
pojistného matematika České národní bance bez zby- (5) Valná hromada nebo členská schůze, která
tečného odkladu po jejím obdržení. Formu a náležitosti schvaluje řádnou účetní závěrku tuzemské pojišťovny
zprávy odpovědného pojistného matematika stanoví nebo tuzemské zajišťovny, musí být svolána nejpozději
vyhláška. do 4 měsíců od posledního dne účetního období, za
které se tato účetní závěrka sestavuje. Pokud valná hro-
mada nebo členská schůze tuzemské pojišťovny nebo
§ 82 tuzemské zajišťovny účetní závěrku nebo konsolidova-
Účetnictví, audit a uveřejňování údajů o činnosti nou účetní závěrku neschválí, pojišťovna nebo zajiš-
ťovna bez zbytečného odkladu zašle České národní
(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna bance způsob řešení připomínek valné hromady nebo
a pojišťovna z jiného členského státu, pojišťovna z tře- členské schůze k ní.
tího státu, zajišťovna z jiného členského státu a zajiš-
ťovna z třetího státu, která svoji činnost na území Čes- (6) Pojišťovna nebo zajišťovna umožní každému
ké republiky provozuje prostřednictvím pobočky, vede nahlédnout do své účetní závěrky nebo konsolidované
účetnictví podle zákona upravujícího vedení účetnic- účetní závěrky a výroční zprávy a uveřejní je způsobem
tví27). umožňujícím dálkový přístup.
(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, po- (7) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, po-
jišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu jišťovna z třetího státu a zajišťovna z třetího státu je
oznámí České národní bance výběr auditora nebo au- povinna uveřejňovat v rozsahu, způsobem a v termínech
ditorské společnosti (dále jen „auditor“), který má pro- stanovených vyhláškou údaje o sobě, o složení akcio-

27
) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.
28
) Například § 23 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
Strana 3962 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

nářů, o struktuře skupiny, jejíž je součástí, a o své čin- pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování
nosti a finanční situaci. finanční stability pojišťoven a zajišťoven. Nedílnou
součástí dohledu je dohled nad činností pojišťovny
(8) Oznámení o výběru auditora tuzemské pojiš-
nebo zajišťovny ve skupině podle § 87 až 91.
ťovny, tuzemské zajišťovny, pojišťovny z třetího státu
nebo zajišťovny z třetího státu podle odstavce 2 obsa- (2) Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny
huje a zajišťovny, které na území České republiky provozují
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum naro- pojišťovací nebo zajišťovací činnost, a to v rozsahu sta-
zení nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační čís- noveném tímto zákonem, osoby, které vykonávají pro
lo auditora, pojišťovnu nebo zajišťovnu činnost v jiném než pracov-
b) dobu a obsah dosavadní činnosti auditora v oblasti ním poměru (dále jen „osoby činné pro pojišťovnu
účetnictví pojišťoven, nebo zajišťovnu“), a další fyzické a právnické osoby,
pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní před-
c) popis činností doposud vykonávaných v oblasti pis.
auditu pojišťoven nebo zajišťoven, popřípadě ji-
ných finančních institucí, (3) Při výkonu dohledu v pojišťovnictví spolupra-
d) kárná opatření přijatá Komorou auditorů České cuje Česká národní banka s mezinárodními organiza-
republiky nebo jinou obdobnou institucí v zahra- cemi, s příslušnými orgány dohledu jiných států,
ničí vůči auditorovi, byla-li taková přijata, a s ústředními správními orgány a organizacemi působí-
cími v oblasti pojišťovnictví.
e) informaci o personálním nebo majetkovém propo-
jení s pojišťovnou nebo zajišťovnou, ve které má
provést audit, je-li takové propojení. § 85
Předmět dohledu v pojišťovnictví
§ 83
(1) Předmětem dohledu České národní banky vůči
Mimořádný audit osobám podle § 84 odst. 2 je dodržování tohoto zákona
(1) Česká národní banka může rozhodnout o pro- a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vzta-
vedení mimořádného auditu, a to v případě, zjistí-li ne- hují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti
dostatky ve zprávě auditora předložené jí podle § 85 a činností s nimi souvisejících, zejména
odst. 2 písm. a) České národní bance. Osobu auditora a) soulad provozovaných činností s uděleným povo-
a podmínky provedení mimořádného auditu určí Česká lením nebo právem zakládat pobočky nebo svobo-
národní banka. dou dočasně poskytovat služby,
(2) Náklady mimořádného auditu nese Česká ná- b) hospodaření tuzemské pojišťovny nebo tuzemské
rodní banka. Pokud mimořádný audit potvrdí důvody, zajišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti je-
pro které Česká národní banka zpochybnila správnost jích závazků a pojišťovny z třetího státu nebo za-
původního auditu, uhradí auditor, který provedl pů- jišťovny z třetího státu z hlediska zabezpečení spl-
vodní audit, České národní bance jí vynaložené ná- nitelnosti jejích závazků z její činnosti na území
klady na provedení mimořádného auditu. České republiky; v případě pojišťovny z třetího
státu také z hlediska zabezpečení splnitelnosti je-
jích závazků z její činnosti na území jiných člen-
ČÁST TŘETÍ ských států, jestliže je Česká národní banka orgá-
DOHLED V POJIŠŤOVNICTVÍ nem dohledu podle § 35,
c) způsob tvorby a použití technických rezerv, fi-
HLAVA I nanční umístění a solventnost tuzemské pojišťov-
DOHLEDOVÁ ČINNOST ny, pojišťovny z třetího státu, tuzemské zajišťovny
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY nebo zajišťovny z třetího státu,
d) plnění povinností uložených rozhodnutím České
Díl 1 národní banky,
Základní ustanovení e) vedení účetnictví,
§ 84 f) řídicí a kontrolní systém,
Rozsah dohledu v pojišťovnictví g) doplňkový dohled nad činností pojišťovny ve sku-
pině.
(1) Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká ná-
rodní banka zejména v zájmu ochrany pojistníků, (2) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3963

státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího (6) Způsob předkládání informací podle od-
státu předkládá České národní bance stavce 2 písm. a) a b), náležitosti, formu, členění, ter-
a) účetní závěrku a výroční zprávu, popřípadě kon- míny, způsob a lhůty pro předkládání průběžných vý-
solidovanou výroční zprávu, ověřenou auditorem kazů o činnosti podle odstavce 2 písm. c) a dalších in-
podle § 82 odst. 2 a zprávu auditora, a to nejpoz- formací podle odstavce 3 stanoví vyhláška.
ději do 15 dnů ode dne jejího uveřejnění,
b) pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o je- § 86
jím konání a zápis z valné hromady bez zbyteč- Výkon finančního dohledu
ného odkladu poté, co byly vyhotoveny,
(1) Výkon finančního dohledu nad činností tuzem-
c) průběžné výkazy o své činnosti,
ské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny včetně její
d) doklady a jiné materiály, informace a vysvětlení činnosti vykonávané prostřednictvím pobočky nebo
nezbytné pro výkon dohledu, které si Česká ná- formou dočasného poskytování služeb spadá do vý-
rodní banka vyžádá. lučné působnosti České národní banky. Pokud přísluš-
(3) Tuzemská pojišťovna předkládá České národní né orgány dohledu členského státu informovaly
bance informace o výši ročního objemu předepsaného Českou národní banku o skutečnostech, které svědčí
pojistného, bez odečtu zajištění, a o nákladech na po- o nepříznivém vývoji finanční situace tuzemské pojiš-
jistná plnění a provizích zprostředkovatelům, za před- ťovny nebo tuzemské zajišťovny nebo mohou tuto si-
cházející kalendářní rok, týkajících se její činnosti pro- tuaci nepříznivě ovlivnit, Česká národní banka ověří
vozované na základě práva zřizovat pobočky a činnosti hospodaření pojišťovny a v případě zjištění nedostatků
provozované na základě svobody dočasně poskytovat uloží opatření k nápravě.
služby, a to zvlášť pro každou z těchto činností podle (2) V případě, kdy tuzemská pojišťovna nebo za-
členského státu, ve kterém je tato činnost provozována. jišťovna provozuje svoji pojišťovací činnost prostřed-
Česká národní banka zašle tyto informace v souhrnné nictvím pobočky umístěné v jiném členském státě, Čes-
formě ve struktuře podle přílohy č. 2 příslušným orgá- ká národní banka, poté, co nejprve informovala přísluš-
nům dohledu členských států, které o to požádají, a to ný úřad členského státu, na jehož území se nachází
za dohodnutá období. To platí obdobně pro činnost daná pobočka, provede sama nebo prostřednictvím
tuzemské zajišťovny. osob, které pro tento účel jmenovala, dohled na místě.
(4) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna Tohoto dohledu se mohou zúčastnit i osoby pověřené
informuje Českou národní banku o každé smlouvě tý- příslušným orgánem dohledu členského státu, na jehož
kající se finitního zajištění, a to bezodkladně po jejím území se nachází daná pobočka.
uzavření, včetně předložení kopie takové smlouvy. Po- (3) Výkon finančního dohledu nad činností pojiš-
jišťovně z třetího státu vzniká taková povinnost pouze ťovny z jiného členského státu a nad činností zajišťovny
v případě, kdy jsou takovou smlouvou zajištěny zá- z jiného členského státu, která provozuje svoji pojišťo-
vazky vzniklé na území České republiky. vací nebo zajišťovací činnost na území České republiky,
(5) Finitním zajištěním se pro účely tohoto zákona spadá do výlučné působnosti příslušného orgánu do-
rozumí zajištění pro případ, kdy jednoznačně vyme- hledu domovského členského státu takové pojišťovny
zená maximální možná ztráta z pojištění, vyjádřená nebo takové zajišťovny. Tím nejsou dotčena oprávnění
jako maximum převedeného ekonomického rizika, vy- České národní banky podle zákona upravujícího ně-
plývajícího jak z přenosu významného pojistně-tech- která opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
nického rizika, tak i z přenosu rizika načasování, pře- a financování terorismu29).
sáhne během doby trvání zajišťovací smlouvy pojistné
(4) Výkon finančního dohledu nad činností pojiš-
o omezenou, ale pro dané pojištění podstatnou částku,
ťovny z třetího státu a nad činností zajišťovny z třetího
za podmínky, že zajišťovací smlouva obsahuje ustano-
státu v rozsahu provozovaném na území České repu-
vení týkající se
bliky spadá do působnosti České národní banky, po-
a) jednoznačného a podstatného zvážení časové hod- kud tento zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva
noty peněz, nebo nestanoví jinak. V případě pojišťovny z třetího státu,
b) řízení rovnováhy ekonomických důsledků mezi kdy je Česká národní banka příslušným orgánem do-
smluvními stranami v dohodnutém časovém úseku hledu podle § 35, spadá do její působnosti výkon do-
zaměřené na dosažení převodu zajištěného rizika. hledu nad činností pojišťovny z třetího státu v celém

29
) Například zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Strana 3964 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

rozsahu této její činnosti provozované na území člen- (3) Při výkonu dohledu ve skupině zohlední Česká
ských států prostřednictvím jejích poboček; v takovém národní banka všechny skutečnosti, které ovlivňují
případě platí odstavec 2 obdobně. nebo mohou ovlivnit finanční situaci tuzemské pojiš-
ťovny nebo tuzemské zajišťovny a které se týkají
(5) Finančním dohledem nad činností pojišťovny
nebo zajišťovny se rozumí kontrola souladu její čin- a) ovládané nebo přidružené osoby tuzemské pojiš-
nosti s uděleným povolením, její solventnosti, tvorby ťovny nebo tuzemské zajišťovny,
technických rezerv a finančního umístění, a to v souladu b) osob, které mají účast v tuzemské pojišťovně nebo
s tímto zákonem v případě pojišťovny nebo zajišťovny tuzemské zajišťovně, a
podle odstavců 1, 2 a 4, nebo podle právní úpravy do- c) ovládaných nebo přidružených osob osoby, která
movského členského státu v případě pojišťovny nebo má účast v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské
zajišťovny podle odstavce 3. zajišťovně.
(6) Česká národní banka vykonává dohled podle
odstavců 1, 2 a 4 na základě údajů předkládaných v sou- § 88
ladu s tímto zákonem nebo jeho prováděcím předpisem Výjimky z dohledové činnosti
nebo údajů získaných z jiných zdrojů, anebo na zá-
kladě údajů získaných kontrolou provedenou přímo (1) Česká národní banka může z moci úřední nebo
u osoby podléhající podle tohoto zákona dohledu v po- na základě žádosti tuzemské pojišťovny nebo tuzemské
jišťovnictví. zajišťovny z dohledu ve skupině vyloučit osobu,
a) která má sídlo ve třetím státě, kde existují právní
(7) Česká národní banka si s příslušnými orgány překážky k předání nezbytných informací; tuto
dohledu vzájemně vyměňuje informace a podklady, skutečnost zohlední v upravené míře solventnosti
které jsou nezbytné pro účely výkonu dohledu. To podle § 79 odst. 1,
platí obdobně v případě informace příslušného orgánu
dohledu třetího státu, ve kterém tuzemská pojišťovna b) která má pro výkon dohledu nad činností tuzem-
nebo tuzemská zajišťovna provozuje svoji činnost. ské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny ve sku-
pině zanedbatelný význam, nebo
Díl 2 c) jestliže by zahrnutí její finanční situace bylo pro
výkon dohledu nad činností tuzemské pojišťovny
Dohled nad činností tuzemské pojišťovny
nebo tuzemské zajišťovny ve skupině zavádějící.
nebo tuzemské zajišťovny ve skupině
(2) Česká národní banka může upustit od poža-
§ 87 davku na vykazování upravené míry solventnosti podle
Základní ustanovení § 79 v případě tuzemské pojišťovny nebo tuzemské za-
jišťovny podle § 87 odst. 1 písm. a) nebo v případě po-
(1) Česká národní banka vykonává dohled nad čin- jišťovací holdingové osoby nebo pojišťovny z třetího
ností tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, státu nebo zajišťovny z třetího státu podle § 87 odst. 1
a) která má účast nejméně v jedné pojišťovně nebo písm. b), pokud její ovládající osoba podléhá srovnatel-
zajišťovně, nému výkonu dohledu ve skupině a její ovládaná osoba
b) která je ovládanou osobou pojišťovací holdingové je zahrnuta do výpočtu upravené míry solventnosti své
osoby nebo pojišťovny z třetího státu nebo zajiš- ovládající osoby.
ťovny z třetího státu, nebo (3) Česká národní banka může upustit od poža-
c) která je ovládanou osobou pojišťovací holdingové davku na schvalování osoby ve vedení pojišťovací hol-
osoby se smíšenou činností, dingové osoby podle § 92, pokud pojišťovací holdin-
(dále jen „dohled ve skupině“). gová osoba podléhá srovnatelnému výkonu dohledu ve
skupině a osoba s účastí na jejím řízení splňuje podle
(2) Předmětem dohledu ve skupině je vyjádření příslušného orgánu dohledu požadavky kla-
a) dohled nad dodržováním požadované výše upra- dené právem Evropských společenství.
vené míry solventnosti podle § 79, (4) Výkon dohledu ve skupině není výkonem kon-
b) dohled nad operacemi uvnitř skupiny podle § 89, troly ve vztahu k pojišťovně z třetího státu, pojišťovací
c) schvalování osob ve vedení pojišťovací holdingové holdingové osobě, pojišťovací holdingové osobě se smí-
osoby podle § 92; šenou činností, tuzemské zajišťovně nebo zajišťovně
z třetího státu, posuzovanými samostatně.
tím nejsou dotčena ustanovení o dohledu nad činností
pojišťovny a zajišťovny na individuálním základě podle (5) V případě, kdy tuzemská pojišťovna a jedna
§ 84 až 86. nebo více pojišťoven z jiného členského státu mají jako
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3965

svoji ovládající osobu stejnou pojišťovací holdingovou padě zakáže provádění těchto operací. To platí ob-
osobu, pojišťovnu z třetího státu, zajišťovnu z třetího dobně v případě pojišťovny z třetího státu nebo zajiš-
státu nebo pojišťovací holdingovou osobu se smíšenou ťovny z třetího státu.
činností, může Česká národní banka uzavřít dohodu
s příslušným orgánem dohledu členského státu o tom, § 90
který z nich bude vykonávat dohled nad činností po- Informační povinnosti tuzemské pojišťovny
jišťovny ve skupině. To platí obdobně i pro činnost a tuzemské zajišťovny ve vztahu k dohledu
tuzemské zajišťovny. ve skupině
(6) Je-li tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajiš-
(1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna,
ťovna ovládanou osobou pojišťovací holdingové osoby
která podléhá dohledu ve skupině, vytvoří přiměřený
z třetího státu, pojišťovny z třetího státu, zajišťovny
funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém zabezpe-
z třetího státu nebo pojišťovací holdingové osoby se
čující shromažďování údajů a informací nezbytných
smíšenou činností z třetího státu, může Česká národní
pro výkon dohledu ve skupině. Osoby náležící ke sku-
banka uzavřít dohodu s příslušným orgánem dohledu
pině poskytují této pojišťovně nebo zajišťovně informa-
třetího státu o výměně informací a o spolupráci při vý-
ce nezbytné pro výkon dohledu ve skupině.
konu dohledu ve skupině.
(2) Pojišťovna a zajišťovna podle odstavce 1 České
§ 89 národní bance
Operace v rámci skupiny a) předkládá informace nezbytné pro výkon dohledu
(1) Česká národní banka při výkonu dohledu ve ve skupině,
skupině vykonává dohled nad operacemi mezi b) sděluje informace související s výkonem dohledu
a) tuzemskou pojišťovnou nebo tuzemskou zajišťov- ve skupině, které si vyžádá.
nou a (3) V případě, že nebudou informace podle od-
1. její ovládanou nebo přidruženou osobou, stavce 2 poskytnuty, poskytne je České národní bance
2. osobou, která v ní má účast, nebo na její písemné vyžádání osoba náležící ke skupině.
3. ovládanou nebo přidruženou osobou osoby,
(4) Česká národní banka může ověřovat informace
která v ní má účast,
podle odstavce 2 přímo na místě, a to u
b) tuzemskou pojišťovnou nebo tuzemskou zajišťov-
nou a osobou, která má účast a) pojišťovny nebo zajišťovny, která podléhá dohledu
ve skupině podle tohoto zákona,
1. v této pojišťovně nebo zajišťovně nebo v jakéko-
liv její ovládané nebo přidružené osobě, b) ovládané osoby pojišťovny nebo zajišťovny podle
2. v osobě, která má účast v tuzemské pojišťovně písmene a),
nebo tuzemské zajišťovně, nebo c) ovládající osoby pojišťovny nebo zajišťovny podle
3. ovládané nebo přidružené osobě osoby, která písmene a), nebo
má účast v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské d) ovládaných osob ovládající osoby pojišťovny nebo
zajišťovně. zajišťovny podle písmene a),
(2) Dohled nad operacemi v rámci skupiny se týká jestliže osoba podle písmen b) až d) má bydliště, místo
a) úvěrů, podnikání nebo sídlo na území České republiky.
b) záruk a podrozvahových transakcí, (5) Má-li být ověřena informace, která se týká po-
c) obchodních činností s vlivem na solventnost pojiš- jišťovny z jiného členského státu nebo zajišťovny z ji-
ťovny, ného členského státu nebo jiné osoby se sídlem na
d) investic, území jiného členského státu, která je ovládanou oso-
bou, ovládající osobou nebo ovládanou osobou ovláda-
e) zajištění, jící osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajiš-
f) dohod o sdílení nákladů, ťovny podléhající dohledu ve skupině podle tohoto zá-
g) jiných skutečností souvisejících s předmětem do- kona, požádá Česká národní banka o toto ověření pří-
hledu podle § 87 odst. 2. slušný orgán dohledu, popřípadě provede ověření po
dohodě s příslušným orgánem dohledu sama nebo pro-
(3) Zjistí-li Česká národní banka, že operace podle
střednictvím jiné osoby.
odstavců 1 a 2 ohrožují nebo mohou ohrozit solvent-
nost tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny (6) Pokud příslušný orgán dohledu jiného člen-
nebo jinak narušit její finanční stabilitu, zejména splni- ského státu v souvislosti s výkonem dohledu ve skupině
telnost jejích závazků, uloží opatření k nápravě, popří- požaduje od České národní banky ověření informace,
Strana 3966 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

