Vous êtes sur la page 1sur 3

HRVATSKI SABOR (HS) PREDSJEDNIK RH

1. OVLASTI 1. OVLASTI
- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava - predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu
- donosi zakone - brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti
- donosi državni proračun - odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti RH
- odlučuje o ratu i miru - raspisuje izbore za HS i EU parlament
- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane RH - raspisuje referendum (u skladu s Ustavom)
- odlučuje o promjeni granica RH - daje pomilovanja
- raspisuje referendum - dodjeljuje odlikovanja i priznanja
- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja (u skladu s Ustavom i zakonom) - surađuje s Vladom u oblikovanju i provođenju vanjske politike
- nadzire rad Vlade RH i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih HS (u skladu s - vrhovni je zapovjednik oružanih snaga RH
Ustavom i zakonom) - imenuje i razrješuje vojne zapovjednike (u skladu s zakonom)
- daje amnestiju (oprost) za kaznena djela - objavljuje rat i zaključuje mir

2. ČINJENICE 2. ČINJENICE
- HS je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u RH - bira se na temelju opdeg i jednakog biračkog prava tajnim glasovanjem na 5
- Ima 100 – 160 koji se biraju na temelju opdeg i jednakog biračkog prava tajnim godina
glasovanjem - jedna osoba može biti izabrana max 2 puta
- zastupnici se biraju na 4 godine - bira se apsolutnom vedinom – ako ona nije ostvarena, izbori se ponavljaju nakon
- izbori za zastupnike u HS održavaju se najkasnije 60 dana nakon isteka mandata 14 dana
ili raspuštanja HS - Izbori za Predsjednika obavljaju se najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka
- Prvo zasjedanje HS održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora mandata
- HS konstituira se izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna - prije preuzimanja dužnosti, Predsjednik polaže svečanu prisegu na vjernost
vedina zastupnika Ustavu pred Ustavnim sudom
- zastupnici nemaju obvezujud mandat - ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost
- zastupnici primaju stalnu novčanu naknadu i imaju druga prava određena - nakon izbora mora podnjeti ostavku na članstvo u političkoj stranci
zakonom - u odsutnosti mijenja ga predsjednik HS
- zastupnici imaju imunitet - potpisuje i potvrđuje zakone koje izdaje HS
- trajanje mandata zastupnicima u HS može se produžiti zakonom u slučaju rata ili - može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja
elementarne nepogode - može biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi
- HS ima 1 ili više podpredsjednika - odgovoran za povredu Ustava
- Sjednice HS su javne - ima imunitet nepovredivosti
VLADA RH USTAVNI SUD (US)
1. OVLASTI 1. OVLASTI
- predlaže zakone i druge akte HS - odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom
- predlaže državni proračun i završni račun - odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom
- provodi zakone i druge odluke HS - može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa
- donosi uredbe za izvršenje zakona - prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti
- vodi vanjsku i unutarnju politiku - izvještava HS o neustavnosti i nezakonitosti
- usmjerava i nadzire rad državne uprave - rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti
- brine o gospodarskom razvitku zemlje - nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može (u skladu s
- usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi Ustavom) zabraniti njihov rad
- predlaže glavnog državnog odvjetnika - nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne
- može predložiti Predsjedniku raspis referenduma o promjeni Ustava sporove
- ukida zakon ako je neustavan
2. ČINJENICE - ukida ili poništava drugi propis ako je neustavan ili nezakonit
- obavlja izvršnu vlast (u skladu s Ustavom i zakonom)
- Vladu čine predsjednik, 1 ili više podpredsjenika i ministri 2. ČINJENICE
