Vous êtes sur la page 1sur 8

Bahagian

A
Maklumat diri

Page | 2
A. Maklumat diri

A01. Biodata pelajar

LATAR BELAKANG

Nama guru pelatih : Shaharniza binti Bujang Saili


No. Kad Pengenalan : 920125-13-5525
Umur : 27 tahun
Semester : 3 (Ambilan November 2017)
Kumpulan : PDPLI 21117 – PI (SM 2)
Opsyen : Pendidikan Islam

PENDIDIKAN
Pendidikan menengah : SMK Agama Tun Ahmad Zaidi (2005-2009)
: SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab (2010-2011)
Pendidikan tinggi : Ijazah Sarjana Muda Pengkhususan Bahasa Arab, (Major)
Minor, Pendidikan Islam
Universiti Putra Malaysia, kampus Serdang

PERKHIDMATAN
Nama sekolah : SMK Sarikei Baru, Sarikei
Tarikh mendaftar : 18 Ogos 2017
Subjek yang diajar : Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

Page | 3
Kelas yang diajar : 1 Bestari, 3 Dinamik, 4KAA, 5KAA, 5 Dinamik

A02. Surat pengenalan diri

Page | 4
A03. Penyataan Profesional

SEBELUM PRAKTIKUM

Pada 20 Mac 2013, telah diadakan taklimat praktikum. Kami telah diberi penerangan secara
keseluruhan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan praktikum fasa pertama ini.
Sebagaimana yang telah di maklumkan praktikum pada kaliini saya dan seorang rakan saya
telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan PangkalanTentera Darat, Kem Sungai Besi. Aktiviti
pengajaran kami pada kali ini akan melibatkan subjek pelajaran Pendidikan Islam.
Sewaktu taklimat tersebut,mengingatkan kami mengenai beberapa perkara penting dalam
merencana rancanganpelajaran (RPH) harian. Misalnya, dalam RPH terdapat lima lajur dan
terdiri dari empat fasa utama iaitu permulaan, perkembangan, kemuncak dan penutup. Di
dalam port-folio, kami perlu turut sertakan lembaran hasil kerja murid sebagai kayu ukur
pemahaman murid terhadap pembelajaran tercapai mahupun tidak. Kami turutdiingatkan agar
cuba menyusun semula jadual masa pengajaran agar apabilapensyarah hadir untuk
menyelia, dapat dilakukan secara serentak sekurang-kurangnyadua orang pelajar dalam satu-
satu penyeliaan. Ini adalah bagi melancarkan prosespenyeliaan. Kami turut perlu
menyediakan perancangan selama 4 minggu dalammelancarkan proses pembelajaran
selaras dengan keadaan alatan di sekolah. Kamidijangka akan berpraktikum bermula dari 1
April sehingga 26 April 2013. Pensyarahyang akan melakukan penyelian adalah Dr Aris Fazil
Bin Hj Ujan

SEMASA PRAKTIKUM

Praktikum merupakan salah satu cara bagi seorang guru pelatih melatih diri untuk mengajar
dan membiasakan diri dengan suasana pembelajaran sekolah sebelum ke situasi yang
sebenar di sekolah. Ini juga memberi peluang kepada guru pelatih untuk mengamalkan segala
pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari semasa di Institut Pendidikan Guru (IPG) serta
mendapat bimbingan daripada pensyarah dan guru pembimbing. Praktikum memfokuskan
kepada mata pelajaran major iaitu Pengajian Sosial untuk sekolah rendah.Banyak perkara
yang perlu dilakukan dan diselesaikan semasa praktikum disekolah. Selain daripada
mengajar, saya juga perlu membuat perancangan yangtersusun dan sistematik iaitu dengan