která se týká tuzemské pojišťovny nebo tuzemské za- (3) Česká národní banka osobu ve vedení pojišťo-
jišťovny nebo jiné osoby se sídlem na území České vací holdingové osoby neschválí, nesplňuje-li pod-
republiky, která je ovládanou osobou, ovládající oso- mínky důvěryhodnosti, je-li ve střetu zájmů, jí dosa-
bou nebo ovládanou osobou ovládající osoby pojišťov- žené vzdělání nebo praxe nedává záruku obezřetného
ny nebo zajišťovny podléhající v daném členském státě řízení pojišťovací holdingové osoby.
dohledu ve skupině, provede Česká národní banka ově-
(4) Česká národní banka rozhodne o zákazu vý-
ření sama nebo umožní provést toto ověření přísluš-
konu činnosti osoby ve vedení pojišťovací holdingové
nému orgánu dohledu, který o něj požádá, popřípadě
osoby, jakmile se dozví, že tato osoba přestala splňovat
umožní, aby toto ověření provedl auditor nebo Českou
některou z podmínek podle odstavce 1.
národní bankou pověřená osoba.
(7) Obsah, formu, členění, termíny a způsob před- (5) Pojišťovací holdingová osoba z třetího státu
kládání informací podle odstavce 2 písm. a) stanoví vy- nemůže nabýt účast v tuzemské pojišťovně nebo tu-
hláška. zemské zajišťovně, pokud neprokáže splnění poža-
davků podle odstavce 1.
§ 91 (6) Pokud osoba ve vedení pojišťovací holdingové
Součinnost orgánů dohledu osoby přestane splňovat některou z podmínek podle
odstavce 1, nemůže pojišťovací holdingová osoba vy-
(1) Česká národní banka sdělí příslušnému orgánu konávat hlasovací práva v tuzemské pojišťovně nebo
dohledu informace, které považuje za důležité pro vý- zajišťovně, a to do doby prokázání České národní
kon dohledu ve skupině a které se týkají činnosti po- bance splnění požadavků podle odstavce 1. Ustanovení
jišťovny nebo zajišťovny provozující svoji činnost na § 26 odst. 2 a § 44 odst. 2 platí v takovém případě ob-
území České republiky nebo dalších osob náležících dobně.
ke skupině.
(2) V případě, kdy tuzemská pojišťovna nebo tu- Díl 3
zemská zajišťovna a zahraniční banka, nebo zahraniční Pořádková pokuta
obchodník s cennými papíry, nebo zahraniční banka
a zahraniční obchodník s cennými papíry současně, § 93
jsou úzce propojeni, nebo v nich má stejná osoba účast,
je dohled ve skupině vykonáván v úzké spolupráci Čes- (1) Tuzemské pojišťovně, tuzemské zajišťovně, po-
ké národní banky s orgánem dohledu, odpovědným za jišťovně z třetího státu a zajišťovně z třetího státu, která
výkon dohledu nad činností zahraniční banky nebo za- znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu zejména
hraničního obchodníka s cennými papíry. tím, že neposkytne potřebnou součinnost nebo nevy-
hoví výzvě dané podle tohoto zákona, může Česká
(3) Informace získané v rámci výkonu dohledu ve národní banka uložit pořádkovou pokutu do výše
skupině podléhají povinnosti zachovávat mlčenlivost 5 000 000 Kč. To platí i v případě jiné osoby náležící
podle § 126. ke skupině podle § 87.
§ 92 (2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit
Osoba ve vedení pojišťovací holdingové osoby opakovaně. Úhrn pokut uložených v kalendářním roce
nesmí převyšovat 20 000 000 Kč.
(1) Pojišťovací holdingová osoba zajistí, aby jejím
statutárním orgánem, členem jejího statutárního orgánu (3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 6 měsíců ode
nebo jinou fyzickou osobou, která sama nebo společně dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.
s jinými osobami řídí její činnost nebo právnické oso- (4) Pokuty uložené Českou národní bankou vy-
by, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho čle- bírá Česká národní banka a vymáhá místně příslušný
nem, (dále jen „osoba ve vedení“) byla osoba důvěry- celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního roz-
hodná a dostatečně zkušená pro výkon své funkce počtu.
a k zajištění požadavků vyplývajících z tohoto zákona.
(2) Pojišťovací holdingová osoba předloží České Díl 4
národní bance ke schválení každou osobu ve vedení, Dohled na místě
a to před jejím zvolením nebo jmenováním. Žádost
o schválení této osoby obsahuje jméno, popřípadě § 94
jména, a příjmení, datum narození, adresu bydliště, do-
Základní pravidla výkonu dohledu na místě
klad o splnění podmínek bezúhonnosti a údaje o dosa-
ženém druhu vzdělání a praxi každé takové osoby. (1) Při výkonu dohledu na místě prováděném
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3967

Českou národní bankou se postup a vztahy mezi orgánem dohledu a kontrolovanou osobou tímto záko-
Českou národní bankou a kontrolovanými právnic- nem, má-li kontrolovaná osoba bydliště nebo sídlo na
kými a fyzickými osobami podléhajícími dohledu v po- území České republiky.
jišťovnictví (dále jen „kontrolovaná osoba“) řídí kon-
trolním řádem podle zákona upravujícího výkon státní (7) Zjistil-li kontrolní pracovník skutečnost, která
kontroly30), nestanoví-li tento zákon jinak. nasvědčuje porušení zákonem stanovené povinnosti
nebo ohrožuje nebo může ohrozit finanční stabilitu
(2) Dohled podle odstavce 1 provádí Česká ná- kontrolované osoby, informuje o tom bez zbytečného
rodní banka odkladu Českou národní banku. Česká národní banka
a) z vlastního podnětu, uloží opatření k nápravě.
b) na základě dožádání státního orgánu nebo dožá-
dání příslušného orgánu dohledu, HLAVA II
c) pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
předpis. PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ČINNOSTÍ
(3) Dohled podle odstavce 1 provádí pouze POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY
a) zaměstnanec České národní banky, a to na základě
jejího písemného pověření, nebo Díl 1
b) osoba k tomu písemně pověřená příslušným orgá- Opatření k nápravě ve vztahu k činnosti
nem dohledu jiného členského státu, jedná-li se tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny
o kontrolu činnosti pojišťovny z jiného členského
státu nebo zajišťovny z jiného členského státu, § 95
(dále jen „kontrolní pracovník“). Základní ustanovení
(4) Kontrolní pracovníci České národní banky (1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu do-
jsou oprávněni hledu nad činností tuzemské pojišťovny nebo nad čin-
a) účastnit se jednání orgánů tuzemské pojišťovny ností tuzemské zajišťovny porušení povinnosti, která se
nebo tuzemské zajišťovny, vztahuje k provozování pojišťovací nebo zajišťovací
činnosti anebo činností s nimi souvisejících,
b) vstupovat do prostorů osob, které podléhají vý-
konu dohledu v pojišťovnictví vykonávaného a) stanovené tímto zákonem nebo jiným právním
Českou národní bankou, včetně osob pro ně čin- předpisem, nebo
ných, b) právní úpravou státu, na jehož území je činnost
c) požadovat informace a doklady od osob, které vykonávána,
podléhají výkonu dohledu v pojišťovnictví podle uloží této pojišťovně nebo zajišťovně odstranit nedo-
§ 84 odst. 2 prováděném Českou národní bankou statky a určí k tomu přiměřenou lhůtu.
včetně osob činných pro pojišťovnu nebo zajiš-
ťovnu. (2) Česká národní banka nařídí tuzemské pojiš-
ťovně nebo tuzemské zajišťovně, v závislosti na povaze
(5) Česká národní banka je oprávněna na základě a závažnosti zjištěných nedostatků, ve stanovené lhůtě
dohody s příslušným orgánem dohledu jiného člen- provedení změny
ského státu vytvářet kontrolní skupiny složené z kon-
a) osoby, která má účast na jejím řízení,
trolních pracovníků podle odstavce 3 písm. a) a b),
jsou-li předmětem dohledu osoby, jejichž činnost b) v osobě jejího prokuristy,
je předmětem výkonu dohledu těchto orgánů. To pla- c) člena jejího představenstva, dozorčí rady nebo
tí obdobně i v případě příslušného orgánu dohledu kontrolní komise,
z třetího státu; v takovém případě musí mít osoby
d) v osobě vedoucího její pobočky v zahraničí,
určené příslušným orgánem dohledu třetího státu pí-
semné pověření České národní banky. e) odpovědného pojistného matematika, nebo
(6) Provádí-li dohled pouze kontrolní pracovníci f) škodního zástupce jmenovaného pro vyřizování
k tomu pověření příslušným orgánem dohledu jiného škod v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
členského státu, řídí se postup a vztahy mezi tímto jestliže jí zjištěné nedostatky v činnosti této pojišťovny

30
) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Strana 3968 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

nebo zajišťovny souvisí s výkonem činnosti osoby uve- § 97


dené v písmenech a) až f). Předběžné opatření
(3) Česká národní banka může rozhodnout, aby (1) Česká národní banka může v rámci předběž-
tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna za před- ného opatření zakázat tuzemské pojišťovně nebo tu-
pokladu, že neuhrazená ztráta přesahuje 20 % jejího zemské zajišťovně
základního kapitálu,
a) uzavírat další pojistné nebo zajišťovací smlouvy
a) přednostně použila zisk po zdanění k úhradě ne- a nerozšiřovat již převzaté závazky z pojištění
uhrazené ztráty nebo doplnění rezervního fondu nebo zajištění,
nebo ke zvýšení základního kapitálu, nebo
b) nakládat bez souhlasu České národní banky se
b) snížila svůj základní kapitál o částku odpovídající svými aktivy,
ztrátě po jejím zúčtování s rezervním a dalšími
c) postupovat bez souhlasu České národní banky po-
fondy.
dle rozhodnutí představenstva, valné hromady
(4) Pokud Česká národní banka zjistí v hospodaře- nebo členské schůze.
ní tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny ne-
(2) Pojišťovně z třetího státu nebo zajišťovně z tře-
dostatky, které by mohly ohrozit nebo ohrožují splni-
tího státu lze uložit předběžné opatření podle od-
telnost jejích závazků, v závislosti na charakteru zjiště-
stavce 1 písm. a) nebo b).
ných nedostatků
a) nařídí předložení ozdravného plánu, § 98
b) omezí nebo zakáže volné nakládání s aktivy, Ozdravný plán
c) zavede nucenou správu,
(1) Česká národní banka nařídí tuzemské pojiš-
d) pozastaví oprávnění k uzavírání pojistných smluv ťovně nebo tuzemské zajišťovně předložit jí ke schvá-
nebo oprávnění k uzavírání zajišťovacích smluv lení ozdravný plán, jestliže
a k rozšiřování závazků již převzatých, nebo
a) neplní požadavky stanovené tímto zákonem nebo
e) nařídí převedení pojistného kmene nebo převedení jiným právním předpisem a vzniklá situace může
kmene zajišťovacích smluv. ohrozit splnitelnost závazků vyplývajících z pro-
vozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti,
(5) Účastníkem řízení podle odstavců 1 až 4 je
pouze dotčená tuzemská pojišťovna nebo tuzemská za- b) má disponibilní míru solventnosti nižší, než je její
jišťovna. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může být vy- požadovaná míra, avšak vyšší než garanční fond,
dání rozhodnutí prvním úkonem v řízení. Podání roz- nebo
kladu proti rozhodnutí České národní banky podle od- c) vykazuje ztráty, jejichž výše by při úhradě těchto
stavců 1 až 4 nemá odkladný účinek. ztrát z disponibilních prostředků tuzemské pojiš-
(6) Česká národní banka informuje příslušný ťovny nebo tuzemské zajišťovny vedla ke snížení
orgán dohledu státu, na jehož území provozuje tuzem- základního kapitálu pod nejnižší hranici, která je
ská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna svoji činnost, stanovena v závislosti na provozovaných pojist-
o všech rozhodnutích podle odstavce 4. ných odvětvích nebo zajišťovací činnosti.
(2) Ozdravný plán musí obsahovat nejméně údaje
(7) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v čin-
nebo doklady o činnosti na následující 3 účetní období
nosti tuzemské pojišťovny, které by mohly ohrozit
v těchto položkách:
nebo ohrožují splnitelnost jejích závazků, nevydá po-
tvrzení o splnění požadavku její solventnosti podle § 20 a) odhady předpokládaných správních nákladů, ze-
odst. 2. jména běžných režijních nákladů a odměn zpro-
středkovatelům pojištění,
§ 96 b) podrobné odhady předpokládaných příjmů a vý-
Snížení základního kapitálu dajů s ohledem na pojištění, zajištění, převzaté za-
jištění a postoupené zajištění,
Snížení základního kapitálu podle § 95 odst. 3 c) předpokládanou rozvahu,
písm. b) lze provést pouze snížením jmenovité hod-
noty akcií u tuzemské pojišťovny nebo tuzemské za- d) odhad předpokládaných finančních zdrojů urče-
jišťovny založené jako akciová společnost nebo sníže- ných ke krytí přijatých závazků a požadované
ním hodnoty zapisovaného základního kapitálu u tu- míry solventnosti,
zemské pojišťovny založené jako družstvo. e) změny v zajištění.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3969

(3) Česká národní banka je oprávněna současně b) se pozastavuje výkon funkcí jejích orgánů a ruší
s ozdravným plánem vyžadovat od tuzemské pojišťov- prokura,
ny nebo tuzemské zajišťovny ve výpočtu solventnosti c) nemůže pojišťovna nebo zajišťovna bez souhlasu
vyšší hodnotu požadované míry solventnosti. Tyto po- správce uzavírat nové pojistné nebo zajišťovací
žadavky promítne tuzemská pojišťovna nebo tuzemská smlouvy, rozšiřovat závazky již převzaté a naklá-
zajišťovna do ozdravného plánu. dat s aktivy.
(4) Nastanou-li skutečnosti podle odstavce 1, je (5) Zavedením nucené správy nejsou dotčena práva
Česká národní banka oprávněna snížit ve výpočtu sol- a povinnosti vyplývající z finančního zajištění podle
ventnosti hodnotu všech položek tvořících disponibilní obchodního zákoníku nebo podle zahraniční právní
míru solventnosti, zejména došlo-li k podstatné změně úpravy, které pojišťovna nebo zajišťovna poskytla nebo
tržní hodnoty aktiv. jí bylo poskytnuto. Dotčena není také možnost provést
závěrečné vyrovnání podle zákona upravujícího podni-
§ 99 kání na kapitálovém trhu8).
Zavedení nucené správy a její ukončení (6) Nucená správa, správce, jeho změna a ukončení
(1) Nucenou správu v tuzemské pojišťovně nebo nucené správy se zapisuje do obchodního rejstříku na
tuzemské zajišťovně Česká národní banka zavede, jest- návrh České národní banky. Na návrh správce se do
liže má tato pojišťovna nebo zajišťovna disponibilní obchodního rejstříku zapisuje výmaz prokury.
míru solventnosti nižší, než je výše garančního fondu. (7) Nucená správa končí
Nucenou správu v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské
a) nabytím právní moci rozhodnutí České národní
zajišťovně Česká národní banka zavede také, jestliže
banky o ukončení nucené správy v tuzemské
došlo k ohrožení splnitelnosti závazků tuzemské pojiš-
pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně,
ťovny nebo tuzemské zajišťovny vyplývajících z jí uza-
vřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, nebo jí b) uplynutím 24 měsíců od jejího zavedení,
Českou národní bankou uložená opatření nebo sankce c) vstupem tuzemské pojišťovny nebo tuzemské za-
nevedly k nápravě. jišťovny do likvidace nebo prohlášením úpadku
této pojišťovny nebo této zajišťovny, nebo
(2) Rozhodnutí České národní banky, kterým se
zavádí nucená správa v tuzemské pojišťovně nebo tu- d) rozhodnutím soudu o zrušení rozhodnutí České
zemské zajišťovně, obsahuje, kromě obecných náleži- národní banky o zavedení nucené správy.
tostí stanovených správní řádem, důvod zavedení nu-
cené správy, jmenování nuceného správce, jeho jméno, § 100
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození (dále Správce a jeho zástupce
jen „správce“), povinnosti správce včetně lhůt pro jejich (1) Česká národní banka vede seznam správců, ze
splnění a další náležitosti stanovené tímto zákonem. kterého jmenuje správce a na návrh správce jeho zá-
(3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se do- stupce. Do tohoto seznamu Česká národní banka za-
ručuje tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, píše osobu, která o to požádá, je-li plně způsobilá
u které se nucená správa zavádí, a správci. Rozhodnutí k právním úkonům, splňuje-li podmínky důvěryhod-
o zavedení nucené správy Česká národní banka uve- nosti a má-li vysokoškolské ekonomické nebo práv-
řejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a pro- nické vzdělání a odpovídající praxi, nebo občana jiného
střednictvím sdělovacích prostředků. členského státu, který se prokáže oprávněním vydaným
příslušným orgánem jiného členského státu tuto čin-
(4) Doručením rozhodnutí České národní banky nost vykonávat. Seznam správců Česká národní ban-
o zavedení nucené správy v tuzemské pojišťovně nebo ka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
v tuzemské zajišťovně a tento seznam aktualizuje v závislosti na provedených
a) přechází působnost představenstva a valné hro- změnách.
mady nebo členské schůze družstva na správce,
(2) Rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zá-
s výjimkou oprávnění podat rozklad proti rozhod-
pis do tohoto seznamu povinen České národní bance
nutí České národní banky, kterým se zavádí nu-
předložit v žádosti o zápis, a rozsah údajů zapisova-
cená správa v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské
ných do seznamu správců stanoví vyhláška.
zajišťovně, anebo rozhodnutí o zvýšení nebo sní-
žení základního kapitálu a rozhodnutí o zrušení (3) Osoba zapsaná do seznamu správců bez zby-
společnosti nebo družstva a oprávnění podat ža- tečného odkladu oznámí České národní bance každou
lobu proti takovýmto rozhodnutím České národní změnu údajů a podmínek, na jejichž základě byla za-
banky, psána do seznamu správců. Česká národní banka osobu
Strana 3970 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

