Vous êtes sur la page 1sur 5
ST PAULS MEDIA PERS 7 ‘AM Taon 32 Big. 46 Geer ee 1ke-6 na Lingo sa Karaniwang Panahon (K) — Luntian SUNDAY © TVMARIA ¢ 8:30AM © 7:00PM LIVE DAILY TV MASS ONLINE » 6:00AM Cm [peel (eines) Pebrero 17,2019 Aug Karukhoan sa Pagkaalagad ila ba puno ng kabalintunaan ang Mabuting Balita na narinig natin ngayon mula kay San Lucas (6:17, 20-26). Sa unang pandinig, maaaring napuno ang ating isipan ng mga katanungan. Maaaring itinanong natin sa ating sarili: dapat ba tayong matuwa dahil dukha tayo 0 naghihirap? Dapat ba nating ikatuwa na nagugutom tayo at marami sa ating kapwa ngayon ang nakararanas din ng matinding gutom? Dapat ba tayong matuwang malaman na may mga kapatid tayong tumatangis? Dapat ba nating ikasiya na nalulumbay tayo o kaya ay inaapi ng ating kapwa? Tila mahirap unawain ang sinabi ni Jesus na mapalad tayo sa tuwing nararanasan natin ang mga ito. Puwede rin nating itanong sa ating sarili: dapat bang mahiya ang mayayaman sapagkat umasenso sila at nakaririwasa na sa buhay? Dapat ba nating ikalungkot na nakakakain tayo nang maayos at nabubusog? Dapat ba tayong mabagabag kapag nagagalak tayo? Dapat ba nating ikahiya na nakikilala ng iba ang ating husay at galing? Parang mahirap intindihin ang mga sinabi ni Jesus na dapat tayong makaranas ng pagkaaba sa tuwing dumarating ang mga pagkakataon ng kanutihano suwerte sa atin. ‘Ano nga baang kabuluhan ng mga ipinangaral ni Jesus? Ang susi sa pag-unawa sa mga pananalitang ito ay nakasalalay sa tunay na kahulugan ng pagiging isang alagad ni Jesus. Narinig natin nanagkatipon ang marami sa mga alagad ng Panginoon“at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying- dagat ng Tiro at Sidon” (6:17). Hangarin ng isang alagad na ipakilala si Kristo, at misyon ng alagad na ito na anyayahan ang lahat ng tao sa lahat ng panahon na makiisa at makigalak sa ating Panginoon (bas. Katesismong Iglesia Katolika, 425). Ang mga taludtod ng “mapapalad” at ng “aba” na ating narinig ay mga paalala ni Jesus sa mga alagad. Pansinin na nang sinabi ni Jesus ang mga ito ay tumingin siya sa mga alagad (6:20) at tila pinaaalalahanan sila. Dapat nating unawain na ang mga sinabi ni Jesus ay hindi patungkol sa mga isyung socio-economic. Ang mga ito ay patungkol sa nararapat na disposisyon ng isang alagad, ng isang binyagang Katolikong tulad natin na tinatawag na maging mga alagad ni Jesus sa makabagong panahon. Ang alagad ay tunay na pinaghaharian ni Jesus kung siya ay “dukha’’ hindi inilalagay ang paatitiwala sa mga bagay na hindi nadadala sa kabilang-buhay. Pinatutuloy at pinupuno niya ang kanyang sarili ng Espiritu ng Panginoon, hindi ng mga bagay na hindi naman talaga nakapapatid ng pagka- uhaw at pagkagutom. Ang tunay na nakapagdudulot sa kanya ng kagalakan ay ang Diyos, at hindi ang mga bagay na nagdudulot lamang ng kasiyahang mabilis na naglalaho. Nauunawaan niya na ang tunay niyang tagumpay ay wala dito sa mundo, kundi nakakamit lamang sa Diyos. Sa ating unang pagbasa hango sa aklat ni propeta Jeremias, ang pagiging mapalad ay itinuturing na pagpapala at ang pagiging aba o kawawa ay itinuturing na kaparusahan. Pinagpapala ang taong nanalig sa Diyos (17:7), samantalang yaong tumatalikod sa Diyos at nagtitiwala sa sariling lakas 0 lakas ng mga taong may hangganan ang buhay ay nabubulid sa kapahamakan (17:5). Ang isang alagad na nagtitiwala at nananalig sa Diyos ay tulad ng isang “halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init” (17:8). — Padre David O. Reyes, Jr. Perron lay bago 0 pagkatapos ng Misa upar Pec Antipona sa Pagpasok [Sim 31:2-3] Basahin kang walang pamiungad na ait) D’yos ko, ikaw ang kublihan, tagapagtanggol kong tunay. lligtas mo't patnubayan yaring aking abang buhay sa ngalan mo‘y umiiral, Pagbati (Gawin dito ang tanda ng kius) P - Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyong lahat. B- At sumaiyo rin. Paunang Salita (Maaaring basahin ito 0 isang hahalintulad na pahayag) P - Nahahayag sa Salmong Tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito: “Mapalad-ang umaasa sa Panginoon tuwina.” Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala—o sa kasalukuyan, sa ibang tao, sa mga hula, o sa kasikatan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoong Maykapal ang ating mga pinahahalagahan sa buhay. Pagsisis P - Mga kapatid, tinipon tayo bilang angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad nang lubos, (Tumiakimik) P- Sinugong Tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami B-Panginoon, kaawaan mokami. P - Dumating na Tagapag- anyayang mga makasalana’y magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. B- Kristo, kaawaan mo kami. P- Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami, 8-Panginoon, kaawaanmokami, P - Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga ‘asalanan, at patnibayan tayo sa buhay na walang hanggan. B-Amen, Gloria Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinu- purl ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasa- salamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Haring langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. tkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag- aalis ng mga kasalanan ng sanli- butan, tanggapin mo ang aming kahilingan. kaw na naluluklok sa kananng Ama, maawa ka saamin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesuktisto, ang Kataas- taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Pamburgad na Panalangin P-Manalangin tayo. (Tumahimik) Ama naming makapangyari- han, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang-loob mo kami nawa'y makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan, sa Ban nenen ni Jesukristo ‘asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. B-Amen. Eatroueseearn tee Gen Unang Pagbasa {er 17:5-8] (Umupo) Hindi kasalaneng magtiwala sa kapwa ngunit maling jlaan ang buong tiwala at pagrasa sa'tzo 0 se kanyang mga gawa. Ang taong naglalagak ng kanyang buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos ay pagpapalain. Pagbasa mula sa akiat ni propeta Jeremias ITO ang sinasabi ng Panginoon: “Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin, at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo se ilang, sa lupang tigang, at sa iupang maalat na walang ibang tumutubo; walang mabuting mangyayari se kanya. Ngunit maligaya ang tacng nananalig sa. Poon, p2gpapalain ang umaasa sa anya. Ang katulad niya’y halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig: hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian an mga dahon nito, kahit a1 umulan ay wala itong aalala- hanin; patuloy pa rin itong mamumunga.” — Ang Salita ng Diyos. B-Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan (Sim 1) See eee me T- Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. SORIANO, SSP F Gm r = - Mapalad ang umaasa Bho uC ie E = Fe sa Panginoon tuwina. 1. Mapalad ang taong hindi Naaakit niyong masasama,/ upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;/ hindi sumasama $a sinumang taong ang aging adhika'y/ pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila./ Nagagalak siyang laging magsaliksikng banal na aral,/ ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw. (T) 2. Ang katulad niya’y isang puneng-kahoy sa tabing atisan,/ sariwa ang daho't laging namumunga sa kapanahunan,/ at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. (T) 3. Ngunit ibang-iba ang Masameng tao; ipa ang kawangis,/ siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip./ Sa taong matuwid ay Panginoon ang s‘yang mag-iingat,/ ngunit keilanman ang mga masama ay mapapahamak. (T) Ikalawang Pagbasa [1 Cor 15:12, 16-20) Dahil sa pilosopikal na pananaw ‘ag mga sinaunang Griyego, may ilang miyembro ng Simbahan sa Corinto ang hindi makapaniwala s2 muling pagkabuhay ng mga namatay. Ayon kay San Pablo, ang Muling Pagkabuhay ni Kristo, faa siyang saligan ng Mabuting Balita, ang patunay na mayroong muling pagkabuhay ang mga tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto MGA KAPATID; Kung ipina- ngangaral naming si Kristo’y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo’y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang jyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag- asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang maa patay. — Ang Salita ng Diyos. B- Salamat sa Diyos. Aleluya [Lc 6, 23ab] (Tumayo) B - Aleluya! Aleluya! Magalak kayo’t magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Aleluya! Aleluya! Mabuting Balita (Lc 6:17, 20-26) P - Ang Mabuting Balita ng Pangincon ayon kay San Lucas B - Papuri sa iyo, Panginoon. NOONG panahong iyon, bumaba si Jesus, kasama ang Labindalawa, at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napa- karaming tao buhat sa Judea atJerusalem, at sa mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad, at kanyang sinabi, “Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo! “Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin! “Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak! “Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo'y kinapo- pootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit—gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. “Nigunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawehan! “Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom! "'S3 aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo’'y mag- dadalamhati at magsisitangis! "Sa aba ninyo, kung kayo’y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.” — Ang Mabuting Balita ng Panginoon, B - Pinupuri ka namin, Pangi- noong Jesukristo. Homiliya (Umupo) Pagpahayag ng Pananampalataya (Twmayo) B - Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit atlupa. ‘Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpa- kasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluk- tok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataye naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasala- nan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng Bayan P - Mga kapatid, itaas natin ang ating mga puso sa Diyos at buong tiwala tayong umasa na ipagkakaloob niya sa atin ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo: T - Amang mapagmahal, dinggin mo kami. L- llagak nawa ng mge pinuno ng Simbahan ang buo nilang tiwala sa Panginoon lalo na sa panahon ng mabibigat na pagsubok. Manalangin tayo: m L- Sikapin nawa ng mga pinuno ng ating bayan na maging pagpapala sa mga dukha, nagugutom, tumatangis, at iba pang nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo: (T) L - Mamayani nawa ang paggalang sa buhay at karapateng pantdo sa bawat Sea cecce Marslangin tayo: (T) L-Liwanagan nawa ng Espiritu Santo ang mga botanteng Pilipino upang sa darating na halalan ay manaig ang katuwiran at demokrasya kaysa sa pagkakawatak-watak na dulot ng sari-saring opinyong pulitikal. Manalangin tayo: (T) L- Alagaan nawa ng bawat isa sa atin ang kalikasan bilang tungkulin nating mga Kristiyano at mga anak ng Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Manalangin tayo: (T) (Maaaring sambitin dito ang mga natatanging kahilingan ng pamayanan) P - Amang mapagkalinga, pinagpapala mo ang sa iyo'y nagtitiwala. Patatagin mo kami sa gitna ng mga pagsubok ng buhay at tulutan mong makita ka namin sa aming pang-araw- araw na pakikisalamuha sa isa’t isa alang-alang kay Kristong aming Panginoon, B- Amen.