Vous êtes sur la page 1sur 2

++

2851

Zdalne sterowanie
(nie tylko) RC5
Do czego to sãuİy? zystor. NapiĊcie pracy tego miniaturowego uzyska wartoĞü 255, czyli impuls bĊdzie trwaá
Ukáad jest prostym moduáem zdalnego stero- elementu wykonawczego wynosi 12V i jest dáuĪej niĪ 12ms. PoniewaĪ nie spotkaáem siĊ
wania za poĞrednictwem podczerwieni, któ- uzyskiwane bezpoĞrednio po mostku prostow- ze standardem, w którym dáugoĞü impulsu
rego gáównym przeznaczeniem jest wbudo- niczym oraz kondensatorze. W praktyce napiĊ- byáaby dáuĪsza, uznaáem to za wartoĞü opty-
wanie w biurkową lampkĊ halogenową 35W. cie to wynosi okoáo 15V, ale nie przeszkadza malną. Jest jedna drobna uciąĪliwoĞü, wynika-
Co wyróĪnia prezentowane urządzenie? Po w pracy przekaĨnika. jąca z takiego sposobu dziaáania urządzenia.
pierwsze, moĪe wspóápracowaü z prawie kaĪ- Program mierzy dáugoĞü impulsów zer i JeĪeli uĪyjemy pilota RC5, to ukáad bĊdzie
dym pilotem zdalnego sterowania, a nie tylko jedynek pojawiających siĊ na wyjĞciu ukáadu reagowaá na co drugie przyciĞniĊcie. Wynika
pracującym w standardzie RC5, jak to zazwy- TSOP1736, a nastĊpnie porównuje, czy uzy- to z tego, Īe w standardzie RC5 wysyáany jest
czaj bywa w projektach tego typu. Po drugie, skane czasy są zgodne z zapisanymi w pamiĊ- tak zwany toggle bit, który zmienia siĊ przy
ukáad ma wszystkie elementy umoĪliwiające ci EEPROM. Za odmierzanie tych odcinków kaĪdym wciĞniĊciu przycisku na pilocie.
zainstalowanie go wewnątrz obudowy lamp- czasowych odpowiedzialny jest Timer0, który Wciskając krótko przycisk S1, zmieniamy
ki halogenowej, a páytka jest odpowiednich co 48Ps wywoáuje podprogram „Co48us”, w bit o nazwie tryb na 1, co oznacza, Īe przy
wymiarów. nim jest sprawdzany aktualny stan koĔcówki najbliĪszym odbiorze sygnaáów z pilota bĊdą
Pind. 5, do której podáączony jest odbiornik one zapisywane do EEPROM-u, czyli bĊdzie
Jak to dziaãa? podczerwieni. ZakoĔczenie odbioru nastĊpu- to kod, na który bĊdzie reagowaá ukáad.
Na rysunku 1 przedstawiony zostaá schemat je, gdy licznik1, zliczający logiczne jedynki,
urządzenia. Gáównym elementem wykorzy- Rys. 1 Schemat ideowy
stanym do budowy urządzenia jest mikropro-
cesor ATtiny2313. Na schemacie widzimy
takĪe mostek prostowniczy oraz stabilizator
napiĊcia. W lampce halogenowej umieszczo-
ny jest transformator 12V, do którego podáą-
czymy moduá zdalnego sterowania. DziĊki
mostkowi prostowniczemu na páytce jest
moĪliwe doáączenie ukáadu bezpoĞrednio
do Ĩródáa napiĊcia zmiennego 12V. Ze stabi-
lizatora LM7805
uzyskujemy napiĊ-
cie potrzebne do
pracy mikroproce-
sora oraz odbiorni-
ka podczerwieni.
Zasilanie prze-
kaĨnika jest poda-
wane przez tran-

