Vous êtes sur la page 1sur 1

M I N I P R O J E K T Y

Aktywna bariera podczerwieni


W†tym projekcie Schemat elektryczny
postanowi³em nie uk³adu przedstawiono na
rys. 1. Promieniowanie pod-
wykorzystywaÊ øadnych czerwone, w†postaci fali
uk³adÛw scalonych zmodulowanej, oúwietla
i†wykonaÊ uk³ad przy
uøyciu elementÛw
dyskretnych. Takie
wykonanie ma doúÊ
Rys. 2.
duøe walory edukacyjne
i†pozwala zapoznaÊ rÛw T3 i†T4 pracuj¹cych
w†uk³adzie wtÛrnikÛw emite- WYKAZ ELEMENTÓW
m³odszych CzytelnikÛw
z†coraz rzadziej rowych. RÛwnoleg³e po³¹- Nadajnik
czenie diod odbiorczych Rezystory
stosowanymi uk³adami ma na celu zwiÍkszenie R1, R2: 150Ω
tranzystorowymi. k¹ta odbioru promie- R4, R3: 3,9kΩ
niowania podczerwo- P1: 47kΩ
nego z†nadajnika oraz Kondensatory
zwiÍkszenie czu³oúci C1, C2: 100nF
odbiornika, a†co za tym idzie Półprzewodniki
zasiÍgu. Gdy diody odbiorcze D1, D2: diody nadawcze
s¹ oúwietlone, na wyjúciu od- podczerwieni
biornika pojawia siÍ wysokie T1, T2: BD135
napiÍcie (o wartoúci bliskiej
napiÍciu zasilania) - poziom Odbiornik
wysoki. Rezystory
Uk³ad zmontowano na R5, R6: 1kΩ
dwÛch jednostronnych p³yt- R7: 2,2kΩ
kach, ktÛrych schematy monta- R8: 3,9kΩ
øowe przedstawiono na rys. 2. R9: 5,1kΩ
Praktycznie, po zmontowaniu R10: 1kΩ
uk³ad pracuje od razu i†to bez R11: 15kΩ
dwie rÛwnolegle po³¹czone øadnej regulacji. R12: 300kΩ
diody odbiorcze D3, D4, ktÛ- Krzysztof Górski, AVT Kondensatory
re polaryzuj¹ bazy tranzysto- krzysztof.gorski@ep.com.pl C3, C4: 220nF
C5: 330nF
Półprzewodniki
D3, D4: diody odbiorcze
podczerwieni
T3...T5: BC548
T6: BC556
P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1331.

Wzory p³ytek drukowanych


w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
styczen02.htm oraz na p³ycie
Rys. 1. CD-EP1/2002 w katalogu PCB.

90 Elektronika Praktyczna 1/2002