Vous êtes sur la page 1sur 9
Pacarpental Republic Moldova 2P- 22. 2019 ei, S nr. 2 e on ssn. 2° Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Curtea Constitufions «@ Republicii Moldova st, Alexandru Lapusneanu nr. 28, Chisinau MD 2004, ‘Republica Moldova SESIZARE prezentata in conformitate cu art. 25 lit. g) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constitutional si articolele 38 alin. (1) lit. e) 5139 din Codul Jurisdiegiei Constituionale nr. $02-XI1I din 16 iunie 1995 epi Mato M207 Cine inoparanennd 8 Scan are ia 105 ‘em leet AUTORIT SESIZARIL 1. Sirbu Serghet 2. Deputaf in Parlament 3. bd. Stefan cel Mare 105 4. tel. 060018080 IL OBIECTUL SESIZARIL Prin prezenta sesizare, se solicit interpretarea oficial @ articolelor 102, 103, 106! 1106? din Legea Suprema sub urmatorul aspect 1. Este admisibila perpetuarea unui blocaj parlamentar institutional si vid de putere dle lungi durati in cazul demisiei Guvernului ea rezultat al validarii noului Parlament, imposibilitgiiformérii unei majoritiji parlamentare, imposibiliti formarii Guvemnului,fapt cea generat alegeri parlamentare anticipate? 2. Bste obligat un Guvern in exervtiu s8 ia toate masurile necesare pentru @asigura, continuitatea puter, asigurarea securitjii economice si financiare, asigurarea securitafi nationale gi capacitiii de aparare a tri in eaz de blocaj al actvitaii parlamentare gi prin care mecanisme constitujionale? 3. Poate Guvernul in exercitiu, i cazul instituiriividului de puterelegislativa, si ‘mité acte normative, inclusiv in domeniul de reglementare a legilor ordinare organice pentru a asigura continitatea puter, asigurarea securtitii economice si financiare,asigurarea securitiii nationale si eapacitii de apirare a fli? CADRUL NORMATIV PERTINENT 1. Constitutia Republicii Moldova Articolul 1 Statul Republica Moldova (1) Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar gi indivizibil (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea ‘omului, drepturile 5 lbertaile lui, libera dezvoltare a personalititii umane, dreptatea $i pluralismul politic reprezintl valori supreme si sunt garantate, Articolul 2 Suveranitatea i puterea de stat (1) Suveranitatea nafionala aparjine poporului Republicii Moldova, care exercita {in mod direct si prin organele sale reprezentative, in formele stabilite de Consitui. 2) Nici o persoan particulars, nici o parte din popor, nici un grup social, nei un partid politic sau 0 altd formatiune obsteased nu poate exerita puterea de stat in nume propriu. Uzusparea puteri de stat constituie cea mai grava crima impotriva poporulu Articolul 88 Dizolvarea Parlamentulu (1) In.cazul imposibilitaiiformérii Guvernulu sau al bloctrii procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Presedintele Republicii Moldova, dupa consultarea fractiunilor parlamentare, poate si dizolve Parlamentul, (2)Parlamental poate fi dizolvat, daca nu a acoeptat votul de ineredere pentru formarea Guvernului, n cermen de 45 de zie de la prima solicitare si numai dup& respingerea a cel ppufin dous Solicit de investtura. @) In cursul unui an, Parlamentul poste fi dizolvat 0 singurd dat G) Parlamentul nu poate fi dizolvat in ultimele 6 luni ale mandatului Presedintelui Republicii Moldova, si nici in timpul stiri de urgenta, de asediu sau de rézbo. GUVERNUL, Articolul 96 Rolul (1) Guvernul asigurd realizarea politicii interne si exteme a statului si exercits cconducerea general a administrate’ public. (2) in exercitarca atributiilor, Guvernul se conduce de programul siu de activitate, acceptat de Parlament, Articolul 100 ncetarea functiei de membru al Guyernului Funcfia de membru al Guvernuluiinceteaza in caz de demisie, de revocare, de incompatbilitate sau de deces Articolul 101 Prim-ministrul (1) Prim-ministrul conduce Guvernul i coordoneaza activitatea membrilor acestuia, respectind atebuiie ce le revin