- bez odobrenja Vlade, predsjednik i članovi Vlade ne mogu obavljati nijednu - US čini 13 sudaca koje bira HS dvotedinskom vedinom (mandat – 8 god + max 6
drugu javnu ili profesionalnu dužnost mj)
- članove Vlade predlaže osoba mandatar (osoba kojoj je Predsjednik RH povjerio - postupak kandidiranja sudaca US i predlaganja za izbor HS provodi odbor HS,
mandat za sastav Vlade) nadležan za Ustav
- mandatar je dužan predstaviti program Vlade i Vladu HS i zatražiti glasovanje o - US bira predsjednika suda na 4 godine
povjerenju najkasnije u roku od 30 dana od prihvadanja mandata - suci ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost
- Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže vedina svih zastupnika HS - suci US imaju imunitet kao i zastupnici
- Predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred HS - sudac može biti razrješen dužnosti ako to sam zatraži, počini kazneno djelo ili US
- Vlada je odgovorna HS odredi da je izgubio sposobnost obavljanja rada
- predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada - ako US utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje Ustava, zakona i
- na prijedlog najmanje zastupnika u HS se može pokrenuti pitanje drugih propisa, a bilo je dužno to učiniti, o tome obavještava Vladu, a o propisima
povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom članu ili cijeloj Vladi koje je bila dužna donijeti Vlada obavještava HS
- Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili cijeloj Vladi, predsjednik - ako US utvrdi da neki zakon nije u skladu s Ustavom ili da neki propis nije bio u
Vlade i Vlada podnose ostavku skladu s Ustavom i zakonom, o tome donosi odluku o utvrđenju neustavnosti ili
nezakonitosti
- unutarnje ustrojstvo US uređuje se njegovim poslovnikom
USTAV sloboda vjeroispovijesti
- predmet politologije i prava - politička – pravo na sudjelovanje u obavljanju javnih poslova, biračko
- temeljni i najviši akt neke države pravo nakon napunjenih 18 godina
- temenljni – iz njega izviru svi drugi zakoni - gospodarska – pravo vlasništva, pravo nasljeđivanja
- najviši – svi zakoni moraju biti uskađeni s njim - kulturalna – pravo na rad, pravo na pladu, pravo na zdravstvenu zaštitu
- ustavna vladavina – vladavina koju ograničava Ustav - socijalna – pravo na obrazovanje, pravo na slobodu znanstvenog,
- načela ustavne vladavine kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
- diobla vlasti (čl 4.) IV. USTROJ DRŽAVNE VLASTI 71.–125.čl
- predstavnička vlast (čl 1.) - HS, Predsjednik RH, Vlada RH, Sudbena vlast, Državno odvjetništvo
- narodni suverenitet (čl 2.) V. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 126.-132.čl
- vladavina prava (čl 3.) - ovlasti, sastav, zadade
- decentralizacija (deetizacija) vlasti (poglavlje VI.) VI. MJESNA, LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA 133.-138.čl
- prava mjesnih, lokalnih i regionalnih samouprava
- ustav RH VII. MEĐUNARODNI ODNOSI 139.-142.čl
- 22.12.1990. „Božidni ustav“ – Vladimir Šeks - ugovori, udruživanja i razdruživanja
- bitne promjene: VIII. EUROPSKA UNIJA 143.- 146.čl
- ukidanje predsjedničke republike (sada parlamentarna) - osnova,prava EU, prava građana EU, sudjelovanje u institucijama EU
- ukidanje Županijskog doma (2.dom HS) IX. PROMJENA USTAVA 147.-150.čl
- dodano poglavlje o EU - način promjene Ustava,
- građani referendumom mogu mijenjati Ustav (u ime obitelji) X. ZAVRŠNE ODREDBE 151.-152.čl
- dijelovi - vrijeme stupanja izmjenjenog Ustava na snagu

I. IZVORIŠNE OSNOVE
- temelj Ustava
- kratka povijest hrvatskog naroda i države (izvor hrvatske državnosti)
II. TEMELJNE ODREDBE 1.-13.čl
- ustroj RH - RH je jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država
u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu
+ suverenitet, najviše vrednote, oružane snage, granice, državljanstvo,
simboli RH
III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA 14.-70.čl
prava:
- osobna – pravo na život (nema smrtne kazne), sloboda mišljenja,