Vous êtes sur la page 1sur 10

www.classicaltamilstories.blogspot.

com

அறிஞ அ ணா எ திய

சி
E book ெவள ய bpcwajid@yahoo.co.in

சி
"சன ய ,எ ன இ ெதாைலவதாக காேணா . மண
ஆறாக ேபாகிறேத!" - கண க ப ைள.

"சீ கிர , சீ கிரமாக க ய மா மாைலைய, மண


ஆறாக ேபாகிற .அ த உ திரா ச ைன வ கிற ேநரமா " -
மாைல வ பவ .

"ஒ நா ட தவறமா டா , ெப ய ப திமான லேவா அவ .


மண இ ஆ ஆகவ ைலேய, வ வ வா " - க .

"நாைள பா ெகா ேவா தாள ச யாக வ கிறதா ,


மண ஆ ஆக ேபா . அ த கிழ ர வ கிற ேநரமா " -
ேவத .

"மண ஆறா? ச தா , இ பதா ைப திய , ேகாய கிள ப


இ " - இராமி.
*****

சன ய ,உ திரா ச ைன, ப திமா , கிழ ர ,


ைப திய !இ த "ப சா சர" அ சைன, ஒேர ேநர தி ஒேர
ஆசாமி ,ஐ ேவ ேவ ஆசாமிக ல நட த .
இ ன எ ெக அவைர ப றி எ ென ன வ தமான
அ சைன நட த எ வ சா தா சஹ ர நாம
ேபா . அவ ெபய ஆ க தலியா .

இ த அ சைனைய ெப ெகா ,ஆ க தலியா ,


மா இ தாரா? இ பாரா? அவ ைகய எ னேமா,
கண தக தா இ த . மன ?

"சன ய இ ேபா ெதாைலயவ ைலேய" எ


ெமௗன ைஜ ெச ெகா த கண ெக பவைன,
ஆ க தலியா , "ஏ டா தி லி", எ தி னா .
"அ த ேசா ேபறி இ மாைலைய க னாேனா
இ ைலேயா" எ , அேத ேநர தி எ த மாைல வ பவ த
தாயா ட தலியாைர "உ திரா ச ைன" எ அ சி
ெகா தாேனா, அ த மாைல வ பவைன ப றி
ெசா னா ; ஒ வ னா ஓ ெவ ெகா டா . "ேபா
ஆக , ேபாகைல னா வ ட ேபாறானா அ த பண ப கி"
எ தா . ேகாய லிேல அேத ேநர தி தா
க ேவேறா 'ப த ட ', தலியாைர "ெப ய ப திமா "
எ அ சி த . அழகான 'பத ைத' ஆன தமாக பா
கா ய 'வ வாைன' வ ப ய மனமி லாத ேவத ,
தலியா வ கிற ேவைளயாகிற எ றின ேநர
அ தா . அவ த த அ சைன, அ த "கிழ ர " எ ப .
அவ தலியா அ சைன ெச யாம வ டாரா?
நாைல ப பா ேநா கைள மண ப சி எ
திண ெகா ேட, 'மானசீ க ைஜ' ெச தா . "இ
தராவ டா, அ த அ லி த பா ெப சா இ " எ .
"ைப திய " ேகாய ேபாகிற ேநரமா எ ,
தலியா இர டா தார இராமி ெசா லி ெகா த
ேபாலேவ, தலியா மன த மைனவ ைய ப றி,
"அ த ' சி' கஷாய ேபா ைவ ேதா, இ ைலனா
சின மா கிள பவ டேதா?" எ ெசா லி ெகா டா .
இ வள அ சைனக ,அ மாைல 6 மண
நட ேதறிய ப ற , "தி லி"ைய கைடைய
ெகா ேபாக ெசா லிவ "ேசா ேபறி"
க ைவ தி த மாைலைய வா கி ெகா , "பண
ப கி" நி ெகா த ேகாய ேபா வாமி
த சன ெகா , "அ லி" ெச த ேவ ய
காண ைகைய ெகா வ , அவ அ வய வலி எ
அலறிய ேக , அத ைவ ய ைற றிவ ,வ
" சி" த த கஷாய ைத வ , "அ பேன!
கா" எ ெகா டாவ கல த ரலா பஜி ெகா ேட
ப ைகய ர ெகா தா , அ சி ம ஆ க
தலியா .

