Vous êtes sur la page 1sur 6

PSITI

NGKATAN4
Bab Taj
uk Per
kat
aan Maksud

1 I
manf
it
rahmanusi
a I
man pengakuanatauiqrardenganli
san,
membenar kandalam hati
ndandibukt
ikan
denganamal anzahir
.

Fi
tr
ah Sesuat
uy angsemulaj
adiwuj
uddalam di
ri
manusiamengikutapayangter
baikunt
uk
kepent
inganmanusiait
usendir
i.

3 I
slam sebagai
addi
n Rahmat Hi
day
ahber
maksudpenunj
ukat
aupemi
mpi
n.
y
angmembawa hi
dayah
r
ahmat

6 Pengenal
ani
l
muusul Usul Asas,
sumber
,kaedahat
audal
i
l.
fi
qh

Al
fiqh Pengetahuantt
ghukum sy arakyang
berkai
tandgnperbuatanmukal afyang
di
fahami melal
uidal
il
t af
sil
i(‫ﻠﻲ‬‫ﻴ‬
‫ﻔﺼ‬‫ﺗ‬).

I
lmuusul I
lmut t
gkaedah2mengisti
nbathukum syar
ak
f
iqh yangberkai
tandenganper
buatanmukalaf
dari
dali
ltaf
sil
i.

7 Hukum sy
arak Hukum ‫ﻪ‬‫ﻠ‬
‫ﻟ‬
‫ﺃ‬‫ﺎﺏ‬‫ﺧﻄ‬yangberkai
tandenganperbuat
an
syar
ak mukal
afsamadaberbentuktunt
utan
(
‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺘﻀ‬
‫ﻗ‬‫ﺍ‬)
,pi
l
ihan(
‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻴ‬‫ﺗﺨ‬
)at
au‫ﻌﻲ‬‫ﻭﺿ‬.

‫ﺀ‬
‫ﺎ‬‫ﺘﻀ‬
‫ﻗ‬‫ ﺍ‬Tunt
utanmelaksanaknsesuatuperi
ntah
samaadatuntutanter
sebutpasti
atauti
dak.

‫ﺮ‬
‫ﻴ‬‫ﻴ‬‫ﻪ ﺗﺨ‬‫ﻠ‬
‫ﻟ‬‫ﺃ‬‫ﺎﺏ‬‫ﺧﻄ‬yangmemberpil
i
hankepada
mukalafsamaadahendakmel
akukan
sesuatuataut
idak.

‫ﻌﻲ‬
‫ﻪ ﻭﺿ‬‫ﻠ‬
‫ﻟ‬‫ﺃ‬‫ﺎﺏ‬
‫ﺧﻄ‬y angmenunj
ukkansesuat
usebagai
sebab,sy
aratat
aupenghal
angbagisesuat
u
hukum.

‫ﻔﻲ‬
‫ﻴ‬‫ﻠ‬
‫ﻜ‬‫ﻡﺗ‬
‫ﻮ‬‫ﻜ‬‫ﻪ ﺣ‬‫ﻠ‬
‫ﻟ‬‫ﺃ‬
‫ﺎﺏ‬ ‫ﺧﻄ‬yangmengandungi tunt
utankeat
as
mukalafsupayamelakukanatau
meninggal
kansesuatuperbuatanatau
mngandungi pi
l
ihansamaadahendak
melakukansesuatuatauti
dak.

‫ﻌﻲ‬
‫ﻡﻭﺿ‬
‫ﻮ‬‫ﻜ‬‫ﻪ ﺣ‬‫ﻠ‬
‫ﻟ‬‫ﺃ‬‫ﺎﺏ‬
‫ﺧﻄ‬y angmenj
adikansesuatusebagai
sebab,sy
aratat
aupenghal
ang( ‫ﻣﻊ‬
‫)ﻧ‬
‫ ﺎ‬kepada
PSITI
NGKATAN4
sesuat
uhukum.

8 Dali
l2danhukum ‫ﻳﻢ‬
‫ﺮ‬‫ﻜ‬‫ﻟ‬
‫ﺍ‬‫ﺍﻥ‬
‫ﺀ‬‫ﺮ‬‫ﻘ‬
‫ﻟ‬‫ ﺍ‬Ki
tabAll
ahyangditur
unkankepadaNabi
syar
ak Muhammaddal am bahasaarab,mempunyai
mukji
zat
,membacany adiki
raibadatdan
di
sampaikankepadagenerasi
.

