Vous êtes sur la page 1sur 2

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

(Silent Night)
Nhạc: Franz Gruber

œ− φφ ˙˙˙
Êm đềm - Nhẹ nhàng Hòa âm: Hồ Ngọc Linh

2 œ œ œ− œ œ φφ
Ι ˙ Œ Œ
5

%3 Ι
2
1

˙
> 2 ‰ ι œ œ œ œ ‰ ι œ œ œ ‰ ι œ œ œ 21 φφφφ ˙˙
5 2 1 5 4 2 1

3 œ Œ
œ œ œ œ 5φ

5 3 2 1 2 5 3 2 1 2 4 2 1 2
5

ι ι ˙ œ ˙−
% œ− œ œ ˙− œ− œ œ ˙−
3 1 5

Œ 21œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ 1œœ œœ Œ œœ œœ
3

> ˙− ˙− ˙− ˙− ˙−
˙− 2
5 5 5

ι
%˙ œ ˙− ˙ œ œ− œœ
Ι œ− œ œ ˙−
1 2 1 4 3

Œ˙ − 3 1œœ œœ
4 1

> Œ˙ − œœ œœ Œ œ œ Œ˙ 31 œœ œœ ∀ Œ˙ − œœ œœ Œ 21 œœ œœ
4

˙− œ œ − ˙−
5 5 5 5

œ− œœ ι ˙ œ œ− œœ
%˙ œ
Ι œ− œ œ ˙− Ι
2 4 1 4 3 1 3 5 3 1

> ˙ − œ œœ
Œ 3 œ
1
∀ Œ˙ − œœ œœ Œ˙ − 3 1œœ œœ Œ 21 œœ œœ Œ 1œ œ Œ œœ œœ
˙− ˙ −2 œ œ ∀˙ − 2 œ œ
1

5 5 5 5
5
5

˙− ι ι
% ˙− œ− œ œ œ− œ œ ˙
Œ
4 2 5 4

œ œ ∀ œ Œ 21 œœ
2 5 1 2 1

Œ œœ Œ 1œ Œ 21 œœ œœ
> 21 œœ œœ ‰ ∀ œΙ œ
˙− œ œœ
˙−
˙− ˙− 2
5 5 3 2 1 2 5 5
5

(Piano Plaza - 0919569510)


(Silent Night) 2

ι ι ˙ œ
% −− œ − œœ ˙− œ− œœ ˙− ˙−
3 1 5 3

> −− ‰ ι œ œ œ œ ‰ ι œ œ œ œ ‰ ι œ œ œ œ ‰ ι œ œ œ œ ‰ ι œ œ œ œ ‰ œι œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

ι
%˙ œ ˙− ˙ œ œ− œœ
Ι œ− œ œ ˙−
1 2 4 1 4 3 1
4

> ‰ ιœ œ œ œ ‰ ιœ œ œ œ ‰ ι œ œ œ ‰ ι œ œ œ ‰ ιœ œ œ œ ‰ ιœ œ œ œ
œ œ œœ ∀œ œ œ œ

œ− ι ˙ œ œ− œœ
%˙ œ œœ œ− œ œ ˙− Ι
Ι
2 4 1 4 3 1 3 5 3 1

> ‰ ι œ œ œ ‰ ι œ œ œ ‰ ιœ œ œ œ ‰ ιœ œ œ œ ‰ ι œ œ œ ‰ ιœ œ œ œ
œœ ∀œ œ œ œ œœ œ

˙− ι ι
% ˙− œ− œœ œ− œœ Œ −−
˙
4 2 1 5 4 2

œ ∀œ
2 5 1

œ œ œ œ œ
> ‰ ιœ œ ‰ ∀œ ‰ ι œ œ œ œ ‰ œι œ œ œ ‰ ι œ œ œ œ −−
œ Ι œ œ
5 3 2 1 2

˙ œ œ− œœ ˙− ˙− œ − œι œ − œι
rit.

Œ φφ ˙˙ −−−
51

% Ι œ œ ˙ φφ ˙
5 4 2 1 5 4 2

∀œ
3 3

œ œœ œ
2 5

φφ ˙˙ −−
1 1

œ ι œ œ œ
> ‰ ι œ œ ‰ œ œ ‰ ιœ œ ‰∀ œ œ ι œ œ œ œ
ι œ
‰ œ œ ‰œ œ ι œ
‰ œ œ φφφ ˙ −
œœ œ œ Ι œ œ
(Piano Plaza - 0919569510)