ஒ ெவா நா அவ கைடய , 'அ சி' வா கி ெகா


ேபாகிறவ க த 'அ சைன'ைய , அவ க இவ
த 'அ சைன'ைய , ெதா றினா , அகராதி
ஆகிவ .

"இ எ த பாவ கைட அ சி? க மாதி இ ேக, ேவகேவ


மா ேடென ேத" எ ப அ பைற அ சைன. "அ த ம ச
க தாசி கட ெகா தா பண எ பவ ?" இ
பண திேல றியாக தலியா , வா ைக கார த
அ சைன. இ வத , வ தவ தமான அ சைனகைள
ெப ெகா , வழ கி ெகா காைலய ேல
எ மண கைட வ வ , மாைல ஆ மண
கிள ப மாைல வா கி ெகா வேன வ
ேகாய ேபா அ ைவ த வர ஐய ட வ தி
ப ரசாத வா கி ெகா தாசி ேவத வ ேபா அ
எ ,ஒ ப மண வைரய ெகா ச நி மதியாக
இ வ பற வ ேபாவா , இர டா தார
இராமிய ேகாப ைத ெப ெகா ள.

இராமி, தா வ ேல "ேகாப கா " எ ெபயெர தேத


இ ைல. ஒ சமய , இராமிய தக பனா , ேகாபால
தலியா , ெசா ல தகாத வா ைதெய லா ெசா லி
தி னா ; தாயா , "பவ ஷு ெக டவேள!" " ல ைத
ெக தவேள!" எ ெற லா ஏசினா . இராமி "மர ேபால"
நி பா அ ல 'மலமல' ெவ க ண வ பா , எதி
ஒ ேப ேபசினதி ைல. ேப வ நியாயம ல எ
த ைன தாேன சமாதான ப தி ெகா வா . அ வள
காரண , அ த "எதி வ ப ைளயா டா " தா .
அவன ட இராமி உ ள ைத பறிெகா வ டா !
ெப ேறா க ெகா ச 'வாைட' அ த ; ெப ைண
தி அட கினா க . அ த சமய திேல தி ேபாெத லா ,
இராமி ேகாப ெகா டேத இ ைல. ஷ வ வ த
பற தா , அவ அ த "ேகாப " ஏ ப ட .

தா வ ேல, எ வளேவா 'தி க ' ேக டா , இராமி


ஒ ந ப ைக, அ த ந ப ைகயா ஒ ச ேதாஷ
எ ேபா அவ உ ள திேல இ வ த . "உ வ ேல
எ ன தைட வ தி தா ந பய படாேத இராமி! நா எ ப
உ ைன கலியாண ெச ெகா கிேற ,எ க ப டண
மாம வர , அவைர ெகா உ க அ பா
ெசா ல ெசா லி கலியாண ஒ ெகா ள
ைவ கிேற . இ ைல னா எ ேப , ஏகா பரமா, பா " எ
அவ க த எ தி ெகா தி தா . அதனா இராமி
ந ப ைக, ச ேதாஷ . ஏகா பர ைத எ ப ெபற
எ எ ண ெகா டா .

இ ேபா அவ ெபய ஏகா பரமாக தா இ த .


இராமிேயா அ சி ம ஆ க தலியா இர டா
தாரமாகி வ டா . அ மண அைறய ேல க ம தா
இ த . ஷ வ த , ேகாப அவ மனதிேல
த . ஏ ? சா தி த த றினா ஆ க
தலியா ஒ இரகசிய ைத, த சாம திய ைத வ ள க.

