Vous êtes sur la page 1sur 2

++

2838

Prosty
odległościomierz
Do czego to służy? wynik był wyraźny. Do resetowania służy zasilający kropkę powi-
Układ ten jest bardzo uniwersalnym urządze- przycisk S2. Układ jest przeznaczony raczej nien być dołączony do
niem, które możemy wykorzystać wszędzie do zasilania z baterii 9V, ale z pewnością środkowego wyświetla-
tam, gdzie potrzebujemy prostego licznika, będzie też działał z innymi źródłami napięcia, cza (jeżeli układ ma zli-
który wynik podaje od razu na wyświetlaczu, oczywiście nieprzekraczającymi zakresu czać co 10cm). Najważ-
a za pomocą odpowiednio zrobionej części 3…18V (zakres napięć zasilania układów niejszym elementem me-
mechanicznej może służyć do pomiaru odle- CMOS 4000). Przełącznik S1 włącza i wyłą- chanicznym jest koło,
głości. Tego typu mierniki używane są między cza zasilanie po to, aby nie był pobierany prąd ponieważ jego obwód
innymi przez policję, która na miejscu wypad- z baterii, gdy urządzenie nie jest używane. musi być dokładnie rów-
ku musi dokładnie zmierzyć wszystkie odle- ny wielokrotności mie-
głości. W EdW 6/06 pojawił się „Ultradźwię- Montaż i uruchomienie rzonej wartości. Mój
kowy miernik odległości”, który z pewnością Elementy montujemy na płytce tak jak na ry- układ zlicza co 10cm,
jest bardzo dobrym pomysłem. Jednak w przy- sunku 2. Wyświetlacze łączymy za pomocą a obwód wynosi równo
padku większych odległości i otwartych prze- przewodów, których jest dosyć dużo. Musimy 50cm. Jeśli ustalimy już
strzeni może pojawić się problem, ponieważ pamiętać, jeśli zamontowaliśmy je już na te dwie wartości, może-
fala akustyczna nie będzie miała się od czego jakiejś obudowie, że wyświetlacz z prawej my zrobić przesłonę.
odbić. Natomiast opisany projekt może mie- strony musi być przyłączony do U1, środkowy
rzyć odległości duże i małe, a wszystko zależy do U2, a ostatni do U3. Natomiast przewód
od precyzji wykonania części mechanicznej,
która jest dość trudna do zrobienia. Rys. 1 Schemat ideowy

Jak to działa?
Układ jest bardzo prosty. Schemat ideowy
przedstawiony jest na rysunku 1. Zawiera
trzy połączone kaskadowo liczniki 4026, któ-
rych budowa wewnętrzna umożliwia bezpo-
średnie połączenie z wyświetlaczami sied-
miosegmentowymi. Na wejściu zegarowym
U1 znajduje się dzielnik zrobiony z FT1 i R2.
Fototranzystor jest oświetlany przez diodę
D1, a między nimi znajduje się przesłona
z otworami, która powoduje powstanie impul-
sów, które zlicza U1. Wyjścia CO połączone
są z wejściami T, a więc jeśli stan któregoś
licznika wynosi 9, to następny impuls spowo-
duje pojawienie się na nim 0, a na wyjściu CO
zbocza rosnącego, które zliczy kolejny licz-
nik. Do wyświetlaczy siedmiosegmentowych
zastosowałem rezystory o małej wartości, po
to, aby nawet przy silnym świetle wyświetlany

48 E l e k t ro n i k a d l a Ws z y s t k i c h
Wykaz elementów
Rezystory
R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470Ω
R2-R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10kΩ
R5-R26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1kΩ
Kondensatory
C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .100nF MKT
C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100nF
C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10µF
Półprzewodniki
FT1 . . . . . . . . . . . .fototranzystor 5mm
D1 . . . . . . . . . . . . . . . .IRED nadawcza
Rys. 2 Schemat montażowy U1-U3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4026
U4-U6 . . . . . . . .wyświetlacz siedmio-
Liczba otworów musi wynosić: obwód podzielony przez
segmentowy ze wspólną katodą
wartość, którą chcemy zliczać. D1 i FT1 należy umieści
po obu jej stronach naprzeciwko siebie. Do tego potrzeb- Inne
ny jest jeszcze uchwyt i przedłużenie łączące go z kołem. S1 . . . . . . . . . .dwupozycyjny ON/OFF
Blisko uchwytu możemy zamontować S2. Część elektro- S2 . . . . . . . . . . . . . .chwilowy zwierny
niczną możemy umieścić w obudowie wraz z baterią i wy-
świetlaczem. Na koniec można dodać podpórki, po to aby
Komplet podzespołów z płytką
nie musieć stale trzymać całego urządzenia. jest dostępny w sieci handlowej AVT
jako kit szkolny AVT-2838.
Michał Gołaszewski

50 E l e k t ro n i k a d l a Ws z y s t k i c h