Vous êtes sur la page 1sur 4

BICOL STATE COLLEGE OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY

COLLEGE OF EDUCATION

DETALYADONG BANGHAY ARALIN


SA
ARALING PANLIPUNAN 1

I. LAYUNIN
Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na:
a. Mapatalas ang kaalaman sa pag tukoy ng tamang lokasyon ng mga
bagay.
b. Mapasidhi ang kaalaman ukol sa lokasyon
c. Magamit ang ibat-ibang katawagan sa pagsukat ng lokasyon sa
pagtukoy ng mga gamit sa lugar sa tahanan (kanan, kaliwa, itaas, ibaba,
harap, likuran)

II. PAKSANG ARALIN


a. Paksa: LOKASYON
b. Sanggunian: AP 1 LM p.192-195, TG p.69-73
c. Kagamitan:
 Manila paper
 Cartolina
 Mga larawan

III. PAMAMARAAN

Gawain ng Guro Gawain ng mga Mag-aaral


A. Panimulang Gawain
1. Pambungad:

(panalangin) (tatayo ang mga mag-aaral at magsisimula


- Ang lahat ay tumayo para tayo ng manalangin at pagkatapos ay babatiin
ay manalangin ang kanilang guro at mga kamag-aral)

- Good morning teacher!


- Magandang araw sainyo! Good morning classmates!
- (Ang mga mag-aaral ay
magsisiupo na)

B. Panlinang na Gawain
1. Pagganyak
Ipaawit ang kantang pinamagatang
“Kumusta ka?” Ipakita sa mga (aawitin ng mga mag-aaral ang kanta)
mag-aaral ang kilos na akma sa mga
titik ng awitin. Ipasunod sa mga Kumusta ka?
mag-aaral ang iyong mga kilos Kumusta ka?
habang masaya ninyong inaawit ito. Halina’t magsaya
Pumalakpak, pumalakpak
Ituro ang paa
Padyak sa kanan
Padyak sa kaliwa
Umikot nang umikot at humanap ng iba

2. Pagtatalakay:

-Saan natin pinadyak an gating mga (Sasagot ang mga mag-aaral)


paa habang tayo ay umaawitkanina? -Sa kanan po!
-Sa kaliwa po!

-Nang unang pag-ikot natin ay saang


posisyon tayo nakaharap, sa likuran -Sa likuran po !
ba o sa dati lang na pwesto?

-Tama, nalipat an gating direksyon


mula sa harap papuntang likuran.

-Sa pangalawa nating pag-ikot ay


saang posisyon naman tayo nalipat? -sa harapan po titser!

-Tama ulit! Sa gawing harapan o sa


dati nating kinatatayuan.

-Saan naman natin iwinagayway ang


ating mga kamay? -Sa ibaba at itaas po!

-Mahusay kayong lahat! Ulitin nga


natin ang mga naisagot ninyo. -kaliwa, kanan, harapan, likuran,
itaas, ibaba
-Tumingin nga tayong lahat sa
(kaliwa, kanan, harapan, likuran, (Titingin ang mga mag-aaral sa
itaas, ibaba) gawing kaliwa, kanan, harapan,
likuran, itaas, ibaba)

-Ano-ano ang mga bagay ang nakita


ninyo sa (kaliwa, kanan, harapan, (Isa-isang magbabangit ng mga
likuran, itaas, ibaba) pangalan ng bagay na nasa kaliwa,
kanan, harapan, likuran, itaas, ibaba)
-Saan ba natin ginagamit ang mga
salita na ating nabanggit? (sasagot ang mga mag-aaral)

-Ang mga salita na ating nabanggit


ay ginagamit upang matukoy natin
ang tamang lokasyon ng isang bagay.
Saan nga ulit natin ito ginagamit?
-Sa pagtukoy po ng lokasyon

-Ang lokasyon ang nagsasabi ng


tunay na kinalalagyan ng mga bagay
o lugar.

-Naintindihan na ba? -opo!

-Subukan nga natin, saan makikita -Sa harapan po!


ang pisara, sa kaliwa, kanan,
harapan, likuran, itaas o ibaba?

-Tama! Ang tamang lokasyon ng


pisara ay nasa harapan ninyo.

(Sunod-sunod ng babanggitin ng (Sasabihin ng mga mag-aaral ang


guro ang mga bagay na nasa kaliwa, lokasyon ng mga bagay na nasa
kanan, harapan, likuran, itaas at kaliwa, kanan, harapan, likuran,
ibaba ng kanilang paligid at muling itaas at ibaba ng kanilang paligid
babanggitin ang tamang lokasyon na babanggitin ng kanilang guro at
nito.) muling babanggitin ang tamang
lokasyon nito.)

C. Pangwakas na Gawain
1. Paglalahat:
Tandaan:
-Ginagamit natin ang mga salitang
kaliwa, kanan, harapan, likuran, itaas
at ibaba sa pagtukoy ng lokasyon.
Ang lokasyon ang nagsasabi ng
tunay na kinalalagyan ng isang bagay
o lugar.

2. Paglalapat/Aplikasyon: Suriin ang larawan. Para sa unang


pangkat: Ano ang mga bagay na nasa
(Hatiin sa dalawang pangkat ang harapan ng bata? Bilugan ang mga
buong klase at ibigay ang Gawain) ito.para sa ikalawang pangkat: Ano naman
ang bagay na makikita sa kanyang
likuran. Ikahon ang mga bagay na ito.

IV. PAGTATAYA
Gawain: Tingnan ang mga larawan ng iba’t ibang hayop sa ibaba. Itupi ng pahalang
ang isang pahina ng iyong kwaderno kagaya ng nasa ibaba. Isulat ang bilang ng mga
hayop na nakaharap sa kaliwa sa unang hanay. Isulat ang bilang ng mga hayop
na nakaharap sa kanan sa ikalawang hanay.

V. TAKDANG- ARALIN

I- drowing sa papel an mga bagay na mahihiling sa wala asin tuo kan saindong
sala.