Vous êtes sur la page 1sur 1

M I N I P R O J E K T Y

Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Próbnik tranzystorów
Prawie kaødy, kto Uk³ad jest tak prosty, øe PNP, a†wysoki NPN. Po do³¹-
rozpoczyna swoj¹ nie powinien sprawiaÊ øad- czeniu do zaciskÛw pomia-
nych problemÛw przy budo- rowych tranzystora do-
przygodÍ z†elektronik¹, wie i†uruchomieniu. Do bu- wolnego rodzaju uk³ad
prÛbuje wykonaÊ prosty dowy uk³adu zastosowano automatycznie wy-
uk³ad do sprawdzania poczciwy uk³ad czasowy úwietli typ tranzystora
tranzystorÛw. W³aúnie NE555. Schemat blokowy i†okreúli czy jest sprawny.
tym osobom testera pokazano na rys. 1, Dzia³anie czÍúci pomiaro-
a†schemat elektryczny na wej jest nastÍpuj¹ce: przypom-
postanowiliúmy u³atwiÊ rys. 2. nijmy, øe do uk³adu pod³¹czy-
to zadanie my tranzystor PNP. Gdy
i†opracowaliúmy uk³ad poziom impulsu na wyjúciu ge- uk³ad moøna zmontowaÊ na
prÛbnika tranzystorÛw. neratora jest rÛwny 0V,†tran- tzw. paj¹ka. Dla tych, ktÛrzy
zystor T1 pozostaje zabloko- wol¹ p³ytki drukowane, na
wany, emiter tranzystora ba- rys. 3 przedstawiamy jej
danego zostaje spolaryzowany schemat montaøowy.
dodatnio, a†jego baza i†kolek- Krzysztof Górski, AVT
Rys. 1 tor ujemnie. Tym samym zo- krzysztof.gorski@ep.com.pl
sta³y spe³nione odpowiadaj¹ce
Uk³ad dzia³a nastÍpuj¹co: mu warunki zadzia³ania tran-
generator astabilny (klasycz- zystora PNP, w†wyniku czego
na aplikacja NE555) generuje zaúwieca siÍ dioda LED. Przy
ci¹g impulsÛw zasilaj¹cych zmianie stanu na wyjúciu ge-
badane tranzystory. Takie neratora z†0†na 1, badany tran-
rozwi¹zanie umoøliwia bada- zystor zostaje zablokowany
nie tranzystorÛw o†odmiennej i†dioda przestaje úwieciÊ. Opi-
polaryzacji bez stosowania sany cykl pracy powtarza siÍ,
mechanicznego prze³¹cznika powoduj¹c impulsowe úwiece-
zmieniaj¹cego polaryzacjÍ dla nie diody LED PNP. Rys. 3
NPN-PNP. Poziom niski na Z†montaøem i†uruchomie-
wyjúciu generatora umoøliwia niem nie powinniúmy mieÊ
badanie tranzystora typu wiÍkszych trudnoúci. Ca³y WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 68kΩ
R3, R4: 1kΩ
R5, R6: 3,9kΩ
Kondensatory
C1: 10nF
C2: 1µF/16V
Półprzewodniki
D1: LED czerwona
D2: LED zielona
Rys. 2 T1: BC548B
US1: NE555
Wskazania testera: P³ytka drukowana jest dostÍpna
✓ świeci jedna z diod: NPN lub PNP − w AVT - oznaczenie AVT-1347.
tranzystor sprawny, Wzory p³ytek drukowanych
✓ świecą obie diody na przemian − tranzystor w formacie PDF s¹ dostÍpne
niesprawny (przebicie emiter−kolektor), w Internecie pod adresem:
✓ nie świeci żadna dioda − tranzystor http://www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien02.htm oraz na p³ycie
niesprawny (przerwa w tranzystorze). CD-EP08/2002 w katalogu PCB.

38 Elektronika Praktyczna 8/2002