‫ﺔ‬
‫ﻨ‬‫ﻟﺴ‬
‫ ﺍ‬Percakapandanper buat
anrasul
ull
ahser
ta
pengakuannyaterhadapkenyat
aanatau
tundakanoranglain.

‫ﺎﻉ‬
‫ﻤ‬‫ ﺍﻻﺟ‬Persepakat
anparaulamakmujtahi
dumat
Nabi Muhammadt er
hadapsesuatu
hukumsy ar
akpadasesuat
umasasel epas
kewafatanbagi
nda.

‫ﺎﺱ‬
‫ﻴ‬‫ﻘ‬‫ﻟ‬
‫ ﺍ‬Meny amakanmasal ahyangtidakdi
jelaskan
hukumanny adalam nasdenganmasal ah
yangdi j
elaskanhukumanny adalam nas
keranater dapatper
samaani l
ahpdkedua
masal ahtersebut.

9 Dali
l2danhukum ‫ﺎﻥ‬
‫ﺘﺤ‬‫ ﺍﻻﺳ‬menggunakanqiasyangt i
daknyatadengan
yangti
dakdi
sepakat
i meninggal
kanqiasyangny at
aatau
mengecual
ikansesuatuperkaradaridal
il
atau
kaedahumum berdasarkandali
ldali
lyang
ter
tent
u.

‫ﻟﺢ‬
‫ﺎ‬
‫ﻤﺼ‬‫ﻟ‬
‫ ﺍ‬menentukanhukum sesuatuber
dasar
kan
kepadakemaslahat
antertent
uyangti
ada
ketent
uannasmahupuni j
maky ang
menerimaataumenolak.

‫ﺎﺏ‬
‫ﺘﺼﺤ‬
‫ ﺍﻻﺳ‬menggunakansesuat
uhukum yangsabi
t
melal
uidal
ilpadamasal
alusehi
nggaada
dal
i
l l
ainmengubahny
a.

ْ‫ﺀ‬
‫ﻉ‬ ‫ﺍ‬
‫ﺭ‬‫ﺬ‬‫ﻟ‬
‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ ﺳ‬menghal
angper
kar
aperkar
aharusyang
bol
ehmembawakepadaperkar
ayangharam.

‫ﺎﺑﻰ‬
‫ﻟﺼﺤ‬
‫ﺍ‬‫ﻮﻝ‬
‫ ﻗ‬katakat
aatauper
buatanorangy angpernah
bert
emudenganrasulul
lah(sahabatnabi)
dal
am keadanber
imanser t
aber dampingan
dengannyaunt
ukjangkamasay anglama.

‫ﺔ‬
‫ﺪﻯﻧ‬
‫ﻤ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬
‫ﺍﻫﻞ‬
‫ﻤﻞ‬‫ ﻋ‬per
kat
aanat
auper
buat
any
angdi
sampai
kan
PSITI
NGKATAN4
ol
ehpendudukmadi
nahdalam l
i
ngkungan
ti
gakur
unhij
rahy
angpert
ama.

‫ﺎ‬
‫ﻨ‬‫ﻠ‬
‫ﺒ‬‫ﺮﻉﻣﻦﻗ‬
‫ ﺷ‬syari
atrasulrasult
erdahul
uyangterdapat
dalam alquranatausunnah,t
etapit
iada
arahansupay akutamengikut
iatau
menghi ndar
i.

‫ﺓ‬
‫ﺩ‬‫ﺎ‬‫ﻌ‬
‫ﻟ‬‫ﺍ‬
‫ﺮﻑﻭ‬
‫ﻌ‬‫ﻟ‬‫ ﺍ‬perkataanatauperbuatanyangmenjadi
kebiasaansekumpulanmanusi adandit
eri
ma
baikolehakalyangsejahter
a.

10 Rukhsaht
ayammum Tay
ammum menyapudebut anahyangbersi
hkemukadan
keduatapaktangansebagai
gantikepada
wudukkeseluruhanny
aataukepadabasuhan
manamanaanggot awudukataukepada
mandiwajib.

