Vous êtes sur la page 1sur 4

www.eppgroup.

eu
Grupa EPL 1

Rok 2018. Czas ważnych decyzji.


lata 2021 – 2027, z wielkimi progra- jako pasażerów pociągów, gdy dzieje
Rok 2018 był bardzo ważny. mami rozwoju nauki i  badań mają- się coś, co utrudnia podróż. Od szans
Przyjęliśmy w Unii nowy pakiet dla cych bezpośredni wpływ na gospo- na lepsze, świeższe powietrze i mniej
telekomunikacji, który tworzy pod- darkę. To szansa na innowacyjność. zanieczyszczeń plastikiem – jeśli krok
stawy do przyszłego, szybkiego In- Ale też chcemy wesprzeć społeczeń- po kroku wprowadzimy nowe wymogi
stwo obywatelskie w naszych krajach, środowiskowe.
ternetu, ale po obniżeniu stawek
roamingu, od maja 2019 obniża ra- bo widać, że obrona wartości, prawo-
rządności, nie-dyskryminacji, demo- Unia Europejska przynosi praktyczne
dykalnie ceny rozmów międzynaro-
rozwiązania. Parlament jest miejscem
dowych. Przyjęliśmy też jasne roz- kracji jest kluczem do rozwoju, czyli
wspólnej pracy posłów różnych krajów
wiązania mające zagwarantować dobrobytu.
i poglądów dla budowania lepszej Eu-
małemu biznesowi dostęp do two- ropy dla każdego.
rzonych właśnie superkomputerów Przyjęliśmy wiele rozwiązań, które
i  przetwarzania danych, aby małe chronią konsumentów, nas – na ryn- Skoro więc tak jest, a zbliżają się wy-
firmy mogły uczestniczyć w wielkiej ku dóbr i  usług. Od ochrony prywat- bory do Parlamentu Europejskiego (26
rewolucji cyfrowej. ności w Internecie, do nowych sposo- maja 2019), to weźmy wszyscy udział
bów na bezpieczeństwo w  sieci. Od w akcji: #tymrazemglosuje.
Przyjęliśmy w  Parlamencie Euro- dostępności do otwartych danych pu-
pejskim naszą wizję budżetu na blicznych, po gwarancje praw dla nas Michał Boni

www.platforma.org
2 Grupa EPL www.eppgroup.eu

W obronie praworządności
Unia to nie tylko wspólny rynek i dotacje. To przede wszyst- Musimy pamiętać, że demo-
kim wspólnota wartości o  fundamentalnym charakterze. kracja to nie tylko wynik wybo-
Demokrację od dyktatury, czy wielką politykę od małostko- rów dający czasową przewagę po-
lityczną zwycięzcom. Wygrane
wego populizmu dzieli niezależne sądownictwo, swobody polityczne mogą zmieniać różne
obywatelskie oraz pluralizm i bezstronność mediów. Troska polityki, nie dają jednak manda-
o ochronę tych wartości jest obowiązkiem Europejczyków – tu do podważania fundamentów,
nas wszystkich. Ale to nie tylko obowiązek, to też szansa na konstytucji i  sprzeniewierzania
utrzymanie siły projektu europejskiego i warunek konieczny się podstawowym wartościom.
dla stabilnego rozwoju! Od kilkunastu miesięcy dys-
kutujemy na forum Unii kwestię
kryzysu praworządności w  Pol-
sce. Dominują obawy, że osłabie-
u Kolejne posiedzenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
nie i  „cofnięcie się” demokracji Wewnętrznych. Kolejny raz apelujemy do Komisji Europejskiej o zapewnienie
w  Polsce czy w  którymkolwiek przestrzegania praworządności w Polsce
innym państwie zagraża nie tyl-
ko nam czy Węgrom, ale całemu wróciły na drogę pełnej jej ak- Potrzebna jest więc ciągła pre-
porządkowi prawnemu w UE. To ceptacji (Węgry, Polska, ale sja. Nie wolno nam sprzedać wol-
właśnie w tym kontekście należy i  Rumunia, Malta, Włochy za ności i  demokracji za pieniądze.
postrzegać działania Komisji Eu- chwilę...). Europejskie wartości to nie jest to-
ropejskiej w oparciu tzw. artykuł war, który można kupić czy sprze-
7 – jako jednoznaczne opowie- Trzeba więc zatrzymać dewa- dać. To nie są też jakieś mrzonki
dzenie się po stronie wartości, ale stowanie demokracji oraz tego – tak jak marzenie o  zwycięstwie
także jako działanie ratunkowe cennego dorobku państwowego, Solidarności nie było mrzonką,
dla projektu europejskiego. który tak mozolnie budowali- tylko realnym oczekiwaniem i po-
śmy przez 30 lat. To nie opozy- trzebą Polaków opartą o tradycje,
Żeby było jasne: nie pragnę cja odpowiada za objęcie Pol- dziejowe doświadczenia i  pewną
sankcji dla Polski. I nie o sankcje ski procedurą praworządności. zbiorową mądrość. Zakorzenienie
w tej debacie chodzi, ale o presję Dopóki PiS trwa u  władzy, to w  rodzinie europejskiej to wielka
społeczną, solidarnie europej- na obecnie rządzących spoczy- szansa dla Polski. Ale także obo-
u Razem z Fransem Timmermansem, Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, ską – by kraje, które zaczyna- wa odpowiedzialność za wyjście wiązki, które musimy wypełniać
podczas mojej konferencji o zdrowej demokracji ją łamać zasadę praworządności z kryzysu. dla naszego wspólnego dobra.  n