zapsanou do seznamu správců z tohoto seznamu vy- nibilní míry solventnosti alespoň na úroveň garančního
škrtne, jestliže tato osoba přestane splňovat některou fondu.
z podmínek podle odstavce 1 nebo o to požádá.
(3) Česká národní banka správce odvolá, jestliže
(4) Správcem nebo jeho zástupcem nesmí být jme- v době výkonu nucené správy přestane splňovat někte-
nována fyzická osoba, která byla nebo je auditorem rou z podmínek pro výkon této činnosti nebo jestliže
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny uve- neplní povinnosti stanovené mu tímto zákonem nebo
dené v § 99 odst. 1 nebo se jakýmkoliv způsobem na rozhodnutím České národní banky, kterým se zavádí
auditu podílela, nebo osoba, která v této pojišťovně nucená správa. To platí obdobně i pro činnost jeho
nebo zajišťovně vykonávala činnost odpovědného po- zástupce. Podání rozkladu proti rozhodnutí o odvolání
jistného matematika nebo má anebo měla k této pojiš- správce nebo jeho zástupce nemá odkladný účinek.
ťovně nebo k této zajišťovně vztah, který by mohl být
překážkou řádného výkonu funkce správce nebo jeho (4) Správce vykonává své pravomoci podle tohoto
zástupce. zákona i na území jiných členských států s výjimkou
prostředků a pravomocí, k nimž jsou příslušné soudy
(5) Náklady spojené s výkonem nucené správy nebo správní orgány příslušného členského státu.
jsou hrazeny z majetku tuzemské pojišťovny nebo tu- Správce se prokazuje úředně ověřenou kopií rozhod-
zemské zajišťovny, ve které byla zavedena nucená nutí o svém jmenování bez jejího vyššího ověření s pře-
správa. kladem do úředního jazyka daného státu, pokud je vy-
(6) Zástupce správce jedná jménem správce v pří- žadován.
padě jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravo-
(5) Při výkonu svých pravomocí na území člen-
moci a odpovědnosti. Ustanovení tohoto zákona týka-
ských států se správce řídí právním řádem příslušného
jící se správce se použijí obdobně i pro zástupce
členského státu, zejména ohledně postupů při prodeji
správce.
majetku a při poskytování informací zaměstnancům.
(7) Rozhodnutí o věcech v působnosti valné Jestliže je to podle právních předpisů příslušného člen-
hromady činí správce nebo jeho zástupce s před- ského státu potřebné k plnění účelu nucené správy,
chozím souhlasem České národní banky. Rozhodnutí správce požádá, aby údaj o zavedení nucené správy
o zavedení nucené správy stanoví, kdy je správce byl zapsán v katastru nemovitostí, obchodním rejstříku
oprávněn pověřit plněním úkolů spojených s výkonem nebo v jiném veřejném rejstříku tohoto státu. Náklady
nucené správy další osobu bez souhlasu České národní na provedení zápisu jdou k tíži tuzemské pojišťovny
banky. nebo tuzemské zajišťovny, vůči níž byla nucená správa
zavedena.
§ 101
(6) Při výkonu svých pravomocí na území třetích
Povinnosti správce států správce postupuje podle odstavců 4 a 5 přiměřeně
(1) Správce postupuje v souladu s rozhodnutím v souladu s právním řádem daného třetího státu a po-
České národní banky, kterým se zavádí nucená správa, stupuje v součinnosti s příslušným orgánem dohledu
a činí opatření nezbytná k obnovení stability a likvidity tohoto státu.
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny. Zjistí-
-li správce její předlužení, oznámí tuto skutečnost bez § 102
zbytečného odkladu České národní bance a poskytne jí Pozastavení oprávnění k uzavírání pojistných
podklady osvědčující takovou skutečnost. Správce in- nebo zajišťovacích smluv a rozšiřování závazků
formuje Českou národní banku o významných skuteč- již převzatých
nostech a postupech souvisejících s jeho činností v roz-
sahu a ve lhůtách stanovených v rozhodnutí podle § 99 (1) Česká národní banka může pozastavit tuzem-
odst. 2 nebo na její vyžádání. K přijetí zásadního opa- ské pojišťovně oprávnění k uzavírání pojistných nebo
tření je nutný souhlas České národní banky. zajišťovacích smluv a rozšiřování závazků již převza-
tých nebo tuzemské zajišťovně oprávnění k uzavírání
(2) Je-li důvodem zavedení nucené správy nižší
zajišťovacích smluv a rozšiřování závazků již převza-
disponibilní míra solventnosti tuzemské pojišťovny
tých v souvislosti se zavedením nucené správy nebo
nebo tuzemské zajišťovny, než je výše jejího garanč-
jestliže je ohrožena splnitelnost jejích závazků a před-
ního fondu, předloží správce do 1 měsíce ode dne jejího
chozí opatření k nápravě uložená Českou národní ban-
zavedení České národní bance ke schválení krátkodobý
kou nevedla ke zlepšení její hospodářské situace. To
finanční plán. Pro jeho obsah se použije obdobně § 98
platí obdobně v případě pojišťovny z třetího státu nebo
odst. 2 až 4. Krátkodobý finanční plán musí být kon-
zajišťovny z třetího státu.
cipován tak, aby zajistil nejpozději do 6 měsíců ode dne
jeho schválení Českou národní bankou navýšení dispo- (2) Pozastavení oprávnění podle odstavce 1 se
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3971

může týkat části nebo celkového rozsahu Českou ná- (6) Žádost o schválení převodu pojistného kmene
rodní bankou povolené činnosti. Tuto skutečnost Čes- nebo jeho části Česká národní banka zamítne, jestliže
ká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dál- by tímto převodem byla ohrožena splnitelnost závazků
kový přístup a informuje o tom veřejnost prostřednic- vyplývajících z pojistných smluv, které jsou předmětem
tvím hromadných sdělovacích prostředků. převodu, nebo stabilita přebírající pojišťovny, anebo
stabilita předávající pojišťovny, jde-li o žádost podle
§ 103 odstavce 3.
Převod pojistného kmene (7) Pojišťovně z třetího státu lze nařídit převést na
(1) Česká národní banka může tuzemské pojiš- jinou pojišťovnu pojistný kmen nebo jeho část pouze
ťovně nařídit převést na jinou pojišťovnu pojistný kmen ve vztahu k té části pojistného kmene, která se vztahuje
nebo jeho část, jestliže tato tuzemská pojišťovna neplní k její pojišťovací činnosti na území České republiky,
opatření k nápravě uložená jí Českou národní bankou, a to z důvodů uvedených v odstavci 1 s výjimkou pís-
nebo v souvislosti mene b) a za podmínek uvedených v odstavcích 2, 4 a 5.

a) s ohrožením její schopnosti dostát svým závaz- § 104


kům,
b) se zavedením nucené správy, (1) V dohodě o převodu pojistného kmene nebo
jeho části předávající pojišťovna a přebírající pojišťovna
c) s pozastavením oprávnění k uzavírání pojistných určí den, ke kterému má dojít k převodu. Pokud by
smluv a rozšiřování závazků, nebo tento den předcházel dni nabytí právní moci rozhod-
d) s odnětím povolení k provozování pojišťovací čin- nutí České národní banky o schválení převodu pojist-
nosti. ného kmene nebo jeho části, Česká národní banka
tímto rozhodnutím určí den, ke kterému dojde k pře-
(2) Ve lhůtě určené Českou národní bankou, která vodu pojistného kmene nebo jeho části, a to nejdříve po
nesmí být kratší než 30 dnů ode dne nabytí právní mo- uplynutí 30 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí.
ci rozhodnutí, kterým Česká národní banka předávající
pojišťovně nařídila převést pojistný kmen nebo jeho (2) Předávající pojišťovna v návrhu postupu podle
část, předloží tato pojišťovna České národní bance ke § 103 odst. 2 nebo žádosti podle § 103 odst. 3 uvede
schválení návrh postupu převodu. a) důvody převodu pojistného kmene nebo jeho
(3) K převodu pojistného kmene nebo jeho čás- části, jedná-li se o převod na základě žádosti po-
ti, týkajícího se pojistných smluv uzavřených na úze- jišťovny,
mí České republiky, může dojít i na základě žá- b) charakter a výši prostředků týkajících se uzavře-
dosti předávající pojišťovny a přebírající pojišťovny ných pojistných smluv, které jsou předmětem pře-
o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho části, vodu pojistného kmene nebo jeho části,
o které Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 60 dnů c) předpokládané změny ve svém hospodaření jako
ode dne jejího podání, nestanoví-li tento zákon jinak. důsledek převodu pojistného kmene nebo jeho
(4) Přebírající pojišťovnou může být pouze pojiš- části včetně předpokládaného vývoje solventnosti
ťovna, které bylo uděleno povolení k provozování po- nebo upravené míry solventnosti a změn stavu
jišťovací činnosti v rozsahu pojistných odvětví, do kte- technických rezerv v prvních 3 účetních obdobích
rých spadají pojistná nebezpečí, jež jsou pojištěna po- po tomto převodu.
jistnými smlouvami, které jsou předmětem převodu. (3) Předávající pojišťovna přiloží k údajům podle
Jde-li o převod pojistných smluv uzavřených na území odstavce 2 dohodu o převodu pojistného kmene nebo
České republiky, může být přebírající pojišťovnou jeho části mezi předávající pojišťovnou a přebírající po-
pouze tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného člen- jišťovnou a přehled jednotlivých položek aktiv urče-
ského státu působící na území České republiky v sou- ných k plnění závazků vzniklých z předávaného pojist-
ladu s tímto zákonem a za podmínky zřízení pobočky ného kmene nebo jeho části a způsob jejich převodu.
na území České republiky také pojišťovna z třetího
státu. (4) K návrhu postupu podle § 103 odst. 2 nebo
žádosti podle § 103 odst. 3 přebírající pojišťovna přiloží
(5) Účastníkem řízení o schválení převodu pojist-
ného kmene nebo jeho části je předávající pojišťovna a) informace a doklady prokazující splnění provoz-
a přebírající pojišťovna. V případě podle odstavce 2 se ních předpokladů pro správu převáděného pojist-
přebírající pojišťovna stává účastníkem tohoto řízení ného kmene nebo jeho části, a to v rozsahu stano-
dnem uzavření dohody o převodu pojistného kmene veném vyhláškou,
nebo jeho části s předávající pojišťovnou. b) přehled předpokládaných jednotlivých položek fi-
Strana 3972 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

nančního umístění po převodu pojistného kmene republiky pojišťovnou z jiného členského státu, a to
nebo jeho části, buď podle práva zakládat pobočky nebo podle svobody
c) předpokládané změny v jejím hospodaření jako dočasně poskytovat služby, předběžně konzultuje tato
důsledek převodu pojistného kmene nebo jeho pojišťovna prostřednictvím příslušného orgánu do-
části, včetně předpokládaného vývoje solventnosti hledu domovského členského státu s Českou národní
nebo upravené míry solventnosti v prvních 3 účet- bankou. Byla-li Česká národní banka požádána o vy-
ních obdobích po tomto převodu. jádření svého stanoviska k převodu pojistného kmene
nebo jeho části příslušným orgánem dohledu členského
(5) Přebírající pojišťovna do 30 dnů ode dne nabytí státu předávající pojišťovny z jiného členského státu,
právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým vyjádří své stanovisko do 3 měsíců ode dne obdržení
byl schválen převod pojistného kmene nebo jeho části, žádosti; nevyjádří-li se Česká národní banka v této
uveřejní a písemně sdělí pojistníkům, jejichž pojistných lhůtě, považuje se to za souhlas s takovým převodem.
smluv se převod pojistného kmene týká, svoji obchodní
firmu, sídlo, popřípadě sídlo pobočky zřízené na území (3) Převod pojistného kmene nebo jeho části podle
České republiky, a další nezbytné informace související odstavce 1 tuzemská pojišťovna uveřejní v členském
s plynulým pokračováním převáděných pojistných státu závazku nebo v členském státu, kde je umístěno
smluv, včetně upozornění na jejich práva související riziko, a to způsobem stanoveným právním předpisem
s převodem pojistné smlouvy na jinou pojišťovnu. tohoto členského státu. Převod pojistného kmene nebo
jeho části podle odstavce 2 pojišťovna z jiného člen-
(6) Dnem, kdy došlo k převodu pojistného kmene ského státu uveřejní způsobem podle § 104 odst. 5.
nebo jeho části, vstupuje přebírající pojišťovna do všech Dnem, ke kterému dojde k převodu pojistného kmene
práv a povinností předávající pojišťovny, které byly nebo jeho části podle odstavce 2, vstupuje přebírající
předmětem převodu pojistného kmene nebo jeho části; pojišťovna do všech práv a povinností předávající po-
smlouvy týkající se zprostředkování pojištění z převá- jišťovny, které byly předmětem převodu.
děných pojistných smluv uzavřené předávající pojišťov-
nou se tímto dnem považují za smlouvy uzavřené pře- § 106
bírající pojišťovnou.
Převod kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části
§ 105 (1) Česká národní banka může tuzemské zajiš-
Převod pojistného kmene nebo jeho části ťovně nebo tuzemské pojišťovně nařídit převést na ji-
v rámci členských států nou zajišťovnu nebo pojišťovnu kmen zajišťovacích
smluv nebo jeho část, jestliže tato tuzemská zajišťovna
(1) Tuzemská pojišťovna je oprávněna převést po- nebo tuzemská pojišťovna neplní opatření k nápravě
jistný kmen nebo jeho část týkající se pojistných smluv uložená jí Českou národní bankou, nebo v souvislosti
uzavřených na základě práva zakládat pobočky nebo
svobody dočasně poskytovat služby na pojišťovnu z ji- a) s ohrožením její schopnosti dostát svým závazkům
ného členského státu. Česká národní banka ve lhůtě z provozované zajišťovací činnosti,
1 měsíce ode dne obdržení žádosti o schválení převodu b) se zavedením nucené správy,
pojistného kmene nebo jeho části požádá o stanovisko c) s pozastavením oprávnění k uzavírání zajišťovacích
k tomuto převodu příslušný orgán dohledu členského smluv a rozšiřování závazků z nich vyplývajících,
státu, kde vznikl závazek, nebo členského státu, ve kte-
d) odnětím povolení k provozování zajišťovací čin-
rém se nachází riziko. Pro obsah této žádosti se použije
nosti.
§ 104 odst. 2 a 3 obdobně. Česká národní banka schválí
žádost tuzemské pojišťovny o tento převod poté, kdy (2) Ve lhůtě určené Českou národní bankou, která
obdrží souhlasné stanovisko příslušného orgánu do- nesmí být kratší než 30 dnů ode dne nabytí právní moci
hledu členského státu, kde vznikl závazek, nebo člen- rozhodnutí, kterým Česká národní banka nařídila
ského státu, ve kterém se nachází riziko, anebo marným předávající zajišťovně nebo pojišťovně převést kmen za-
uplynutím 3 měsíců ode dne odeslání žádosti České jišťovacích smluv nebo jeho část, předávající zajišťovna
národní banky o vyjádření stanoviska k převodu pojist- nebo pojišťovna předloží České národní bance ke
ného kmene nebo jeho části, a to za podmínky, že schválení návrh postupu převodu.
příslušný orgán dohledu domovského členského státu
(3) K převodu kmene zajišťovacích smluv nebo
přebírající pojišťovny potvrdí, že po zohlednění pře-
jeho části může dojít i na základě žádosti předávající
vodu bude tato přebírající pojišťovna splňovat požado-
a přebírající zajišťovny nebo pojišťovny o schválení to-
vanou míru solventnosti.
hoto převodu, o které Česká národní banka rozhodne
(2) Převod pojistného kmene nebo jeho části, tý- ve lhůtě 60 dnů od jejího podání, nestanoví-li tento
kající se pojistných smluv uzavřených na území České zákon jinak. V dohodě o převodu kmene zajišťovacích
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3973

smluv nebo jeho části předávající a přebírající zajišťovna nosti nebo upravené míry solventnosti v prvních
nebo pojišťovna určí den, ke kterému má dojít k pře- 3 účetních obdobích po tomto převodu.
vodu. Pokud by tento den předcházel dni nabytí právní
moci rozhodnutí České národní banky o schválení pře- (3) Předávající zajišťovna nebo pojišťovna přiloží
vodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části, Česká k údajům podle odstavce 2 dohodu o převodu kmene
národní banka tímto rozhodnutím určí den, ke kterému zajišťovacích smluv nebo jeho části mezi předávající
dojde k převodu kmene zajišťovacích smluv, a to nej- a přebírající zajišťovnou nebo pojišťovnou a přehled
dříve po uplynutí 30 dnů ode dne vydání tohoto roz- jednotlivých položek aktiv určených k plnění závazků
hodnutí. vzniklých z předávaného kmene zajišťovacích smluv
nebo jeho části a způsob jejich převodu.
(4) Přebírající zajišťovnou nebo pojišťovnou může
být pouze zajišťovna nebo pojišťovna, které bylo udě- (4) K návrhu postupu podle § 106 odst. 2 nebo
leno povolení k provozování zajišťovací činnosti v roz- žádosti podle § 106 odst. 3 přebírající zajišťovna nebo
sahu zajištění, které je předmětem převodu kmene za- pojišťovna přiloží
jišťovacích smluv. a) informace a doklady prokazující splnění provoz-
ních předpokladů pro správu převáděného kmene
(5) Účastníkem řízení o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části, a to v rozsahu
zajišťovacích smluv nebo jeho části je předávající a pře- stanoveném vyhláškou,
bírající zajišťovna nebo pojišťovna. V případě podle od-
stavce 2 se přebírající zajišťovna nebo pojišťovna stává b) přehled předpokládaných jednotlivých položek fi-
účastníkem tohoto řízení dnem uzavření dohody o pře- nančního umístění po převodu kmene zajišťova-
vodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části s pře- cích smluv nebo jeho části,
dávající zajišťovnou nebo pojišťovnou. c) předpokládané změny v jejím hospodaření jako
důsledek převodu kmene zajišťovacích smluv nebo
(6) Zajišťovně z třetího státu nebo pojišťovně z tře-
jeho části, včetně předpokládaného vývoje solvent-
tího státu lze nařídit převést na jinou pojišťovnu kmen
nosti nebo upravené míry solventnosti po převodu
zajišťovacích smluv nebo jeho část pouze ve vztahu k té
v prvních 3 účetních obdobích po tomto převodu.
části kmene zajišťovacích smluv, která se vztahuje k její
zajišťovací činnosti na území České republiky, a to (5) Dnem, kterým dojde k převodu kmene zajišťo-
z důvodů uvedených v odstavci 1 s výjimkou písme- vacích smluv nebo jeho části, vstupuje přebírající za-
ne b) a za podmínek uvedených v odstavcích 2, 4 a 5. jišťovna nebo pojišťovna do všech práv a povinností
předávající zajišťovny nebo pojišťovny, které byly
předmětem převodu; smlouvy týkající se zprostředko-
§ 107 vání zajištění z převáděných zajišťovacích smluv uza-
(1) Žádost o schválení převodu kmene zajišťova- vřené předávající zajišťovnou nebo pojišťovnou se
cích smluv nebo jeho části Česká národní banka za- tímto dnem považují za smlouvy uzavřené přebírající
mítne, jestliže by tímto převodem byla ohrožena spl- zajišťovnou nebo pojišťovnou.
nitelnost závazků vyplývajících ze zajišťovacích smluv,
které jsou předmětem převodu kmene zajišťovacích § 108
smluv nebo jeho části, nebo stabilita přebírající nebo Převod kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části
předávající zajišťovny nebo pojišťovny, jde-li o žádost v rámci členských států
podle § 106 odst. 3.
Tuzemská zajišťovna nebo tuzemská pojišťovna je
(2) Předávající zajišťovna nebo pojišťovna v návrhu oprávněna převést kmen zajišťovacích smluv nebo jeho
postupu podle § 106 odst. 2 nebo žádosti podle § 106 část, včetně smluv uzavřených na základě práva zaklá-
odst. 3 uvede dat pobočky nebo svobody dočasně poskytovat služby,
a) důvody převodu kmene zajišťovacích smluv nebo na zajišťovnu z jiného členského státu nebo na pojiš-
jeho části, jedná-li se o převod na základě žádosti ťovnu z jiného členského státu oprávněnou provozovat
zajišťovny nebo pojišťovny, zajišťovací činnost. Česká národní banka ve lhůtě
1 měsíce ode dne obdržení žádosti o schválení převodu
b) charakter a výši prostředků týkajících se uzavře- kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části požádá o sta-
ných zajišťovacích smluv, které jsou předmětem novisko k tomuto převodu příslušný orgán dohledu
převodu, domovského členského státu přebírající zajišťovny
c) předpokládané změny v jejím hospodaření jako nebo pojišťovny. Pro obsah této žádosti se použije
důsledek převodu kmene zajišťovacích smluv nebo § 107 odst. 2 a 3 obdobně. Česká národní banka žádost
jeho části včetně předpokládaného vývoje solvent- schválí, pokud tento příslušný orgán dohledu potvrdí,
Strana 3974 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