11 Qi
amul
l
ail Qi
amul
l
ail bangunpadawakt
umalam selepasti
dur
dengantuj
uanunt
ukber
ibadatkepadaAl
lah.

12 Puasar
amadhan Puasa menahandi ridar
ipadamelakukanper
kara
perkarayangmembat al
kanpuasa,mulaidar
i
terbi
tfaj
arsehinggater
benam matahari
diser
taidenganniat

17 Sy
akdal
am sol
at Khusy
uk melakukansol
atdenganpenuhperhat
ian
dal
am sol
at kepadaAll
ahyangdil
akukandengananggot
a
badandanhatiser
tamenjagasyar
at,r
ukun
danadabadabsolatdengansempurna.

Suj
udsahwi suj
udduakali
y angdi
lakukanselepas
membacatahiatakhi
rdansebelum member
i
sal
am.

18 Wasi
at Wasi
at pesananyangdibuatol
ehseorangkepada
seorangyanglai
nsupayamelakuakan
kebaikant
erhadaphart
ayangdimil
iki
selepas
diameninggalduni
a.

Wakaf menahanhartabendayangberf
aedahy ang
masihkekalmanfaat
nyadaridi
urusoleht uan
hart
ater
sebutatauorangl
ainuntuktujuan
yangharusker
anamendekatkandiri
kepada
All
ah.

Hi
bahatau satuakadyangdapatmemindahkanmi
li
k
Hadi
ah sesuatubar
angantanpaper
lumenukar
gant
i,
PSITI
NGKATAN4
ker
anai
adi
buatsecar
asukar
ela.

20 Sej
arahi
badahhaj
i Haj
i mengunj
ungibait
ullahdi mekahunt
uk
mel
akukanibadaht er
tentupadawaktu
t
ert
entu,
berdasarkansy aratt
ert
ent
u.

Umr
ah mengunj
ungibait
ull
ahdimekahunt
uk
mel
akukanibadahtert
ent
upadabil
abi
la
masa.

21 Manasi
khaj
i Wukuf beradadi araf
ahwal aupunseketi
ka,ber
mula
darigeli
ncirmataharipadaharike9zulhuj
j
ah
sehinggaterbitf
ajarharike10zulhi
j
jah.

Sai
'(‫ﻌﻰ‬
‫)ﺳ‬ berj
alanberulangal
ikdar
isaf
akemar
wah
sebanyaktujuhkali
.

‫ﻠﻞ‬
‫ ﺗﺤ‬bebasdari
padapant
angl
arangsemasa
dal
am ihr
am.

Mi
qatzamani ket
ent
uanmasaunt
ukseseor
angber
niat
i
hram.

Mi
qatmakani ket
ent
uant
empatunt
ukseseor
angber
niat
i
hram.

22 Pel
aksanaanhaj
i ‫ﺩ‬
‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬
‫ﺍ‬‫ ﺣﺞ‬menger
jakanhaj
idanumr
ahsecar
a
ber
asi
ngan.

‫ﻊ‬
‫ﺘ‬‫ﻤ‬‫ ﺣﺞﺗ‬mengerj
akanumrahter
lebi
hdahul
usebel
um
menunai
kanhaji
dalam bul
anhaj
i.

‫ﺍﻥ‬
‫ﺮ‬‫ ﺣﺞﻗ‬mengerj
akanhaj
idanumr
ahdal
am bul
anhaj
i
secar
aserent
ak.

Dam dendayangwajibdi
laksanakanolehor
ang
yangmenunaikanhajiat
auumr ahji
kadia
melakukankesal
ahan.

‫ﻴﺐ‬
‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ ﺗ‬waj
i
bdi
l
akukanmengi
kutur
utan.

‫ﺮ‬
‫ﺪﻳ‬‫ﻘ‬
‫ ﺗ‬ganti
annyatel
ahdi
tet
apkanol
ehsy
arakt
anpa
berl
ebihkur
ang.

‫ﺪﻳﻞ‬
‫ﻌ‬‫ ﺗ‬syarakmemer i
ntahkansupay
ameni l
aidan
berpindahkepadagant i
anberdasar
kan
ni
laiantersebut.

