Vous êtes sur la page 1sur 1

Coro Divinae Gratiae

110 - Notte de chelu


A. Sanna (1902-1982) - P. Casu (1878-1954)

Gd =138
Lanusei/Ilbono (OG) arm. T. Loddo (2011)

a d 34 jz jz jz jz k k kk jj k jj kk jj k jzjz jzz
j
k k kk jj k jj k
k
j j
dd 3 jzj z jz
jz
jz
jz
jz
jz
k
k
k
k
k
k
k j
j
k
k
j k jzz jzz k kk k jk
b 4 j k j k j j k kk j k jk
Oh! Not-te de che-lu es cu-sta d'o-gni si - nu de al-le - gri-a si sen-

dd jj jjzz
14

a jj k jzjz jzj z k k k jj kk k jj kk jz kk kk k jj kk jj k
dd jj k jz jz k kk j k j k jk jz jz jk j jj kk
b k jz jz k kk k j k jk jz jz k kk j
k
k
- tit bun - da - re, ca in sa grut-ta es na-du su Bam - bi - nu, da-e s'in - fer-ru pro nos

dd
26

a jj kk jz jj z jz k n kk J j kk j kk j kk kk k k jj k j kk
j k jz k k k jzz k k j k jj k j kk k kkk jz j k
d jz j knk J j k jz
bd jk jz k j j k j k
li - be - ra - re. Es na - du es na - du es na - du su Bam - bi - nu, e-

dd jj kk jjzz jj k
37

a j kk j kk j kk kk k jj k j kk jj kk jj k jj k
kk
dd jj kk jj k j
k j k kk
kk
k
k
jz
jz j kk e jj
j
k
k
j f k jj zz j k
j k j k
j
j
k
k
j
j
k
k
b
- ni-de e - ni-de tot-tus a l'am-mi - ra - re, e - ni-de a l'a - do - ra - re, e - ni-de a l'a-do-

dd
49

a j k jj k j z j kk J j z j z jz jz k n n
1. 2.

k jz jz k
dd jj kk jj k jz jj kk J jz kjz k jzj z jzj z kk n n
b
- ra-re a l'a - ma - re. Es ma - re.

2 - Iss’hat lassadu su chelu lughente 3 - Pannos no hat sa mama a lu bestire


e bennid’est a sa grutta a penare ma de lughe l’hat cherfidu ammantare,
che fizigheddu de pobera zente no hat prendas ne oro a si frunire
e fit su fizu de su Re divinu. ma hat tott’astros e mundu in destinu.

Copyright © 2011 - Coro Polifonico "Divinae Gratiae" - Lanusei/Ilbono (OG)