že po zohlednění převodu bude přebírající zajišťovna kladě svobody dočasně poskytovat služby, neplní po-
nebo pojišťovna splňovat podmínky solventnosti. vinnosti, které se na tuto činnost v České republice
vztahují, uloží této pojišťovně, aby ve lhůtě stanovené
§ 109 Českou národní bankou odstranila zjištěné nedostatky.
Informační povinnosti České národní banky (2) Neodstraní-li pojišťovna z jiného členského
(1) Má-li Česká národní banka rozhodnout o státu ve stanovené lhůtě nedostatky podle odstavce 1,
informuje Česká národní banka o této skutečnosti pří-
a) uložení předběžného opatření podle § 97 odst. 1 slušný orgán dohledu domovského členského státu.
nebo 2,
b) zavedení nucené správy v tuzemské pojišťovně (3) Pokud opatření, přijatá příslušným orgánem
nebo v tuzemské zajišťovně, dohledu domovského členského státu, nevedou k od-
stranění zjištěných nedostatků v činnosti pojišťovny
c) pozastavení oprávnění k uzavírání pojistných nebo z jiného členského státu, nebo nebyla-li přijata žádná
zajišťovacích smluv a rozšiřování závazků již pře- opatření, Česká národní banka uloží takové pojišťovně
vzatých v tuzemské pojišťovně nebo o pozastavení pokutu nebo jí zakáže uzavírat na území České repu-
oprávnění k uzavírání zajišťovacích smluv a k rozši- bliky nové pojistné smlouvy nebo zajišťovací smlouvy
řování závazků v tuzemské zajišťovně, a rozšiřovat závazky z těchto již uzavřených smluv.
d) převodu pojistného kmene nebo jeho části tuzem- O tomto rozhodnutí informuje Česká národní banka
ské pojišťovny, nebo příslušný orgán dohledu domovského členského státu.
e) převodu kmene zajišťovacích smluv tuzemské po- (4) Nesnese-li věc odkladu, postupuje Česká ná-
jišťovny nebo tuzemské zajišťovny, rodní banka podle odstavce 3 bez použití postupu po-
informuje o tomto svém záměru před vydáním rozhod- dle odstavců 1 a 2.
nutí příslušné orgány dohledu členských států, na je-
jichž území tato pojišťovna nebo zajišťovna vykonávala § 111
svoji činnost, a o možných dopadech tohoto rozhod-
nutí, zejména jeho vlivu na příslušné pojistné smlouvy Výkon dohledu ve vztahu k činnosti zajišťovny
a pohledávky z pojištění z nich vyplývající nebo na z jiného členského státu
plnění ze zajišťovacích smluv. (1) Zjistí-li Česká národní banka, že zajišťovna z ji-
(2) Pohledávkou z pojištění podle odstavce 1 se ného členského státu provozuje na území České repu-
rozumí částky, které pojistníkům, oprávněným osobám bliky svoji činnost v rozporu s tímto zákonem nebo
nebo poškozeným s přímým právem přihlásit pohle- jiným právním předpisem, kterým je povinna se ve
dávku proti pojišťovně pojišťovna dluží a které vznikly své činnosti řídit, vyzve tuto zajišťovnu, aby odstranila
z pojištění, včetně těch nevyplacených odložených čás- zjištěné nedostatky. Současně o tom informuje přísluš-
tek, pokud nejsou v dané době známy některé části ný orgán domovského členského státu.
dluhu. Pojistné, které před zahájením likvidačního ří- (2) Pokud přes opatření učiněná příslušným orgá-
zení pojišťovna dluží v důsledku neuzavření nebo zru- nem dohledu domovského členského státu nebo jestliže
šení pojistných smluv nebo činností uvedených v čás- uvedená opatření nejsou dostatečná a zajišťovna podle
ti A bodech V až VIII přílohy č. 1 k tomuto zákonu odstavce 1 nadále porušuje právní předpisy, Česká ná-
v souladu s právem, kterým se tyto smlouvy nebo čin- rodní banka uloží takové zajišťovně pokutu nebo jí za-
nosti řídí, se také považuje za pohledávku z pojištění. káže uzavírání nových zajišťovacích smluv na území
České republiky. O tomto rozhodnutí informuje Česká
Díl 2 národní banka příslušný orgán dohledu domovského
Výkon dohledu ve vztahu k činnosti pojišťovny členského státu.
z jiného členského státu a činnosti zajišťovny
z jiného členského státu na území České republiky § 112
Oznámení o zavedení reorganizačního opatření
§ 110 nebo prohlášení úpadku
Výkon dohledu ve vztahu k činnosti pojišťovny
(1) Obdrží-li Česká národní banka oznámení o za-
z jiného členského státu
vedení reorganizačního opatření nebo o prohlášení
(1) Zjistí-li Česká národní banka, že pojišťovna úpadku pojišťovny z jiného členského státu nebo za-
z jiného členského státu, která provozuje na území jišťovny z jiného členského státu, uveřejní toto ozná-
České republiky svoji pojišťovací nebo zajišťovací čin- mení v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový
nost na základě práva zřizovat pobočky nebo na zá- přístup a současně prostřednictvím hromadných sdělo-
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3975

vacích prostředků. Obsahem oznámení musí být ze- stanovené právním předpisem jiného členského státu,
jména pokud je Česká národní banka příslušným orgánem
a) údaje potřebné k identifikaci osoby, vůči níž bylo dohledu podle § 35.
reorganizační opatření zavedeno, nebo na niž byl
(2) Česká národní banka nařídí pojišťovně z třetího
prohlášen konkurs, včetně informace o zavedení
státu nebo zajišťovně z třetího státu ve stanovené lhůtě
reorganizačního opatření nebo prohlášení úpadku,
provedení změny
b) orgán domovského členského státu, který je pří-
slušný k provádění reorganizačního opatření či ře- a) v osobě vedoucího její pobočky,
šení úpadku, včetně jeho adresy, b) odpovědného pojistného matematika, nebo
c) rozhodné právo, jímž se provádění reorganizač-
c) škodního zástupce jmenovaného pro vyřizování
ního opatření nebo řešení úpadku řídí,
škod v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
d) údaje o osobě pověřené prováděním reorganizač-
ního opatření nebo řešením úpadku. jestliže jí zjištěné nedostatky v činnosti této pojišťovny
nebo zajišťovny souvisí s výkonem činnosti osoby po-
(2) Reorganizačním opatřením se pro účely tohoto dle písmen a), b) nebo c).
zákona rozumí opatření podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady upravující reorganizaci a likvidaci (3) Pokud Česká národní banka zjistí v hospodaře-
pojišťoven31). ní pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího
státu nedostatky, které by mohly ohrozit nebo ohro-
(3) Česká národní banka omezí nebo zakáže na žují splnitelnost jejích závazků, svým rozhodnutím
základě žádosti příslušného orgánu domovského člen- v závislosti na charakteru zjištěných nedostatků
ského státu volné nakládání s majetkem pojišťovny
z členského státu, která provozuje pojišťovací nebo za- a) nařídí předložení ozdravného plánu,
jišťovací činnost na území České republiky prostřed- b) omezí nebo zakáže volné nakládání s jejím majet-
nictvím své pobočky, nebo zajišťovny z členského kem umístěným na území České republiky nebo
státu, která provozuje zajišťovací činnost na území Čes- na uzemí jiných členských států,
ké republiky prostřednictvím své pobočky. Omezit
nebo zakázat volné nakládání s majetkem lze pouze c) pozastaví oprávnění k uzavírání pojistných smluv
u toho majetku, který byl příslušným orgánem domov- nebo oprávnění k uzavírání zajišťovacích smluv
ského členského státu pro tento účel určen. Tím nejsou a k rozšiřování závazků již převzatých,
dotčena práva a povinnosti vyplývající z finančního za- d) nařídí převedení jejího pojistného kmene nebo
jištění podle obchodního zákoníku nebo podle zahra- jeho části na jinou pojišťovnu, nebo
niční právní úpravy, které tato pojišťovna nebo tato
zajišťovna poskytla nebo jí bylo poskytnuto. Dotčena e) nařídí převedení jejího kmene zajišťovacích smluv
není také možnost provést závěrečné vyrovnání podle nebo jeho části na jinou pojišťovnu nebo zajiš-
zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. ťovnu.

Díl 3 (4) Je-li ohrožena splnitelnost závazků pojišťovny


z třetího státu, odejme Česká národní banka této pojiš-
Opatření k nápravě ve vztahu k činnosti pojišťovny ťovně zvýhodnění, která jí podle § 35 udělila.
z třetího státu a činnosti zajišťovny z třetího státu
na území České republiky (5) Pro rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 se § 97, 98,
102 až 104, 106 a 107 použijí obdobně, a to pouze pro
§ 113 tu část činnosti pojišťovny z třetího státu nebo zajiš-
Rozsah a obsah opatření k nápravě ťovny z třetího státu, která podle tohoto zákona pod-
léhá dohledu České národní banky.
(1) Česká národní banka uloží opatření k nápravě (6) Účastníkem řízení podle odstavců 1 až 4 je
zjištěných nedostatků včetně určení přiměřené lhůty pouze dotčená pojišťovna z třetího státu nebo zajiš-
k odstranění těchto nedostatků, zjistí-li, že pojišťovna ťovna z třetího státu. Řízení podle odstavce 1 může
z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu porušila být zahájeno též doručením rozhodnutí o uložení opa-
povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jiným práv- tření k nápravě zjištěných nedostatků, hrozí-li nebez-
ním předpisem. To platí i v případě porušení povinnosti pečí z prodlení.

31
) Čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES.
Strana 3976 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

§ 114 ťovně nebo tuzemské zajišťovně povolení k provozo-


Součinnost s orgány dohledu jiných států vání pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jí udě-
lila, jestliže
(1) Česká národní banka informuje příslušný
orgán dohledu státu, ve kterém má pojišťovna z třetího a) je tato pojišťovna nebo zajišťovna předlužena; po-
státu své sídlo nebo zajišťovna z třetího státu své sídlo, jišťovna nebo zajišťovna je předlužena, má-li více
a členského státu, na jehož území provozuje taková věřitelů a souhrn všech jejích závazků převyšuje
pojišťovna nebo zajišťovna svoji činnost, o všech ulo- hodnotu jejího majetku,
žených opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků. b) uložená opatření k nápravě nevedla k obnovení její
Rozhodla-li Česká národní banka o omezení nebo zá- platební schopnosti,
kazu volného nakládání s majetkem pojišťovny z třetího c) získala povolení k provozování pojišťovací nebo
státu umístěným na území jiných členských států, po- zajišťovací činnosti na základě nesprávně uvede-
žádá bez zbytečného odkladu orgány dohledu těchto ných údajů rozhodných pro udělení tohoto povo-
jiných členských států o přijetí stejných opatření na lení,
jejich území.
d) do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí, kte-
(2) Česká národní banka oznámí všem příslušným rým jí bylo uděleno povolení k provozování pojiš-
orgánům dohledu členských států své rozhodnutí o od- ťovací nebo zajišťovací činnosti, nezahájila svoji
nětí zvýhodnění uděleného pojišťovně z třetího státu činnost,
podle § 35, a to bez zbytečného odkladu.
e) neprovozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost
(3) Obdrží-li Česká národní banka oznámení o za- déle než 6 měsíců,
vedení reorganizačního opatření nebo prohlášení kon-
f) přemístila svoje sídlo mimo území České repu-
kursu na pojišťovnu z třetího státu nebo zajišťovnu
bliky nebo přestala na tomto území provozovat
z třetího státu, která provozuje svoji činnost na území
svoji činnost nebo ji provozuje v rozsahu, který
České republiky, uveřejní toto oznámení v českém ja-
jí neumožňuje řádné rozložení převzatých pojist-
zyce způsobem umožňujícím dálkový přístup a sou-
ných nebo zajistných rizik, nebo
časně prostřednictvím veřejných sdělovacích pro-
středků. Pro obsah tohoto oznámení platí obdobně g) o to tato pojišťovna nebo zajišťovna požádá.
§ 112 odst. 1. (2) Česká národní banka odejme tuzemské pojiš-
(4) Česká národní banka omezí nebo zakáže volné ťovně nebo tuzemské zajišťovně povolení k provozo-
nakládání s majetkem pojišťovny z třetího státu nebo vání pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jí udě-
zajišťovny z třetího státu, která provozuje pojišťovací lila, jestliže
činnost na území České republiky prostřednictvím své a) již nesplňuje některou z podmínek pro provozo-
pobočky, také na základě žádosti příslušného orgánu vání pojišťovací nebo zajišťovací činnosti,
dohledu státu jejího sídla. Ustanovení § 112 odst. 3 b) porušuje závažným způsobem povinnosti stano-
platí v tomto případě obdobně. vené tímto zákonem a uložená opatření nebo ulo-
§ 115 žení pokuty Českou národní bankou nevedly k ná-
Informační povinnosti pravě, nebo
c) její finanční situace nezaručuje trvalou splnitelnost
Nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá pojiš- jejích závazků z pojišťovací nebo zajišťovací čin-
ťovna z třetího státu a zajišťovna z třetího státu České nosti.
národní bance informace o své činnosti na území České
republiky, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtách sta- (3) Okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí
novených vyhláškou. To platí obdobně pro činnost po- České národní banky o odnětí povolení vstupuje tu-
jišťovny z třetího státu na území jiných členských států, zemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna do likvi-
je-li Česká národní banka příslušným orgánem dohledu dace, s výjimkou případů uvedených v § 118 odst. 1. To
podle § 35. neplatí v případě odnětí povolení podle odstavce 1
písm. g), jestliže se jedná o přeměnu tuzemské pojišťov-
Díl 4
ny nebo tuzemské zajišťovny podle zákona upravují-
Odnětí povolení cího přeměny obchodních společností a družstev.

§ 116 (4) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajiš-


ťovna, které bylo odňato povolení k provozování po-
Odnětí povolení tuzemské pojišťovně
jišťovací nebo zajišťovací činnosti, se i nadále řídí tímto
a tuzemské zajišťovně
zákonem. Tato pojišťovna však nemůže uzavírat pojist-
(1) Česká národní banka odejme tuzemské pojiš- né smlouvy, smlouvy o zprostředkování pojištění, pro-
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3977

