Vous êtes sur la page 1sur 8

Testdeevaluare

acunogtinlelor
llashb6,urnhq , Nevoia a gia
de rcspin aveaobunecircuhlie

ale A.lnlocuili
termenulcarelipse$te
reprezinte
num:rul
derespkalii/minut ,
1.,_---
nin.nusefacpa,: 2.___ este
orespiralie princare
forlati, _ dincdile
respjratorii
recomandd,__ obicoiurilcr
3.Aslstenla pentru
ddundtoare a menline
o ---- $i
bunda aparatului
l. Olunciionare cardiovasculaf
depinde
de--..-- carepompeazd
sengele,
qis.indblea careiranspo16
sangele
latesuturi
5 in evaluarea
lensiunii
aderiale
seilpicciazdvalotiletensiunii_,aiensiunii

6.Coficeniralia
oxigenului
h aeiLlitspirateste
obsfruclij
a e i, 7 i;rlretensiuneaarieriald gimiiiimiesleuntapoJtoe
firaxiit'd
6. Disirneea de tip Kilsriti;r:ul
r0 cafaclerizeazdprininspiralie qi expiralie
, ufrnald
Ceapu6e.
esine,despte
aI B. F-iirrri'fali5 efiie::liiridedepen-
deIli pfirri|idcirculaija
sailgelLli.
C. Iniliceiiua0dutndiaarcie afxnati
liate flnt a(ieva ale saufalee..
1.Faspiralia
c$1e
inliuefrlaE
e€rpi:uii.,ri,
soiiin, cxerciliul
fizic.
2.Respiraiia
J3copii
estedellpccsli:l
supcrior.
r. oe clii?liraf
3.Apn€eaieprezirrii
acc€ieiaiearcs0ift!iei.
)ientila rIv€['
4.Alterarea
vociiosie
cauzalSdeobslaccl€le pdlrunse
accidentalin iosele
nazale.
5.Dispneea -
delip0heyfieStok€s esteo inspimlie lungiurmatd deo expiralie
to4ald.
pulsuhri
6.Frecr/enla ,1e
lapersoan€lershicescade sub60pulsiminut
7.0janoza
esteunsemngrav, carcafarE lipsaoxigenuluila nivelullesuturilor.
B.Penku
iavorizar€a
uneicircLrla!ir
adecvate, pacientulsd
seimpuneca reduce
consumulde
olucide.
,jrud€pund
eforluri.
pacicntuiui
L Anxi€lalea cutr]ibudriciiculaiorii
seameliof€azd
inlormandu-l
asupra
stdriisale!i
reguiilorde
vialipecareireblrie
sdlerespecte.
10,Oalitatea
aerLllui
inspirel,
umidihtea
luinuinliuenleazA
respiralia.
entalie
e, anlaaritmi
RAspunsuri
llianginoase.
SetulA
l.lrecven{a
?clive,pasi 2,iusea;se
elimlnisecreiiile
3.abandonarea;
resp
iratie;
adecvatd
rragradului 4.saindtatea
inirhii;
vo|{j
niulsangelui;
vaseior
loi contjn6, 5.naxime:
rniqirne:
d;lerenliale
4.21"/o
(
il-

7.TA.mtn.=--I41.ll*...-* 1.ru2
8.lungd;bruscE

B
Setul
-0rspnee -pulsfiloform
-cianbzd -bradicardie
- tuse - hipotensiune
arterial6
-tahlpnee - hipertensiune
arteriaE
-badlPnee - piele palide
rece,

SetulC
1 .- A o-- T

3.- F B.- F
4.-F 9.- A
5.- t- 10.-F
- urmdreqte meselor
oarulEidisttjbulia .-
- urmdreste, greulalea
periodic, corporaB

deslS-- conglientizeazd deimportanla


bolnavul lizicemoderate
activitElilor
Pacientulse
goare lizici - stabileQte
activilate unprogram llzice,
deactivitdli 9i capacitate'
in funcliede gusturi
crescu€ cubolnavul
impreund

lie - asislenlapermile
exprimarea bolnavului
a senlimenlelor
emoliilor,
Pacientulsi
echilibratPsihic- il invald
metodederelaxare
- iaFevo:e, sedaliv;
medirjalie
6dninislreaza