‫ﺮ‬
‫ﻴ‬‫ﻴ‬‫ ﺗﺨ‬bol
ehdi
pil
i
hunt
ukmel
akukanmanamana
PSITI
NGKATAN4
per
kar
ayangdi
tet
apkan.

Haj
imabr
ur haj
iyangti
dakber
campurdengankej
ahat
an
dandit
eri
maolehAll
ah.

23 Ni
abahdal
am haj
i Niabahdal
am seseorangituti
dakmenger jakanhaji
dengan
haji sendir
i,t
etapihaj
idiker
jakanolehoranglai
n
samaadasemasadi amasi hhidupat
au
setel
ahdiameni nggaldunia.

25 Sembel
i
han Sembel
i
han menghil
angkannyawabi
natangdarat
any ang
halal
dimakandenganmenggunakanalat
yangtaj
am.

26 Qor
ban Qor
ban penyembeli
hanbinat
ang‫ﻧﻡ‬‫ﺍﻻﺎ‬
yangdilakukan
padaharikesepul
uhzul
hij
j
ahsehi
nggahar i
tasy
riq,
iadil
akukanber
tuj
uanber
ibadat
kepadaAll
ah.

27 Aqi
qah Aqi
qah penyembeli
hanbi
nat
ang‫ﻧﻡ‬
‫ﺍﻻﺎ‬yangdi
l
akukan
keti
kamencukurr
ambutbay
iyangbar
u
dil
ahir
kan.

28 Muamal
ah Muamal
ah tat
acaraat
auperat
urandalam per
hubungan
antar
asesamamanusiaunt ukmemenuhi
keperl
uanmasi
ngmasi ng.

29 Pengenalan Jual
bel
i memi ndahmi
l
ikdengangant
iat
asdasar
muamal ahdal
am ker
elaan.
i
slam 1

‫ﺎﺭ‬
‫ﻴ‬‫ ﺧ‬pi
l
ihan,
pembeli
danpenj
ual
diber
ihakunt
uk
membuatpi
l
ihan.

‫ﻠﻢ‬
‫ﻟﺴ‬‫ﺍ‬
‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬j
ualanassalam, j
ualbelidenganbayaran
harganyasecaratunaisemasaakaddan
penyerahanbarangditangguhsehingga
kesatumasay angditetapkan.

‫ﺁﺟﻞ‬
‫ﺜﻦ‬‫ﻴ‬
‫ﻊﺑ‬‫ﻴ‬
‫ﺒ‬‫ﻟ‬
‫ﺍ‬jualandenganhar gat angguh,menjual
sesuatudengandi segerakanpenyerahan
barangyangdijualkepadapembel idan
dit
angguhkanbay aranhar gany
asehi ngga
kesuatumasay angdi tet
apkanataudengan
bayaranberansuransur .

30 Pengenalan Sy
ari
kat sesuatukont
rakantar
aduapihaky
ang
muamal ahdal
am berkongsimodaldanunt
ung.
PSITI
NGKATAN4
i
slam 2

‫ﻪ‬
‫ﺑ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬
‫ﻤﻀ‬‫ﻟ‬
‫ ﺍ‬akadant ar
a2pi haky angmengandungi
penyerahanmodal oleh1pihakkepada1
pihakyanglagiuntukberni
agadengan
berkongsiunt
ung.

‫ ﺭﻫﻦ‬gadai
anyangmenj adi
kansesuatubar
ang
yangber
hargasebagaisandaranbagi
hut
ang
yangbol
ehdibayardengannya.

‫ﻪ‬
‫ﻌ‬‫ﺩﻳ‬
‫ ﻭ‬meny er
ahkanhart
abenday
angdimili
ki
kepadaoranglai
nunt
ukmenjagany
a.

‫ﺎﻓﻞ‬
‫ﻜ‬‫ ﺗ‬satukontr
akdimanaseseorgit
ubertnggj
wb
membant useseor
anglai
napabilaberl
aku
sesuatukej
adiany
angditent
ukandalam
kontr
ak.

Saham suat
ukepent
ingandal
am sy
ari
kat
.