Na ratunek NGO
Dla równowagi między filarem gospodarczego rozwoju a filarem wartości potrzeb-
ny jest dialog obywatelski. Dla utrzymania i  rozwoju demokracji niezbędne jest
budowanie demokracji jako żywego procesu uczestnictwa, a  nie tylko akceptacji
wyniku wyborów. Tylko taka demokracja będzie demokracją „we krwi”, w pełni zro-
zumianą i na co dzień realizowaną. Demokracją nie odświętną, ale używaną przez
obywateli, przez wszystkich nas, na co dzień.
Organizacje obywatelskie są głęboką, obywatelską pracę z  którego korzystać będą NGO
strażnikiem demokracji. Pilnują jej, u  podstaw. Niestety przestrzeń do blisko dwóch miliardów euro
wzmacniają jej odporność, ale też do działania dla organizacji oby- w najbliższej perspektywie finanso-
mogą jej uczyć. To szczególnie waż- watelskich, tzw. NGO, kurczy się wej – chodzi o środki, które mogły-
ne w czasach post-prawdy i totalnej w  Europie ze względu na presję by iść do organizacji bezpośrednio
dezinformacji, w  czasach populi- polityczną niektórych rządów, nie- z  poziomu europejskiego. Uczest-
zmu, emocji politycznych przekre- korzystne przepisy i  coraz więk- niczę też w  przygotowaniach od-
ślających racjonalność i dialogowość sze trudności z pozyskaniem środ- powiednich mechanizmów dostępu
demokracji. To kluczowe w czasach ków na prowadzenie niezależnej do tych funduszy, tak by mogły po
zagrożenia nacjonalizmami i  no- działalności. nie sięgać także niewielkie organi-
wym autorytaryzmem, gdzie w glo- zacje oddolne, które nie mają odpo-
rii wygranych wyborów niszczy się Dlatego w  Parlamencie Euro- wiednich mocy administracyjnych,
konstytucję, czy skrajnie polaryzuje pejskim zainicjowałem działania by „udźwignąć” dotychczas wyśru-
społeczeństwo czyniąc z  demokra- na rzecz stworzenia nowego me- bowane wymogi biurokratyczno-
cji konstrukcję kruchą, uruchamia- chanizmu wsparcia finansowego -administracyjne i finansowe, jakie
jąc demony nienawiści i odtwarzając dla NGO, które działają głównie Komisja stawiała przed beneficjen-
warunki dla odrodzenia faszyzmu na poziomie lokalnym, krajowym, tami grantów. Ogromnie się cieszę,
w nowej postaci w Europie. a  także szerzej – europejskim. Za że pomysły te spotkały się z bardzo
moją namową Parlament opowie- szerokim zrozumieniem wśród wie-
Zagrożeniu erozji demokra- dział się za potrojeniem budże- lu innych ugrupowań w Parlamen-
u Z Grzegorzem Stanisławkim, założycielem Amnesty International w Polsce cji trzeba zatem przeciwstawić tu programu Prawa i  Wartości, cie. To dobrze rokuje.  n

www.platforma.org
www.eppgroup.eu
Grupa EPL 3

Sztuczna inteligencja
– u progu nowej epoki
Konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji (SI) będą odczuwane chyba we wszyst-
kich dziedzinach życia i aktywności człowieka. Według niektórych uczonych zasad-
niczy skok w stronę świata SI nastąpi bardzo szybko, w pierwszym trzydziestoleciu
XXI wieku. Musimy się do tej rewolucji przygotowywać już dziś.

Myśląc o przyszłości SI zacznij- Po drugie, musimy wypracować możliwość oceny algorytmów, które zamierzenie, które powinno zaczy- m.in. jako autor opinii komisji Wol-
my więc od podstawowych założeń. narzędzia, które zapewnią przejrzy- rządzą rozmaitymi procesami. Czy nać się od przedszkola i od przygo- ności Obywatelskich, Sprawiedliwo-
Po pierwsze, konstruując tego typu stość i wytłumaczalność działań w tej one są uczciwe i na przykład nie dys- towania rodziców. Nie możemy czuć ści i Spraw Wewnętrznych. Wspieram
urządzenia powinniśmy z  zasady dziedzinie, mechanizmy kontroli SI. kryminują mnie ze względu na płeć, się osaczeni przez nowe technologie. też inicjatywę zwiększenia środków
wpisywać w  nie zasady etyczne. Przede wszystkim musimy być in- poziom dochodów, poglądy? Ale musimy też uniknąć całkowicie na programy adaptacyjne w szkołach
Człowiek powinien być tu zawsze formowani, gdy mamy do czynienia bezmyślnego ich używania. i poza nią, dla dzieci i ich rodziców.
celem, a nie środkiem do celu. Jego z  inteligentną maszyną lub progra- Po trzecie, jako ludzie, musi-
uniwersalne, niezbywalne prawa mem. Musimy wiedzieć, jak pracu- my nauczyć się sposobów adapta- Dyskusje takie toczą się na po- Albo oswoimy problem i warunki
i  podmiotowość powinny być za- ją algorytmy (na czyją rzecz i na ja- cji do nowych technologii, któ- ziomie unijnym, także w  Parlamen- rozwoju Sztucznej Inteligencji – albo
wsze zagwarantowane. kich zasadach), musimy też mieć re ciągle ewoluują. To jest wielkie cie Europejskim. Uczestniczę w  nich zostaniemy z tyłu za światem.  n