Page | 5
menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH). Rancangan tersebut perlulah disediakan
dengan lebih awal serta bahan bantubelajar yang digunakan juga perlu saya dan rakan
sediakan sebelum mengajar.Dalam pada itu, saya perlu melengkapkan portfolio praktikum
denganmelengkapkan jurnal dan laporan kokurikulum sekiranya saya ada melibatkan
diridengan aktiviti yang dijalankan di sekolah. Tidak lupa juga dengan persiapan dari
segimental fizikal dimana saya harus menghadapi pelbagai karenah murid-murid sekolah.Ini
semuanya penting sebelum saya memulakan sesi pengajaran dan
pembelajaran. Apabila perancangan telah siap kini tiba kepada pelaksanaan pula. Dalampel
aksanaan, saya perlu bersedia untuk dipantau dan dibimbing oleh pensyarah yangakan
datang ke sekolah untuk melihat bagaimana saya mengajar dan mengawaltingkah laku
kanak-kanak tersebut. RPH perlu sentiasa lengkap serta set induksi yangmantap perlu saya
sediakan agar proses pengajaran dan pembelajaran yang sayakendalikan berjalan dengan
baik dan lancar.Saya perlu sentiasa bersedia menghadapi pelbagai kerenah kanak-kanak
yangsememangnya sangat suka bermain daripada belajar. Oleh itu, saya perlu
sentiasamenggunakan pelbagai strategi, kaedah, dan teknik pengajaran yang telah
dipelajarisepanjang menuntut di IPG agar murid-murid tidak bosan semasa sesi pengajaran
dan pembelajaran berlaku. Aktiviti yang dijalankan juga hendaklah bersesuaian
denganperkembangan murid-murid.Bukan itu sahaja, saya perlu melibatkan diri dengan
bidang kokurikulum sepertiUnit Beruniform, Kelab/Persatuan dan Sukan/Permainan yang
terdapat di sekolah.Saya akan berkongsi ilmu dan pengalaman saya semasa di IPG dengan
murid-murid disekolah tersebut dan mengaplikasikannya. Latihan kokurikulum yang terdapat
di IPGbanyak membantu saya apabila saya melangkah kaki untuk menjalani
praktikum.Hubungan yang mesra dan baik dengan semua kakitangan sekolah akan
sayaamalkan agar tidak wujud jurang antara guru pelatih praktikum dengan guru di
sekolahtersebut. Ini akan memudahkan saya untuk berinteraksi dan mendapatkan
maklumatmengenai apa sahaja yang diperlukan. Harapan saya agar pensyarah penyelia
sayaiaitu Dr Aris Fazil kerana sudi memberikan bimbingan yang terbaik kepada saya
dalamsemua segi sepanjang saya berpraktikum selama 4 minggu di Sekolah
KebangsaanCheras Jaya, Balakong.Saya bersedia untuk menerima bimbingan, nasihat
dan kritikan dari mereka.Harapan saya juga agar semua warga sekolah dapat memberikan
kerjasama danwujudnya hubungan baik antara saya dan warga sekolah. Saya akan cuba
menjalankantanggungjawab dengan baik dan mewujudkan persekitaran yang selesa dengan
semuapihak. Semoga segala harapan saya ini dapat saya realisasikan dengan baik
kelak.InsyaAllah.Pada minggu pertama berada di sekolah ini, kami selaku guru praktikum fasa
1telah diberikan tugas untuk melaksanakan Projek Tandasku Sayang. Guru yangbertugas
untuk melaksanakan projek tersebut ialah Pn Asida Tatin selaku penolonhkanan kokurikulum.
Tandas di sekolah ini telah diberi sentuhan warna baru bagimenceriakan suasana. Selepas
Page | 6
berbincang dengan Pn. Asida, kata sepakat telahdicapai dan kami bersetuju untuk melukis
mural dan beliau akan menyediakan segalaperalatan yang diperlukan oleh kami.Saya
bersama rakan yang lain juga telah mendai ketua instruktor aerobik bagimenjayakan program
1 murid 1 sukan. Program sebegini berjaya melatih saya menjadi ketua dan membentuk
pemimpin yang berwibawa. Saya bersama rakan yang lain jugatelah mengadakan klinik
badminton bagi murid Sekolah Kebangsaan Cheras Jaya.Sepanjang sesi klinik badminton
berlangsung kami telah diberi tunjuk ajar oleh gurupembimbing saya iaitu Encik Shahipul
Hapis dalam mengawal murid yang melibatkan jumlah yang agak besar. Disitu kami telah
belajar cara atau tips berguna untuk menarikperhatian murid. Segala ilmu yang diturunkan
akan digunapakai oleh saya sewaktumenjadi guru kelak.