"இராமி! இேதா, இ ப பா , அடடா! இ வள ெவ கமா?


நா எ ன வாலிபனா ய மா? உ ைன ேபால, ப த
ெச ய" எ ஆர ப தா , சரச ேப .

இராமி ஒ ேபசவ ைல. எ த இராமிதா ேபச .

" தலியாேர! இ த அ சி ந லா இ ைலேய, ேவேற


ெகா கேள " எ வா ைக கார ம லா நி பா .
ஆ க தலியா 'ச ' எ வாரா, எ வளேவா
சமாதான வா , அ சிைய ைட கா வா ,
வாய ேல ெகா ச ேபா கா வா , வா கின
வ ைல ப ைய கா வா , ஆைண இ வா , எைத எைதேயா
ெச , ேவ டாெம றவ தைலய ேல அேத அ சிைய க
அ வா . அ பவசாலி! வாதா ஆ கள டேம
ெவ றிெப ற அ பவசாலி, வ ழியா ேப அ த
ெப ண டமா ெவ றிெபறாம ேபாவா . உஹு ! ஐ ேயா!
எ ற வா ைதகைள எ லா அவ , "இேதா இைல ேபா டாகி
வ ட , ெந கி ண எ வ கிேற " எ
வ தி பவ , வ தாள வ ேநர தி
வா ைதக எ ெகா டா . இராமி க ண மா
இேத ேபால தா ! இ ப வய இ ேபாேத தன
சிேநகமான ேவத ட தா தலிேல, எ வளேவா 'ப '
ெச தா . ஆ க தலியா , கைடசிய ெவ றி ெப றா !
ெதா தாலி க னவளாய ேற, வ வ வாரா!! ஆ க
தலியா ெச த தவ அ அ ல. த சாம திய ைத
கா வத காக ஒ இரகசிய ைத றினா இராமிய ட .

"ஏகா பர த ெகா ேபாக இ தாேன" எ


வ கினா . ேவ ப க தி ப ெகா த இராமி, அவ
ப க தி ப னா ,த ைன அறியாம .

"ப டண மாமைன வ ,உ க அ பைன ட


மய கிவ டா " எ றா தலியா , க சிவ த இராமி .

தலியா ெகா சேநர அ த ேப ைச வ வ ,


ெம லிய ரலா பாடலானா . உர த ர , காைல
ேவைளய ேல, வ நாயக அகவ ப க! இ ேபா அவ , பா ய ,
'மாேன! ம ெகா !' எ ற பா . அைர ைறயாக தா
பா னா . ேவத ைத "பா பா " எ ேக , அவ அைர
மன ட பா ய பா தாேன அ .

ஏகா பர ைத ப றி ேம ெகா ட ஏதாவ தகவ


கிைட காதா எ ஏ கினா இராமி. எ ப ேக க !
ஏ ,த ைன காதலி தவ , ப டண மாமைன
அ ப,த தக பனா மனைத ட மா றிவ ,
ஜாதக ைத வா கி கள ட கா யவ தி ெர ,
அ த ெப என ேவ டா எ றினா எ ப
இராமி அ வைர வ ள கேவய ைல. அ த இரகசிய ைத
அறி தவேரா, பா கிறா , அ ப றி ேபசாம . அவ அ
இ ப இர ! அவ அ ப யா?
பா தா . அவரா த ெவ றி ப ரதாப ைத
றாமலி க யவ ைல. 'இராமி! ஒ கைத ெசா ேல '
எ றா ; 'ெத யா 'எ ஜாைட கா னா இராமி. 'நா
ெசா ல மா ஒ கைத?' எ ேக டா . அவ ெசா ல
ெசா லவ ைல; அவேர ெசா ல ஆர ப தா .