Skorzystajmy z szansy
Po pierwsze, musimy stworzyć o  ochronie danych osobowych danych na wszystkich etapach ich
odpowiednią infrastrukturę, opar- (RODO), która wyznacza stan- przetwarzania. Bo to „ja” wyjścio-
tą o  szybki internet 5G (czyli in- dardy ochrony osobistych danych wo jestem właścicielem danych
formacje przechodzące w  mili-se- na poziomie europejskim, ale daje o sobie.

na przełom w służbie zdrowia


kundach!), który pozwoli na mądre też możliwość wykorzystania za-
zarządzanie przepływem danych nonimizowanych i  pseudonimi- Są to zadania niełatwe, wyma-
o stanie zdrowia w czasie rzeczywi- zowanych danych na przykład do gające bliskiej współpracy różnych
stym (badanie stanu zdrowia u sie- badań porównawczych w  medy- środowisk. Ale warto, bo gra to-
bie w domu, na domowym urządze- cynie. Będziemy musieli znaleźć czy się o najwyższą stawkę. O lep-
Cyfryzacja i  nowe technologie w  służbie zdrowia otwiera- niu – wynik natychmiast widoczny jak najlepsze rozwiązania doty- sze leczenie, o  profilaktykę, o  ja-
ją niedostępne dotąd możliwości dla profilaktyki i leczenia. u  lekarza!). Będzie to szansa dla czące własności i zasad przepływu kość życia.  n
Jeśli będziemy umieli odpowiednio z nich skorzystać, możli- rozwoju telemedycyny. Będziemy
we będzie przejście do nowej ery, gdzie głównym zadaniem też potrzebować superkomputerów
i centrów przetwarzania danych do
służby zdrowia nie jest tylko leczenie chorób, ale zapobie- analizy wielkich zbiorów danych.
ganie im, gdzie w centrum zainteresowania jest zawsze pa-
cjent, każdy z osobna, indywidualnie. Czy jest to dla nas, Po-
Konferencja o dziedzictwie wydarzeń roku 1968
Po drugie, kluczem do rewo-
laków, możliwe do osiągnięcia? lucji w  służbie zdrowia będzie wy-
korzystanie dobrodziejstwa, jakim
Tak, ale musimy spełnić kilka warunków. jest przetwarzanie danych. Wokół
nas jest pełno danych istotnych dla
opieki zdrowotnej – od informa-
cji zbieranych przez aplikacje proz-
drowotne, przez urządzenia mo-
nitorujące markery symptomów
chorobowych, analizy danych ge-
netycznych, po czujniki wewnątrz
ciała. Zintegrowanie tych danych
połączone z wykorzystaniem narzę-
dzi „big data” pozwoliłoby na o wie-
le dokładniejszą diagnostykę i  od-
powiednią, zindywidualizowaną,
w  pełni spersonalizowaną kurację.
Do tego potrzebna będzie otwarta
współpraca i wymiana danych mię- u Gospodarze i wspaniali prelegenci konferencji
dzy pacjentami, lekarzami, światem o dziedzictwie wydarzeń roku 1968, którą
nauki, producentami sektora me-
dycznego. Tak, będziemy potrzebo- zorganizowałem w Domu Historii Europejskiej w Brukseli
wać dawców danych. Taka wymiana razem z europosłami Jaromírem Štětiną, Alainem
informacji odbywać się musi w wa- Lammassourem i Ivanem Štefancem. Od lewej Adam
runkach wzajemnego zaufania opar- Michnik, Michał Boni, Michael Kocáb – szef komisji
tego o odpowiednie zabezpieczenia. parlamentarnej ds. wyprowadzenia wojsk radzieckich
Po trzecie, potrzebne będzie z Czechosłowacji w latach 90, Taja Vovk van Gaal,
sprzyjające otoczenie regulacyjne. Dyrektorka Domu Historii Europejskiej, Ivan Štefanec,
Podstawą będzie tu rozporządzenie Alain Lammassour, Jaromír Štětina.

www.platforma.org
4 Grupa EPL www.eppgroup.eu

Michał Boni

www.platforma.org