a cuno!tinlelor
T€stdeevaluare
Nevoiadea bea$ianranca

A.I' l(.L.irermenu'
carelipsesle:
1.Penlnr saiisiacelea
a aprecia la pacient
sevaobserua
nevoii,
slat€a_____.
sepoate
inadecvals
2./\ilinenialia plinalirnenlaliein-
rnanil€sla -- --!'l ln
pfin--.'
s. rnanllestid
alimenlal gioal5
dar!iprin !i-' -
3.s{rrplijsui
elementcle
vacl'prince
echilibralS --- qi--- - - apaii --- -
4.l1a1a
$ivita'rlne. pekgcoiFz4h.
5:Neloile aleuneiPelsoanecu
calorice uEoaidslittds
acliviiale
b0lnavil0r--
esterecomandat
6.ii€gimuldesodal il
alebolnavilorsunt ii dePrrl ;nlLle
. inlLrnclie
dealirn€ntare
7.l caluile
paciontului. i
pasive, urmdreste
asistenla pdlrundelGa
pentrua preveni
L inlimpulalimenlatiei
alinenlelor respiratorii'.
incdile
cu
bolnavil0r
ser;comandd
arliliciald negalivismalimen'
L Alimentarea
tar,--, in pelioada irnediat6'
postoperatorie
defactori
esteinlluenlatd - -' ec0noirKrr'
10.Alimentaiia
urmAtoare
enunlurile
B.Indicalidace saulalse:
suntadevdrale
nueslenlluenlaE
1.Alimertalia devarsld
2.Necesarulde sdndlos
laadultul
proleine estede4 - 6 g/lgcon/24 h
aurolP'asl:c
3.Vilarinere
aleunororgane
suntconslituenle
minerale
4.Sdrurile $lslsleme
neenelgetice
5.Elerr€ntele trebule
dinraliaalimentard cuceleenergetice
$i'lfleinechilibru
estenevoia
6.POlilagia excesivddea manca$iabsenla senllmentuluide salietate
unuigramde
7.Prinnretabolizarea seoblin4,1lill'
llPide,
pecaleiv. sefacecusubstanle
parenterald caleauovaloaie ridicah
caloric5
B.Alimenlarea
din200g legume
polfiasigurate
g proleine uscate,500 g cadoli
9.,100
10.Retimulrenalestehipoprotelc, normo
hiperglucidic, hipos0dal
s3uhiperlipidic'
100

=5-
ilirdspu
9. lncercu nsulcorect
penlru
1.Bulionulalimentar alimentareaprin
sonddgastrici sdaibd:
trebuie
c
a)25grade
'
b)omogenihte
energeticS
c)valoare 9iPIaslicS
in repaus
2.Unbolnav lapatnecesi6:
absolut
h
corP/24
a)30ca1,4(g
b)25calAgcorp/24
h
c) Jc calJKguolp/24lr
3,Pecalei.v.,potiiadministrate penlru solulii:
alimentare
a)hipotonice
b)izotonice
c)hiportonice
4.Rilmlrl deadminiskare (peirtru
a solulilloiperiuzabile alimentare) {le:
depitrde
a)nalura Siconcenkalia preparalelor
b)slarea bolnsvului
c)varsh pacienlului
5.Calcularea nscesarului decaioriidepindede:
a)gieuiaiea corporah
b)actjvilalea depusa
c)v;'sr
6.A irgrl reabolravi face
oii' Jpel.'n1;se cu:
a)allmente hipezaharatc
b ) s u citd. e i r u c l e
c)bulion delegume
7.Raliaallnrentar5 echilibrald vacuprinde:
laadult
a)4009 glucidein 24h
b)70g proteinein 24h
c)200g lipide In24h
B.Regimul alimentar ltidrozaharat esle:
a)hipocalonc
b)hipercaloric
c)noflTo(aloric
L Alimentarea artiliciatd prjnsonddgastricd selacelabolnavii:
a)inconStienli
b)cirstricturi esofagiene
c)inloxicali cusubslanle causlice
10.Aiimentarea parenterald pecalei.v,sefacecusubslantecare:
a)auvaloare calorice ridicati
'
b)suntuiilizate directdelesuturi
c)au proprjelEli antigenice

, 101
-1
'
Rezofuarea
testelor

TestJlA
denutritie
1.apetitul
2.defici!
suplus
ponderald,
3.cregtere vdrsaturi
anorganice,
4.organice, minerale
-
5.3540caloriiAg corpp4 h
6.renali,
cadiaci
pasiv
7.activ, artillcial
8.masiicalia,deglutilia
9.t!lburdri
dedeglutilie,
incongtienli
psihologici,
i0. bi0l0gici, scci0logici
TeslulB
'l.fels
2.fals
3.fals
4.ade'/dral J
5.aoev:ral
scl
e.adevdrat
im
7.lals
3.adevdrat hi(
9.fals dir
i0. adeverat
Teslulc'
0,'
1 .b , c
2.b
3.a,b,c
4.a,b
b.a,o,c bI
6.b,c
7.a,b
B.a m
La dr
10.a,b

t
.f:
Test
deevaluare
acunostinlelor

A.inlocuili
termenul
carelipsegte:
1.Ternogeneza
reprezlnE caurnare
a dinorganism.
2. Termoliza
este seproduce
prinlenomenele
flzice , con-
veclie
3.CavilElile
incaresemds0arl
lemperatura
corpuluisunt:_, cavilalea,

4. Faclorii
biologici
ceinJiuerleaze
lerrperalu'a
corpului
sunt: _, _ , eli.
mentalia
9i dlunrA.
5.Independenla
infitenlinereaconslanha
tentpeLalurii
corpului semanifesld pringrad!lternperafurij
da.9iprin_
corpo|ale, $i n i a T i ir r . n < n i a l i ^

