Vous êtes sur la page 1sur 3

Naisud National High School

Ibajay, Aklan
Ikatlong Markahang Pagsusulit
Araling Panlipunan Grade VII

Pangalan:_____________________________________Seksyon________________________Iskor

I. PAGKILALA Suriin ang mga pahayag at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang titik
sa patlang.

A. Yahweh B. Bethlehem C. Mecca D. Gabriel E. Sabbath F. Monoteismo

G. Romano Katoliko H. Passover I. Koran J. Mohammad K. Abraham L. Bibliya

_____1. Tagapagtatag ng relihiyong Judaismo.


_____2. Anghel na nagpakita kay Mohammad at nagpahayag ng banal na mensahe na “Walang ibang
Diyos maliban kay Allah.
_____3. Banal na aklat ng mga Kristiyano..
_____4. Banal na lungsod kung saan ipinanganak si Jesus.
_____5. Siya ang tagapagpalaganap ng pananampalatayang Islam; propeta ni Allah.
_____6. Banal na aklat ng mga Muslim.
_____7. Paniniwala sa iisang makapangyarihang Diyos.
_____8. Isang mahalagang pagdiriwang ng mga Hudyo kung saan ginugunita ang dakilang pagligtas ng
Diyos mula sa kanilang pagkaalipin.
_____9. Banal na araw ng mga Hudyo.
_____10. Pinakatanyag na sangay ng relihiyong Kristiyanismo kung saan pinamumunuan ito ng Santo
Papa.

II. Suriin ang bawat pangungusap at isulat ang letrang K kung ito ay tama. Kapag hindi wasto ang
pahayag ay isulat naman ang letrang M. Isulat ang sagot sa patlang. (2 puntos)

_______________1. Ang relihiyong Islam ang pinakaunang monoteismong paniniwala sa mundo.


_______________2. Koran ang tawag sa banal na aklat ng mga Hudyo.
________________3. Sa Torah ng relihiyong Judaismo hango ang mga nakapaloob sa Lumang Tipan ng
Bibliya.
_______________4. Star of David ang simbolo ng relihiyong Islam.
_______________5. Nahahati sa dalawang malalaking pangkat ang relihiyong Kristiyanismo.
_______________6. Sa Lumang Tipan matatagpuan ang buhay at pangaral ni Hesukristo.
_______________7. Rabbi ang tawag ng mga Hudyo sa kanilang Diyos.
_______________8. Nag-aayuno ng dalawang buwan ang mga Muslim tuwing sasapit ang
Ramadan.
________________9. Maaaring makapag-asawa ang mga lalaking muslim ng dalawa o mahigit pa..
________________10. Naniniwala ang mga Katoliko na may tatlong persona/katauhan ang Diyos.
III. Pag-isa-isahin.

A. Limang Haligi ng Islam B. Tatlong Persona ng Diyos C. Dalawang Tanyag ng


Pilisopiya ng Asya
1.______________________
2.______________________ 1. _____________________ 1.______________________
3.______________________ 2. _____________________ 2.______________________
4.______________________ 3.______________________
5.______________________

IV. Iguhit ang simbolo ng sumusunod na relihiyon. (5 puntos bawat isa)

1. Kristiyanismo

2. Judaismo

3. Islam

“I believe in the fundamental truth of all great religions of the world.”

― Mahatma Gandhi