E l e k t r o n i k a d l a Ws z y s t k i c h
PZ1b powinien wlutowaü zworkĊ, a kon-
densator C3 moĪna pominąü. Wykaz elementów
Po wlutowaniu elementów i spraw- Rezystory
dzeniu poprawnoĞci montaĪu przystĊpu- R1,R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10k:
jemy do uruchomienia sterownika. Do R3,R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33k:
záącza J2 podáączamy wiertarkĊ, poten- R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2M:
cjometr PR1 skrĊcamy do oporu w lewo. R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220k:
NastĊpnie moĪna podáączyü zasilanie, po R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470k:
czym potencjometr P1 nastawiü tak, aby R8,R9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:
wiertarka pracowaáa z niską prĊdkoĞcią. R10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100:
Po tej regulacji chwytamy w palce waá R11,R12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24k:
silnika, powodując jego zatrzymanie. P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10k:A
Teraz powoli krĊcimy PR1, aĪ wiertarka PR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10k:
ruszy peáną mocą, nastĊpnie puszczamy Kondensatory
waá wiertarki, co powinno momentalnie C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470PF/25V
obniĪyü jej prĊdkoĞü obrotową. JeĞli tak C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7nF
siĊ nie staáo, to korygujemy wartoĞü PR1 C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1PF
aĪ do spowolnienia szybkoĞci silnika. Po C4,C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100nF ceramiczny
tej regulacji ukáad jest gotowy do pracy Póãprzewodniki
W zasadzie ukáad jest przystosowany D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148
do wspóápracy z popularnymi wiertarka- D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N5819
mi AD19, PEGASUS o maáej mocy i w D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZ12V
tym przypadku T1 nie wymaga radiatora. T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUZ10
JeĞli ktoĞ chce podáączyü silniejszą wier- U1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM324
Inne
tarkĊ, powinien przykrĊciü radiator do
J1,J2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARK2
tranzystora, wymieniü rezystory R8, R9 Rys. 2 Schemat montaİowy
PZ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrzeïÈcznik hebelkowy
na jeden, ale o wiĊkszej mocy.
Podstawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIL14
àukasz Madzia

Ğciü w miejscu uniemoĪliwiającym przy- nik podczerwieni trzeba zamontowaü na


Przeáącznik S2 to zwykáy wyáącznik, który jest padkowe wciĞniĊcie, natomiast odbior- zewnątrz obudowy, tak Īeby „widziaá”
zamontowany w lampce. KaĪde zmiana stanu siĊ z pilotem.
tego przeáącznika powoduje zmianĊ stanu
lampki, czyli jak na przykáad wyáączymy MoİliwoĤci zmian
lampkĊ pilotem, to moĪna póĨniej zaáączyü ją Zamiast wáącznika S2, który jest zamon-
przeáącznikiem S2. towany w lampce, moĪna zastosowaü
zwykáy microswitch, jednak naleĪy
Montaİ i uruchomienie wprowadziü zmianĊ w programie, tak
Páytka drukowana zostaáa przedstawiona na Īeby mikroprocesor reagowaá na krót-
rysunku 2. MontaĪ przeprowadzamy, umiesz- kie przyciĞniĊcie, a nie na zmianĊ sta-
czając elementy tak, Īeby byáy jak najniĪej, nu. Najlepiej do tego celu bĊdzie uĪyü
chyba Īe nie zamierzamy zamontowaü modu- polecenia debounce.
áu wprost do lampki. Rysunek 3a przedsta- Marcin Poáomski
wia oryginalny schemat lampki, natomiast marcin1326@tlen.pl
rysunek 3b prezentuje, jakie modyfikacje Rys. 2 Schemat montaİowy
naleĪy wprowadziü. Po odpowiednim pod-
áączeniu oraz zaprogramowa- Rys. 3 Wykaz elementów
niu mikroprocesora, ukáad
powinien dziaáaü od razu. R1,R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,7k:
Program (moĪna go Ğcią- R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10k:
gnąü z Elportalu) skompilo- R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220:
wany jest wersją BASCOM C1-C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100PF/16V
1.11.8.3. WewnĊtrzny oscyla- D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148
tor naleĪy ustawiü na 8MHz. M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mostek prostowniczy
W celu sprawdzenia, czy PK1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przekaěnik JZC-49F
ukáad dziaáa poprawnie, wci- T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC547
skamy przycisk S1, teraz US1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM7805
mikroprocesor oczekuje na US2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TSOP1736
sygnaá z pilota. Wciskamy US3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATTINY2313
wybrany przycisk na pilocie. Z1,Z2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARK2
JeĪeli kod zostanie odebrany
poprawnie, stan przekaĨnika
Komplet podzespoïów z pïytkÈ jest dostÚpny
siĊ zmieni.
w-sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-2851.
Przycisk S1 naleĪy umie-

E l e k t r o n i k a d l a Ws z y s t k i c h