6.Hlpertermia
estedaioratd Inke qilermoiizd.
7.fiipepirexia
reprezinE lemperalura
corpuiui
cedepegegte
B.Sinofcmulfebrilesteunmenuirchide celncolt€sc
pricipale
9. Obiectivele aleingrijirii
bOhavului suntdea
febril a nietrliiG
hidrical
10.l-lipotermia
se recLnoalie
CupS
sei;r(]ierafacterislice
l€ntperalura
corporald
*
la exlfemiiSli,
dureri,
_: ,oboseald,
B.lndicalicare
dinurmdtoaf€le
enunluri
slintadevSfate
saulalse.
f. intcatecavilelle
in careseIndsoard1er,peralura
corpului,
seinregislreaze
acelea$ivalofi.
2.Echilibruldinketcrmogenezd gilerro'izicsledEnuriithor,eoLermie.
3.Nou-nescululare temperatuta quprinsS
corpului inlre36,1-3i,70radeC.
4. Climatulinfluenlezd
temperaluracorpului.
5.i\sistenlamedicalenuaresarcjnideingrijire,
Cace pacienlulnu
prezinte
probleme
privindlempara.
turacopului.
6.Febra inlermitenld prinmenlinerea
secaraclerizeazd conslantda
temperaturiicorpului
intre37-SB
g16deC.
7.Erupliile
cutanatepotfimanifestdri)ale
problemeide -hipertermia
dependenli
B.Copilul poate
febril prezenla
convulsii.
seporreduce
9.Frisoanele prinfolosirea
pungiicugheatd.
10.incazul
degerdlurilor,
segmenlulatechtva
li introdus
inap6
lierbinte.
C.incercui!i
rdspunsul
corect
dinurrraloa'€le
erunluri;
1.Cend temperalura
modiului pesle
arrtbianlcrelle 25grade
C,seproduc
urmeloaiele
fenomene:
periiericd
a)vasoconskiclie
b)inhibarea glandelor
activildlilor sudoripare
perifericd
c)vasodilatalie
acorpului,
normald
lempetaura inaxi6,esle:
mdsuraE
r |.aadult,
a)96,1-377gradeC
ri s&-rzgraoe
c
.is6,3-36'sgt"otc
L eileunmijlocdepierdere corpului,
acdldurji prin:
reprezenhti
3.Badialia
--, cql a)ellminarea dino0anism
lichidelor
6iundeelechomagnelice mediul
emisein ambiant
reci
corpuluicuobi€cie
c)contactul
4.Temperatulacea maiclescutd
acorpuluiseinregiskeaze:
intre
aldimineala, drele3-5
b)hPrenz,inlreorele
12:14
nperafudi inlre
c)seara, orcle
20'23
.- stare picftjcrilc
v6rslnice, suntmaimaridalolild:
decaldurd
5.Lapersoanele
oxidalive
r;iPlcceselor
a)reduce
oruanismului
b)neadapidrii
c)climatului
ind€perdentF
6.Penlru dea nenlirie
nevoii
in salis:icer.a ternperatura
sonslanid copului,
sereco'
menljne
mandd:
. a)reduc€ a Erasimilor,
readinalir':enialie $iprolein
glucidelor elor
bogald
b)alim€nlalie lnvilaflrine
c)reducerea lichid€
cantitdliide pe24ore
aparproblefie;
7.incazdehiperleintie, Eilanlvelulcelorhlte
manifesEri nevoifundam€ntale:
a)disPnee
b)poliurie
c)inapelenla
esteomaniiesbre
8.Degerdlura detbrminatd
cutanatd prin:
caracterizald
dehipolermie,
npera. irilatiea
a)ugoard .
Pielii
locale
b)amo4eli
7-.38 c)necrozarea
lesuturilol
coporale
tempcralurii
creglerea
9.Penlru sepotfolosi:
lanou-ndscut,
a)termoforul
b)pdturilecalde
cuparafind
c)impachetdri
10.inplanulde albolnavuluicu
nursing zilnic:
sevi evalua
hiperrermie,
cofPorale
a)lerperatura
b)scaunul
legumentelor
c)aspectul
.

161
Rezolvarea
teslului
deevaluare

TeetulA.
'l,producerea
dec6ldure,
proceselor
oxidalive
2.plerdereadecdldura,
evaporare, €dialle,conducge
3.axila,bucaH
4.sexul,
activihlca
liztce,
varialia
5,culoarea,
lemperafura,
minimd,bine(coniort)
6.dezechilibru,
termogeneza
7.peste40gradeC
B.r aniiesEri.lebre
9.menlinetempelaturacorpuiui,
in limile
fiziologice,
echilibru
alorganismului
10.sub36grade C,cianozd,lumiceturi,
brsdicardie

T€slulB

5-F 9-F
6*F 10-F
. 3-A. 7-A
4*A' B_A

Testul0

1-c 0-1h

2-b
J-O
4-c 8-c