dlužovat pojistné smlouvy již uzavřené nebo zvyšovat (4) Odejme-li Česká národní banka pojišťovně
pojistné částky nebo limity pojistného plnění. Tuzem- z třetího státu zvýhodnění podle § 35, vyrozumí Česká
ská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, které bylo národní banka příslušné orgány dohledu ostatních člen-
odňato povolení k provozování zajišťovací činnosti, ne- ských států, kde pojišťovna působí, aby tyto orgány
může přebírat do zajištění nová pojistná nebo zajistná mohly přijmout příslušná opatření.
rizika ani prodlužovat již uzavřené zajišťovací smlouvy,
kterými převzala do zajištění tato rizika, nebo zvyšovat § 118
u těchto smluv svůj podíl na krytí takových rizik. Tu- Společná ustanovení k odnětí povolení
zemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna může
uzavírat zajišťovací smlouvy pouze pro krytí pojist- (1) Česká národní banka je oprávněna změnit tu-
ných nebo zajistných rizik, která na sebe převzala z pro- zemské pojišťovně, tuzemské zajišťovně, pojišťovně
vozovaného pojištění nebo zajištění přede dnem, ke z třetího státu nebo zajišťovně z třetího státu rozsah
kterému jí bylo odňato povolení k provozování této povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací
činnosti. činnosti odnětím části jí Českou národní bankou udě-
leného povolení, a to odnětím povolení
§ 117 a) k provozování pojišťovací činnosti podle jednoho
Odnětí povolení pojišťovně z třetího státu nebo více pojistných odvětví,
a zajišťovně z třetího státu b) k provozování zajišťovací činnosti pro životní
nebo neživotní zajištění, pokud bylo zajišťovně
(1) Česká národní banka odejme pojišťovně z tře-
nebo pojišťovně uděleno povolení k provozování
tího státu nebo zajišťovně z třetího státu povolení k pro-
obou typů zajišťovací činnosti současně, nebo
vozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jí
udělila, z důvodů uvedených v § 116 odst. 1 písm. a) c) k činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací
až e) a g) a § 116 odst. 2 a také, jestliže jí bylo odňato činností,
povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací jestliže tato pojišťovna nebo zajišťovna přestala splňo-
činnosti vat některou z podmínek stanovených tímto zákonem
a) v jiném členském státě z důvodu její nedostatečné pro rozsah jí povolené činnosti, přičemž je nepo-
solventnosti, nebo chybné, že tuto podmínku splní po změně rozsahu jí
povolené činnosti; v takovém případě se omezení čin-
b) v zemi jejího sídla.
nosti podle § 116 odst. 4 a § 117 odst. 3 vztahují pouze
(2) O svém rozhodnutí, kterým bylo pojišťovně na tu část činnosti, na kterou se vztahuje rozhodnutí
z třetího státu nebo zajišťovně z třetího státu odňato o odnětí povolení.
povolení k provozování pojišťovací činnosti na území
(2) Účastníkem řízení o odnětí povolení podle
České republiky, informuje Česká národní banka pří-
§ 116 odst. 1 nebo podle § 117 odst. 1 nebo o změně
slušný orgán dohledu státu, ve kterém má tato pojiš-
rozsahu uděleného povolení podle odstavce 1 je pouze
ťovna své sídlo.
dotčená pojišťovna nebo zajišťovna. Hrozí-li nebezpečí
(3) Pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z tře- z prodlení, může být vydání rozhodnutí o odnětí po-
tího státu, které bylo odejmuto povolení k provozování volení prvním úkonem v řízení.
pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České
(3) Rozhodnutí o odnětí povolení, které nabylo
republiky prostřednictvím pobočky, se i nadále řídí
právní moci, Česká národní banka uveřejní způsobem
tímto zákonem. Tato pojišťovna však nemůže na území
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne na-
České republiky uzavírat pojistné smlouvy, zprostřed-
bytí jeho právní moci a informuje o něm veřejnost pro-
kovatelské smlouvy, prodlužovat pojistné smlouvy již
střednictvím hromadných sdělovacích prostředků.
uzavřené nebo zvyšovat pojistné částky nebo limity
pojistného plnění. Pojišťovna z třetího státu nebo za- (4) V případě odnětí povolení tuzemské pojišťovně
jišťovna z třetího státu, které bylo odňato povolení nebo tuzemské zajišťovně informuje Česká národní
k provozování zajišťovací činnosti, nemůže na území banka o tomto rozhodnutí příslušné orgány dohledu
České republiky přebírat do zajištění nová pojistná ostatních členských států. Společně s těmito orgány do-
nebo zajistná rizika ani prodlužovat již uzavřené zajiš- hledu přijme opatření nutná k ochraně účastníků pojiš-
ťovací smlouvy, kterými převzala do zajištění taková tění, zejména s cílem zabránit dalšímu působení tuzem-
rizika, nebo zvyšovat u těchto smluv svůj podíl na krytí ské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny jak na území
těchto rizik s výjimkou zajišťovacích smluv určených České republiky, tak i v rámci jiných členských států,
k jejich krytí, která na sebe převzala z provozovaného a s cílem zabránit volnému nakládání s jejími aktivy. To
pojištění nebo zajištění přede dnem, ke kterému jí bylo platí obdobně i v případě odnětí povolení pojišťovně
odejmuto povolení k provozování této činnosti. z třetího státu nebo zajišťovně z třetího státu, které
Strana 3978 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo e) osoba náležící ke skupině nesplní povinnost po-
zajišťovací činnosti i v jiném členském státě než České skytnout tuzemské pojišťovně nebo tuzemské za-
republice. jišťovně, která podle tohoto zákona podléhá vý-
konu dohledu ve skupině, informace nezbytné
(5) Je-li důvodem odnětí povolení předlužení tu-
pro výkon tohoto dohledu, nebo povinnost po-
zemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny nebo po-
skytnout obdobné informace České národní
bočky pojišťovny z třetího státu, anebo pobočky za-
bance,
jišťovny z třetího státu, jehož důsledkem je podání in-
solvenčního návrhu, informuje o této skutečnosti Česká f) osoba, která byla zapsána do seznamu odpověd-
národní banka neprodleně po odnětí povolení orgány ných pojistných matematiků, správců nebo likvi-
dohledu všech členských států. Informace obsahuje dátorů, bezodkladně neoznámí České národní
i upozornění na možné dopady tohoto rozhodnutí. bance změnu údajů a podmínek, za kterých byla
zapsána do tohoto seznamu,
HLAVA III g) jako zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec České
SPRÁVNÍ DELIKTY národní banky pověřený výkonem dohledu v po-
jišťovnictví, poruší povinnost zachovávat mlčenli-
§ 119 vost podle § 126, nebo
Přestupky h) jako člen statutárního nebo dozorčího orgánu, za-
městnanec pojišťovny nebo zajišťovny, likvidátor,
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že správce nebo jeho zástupce podle § 100 nebo jako
jako osoba činná pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo
a) osoba, která navrhuje změnu v osobě člena statu- jako osoba, která byla členem statutárního nebo
tárního nebo dozorčího orgánu nebo v osobě pro- dozorčího orgánu, zaměstnancem pojišťovny nebo
kuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny zajišťovny, likvidátorem, správcem nebo jeho zá-
uvede nepravdivý údaj v žádosti podané České ná- stupcem podle § 100 nebo osobou činnou pro po-
rodní bance podle § 19 odst. 2 nebo podle § 41 jišťovnu nebo zajišťovnu, poruší povinnost zacho-
odst. 1; týká-li se uvedený údaj jiné osoby než vávat mlčenlivost podle § 127.
té, která navrhuje změnu, musí se jednat o úmyslné
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze
uvedení nepravdivého údaje,
uložit pokutu do 1 000 000 Kč, za přestupek podle
b) osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně odstavce 1 písm. c) až e) pokutu do 500 000 Kč a za
nabýt kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně přestupek podle odstavce 1 písm. f) až h) pokutu do
nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak, že 50 000 Kč.
její podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích
právech dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo § 120
50 %, anebo tak, že se tato pojišťovna nebo za-
Správní delikty právnických osob
jišťovna stane její ovládanou osobou, v rozporu
s § 24 odst. 1 nebo § 42 odst. 1 nepodá žádost (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením této tím, že
účasti s výjimkou, kdy k nabytí nebo zvýšení této a) uvede nepravdivý údaj v žádosti podle § 13
účasti dojde přechodem práva, nebo v žádosti po- odst. 5, § 19 odst. 1, § 32 odst. 4, § 35 odst. 2,
dané České národní bance podle § 24 odst. 3 nebo § 36 odst. 5, § 40 odst. 1, § 47 odst. 2, § 49 odst. 1
podle § 42 odst. 3 uvede nepravdivý údaj, nebo 3, § 74 odst. 4, § 76 odst. 4 písm. b), § 88
c) osoba, která přímo nebo zprostředkovaně sníží odst. 1, § 92 odst. 2, § 103 odst. 3, § 105 odst. 1,
nebo pozbude svoji účast v tuzemské pojišťovně § 106 odst. 3, § 108 nebo § 122 odst. 2,
nebo v tuzemské zajišťovně, aniž tuto skutečnost, b) jako osoba, která hodlá přímo nebo zprostředko-
v rozporu s § 27 odst. 1 nebo s § 45 odst. 1, vaně nabýt kvalifikovanou účast v tuzemské pojiš-
oznámí České národní bance, ťovně nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast
d) osoba, která je v pojišťovně nebo zajišťovně ve tak, že její podíl na základním kapitálu nebo hla-
funkci nebo v postavení, se kterými tento zákon sovacích právech dosáhne nebo překročí 20 %,
spojuje podmínku důvěryhodnosti a která přestala 30 % nebo 50 %, anebo tak, že se tato pojišťovna
splňovat některou z podmínek podle § 8 odst. 1 nebo zajišťovna stane její ovládanou osobou, v roz-
a 2 nebo se dostala do střetu zájmů podle § 10, poru s § 24 odst. 1 nebo § 42 odst. 1 nepodá žá-
nesplnila povinnost oznámit tuto skutečnost bez dost o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením
zbytečného odkladu této pojišťovně nebo zajiš- této účasti s výjimkou, kdy k nabytí nebo zvýšení
ťovně a současně České národní bance, této účasti dojde přechodem práva, nebo v žádosti
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3979

podané České národní bance podle § 24 odst. 3 písm. a) až c) a podle odstavce 4 pokutu do 50 000 000
nebo podle § 42 odst. 3 uvede nepravdivý údaj, Kč. Za správní delikt podle odstavce 3 uloží Česká ná-
c) jako osoba, která přímo nebo zprostředkovaně rodní banka pokutu do 100 000 Kč, jde-li o opětovné
sníží nebo pozbude svoji účast v tuzemské pojiš- nesplnění této povinnosti, pokutu do 500 000 Kč.
ťovně nebo v tuzemské zajišťovně, aniž tuto sku-
tečnost, v rozporu s § 27 odst. 1 nebo s § 45 § 121
odst. 1, oznámí České národní bance, nebo Společná ustanovení k správním deliktům
d) jako osoba, která je v pojišťovně nebo zajišťovně ve (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
funkci nebo v postavení, se kterými tento zákon jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
spojuje podmínku důvěryhodnosti, a která přestala možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
splňovat některou z podmínek podle § 9 odst. 1, bránila.
nesplnila povinnost oznámit tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu této pojišťovně nebo zajiš- (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
ťovně a současně České národní bance. přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
(2) Pojišťovna nebo zajišťovna se dopustí správ- tem, za nichž byl spáchán.
ního deliktu tím, že
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
a) provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
v rozporu s povolením k provozování těchto čin- s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
ností uděleným Českou národní bankou, nosti a postihu právnické osoby.
b) ve lhůtě podle § 12 odst. 3 nepředloží České ná-
rodní bance ke schválení jinou osobu, která má (4) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
nahradit osobu ve funkci, která ztratila svoji dů- likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
věryhodnost nebo se dostala do střetu zájmů, do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let, v případě pojišťovny nebo zajišťovny
c) ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené jí do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
podle § 95, 110, 111 nebo § 113 Českou národní
bankou při výkonu dohledu, nebo (5) Správní delikty podle tohoto zákona projed-
d) v rozporu s § 6 odst. 3 využívá ke zprostředkování nává Česká národní banka. Náklady tohoto správního
pojištění nebo zajištění, anebo k činnosti samostat- řízení vybírá a vymáhá Česká národní banka a jejich
ného likvidátora pojistných událostí služeb osoby, úhrada je jejím příjmem.
která tuto činnost vykonává v rozporu se zákonem (6) Pokuty za správní delikty uložené Českou ná-
upravujícím činnost pojišťovacích zprostředkova- rodní bankou podle tohoto zákona vybírá a vymáhá
telů a samostatných likvidátorů pojistných udá- místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut je příjmem
lostí. státního rozpočtu.
(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 57 odst. 2 neuveřejní nebo neaktualizuje HLAVA IV
údaje, ze kterých vychází při stanovení rozdílné výše ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VE VZTAHU
pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění za- K PŘEMĚNĚ A LIKVIDACI
ložených na rozdílnosti pohlaví. TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY
NEBO TUZEMSKÉ ZAJIŠŤOVNY
(4) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna
nebo tuzemská pojišťovací holdingová osoba se dopustí § 122
správního deliktu tím, že
Přeměna tuzemské pojišťovny
a) ustanoví do funkce osoby v jejím vedení osobu, nebo tuzemské zajišťovny
které nebyl Českou národní bankou udělen sou-
hlas, nebo (1) K fúzi, rozdělení, změně právní formy tuzem-
ské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny nebo převodu
b) nenahradí bez zbytečného odkladu osobu v jejím
jmění na pojišťovnu jako společníka nebo převodu
vedení, která přestala splňovat některou z podmí-
jmění tuzemské zajišťovny na zajišťovnu jako společ-
nek pro udělení souhlasu České národní banky
níka může dojít pouze po předchozím souhlasu České
s výkonem její funkce ve vedení.
národní banky. Česká národní banka konzultuje tento
(5) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo od- záměr před vydáním rozhodnutí s příslušným orgánem
stavce 2 písm. d) uloží Česká národní banka pokutu dohledu v případě přeshraniční fúze a také s příslušným
do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 orgánem dohledu, který vykonává dohled ve skupině,
Strana 3980 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

ke které tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna nutí, kterým Česká národní banka této pojišťovně nebo
náleží, není-li sama tímto orgánem. zajišťovně odňala povolení k provozování pojišťovací
nebo zajišťovací činnosti.
(2) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 ob-
sahuje důvody požadované přeměny, její účastníky (6) V případě likvidace tuzemské pojišťovny musí
a způsob provedení takové přeměny. K žádosti tuzem- být závazky vzniklé na základě smluv uzavřených pro-
ská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna přiloží do- střednictvím poboček nebo na základě svobody do-
klady nezbytné pro posouzení možnosti požadované časně poskytovat služby plněny stejným způsobem
přeměny a jejího dopadu do činnosti takové pojišťovny jako závazky vzniklé na základě jiných pojistných
nebo zajišťovny zejména s ohledem na zachování práv smluv této pojišťovny. To platí obdobně v případě lik-
účastníků pojištění; obsah a náležitosti těchto dokladů vidace tuzemské zajišťovny.
stanoví vyhláška.
(7) Závazky vzniklé z provozované pojišťovací
(3) Nepřípustná je přeměna formou činnosti se uspokojí bez ohledu na národnost, státní
a) fúze tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajiš- příslušnost, pohlaví, bydliště nebo jiná podobná krité-
ťovny s osobou, která není pojišťovnou nebo za- ria.
jišťovnou, (8) K výmazu tuzemské pojišťovny nebo tuzemské
b) převodu jmění osoby, která vykonává jinou čin- zajišťovny z obchodního rejstříku je třeba souhlas Čes-
nost než činnost pojišťovací nebo zajišťovací nebo ké národní banky.
činnost s touto činností související, na pojišťovnu
nebo zajišťovnu jako společníka, § 124
c) rozdělení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské za- Likvidátor
jišťovny se vznikem osoby, která není pojišťovnou
nebo zajišťovnou, nebo (1) Do seznamu likvidátorů Česká národní banka
d) rozdělení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské za- zapíše pouze fyzickou osobu plně způsobilou k práv-
jišťovny sloučením s osobou, která není pojišťov- ním úkonům, splňující podmínky důvěryhodnosti
nou nebo zajišťovnou. a která má vysokoškolské ekonomické nebo právnické
vzdělání a praxi, nebo právnickou osobu splňující pod-
(4) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna mínky důvěryhodnosti, kvalifikovanou v oblasti eko-
zašle České národní bance na vědomí pozvánku na nomiky pojišťoven nebo zajišťoven, anebo osobu s by-
valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání dlištěm, místem podnikání nebo sídlem v jiném člen-
o její přeměně. ském státu, která se prokáže oprávněním vydaným pří-
slušným orgánem jiného členského státu tuto činnost
§ 123 vykonávat, a to na její návrh. Seznam likvidátorů uve-
Likvidace tuzemské pojišťovny řejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dál-
nebo tuzemské zajišťovny kový přístup a tento seznam aktualizuje v závislosti na
provedených změnách.
(1) Nedojde-li ke zrušení tuzemské pojišťovny
nebo tuzemské zajišťovny její fúzí s jinou pojišťovnou (2) Rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zá-
nebo zajišťovnou, nebo k jejímu zrušení rozdělením, pis do tohoto seznamu povinen České národní bance
zrušuje se pojišťovna nebo zajišťovna s likvidací. přiložit k žádosti o zápis, a rozsah údajů zapisovaných
do seznamu likvidátorů stanoví vyhláška.
(2) Likvidátora jmenuje a odvolává Česká národní
banka, která vede seznam likvidátorů. (3) Osoba zapsaná do seznamu likvidátorů bezod-
kladně oznámí České národní bance ztrátu své důvěry-
(3) Výši odměny likvidátora určuje Česká národní
hodnosti a každou změnu údajů zapisovaných do to-
banka současně s jeho jmenováním.
hoto seznamu. Česká národní banka osobu zapsanou
(4) Aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, do seznamu likvidátorů z tohoto seznamu vyškrtne,
a aktiva ve výši požadavku na garanční fond podle § 77, jestliže tato osoba přestane splňovat některou z podmí-
slouží přednostně pro vypořádání nároků vyplývajících nek podle odstavce 1 nebo o to požádá.
z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
(4) Likvidátorem nemůže být jmenována osoba,
(5) Pro likvidaci tuzemské pojišťovny nebo tuzem- která byla nebo je auditorem zrušované pojišťovny
ské zajišťovny, které nebylo před likvidací odňato po- nebo zajišťovny nebo se jakýmkoliv způsobem na au-
volení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací čin- ditu podílela, nebo osoba, která je nebo byla v této
nosti, platí § 116 odst. 4 obdobně. Vstup do likvidace pojišťovně nebo zajišťovně odpovědným pojistným
však nastává teprve dnem nabytí právní moci rozhod- matematikem nebo správcem, nebo k ní má nebo měla
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3981

vztah, který by mohl být překážkou řádného výkonu městnanci pojišťovny a zajišťovny, likvidátor, správce
funkce likvidátora. a jeho zástupce podle § 100, jakož i osoby činné pro
pojišťovnu nebo zajišťovnu, pojišťovací zprostředkova-
(5) Likvidátor předkládá České národní bance bez
telé a samostatní likvidátoři pojistných událostí zacho-
zbytečného odkladu účetní závěrku a jiné výkazy a do-
vávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojiš-
klady zpracované v průběhu likvidace v souladu s ob-
tění fyzických a právnických osob. Povinnost zachová-
chodním zákoníkem, a na písemné vyžádání České ná-
vat mlčenlivost mají tyto osoby i po skončení pracov-
rodní banky další podklady nezbytné k posouzení čin-
ního nebo jiného než pracovního poměru.
nosti likvidátora a průběhu likvidace.
(2) Osoby podle odstavce 1 zachovávají mlčenli-
§ 125 vost o činnosti pojišťovny nebo zajišťovny a ve věcech
Likvidace pobočky pojišťovny nebo zajišťovny s ní souvisejících, s výjimkou informací podaných
z třetího státu v souhrnné nebo celkové podobě, ze které není možno
identifikovat jednotlivou pojišťovnu nebo zajišťovnu,
Ustanovení § 123 odst. 2 až 5 a § 124 se použijí a to i po skončení pracovního nebo jiného než pracov-
obdobně i v případě likvidace pobočky pojišťovny z tře- ního poměru, na základě kterého tuto činnost vykoná-
tího státu nebo pobočky zajišťovny z třetího státu zří- vají.
zené na území České republiky. V případě pojišťovny
z třetího státu, která založila své pobočky ve více člen- (3) Fyzické osoby, které se při likvidaci pojišťovny
ských státech, koordinuje likvidátor svoji činnost s pří- nebo zajišťovny seznámily s údaji, které jsou předmě-
slušnými orgány a osobami odpovědnými za likvidaci tem povinnosti zachovávat mlčenlivost podle tohoto
poboček této pojišťovny v jiných členských státech; pro zákona, zachovávají o těchto skutečnostech mlčenli-
účely likvidace se tyto pobočky posuzují samostatně. vost.

