Vous êtes sur la page 1sur 1

M I N I P R O J E K T Y

Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Sygnalizator zmiany temperatury


Jest to bardzo prosty Budowa sygnalizatora jest tor przestaje przewodziÊ
sygnalizator, wykonany niezwykle prosta, sk³ada siÍ i†uruchamia siÍ generator
on bowiem z†(rys. 1): akustyczny wykonany na
w†oparciu o†znany - pÛ³przewodnikowego czuj- uk³adzie US1. W†g³oúniku lub
uk³ad czasowy typu nika temperatury, s³uchawce us³yszymy doúÊ
NE555. Przy jego uøyciu - generatora sygna³u akus- g³oúny akustyczny sygna³ os-
moøna wykonaÊ tycznego. trzegawczy.
interesuj¹ce uk³ady, Jako czujnik temperatury Dioda uøyta jako czuj-
moøna zastosowaÊ diodÍ lub nik temperatury jest dio-
ktÛre zaskakuj¹ prostot¹ jedno z³¹cze tranzystora PNP. d¹ germanow¹. Pozwala
i†funkcjonalnoúci¹. Jest Uk³ad NE555 pracuje jako ge- ona na obniøenie tem-
nim rÛwnieø nerator astabilny. Jest to je- peratury zadzia³ania
prezentowany uk³ad dno ze standardowych zasto- uk³adu alarmowego do
sygnalizatora, ktÛry ma sowaÒ tego uk³adu. oko³o 80oC. Dla diod germano-
Schemat elektryczny syg- wych maksymalna tempera-
ostrzegaÊ o†nag³ym nalizatora przedstawiono na tura pracy wynosi oko³o 80oC,
wzroúcie temperatury rys. 2. W†normalnym trybie a†dla krzemowych 160oC. WYKAZ ELEMENTÓW
ochranianego pracy uk³adu, kiedy alarm nie Montaø i†uruchamianie Rezystory
urz¹dzenia, co moøe jest aktywowany, wejúcie Re- nie powinno nastrÍczaÊ øad- R1: 100kΩ
spowodowaÊ jego set (R) uk³adu NE555 jest nych k³opotÛw, poniewaø (jak
R2: 1kΩ
zwarte do masy poprzez to widaÊ na rys. 3) schemat
awariÍ. wprowadzony w†stan prze- montaøowy uk³adu jest bar- R3: 68kΩ
wodzenia tranzystor T1. Po dzo przejrzysty. Praktycznie R4: 3,9kΩ
zwiÍkszeniu siÍ temperatury zaraz po zmontowaniu uk³ad POT1: 470kΩ
w†otoczeniu czujnika, napiÍ- zaczyna pracowaÊ. Kondensatory
cie na diodzie czujnikowej Krzysztof Górski, AVT C1: 100nF
jest na tyle ma³e, øe tranzys- krzysztof.gorski@ep.com.pl C2: 47nF
C3: 22µF
Rys. 1. Półprzewodniki
D1: dioda germanowa
T1: BC517
US1: NE555

P³ytka drukowana jest dostÍpna


w AVT - oznaczenie AVT-1334.

Wzory p³ytek drukowanych


w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
marzec02.htm oraz na p³ycie
Rys. 2. Rys. 3. CD-EP03/2002 w katalogu PCB.

Elektronika Praktyczna 3/2002 87