SELEPAS PRAKTIKUM

Namun begitu, semasa berada di sekolah ini saya akui bahawa tidak semua
yangdirancangkan dan diharap akan menjadi. Perkara yang paling jelas sekali
ialahkelemahan diri saya sendiri terutama dalam berkomunikasi dengan pihak terbabit.
Padaasasnya saya rasakan bahawa ianya satu kerugiaan yang besar kerana
peluangsebegini mungkin hanya datang sekali seumur hidup dan setiap peluang yang
datangitu sepatutnya diambil dan dihargai dengan sepenuhnya. Walaubagaimanapun
sayayakin bahawa semua kekurangan itu dapat kami semua atasi dan telah kami
semuapelajarinya semoga jika ada lagi peluang akan datang kami semua tidak
akanmengulangi lagi kesilapan yang sama. Dengan ini kami mampu untuk terus maju
danbenar-benar memahami apa yang dimaksudkan dengan GURU. Akhir sekali,
sayayakin bahawa objektif praktikum yang saya telah lalui benar-
benar telahmencapai objektifnya iaitu memberikan kefahaman yang lebih mendalam dan tek
nikyang berkesan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.Semasa di sekolah ini
juga, saya mengalami dan mengahadapi pelbagaipengalaman pahit dan manis serta peristiwa
yang mencabar pengetahuan sertakesabaran saya sebagai seorang guru. Pengalaman manis
yang yang saya alami ialahapabila saya dapat melibatkan diri dalam semua aktiviti yang
dijalankan disekolah sertadianggap sebagai keluarga oleh semua guru di sekolah tersebut.
Peristiwa yang sayarasa cukup mencabar saya ialah untuk memastikan tumpuan murid
terhadap saya didalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Inimemerlukan ilmu, usaha serta kesabaran yang cukup kuat bagi memastikan
semuanyaberjalan seperti yang dirancang. Pengalaman yang saya rasa agak pahit untuk
diingatialah apabila terpaksa berpisah dengan warga sekolah yang cukup saya kasihi
sepertiguru besar, para guru dan terutamanya murid-murid yang belajar di kelas saya.Bagi

Page | 7
saya, sekolah ini cukup baik dan dan mampu meransang muridbelajar dengan berkesan. Ini
kerana seperti yang saya sebutkan tadi, persekitaransekolah ini indah dan menenangkan
ditambah lagi dengan suasana yang aman tanpakebisingan yang mampu menghasilkan
persekitaran yang kondusif bagi menjalankanproses pengajaran dan pembelajaran.Selain itu,
budaya di sekolah ini saya lihat cukup.
baik di mana semua guru terlibat serta berganding bahu dalam menjayakan misi danvisi
sekolah. Ini dibuktikan dengan semua guru turun padang dalam menjayakan
apa jua aktiviti yang dijalankan disekolah bagi memastikan kecemerlangan murid. Hal initida
k terhad kepada aspek kurikulum ataupun akademik sahaja bahkan juga turutmelibatkan
aktiviti kokurikulum diwaktu petang seperti unit beruniform , sukan mahupunpersatuan.
Semua guru mempunyai tugas serta tanggungjawab masing-masing yangmesti dipikul dan
saya lihat mereka semua begitu komited dalam menjalankan tugasmasing-masing serta bantu
membantu antara satu sama lain dalam segala hal.Sebagai penutup, saya merasakan
bahawa praktikum yang telah saya jalani iniadalaha amat bermakna dan cukup membantu
saya dalam menyediakan diri sayauntuk menjadi bakal guru yang cemerlang. Ia juga dapat
menyediakan saya dalamsemua aspek yang dperlukan untuk menjadi seorang guru. Saya
berpendapat bahawaprogram praktikum ini adalah amat relevean untuk diteruskan untuk
melahirkan bakalguru yang berkual

Page | 8
B. Maklumat Sekolah

B01. Peta dan pelan


B01.1 Peta lokasi
B01.2 Pelan sekolah
B01.3 Pelan bilik darjah

B02. Carta organisasi sekolah


B04. Takwim sekolah
B05. Senarai nama staff (akademik dan sokongan)
B06. Peraturan-peraturan sekolah

C. Maklumat tugasan

C01. Surat-surat lantikan


C02. Salinan borang bimbingan (PR1)
C03. Salinan borang kehadiran praktikum

Page | 9