§ 128
ČÁST ČTVRTÁ Výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost
MLČENLIVOST (1) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost
stanovené v § 127 není poskytnutí informací se sou-
§ 126 hlasem osob, jichž se údaje týkají, a dále poskytnutí
Mlčenlivost informací na písemné vyžádání
a) České národní banky při výkonu dohledu podle
(1) Kontrolní pracovníci České národní banky po- tohoto zákona,
věření výkonem dohledu v pojišťovnictví jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se b) soudu,
dozvěděli při své činnosti v rámci výkonu dohledu v ob- c) orgánu činného v trestním řízení,
lasti pojišťovnictví s výjimkou informací podaných d) správce daně pro výkon správy daní,
v zobecněné nebo celkové podobě, ze které není mož- e) příslušného orgánu dohledu členského státu nebo
no identifikovat jednotlivou osobu, které se informace třetího státu, jestliže se jedná o pojištění sjednané
týká. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněpráv- pojišťovnou se sídlem na území tohoto státu,
ního vztahu. Povinnost zachovávat mlčenlivost platí
i pro členy poradních orgánů a další osoby zúčastněné f) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
při výkonu dohledu. g) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o po-
jistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 nesmějí využívat státní politiku zaměstnanosti nebo zdravotní pojiš-
informace, které získaly při výkonu své funkce nebo ťovny ve věci vymáhání náhrady nákladů na péči
svého zaměstnání, pro sebe ani pro jiného. hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených
v důsledku protiprávního jednání třetí osoby vůči
§ 127 pojištěnci,
Povinnost zachovávat mlčenlivost osob h) Veřejného ochránce práv v souvislosti s šetřením
činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu podle zákona upravujícího jeho působnost32),
a dalších osob
i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské
(1) Členové statutárního a dozorčího orgánu a za- služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bez-

32
) Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
Strana 3982 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

pečnostního řízení podle zákona upravujícího bez- kdy informace pocházejí z jiného členského státu, ne-
pečnostní způsobilost33), mohou být poskytnuty jiné osobě nebo uveřejněny bez
j) orgánu příslušnému rozhodovat o porušení povin- výslovného souhlasu příslušného orgánu dohledu,
nosti veřejných funkcionářů podle zákona upravu- který je poskytl, nebo pouze pro takové účely, pro
jícího ochranu utajovaných informací a střet záj- které tento orgán dal svůj souhlas. Tyto informace mo-
mů34), hou být sděleny pouze fyzické osobě určené úřadem
nebo orgánem, kterému se takové informace poskytují.
k) Úřadu pro ochranu osobních údajů, Tento úřad nebo orgán sdělí příslušnému orgánu do-
a to za předpokladu, že se tyto požadované informace hledu jméno, popřípadě jména, příjmení a funkční za-
budou vztahovat ke konkrétní osobě a lze je použít řazení této fyzické osoby opravňující ji k přijetí takové
pouze ke splnění povinnosti vyplývající z působnosti informace.
orgánu nebo úřadu podle písmen a) až j).
(6) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost
(2) Písemné vyžádání podle odstavce 1 musí ob- není oznámení pojišťovny nebo zajišťovny učiněné pří-
sahovat údaje, ze kterých je zřejmý oprávněný důvod slušným orgánům ve věci podezření ze spáchání trest-
tohoto vyžádání. ného činu nebo správního deliktu ani podání vysvět-
lení, či svědecké výpovědi v trestním řízení, občanském
(3) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost
soudním řízení a ve správním řízení ze strany osob
stanovené v § 126 a 127 není výměna informací mezi
činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, sdělení údajů
příslušnými orgány dohledu členských států a
nezbytných pro nakládání s pohledávkami pojišťovny
a) orgány, které jsou odpovědné za výkon dohledu ani sdělení v souvislosti s převodem pojistného kmene
nad bankami nebo obdobnými úvěrovými institu- přebírající pojišťovně nebo v souvislosti s převodem
cemi, a dalšími finančními institucemi a úřady od- kmene zajišťovacích smluv přebírající zajišťovně nebo
povědnými za dohled nad finančními trhy, pojišťovně.
b) orgány a osobami působícími při likvidaci nebo (7) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost
úpadku pojišťovny, není též plnění povinnosti vůči Ministerstvu financí vy-
c) osobami odpovědnými za provádění zákonem sta- plývající ze zákona upravujícího některá opatření proti
novených auditů pojišťoven a dalších finančních legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
institucí, rismu35) nebo ze zákona o provádění mezinárodních
d) odpovědnými pojistnými matematiky a úřady od- sankcí36) a pro účely analýz finančního trhu a přípravy
povědnými za kontrolu těchto pojistných matema- právních předpisů v oblasti finančního trhu.
tiků při výkonu jejich činností,
a to za předpokladu, že právní úprava státu, ve kterém
ČÁST PÁTÁ
mají být tyto informace zpracovány, odpovídá stejným
podmínkám stanoveným tímto zákonem; orgány a oso- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
by, které získaly takové informace, zachovávají o nich
mlčenlivost. § 129

(4) Česká národní banka informuje bez zbyteč- (1) Při provozování neživotních pojištění, u kte-
ného odkladu příslušný orgán dohledu podle od- rých je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena
stavce 3 písm. a) o každé skutečnosti, kterou považuje zákonem, má v řízení správním i soudním pojišťovna
za podstatnou pro výkon dohledu tohoto příslušného při šetření pojistné události postavení účastníka řízení.
orgánu. Na vyžádání příslušného orgánu dohledu Čes- (2) Ministerstvo vnitra poskytuje České národní
ká národní banka sdělí žádajícímu orgánu dohledu veš- bance pro výkon její působnosti podle tohoto zákona
keré jí známé skutečnosti včetně výhrad k posuzova- na její žádost veškeré údaje týkající se fyzické osoby
ným osobám.
a) z informačního systému evidence obyvatel o stát-
(5) Informace podle odstavců 3 a 4 musí být ních občanech České republiky, o cizincích s povo-
určeny výhradně pro výkon dohledu. V případech, lením k pobytu na území České republiky a o cizin-

33
) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
34
) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
35
) Zákon č. 253/2008 Sb.
36
) Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3983

cích, kterým byl udělen azyl na území České re- tato listina neobsahuje údaj o adrese sídla, statutárních
publiky, orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické
b) z registru rodných čísel o fyzických osobách, kte- osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způso-
rým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uve- bem. V případě, že statutárním orgánem zahraniční
deny v písmenu a). právnické osoby je jiná právnická osoba, doloží se i vý-
pis z obchodního rejstříku právnické osoby nebo ve-
(3) Údaje uvedené v odstavci 2 se České národní řejná listina podle věty první, která je tímto statutárním
bance poskytují, je-li to nezbytné pro ověření správ- orgánem.
nosti nebo získání údajů o fyzické osobě, která má
podle tohoto zákona prokázat České národní bance
svoji bezúhonnost nebo se kterou bylo zahájeno nebo § 131
má být zahájeno správní řízení ve věci podezření ze Velká pojistná rizika v neživotním pojištění
spáchání přestupku podle tohoto zákona nebo jedná-
-li se o správní řízení vedené Českou národní bankou, (1) Velkými pojistnými riziky se rozumí
jehož je tato fyzická osoba účastníkem, nebo pro spl-
nění jiné povinnosti při výkonu dohledu podle tohoto a) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví ne-
zákona. životních pojištění uvedených v části B bodech 4
až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
(4) Ministerstvo vnitra poskytne na žádost pojiš-
ťovny údaje týkající se fyzické osoby z informačního b) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uve-
systému evidence obyvatel, a to dených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k to-
muto zákonu, jestliže se tato pojistná rizika týkají
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmys-
b) datum narození nebo úmrtí, lové nebo obchodní činnosti nebo svobodného po-
c) adresu místa trvalého pobytu, volání,
pokud takový požadavek souvisí s jí provozovanou c) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uve-
pojišťovací nebo zajišťovací činností. dených v části B bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 přílohy
č. 1 k tomuto zákonu, pokud pojištěný překročí
(5) Ministerstvo vnitra poskytuje údaje uvedené
nejméně 2 z následujících limitů:
v odstavcích 2 a 4 způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup. Z takto poskytnutých údajů lze v konkrétním pří- 1. úhrn rozvahy 6 200 000 eur,
padě použít vždy jen takové údaje, které jsou v daném 2. čistý obrat 12 800 000 eur,
případě nezbytné.
3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za
(6) Za účelem prevence a odhalování pojistného zdaňovací období 250.
podvodu a dalšího protiprávního jednání se pojišťovny
vzájemně informují a sdílejí informace o skutečnostech (2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu
týkajících se pojištění fyzických a právnických osob celku, pak se překročení limitů podle odstavce 1
a jeho zprostředkování, včetně informací o zmocněn- písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných účetních
cích účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných závěrek.
na škodné nebo pojistné události, a to i prostřednictvím
právnické osoby, která není pojišťovnou, zajišťovnou § 132
ani pojišťovacím zprostředkovatelem.
Informační povinnost pojišťovny
(7) Ten, o kom se informace podle odstavce 6 ve- v případě pohromy
dou, má právo na požádání seznámit se bezplatně
s údaji, které jsou o něm vedeny. (1) Pojišťovna, která provozuje pojišťovací činnost
(8) Pojišťovna přistupuje k získaným údajům jiné podle pojistných odvětví neživotních pojištění, vztahu-
pojišťovny tak, jako by šlo o údaje z její vlastní činnosti. jící se k pojištění majetku sloužícímu k zabezpečení zá-
kladních funkcí v území, poskytne, došlo-li k živelní
nebo jiné pohromě, která je mimořádnou událostí, na
§ 130
jejímž základě byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nou-
V případě právnické osoby se sídlem v zahraničí, zový stav, České národní bance na základě její písemné
která má podle tohoto zákona doložit výpis z obchod- žádosti souhrnné informace o počtu a výši nahlášených
ního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, se předloží škod a o výši vyplacených pojistných plnění za škody
veřejná listina prokazující existenci právnické osoby způsobené na pojištěném majetku, vymezeném záko-
a údaj o její registraci, právní formě a názvu. Pokud nem upravujícím státní pomoc při obnově území posti-
Strana 3984 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

ženého živelní nebo jinou pohromou37). Tím není do- § 134


tčena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech Informace poskytované Komisi
týkajících se pojištění fyzických a právnických osob Evropských společenství
podle tohoto zákona.
(1) Česká národní banka sděluje Komisi Evrop-
(2) V žádosti podle odstavce 1 Česká národní ských společenství informace týkající se pojišťovnictví
banka stanoví lhůtu k poskytnutí informací a vymezí v souladu s příslušnými ustanoveními právních před-
část území České republiky, které se požadované infor- pisů Evropských společenství1) nebo na její vyžádání,
mace týkají. jestliže tyto informace mají přímý vztah k její působ-
nosti v pojišťovnictví.
(3) Náklady spojené s plněním povinnosti podle
odstavce 1 nese pojišťovna, které vznikla povinnost po- (2) Ministerstvo financí sděluje Komisi Evrop-
skytnout České národní bance informace. ských společenství informace podle odstavce 1, jestliže
tyto informace mají přímý vztah k jeho působnosti
(4) Rozsah souhrnných informací uvedených v od- v pojišťovnictví.
stavci 1 v členění podle příslušných odvětví pojištění
vyhlásí Česká národní banka ve formě úředního sdělení § 135
České národní banky ve Věstníku České národní Reklama
banky.
Pojišťovna z jiného členského státu a pojišťovna
(5) Česká národní banka předává průběžně infor- z třetího státu je za stejných podmínek jako tuzemská
mace podle odstavce 1 v souhrnné podobě Ministerstvu pojišťovna oprávněna využívat v případě reklamy svých
financí, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. služeb všech dostupných komunikačních prostředků.

§ 133
ČÁST ŠESTÁ
Výměna informací
mezi příslušnými orgány dohledu ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ
A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
(1) Česká národní banka je oprávněna uzavřít
smlouvu o spolupráci zajišťující za podmínek stanove- § 136
ných tímto zákonem výměnu informací s příslušným
(1) Česká národní banka upraví vyhláškou
orgánem dohledu jiného státu.
a) požadavky na řídicí a kontrolní systém (§ 7
(2) Česká národní banka je oprávněna informace, odst. 3),
které získala podle odstavce 1, použít pouze b) formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti
a) pro kontrolu splnění podmínek pro zahájení pojiš- o udělení povolení k provozování
ťovací činnosti a pro kontrolu této činnosti, při 1. pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou
sledování technických rezerv, solventnosti, admi- (§ 15 odst. 4),
nistrativních postupů a postupů účtování a vnitř- 2. pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu
ních kontrolních systémů, (§ 34 odst. 4),
b) v řízení před Českou národní bankou, nebo 3. zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou (§ 37
odst. 4),
c) při soudním řízení. 4. zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu
(§ 48 odst. 4),
(3) Informace získané podle odstavce 1 a informace
získané při výkonu kontroly na místě smí být poskyt- c) formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti
nuty pouze s výslovným souhlasem České národní o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované
banky nebo příslušného orgánu dohledu členského účasti v tuzemské pojišťovně (§ 25 odst. 7) a v tu-
státu, ve kterém byla tato kontrola provedena, a pouze zemské zajišťovně (§ 43 odst. 7),
pro takové účely, pro které tento orgán dal svůj sou- d) formu, termíny a způsob předkládání statistických
hlas. informací podle § 31 odst. 3,

37
) § 2 odst. 5 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně
zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3985

e) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu provozních předpokladů pro správu převáděného
o tvorbě a výši technických rezerv, včetně období, pojistného kmene nebo jeho části [§ 104 odst. 4
za které má být tento výkaz zpracován, a lhůt, do písm. a)] a pro správu převáděného kmene za-
kterých má být České národní bance předložen jišťovacích smluv nebo jeho části [§ 107 odst. 4
(§ 55 odst. 1), písm. a)],
f) metody, kterými se stanoví výpočet výše vyrovná- v) rozsah informací o činnosti pojišťovny z třetího
vací technické rezervy a podmínky jejího čerpání státu a zajišťovny z třetího státu na území České
(§ 64 odst. 1), republiky předkládaných České národní bance,
g) postup, kterým se určuje maximální výše technické způsob a lhůty pro jejich předkládání (§ 115),
úrokové míry (§ 65 odst. 4), w) obsah a náležitosti dokladů předkládaných k žá-
h) limity pro jednotlivé položky finanční skladby dosti o souhlas s přeměnou (§ 122 odst. 2),
a podmínky, za kterých lze tyto položky zařadit x) rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do
do skladby finančního umístění (§ 74 odst. 1), seznamu likvidátorů povinen České národní ban-
i) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu ce předložit v žádosti o zápis do tohoto seznamu,
o skladbě finančního umístění, včetně období, za a rozsah údajů zapisovaných do seznamu likvidá-
které má být tento výkaz zpracován, a lhůty, do torů (§ 124 odst. 2).
kterých má být České národní bance předložen (2) Česká národní banka je oprávněna od předlo-
(§ 74 odst. 5), žení výkazů nebo informací uvedených v odstavci 1
j) výčet položek, ze kterých se vypočítá disponibilní písm. d), e), i), p), r), s) a v) upustit nebo změnit lhůtu
a požadovaná míra solventnosti a způsob výpočtu pro jejich předložení, pokud by takový výkaz nebo
disponibilní a požadované míry solventnosti, informace nebyly z objektivních důvodů vypovídající.
včetně položek, které lze do výpočtu zahrnout
nebo odečíst pouze při splnění podmínek stanove- (3) Česká národní banka upraví vyhláškou pod-
ných vyhláškou (§ 76 odst. 3), mínky a organizační předpoklady pro předkládání vý-
kazů nebo informací uvedených v odstavci 1 písm. d),
k) formu, obsah sdělení poměrného rozdělení základ- e), i), p), r), s) a v).
ního kapitálu a náležitosti žádosti o změnu poměr-
ného rozdělení základního kapitálu (§ 76 odst. 7),
§ 137
l) výčet položek, které lze zahrnout do garančního
fondu (§ 77 odst. 5), (1) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo
pojišťovně z třetího státu k provozování pojišťovací
m) způsob výpočtu upravené míry solventnosti (§ 79
činnosti a činností s ní souvisejících podle zákona
odst. 1),
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
n) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění
solventnosti (§ 79 odst. 4), účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále
o) formu a náležitosti zprávy odpovědného pojistné- jen „dosavadní zákon“), podle pojistných odvětví ži-
ho matematika podle § 81 odst. 6, votních pojištění, se považuje za povolení k provozo-
p) rozsah, způsob a termíny uveřejňování údajů po- vání pojišťovací činnosti a činností souvisejících s pojiš-
dle § 82 odst. 7, ťovací činností podle tohoto zákona, a to v rozsahu
pojistných odvětví životních pojištění uvedených v po-
r) způsob předkládání informací podle § 85 odst. 2 volení. Česká národní banka vydá této pojišťovně do
písm. a) a b), náležitosti, formu, členění, termíny, 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
způsob a lhůty pro předkládání průběžných vý- osvědčení, ve kterém uvede nová označení pojistných
kazů o činnosti podle § 85 odst. 2 písm. c) a dalších odvětví životních pojištění podle části A přílohy č. 1
informací podle § 85 odst. 3 (§ 85 odst. 6), k tomuto zákonu, a to v rozsahu povolení k provozo-
s) obsah, formu, členění, termíny a způsob předklá- vání pojišťovací činnosti uděleného pojišťovně.
dání informací nezbytných pro výkon dohledu ve
skupině (§ 90 odst. 7), (2) V osvědčení podle odstavce 1 označí Česká ná-
rodní banka pojistné odvětví uvedené v části A bodě 1
t) rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu jako pojistné od-
do seznamu správců povinen České národní bance větví uvedené v části A bodu I písm. a) přílohy č. 1
předložit v žádosti o zápis do tohoto seznamu, k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené v čás-
a rozsah údajů zapisovaných do seznamu správců ti A bodě 2 přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí
podle (§ 100 odst. 2), jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu II přílo-
u) rozsah informací a dokladů prokazujících splnění hy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené
Strana 3986 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

v části A bodě 3 přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu neživotních pojištění písmeno d) části C přílohy č. 1
označí jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu I k dosavadnímu zákonu označí jako skupinu neživot-
písm. b) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné od- ních pojištění písmeno c) a d) části C přílohy č. 1 k to-
větví uvedené v části A bodě 4 přílohy č. 1 k dosavad- muto zákonu. Skupinu neživotních pojištění písme-
nímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené no e) části C přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí
v části A bodu III přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Po- jako skupinu neživotních pojištění písmeno f) části C
jistné odvětví uvedené v části A bodě 5 písm. a) přílo- přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu neživotních
hy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné pojištění písmeno f) části C přílohy č. 1 k dosavadnímu
odvětví uvedené v části A bodu VI přílohy č. 1 k tomuto zákonu označí jako skupinu neživotních pojištění pís-
zákonu. Pojistná odvětví uvedená v části A bodě 5 meno g) části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu
písm. b) a c) přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí neživotních pojištění písmeno g) části C přílohy č. 1
jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu VII pří- k dosavadnímu zákonu označí jako skupinu neživot-
lohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené ních pojištění písmeno h) části C přílohy č. 1 k tomuto
v části A bodě 5 písm. d) přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu.
zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v čás-
ti A bodu IX přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné (5) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo
odvětví uvedené v části A bodě 6 přílohy č. 1 k dosa- pojišťovně z třetího státu k provozování zajišťovací čin-
vadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené nosti a činností souvisejících se zajišťovací činností po-
v části A bodu I písm. c) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. dle dosavadního zákona podle pojistných odvětví ži-
votních pojištění, se považuje za povolení k provozo-
(3) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo vání zajišťovací činnosti v životním zajištění.
pojišťovně z třetího státu k provozování pojišťovací (6) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo
činnosti a činností souvisejících s pojišťovací činností pojišťovně z třetího státu k provozování zajišťovací čin-
podle dosavadního zákona podle pojistných odvětví nosti a činností souvisejících se zajišťovací činností po-
neživotních pojištění nebo skupin těchto odvětví, se dle dosavadního zákona podle pojistných odvětví nebo
považuje za povolení k provozování pojišťovací čin- skupin neživotních pojištění, se považuje za povolení
nosti a činností souvisejících s pojišťovací činností po- k provozování zajišťovací činnosti v neživotním zajiš-
dle tohoto zákona, a to v rozsahu pojistných odvětví tění.
nebo skupin neživotních pojištění uvedených v povo-
lení. Česká národní banka vydá do 6 měsíců ode dne (7) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo
nabytí účinnosti tohoto zákona té pojišťovně, která pojišťovně z třetího státu k provozování zajišťovací čin-
provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví nosti a činností souvisejících se zajišťovací činností po-
nebo skupiny neživotních pojištění, v jejichž označení dle dosavadního zákona podle pojistných odvětví ži-
došlo tímto zákonem ke změně, osvědčení, ve kterém votních pojištění a současně podle pojistných odvětví
uvede nová označení pojistných odvětví nebo skupin nebo skupin neživotních pojištění, se považuje za po-
neživotních pojištění podle částí B a C přílohy č. 1 volení k provozování zajišťovací činnosti pro všechny
k tomuto zákonu, a to v rozsahu povolení k provozo- typy zajišťovacích činností.
vání pojišťovací činnosti uděleného pojišťovně.
(8) Česká národní banka vydá do 6 měsíců ode dne
(4) V osvědčení podle odstavce 3 označí Česká ná- nabytí účinnosti tohoto zákona tuzemské pojišťovně
rodní banka pojistné odvětví uvedené v části B bodě 6 nebo pojišťovně z třetího státu osvědčení, ve kterém
písm. a) přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu jako po- uvede nové označení povolené zajišťovací činnosti uve-
jistná odvětví uvedená v části B bodu 6 písm. a) a b) dené v odstavcích 5 až 7 podle tohoto zákona.
přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené
v části B bodě 6 písm. b) přílohy č. 1 k dosavadnímu § 138
zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části B (1) Pojišťovna nebo zajišťovna, které bylo doru-
bodu 6 písm. c) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné čeno osvědčení České národní banky vydané podle
odvětví č. 10 písm. b) části B přílohy č. 1 k dosavad- § 137, uvede do 2 měsíců ode dne doručení tohoto
nímu zákonu označí jako pojistné odvětví č. 10 písm. c) osvědčení veškerá označení jí provozovaných činností
části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví do souladu s tímto osvědčením. Toto osvědčení se po-
č. 10 písm. c) části B přílohy č. 1 k dosavadnímu zá- važuje za listinu o skutečnostech, které mají být za-
konu označí jako pojistné odvětví č. 10 písm. b) části B psány do obchodního rejstříku podle obchodního zá-
přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu neživotních koníku.
pojištění písmeno c) části C přílohy č. 1 k dosavadnímu
zákonu označí jako skupiny neživotních pojištění pís- (2) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajiš-
meno e) části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu ťovna, která je oprávněna provozovat zajišťovací čin-
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3987