ஒேர ஒ ஊ ேல ஒ ெப . உ ைன ேபால தா ந ல
அழ , அவ சி சா, க ன திேல ழி வ ,எ
றி ெகா ேட, க ன ழிைய ேத னா , இ ைல! அவ
ச ேதாஷ தி இ தா தாேன! அ த க ன திேல ஏகா பர
த உய ைரேய ைவ தி தா எ ற நிைன ப ேல அவ
சி த ெச வ ட . கைதைய ெதாட றலானா
மா ப ைள.

"அ த ெப ைணேய தா க யாண ெச ெகா ள


ேவ ெம ,ஒ ைபய , தைலகீ ழாக நி றா .
எ ென னேமா த திரெம லா ெச தா . அவ ைடய
மாம ஒ வ , அவ ப டண . அவைன வ
ெப ைடய தக பனா ேபாதைன ெச ய ெசா னா .
ெப ண தக ப ஒ ெகா டா . ஜாதக ைத
ேஜாசிய ட ெகா தா க ."

அ வைரய அவ ெத . அத ேமேல எ ன
நட த ?அ தாேன ெத ய ேவ ! கைன வ
தலியா , ேமேல றலானா .

"ஜாதக பா தா சா, தி அ த ைபய நா அ த


ெப ைண க யாண ெச ெகா ள யா
ெசா லிவ டா . யா எ ன ெசா னா ேக கவ ைல"
எ றிவ எ ேபா , ேமைஜ ேம ைவ தி த பா
ெச ைப எ தா . க அதிேல ஒ வாைழ பழ
கிட பைத க டா , சி தா . சி ெகா ேட, அ த
ைட எ வாய ேல ேபா ெம ெகா ேட "அ த
ெப ேவ டாெம அ த பய ெசா லிவ டேவ, அ த
ெப ைண கலியாண ெச ெகா ள ேவ ெம
ெந நாளாக ஆைசயா இ த ஆ க பழ ந வ
பாலிேல வ த ேபாலா ,ப க ஒ ரதி வ தா "
எ கைத தா , பாைல தா .
பரமான த ட பாைவய ப க ேச தா உ ைமேயா .

இ ெத த கைததாேன! ஏகா பர ஏ கலியாண


ெச ெகா ள யா எ ெசா லிவ டா . அ தாேன
ெத யேவ எ தா இராமி. எ ப ேக ப
எ பய தா , ெகா ச ேநர . ேக டா எ ன எ
ைத ய பற த . 'ந ல கைத' எ ேகலி ெச தா ெம ள.

