Vous êtes sur la page 1sur 1

BANZO MARACATU Dimas Sedicias (arr: josé gomes)

b 2 .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. .. j j j ..
S &bb 4 œœ œ œ ‰ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ‰
b
42 ..tontintontin
œ œ œ œ œ œ œ ..
œ œ .. j‰ j‰ j‰ ..
tontintitontin maracatu maracatu maracamaraca maracatu
A &bb œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
b 2 .. .. .. œœ œ œj ‰ j j ..
T Vbb 4 ∑ ∑ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ‰
b
Vbb 42 .. ∑ ∑ .. .. j‰ j‰ j ‰ ..
maracatu maracatu maracamaraca maracatu
B œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
b .. ˙ œ œ œ œ œ3 œ œ œ ..
7

&bb œ ˙ .

˙ œ
S

b .. ô . . . j ‰ j‰ ô . . . j‰ j‰ j‰ .. j‰
A & b b
ô ô ô ô ô ô ô ô...
œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ
b ..maracatu j j ‰ maracamaracamaracatu
j ‰ maracatuj ‰ maracatuj ‰ maracamaracamaracatu
..j
7

T V b b œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ ‰
maracatu

bb .. j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j ‰ ..
maracatu maracatu maracamaraca maracatu maracatu maracatu maracamaracamaracatu
B V b
œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ
b ..foiœ deœ œlu-an- œ trou-
œ daœ œqueœme œ xeram
œ œ pra
15
vim mo-er ca- na prá sinhô
&bb œ œ œ. ‰ œ œ œ œ œœ œœ œ
cá . . .
S

b .. j‰ j‰
banguê no lom- bo meu banzo can- tei, fiz lun-du . . .
j‰
no meu lamen- to cantei o
A & b b œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ œ œ œ b œ œb œ œ œ œ
bb .. œ œ œ œ ‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
maracatuj maraca maraca maracatu
15
maracatu
T V
b
b b ..
maracatu

maracatu maraca maraca maracatu vim mo-er ca- na prá sinhô
B V b j j‰ j ‰ œ œ œ œ œœ œœ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ
b
1 2

..
21

&bb œ œ
branco sinha . .
S œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
b .. mara-ca- tu . . j ‰ nego
A & b b
so-freu na senza-la
œ œ œ nœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
˙
bb .. œ œ œ œ j
œœ œ œ ‰ Œ ‰ . œR œ œ œ œJ ‰
21
maracatu
T V b œ œ œ œ ˙
bb b branco sinha . .
.. b œ œ œ
mara- ca- tu maracatu
r
j ‰ Œ ‰ œ œ œ œj ‰
.
ne- go sofreu
B V bœ œ œ œ ˙ œ œœ œ œ œ
b
27

S &bb œ œ œ. œ ˙ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙
b nego'apan-hou . .
A & b b
nego fu - giu, foi pro mata'e quilombo formou . .
œ œ œ . œ ˙ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
b r œ œ . œ œœ œœ
‰ . œ œœ œ œ ‰ Œ ‰. œ œ œ œ œ
27

T V bb Œ œ œ . œ œœ œœ
R J
b bb Œ ‰ . œr œœ œj ‰ Œ
nego'apanhou
‰ . œr œ œ œ œ
ne- go fugiu e o lombo formou
B V
œ œ œ . œ œœ œœ