nost na základě povolení k provozování zajišťovací později do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
činnosti vydaného podle dosavadního zákona, upraví zákona. Tím není dotčen odstavec 2.
do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona svoji
zajišťovací činnost do souladu s tímto zákonem. V této (2) Rozdíl mezi výší vyrovnávací rezervy vytvo-
lhůtě předloží České národní bance údaje podle § 37 řené podle dosavadního zákona a výší vyrovnávací re-
odst. 3 písm. a) a údaje podle § 37 odst. 3 písm. f) bo- zervy vytvořené podle tohoto zákona tuzemská pojiš-
dů 4 a 5. ťovna, tuzemská zajišťovna nebo pojišťovna z třetího
státu rozpustí, a to v době počínaje účetním obdobím
(3) Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího končícím v roce, v němž nabyl účinnosti tento zákon,
státu, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejpozději však do konce účetního období končícího
oprávněna provozovat zajišťovací činnost pouze for- po dni, ke kterému uplyne 60 měsíců ode dne nabytí
mou fakultativního zajištění podle dosavadního zá- účinnosti tohoto zákona. Pokud se pojišťovna neroz-
kona, je povinna nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí hodne pro jednorázové rozpuštění přebytečné rezervy
účinnosti tohoto zákona předložit České národní bance v roce, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon, musí
žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací rezervu rozpustit v částkách rovnoměrně rozložených
činnosti podle tohoto zákona, nebo tuto činnost ukon- do jednotlivých let.
čit. Česká národní banka rozhodne o udělení povolení
k provozování zajišťovací činnosti po prokázaní splnění (3) Pojišťovací holdingová osoba a osoby náležející
podmínek stanovených tímto zákonem. do skupiny této pojišťovací holdingové osoby uvedou
svoji činnost do souladu s § 79 nejpozději do 31. pro-
since 2010. Pojišťovací holdingová osoba předloží ve
§ 139 lhůtě do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona České národní bance podklady prokazující bez-
(1) Seznamy odpovědných pojistných matematiků, úhonnost a zkušenost osoby v jejím vedení podle § 92.
správců a likvidátorů podle dosavadního zákona se po-
važují za seznamy odpovědných pojistných matema- (4) Organizační složka zajišťovny z jiného člen-
tiků, správců a likvidátorů podle tohoto zákona. ského státu zřízená na území České republiky přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za
(2) Nucená správa zavedená podle dosavadního pobočku takové zajišťovny zřízenou podle tohoto zá-
zákona, která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto kona.
zákona ukončena, se dokončí podle dosavadního zá-
kona. (5) Zajišťovna z třetího státu, která přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona zřídila na území České
(3) Porušení povinnosti stanovené dosavadním zá- republiky svoji organizační složku, podá do 6 měsíců
konem se posuzuje podle dosavadního zákona. U roz- ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní
hodnutí Ministerstva financí nebo České národní bance žádost o udělení povolení k provozování zajišťo-
banky, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto vací činnosti podle § 47, s výjimkou zajišťovny z třetího
zákona ve věci porušení povinnosti stanovené dosavad- státu uvedené v § 48 odst. 3.
ním zákonem, se postupuje podle dosavadního zákona.
(6) Do dne převzetí evidence zaknihovaných a imo-
(4) Řízení o uložení opatření k nápravě zjištěných bilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cen-
nedostatků nebo o uložení sankce, která byla zahájena ných papírů centrálním depozitářem se pro účely § 10
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí odst. 1 písm. d), § 10 odst. 3 a 4 zaměstnancem centrál-
podle dosavadního zákona a opatření k nápravě nebo ního depozitáře rozumí zaměstnanec Střediska cenných
sankce se uloží podle dosavadního zákona. papírů.
(5) Řízení o udělení povolení, řízení o registraci (7) Tuzemská pojišťovna, jejíž základní kapitál je
a řízení o schválení nebo o udělení předchozího sou- ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nižší než jeho
hlasu zahájená nejpozději 3 měsíce přede dnem nabytí výše požadovaná podle § 18 tohoto zákona, navýší svůj
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadního základní kapitál nejméně na úroveň požadovanou podle
zákona. § 18 tohoto zákona, a to ve lhůtě do 2 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě nesplnění
§ 140 této povinnosti postupuje Česká národní banka podle
§ 116 odst. 2 písm. a) nebo podle § 118 odst. 1 písm. a)
(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna tohoto zákona, a to v závislosti na výši základního
nebo pojišťovna z třetího státu uvede tvorbu svých kapitálu tuzemské pojišťovny ke dni uplynutí lhůty
technických rezerv do souladu s tímto zákonem nej- pro jeho navýšení.
Strana 3988 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

§ 141 4. Vyhláška č. 458/2006 Sb., kterou se mění vyhláška


č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustano-
Zrušuje se:
vení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky
1. Zákon č. 316/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 363/ č. 96/2006 Sb.
/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění
zákona č. 159/2000 Sb.
ČÁST SEDMÁ
2. Vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá
ÚČINNOST
ustanovení zákona o pojišťovnictví.
3. Vyhláška č. 96/2006 Sb., kterou se mění vyhláška § 142
č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustano-
vení zákona o pojišťovnictví. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3989

Příloha č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb.

Odvětví a skupiny pojištění

Část A
Odvětví životních pojištění

I. Pojištění
a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených
životů, s výplatou zaplaceného pojistného,
b) důchodu,
c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části.

II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.

III. Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena s investičním fondem.

IV. Trvalé zdravotní pojištění podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES
upravující životní pojištění1).

V. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování akumulovaných aktiv mezi
přeživší přispěvatele nebo mezi osoby oprávněné po zemřelých přispěvatelích.

VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo
periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené
výši.

VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícího zachování kapitálu nebo
platbu minimálního úrokového výnosu.

VIII. Činnosti podle čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující
životní pojištění1).

IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojiš-
tění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet.
Strana 3990 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

Část B
Odvětví neživotních pojištění

1. Úrazové pojištění
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady škody,
c) s kombinovaným plněním,
d) cestujících.
2. Pojištění nemoci
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady škody,
c) s kombinovaným plněním,
d) soukromé zdravotní pojištění.

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech


a) motorových,
b) nemotorových.

4. Pojištění škod na drážních vozidlech.

5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích.

6. Pojištění škod na plavidlech


a) říčních a průplavových,
b) jezerních,
c) námořních.

7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní pro-
středek.

8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených


a) požárem,
b) výbuchem,
c) vichřicí,
d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava),
e) jadernou energií,
f) sesuvem nebo poklesem půdy.

9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem,
anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li
tato zahrnuta v bodě 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo
jinými pojistnými nebezpečími.

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající


a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
b) z činnosti dopravce,
c) z provozu drážního vozidla.

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku,
včetně odpovědnosti dopravce.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3991

12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo
námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce.

13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12


a) odpovědnost za škodu na životním prostředí,
b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením,
c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku,
d) ostatní.

14. Pojištění úvěru


a) obecná platební neschopnost,
b) vývozní úvěr,
c) splátkový úvěr,
d) hypoteční úvěr,
e) zemědělský úvěr.

15. Pojištění záruky (kauce)


a) přímé záruky,
b) nepřímé záruky.

16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících


a) z výkonu povolání,
b) z nedostatečného příjmu,
c) ze špatných povětrnostních podmínek,
d) ze ztráty zisku,
e) ze stálých nákladů,
f) z nepředvídaných obchodních výdajů,
g) ze ztráty tržní hodnoty,
h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu,
i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty,
j) z ostatních finančních ztrát.

17. Pojištění právní ochrany.

18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojiš-
tění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním.
Strana 3992 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Částka 85

Část C
Skupiny neživotních pojištění

a) „Pojištění úrazu a nemoci“ pro odvětví uvedená v části B bodech 1 a 2,


b) „Pojištění motorových vozidel“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 3, 7 a 10,
c) „Námořní a dopravní pojištění“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 4, 6, 7 a 12,
d) „Letecké pojištění“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 5, 7 a 11,
e) „Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám“ pro odvětví uvedená v části B bodech 8 a 9,
f) „Pojištění odpovědnosti za škody“ pro odvětví uvedená v části B bodech 10, 11, 12 a 13,
g) „Pojištění úvěru a záruky“ pro odvětví uvedená v části B bodech 14 a 15,
h) „Souhrnné neživotní pojištění“ pro všechna odvětví uvedená v části B bodech 1 až 18.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 277 / 2009 Strana 3993

Příloha č. 2 k zákonu č. 277/2009 Sb.

Rozdělení pojistných odvětví pro výkaznictví pojišťoven

I. Pojištění uvedená v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu, s výjimkou pojištění uvedených v bodech II
až IV a VII.
II. Pojištění uvedená v části A bodu II přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
III. Pojištění uvedené v části A bodu IV přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
IV. Trvalé zdravotní pojištění.
V. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování akumulovaných aktiv mezi
přeživší přispěvatele nebo mezi osoby oprávněné po zemřelých přispěvatelích.
VI. Činnosti uvedené v části A bodu VI přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
VII. Správa skupinových penzijních fondů uvedená v části A bodu VII přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
VIII. Činnosti uskutečňované pojišťovnami uvedené v Kapitole 1, Hlavě 4, Knize IV francouzského „Code
des Assurances“.
IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy sociálního pojištění, pokud
je prováděno nebo řízeno pojišťovnou na její vlastní účet v souladu s právní úpravou členského státu.
X. Úrazové pojištění a pojištění v případě nemoci uvedené v části B bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto
zákonu.
XI. Pojištění s vazbou na motorová vozidla uvedená v části B bodech 3, 7 a 10 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
XII. Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám uvedená v části B bodech 8 a 9 přílohy č. 1 k tomuto
zákonu.
XIII. Pojištění škod na drážních vozidlech, letecké, námořní a dopravní pojištění uvedená v části B bodech 4 až 7,
11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
XIV. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu uvedené v části B bodu 13 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
XV. Pojištění úvěru a pojištění záruky uvedená v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
XVI. Ostatní pojištění uvedená v části B bodech 16, 17 a 18 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
Strana 3994 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Částka 85

278

ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu- jištění nesmějí být v rozporu se zásadou rovného za-
bliky: cházení4b). V rozporu se zásadou rovného zacházení
není použití pohlaví, věku nebo zdravotního stavu jako
určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro
ČÁST PRVNÍ výpočet pojistného plnění u pojištění těch pojistných
Změna zákona o pojistné smlouvě nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika za-
loženo na příslušných a přesných pojistně matematic-
Čl. I kých a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojist-
ného či pojistného plnění přiměřený. Náklady souvise-
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně
jící s těhotenstvím a mateřstvím nesmějí vést k rozdílům
souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve
ve výši pojistného a výpočtu pojistného plnění.
znění zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.,
se mění takto:
4b
) Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kte-
1. V § 5 odstavec 3 zní: rou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami
„(3) Z takto uzavřené pojistné smlouvy může v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.“.
pojistitel odmítnout poskytnutí pojistného plnění pou- 5. V § 58 odst. 2 se na konci textu věty druhé
ze v případě uvedeném v tomto zákoně [§ 24 odst. 1 doplňují slova „včetně jejího výpočtu“.
písm. b)], pokud se na uvedení nepravdivých nebo ne-
úplně zodpovězených písemných dotazů nebo na uve- 6. V § 65 odst. 2 větě první se slova „podle od-
dení vědomě nepravdivých nebo hrubě zkreslených stavce 1“ nahrazují slovy „uvedené v odstavcích 1 a 2“.
údajů výlučně podílel poškozený nebo s jeho vědomím
7. V § 66 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5
jiná osoba.“.
a 6, které znějí:
2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(5) Pojistitel je povinen písemně informovat zá-
„(4) Pojištěný je povinen nahradit pojistiteli vy- jemce o uzavření pojistné smlouvy životního pojištění,
placené pojistné plnění, jehož poskytnutí nemohl pojis- je-li nositelem investičního rizika pojistník, spojeného
titel z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 odmít- se standardním fondem kolektivního investování, vnitř-
nout.“. ním fondem pojišťovny, indexem akcií nebo s jinou od-
3. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který včetně po- vozenou hodnotou o
známky pod čarou č. 4a zní: a) riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo
o tom, kde je možno tuto informaci získat,
„(3) Pojistná smlouva týkající se velkých pojist-
ných rizik podle zákona upravujícího pojišťovnictví4a) b) neexistenci záruky návratnosti investice,
musí být uzavřena písemně. Řídí-li se tato smlouva c) způsobu a rozsahu záruky, je-li dána,
nebo její část tímto zákonem, použijí se jeho ustanovení
přiměřeně s ohledem na charakter pojistného rizika, d) předpokládaných nebo možných výnosech nebo
nestanoví-li tento nebo jiný zákon jinak. vlastnostech investice, přičemž nesmějí být uvá-
děny údaje pouze za vybrané nebo vybraná časová
období, ve kterých bylo dosaženo mimořádné vý-
4a
) § 131 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.“. nosnosti, a o tom, že minulé výnosy nejsou záru-
4. § 13a včetně nadpisu a poznámky pod čarou kou budoucích výnosů.
č. 4b zní: (6) Pojistitel je povinen informovat pojistníka
způsobem umožňujícím dálkový přístup
㤠13a
a) nejméně jednou za čtvrtletí o aktuální hodnotě
Zásada rovného zacházení podílů, na které je vázáno pojistné plnění,
Práva a povinnosti vznikající ze soukromého po- b) nejméně jednou za rok o struktuře podkladových
Částka 85 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Strana 3995

aktiv pro pojistné smlouvy vázané na investiční (2) U poplatníka se sídlem mimo území České re-
podíly.“. publiky je tvorba technických rezerv výdajem (nákla-
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7. dem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů maximálně
do výše, kterou by mohl uplatnit poplatník se sídlem na
území České republiky.
ČÁST DRUHÁ
7
Změna zákona o rezervách pro zjištění ) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
10
základu daně z příjmů ) § 51 odst. 3 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.
11
) § 51 odst. 2 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.“.
Čl. II
V zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění Čl. III
základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., Přechodné ustanovení
zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona Ustanovení § 6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách
č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/ pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném
/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije
Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., poprvé za zdaňovací období roku 2010.
zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/
/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007
ČÁST TŘETÍ
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.
a zákona č. 2/2009 Sb., § 6 včetně poznámek pod čarou Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
č. 7, 10 a 11 zní: a likvidátorech pojistných událostí

„§ 6 Čl. IV
Rezervy v pojišťovnictví Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostřed-
kovatelích a samostatných likvidátorech pojistných
(1) Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zá-
událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o po-
kona upravujícího pojišťovnictví7) se pro účely zjištění
jišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojist-
základu daně z příjmů v období, za které se podává
ných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona
daňové přiznání, uznává tvorba rezerv zaúčtovaná po-
č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/
dle tuzemského zákona upravujícího účetnictví1a),
/2008 Sb., se mění takto:
která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, a to 1. V § 6a odst. 5 písm. a) se číslo „15 000“ nahra-
a) z technických rezerv na neživotní pojištění10) zuje číslem „17 000“.
tvorba 2. V § 7 odst. 4 se číslo „1 000 000“ nahrazuje
1. rezervy na nezasloužené pojistné, číslem „1 200 000“ a číslo „1 500 000“ se nahrazuje
2. rezervy na pojistná plnění, číslem „1 700 000“.
3. rezervy na prémie a slevy,
4. vyrovnávací rezervy, 3. V § 7 odst. 5 písm. a) se číslo „15 000“ nahra-
5. rezervy pojistného neživotních pojištění a zuje číslem „17 000“.
6. rezervy na splnění závazků z ručení za závazky 4. V § 8 odst. 5 se číslo „1 000 000“ nahrazuje
České kanceláře pojistitelů podle zákona upra- číslem „1 200 000“ a číslo „1 500 000“ se nahrazuje
vujícího pojištění odpovědnosti z provozu vo- číslem „1 700 000“.
zidla,
5. V § 8 odst. 6 písm. a) se číslo „15 000“ nahra-
b) z technických rezerv na životní pojištění11) tvorba
zuje číslem „17 000“.
1. rezervy na nezasloužené pojistné,
2. rezervy na pojistná plnění, 6. V § 13 odst. 3 písm. b) se číslo „15 000“ na-
3. rezervy pojistného životních pojištění, hrazuje číslem „17 000“.
4. rezervy na prémie a slevy,
7. V § 13 odst. 5 písm. b) se číslo „15 000“ na-
5. rezervy životních pojištění, je-li nositelem in-
hrazuje číslem „17 000“.
vestičního rizika pojistník,
6. rezervy na splnění závazků z použité technické 8. V § 18 odst. 3 větě první se za slova „podříze-
úrokové míry a ostatních početních parametrů, ného pojišťovacího zprostředkovatele“ vkládají slova
7. rezervy pojistného neživotních pojištění. „ , výhradního pojišťovacího agenta“, slova „uvedena
Strana 3996 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Částka 85

ve vyhlášce“ se nahrazují slovy „uvedena v seznamu“ kon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech


a slova „ , a způsobem stanoveným touto vyhláškou“ se pojistných událostí), ve znění účinném ode dne nabytí
nahrazují slovy „a uveřejňovaném způsobem umož- účinnosti tohoto zákona, instituci, která byla ke dni
ňujícím dálkový přístup“. nabytí účinnosti tohoto zákona uvedena v seznamu
škol, školících zařízení a specializovaných profesních
9. V § 18 odst. 3 větě druhé se slova „a touto vy-
institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy
hláškou“ zrušují.
zaměřené na dosažení odborné způsobilosti podle § 18
10. V § 18 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větami odst. 10 písm. d) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
„Za tím účelem je tato osoba povinna absolvovat do- zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech po-
školovací kurs, a to nejpozději do 6 měsíců po uplynutí jistných událostí a o změně živnostenského zákona (zá-
každých pěti let od registrace. Doškolovací kurs tato kon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech
osoba absolvuje v pojišťovně nebo v instituci uvedené pojistných událostí), ve znění účinném přede dnem na-
v odstavci 3. Doškolovací kurs směřuje k tomu, aby bytí účinnosti tohoto zákona.
odborné znalosti byly úplné a aktuální.“.
11. V § 18 odst. 10 písm. c) se slova „ , a“ nahra-
zují tečkou a písmeno d) se zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti
12. V § 27 odst. 3 se číslo „1 000 000“ nahrazuje z provozu vozidla
číslem „1 200 000“ a číslo „1 500 000“ se nahrazuje
číslem „1 700 000“.
Čl. VI
13. V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
vec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně někte-
„(4) Částky stanovené v eurech uvedené v od- rých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpověd-
stavci 3, v § 6a odst. 5 písm. a), § 7 odst. 4 a § 7 odst. 5 nosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
písm. a), § 8 odst. 5 a § 8 odst. 6 písm. a), § 13 odst. 3 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
písm. b) a § 13 odst. 5 písm. b) podléhají v intervalu kona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
5 let přezkumu s ohledem na změny evropského in- č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/
dexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurosta- /2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:
tem12a). Částky se automaticky upravují zvýšením
základní částky v eurech o procentní změnu tohoto 1. V § 3 odst. 1 se slova „státní poznávací značku“
indexu během pětiletých období mezi datem posled- nahrazují slovy „registračním orgánem k vozidlu vy-
ního a nového přezkumu a zaokrouhlují se nahoru na dané tabulky, nebo tabulku, byla-li vydána pouze
celá eura. Výši takto upravených částek včetně data, od jedna, s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen
kterého tyto změny nabývají účinnosti, uveřejní Minis- „tabulka s registrační značkou“)“ a za slova „o regis-
terstvo financí (dále jen „ministerstvo“) ve Finančním traci vozidla“ se vkládají slova „ , jedná-li se o vozidlo,
zpravodaji a na svých webových stránkách. které podléhá evidenci vozidel“.
2. V § 6 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
12a
) Čl. 4 odst. 7 směrnice Rady a Evropského parlamentu 2002/ 3. V § 8 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně
/92/ES.“.
poznámek pod čarou č. 15c a 15d znějí:
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5
až 10. „(4) Pojištěný je povinen v případě dopravní ne-
hody nepodléhající oznámení Policii České republiky
14. V § 27 odst. 9 se slova „podle odstavce 5“ na- podle zákona upravujícího provoz na pozemních ko-
hrazují slovy „podle odstavce 6“. munikacích15c) bez zbytečného odkladu předložit
15. V § 27 odst. 10 se slova „odstavců 6 a 7“ na- pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě15d).
hrazují slovy „odstavců 7 až 9“. (5) Požaduje-li pojistitel od pojištěného v případě
dopravní nehody podle odstavce 4 její oznámení Policii
Čl. V České republiky, uhradí pojištěnému náklady s tím
Přechodné ustanovení spojené.
Česká národní banka zapíše do seznamu podle
15c
§ 18 odst. 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích ) § 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech po- předpisů.
15d
jistných událostí a o změně živnostenského zákona (zá- ) § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.“.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Strana 3997

4. V § 9 odst. 1 se doplňuje věta „Při uplatnění 16. V § 15 odst. 3 se slova „jím vedených údajů“
nároku je povinen předložit společný záznam o do- nahrazují slovy „údajů podle odstavce 12 vedených
pravní nehodě15d), jedná-li se o dopravní nehodu ne- v Centrálním registru vozidel“.
podléhající oznámení Policii České republiky podle zá-
kona upravujícího provoz na pozemních komunika- 17. V § 15 odst. 5 větách první, druhé a třetí se
cích15c).“. slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „ta-
bulku s registrační značkou“.
5. V § 9 odst. 3 písm. a) se za slova „pojistného
plnění“ vkládají slova „podle jednotlivých nároků po- 18. V § 15 odst. 6 větě druhé se slova „státní po-
škozeného včetně způsobu stanovení jeho výše“. znávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační
značkou“.
6. V § 9 odst. 5 se slovo „přestupku“ nahrazuje
slovy „správního deliktu“ a slovo „přestupek“ se na- 19. V § 15 se doplňuje odstavec 12, který zní:
hrazuje slovy „správní delikt“. „(12) Při plnění povinností podle odstavce 3 Mi-
7. V § 10 odst. 1 písmeno d) zní: nisterstvo dopravy předává Kanceláři z Centrálního re-
gistru vozidel o každém vozidle, o jehož zániku pojiš-
„d) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost tění odpovědnosti Kancelář informovala podle od-
podle zákona upravujícího provoz na pozemních stavce 2 Ministerstvo dopravy, tyto údaje:
komunikacích15c) sepsat bez zbytečného odkladu
společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo
dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v dů- a bydliště v případě fyzické osoby, nebo název,
sledku toho byla ztížena možnost řádného šetření identifikační číslo a sídlo v případě právnické oso-
pojistitele podle § 9 odst. 3,“. by jako registrovaného vlastníka tohoto vozidla
a jeho registrovaného provozovatele, je-li odlišný
Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje. od vlastníka,
8. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „bezdůvodně“ b) státní poznávací značku silničního motorového
nahrazuje slovy „bez zřetele hodného důvodu“ a slova vozidla nebo přípojného vozidla,
„§ 8 odst. 1 a 2“ se nahrazují slovy „§ 8 odst. 1, 2 a 3“. c) číslo technického průkazu silničního motorového
9. V § 10 odst. 1 písm. f) se slovo „bezdůvodně“ vozidla nebo přípojného vozidla,
nahrazuje slovy „bez zřetele hodného důvodu“. d) druh a kategorie silničního motorového vozidla
nebo přípojného vozidla,
10. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „konstrukcí a“
nahrazují slovy „konstrukcí nebo“. e) výrobce silničního motorového vozidla nebo pří-
pojného vozidla, značku (obchodní název stano-
11. V § 10 odst. 3 větě první se slova „nebo f),“ vený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,
zrušují.
f) identifikační číslo silničního motorového vozidla
12. V § 10 odst. 3 se věta druhá zrušuje. nebo přípojného vozidla (VIN), není-li, pak vý-
robní číslo podvozku silničního motorového vo-
13. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) zidla nebo přípojného vozidla,
doplňují slova „pokud se pojistitel a pojistník nedo-
hodli na jeho přerušení,“. g) typ, výkon a zdvihový objem motoru,
h) největší technicky přípustnou hmotnost, největší
14. V § 12 odst. 1 písm. e) se slova „a současně
povolenou hmotnost a provozní hmotnost silnič-
vlastníkovi tuzemského vozidla, pokud jde o osobu od-
ního motorového vozidla,
lišnou od pojistníka“ zrušují a za slova „dlužného po-
jistného“ se vkládají slova „a o této upomínce pojistitel i) datum první registrace vozidla silničního motoro-
současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě vého vozidla nebo přípojného vozidla a
jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu od- j) trvalé nebo dočasné vyřazení silničního motoro-
lišnou od pojistníka“. vého vozidla nebo přípojného vozidla z registru.“.
15. V § 12 odst. 3 větě první se slova „tuto povin- 20. V § 15a odst. 1 se na konci písmene c) slovo
nost splnit a jestliže ji splnila“ nahrazují slovy „tento „a“ nahrazuje čárkou.
evidenční úkon provést a jestliže tak učinila“ a ve větě
druhé se slova „takové vozidlo zaniklo“ nahrazují 21. V § 16 odst. 1 písm. a) se za slovo „provo-
slovy „nastala nevratná změna znemožňující jeho pro- zuje“ vkládají slova „nebo ponechá na pozemní komu-
voz“. nikaci“.
Strana 3998 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Částka 85

22. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „státní pozná- výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění sou-
vací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační visejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a ně-
značkou“. které další zákony, ve znění zákona č. 254/2008 Sb., se
část šestá včetně nadpisu zrušuje.
23. V § 16a odst. 1 písm. a) se za slovo „provo-
zuje“ vkládají slova „nebo ponechá na pozemní komu-
nikaci“.
ČÁST SEDMÁ
24. V § 16a odst. 1 písm. b) se slova „státní po-
znávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační Změna zákona
značkou“. o státní pomoci při obnově území
25. V § 24 odst. 4 větě druhé se slova „písm. b)
a c)“ nahrazují slovy „písm. b), c) a g)“. Čl. IX

26. V § 24 odst. 9 se věty druhá až pátá nahrazují V zákoně č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při ob-
větami „Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu podle nově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
věty prvé jsou solidárními dlužníky provozovatel a řidič a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda; řidič a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
pouze tehdy, pokud za škodu odpovídá. Nelze-li určit jišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
provozovatele, je solidárním dlužníkem vůči pohle- o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona
dávce Kanceláře vlastník vozidla. To neplatí pro vlast- č. 347/2005 Sb., se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
níka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo po-
dle § 12 odst. 1 písm. d).“.
27. V § 24c odst. 2 se slova „a vymáhání“ nahra- ČÁST OSMÁ
zují slovy „ , v případě jeho nezaplacení včetně nákladů Změna zákona,
na jeho vymáhání“. kterým se mění zákon o bankách
28. V § 29 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují
slova „ , a to včetně zastupování Kanceláře před soudy Čl. X
při rozhodování o právech či povinnostech ze zákon-
ného pojištění, zejména v souvislosti s poskytováním V zákoně č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon
náhrad poškozeným a uplatňováním práva na náhradu č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších před-
vyplacených částek proti pojištěným. Pro účely dohody pisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění
s poškozeným podle § 449a občanského zákoníku se pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách
v těchto případech Kancelář považuje za povinnou pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších
osobu i tehdy, když poškozený nemá přímý nárok na předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační
plnění proti Kanceláři“. agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České
konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb.,
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
ČÁST PÁTÁ pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojiš-
ťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
Změna zákona o pojišťovnictví (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
se část šestá včetně nadpisu zrušuje.
Čl. VII
V zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po- ČÁST DEVÁTÁ
jišťovnictví), se část první zrušuje.
Změna zákona, kterým se mění zákon
o pojišťovnictví
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o některých opatřeních Čl. XI
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
V zákoně č. 39/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
Čl. VIII
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění
V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část
č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci první včetně nadpisu zrušuje.
Částka 85 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Strana 3999

ČÁST DESÁTÁ ČÁST ČTRNÁCTÁ


Změna zákona, kterým se mění některé zákony Změna zákona o územních finančních orgánech
v souvislosti s přijetím zákona o podnikání
na kapitálovém trhu, zákona
Čl. XVI
o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon
Čl. XII č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve
zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na znění zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb.,
kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování se část dvacátá pátá včetně nadpisu zrušuje.
a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se ČÁST PATNÁCTÁ
část sedmá včetně nadpisu zrušuje.
Změna zákona o změně zákonů v souvislosti
se sjednocením dohledu nad finančním trhem
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o finančních konglomerátech Čl. XVII
V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v sou-
Čl. XIII vislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem,
V zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 93/2009
nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institu- Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.
cemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky
s cennými papíry ve finančních konglomerátech
a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanč- ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se část Změna zákona, kterým se mění některé zákony
čtvrtá včetně nadpisu zrušuje. v souvislosti s přijetím zákona
o provádění mezinárodních sankcí

ČÁST DVANÁCTÁ Čl. XVIII


Změna zákona o Veřejném ochránci práv
V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění
Čl. XIV mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 254/2008
V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., se část sedmá včetně nad-
č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pisu zrušuje.
pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část
čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
Změna zákona o změně zákonů
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti s přijetím zákona o ochraně
a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. XV Čl. XIX


V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v sou- V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon
vislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných infor- č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (in-
mací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona solvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ně-
č. 138/2006 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona které zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zá-
č. 274/2008 Sb., se část třicátá čtvrtá včetně nadpisu kona č. 121/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se část
zrušuje. padesátá šestá včetně nadpisu zrušuje.
Strana 4000 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Částka 85

ČÁST OSMNÁCTÁ mínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


Změna zákona, kterým se mění a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpo-
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění vědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
pozdějších předpisů, a některé další zákony a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zá-
Čl. XX kona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš-
V zákoně č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon tění a o změně a doplnění některých souvisejících zá-
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších konů, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá
předpisů, a některé další zákony, se část pátá včetně včetně nadpisu zrušuje.
nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ


ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých
v souvislosti s přijetím zákona opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
o přeměnách obchodních společností a družstev a financování terorismu

Čl. XXI Čl. XXIII


V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých
obchodních společností a družstev, se část třináctá opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
včetně nadpisu zrušuje. a financování terorismu, se část sedmá včetně nadpisu
zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Změna zákona o pobytu cizinců na území
provozem vozidla a o změně některých souvisejících České republiky
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/ Čl. XXIV
/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb.,
zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
o podmínkách provozu vozidel na pozemních
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007
pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb.,
Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
pozdějších předpisů
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., se mění takto:
Čl. XXII
1. V § 27 odst. 4 se za slova „po dobu pobytu na
V zákoně č. 137/2008 Sb., kterým se mění zákon
území“ vkládají slova „ , které odpovídá podmínkám
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
uvedeným v § 180i odst. 1, a současně předložit doklad
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestov-
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
ním zdravotním pojištění.“, slova „ ; to neplatí“ se na-
z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zá-
hrazují slovy „To neplatí“.
kon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve 2. V § 29 odst. 3 se za slovy „a dále doklad o ces-
znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o pod- tovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na
Částka 85 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Strana 4001

území“ středník nahrazuje tečkou a vkládá se věta „Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
„Současně je povinen předložit doklad o cestovním převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný
zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1, a do- doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu po-
klad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu bytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným
o cestovním zdravotním pojištění.“, slova „to neplatí“ v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad
se nahrazují slovy „To neplatí“. o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestov-
ním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy
3. V § 31 odst. 6 se za slovy „po dobu pobytu na
uvedené v § 180j odst. 2.“.
území“ středník nahrazuje čárkou a vkládají se slova
„které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j 9. V § 42b odst. 4 se za slova „po dobu pobytu na
odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zapla- území“ vkládají slova „ , které odpovídá podmínkám
cení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen před-
zdravotním pojištění.“, slova „to neplatí“ se nahrazují ložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na
slovy „To neplatí“. dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To ne-
platí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“. Slova
4. V § 34 písmeno e) zní: „ ; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2.“
„e) doklad o cestovním zdravotním pojištění, které od- se zrušují.
povídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1,
a doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na do- 10. V § 42d odstavec 3 zní:
kladu o cestovním zdravotním pojištění, jde-li o ci- „(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za
zince podle § 33 odst. 1 písm. c),“. účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem studia na území je cizinec povinen předložit
5. V § 35 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami
doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu po-
„Dále je cizinec povinen předložit doklad o cestovním
bytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným
zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které
v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Sou-
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestov-
časně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistné-
ním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy
ho, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním po-
uvedené v § 180j odst. 2.“.
jištění.“.
11. V § 42f odstavec 4 zní:
6. V § 37 odst. 2 písmeno g) zní:
,,g) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad „(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za
o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za
podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, nepředloží účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník
doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na do- povinen předložit doklad o cestovním zdravotním po-
kladu o cestovním zdravotním pojištění nebo do- jištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j
klad o zdravotním pojištění podle zvláštního práv- odst. 1, a to ode dne vstupu na území České republiky
ního předpisu8c), a to ani ve lhůtě stanovené poli- do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle
cií.“. zvláštního právního předpisu8c). Současně je povinen
předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na
7. V § 40 odstavec 3 zní: dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.
„(3) K žádosti o udělení diplomatického nebo
zvláštního víza je cizinec povinen předložit cestovní 12. V § 44a odst. 4 se věta první nahrazuje větami
doklad a fotografie, před vyznačením víza je cizinec „K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouho-
povinen na požádání předložit doklad o cestovním dobému pobytu vydaného za účelem společného sou-
zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které žití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti po-
v případě letištního víza, průjezdního víza a víza k po- dle § 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o ces-
bytu do 90 dnů odpovídá podmínkám uvedeným tovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na úze-
v § 180i odst. 1 a v případě pobytu nad 90 dnů pod- mí, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j
mínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Na požádání je odst. 1. Na požádání je současně povinen předložit do-
současně povinen předložit doklad o zaplacení pojist- klad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu
ného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud
pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního
odst. 2.“. předpisu8c).“.
8. V § 42 se na konci odstavce 3 doplňují věty 13. V § 44a odst. 6 písmeno b) zní:
Strana 4002 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 Částka 85

„b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění 18. Za § 180i se vkládá nový § 180j, který včetně
po dobu pobytu na území, které odpovídá pod- nadpisu a poznámky pod čarou č. 8g zní:
mínkám uvedeným v § 180j odst. 1, a současně
předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného „§ 180j
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To
neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu
zvláštního právního předpisu8c),“. nad 90 dnů

14. V § 46 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami (1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění
„K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu při pobytu nad 90 dnů se pro účely tohoto zákona
podle § 42 je cizinec dále povinen předložit doklad rozumí doklad, který vystavila pojišťovna, která je po-
o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá pod- dle zvláštního právního předpisu8g) oprávněna provo-
mínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povi- zovat toto pojištění na území České republiky. Tímto
nen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů lé-
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To ne- čení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním
platí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvlášt- na území, včetně nákladů spojených s převozem do
ního právního předpisu8c).“. státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do ji-
ného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše
15. V § 46a odst. 2 písmeno c) zní: minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to
„c) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákla-
o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá dech.
podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu (2) Doklad o cestovním zdravotním pojištění po-
o cestovním zdravotním pojištění nebo doklad dle odstavce 1 se od cizince nevyžaduje, pokud je zdra-
o zdravotním pojištění podle zvláštního právního votně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c),
předpisu8c), a to ani ve lhůtě stanovené policií,“. nebo pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na
základě mezinárodní smlouvy.
16. V § 180i nadpis zní: „Doklad o cestovním
zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů“. (3) Ředitel Policie České republiky služby cizi-
necké policie může svým metodickým pokynem stano-
17. V § 180i odstavec 1 zní: vit, za jakých podmínek je možno ve výjimečných pří-
„(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění padech akceptovat doklad o sjednání zdravotního po-
při pobytu do 90 dnů se pro účely tohoto zákona ro- jištění s celosvětovou platností v některé z členských
zumí doklad, kterým cizinec prokazuje uzavření pojist- zemí OECD, a to minimálně v rozsahu stanoveném
né smlouvy na zajištění úhrady nákladů léčení v souvis- v odstavci 1. Předložení dokladu se nevyžaduje,
losti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, jedná-li se o občana členské země Evropské unie nebo
včetně nákladů spojených s převozem pojištěného jeho rodinného příslušníka.
nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho
tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad 8g
) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.“.
vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povo-
len pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po
dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
na výše uvedených nákladech. Pojistnou smlouvu může ÚČINNOST
cizinec uzavřít s pojišťovnou oprávněnou provozovat
toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, Čl. XXV
popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt,
nebo v České republice.“. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
Částka 85 Sbírka zákonů 2009 Strana 4003
Strana 4004 Sbírka zákonů 2009 Částka 85

09

8 591449 085014
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10,
tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o.,
Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65;
Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4:
SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362,
po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START,
s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU,
Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.