"ந லாய ைல? ச , ந ெசா ந ல கைதயாக" எ


ஆ க தலியா ெகா ச ெதாட கினா . அ ேபா ற
ெகா தைல க ேவத அவ த தஅ சைனதா
'கிழ ர 'எ ப . இராமி! ேபசேவய ைல. 'இராமி!
உ ைமைய ெசா ல மா? நா தா அ த கலியாண
நட க யாதப த ேத . அவ இ ட தா . ஆனா
நா க ைவ சா ேவேற ஆசாமிய ட சி மா எ ,ம
ெத வ ேல ேபா ேக பா . அேடய பா! ஆ க தலி,
வ ைல ேபசி வ டா நம ேவ டா அவன ட
ேபா இல சாதிகா எ லா ஓ வ வா க. எத
ைத ய இல மி ேவ . ப டண தா ேப ைச ேக வ
உ க அ ப ப ைல இள சி டா . பா ேத , ைத ய ைத
ைகவ ேடனா? ஆ கமா ைத ய ைத ைகவ கிறவ .ஒ
ேயாசைன வ த . ேநேர ஐய வ ேபாேன . 'சாமி!'
ெசா லி ஒ ப . ஐ ேநா ப பா ேநா ;எ ன
தலியா எ ேக டா . 'உ க தயவாேல இராமிைய
இர டா தாரமாக அைடய 'எ ெசா ேன . 'அட
பாவேம! ேந தாேன ெபா ஜாதக ைத ஏகா பர
மாம ெகா வ ெகா தி கா 'எ றா .
'ெத தா சாமி! ந க மன ைவ சா எ ஆ '
எ ேற . ெகா ச ேநர ேயாசி சா . 'ெபா த இ ைல
ெசா லலாேமா?' எ எ ைனேய ேக டா . 'ெசா லலா !
ஆனா ேவேற ேஜாதிட கைள கல தாளா னா?' எ நா
ேக ேட . 'அைத தாேன நா ேயாசி சி இ ேக '
எ ஐய இ தா . உடேன ஒ ேயாசைனைய வ சிேன .
'ெப ஜாதக ைத ெகா ச மா றிவ க. எவன ட
ெகா தா ெபா தமி ைல ெசா லறமாதி யா
மா த இ க , ெபா ல ந ச திர
மா திவ டா ேபா . ல ந ச திர திேல ெப க னா,
மாமியாைர ைலய ேல உ கார ைவ சா திர
இ ேக, அ ேபா , ப டண தா கி ட ெசா லிவ க.
ப வமா ஜாதக ைத மா திவ க' எ ேற . ஐய தயவாேல,
உ ந ச திர லமாக மாறிவ ட . ப டண தா
வ த ஓ னா . ஏகா பர தி காலிேல வ , 'த ப
எ ேப ைச ேக . அ த ெப ைண மற வ ,அ த
சன ய ல ந ச திரமா . உ க அ மா ேண மாச திேல
சாவாளா ' எ ெசா ல, ஏகா பர தி தாயா எ ைன
சாக க தானா அ த ச டாள ைய க க ேபாேற
ேக க, வ ஒேரஅம களமாய ,ஒ ேபச யைல.
அ த ெப ேவ டா எ ஒேரய யாக ெசா லிவ டா
ஏகா பர . ேவேற ேஜாதிட கி ட ட ேக
பா தானா . எ ேலா ல ந ச திர ஆகா எ ேற
ெசா னா க , ேவேற எ ன ெசா வா க ? தக திேல
அ ப தாேன எ திய . ஆனா அவ க க டா களா
ப ர மா உ ைன ச ந ச திர திேல ப ற க ைவ சா . உ
ஷ அைத ல ந ச திரமா மா தினா !" எ
கைதைய றி தா தலியா . அ த வ நா அவ
உ ள திேல த ேகாப நா நா
வள தேதெயாழிய ள ைறயவ ைல. ஆ க தலி
ேவத திட ேபா வ ைளயா கிற ேநரமாக பா
ேவைல கா ய தயவா ஏகா பர ைத வரவைழ
அவன ட நட த ைத ெசா னபற ட அவ ைடய
ேகாப அட கவ ைல. ஏகா பர 'அேயா ய ! இ ப யா
ெச தா . எ க ைண பறி ெகா டாேன' எ
ஆ திர ேதா வ னா . 'நா ஒ டா ஏமா ேத '
எ அ தா . 'அழாேத க . அதனத தைலவ தி ப
நட ; நாெம ன ெச வ 'எ இராமி ேத த றினா .
ேத த க ட ேதா வ மா, தாைனயா
அவ க ண ைர ைட தா . 'உ ைன இழ ேதேன' எ
றியப அவைள அவ அைண ெகா டா . 'ேபா
க ேண! நா ெகா ைவ த அ வள தா 'எ அவ
ல ப னா . அவ க ண ைர அவ ைட தா . அதர தி
ைப தமி அட க பா தா . மா? அவ க
இ ப ேகண ய இடறி வ தா க . பற
வ தமைடய மி ைல. தலியா வேன வ ைஜய
இ சமயெம லா ஏகா பர இராமி ட ச லாப
ெகா பா ! ைஜ பற ேவத ப வ வ
தி வா , சாம தியசாலியான ஆ க . அவ வ
வ த இராமி சி கா யாவா !