Vous êtes sur la page 1sur 3

Score Crizanteme

Sabin Drãgoi

# 2
Andante sostenuto

j r
& # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ . œ #œ. œ
j œj œj j j
œ œ
Aş - teap - tă - mă di - sea - ră la fe -
#
& # 42 ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙ œ #œ œ œ
˙˙ ˙ œ
J œ. œœ # œœ
p espress. p molto legato
œ œ . œ .
#œ œ œ œ œ œ
Piano
? ## 2 #˙ ˙
4 J œ̇ œ œ̇ œ # œ nœ ˙

## ‰ j j j ≈ r j j j œj œ œ ‰ œ Jœ œ œ . j
espress.

œ
8

& j œ
œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ JF J
reas - tră Cu o - chii trişti, cu frun - tea vi - să - toa - re; Am să'ţi a - duc un
## j j
& œœ . œ ‰ œ œ œ œœ. œ ‰ œ œœ .. ‰ œœœ œœœ œœœ œœ .. œœ
8

œ. n œœ œœ .. J # œœœ œ œœœ œ. œ. œ
j ‰˙ œj œj ‰
‰ ‰

? ## œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ œœ
Pno.
œ N œ̇ œ œ œ ˙˙
œ œœ œ J œ ˙

## j j j œ j j r j j j j j rit. U
& œ œ œ J œ œ‰ œ œ . œ œ. œ œ œ œ œ nœ œ 43 ∑
15 Piu lento
recit.

p
U ? 3 n n ˙˙ œ
braţ de cri - zan - te - me Să'm - po - do - bim iu - bi - rea ca - re moa - re.
##
Piu lento

œœ œœ œœœ œœœ ˙œ œ 4 ˙ ..
15

& œ̇œ œ b n œ˙˙ œ


œ œ #˙ n n œ̇œ # # œœ œ # œ̇œ n œœ
u œ
Pno.
p U π
? # # ˙˙ œ œ b˙ ˙ ˙ b˙ 43
rit.

œ œ b˙ ˙ ˙ b˙ b˙.
b˙.
## 2 œ j œ œ œ œ œ j‰
∑ ∑ ∑ ∑ 4 œ J œJ œ .
22

& œ J J J J
Tempo I

œ
p
n˙ œ ˙˙ .. ˙˙˙. .. ˙˙˙. ..
Am să'ţi a - duc un braţ de cri -zan - te - me

? # # # ˙˙ .. ˙. 42 œœœ œœœ œœœ œœœ ... j œ œ œ œ


˙. ˙. œœ œœ œœ œœ œœ # # œœœ # œœ
22

&
j
‰˙ œ œ œ œ˙ œ # œœ œœ œ
Pno.
? ## 2 ˙
˙. ˙. ˙. ˙. 4 ˙ ˙ ˙ ˙
˙. ˙. ˙. ˙ . ©JohnnyP@2012
2 Crizanteme

## j œ œ molto œ #œ œ
œ œJ œ œ ≈ œ Jœ œJ œJ œJ J ‰ œ. j
30

& œ J R J J œ
f În via -ţa
j‰
Sînt flori tîr - zii sînt flo - ri - le din ur - mă; lor e
# œœ œ œœ œ # œ˙˙ œ œ
& # n n œœ œ œ œœ . œ œ # ˙˙
30

œ. ‰ œ œ œ #œ
œ f
œ œ œ œJ ‰ œ ˙˙ # œ œ œ
? # # n œœ œ ˙ œ œ #œ œœ # œœ
Pno. molto poco agitato

˙ œ œœ
˙œ 3 ‰ 3
3
3

## œ œ # œ œ œ œ nœ #œ œ nœ. œ œ œ #œ œ #œ
& J J J J j ‰
36

J J J J J JJ œ
moar - tea pri - mă - ve - rii, Cu moar - tea lor iu - bi - rea ni se stin - ge.
## œ œ œ œ
(cur - mã)

# ˙˙ #œ #œ
36

& œ #œ œ #œ # ˙˙ œ # œ # ˙˙
˙˙ œ # œ œ œ ˙ #œ œ œ # ˙˙ œ # œ # œ œ
Pno.
? # # œœ # œœ œ œœ œœ œ œœ # # œœ
‰ ‰̇ œ ‰#œ
3 3 3
3 3

#
3

& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
42

42
## n ˙œ œ œ œ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙
&
poco a poco calmando

# œ œ œ œ n ˙> nœ œ #
p espress.
œ

f p œ œ. œ #œ. œ nœ œ œ œ
Œ

Pno.
œ œ n œ #œ
? ## ∑ ‰ œ nœ ∑ ‰#œ œ J
3
3
œ

3
3

## j œj r
∑ œ œ. œ #œ. j œj œj j j
œ œ œ œj ‰ n œ œ œj ≈ œ
49

& œ œ
p J R
‰ ‰
Aş - teap - tă - mă di - sea - ră la fe - reas - tră Cu frun - tea'n mîini, cu
## j œœ œj
œ œ
49

& ˙˙˙˙ œœ œ. # œ œœ # œœ œœ . n œ ‰ n n œœ nœ Œ
p J
#˙ œ nœ œœ . œ œ ‰ n œ œ œ œ œ
Pno.
? # # œ̇ œ œ̇ œ œ nœ ˙ œ œ J ‰
Crizanteme 3

# # œ œ n œ œ ˙ten. œ œJ œ œ . œ n œ œ œ Jœ œ œ ‰ n œ œ œ
molto

J
56

&
con dolore

J J J J f
J J J J J J J
p
œœ œœ œ . n œj œ œ œ œ
ochi pier - duţi în vis Am să'ti a - duc un braţ de cri - zan - te - me Şi cel din
# œ ˙ # œ
œ
& # # œœœ œ œœ n œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ .. œœ n œœ œœ œœ œœ # ˙œ˙ œ # œœ œœ
56

f p
œœ n œœ j
‰œ œœ œ œ œ œ n œœ œœ
molto
Pno.
? ## œ̇ œ œ
œœ œ ˙ ˙ ˙ ˙
3 ˙ ˙ ˙ ˙
3

# j j j
& # œ . œ œ œ œj œj ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
63

ur - mă cîn - tec ce ţi - scris.


## n ˙ œœ œœ # œœ œœ œ . n œj
# œœ # œ œœ œœ œœœ œœœ ˙œ œ
63

& œ œ ˙˙ œœ œœ œ œœ œœ ..
3

œœ œœ #˙
Œ

‰#œ œ ‰ n œj œj ‰
? # # œœ # œœ ˙
3
Pno.

œ̇ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
Œ

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ

## ∑ ∑ ∑ ∑
71

&
poco rit. declamando
   

Şi cel din ur - mă cîn - tec ce ţi'am scris!


71
## j ˙ ˙
& # œœ œ œ n œœ. œ œ œœ œœ œ œ ˙ ˙˙
#œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
p f p
œœ
? # # œœœ
Pno.

œ ˙ œœ œ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
œ̇ # œ œ ˙˙
̇ *

Vous aimerez peut-être aussi