Vous êtes sur la page 1sur 2

M I N I P R O J E K T Y

Elektroniczny bezpiecznik do dzwonka


Uk³ad skutecznie Aby przeciwdzia³aÊ takim ni w†wykonaniu. Nie powi-
zabezpiecza przed sytuacjom naleøy wykonaÊ nien rÛwnieø stwarzaÊ øad-
i†zastosowaÊ prosty uk³ad za- nych problemÛw przy monta-
ìdowcipnisiamiî, ktÛrzy bezpieczaj¹cy, ktÛrego sche- øu niedoúwiadczonym elekt-
biegaj¹c po klatce mat elektryczny przedstawio- ronikom. Duø¹ zalet¹ uk³adu
dzwoni¹ do mieszkaÒ no na rys. 1. Niewielka licz- jest to, øe zosta³ zaprojekto-
lub teø wtykaj¹ zapa³ki ba elementÛw uøytych do bu- wany tylko w†oparciu o†tran-
w†przyciski dzwonkÛw. dowy sprawia, øe uk³ad jest zystory, co ma rÛwnieø walo-
prosty i†przede wszystkim ta- ry edukacyjne.

Wykonany w†postaci mo-


du³u, zawiera ca³¹ elektroni-
Do prezentowanego sterow- kÍ odpowiedzialn¹ za stero-
nika mo¿emy pod³¹czyæ tylko wanie prac¹ dzwonka.
dzwonki zasilane poprzez W†sk³ad urz¹dzeÒ peryferyj-
transformator sieciowy o na- nych wchodz¹ zasilacz sie-
ciowy, przycisk drzwiowy, no
piêciu do 12V.
Rys. 1 i†dzwonek.

Elektronika Praktyczna 5/2002 75


M I N I P R O J E K T Y

³¹czony tak d³ugo, dopÛki wiele satysfakcji kaødemu po- WYKAZ ELEMENTÓW
kondensator C1 nie zostanie cz¹tkuj¹cemu elektronikowi. Rezystory
na³adowany. W†chwili na³a- Do³¹czenie go do instalacji R1: 100kΩ
dowania kondensatora tran- dzwonkowej u³atwi schemat R2: 3,3kΩ
zystor T1 zaczyna przewo- z†rys. 3. R3: 3,9kΩ
dziÊ blokuj¹c tranzystor T2 Andrzej Gawryluk, AVT Półprzewodniki
steruj¹cy prac¹ przekaünika. D1...D3: 1N4148
Po zwolnieniu przycisku po- T1, T2: BC547
nowne za³¹czenie dzwonka Różne
Rys. 2 moøe nast¹piÊ po roz³adowa- PK1: MH4−12
niu kondensatorÛw C1 i†C2.
P³ytka drukowana jest dostÍpna
Po przyciúniÍciu przycis- Czasy opÛünieÒ zaleø¹ od po- w AVT - oznaczenie AVT-1340.
ku dzwonka zostaje podane jemnoúci uøytych kondensa-
zasilanie na ca³y uk³ad stero- torÛw oraz rezystora R1. Wzory p³ytek drukowanych
wania, w†wyniku czego prze- Schemat montaøowy w formacie PDF s¹ dostÍpne
kaünik zostaje za³¹czony po- uk³adu pokazano na rys. 2. w Internecie pod adresem:
daj¹c napiÍcie zasilaj¹ce na Mamy nadziejÍ, øe jego w³as- http://www.ep.com.pl/?pdf/
dzwonek. Przekaünik jest za- norÍczne wykonanie sprawi Rys. 3 maj02.htm oraz na p³ycie
CD-EP05/2002 w katalogu PCB.

76 Elektronika Praktyczna 5/2002